Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja za dobavo/prodajo blaga in storitev podjetja Hilti Slovenija d.o.o.

1.    Splošna določila

1.1.    Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »Splošni pogoji«) so sestavni del vseh prodaj blaga in storitev, ki jih opravi Hilti Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju »Hilti«) pravnim osebam in samostojnim podjetnikom. Ti Splošni pogoji se štejejo kot sestavni del vseh pogodb o prodaji blaga in storitev, četudi so naročila sprejeta telefonsko, ustno, po faksu, elektronski pošti ali v okviru e-trgovanja. Šteje se, da je stranka sprejela te Splošne pogoje s tem, ko je oddala elektronsko naročilo ali ko je sprejela Hilti-jevo ponudbo v primeru naročil, posredovanih ustno ali pisno po faksu ali e-pošti.

1.2.    Če ni drugače pisno dogovorjeno med  Hilti-jem in stranko, določila Splošnih pogojev veljajo za vse prodaje blaga in storitev, ki jih opravi Hilti pravnim  osebam in samostojnim podjetnikom.

1.3.    Splošni pogoji stopijo v veljavo  09.11.2015 in nadomeščajo vse predhodne Hilti-jeve splošne pogoje poslovanja, ki se nanašajo na isto zadevo (Splošni pogoji poslovanja za prodajo in servisiranje proizvodov podjetja Hilti SLOVENIJA, Trgovsko podjetje, d.o.o. z dne 1.1.2013).

1.4. 
   Splošni pogoji so objavljeni na Hilti-jevi spletni strani www.hilti.si.

 

 

2.    Cene in ponudbe

2.1.    Hilti-jevo blago ponujajo Hilti-jevi prodajni in tehnični  svetovalci. Ponudbe so pisne ali ustne s kasnejšo pisno potrditvijo, in veljajo  8 dni od datuma njihove izdaje, če ni v posamezni ponudbi dogovorjen  drugačen rok. Cene, ki so navedene v ponudbi, so v evrih (EUR) in ne vključujejo niti davka na dodano vrednost (DDV) niti nobenih  storitev v zvezi z dobavo, pripravo ali drugih podobnih storitev. 

2.2.    V primeru krovnih pogodb za dobavo blaga in/ali storitev, v katerih so dogovorjene cene blaga ali storitev, ki jih Hilti lahko dobavi na podlagi teh pogodb, si Hilti pridržuje pravico, da enostransko in po svoji prosti presoji spremeni cene blaga in storitev, dopolni določila glede naročanja, dobave in/ali plačilne pogoje v primeru večjih sprememb na trgu, kar med drugim vključuje, a ni omejeno na, spremembe cen surovin in druge relevantne spremembe. V takem primeru mora Hilti obvestiti stranko o ustrezni spremembi v skladu z veljavno  krovno pogodbo.

2.3.    V primeru krovnih pogodb za dobavo blaga in/ali storitev, v katerih so   dogovorjeni prodajni ali drugi popusti, ima Hilti pravico, da kadarkoli enostransko spremeni cene blaga in storitev,  za katere je odobren ustrezen popust. V takem primeru mora Hilti pisno obvestiti stranko o ustrezni spremembi, če tako določa okvirna pogodba, stranka pa lahko od naročila odstopi v 8 dneh po prejemu obvestila od Hilti-ja, če ni drugače dogovorjeno v okvirni pogodbi.

 

 

3.    Naročila blaga in storitev

3.1.    Hilti-jevo blago se naroča v Hilti prodajnih centrih, telefonsko, po e-pošti, s faksom, na spletni strani ali s pomočjo drugih sredstev komuniciranja, ki se uporabljajo v poslovnih razmerjih med stranko in Hilti-jem.

3.2.    Če v Hilti prodajnih centrih naročenega blaga ni na zalogi in ga stranka ne prevzame v trenutku naročila (npr. pri telefonskih naročilih ali naročilih po e-pošti, faksu ali na drug oddaljen način, z izjemo spletne strani), Hilti strankino naročilo oblikuje v pisni zahtevek za dobavo, ki se na ustrezen način posreduje/pošlje stranki v potrditev in podpis.

3.3.    Zahtevek za dobavo mora podpisati pooblaščeni zastopnik stranke ali druga oseba, pooblaščena za naročanje blaga v imenu stranke, in predstavlja prodajno pogodbo (in pogodbo o dobavi) naročenega blaga. Stranka pošlje Hilti-ju podpisan zahtevek za dobavo po pošti, e-pošti, faksu ali pa ga osebno izroči v Hilti trgovskem centru.

3.4.    Blago, ki ni redno na zalogi, se naroči na  strankino željo in na podlagi vnaprej dogovorjenih pogojev dobave, razen če ni pisno drugače dogovorjeno med pogodbenima strankama. Hilti lahko po svoji prosti presoji naroči blago šele po prejemu vnaprejšnjega plačila. V nobenem primeru ni mogoče vrniti blaga, ki  ni redno na zalogi. Tudi v drugih primerih lahko Hilti zahteva vnaprejšnje plačilo, pod pogojem, da je stranka o tem vnaprej ustrezno obveščena.

3.5.    Naročila blaga na Hilti-jevi spletni strani se štejejo kot dokončna naročila in Hilti ne pošlje stranki v potrditev in podpis zahtevka za dobavo. Potrdilo, ki ga stranka prejme na svoj e-naslov po tem, ko blago naroči na Hilti-jevi spletni strani, predstavlja potrjen zahtevek za dobavo. Blaga, ki ni redno na zalogi, ni mogoče naročiti na  Hilti-jevi spletni strani.

 

 

4.    Dobava blaga in pridržek lastninske pravice

4.1.    Če ni med stranko in Hilti-jem drugače dogovorjeno, bo naročeno blago dostavljeno v isti Hilti prodajni center, kjer je bilo naročeno ali v tistega, ki je naveden v zahtevku za dobavo. V primeru, da naročenega blaga ni na zalogi, bo Hilti obvestil stranko o razpoložljivosti blaga v svojih prodajnih centrih. Če blaga ni na zalogi v nobenem trgovskem centru, bo Hilti blago naročil takoj po prejemu zahtevka za dobavo. Dobava:  franko  (EXW) Hilti prodajni center (INCOTERMS 2010).

4.2.    Na strankino željo se lahko naročeno blago dostavi na določen kraj. Dostava se izvrši proti dodatnemu plačilu v znesku, ki ga določi Hilti in ga mora stranka Hilti-ju plačati. Če stranka želi posebne/hitre dostave, se mora o tem neposredno dogovoriti z izvajalcem kurirskih storitev, ki mu storitve tudi plača. O tem mora stranka primerno vnaprej obvestiti Hilti. V primeru dostave blaga s kurirjem, preide nevarnost naključnega uničenja, poškodovanja ali izgube blaga na stranko v trenutku izročitve blaga kurirju, razen če ni drugače pisno dogovorjeno med pogodbenima strankama. Dobava: franko prevoznik (FCA) Hilti-jevo skladišče/prodajni center (INCOTERMS 2010).

4.3.    Vsi dobavni roki, navedeni v zahtevku za dobavo ali Splošnih pogojih, so okvirni in Hilti ni odgovoren v primeru, da posamezne dobave ne izvrši na točno določen dan ali v roku, navedenem v zahtevku za dobavo ali Splošnih pogojih. Kakršnakoli zamuda do treh mesecev izključuje pravico do odstopa od prodajne pogodbe. Na splošno bo blago izročeno prevozniku:

 • še isti delovni dan, če Hilti prejme  naročilo najkasneje do 14:00 ure,
 • naslednji delovni dan,  če Hilti prejme  naročilo po 14:00 uri.

4.4.    Ob dostavi blaga na kraj, ki ga je določila stranka, je stranka dolžna zagotoviti prevzem dobave s strani osebe, ki je za to pooblaščena; v nasprotnem primeru se šteje, da je katerikoli zaposleni pri stranki ali katerakoli oseba, ki je prisotna na kraju dobave, pooblaščena s strani stranke za sprejem dobave blaga. 

4.5.    Ob vsaki dobavi blaga Hilti izda dobavnico, ki vsebuje opis vsega blaga, ki je predmet posamezne dobave. Navedeno dobavnico podpiše v imenu stranke oseba iz točke 4.4 ter jo opremi z žigom (razen če stranka posluje brez žiga). S podpisom dobavnice kot je opredeljeno zgoraj, se šteje, da je stranka sprejela blago, da nima nobenih reklamacij ter da ni ugotovila nobenih razhajanj glede količine blaga. Morebitna razhajanja glede količine mora stranka navesti na dobavnici, sicer velja, da je stranka izgubila svojo pravico do zahtevkov, ki izvirajo iz takšnih razhajanj. 
 

 

4.6.    Stranka mora obvestiti Hilti o očitnih napakah blaga takoj ali najkasneje v roku osem dni po dobavi blaga. Stranka mora opredeliti naravo/obseg napake in dovoliti Hilti-ju, da blago pregleda, če Hilti to zahteva. Stranka mora obvestiti Hilti o skritih napakah najkasneje v osmih dneh po tem, ko jih opazi. Hilti ni odgovoren za nobene napake, ki nastanejo ali jih stranka opazi po poteku šestih mesecev od dobave, razen če ni navedeno drugače.

4.7.    Hilti si pridržuje pravico do delnih dobav. Če je količina dobavljenega blaga večja od dejansko naročene količine, lahko stranka zavrne presežek blaga. Če stranka presežek blaga sprejme brez pridržkov, se šteje, da s takšno dobavo soglaša in ji Hilti zaračuna presežek po takrat veljavnih cenah. Če se dobavi blago, ki je drugačno od naročenega blaga, mora stranka takšno dobavo zavrniti v roku 8 dni, sicer se šteje, da s takšno dobavo soglaša in ji Hilti zaračuna blago po takrat veljavnih cenah.

4.8     V roku 8 dni od prevzema je mogoče kupljeno blago vrniti Hilti-ju pod pogojem, da nima sledi uporabe. Kot vrednost vrnjenega blaga šteje vrednost, navedena na računu. Blago, ki je nestandardno in v tekočem letu ni vključeno v katalog Hilti proizvodov ter blago, katerega pridobitev je na željo kupca zahtevala dodatne napore s strani Hilti, ni mogoče vrniti. Tudi blago z določenim rokom uporabnosti in oprema, ki se je prej uporabljala za demonstracijske namene, niso vračljivi.
 

 

5.     Dobava storitev

5.1.    Hilti opravlja storitve v svojih prodajnih centrih, na svojih morebitnih drugih lokacijah kot tudi na lokacijah, ki jih določi stranka. Če se storitve opravljajo na lokaciji, ki jo določi stranka, mora stranka zagotoviti:
a)    varen dostop Hilti-jevim zaposlenim in njegovim podizvajalcem,
b)    vsa soglasja in dovoljenja (če so ta potrebna) za opravljanje ustrezne storitve,
c)    vse pogoje, ki so potrebni za opravljanje storitve, kot so razsvetljava, elektrika itd.,
d)    varne in zdrave pogoje za delo na lokaciji, kjer se storitve opravljajo,


e)    da so Hilti-jevi zaposleni ali podizvajalci ustrezno opozorjeni na specifične delovne pogoje, dostop in varnostne ukrepe v oz. na objektu, kjer se storitve opravljajo.

5.2.   V primeru, da stranka ni zagotovila potrebnih pogojev za delo v skladu s točko 5.1, lahko Hilti odkloni začetek izvajanja storitev, dokler stranka ne zagotovi ustreznih delovnih pogojev.

5.3.    V primeru iz točke 5.2 zgoraj se šteje, da je rok za izvršitev storitev podaljšan  skladno z zamudo pri zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev s strani stranke. V takšnih primerih ima Hilti tudi pravico do dodatnega plačila za porabljen čas in/ali povračila stroškov, ki so mu nastali zaradi strankine zamude.

5.4.  V vseh primerih, kjer se storitve izvajajo na strankini lokaciji po njenem naročilu, je stranka odgovorna za poškodbe ali smrt Hilti-jevega delavca, za vsako materialno/ nematerialno škodo, ki jo utrpijo Hilti-jevi delavci ali podizvajalci v času, ko se nahajajo na lokaciji stranke, kjer se izvajajo storitve, razen če je taka škoda nastala zaradi hude malomarnosti na strani Hilti-ja ali njegovih podizvajalcev ali iz drugih razlogov, za katere stranka ne odgovarja v skladu z zakonom. 

 

 

6.    Izdajanje računov in plačila ter pridržek lastninske pravice

6.1.    Računi za dobavljeno blago in storitve se izdajo in posredujejo stranki skupaj z dobavo blaga in izvršitvijo storitev. Šteje se, da je stranka račune prejela na dan, naveden v dobavnici. Če tak dan ni naveden in je ustrezno dobavnico podpisala oseba iz točke 4.5 zgoraj, se šteje, da je stranka račun prejela na dan njegove izdaje. 

6.2.    Plačilo se izvrši z bančnim nakazilom in kreditno ali debetno kartico. Hilti lahko določi različne plačilne pogoje po svoji presoji in odvisno od svojih predhodnih razmerij s stranko. 

6.3.
    Če ni drugače dogovorjeno, mora biti kupnina za blago, ki ga stranka nabere v Hilti-jevih prodajnih centrih, plačana ob prejemu blaga.  Kupnina za blago, ki je stranki dostavljeno in, če je tako dogovorjeno, tudi kupnina za blago, ki je izročeno v Hilti-jevih prodajih centrih, mora biti plačana najkasneje v 8 (osmih) dneh od izstavitve ustreznega računa, razen če je med pogodbenima strankama pisno drugače dogovorjeno. Hilti se lahko po lastni presoji dogovori s stranko o odloženem plačilu ali drugih plačilnih modalitetah, vendar pa Hilti ni dolžan odobriti odloženega plačila ali drugih modalitet samo iz razloga, ker je bila to predhodna Hilti-jeva praksa. 

6.4.    Če se pogodbeni stranki nista izrecno dogovorili o roku plačila računa, mora stranka plačati znesek, naveden na računu, v tistem roku, ki je najkrajši  izmed sledečih: v roku, navedenem v zahtevku za dobavo, roku iz točke 6.3 in plačilnemu roku, navedenemu na računu. 

6.5.    Če kupnina za dobavljeno blago ni plačana v skladu s plačilnimi pogoji, Hilti obdrži lastninsko pravico na dobavljenem blagu, dokler kupnina in morebitni povezani stroški niso v celoti plačani. Dokler lastninska pravica na blagu ni prenesena na stranko, stranke ne sme razpolagati z dobavljenim blagom. Stranka se zavezuje Hilti-ju dovoliti dostop do svojih prostorov zaradi preverjanja stanja dobavljenega blaga, na katerem ima Hilti lastninski pridržek, Hilti pa si tudi pridržuje pravico, da dobavljeno blago, za katero kupnina in morebitni povezani stroški niso bili plačani v celoti,  vzame ponovno v svojo posest.

6.6.    V primeru zamude s plačilom Hilti lahko zaračuna zakonite zamudne obresti v znesku, določenem z zakonom, kot tudi stroške, povzročene z zamudo,  vključno s stroški vseh opominov, odvetniškimi stroški ter stroški sodnih in drugih postopkov. V primeru  zamude pri plačilu si Hilti tudi pridržuje pravico, da ustavi vse nadaljnje dobave blaga stranki.
 

 

7.    Garancijski pogoji in popravila

7.1.     Hilti-jevi izdelki se lahko uporabljajo izključno za namene, ki so navedeni v dokumentaciji, ki spremlja blago. Hilti niti ne izjavlja niti ne jamči, da se Hilti-jevi izdelki lahko uporabljajo za namen, ki ni naveden v tehnični dokumentaciji posameznega izdelka. 

7.2.
    Hilti daje splošno garancijo v trajanju 12 mesecev od datuma dobave, da so izdelki izdelani iz brezhibnih materialov in brez napak v izdelavi, pri čemer je iz garancije izključena običajna obraba. 
Garancija velja samo, če so izpolnjeni vsi sledeči pogoji:

 • Izdelek se je pravilno uporabljal, vzdrževal in čistil skladno s prejetimi  navodili za uporabo,
 • Izdelek je bil vrnjen v nepoškodovanem stanju (razen glede uveljavljene napake), kompleten z vsemi sestavnimi deli in ne da bi se vanj kakorkoli posegalo,
 • Na izdelku niso bili izvedeni nobeni tehnični posegi, popravila in/ali spremembe s strani stranke ali tretjih oseb, ki niso pooblaščeni Hilti serviserji,
 • Napaka ni posledica padca, posegov v izdelek, zlorabe, neustreznega ravnanja in/ali malomarnosti stranke, vandalizma, silovitih obremenitev, atmosferskih pojavov in/ali naravnih nesreč,
 • Hilti je bil o napaki obveščen takoj po njenem odkritju.


7.3.
    Zaradi narave določenih izdelkov kot so vezna sredstva, instalacijski sistemi, kemični izdelki itd.  lahko Hilti zanje le zagotavlja, da so skladni z zahtevami priložene tehnične dokumentacije in specifikacijami. Glede takšnih izdelkov ima Hilti  samo odgovornost prodajalca za stvarne napake prodanega blaga v skladu z veljavno zakonodajo.

7.4. 
   Roki za uveljavljanje garancijskih ali po-garancijskih ali kakršnihkoli drugih zahtevkov začnejo teči z dnem, ko stranka prejme posamezni izdelek. Za popravljene izdelke začne teči garancijski rok v trenutku, ko je stranka prejela izdelek iz popravila oz. z datumom izdanega računa za  popravilo, karkoli je preje,  pod pogojem, da je bilo popravilo takšne vrste, da začne garancija znova teči za celotni izdelek. Sicer začne garancijski rok teči za tisti del izdelka, ki je bil znatno popravljen ali zamenjan. 

7.5.    Če se garancijski/po-garancijski zahtevek uveljavlja po pošti, e-pošti, faksu ali drugače, ne da bi se orodje z napako predložilo, mora stranka v 8 dneh po vložitvi (pošiljanju) zahtevka orodje dostaviti Hilti-ju ali pisno naročiti popravilo in prevoz kot je spodaj opredeljeno. 
 

 

7.6.    Hilti nudi brezplačni prevoz izdelkov z napako, ki so še v garanciji, do Hilti-ja in brezplačno vračilo popravljenih izdelkov stranki. Prevoz opravi prevoznik, ki ga izbere Hilti.  Stranka mora izročiti prevozniku izdelke, namenjene za prevoz, ustrezno zapakirane za prevoz; stroške pakiranja nosi Hilti. Za izdelke, ki niso več v garanciji, Hilti nudi brezplačen prevoz izdelkov z napako do Hilti-ja, medtem ko mora stranka sama kriti stroške prevoza nazaj do stranke. Stranka mora prav tako kriti stroške pakiranja za prevoz tistih izdelkov, ki niso več v garanciji. 

7.7.    V vsakem primeru, ko se uveljavlja garancijski ali drug zahtevek, lahko Hilti po svoji presoji odloči ali bo izdelek popravil ali nadomestil. Če se izdelka bodisi več ne izdeluje ali je umaknjen s trga, ga lahko Hilti nadomesti s podobnim izdelkom, ki služi enakemu namenu in ima enake ali boljše tehnične lastnosti in specifikacije. Če se Hilti odloči, da bo izdelek v garanciji popravil,  ga mora popraviti v 45 dneh po vložitvi (pošiljanju) zahtevka; sicer mora izdelek nadomestiti. 

7.8.    Hilti popravi izdelke, ki niso več v garanciji, v roku, navedenem v času naročila popravila, razen če je čas popravila zajamčen (točka 7.9). Morebitna zamuda pri popravilu, krajša od 60 dni, ne predstavlja razloga za preklic naročila za popravilo. Izdelki, starejši od 7 let, so lahko objektivno nepopravljivi  (nezmožnost pridobitve nadomestnih delov, orodij itd.) in Hilti si pridržuje pravico, da zavrne popravilo takšnih izdelkov. Če izdelka ni mogoče popraviti, mora Hilti o tem stranko obvestiti, čim je mogoče, v nobenem primeru pa ne kasneje kot v 60 dneh po vložitvi (pošiljanju) zahtevka. 
 

 

7.9.    Za storitve znotraj Hiti Tool Service (HTS) veljajo naslednja posebna določila, ki prevladajo nad morebitnimi drugimi nasprotnimi določili Splošnih pogojev:

Zajamčeni čas popravila:

 • Zajamčeni čas popravila je 3 (tri) delovne dni in velja samo za stroje, katere stranka dostavi v Hilti prodajni center;
 • Hilti lahko kadarkoli spremeni čas popravila tako, da objavi obvestilo na Hilti-jevi spletni strani www.hilti.si;
 • Delovni dnevi so od ponedeljka do petka in upoštevajo tudi dela proste dni v državah EU, kjer se popravilo strojev opravlja. Rok popravila prične teči, ko stroj prevzame s strani Hilti določen prevoznik na naslovu Hilti prodajnega centra;  
 • Popravilo je izvršeno v zajamčenem času s tem, da stranka lahko popravljeno orodje prevzame v Hilti prodajnem centru tekom 3. (tretjega) delovnega dne.


Zajamčeni čas popravila ne velja:

 • če stranka želi oceno stroškov popravila;
 • če na navedenem naslovu za dostavo stroja ni osebe, pooblaščene s strani stranke, ki bi ji prevoznik lahko izročil popravljen stroj;
 • če Hilti prevzame orodje na  lokaciji stranke, takrat se čas podaljša za 1 (en) delovni dan za vsak obisk lokacije stranke;
 • v primeru dogodka višje sile.

 

 

Omejitve in izključitve:

 • HTS storitve niso na voljo za izdelke kot so baterije, napajalniki, težka diamantna orodja, krone za vrtanje betona in vsa orodja, ki nimajo unikatne serijske številke.

Posledice Hilti-jeve zamude:

 • Če Hilti  popravila ne izvrši v zajamčenem času, stranka ni dolžna plačati stroškov popravila. V primeru, da je stranka že prejela račun za opravljeno popravilo bo v 8 dneh po prejemu računa prejela povezan dobropis.
 • Stranka ni upravičena do nobenih drugih nadomestil, kar še zlasti velja za morebitno škodo ali stroške, nastale zaradi prepoznega popravila.

Popolni nadzor nad stroški

(a)
    V prvih dveh letih (razen za stroje, kjer je posebej označeno drugačno obdobje) od datuma nakupa, stranka nima nobenih stroškov popravila ali zamenjave (niti stroškov prevzema oz. dostave). Trajanje obdobja brez stroškov popravila za posamezen stroj najdete na sledeči povezavi - povezava. Ta ponudba ne velja in stroški popravila ali zamenjave bremenijo stranko za:
 

 • okvare, ki so posledica prekomerne ali nedovoljene uporabe ali uporabe, ki ni skladna z navodili;
 • Bati, blažilci, vzmetne sponke za stroje za pritrjevanje na smodniški pogon, sestavni deli za montažo vrvice za vžig in filtri za bencinske žage, odstranljivi napajalni kabli za električne stroje in filtri za vakuumske sesalnike.

(b)    Po poteku obdobja iz točke (a) so stroški popravila ali zamenjave omejeni vse dotlej, dokler so nadomestni deli zagotovljeni; stroški popravila so navzgor omejeni skladno s Tabelo maksimalnih stroškov popravil, ki se nahaja na spletni strani: www.hilti.si/lts. V primerih, ko so stroški popravila nižji od zneska navedenega v Tabeli, se le-ti obračunajo v dejanski višini; v omejitev stroškov niso vključeni stroški dostave in davkov. Tabelo maksimalnih stroškov popravil najdete na sledeči povezavi - povezava.

(c)    Za vsako orodje, za katero je bilo popravilo plačano v polnem znesku, velja 3 (tri) mesečno obdobje brezplačnih popravil, ki se začne prvi dan po tem, ko stranka prevzame popravljeno orodje. Izjema so stroji za zahtevno rezanje z industrijskimi dijamanti ter motorna orodja, kjer se izda garancija samo za vgrajene materiale, in sicer za obdobje 3 (tri) mesece po opravljenem servisu.

(d)    Doživljenjsko jamstvo: stranka nima nobenih stroškov popravil ali zamenjave okvarjenega orodja, kadar je okvara posledica materiala ali napak v izdelavi vse dotlej, dokler so nadomestni deli zagotovljeni. Stroje, za katere Hilti ne zagotavlja več servisnih storitev, najdete na sledeči povezavi - povezava.
 

 

7.10.    V primerih, ko Hilti opravlja garancijska ali po-garancijska popravila izdelkov, mora stranka prevzeti popravljen izdelek v 7 (sedmih) dneh po tem, ko je obveščena, da je popravilo končano ali v enem mesecu od dneva naročila popravila, če stranka o  končanju popravila ni bila obveščena. Po poteku navedenega roka lahko začne Hilti zaračunavati dnevno ležarino za hrambo (skladiščenje) izdelka in o tem ustrezno obvesti stranko po e-pošti ali faksu. 

7.11.    Če stranka popravljenega stroja ne prevzame v roku dveh mesecev po obvestilu iz točke 7.10. o stroških ležarine  in pod pogojem, da popravilo ni bilo pravilno plačano, lahko Hilti izvrši svojo zakonito pravico  do prodaje stroja, in to po ceni in tisti osebi, ki jo Hilti sam določi po svoji presoji pod pogojem, da je dano stranki vnaprejšnje pisno obvestilo v skladu z veljavnim zakonom. 
 

 

8.    Odgovornost in omejitev odgovornosti

8.1.    Stranka ne sme uporabljati Hilti-jevih orodij za nezakonite namene ali na nezakonit način, zato mora stranka povrniti Hilti-ju škodo zaradi nezakonite uporabe s strani njenih zaposlenih, pogodbenikov in/ali agentov.

8.2.    Z izjemo garancijske in druge odgovornosti iz razdelka 7 zgoraj Hilti ne odgovarja za nobeno škodo, nastalo zaradi napake, pomanjkljivosti in/ali neskladnosti s tehničnimi specifikacijami dobavljenega blaga ali neizpolnitvijo storitev, razen če je bila škodo povzročena namerno ali iz hude malomarnosti.

8.3.    Hilti ni nikoli odgovoren za posredno ali posledično škodo (npr. stroške ponovnega opremljanja, izgubljen dobiček ali stroške prekinitve poslovanja) in ne odgovarja niti za nobeno nastalo škodo, ki je ni bilo mogoče predvideti ob podpisu posamezne pogodbe za dobavo blaga in/ali storitev niti za škodo, ki je posledica višje sile, vključno z vojnami, upori, stavkami itd. in, bolj na splošno, za vsak dogodek izjemne narave, ki je izven nadzora. 

8.4.    V primeru, da je Hilti odgovoren na podlagi posamezne pogodbe,  krovne pogodbe ali na podlagi zakona, je Hilti-jeva odgovornost omejena na ceno ustreznega blaga oz. storitev, razen če je takšna omejitev odgovornosti v nasprotju s kogentnimi zakonskimi določili. 
 

 

9.    Višja sila

9.1.    Hilti ne odgovarja za kršitve svojih obveznosti zaradi dogodka višje sile. Dogodki, ki predstavljajo višjo silo, so požar, poplava, druge naravne nesreče, vojna, revolucija, teroristična dejanja, protesti, stavke in druge industrijske aktivnosti ter situacije/nesreče kot so pomanjkanje elektrike, energije, goriva, prevozov in drugo, kar lahko negativno vpliva na Hilti-jevo dobavno verigo, kot tudi dogodki, ki so izven Hilti-jevega nadzora. 

9.2.
    Zaradi obstoja dogodka višje sile pogodbena stranka ni oproščena svojih plačilnih obveznosti.

10.    Prenehanje pogodbe o dobavi. Zavarovanje izpolnitve pogodbe

10.1.    Hilti lahko enostransko odstopi od vsake pogodbe o prodaji blaga ali storitev preden izvrši dobavo, če je nad stranko uveden postopek zaradi insolventnosti, stečajni ali likvidacijski postopek ali postopek za predhodno zavarovanje.

10.2.    V primerih, navedenih v točki 10.1. zgoraj, kot tudi v drugih primerih, ko je Hilti po svoji lastni oceni ugotovil riziko, ki vpliva na strankino stanje dobre solventnosti, lahko Hilti zahteva od stranke, da vnaprej izvede delno ali celotno plačilo za blago ali storitve, ki bodo opravljene, ne da bi odstopil od ustrezne pogodbe o dobavi. V takšnem primeru se šteje, da so določbe o dobavi začasno zamrznjene, dokler stranka ustrezno ne izvrši zadevnega delnega ali celotnega vnaprejšnjega plačila.
 

 

11.    Intelektualna lastnina

11.1. 
   Vse pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na izdelke, prodane na podlagi teh Splošnih pogojev, pripadajo izključno Hilti-ju in Hilti skupini.

11.2.    Če ni med pogodbenima strankama drugače dogovorjeno, nakup Hilti-jevih izdelkov ne predstavlja dovoljenja s strani Hilti-ja, da stranka uporablja ali kopira Hilti-jeve pravice intelektualne lastnine na tem blagu, ne glede na to, ali se te pravice nanašajo na uporabljeno tehnologijo, označevanje izdelkov ali znamke, pod katerimi se blago prodaja.

12.    Korespondenca

12.1.    Vsa korespondenca med pogodbenima strankama v zvezi s podpisom (razen ponudb po točki 2.1.), izpolnjevanjem, prenehanjem in odstopom od pogodbe o dobavi blaga in storitev mora biti pisna in naslovljena na kontaktne osebe in naslova pogodbenih strank, namenjena za korespondenco, kot sta navedena v posamezni ali krovni pogodbo o dobavi.

12.2.    Zahteva glede pisne oblike se šteje za izpolnjeno, če je korespondenca izvršena po elektronski pošti (e-mail), če so izpolnjene naslednje zahteve:

a)    Strankine izjave so poslane iz e-maila, navedenega v posamezni ali  krovni pogodbi o dobavi kot strankin korespondenčni e-mail, in so naslovljene najmanj (lahko je navedenih tudi več naslovov) na naslednje Hilti-jeve e-mail naslove: info@hilti.si 
b)    Hilti-jeve izjave so naslovljene na e-mail, naveden v posamezni ali krovni pogodbi o dobavi kot strankin korespondenčni e-mail naslov;  šteje se, da so vsa e-mail sporočila, poslana iz e-mail naslova z imenom domene @hilti.com, poslana v imenu Hilti-ja.

12.3.    Sporočila, poslana po elektronski pošti, se štejejo za prejeta:

a)    na dan, ko so poslana, če so poslana pred 16:00 uro na delovni dan ali
b)    na prvi delovni dan po dnevu pošiljanja, če so poslana na ne-delovni dan ali po 16:00 uri na delovni dan.

12.4.    Telefonska komunikacija ali druga ustna korespondenca med pogodbenima strankama mora biti potrjena (na novo formulirana) v pisni obliki v skladu s predhodnimi določili. Kot datum takšne telefonske ali drugačne ustne korespondence se šteje datum njene potrditve (nove formulacije) v pisni obliki.
 

 

13.    Reševanje sporov. Veljavno pravo.

13.1.    Vse spore  med Hilti-jem in stranko v zvezi s podpisom, izpolnjevanjem, prenehanjem ali odstopom od pogodbe o prodaji blaga in/ali storitev rešujeta pogodbeni stranki s pogajanji v duhu medsebojnega razumevanja. Če se pogodbeni stranki ne moreta dogovoriti, o sporu odloči pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija.

13.2.
    Če ni drugače dogovorjeno, velja za pogodbe o prodaji blaga in/ali storitev, za katere veljajo Splošni pogoji, slovenska zakonodaja. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (Dunajska konvencija) se ne uporablja. 

14.    Pooblastilo za pogajanja

14.1.    Hilti-jevi prodajni in tehnični svetovalci nimajo pooblastila za pogajanja o določbah pogodb o dobavi, ki niso skladne s Splošnimi pogoji ali za dajanje izjav ali izdajanje listin, ki dajejo za Hilti-jeve izdelke drugačna jamstva.

15.    Nasprotja z drugimi določili

15.1.    V primeru nasprotja med temi Splošnimi pogoji in določili splošnih pogojev za prodajo blaga in/ali storitev, ki jih uporablja stranka, ti Splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi določili strankinih splošnih pogojev za prodajo blaga in/ali storitev.

16.    Spremembe Splošnih pogojev

16.1.    Hilti lahko Splošne pogoje kadarkoli spremeni, ne da bi bil dolžan o tem obvestiti svoje stranke. Vse spremembe bodo objavljene na Hilti-jevi spletni strani www.hilti.si vsaj 15 dni pred začetkom veljavnosti.