Jezik

GX 90-WF

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Dodatni simboli

V tej dokumentaciji ali na izdelku se lahko dodatno uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Opozorilo na splošno nevarnost
Image alternative Uporabljajte zaščito za oči
Image alternative Uporabljajte zaščito za sluh
Image alternative Uporabite zaščito za glavo
Image alternative Uporabljajte zaščitne rokavice
Image alternative Izdelek podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Orodje GX za pritrjevanje žičnikov
  GX 90-WF
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Varnostna opozorila

Zahteve za uporabnika
 • Naprava je namenjena profesionalnim uporabnikom.
 • Orodje sme uporabljati, vzdrževati in popravljati samo pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki lahko nastopijo pri delu.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z orodjem za neposredno montažo se lotite premišljeno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Prenehajte z delom, če vas kaj boli ali se slabo počutite. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Izogibajte se neugodni telesni drži. Stojte na trdni podlagi in vedno ohranjajte ravnotežje.
 • Nosite čevlje, ki ne drsijo.
 • Orodja ne usmerjajte proti sebi ali drugim osebam.
 • Orodja ne pritiskajte ob svojo roko, druge telesne dele ali na druge osebe. Z roko ali drugimi telesnimi deli nikoli ne segajte v bližino glave orodja. Če je glava orodja v stiku s telesom, lahko z nenamernim pritiskom in sprostitvijo pritrdilnega elementa povzročite hujše poškodbe.
 • Proste roke ne postavljajte neposredno za material, ki ga želite pritrditi.
 • Proste roke ne približujte glavi orodja.
 • Pri delu morajo biti druge osebe, še zlasti pa otroci, izven delovnega območja.
 • Orodje pri uporabi držite s pokrčenimi (in ne iztegnjenimi) rokami.
 • Uporabljajte (uporabnik in osebe v okolici) ustrezno opremo za zaščito pri delu, ki jo sestavljajo zaščita za oči in sluh ter zaščitna čelada.
Skrbno ravnanje z orodji za neposredno montažo in njihova uporaba.
 • Napolnjenega orodja nikoli ne puščajte brez nadzora.
 • Pred transportom odstranite plinsko kartušo iz orodja.
 • Orodje vedno izpraznite pred čiščenjem, servisiranjem in vzdrževanjem, med prekinitvami dela in preden ga uskladiščite (odstranite plinsko kartušo, akumulatorsko baterijo in žičnike).
 • Neuporabljene plinske kartuše ter orodje, ki ga ne uporabljate, naj bodo spravljeni na suhem mestu in zaščiteni pred visokimi temperaturami.
 • Prepričajte se, da orodje in pribor nista poškodovana in da delujeta brezhibno ter v skladu z njuno namembnostjo. Preverite, ali premični deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo, in da deli stroja niso poškodovani. Za zagotovitev brezhibnega delovanja orodja morajo biti vsi deli pravilno vgrajeni ter izpolnjevati vse zahteve. Poškodovano zaščitno opremo ali komponente, ki niso del servisnega paketa, ki je na voljo kot pribor (glejte poglavje „Nega orodja“), mora ustrezno popraviti ali zamenjati servis Hilti, če ni drugače navedeno v navodilih za uporabo.
 • Pri zabijanju orodje vedno trdno držite. Tako boste zmanjšali verjetnost, da bi se pritrdilni element odbil od podlage.
 • Pritrdilnih elementov nikoli ne zabijajte večkrat. Nikoli ne zabijajte tam, kamor ste že zabili pritrdilni element. V nasprotnem primeru se določeni elementi lahko zlomijo ali zagozdijo.
 • Vedno upoštevajte navodila za uporabo. V ta namen preberite priročnik Hilit za neposredno pritrjevanje.
 • Glave orodja ne vlecite nazaj z roko ali predmeti, ker se orodje pri tem pod določenimi pogoji lahko pripravi na uporabo. To ima lahko za posledico, da si sornik zabijete v roko ali kak drug del telesa.
Delovno mesto
 • Poskrbite za dobro osvetlitev delovnega mesta.
 • Orodje uporabljajte le v dobro prezračevanih delovnih območjih.
 • Pritrdilne elemente zabijajte izključno v les in lesu podobne materiale (glej Uporaba v skladu z namembnostjo): Zabijanje v druge materiale lahko povzroči lomljenje, krušenje in prebijanje.
 • Preden zabijete pritrdilni element, se prepričajte, da se nihče ne nahaja na drugi strani ali pod delovnim mestom.
 • Poskrbite za urejeno delovno mesto. Iz delovnega okolja odstranite predmete, na katerih bi se lahko poškodovali. Nered na delovnem mestu lahko privede do nesreč.
 • Orodje in ročaja naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni.
 • Upoštevajte vplive okolice. Orodja ne izpostavljajte padavinam in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju. Orodja ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.
 • Nevidni električni, plinski in vodovodni vodi so lahko zelo nevarni, če jih med delom poškodujete. Zato pred pričetkom dela preglejte območje, kjer boste opravljali dela, npr. z detektorjem kovin. Zunanji kovinski deli na orodju lahko prevajajo tok, če npr. nehote poškodujete električni vodnik pod napetostjo.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
Toplotni varnostni ukrepi
 • Če je orodje pregreto, odstranite plinsko kartušo in počakajte, da se orodje ohladi. Ne prekoračite maksimalne frekvence zabijanja.
 • Če morate opraviti vzdrževalna dela, še preden se orodje ohladi, obvezno uporabite zaščitne rokavice.
Skrbno ravnanje s plinskimi kartušami in njihova uporaba.
 • V varnostnem listu materiala najdete navodila za uporabo ter vzdrževanje plinske kartuše in informacije o nudenju prve pomoči.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Akumulatorske baterije uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C (176 °F) ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servisno službo Hilti ali preberite dokument "Varnostni napotki in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti ".
  Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
  Preberite varnostne napotke in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti , ki jih lahko prikličete s skeniranjem kode QR na koncu teh navodil za uporabo.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Ohišje orodja
 2. Ročaj
 3. Glava orodja
 4. Vlagalnik
 5. Tipska ploščica
 6. Predal plinske kartuše
 7. Akumulatorska baterija
 8. Prezračevalne reže
 9. Pokrov ohišja
 10. Sprožilec
 11. Nastavitveno kolesce
 12. Potisnik žičnikov
 13. Kavelj za pas
 14. LED-dioda
 15. Adapter za zaščito površine
 16. Premična puša

Namenska uporaba

Orodje je namenjeno pritrjevanju lesenih delov na les s posebej izdelanimi pritrdilnimi elementi. Orodje je primerno za masivni les, laminiran les, iverne plošče, prešane lesene obdelovance (npr. OSB plošče iz grobo drobljenih furnirjev), obdelovance iz lesenih vlaken (npr. lesonitne plošče) ter obdelovance iz furnirja (npr. multiplex plošče). Orodje je namenjeno profesionalnim uporabnikom pri gradnji z lesom. Za priporočila glede uporabe preberite priročnik za neposredno pritrjevanje Hilti.

Orodje, plinska kartuša in pritrdilni elementi sestavljajo tehnično celoto. To pomeni, da lahko orodje nemoteno uporabljate za pritrjevanje le z žičniki Hilti in plinskimi kartušami Hilti, ki so izdelani posebej za to orodje. Priporočila podjetja Hilti glede uporabe in pritrjevanja veljajo samo ob upoštevanju teh pogojev. Orodje lahko uporabljate le, če ga držite v rokah. Orodja ni dovoljeno spreminjati.
Image alternative
 • Za ta izdelek uporabljajte zgolj litij-ionske akumulatorske baterije Hilti iz vrste modelov B 7.

 • Za te akumulatorske baterije uporabite samo polnilnik C 7, ki ga je odobrilo podjetje Hilti . Dodatne informacije najdete v vaši trgovini Hilti Store ali na strani: www.hilti.group

Zaščita pred globokim izpraznjenjem

Orodje je opremljeno z načinom mirovanja, ki litij-ionsko akumulatorsko baterijo ščiti pred prekomerno izpraznitvijo. Če ga ne uporabljate 120 minut, se orodje povsem izključi.
 • Da ponovno dosežete stanje pripravljenosti za uporabo, akumulatorsko baterijo za kratek čas odstranite iz orodja in jo ponovno vstavite (ponastavitev akumulatorske baterije).

Obseg dobave

Orodje v kovčku, akumulatorska baterija, polnilnik, krpa za čiščenje, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Sistemske komponente za uporabo orodja

Za uporabo orodja potrebujete: Orodje, napolnjena akumulatorska baterija B 7 Li-Ion, plinska kartuša GC 31 ali GC 32 in žičniki za les GX-WF.

Tehnični podatki

Zabijalnik žičnikov

Uporaba
Zabijanje žebljev v les pravokotne oblike
Teža (vključno z akumulatorsko baterijo)
3,7 kg
(8,2 lb)
Dimenzije
384 mm x 134 mm x 381 mm
(15,1 in x 5,3 in x 15,0 in)
Nastavitev zmogljivosti
brez
Maksimalna zmogljivost vlagalnika
75 kos.
Kot postavitve v vlagalniku
34°
(0,6 rad)
Maksimalna frekvenca zabijanja pri neprekinjenem delovanju
1.200 ur
Delo s prekinitvami
do 3 pritrditve na sekundo
Kaliber (plinska kartuša)
40 g
(1,4 oz)
Temperaturno območje uporabe/temperatura okolice pri uporabi plinske kartuše GC 31
−5 ℃ … 45 ℃
(23 ℉ … 113 ℉)
Temperaturno območje uporabe/temperatura okolice pri uporabi plinske kartuše GC 32
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)
Dolžina žičnikov
50 mm … 90 mm
(2,0 in … 3,5 in)
Premer žičnikov
2,8 mm … 3,1 mm
(0,11 in … 0,12 in)

Litij-ionske akumulatorske baterije

Delovna napetost akumulatorske baterije
7,2 V
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o hrupu in pospešku v skladu s standardom EN 15895

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo zabijalnikov sornikov. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo glavne načine uporabe zabijalnika sornikov. Če zabijalnik sornikov uporabljate v druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko podatki odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje vključeno, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred hrupom in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje zabijalnika sornikov in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Podatki o hrupu
Raven zvočnega tlaka na delovnem mestu (LpA, 1s)
106 dB(A)
Največja raven zvočnega tlaka na delovnem mestu (LpC, peak)
138 dB (C)
Raven zvočne moči (LWA, 1S)
108 dB(A)
Negotovost za hrup (KpA)
2 dB(A)
Povratni udarec
Energijsko ekvivalenten pospešek (ahw, RMS(3))
Rezultati pri zabijanju žičnika dimenzije 90 x 3,1 mm v masivno smrekovino <2,5 m/s2

Pred uporabo

Vstavljanje žičnikov

OPOZORILO
Nevarnost zaradi uporabe napačnih pritrdilnih elementov Uporaba neprimernih pritrdilnih elementov lahko povzroči motnje v delovanju orodja in/ali poškodbe.
 • Pazite na to, da uporabite primerne pritrdilne elemente s pravilnim kotom postavitve v vlagalniku.
V spodnjem delu vlagalnika je zadrževalna vzmet. Če prekoračite največje število pritrdilnih elementov v vlagalniku, vzmet ne zadržuje nazadnje vstavljenega traku z žičniki. Odstranite nazadnje vstavljeni žičnik.
Image alternative
 1. Pritrdilne elemente pravilno obrnjene od spodaj vstavite v vlagalnik.
PREVIDNO
Poškodbe zaradi nepozornosti Obstaja nevarnost, da si zaradi nepozornosti priščipnete prste.
 • S potisnikom žičnikov ravnajte previdno; skrbno ga povlecite nazaj čez žičnike, da se zaskoči na spodnjem koncu traku z žičniki.
 1. Pritrdilne elemente povsem potisnite v smeri glave orodja.
  Če potisnik žičnikov premočno udari ob trak z žičniki, se le-ta lahko poškoduje. Pazite, da potisnik žičnikov ne udari nenadzorovano ob trak z žičniki.

Priprava plinske kartuše

OPOZORILO
Nevarnost nesreč Nevarnost poškodbe zaradi uhajajočega plina.
 • Plin, ki uhaja iz plinske kartuše, je škodljiv za vaša pljuča, kožo in oči. Dozirnega ventila ne približujte obrazu in očem.
 • Tekoči plin pod tlakom lahko začne uhajati, kar predstavlja nevarnost za vas in druge osebe. Nikoli ne odstranite dozirnega ventila plinske kartuše, ki je že pripravljena ali že bila uporabljena.
 • Transportno varovalo za plinsko kartušo.
  Plinska kartuša je opremljena s transportnim varovalom. Preden plinsko kartušo vstavite v orodje, odstranite varovalo.

Odstranitev transportnega varovala

Image alternative
 1. Varnostni pokrovček in dozirni ventil dvignite s plinske kartuše.
 2. Odstranite varnostni pokrovček z dozirnega ventila.
 3. Namestite dozirni ventil s sprednjim zaskočnim nastavkom v utor plinske kartuše.
  Dozirni ventil je opremljen s sprednjim in z zadnjim zaskočnim nastavkom.
 4. Pritisnite sprednji zaskočni nastavek trdno prek odprite plinske kartuše, da se dozirni ventil zaskoči na kartuši.

Vstavljanje plinske kartuše

Image alternative
 1. Odprite pokrov predala plinske kartuše, tako da ga pritisnete navzgor in nazaj.
 2. Potisnite plinsko kartušo in dozirni ventil v rdeči adapter.
 3. Zaprite pokrov, tako da ga s palcem potisnete navzdol, da se zaskoči.

Vstavljanje akumulatorske baterije

PREVIDNO
Nevarnost poškodb Zaradi napačne uporabe lahko pride do materialne škode.
 • Preberite navodila za uporabo polnilnika C 7 za polnjenje akumulatorske baterije ter dodatna navodila za uporabo in vzdrževanje akumulatorske baterije.
PREVIDNO
Nevarnost zaradi izpadajoče akumulatorske baterije. Če akumulatorska baterija ni pravilno blokirana, lahko med delom pade iz orodja.
 • Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb Pri vstavljanju akumulatorske baterije obstaja nevarnost, da si priščipnete kožo.
 • Pri menjavi akumulatorske baterije bodite previdni.
 1. Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, preverite, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 2. Akumulatorsko baterijo od spodaj potisnite v odprtino na koncu ročaja, da se zaskoči. LED-dioda za kratek čas zasveti zeleno, kar pomeni, da je orodje pripravljeno na uporabo.
Image alternative
 1. Akumulatorske baterije pred prvo uporabo povsem napolnite.

Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Zelena LED-dioda sveti/utripa
sveti
 • Akumulatorska baterija je pripravljena na uporabo.
utripa
 • Napetost akumulatorske baterije popušča. Kmalu zamenjajte akumulatorsko baterijo.
Rdeča LED-dioda sveti/utripa
sveti
 • Napetost akumulatorske baterije ne zadostuje več za delovanje orodja. Zamenjajte akumulatorsko baterijo.
 • Najkasneje ko LED-dioda na orodju sveti rdeče, uporabite drugo akumulatorsko baterijo. Prazno akumulatorsko baterijo dajte takoj polniti za naslednjo menjavo.
utripa
 • Akumulatorska baterija je prehladna (< –15 °C/< 5 °F) ali prevroča (> 60 °C/> 140 °F) in ventilator se ne vključi. Odstranite akumulatorsko baterijo in počakajte, da se ohladi ali segreje na potrebno temperaturo.
Ni signala.
LED-dioda gori ali utripa.
 • Napetost akumulatorske baterije je nižja od mejne vrednosti. Napolnite akumulatorsko baterijo.

Uporaba

Nastavitvene možnosti na glavi orodja

Image alternative
 • Globino zabijanja žičnikov je možno nastaviti s položajem glave orodja. Uporabite nastavitveno kolesce.

Zaščita občutljivih površin

OPOZORILO
Nevarnost poškodb Lahko pride do napačnega vžiga.
 • Preden namestite ali odstranite ščitnik površine, iz orodja odstranite akumulatorsko baterijo in plinsko kartušo.
Image alternative
 • Pri delih na vidnih mestih občutljivih površin, kot so npr. fasade, uporabljajte adapter za zaščito površine.
  Adapter za zaščito površine preprečuje, da bi glava orodja na leseni površini puščala odtise.

Varovanje proženja

 1. Izdelka nikoli ne uporabljajte brez varovala pred sproženjem (premična puša).
 2. Orodje je opremljeno z varovalom, ki preprečuje nenamerno sproženje. Premična puša preprečuje, da bi glavo orodja namerno ali nenamerno potisnili nazaj. Varovalo tako preprečuje sproženje.

Zabijanje žičnikov

Žičnike lahko zabijate samo, če je v vlagalniku več kot 5 žičnikov.
Orodje trdno držite. Izogibajte se podlagam, na katerih lahko pride do odboja.
Pritisnite na sprožilec šele, ko je orodje povsem pritisnjeno ob podlago.
Sprožilca ne spustite, dokler ni ves žičnik v podlagi.
 1. Glavo orodja naslonite na podlago in pritisnite s celim orodjem.
 2. Sprožite zabijanje s pritiskom sprožilca.
 3. Izpustite sprožilec in po zabijanju orodje povsem dvignite s podlage.

Praznjenje orodja

Odstranjevanje akumulatorske baterije

Akumulatorsko baterijo hranite na hladnem in suhem mestu. Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom. Ob koncu njihove življenjske dobe morate akumulatorske baterije odstraniti na okolju prijazen in varen način.
 1. Pritisnite oba gumba za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Akumulatorsko baterijo izvlecite iz orodja v smeri navzdol.

Odstranitev plinske kartuše

 1. Odprite pokrov predala plinske kartuše.
 2. Odstranite plinsko kartušo iz orodja.
 3. Zaprite prostor za plinsko kartušo.

Praznjenje traku z žičniki

Image alternative
 1. Sprostite blokado potisnika žičnikov, tako da pritisnete črni gumb.
 2. Drsnik previdno pustite počasi drseti v smeri glave orodja, dokler nanjo ne naleže.
 3. Poskrbite, da žičniki v vlagalniku zdrsnejo navzdol.
 4. Pritisnite notranji zaskočni mehanizem na spodnjem delu vlagalnika. Sedaj lahko žičnike povsem odstranite iz vlagalnika.

Obešalo orodja

OPOZORILO
Nevarnost poškodb Orodje, ki vam pade iz rok, je lahko nevarno za uporabnika in/ali druge.
 • Prepričajte se, da je orodje, obešeno na kavelj za pas, varno pritrjeno.
Image alternative
 • Z obešalom lahko orodje obesite na pas, lestev ali na strešno letev. Potisnite obešalo v vzdolžno os vlagalnika v smeri naprave. Tako boste obešalo sprostili iz aretirnega mehanizma in ga boste lahko sklopili oz. razklopili.

Nega in vzdrževanje

Vzdrževanje orodja

Pred nego in vzdrževalnimi deli morate orodje izprazniti (iz orodja odstranite plinsko kartušo in pritrdilni element). Akumulatorsko baterijo, plinsko kartušo in trak z žičniki povsem odstranite iz orodja.
 1. Zunanji del orodja redno čistite z rahlo navlaženo krpo za čiščenje.
 2. Nikoli ne uporabljajte orodja z zamašenimi prezračevalnimi režami! Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 3. Preprečite vdor vlage in tujkov v notranjost orodja in akumulatorske baterije.
 4. Če v notranjost orodja zaide vlaga, pustite orodje izven kovčka, da se posuši. V tem primeru odstranite akumulatorsko baterijo in pustite zadnji pokrov predala plinske kartuše odprt.
 5. Poskrbite, da prijemalne površine orodja ne bodo prekrite z oljem ali mastjo.
 6. Za čiščenje ne uporabljajte pršilnika, parnega čistilnika ali tekoče vode!
 7. Ne uporabljajte čistilnih sredstev z vsebnostjo silikona.
 8. Poskrbite, da na stikih baterije ni olja in masti.

Popravilo orodja

 • Redno preverjajte, ali so zunanji deli orodja poškodovani in ali vsi elementi za upravljanje delujejo brezhibno. Orodja ne uporabljajte, če so deli poškodovani ali če elementi za upravljanje ne delujejo brezhibno.
  Napravo naj v primeru poškodb popravijo izključno pri servisnem centru Hilti .

Čiščenje orodja

Orodje je treba redno čistiti in vzdrževati. Priporočamo, da čiščenje opravite najkasneje po 40.000 pritrditvah. Orodje očistite tudi, če se pogosteje pojavljajo motnje, kot so npr. težave pri aktiviranju ali zabijanja v prazno.
Image alternative
 • Redno čistite orodje. Za čiščenje uporabljajte izključno izdelke Hilti ali izdelke primerljive kakovosti.
  • Potrebni izdelki, orodja in dokumentacija so kot pribor na voljo pri podjetju Hilti .
  • Potrebna vzdrževalna dela lahko opravi podjetje Hilti . V ta namen se obrnite na lokalno predstavništvo podjetja Hilti .

Čiščenje batov

Umazanija in ostanki od menjav magazina lahko ovirajo gibanje bata. Pogosto prihaja do zabijanja v prazno. V takem primeru morate očistiti bat po naslednjem postopku:
Image alternative
 1. Akumulatorsko baterijo, plinsko kartušo in pritrdilne elemente odstranite iz orodja.
 2. Z izvijačem potisnite bat do konca nazaj.
 3. V glavo orodja naškropite zadostno količino čistila.
 4. Najprej vstavite v orodje akumulatorsko baterijo, šele potem plinsko kartušo.
 5. Potisnik žičnikov povlecite nazaj in na primerni podlagi opravite pet zabijanj v prazno (glej poglavje „Namenska uporaba“).
 6. Ponovno vstavite pritrdilni element in normalno nadaljujte z delom.
 7. Po potrebi ponovite korake 1–6.

Pomoč pri motnjah

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Pogosta zabijanja v prazno
Previsoka delovna hitrost
 • Upoštevajte največjo frekvenco zabijanja.
Orodje ni popolnoma naslonjeno in/ali sprožilec ni popolnoma pritisnjen.
 • Orodje popolnoma naslonite in sprožilca ne spustite, dokler ni žičnik v celoti v podlagi.
Orodje je doseglo življenjsko dobo 40.000 zabijanj.
Zataknjen bat
Neenakomerna razporeditev žičnikov
Orodje je doseglo življenjsko dobo 40.000 zabijanj.
Trd ali grčast les
 • Zamenjajte žičnike ali po možnosti podlago.
Plinska kartuša je prazna.
Premajhna podlaga/podlaga manjka
Previsoka delovna hitrost
 • Upoštevajte največjo frekvenco zabijanja.
Okvara bata
Zaskočil se je bat (ostanki papirja, žičnikov ali lesa v orodju)
Zabijanje se ne izvaja: Orodje sporoča polno pripravljenost, po pritisku na sprožilec pa se orodje ne sproži.
Orodje ni dovolj pritisnjeno
Zatikanje žičnikov
Žičnik se je zataknil v glavi orodja
 • Odstranite akumulatorsko baterijo in plinsko kartušo.
 • Odstranite zataknjen žičnik.
 • Z izvijačem potisnite bat do konca nazaj.
Zmogljivost plinske kartuše < 1000 žičnikov
Poraba plina zaradi pogostega, neproduktivnega pritiskanja
 • Orodje prislonite na površino le, če zares želite vanjo zabiti žičnik.
Pokrova predala plinske kartuše ni mogoče zapreti (pri vstavljeni plinski kartuši).
Transportno varovalo na plinski kartuši ni odstranjeno
Orodje je žičnik zabilo pregloboko.
Glava orodja je pomaknjena preveč nazaj.
Žičnik štrli iz podlage.
Glava orodja je pomaknjena preveč naprej.
Zelo plosk kot pritiska orodja
 • Orodje pritisnite na podlago karseda pravokotno.
Orodje zdrsava od površine
Adapter za zaščito površin je nameščen na glavo orodja
Ventilator se ne zažene, LED-dioda utripa v rdeči barvi
Akumulatorska baterija je prehladna (<–15 °C) ali prevroča (>60 °C)
 • Odstranite akumulatorsko baterijo in jo ogrejte ali počakajte, da se ohladi.
 • Vstavite drugo akumulatorsko baterijo.
Ventilator se ne zažene, LED-dioda ne sveti.
Orodje je v stanju mirovanja.
Če težave ne morete odpraviti: akumulatorska baterija je brez napetosti.
 • Vstavite drugo akumulatorsko baterijo.
 • Napolnite akumulatorsko baterijo.
Vlažno orodje/vlaga v orodju
Ventilator se ne zažene, LED-dioda sveti v rdeči barvi.
Napetost akumulatorske baterije ne zadostuje za delovanje orodja.
 • Vstavite drugo akumulatorsko baterijo.
 • Napolnite akumulatorsko baterijo.
Ventilator se ne zažene, LED-dioda sveti v zeleni barvi
Vtični spoj ventilatorja je prekinjen
 • Odstranite akumulatorsko baterijo in plinsko kartušo.
 • Vstavite ventilator.
Ventilator je pravilno priklopljen, vendar se kljub temu ne zažene.
 • Napravo naj popravijo pri servisnem centru Hilti .
Ventilator deluje, plin v orodju se ne vname.
Plinska kartuša je prazna.
Orodje je doseglo življenjsko dobo 40.000 zabijanj.
Orodja ni mogoče sprožiti.
V vlagalniku je manj kot 5 žičnikov.
 • Napolnite trak z žičniki.
Žičnik se je zataknil.
 • Odstranite akumulatorsko baterijo in plinsko kartušo.
 • Ne vzdržujte napolnjenega orodja!
 • Odstranite zataknjene žičnike.
Pogoste motnje transporta žičnikov, povezanih s plastično vezjo
Poškodovan trak vlagalnika
 • Potisnik žičnikov med uporabo čvrsto držite.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

Image alternative
Dodatne informacije o uporabi, tehnologiji, varstvu okolja in recikliranju najdete na naslednji povezavi: qr.hilti.com/manual/?id=440645
Povezava je na voljo tudi na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.