Jezik

DD 150-U

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli na izdelku

Znaki za obveznost

Na izdelku se naslednji znaki za obveznost:
Image alternative Uporabljajte zaščito za oči
Image alternative Uporabljajte zaščitno čelado
Image alternative Uporabljajte zaščito za sluh
Image alternative Uporabljajte zaščitne rokavice
Image alternative Uporabljajte zaščitne čevlje
Image alternative Uporabljajte zaščito za dihala.
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo

Prikazovalnik stanja

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Indikator zaščite pred krajo
Image alternative Prikazovalnik zmogljivosti vrtanja
Image alternative Servisni prikazovalnik

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Transport z dvigalom je prepovedan
Image alternative Opozorilo na zaščito proti kraji
Image alternative Amper
Image alternative Volt
Image alternative Izmenični tok
Image alternative Watt
Image alternative hertz
Image alternative Število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Premer
Image alternative milimeter
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Brezžičen prenos podatkov

Ploščice s podatki

Na vrtalnem stojalu, osnovni plošči in diamantnem vrtalniku
Image alternative Na vrtalnem stojalu in vakuumski osnovni plošči
Zgoraj : Pri horizontalnem vrtanju z vakuumsko pritrditvijo ni dovoljena uporaba vrtalnega stojala brez dodatnega varovala.
Spodaj : Vrtanje nad glavo z vrtalnim stojalom v kombinaciji z uporabo vakuumske pritrditve ni dovoljeno.
Image alternative Na diamantnem vrtalniku
Med delom v smeri navzgor je treba pri mokrem vrtanju obvezno uporabljati sistem za zajemanje vode v kombinaciji s sesalcem za mokro sesanje.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Diamantni vrtalnik
  DD 150-U
  Generacija:
  02
  Serijska št.:

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostna opozorila za diamantne vrtalnike

 • Kadar je za vrtanje nujno potrebna voda, jo speljite stran od območja dela ali uporabite priprave za odsesavanje vode. Takšni preventivni ukrepi ohranjajo območje dela suho in zmanjšujejo nevarnost električnega udara.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika orodja za rezanje s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, električno orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku orodja za rezanje z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Pri vrtanju z diamantnim vrtalnikom uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Če nastavek blokira, prenehajte z vrtanjem in izključite orodje. Poiščite vzrok blokade in ga odpravite, da sprostite blokirane nastavke.
 • Če želite znova zagnati diamantni vrtalnik, ki je zataknjen v obdelovancu, se pred vklopom prepričajte, da se nastavek prosto vrti. Če se nastavek zatakne, se morda ne vrti in to lahko povzroči preobremenitev orodja ali sprostitev diamantnega vrtalnika iz obdelovanca.
 • Pri pritrjevanju vrtalnega stojala na obdelovanec s pomočjo sidra in vijakov se prepričajte, da je sidranje dovolj čvrsto, da stroj med uporabo drži na mestu. Če obdelovanec ni odporen ali če je porozen, lahko sidro izpade in vrtalno stojalo se loči od obdelovanca.
 • Kadar vrtate skozi stene ali strope, se prepričajte o zaščiti oseb in območja dela na drugi strani. Vrtalna krona lahko izstopi skozi izvrtino in vrtalno jedro lahko izpade na drugi strani.
 • Tega orodja ne uporabljajte za delo nad glavo z dovodom vode. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Orodja ni dovoljeno spreminjati.
 • Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno montiran in ustrezno pritrjen. Orodje držite vedno z obema rokama za predvidena ročaja.
 • Pred montažo električnega orodja pravilno namestite vpenjalno pripravo. Da bi zmanjšali nevarnost sklopitve, mora biti montaža pravilna.
 • Pred uporabo električno orodje varno pritrdite na vpenjalno pripravo. Zdrs električnega orodja na vpenjalno pripravo lahko povzroči izgubo nadzora.
 • Postavite vpenjalno pripravo na trdno, ravno in horizontalno površino. Če vpenjalna priprava drsi ali se premika, potem enakomerno in varno vodenje električnega orodja ni mogoče.
 • Preverite lastnosti površine. Na grobih površinah je moč pritrditve manjša. Med delom se lahko premazi ali kompozitni materiali odstranijo.
 • Ne preobremenjujte vpenjalne priprave in je ne uporabljajte namesto lestve ali odra. Preobremenitev vpenjalne priprave, ali če na njej stojite, lahko povzroči prenos težišča priprave navzgor in posledično njeno prevrnitev.
 • Med delom si privoščite odmor. Za boljšo prekrvavitev prstov delajte sprostitvene in razgibalne vaje.
 • Orodje ni primerno za šibke osebe, ki se o uporabi niso podučile. Zavarujte orodje pred otroki.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov. Orodje vključite šele v območju dela. Dotikanje vrtečih se delov, še posebej vrtečih se nastavkov, lahko privede do poškodb.
 • Pri delih speljite priključni kabel, podaljšek, sesalno cev sesalnika za prah in vodno cev vedno nazaj in stran od orodja. To zmanjša nevarnost, da bi se med delom spotaknili ob kabel ali cev in padli.
 • Izogibajte se stiku vrtalnega mulja s kožo.
 • Prah nekaterih materialov, kot npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, mineralov in kovin, je lahko zdravju škodljiv. Stik ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah v bližini povzroči alergijske reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancerogen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Če je le mogoče, uporabljajte pripomočke za učinkovito odsesavanje prahu. Za to uporabljajte prenosljiv sesalnik za lesni in/ali mineralni prah, ki ga priporoča podjetje Hilti, in je primeren za delo s tem električnim orodjem. Poskrbite za dobro prezračevanje. Priporočljivo je, da nosite dihalno masko s filtrom razreda P2. Upoštevajte lokalne predpise, ki veljajo za obdelovane materiale.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Pritrdite obdelovanec. Obdelovanec pritrdite s pomočjo vpenjalnih priprav ali primeža, da se ne bo premikal. Obdelovanec bo tako pritrjen varneje, kot če bi ga držali z roko. Vi pa boste lahko orodje upravljali z obema rokama.
 • Prepričajte se, da se držalo nastavka prilega vpenjalnemu sistemu orodja in da ste nastavek pravilno vpeli v vpenjalno glavo.
 • V primeru prekinitve električnega toka izklopite orodje in izvlecite vtič. Tako onemogočite nenameren vklop orodja ob ponovni vzpostavitvi električnega toka.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi ter plinske in vodovodne cevi, npr. z detektorjem kovin. Zunanji kovinski deli na orodju lahko pridejo pod električno napetost, če npr. nehote poškodujete električni vod pod napetostjo. To povzroči resno nevarnost električnega udara.
 • Orodja nikoli ne uporabljajte brez priloženega PRCD (pri orodjih brez PRCD nikoli brez ločilnega transformatorja). Pred vsako uporabo preglejte stikalo PRCD.
 • Redno preverjajte priključni kabel orodja. Poškodovan kabel naj zamenja strokovnjak. Če se poškoduje priključni kabel električnega orodja, ga je treba zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki ga dobite pri servisni službi. Redno preverjajte el. podaljšek in ga zamenjajte, če je poškodovan. Če pride pri delu do poškodb priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Izvlecite vtič iz vtičnice. Poškodovanih priključnih vodov in podaljševalnih kablov ne uporabljajte, saj predstavljajo nevarnost električnega udara.
Delovno mesto
 • Prebojne izvrtine skozi stene zavarujte v območju za steno, saj lahko material ali vrtalno jedro pade nazaj. Prebojne izvrtine skozi strope zavarujte od spodaj, ker lahko vrtalno jedro pade.
 • Med delom v smeri navzgor je treba pri mokrem vrtanju obvezno uporabljati sistem za zajemanje vode v kombinaciji s sesalcem za mokro sesanje.
 • Pri vakuumski pritrditvi je vrtanje navzgor strogo prepovedano.
 • Pri horizontalnem vrtanju z vakuumsko pritrditvijo (pribor) ni dovoljena uporaba vrtalnega stojala brez dodatne pritrditve.
 • Za umerjanje na osnovni plošči ne uporabljajte udarnega orodja (kladiva).
 • Poskrbite za dobro prezračevanje. Slabo prezračevana delovna mesta lahko zaradi preveč prahu škodujejo zdravju.
 • Vrtanje naj odobri vodja gradbišča. Vrtanje na stavbah in na drugih strukturah lahko vpliva na statiko. To še posebej velja za rezanje armaturnega železa in nosilnih elementov.
 • Če delate na prostem, priporočamo uporabo gumijastih rokavic in obutve z nedrsečim podplatom.
Osebna varnost
 • Diamantni vrtalnik in diamantna vrtalna krona sta težka. Nevarnost zmečkanja delov telesa. Uporabnik in osebe v bližini morajo med uporabo orodja nositi primerna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice, zaščitne čevlje in lahko zaščito za dihala.

Opis

Sestavni deli orodja in upravljalni elementi

Image alternative
 1. Izpiralna/sesalna glava
 2. Prikazovalnik pretoka vode
 3. Stranski ročaj
 4. Ventil za regulacijo vode
 5. Priključek za vodo
 6. Stikalo gonila
 7. Gonilo
 8. Motor
 9. Stikalo za vklop in izklop
 10. Ročaj
 11. Indikator zaščite pred krajo (dodatna oprema)
 12. Servisni prikazovalnik
 13. Prikazovalnik zmogljivosti vrtanja
 14. Pokrov oglenih ščetk
 15. Priključni kabel vključno s PRCD
 16. Tipska ploščica
 17. Vmesna plošča
 18. Zaporni vijaki (izpiralna/sesalna glava)
 19. Pokrov (izpiralna/sesalna glava)
 20. Priključek za odsesavanje
 21. Vpenjalna glava

Vrtalno stojalo

Image alternative
 1. Ročaj
 2. Steber
 3. Sani
 4. Zapora sani
 5. Tipska ploščica
 6. Ventil za odzračevanje podtlaka
 7. Priključek za podtlak
 8. Vakuumsko tesnilo
 9. Osnovna plošča
 10. Manometer
 11. Prikaz niveliranja
 12. Nastavitvena ročica
 13. Nivelirni vijaki
 14. Prikaz središča vrtanja
 15. Omejevalnik globine
 16. Zaporni zatič
 17. Nastavitveni vijak za zračnost sani
 18. Omejevalni vijak
 19. Držalo za kabel

Pribor

Image alternative
 1. Križni ročaj
 2. Ročica
 3. Ekscenter
 4. Pritezni vijak
 5. Omejevalnik globine
 6. Posoda za zajemanje vode
 7. Vrtalna puša
 8. Adapter za vrtalno pušo
 9. Tesnilo
 10. Priključek orodja
 11. Držalo
 12. Posoda za zajemanje vode
 13. Tesnilo
 14. Odrivni vijak
 15. Podvozje

Namenska uporaba

Opisan izdelek je električni diamantni vrtalnik. Namenjen je ročno vodenemu mokremu in suhemu vrtanju prebojnih izvrtin in slepih lukenj ter s stebrom vodenemu mokremu in suhemu vrtanju prebojnih izvrtin in slepih lukenj v (armirane) mineralne podlage.

Opisan izdelek je namenjen profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira ga lahko le pooblaščeno in usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
 • Stroj lahko priklopite le na omrežje z napetostjo in frekvenco, ki ustreza podatkom na ploščici s podatki.
 • Upoštevajte nacionalne predpise za varstvo pri delu.
 • Uporabljajte samo originalen pribor in orodje Hilti , tako da boste preprečili nevarnosti za nastanek poškodb.

Prikazovalnik zmogljivosti vrtanja

Diamantni vrtalnik je opremljen s prikazovalnikom zmogljivosti vrtanja s svetlobnim signalom.
Simbol
Stanje
Pomen
Image alternative Oranžna luč sveti
Pritisna sila prenizka
Zelena luč sveti
Pritisna sila optimalna
Rdeča luč sveti
Pritisna sila previsoka

Servisni prikazovalnik

Diamantni vrtalnik je opremljen s servisnim prikazovalnikom s svetlobnim signalom.
Simbol
Stanje
Pomen
Image alternative Rdeča luč sveti
Izdelek je v teku
Oglene ščetke so močno obrabljene.
Dosežen je termin za servis. Ko luč zasveti, lahko orodje s polno zmogljivostjo uporabljate še nekaj ur, nato pa nastopi samodejen izklop.
Izdelek pravočasno oddajte v servis Hilti .
Rdeča luč sveti
Izdelek ni v teku
Oglene ščetke je treba zamenjati.
Rdeča luč utripa
Pregrevanje ali poškodbe diamantnega vrtalnika.
Glejte Pomoč pri motnjah.

Obseg dobave

Diamantni vrtalnik, navodila za uporabo.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete pri servisni službi Hilti ali na spletni strani: www.hilti.com

Tehnični podatki

Lastnosti izdelka

Nazivno napetost, nazivni tok, frekvenco in nazivno porabo moči najdete na tipski ploščici, ki je prilagojena posamezni državi.
Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.

DD 150-U
Nazivni tok
230 V
10,3 A
Nazivna poraba moči
2.200 W
Teža diamantnega vrtalnika
8,2 kg
Teža vrtalnega stojala s kombinirano osnovno ploščo in sanmi
13,3 kg
Dimenzije diamantnega vrtalnika (D × Š × V)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Dimenzije vrtalnega stojala (D × Š × V)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Dopustni tlak dovoda vode
≤ 6 bar
Število vrtljajev v prostem teku
1. stopnja
840 vrt/min
2. stopnja
1.640 vrt/min
3. stopnja
3.070 vrt/min
Stopnja zaščite
Stopnja zaščite I (zaščitna ozemljitev)

Idealni razmak oznake do centra vrtanja

Sidrana osnovna plošča
270 mm
Vakuumska osnovna plošča
290 mm
Kombinirana osnovna plošča
290 mm

Nazivna napetost

Izdelek je na voljo v različnih izvedbah za različne nazivne napetosti. Nazivno napetost in nazivno porabo moči svojega izdelka lahko preberete na tipski ploščici.
Nazivna napetost
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Nazivni tok
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Omrežna frekvenca
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Uporaba podaljška

Uporabljajte samo take električne podaljške, ki so predvideni za ta namen uporabe in imajo ustrezen prerez.
Priporočeni najmanjši prerezi in največje dolžine kablov:
Presek vodnika →
↓ Omrežna napetost
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
ni priporočeno
ni priporočeno
25 m
ni priporočeno
110 V
ni priporočeno
15 m
ni priporočeno
30 m
127 V
ni priporočeno
20 m
ni priporočeno
35 m
220 V
35 m
65 m
ni priporočeno
105 m
230 V
40 m
70 m
ni priporočeno
110 m
240 V
40 m
70 m
ni priporočeno
110 m

Premer vrtalne krone

Med delom v smeri navzgor je treba pri mokrem vrtanju obvezno uporabljati sistem za zajemanje vode v kombinaciji s sesalcem za mokro sesanje.

1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
Ø Vrtalne krone (vodeno s stebrom, mokro)
S sistemom za zajemanje vode
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Brez sistema za zajemanje vode
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø Vrtalne krone (ročno vodeno, mokro)
Brez sistema za zajemanje vode
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø Vrtalne krone (ročno vodeno, suho, HDMU)
Z odsesavanjem prahu
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø Vrtalne krone (ročno vodeno, suho, PCM)
Z odsesavanjem prahu
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Uporaba pri različni opremi

Ročno vodeno/
Vodeno s stebrom
Dodatni sistemi
Premer vrtalne krone
Smer vrtanja
ročno vodeno/suho
z odsesavanjem prahu
37 mm … 162 mm
Vse smeri
ročno vodeno/mokro
brez sistema za zajemanje vode
8 mm … 132 mm
Ne navzgor
ročno vodeno/mokro
s sistemom za zajemanje vode
8 mm … 62 mm
Vse smeri
vodeno s stebrom/mokro
brez sistema za zajemanje vode
12 mm … 162 mm
Ne navzgor
vodeno s stebrom/mokro
s sistemom za zajemanje vode
12 mm … 162 mm
Vse smeri

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 62841

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa

Ročno vodeno
Vodeno s stebrom
Raven zvočne moči (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Raven zvočnega tlaka (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Skupna vrednost tresljajev

Ročno vodeno
Vodeno s stebrom
Vrtanje v beton (mokro) (ah, DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Vrtanje v apneni peščenec (suh) z vrtalno krono HDMU (ah, DD)
6,5 m/s²
·/·
Negotovost (K)
6,5 m/s²
·/·
Vrtanje v apneni peščenec (suh) z vrtalno krono PCM (ah, DD)
14,5 m/s²
·/·
Negotovost (K)
4,5 m/s²
·/·

Priprava dela

OPOZORILO
Nevarnost poškodb! Če vrtalno stojalo ni čvrsto pritrjeno, se lahko vrti ali prevrne.
 • Pred uporabo diamantnega vrtalnika pritrdite vrtalno stojalo s sidri ali z vakuumsko osnovno ploščo na obdelovalno podlago.
 • Uporabljajte le sidra, ki so primerna za obstoječo podlago, in upoštevajte navodila za montažo proizvajalca sider.
 • Vakuumsko osnovno ploščo uporabite le takrat, ko je obstoječa podlaga primerna za pritrditev vrtalnega stojala z vakuumsko pritrditvijo.

Pritrditev vrtalnega stojala s sidrom

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi uporabe napačnih sider! Orodje se lahko sname in povzroči škodo.
 • Uporabite ustrezno sidro za določeno podlago in upoštevajte tudi proizvajalčeva navodila glede montaže sider.
Kovinska razporna sidra M12 in M16 podjetja Hilti so običajno primerna za pritrjevanje diamantne vrtalne opreme v nerazpokan beton. Kljub temu pa se lahko zgodi, da je pod določenimi pogoji potrebna dodatna pritrditev. Če imate vprašanja glede varne pritrditve, se obrnite na tehnično službo Hilti .
Image alternative
 1. Uporabite sidro, ki je primerno za vašo podlago. Pustite razmak, ki je primeren za vašo osnovno ploščo.
  Tehnični podatki
  Sidrana osnovna plošča
  270 mm
  Kombinirana osnovna plošča
  290 mm
 2. Privijte napenjalno vreteno v sidro.
 3. Osnovno ploščo diamantnega vrtalnika namestite na vreteno in jo poravnajte.
 4. Pritezno matico privijte na vreteno, vendar je ne zategujte.
 5. Osnovno ploščo znivelirajte z nivelirnimi vijaki. Prepričajte se, da nivelirni vijaki trdno nalegajo na podlago.
 6. Z ustreznim viličastim ključem trdno privijte pritezno matico na napenjalno vreteno.
 7. Prepričajte se, da je diamantni vrtalnik čvrsto pritrjen.

Pritrditev vrtalnega stojala s podtlakom

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi manjkajočega nadzora tlaka !
 • Pred in med vrtanjem mora biti kazalec manometra v zelenem območju.
Če uporabljate vrtalno stojalo z osnovno ploščo s sidrom, poskrbite za trdno in gladko povezavo med vakuumsko osnovno ploščo in osnovno ploščo s sidrom. Trdno privijte osnovno ploščo s sidrom na vakuumsko osnovno ploščo. Prepričajte se, da izbrana vrtalna krona ne bo poškodovala vakuumske osnovne plošče.
Pri horizontalnem vrtanju dodatno zavarujte diamantni vrtalnik (npr. pritrdite verigo s sidrom).
Pred nameščanjem vrtalnega stojala bodite pozorni, da bo na voljo dovolj prostora za montažo in uporabo.
Image alternative
 1. Vse nivelirne vijake zavrtite tako, da iz osnovne plošče na spodnji strani segajo pribl. 5 mm.
 2. Povežite priključek za podtlak vakuumske osnovne plošče z vakuumsko črpalko.
 3. Določite sredino vrtanja. Potegnite črto od centra izvrtine v smeri, kjer bo stalo orodje.
 4. Na črti naredite oznako na podani razdalji od centra izvrtine.
  Tehnični podatki
  Kombinirana osnovna plošča
  290 mm
  Vakuumska osnovna plošča
  290 mm
 5. Vklopite vakuumsko črpalko ter pritisnite in zadržite ventil za odzračevanje podtlaka.
 6. Oznako osnovne plošče poravnajte s črto.
 7. Ko je diamantni vrtalnik pravilno pozicioniran, izpustite ventil za razbremenitev podtlaka in ga pritisnite v podlago.
 8. Osnovno ploščo znivelirajte z nivelirnimi vijaki.
 9. Prepričajte se, da je diamantni vrtalnik čvrsto pritrjen.

Pritrditev vrtalnega stojala z vretenom za vijačenje (odrivni vijak)

 1. Pritrdite vreteno za vijačenje na zgornji del tračnice.
 2. Postavite vrtalno stojalo na podlago.
 3. Osnovno ploščo znivelirajte s štirimi nivelirnimi vijaki.
 4. Zategnite vrtalno stojalo z vretenom za vijačenje (odrivni vijak) in protimaticami.
 5. Prepričajte se, da je diamantni vrtalnik čvrsto pritrjen.

Montaža kolesca

Image alternative
Kolesce lahko namestite na obeh straneh vrtalnega stojala.
 • Nataknite kolesce na os.
 • Pritrdite kolesce.

Montaža stranskega ročaja

Image alternative
 1. Ročaj z vrtenjem sprostite ali pritrdite.
 2. Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno montiran in ustrezno pritrjen.

Namestite stranski ročaj

Image alternative
 1. Sprostite stranski ročaj tako, da ga zavrtite v levo.
 2. Namestite stranski ročaj.
 3. Pritrdite stranski ročaj tako, da ga zavrtite v desno.
 4. Preverite, ali je stranski ročaj zategnjen.

Nastavitev globine vrtanja (vrtanje s stojalom)

 1. Nastavite omejevalnik globine.
 2. Distančnik pritrdite s priteznim vijakom.

Pritrjevanje diamantnega vrtalnika na vrtalno stojalo

Image alternative
 1. Kolesce zavrtite v smeri nasproti urnega kazalca in izvlecite zaporni zatič.
 2. Obesite vmesno ploščo na kljuke na vrtalnem stojalu.
 3. Potisnite zaporni zatič navznoter in ga zategnite s kolescem (v smeri urnega kazalca).
 4. Blokirajte stikalo na ročaju.
  Z blokado stikala lahko stikalo za vklop in izklop vključite za neprekinjeno obratovanje.
 5. Zaprite vodni ventil v stranskem ročaju.
 6. Vzpostavite povezavo z dovodom vode.

Ločevanje diamantnega vrtalnika od vrtalnega stojala

 1. Fiksirajte sani na steber z zaporo sani.
 2. Zaprite vodni ventil v stranskem ročaju.
 3. Odklopite povezavo z dovodom vode.
 4. Sprostite blokado stikala z ročaja.
 5. S kolescem popustite zaporni zatič v nasprotni smeri urnega kazalca.
 6. Izvlecite zaporni zatič iz reže.
 7. Snemite orodje z vrtalnega stojala.

Odklepanje orodja z zaščito proti kraji TPS

 1. Vtaknite vtič diamantnega vrtalnika v vtičnico.
 2. Pritisnite tipko "Ponastavitev" ali tipko "I" električnega stikala za okvarni tok PRCD.
  • Rumena lučka zaščite proti kraji utripa.
 3. Držite ključ za odklepanje neposredno na simbolu ključavnice.
  • Rumena lučka zaščite proti kraji ugasne in orodje je odklenjeno.
  Če se dovod električnega toka prekine, ostane orodje v pripravljenosti za delo še približno 20 minut. Pri daljših prekinitvah je treba zaščito pred krajo znova deaktivirati s ključem za odklepanje.

Nastavite zračnost med tračnico in sanmi

 1. Uporabite inbus ključ in ročno zategnite nastavitvene vijake.
  Tehnični podatki
  Zatezni moment
  5 Nm
 2. Nastavitvene vijake odvijte za 1/4 obrata.
 3. Sani so pravilno nastavljene, če brez diamantne vrtalne krone ostanejo na svojem mestu, z vrtalno krono pa se premaknejo navzdol.

Nastavitev kota vrtanja na vrtalnem stojalu s kombinirano osnovno ploščo

PREVIDNO
Nevarnost zmečkanin prstov v območju zgloba !
 • Uporabljajte zaščitne rokavice.
Image alternative
 1. Odvijte nastavitveno ročico na vrtalnem stojalu spodaj toliko, da se matice z utorom deblokirajo.
 2. Postavite steber v želeni položaj.
 3. Potisnite nastavitveno ročico toliko, da se matice z utori popolnoma zaskočijo in je steber znova pritrjen.

Priklop priprave za odsesavanje

Image alternative
 1. Odvijte pokrov z izpiralne/sesalne glave.
 2. Vstavite odsesovalno cev v priključek za odsesavanje.
 3. Zaprite vodni ventil v stranskem ročaju.

Instalacija priključka za vodo

POZOR
Nevarnost pri nepravilni uporabi! Zaradi nepravilne uporabe se lahko cev uniči.
 • Redno preverjajte cevi glede poškodb in poskrbite, da ne pride do prekoračitve maksimalnega dovoljenega tlaka v vodni cevi – 6 bar.
 • Pazite na to, da cev ne more priti v stik z vrtečimi se deli.
 • Pazite na to, da se cev pri podajanju sani ne poškoduje.
 • Najvišja dovoljena temperatura vode: 40 °C.
 • Preverite, ali priklopljen vodni sistem tesni.
Uporabljajte le svežo vodo ali vodo brez delcev umazanije, da preprečite poškodbe komponent.
Image alternative
 1. Zaprite pokrov izpiralne/sesalne glave.
 2. Zaprite ventil za regulacijo vode na diamantnem vrtalniku.
 3. Ustvarite povezavo z vodovodnim omrežjem (cevna spojka).

Montaža sistema za zajemanje vode (pribor)

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Če je odsesavanje v okvari, lahko voda odteka čez motor in pokrov!
 • Nemudoma prekinite delo, če odsesavanje ne deluje več.
Diamantni vrtalnik mora biti pod kotom 90° glede na strop. Tesnilo sistema za zajemanje vode mora ustrezati premeru diamantne vrtalne krone.
Z uporabo sistema za zajemanje vode lahko usmerjeno odvajate vodo in s tem preprečite močno onesnaženje okolja. Najboljši rezultat boste dosegli skupaj s sesalcem za mokro sesanje.
Image alternative
 1. Odvijte vijak na vrtalnem stojalu na prednji strani tračnice.
 2. Držalo lovilnika vode potisnite na mesto.
 3. Montirajte vijak in ga zategnite.
 4. Posodo za zajemanje vode namestite med obe premični roki držala.
 5. Posodo za zajemanje vode z dvema vijakoma na držalu privijačite na podlago.
 6. Na pokrov lovilnika vode priklopite sesalec za mokro sesanje ali ustvarite cevno zvezo, preko katere lahko odteka voda.

Uporaba

Montaža diamantne vrtalne krone z vpenjalno glavo BI+

PREVIDNO
Nevarnost poškodb pri menjavanju orodja! Orodje se pri uporabi segreje. Lahko ima ostre robove.
 • Pri menjavanju orodja vedno nosite zaščitne rokavice.
Diamantne vrtalne krone je treba zamenjati, takoj ko se učinek rezanja oz. vrtanja občutno poslabša. Na splošno se to zgodi, ko so diamantni segmenti obrabljeni na določeno višino.
Image alternative
 1. Fiksirajte sani na steber z zaporo sani. Prepričajte se, da so varno pritrjene.
 2. Z vrtenjem v smeri simbola „odprtih sponk“ odprite vpenjalno glavo.
 3. Diamantno vrtalno krono od spodaj vstavite v ozobje vpenjalne glave na diamantnem vrtalniku in jo vrtite, dokler se ne zaskoči.
 4. Z vrtenjem v smeri simbola „zaprtih sponk“ zaprite vpenjalno glavo.
 5. Preverite, da je diamantna vrtalna krona fiksno nameščena v vpenjalno glavo.

Montaža diamantne vrtalne krone s pomožno vpenjalno glavo

 1. Z ustreznim viličastim ključem blokirajte gred orodja.
 2. Z ustreznim viličastim ključem zategnite vrtalno krono.

Demontaža diamantne vrtalne krone z vpenjalno glavo BI+

PREVIDNO
Nevarnost poškodb pri menjavanju orodja! Orodje se pri uporabi segreje. Lahko ima ostre robove.
 • Pri menjavanju orodja vedno nosite zaščitne rokavice.
 1. Fiksirajte sani na steber z zaporo sani. Prepričajte se, da so varno pritrjene.
 2. Z vrtenjem v smeri simbola „odprtih sponk“ odprite vpenjalno glavo.
 3. Pušo na vpenjalni glavi povlecite proti orodju v smeri puščice. Tako boste sprostili vrtalno krono.
 4. Odstranite diamantno vrtalno krono.

Demontaža diamantne vrtalne krone s pomožno vpenjalno glavo

PREVIDNO
Nevarnost poškodb pri menjavanju orodja! Orodje se pri uporabi segreje. Lahko ima ostre robove.
 • Pri menjavanju orodja vedno nosite zaščitne rokavice.
 1. Z ustreznim viličastim ključem blokirajte gred orodja.
 2. S primernim viličastim ključem odstranite vrtalno krono.

Izbira števila vrtljajev

PREVIDNO
Nevarnost obrabe Nevarnost poškodb gonila
 • Ne prestavljajte med delovanjem. Počakajte, da se vreteno zaustavi.
Image alternative
 • Zavrtite stikalo (istočasno zavrtite tudi vrtalno krono z roko) v priporočeni položaj.

Zaščitno stikalo okvarnega toka PRCD

Za diamantne vrtalnike brez PRCD uporabite ločilni transformator.
 1. Vtaknite električni vtič diamantnega vrtalnika v vtičnico električnega omrežja z ozemljitvenim kontaktom.
 2. Pritisnite tipko "I" oz. "RESET" na stikalu okvarnega toka PRCD.
  • Prikazovalnik zasveti.
 3. Pritisnite tipko "0" oz. "TEST" na stikalu okvarnega toka PRCD.
  • Prikazovalnik ugasne.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi električnega udara! Če prikaz na zaščitnem vodniku okvarnega toka ob pritisku tipke 0 oz. TEST ne ugasne, potem diamantnega vrtalnika ne smete uporabljati naprej!
 • Vaš diamantni vrtalnik naj popravlja servis Hilti .
 1. Pritisnite tipko "I" oz. "RESET" na stikalu okvarnega toka PRCD.
  • Prikazovalnik zasveti.

Suho vrtanje v ročnem načinu

Velika količina prahu v vrtalni kroni lahko povzroči neuravnoteženost.
 • Odstranite prah iz vrtalne krone.

Suho vrtanje z odsesavanjem prahu

Velika količina prahu v vrtalni kroni lahko povzroči neuravnoteženost.
 • Da se izognete elektrostatičnim učinkom, uporabljajte antistatični sesalnik za prah.

Uporaba dvodelnega pripomočka za navrtavanje

PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilne uporabe! S pripomočka za navrtavanje se lahko snamejo deli, če niso pritisnjeni v podlago.
 • Diamantnega vrtalnika pri uporabi dvodelnega pripomočka za navrtavanje ne uporabljajte v prostem teku brez stika s podlago.
Za različne premere diamantne vrtalne krone potrebujete različne pripomočke za navrtavanje.
 1. V diamantno vrtalno krono s sprednje strani namestite pripomoček za navrtavanje.
 2. Na začetku vrtanja pritisnite le narahlo, dokler se vrtalna krona ne centrira. Šele potem povečajte pritisk. Naredite 3–5 mm globoko vodilno izvrtino.
 3. Orodje ustavite tako, da spustite stikalo za vklop/izklop. Počakajte, da se vrtalna krona popolnoma ustavi.
 4. Odstranite pripomoček za navrtavanje iz vrtalne krone.
 5. Vrtalno krono pozicionirajte v vodilno izvrtino, pritisnite stikalo za vklop/izklop in nadaljujte z vrtanjem.

Uporaba sesalnika za prah z vtičnico za električna orodja

Če delate brez odsesavanja prahu, uporabljajte zarezane vrtalne krone.
 1. Stranski ročaj nastavite v želeni položaj in ga fiksirajte.
 2. Dodatna oprema: Montirajte in uporabite dvodelni pripomoček za navrtavanje.
 3. Vtaknite električni vtič diamantnega vrtalnika v vtičnico sesalnika za prah.
 4. Vtaknite vtič sesalnika za prah v vtičnico.
 5. Če je priključeno: pritisnite tipko „Reset“ ali „I“ na stikalu PRCD.
 6. Diamantni vrtalnik pozicionirajte v točko vrtanja.
 7. Pritisnite stikalo za vklop/izklop diamantnega vrtalnika.
  Sesalnik za prah se zažene po vklopu orodja s časovnim zamikom. Po izklopu električnega orodja se sesalnik za prah izklopi s časovnim zamikom.

Uporaba sesalnika za prah brez vtičnice za električna orodja

Če delate brez odsesavanja prahu, uporabljajte zarezane vrtalne krone.
 1. Stranski ročaj nastavite v želeni položaj in ga fiksirajte.
 2. Dodatna oprema: Montirajte in uporabite dvodelni pripomoček za navrtavanje.
 3. Vtaknite vtič sesalnika za prah v vtičnico.
 4. Če je priključeno: pritisnite tipko „Reset“ ali „I“ na stikalu PRCD.
 5. Diamantni vrtalnik pozicionirajte v točko vrtanja.
 6. Pritisnite stikalo za vklop/izklop diamantnega vrtalnika.
 7. Po izklopu orodja šele po nekaj sekundah ugasnite sesalnik za prah, da posesa še preostali material.

Delo brez odsesavanja prahu

Če delate brez odsesavanja prahu, uporabljajte zarezane vrtalne krone.
 1. Stranski ročaj nastavite v želeni položaj in ga fiksirajte.
 2. Dodatna oprema: Montirajte in uporabite dvodelni pripomoček za navrtavanje.
 3. Električni vtič orodja vtaknite v vtičnico in pritisnite tipko "Reset" ali "I" na stikalu PRCD.
 4. Diamantni vrtalnik pozicionirajte v točko vrtanja.
 5. Pritisnite stikalo za vklop/izklop diamantnega vrtalnika.

Mokro vrtanje v ročnem načinu brez sistema za zajemanje vode

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Če je odsesavanje v okvari, lahko voda odteka čez motor in pokrov!
 • Nemudoma prekinite delo, če odsesavanje ne deluje več.
 1. Stranski ročaj nastavite v želeni položaj in ga fiksirajte.
 2. Dodatna oprema: Montirajte in uporabite dvodelni pripomoček za navrtavanje.
 3. Električni vtič orodja vtaknite v vtičnico in pritisnite tipko "Reset" ali "I" na stikalu PRCD.
 4. Diamantni vrtalnik pozicionirajte v točko vrtanja.
 5. Počasi odprite ventil za regulacijo vode, da ustvarite želeni pretok vode. Na prikazu na stranskem ročaju lahko nadzorujete količino vode.
 6. Pritisnite stikalo za vklop/izklop diamantnega vrtalnika.

Mokro vrtanje v ročnem načinu s sistemom za zajemanje vode

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Če je odsesavanje v okvari, lahko voda odteka čez motor in pokrov!
 • Nemudoma prekinite delo, če odsesavanje ne deluje več.
Ne smete uporabljati električne vtičnice na sesalcu za mokro sesanje.
 1. Pri uporabi sesalnika: vklopite sesalnik za mokro sesanje in odprite dovod vode.
 2. Stranski ročaj nastavite v želeni položaj in ga fiksirajte.
 3. Dodatna oprema: Montirajte in uporabite dvodelni pripomoček za navrtavanje.
 4. Električni vtič orodja vtaknite v vtičnico in pritisnite tipko "Reset" ali "I" na stikalu PRCD.
 5. Diamantni vrtalnik pozicionirajte v točko vrtanja.
 6. Počasi odprite ventil za regulacijo vode, da ustvarite želeni pretok vode. Na prikazu na stranskem ročaju lahko nadzorujete količino vode.
 7. Pritisnite stikalo za vklop/izklop diamantnega vrtalnika.

Mokro vrtanje z vrtalnim stojalom

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Če je odsesavanje v okvari, lahko voda odteka čez motor in pokrov!
 • Nemudoma prekinite delo, če odsesavanje ne deluje več.
Za vrtanje navzgor je obvezna uporaba sesalca za mokro sesanje s sistemom za zajemanje vode.
Image alternative
 1. Počasi odprite ventil za regulacijo vode, da ustvarite želeni pretok vode.
 2. Z blokado za daljši čas delovanja vklopite orodje za neprekinjeno obratovanje.
 3. Sprostite zaporo sani.
 4. S kolescem zavrtite diamantno vrtalno krono do podlage.
 5. Na začetku vrtanja pritisnite le narahlo, dokler se vrtalna krona ne centrira. Šele potem povečajte pritisk.
 6. Pritisno silo prilagajajte v skladu s prikazovalnikom zmogljivosti vrtanja.

Uporaba vodila Rota (vrtljivi del stebra)

Vodilo Rota omogoča hiter in preprost dostop do izvrtine ali vrtalnega jedra, ne da bi bilo treba delno ali popolnoma demontirati sistem.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilne uporabe! Vrtalno stojalo se lahko poškoduje ali zlomi.
 • Vodila Rota nikoli ne uporabljajte kot podaljšek stebra.
 1. Fiksirajte sani na steber z zaporo sani. Prepričajte se, da so varno pritrjene.
 2. Odstranite omejevalni vijak z zadnjega dela tračnice.
 3. Pritrdite vodilo Rota tako, da so zobate tračnice obrnjene v isto smer.
 4. Privijte vijak na vodilu Rota.
 5. Sprostite zavoro sani in jih premaknite po vodilu Rota.
 6. Odvijte pritrdilne vijake vodila Rota in obrnite orodje z vodilom Rota v levo ali desno. Tako omogočite dostop do izvrtine.
 7. Odstranite vrtalno jedro ali zamenjajte vrtalno krono.
 8. Obrnite orodje z vodilom Rota nazaj v izhodiščni položaj in zategnite pritrdilne vijake vodila Rota. Orodje premaknite nazaj na steber stojala, da lahko nadaljujete z delom.
 9. Po demontaži vodila Rota znova pritrdite omejevalni vijak na zadnji del tračnice.

Postopek v primeru zagozditve vrtalne krone

Če se zatakne, se najprej sproži drsna sklopka. Nato elektronika izključi motor in ga brez ročnega posega uporabnika samodejno dvakrat znova vklopi. Če se pri tem blokada ne sprosti, elektronika za 90 sekund izključi motor. Blokado lahko ročno sprostite tako:

Sprostitev vrtalne krone s kolescem

 1. Izvlecite vtič iz vtičnice.
 2. S kolescem sprostite vrtalno krono iz podlage.
 3. Vtaknite vtič v vtičnico.
 4. Nadaljujte z vrtanjem.

Sprostitev vrtalne krone z viličastim ključem

 1. Izvlecite vtič iz vtičnice.
 2. Primite diamantno vrtalno krono v bližini natičnega dela z ustreznim viličastim ključem in jo nato sprostite z vrtenjem.
 3. Vtaknite vtič v vtičnico.
 4. Nadaljujte z vrtanjem.

Nega, vzdrževanje, transport in skladiščenje

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Menjava oglenih ščetk

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi električnega udara !
 • Orodje sme uporabljati, vzdrževati in popravljati samo pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje! To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki lahko nastopijo pri delu.
 1. Odprite pokrov oglenih ščetk levo in desno na motorju.
 2. Bodite pozorni na način vgradnje oglenih ščetk in opleta. Izrabljene oglene ščetke odstranite iz diamantnega rezalnika.
 3. Nove oglene ščetke vstavite natančno tako, kot so bile vgrajene stare oglene ščetke.
  Pri vstavljanju pazite na to, da ne poškodujete izolacije signalnega opleta.
 4. Privijte pokrove oglenih ščetk levo in desno na motor.
 5. Oglene ščetke naj se utečejo tako, da pustite orodje delovati v prostem teku najmanj 1 minuto brez prekinitev.
  Opozorilna lučka po zamenjavi oglenih ščetk ugasne, ko je orodje vključeno pribl. 1 minuto.

Transport in skladiščenje

POZOR
Nevarnost zaradi nizkih temperatur! Vstopajoča voda lahko ta izdelek poškoduje in poveča tveganje električnega udara.
 • Pri temperaturah pod lediščem bodite pozorni, da v stroju ni ostala voda.
 • Pred skladiščenjem diamantnega vrtalnika odprite ventil za regulacijo vode.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Diamantni vrtalnik ne deluje

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Image alternative
Servisni prikazovalnik ne kaže ničesar.
Stikalo PRCD ni vključeno.
 • Preverite delovanje stikala PRCD in ga vključite.
Prekinitev električnega napajanja.
 • Priključite drugo električno orodje in preverite, ali deluje.
 • Preverite vtično povezavo, električni kabel, električni vod in omrežno varovalko.
Voda v motorju.
 • Diamantni vrtalnik naj se posuši na toplem in suhem mestu.
Image alternative
Servisni prikazovalnik sveti.
Oglene ščetke so obrabljene.
Image alternative
Servisni prikazovalnik utripa.
Motor se pregreva.
 • Počakajte nekaj minut, da se motor ohladi, ali pa diamantni vrtalnik pustite delovati v prostem teku, da pospešite postopek ohlajanja. Izključite in spet vključite diamantni vrtalnik.
Napaka zaradi preobremenitve.
 • Izključite in spet vključite diamantni vrtalnik.
 • Diamantni vrtalnik vodite naravnost in/ali uporabite manjšo pritisno silo.
Image alternative
Indikator zaščite pred krajo utripa.
Diamantni vrtalnik ni odklenjen (velja za diamantne vrtalnike z opcijsko zaščito pred krajo).
 • Diamantni vrtalnik odklenite s ključem za odklepanje.

Diamantni vrtalnik deluje

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Image alternative
Servisni prikazovalnik sveti.
Meja obrabe oglenih ščetk je skoraj dosežena. Do samodejnega izklopa diamantnega vrtalnika preostaja le še nekaj ur uporabe.
 • Ob prvi priložnosti zamenjajte oglene ščetke.
Oglene ščetke so bile zamenjane in se morajo uteči.
 • Oglene ščetke naj se utečejo tako, da pustite orodje delovati v prostem teku najmanj 1 minuto brez prekinitev.
Diamantni vrtalnik ne daje polne moči.
Motnja električnega napajanja – v električnem omrežju je prišlo do podnapetosti.
 • Preverite, ali drugi porabniki morda motijo delovanje električnega omrežja oz. generatorja.
 • Preverite dolžino uporabljenega podaljška.
Diamantna vrtalna krona se ne vrti.
Stikalo gonila ni zaskočeno.
 • Pritisnite stikalo gonila tako, da se zaskoči.
Diamantna vrtalna krona se je zataknila v podlagi.
 • Diamantni vrtalnik vodite naravnost.
 • Sprostite diamantno vrtalno krono z viličastim ključem: Vtič izvlecite iz vtičnice. Primite diamantno vrtalno krono v bližini natičnega dela z ustreznim viličastim ključem in jo nato sprostite z vrtenjem.
 • Vrtanje s pomočjo stojala: Zavrtite ročno kolo ter poskušajte sprostiti diamantno vrtalno krono s premikanjem sani navzgor in navzdol.
Hitrost vrtanja se zmanjšuje.
Dosežena je maksimalna globina vrtanja.
 • Odstranite vrtalno jedro in uporabite podaljšek vrtalne krone.
Vrtalno jedro se zatika v diamantni vrtalni kroni.
 • Odstranite vrtalno jedro.
Neustrezna izbira krone za podlago.
 • Izberite diamantno vrtalno krono s primernejšo specifikacijo.
Prevelika vsebnost jekla (prepoznate jo po čisti vodi s kovinskimi odrezki).
 • Izberite primernejšo specifikacijo diamantne vrtalne krone.
Diamantna vrtalna krona je v okvari.
 • Preverite diamantno vrtalno krono glede poškodb in jo po potrebi zamenjajte.
Izbrana napačna prestava.
 • Izberite primernejšo prestavo.
Premajhna pritisna sila.
 • Povečajte pritisno silo.
Premajhna moč orodja.
 • Izberite naslednjo nižjo prestavo.
Diamantna vrtalna krona je zglajena.
 • Diamantno vrtalno krono naostrite na brusilni plošči.
Prevelika količina vode.
 • Z ventilom za regulacijo vode zmanjšajte količino vode.
Količina vode je premajhna.
 • Kontrolirajte dovod vode na diamantno vrtalno krono oz. povečajte količino vode z ventilom za regulacijo vode.
Zapora sani je zaprta.
 • Sprostite zaporo sani.
Prah ovira vrtanje.
 • Uporabite primerno odsesavanje prahu.
Ročno kolo se vrti brez upora.
Polomljen strižni zatič.
 • Zamenjajte strižni zatič.
Diamantne vrtalne krone ni mogoče vstaviti v vpenjalno glavo.
Zamazan ali poškodovan natični del/vpenjalna glava.
 • Natični del oz. vpenjalno glavo očistite in namažite z mastjo, ali pa ju zamenjajte.
Voda izstopa na izpiralni glavi ali ohišju gonila.
Prevelik tlak vode.
 • Zmanjšajte tlak vode.
Voda med delovanjem izstopa iz vpenjalne glave.
Diamantna vrtalna krona ni pravilno privita v vpenjalno glavo.
 • Dobro privijte diamantno vrtalno krono.
 • Odstranite diamantno vrtalno krono. Diamantno vrtalno krono zavrtite za pribl. 90° okrog osi vrtalne krone. Nato ponovno montirajte diamantno vrtalno krono.
Zamazan natični del/vpenjalna glava.
 • Natični del oz. vpenjalno glavo očistite in namažite z mastjo.
Okvara tesnila vpenjalne glave ali natičnega dela.
 • Preverite tesnilo in ga po potrebi zamenjajte.
Ni pretoka vode.
Filter ali prikaz pretoka vode je zamašen.
 • Odstranite filter ali prikaz pretoka vode ter ju izperite.
Vrtalni sistem ima preveč zračnosti.
Diamantna vrtalna krona ni pravilno privita v vpenjalno glavo.
 • Dobro privijte diamantno vrtalno krono.
 • Odstranite diamantno vrtalno krono. Diamantno vrtalno krono zavrtite za pribl. 90° okrog osi vrtalne krone. Nato ponovno montirajte diamantno vrtalno krono.
Natični del/vpenjalna glava v okvari.
 • Kontrolirajte natični del in vpenjalno glavo ter ju po potrebi zamenjajte.
Sani imajo preveč zračnosti.
Vijačne povezave na vrtalnem stojalu so zrahljane.
 • Preverite zategnjenost vijakov na vrtalnem stojalu in jih po potrebi zategnite.
Vrtalno stojalo ni pravilno pritrjeno.
 • Bolje pritrdite vrtalno stojalo.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Priporočena predhodna obdelava pri odstranjevanju vrtalnega mulja

Uvajanje vrtalnega mulja v vodo ali kanalizacijo brez predhodne obdelave je problematično z okoljskega vidika. Pozanimajte se o veljavnih predpisih pri lokalnih oblasteh.
 1. Vrtalni mulj zbirajte (npr. s pomočjo sesalca za mokro sesanje).
 2. Počakajte, da se vrtalni mulj usede ter odstranite trdni material na deponijo odpadnega gradbenega materiala (flokulant lahko pospeši postopek usedanja).
 3. Preden odstranite preostalo vodo (bazična, vrednost pH > 7) v kanalizacijo, jo nevtralizirajte z dodatkom kislega sredstva za nevtralizacijo ali jo razredčite z veliko količino vode.

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Na spodnji povezavi najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r5062.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative
Image alternative