Jezik

TE 700-AVR

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli na izdelku

Simboli na izdelku

Na izdelku so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Dletenje
Image alternative Pozicioniranje dleta
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Image alternative Uporabljajte zaščitne rokavice

Informacije o izdelku

Izdelki Hilti so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in izšolano osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje, in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Rušilno kladivo
  TE 700‑AVR
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostna navodila za kladiva

 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba kontrole nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika delovnega orodja s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, orodje držite za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.

Dodatna varnostna opozorila za rušilno kladivo

Varnost oseb
 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Izdelka ali pribora nikoli in na noben način ne spreminjajte.
 • Pri dletenju stropov, sten in tal poskrbite, da stojite na trdni in stabilni podlagi. Pri nenadnem preboju lahko izgubite ravnotežje!
 • Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del. Odlomljeni delci lahko padejo in pri tem poškodujejo druge osebe.
 • Med uporabo orodja vi in osebe v bližini nosite primerna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh in lahko zaščito za dihala.
 • Pri menjavanju orodja nosite zaščitne rokavice. Če se dotaknete nastavkov, se lahko urežete in opečete.
 • Uporabljajte zaščito za oči. Drobci, ki odletavajo, lahko poškodujejo telo in oči.
 • Prah, ki nastane pri brušenju, rezanju in vrtanju, lahko vsebuje nevarne kemikalije. Nekaj primerov za to: svinec ali barve na osnovi svinca; opeke, beton in drugi zidarski izdelki, naravni kamen in drugi izdelki s silikatom; določene vrste lesa, kot sta hrast ali bukev, in kemično obdelan les; azbest ali materiali, ki vsebujejo azbest. Določite izpostavljenost upravljavca in oseb v okolici s pomočjo razreda nevarnosti materiala, na katerem se izvajajo dela. Sprejmite vse potrebne ukrepe, da vzdržujete izpostavljenost na varni stopnji, npr. z uporabo sistema za zbiranje prahu ali pa nošenje primerne dihalne zaščite. K splošnim ukrepom za znižanje izpostavljenosti spadajo:
 • delo v dobro prezračevanih prostorih,
 • preprečevanje daljšega stika s prahom,
 • odvajanje prahu stran od obraza in telesa,
 • nošenje zaščitnih oblačil in čiščenje izpostavljenih predelov z vodo in milom.
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko močni tresljaji povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah ali zapestjih.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na izdelku lahko povzročijo električni udar ali eksplozijo, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo, plinsko ali vodno cev.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Preden izdelek odložite, počakajte, da se ustavi.

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Vpenjalna glava
 2. Stikalo za izbiro funkcije
 3. Stikalo za izbiro moči
 4. Stikalo za vklop in izklop
 5. Ročaj
 6. Prikazi
 7. Električni kabel
 8. Prezračevalne reže
 9. Okrogli pritrdilni element
 10. Stranski ročaj
 11. Indikator zaščite pred krajo (dodatna oprema)
 12. Servisni prikazovalnik
 13. Indikator nastavljene moči

Namenska uporaba

Opisan izdelek je električno rušilno kladivo za srednje zahtevna rušilna dela. Orodje je namenjeno rušenju in razbijanju betona, zidovja in kamna.

 • Orodje lahko priklopite le na omrežje z napetostjo in frekvenco, ki ustreza podatkom na tipski ploščici.

Active Vibration Reduction (AVR)

Rušilno kladivo je opremljeno s sistemom Active Vibration Reduction (AVR), ki bistveno zmanjša raven vibracij.

Servisni prikazovalnik

Rušilno kladivo je opremljeno s servisnim prikazovalnikom s svetlobnim signalom.
Stanje
Pomen
Servisni prikazovalnik sveti rdeče.
Dosežen je termin za servis.
Poškodba na orodju
Servisni prikazovalnik utripa rdeče.
Zaščita pred pregretjem
Električno napajanje ima previsoko napetost.
Izdelek pravočasno oddajte v servis Hilti . Tako bo vedno pripravljen za uporabo.

Indikator nastavljene moči

Rušilno kladivo je opremljeno z indikatorjem nastavljene moči s svetlobnim signalom.
S pritiskom na stikalo za izbiro moči lahko zmogljivost rušilnega kladiva zmanjšate na pribl. 70 %. Pri zmanjšani zmogljivosti sveti indikator nastavljene moči.

Blokada zagona

Orodje se po izpadu elektrike ne vklopi samodejno. Stikalo za vklop/izklop je treba najprej sprostiti in nato ponovno pritisniti.

Obseg dobave

Rušilno kladivo, stranski ročaj, navodila za uporabo..
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti ali na spletu: www.hilti.com

Tehnični podatki

Rušilno kladivo

Nazivno napetost, nazivni tok, frekvenco in nazivno porabo moči najdete na ploščici s podatki, ki je prilagojena posamezni državi.
Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.
Energija posameznega udarca skladno s postopkom EPTA 05/2009
11,5 J
Teža v skladu s postopkom EPTA 01
7,9 kg

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 60745

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa
Raven zvočne moči (LWA)
97 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
Raven emisije zvočnega tlaka (LpA)
86 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
Skupna vrednost tresljajev
Dletenje (ah, Cheq)
6,5 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²

Uporaba

Priprava dela

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Nenameren vklop izdelka.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora izvlecite vtič iz vtičnice.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Montaža stranskega ročaja

PREVIDNO
Nevarnost poškodb Izguba nadzora nad rušilnim kladivom.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno montiran in ustrezno pritrjen.
Image alternative
 1. Držalo (zatezni trak) in stranski ročaj potisnite od spredaj prek vpenjalne glave do za to predvidenega utora.
 2. Stranski ročaj namestite v želeni položaj.
 3. Zavrtite okrogli pritrdilni element, da napnete držalo (zatezni trak) stranskega ročaja.

Vstavljanje nastavkov

OPOZORILO
Nevarnost poškodb Nastavek se pri uporabi segreje in ima lahko ostre robove.
 • Pri menjavanju orodja nosite zaščitne rokavice.
NEVARNOST
Nevarnost požara Nevarnost ob stiku vročega nastavka in lahko vnetljivih materialov.
 • Vročih nastavkov ne odlagajte na lahko vnetljive materiale.
Nastavek pred vsako uporabo preverite glede morebitnih poškodb in neenakomerne obrabe ter ga po potrebi zamenjajte.
Uporabljajte le originalno mast Hilti . Uporaba neustrezne masti lahko poškoduje izdelek.
Image alternative
 1. Natični del nastavka narahlo namažite z mastjo.
 2. Nastavek vstavite v vpenjalno glavo in ga ob rahlem pritiskanju zavrtite, da se slišno zaskoči.
  • Izdelek je pripravljen na obratovanje.
  Uporabljajte le originalno mast Hilti . Uporaba neustrezne masti lahko poškoduje izdelek.

Snemanje nastavka

NEVARNOST
Nevarnost požara Nevarnost ob stiku vročega nastavka in lahko vnetljivih materialov.
 • Vročih nastavkov ne odlagajte na lahko vnetljive materiale.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb Orodje se pri uporabi segreje.
 • Pri menjavanju orodja nosite zaščitne rokavice.
Image alternative
 1. Povlecite vpenjalno glavo nazaj.
 2. Snemite nastavek iz orodja.
  Uporabljajte le originalno mast Hilti . Uporaba neustrezne masti lahko poškoduje izdelek.

Pozicioniranje dleta

Dleto se lahko nastavi v 24 različnih položajev (v korakih po 15°). To omogoča vedno optimalen delovni položaj pri delu s ploščatim in oblikovnim dletom.
Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj Image alternative in pozicionirajte dleto.

Blokiranje dleta

 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj Image alternative ter zavrtite dleto, da se zaskoči.

Nastavitev zmogljivosti rušilnega kladiva

S pritiskom na stikalo za izbiro moči lahko zmogljivost rušilnega kladiva zmanjšate na pribl. 70 %. Pri zmanjšani zmogljivosti sveti indikator nastavljene moči.
Zmogljivost rušilnega kladiva je možno nastaviti samo, ko je orodje vklopljeno. Če ponovno pritisnete stikalo za izbiro moči, je ponovno na voljo polna zmogljivost rušilnega kladiva. Če orodje izklopite in ponovno vklopite, je prav tako ponovno na voljo polna zmogljivost rušilnega kladiva.
 • Pritisnite stikalo za izbiro moči.

Delo

OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Če niso nameščeni vsi potrebni ozemljitveni vodi in zaščitna stikala okvarnega toka, lahko pride do hudih poškodb in opeklin.
 • Prepričajte se, da so pri električnih dovodih na gradbišču, in sicer z električnega omrežja ali generatorja, vedno na voljo in priklopljena tudi ozemljitveni vod in zaščitno stikalo okvarnega toka.
 • Če niste sprejeli vseh varnostnih ukrepov, izdelka ne vklapljajte.
OPOZORILO
Nevarnost zaradi poškodovanega kabla! Če pride pri delu do poškodbe priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 • Redno kontrolirajte priključni kabel orodja. Poškodovani kabel naj zamenja strokovnjak.
Vsa dela naj odobri delovodja!

Dletenje

Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v ta položaj Image alternative.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Čiščenje pokrova za zaščito pred prahom

 • Pokrov za zaščito pred prahom na vpenjalni glavi redno čistite s čisto, suho krpo.
 • Tesnilo previdno obrišite in ga na tanko namažite z mastjo Hilti .
 • Če je tesnilo poškodovano, zamenjajte pokrov za zaščito pred prahom.

Transport in skladiščenje

 • Električnega orodja ne transportirajte s priključenim nastavkom.
 • Električno orodje vedno skladiščite z izvlečenim vtičem.
 • Električno orodje skladiščite suho in zunaj dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Po daljšem prevozu ali skladiščenju in pred uporabo električnega orodja preverite, ali je le-to morda poškodovano.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Motnje v delovanju

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Rušilno kladivo se ne zažene.
V teku je inicializacija elektronike (pribl. 4 sekunde po vklopu vtiča).
 • Izklopite in znova vklopite orodje.
Aktivirana je elektronska blokada zagona po prekinitvi električnega napajanja.
 • Izklopite in znova vklopite orodje.
Prekinitev električnega napajanja.
 • Priključite drugo električno orodje in preverite, ali deluje.
Generator z načinom "Sleep Mode".
 • Obremenite generator z drugim električnim porabnikom (npr. gradbiščna svetilka). Izklopite in nato znova vklopite orodje.
Škoda na orodju ali pa je dosežen termin za servis.
 • Izdelek naj popravlja le servis Hilti .
Ni udarcev.
Orodje je prehladno.
 • Rušilno kladivo odložite na podlago, kjer naj deluje v prostem teku. Po potrebi postopek ponavljajte, dokler udarni mehanizem ne začne delovati.
Vpenjalna glava ni zadostno namazana.
 • Nanesite 1-2 brizga originalne masti Hilti na vpenjalno glavo, nato vstavite nastavek in ga večkrat povlecite, da se prepričate, ali se je mast enakomerno porazdelila po vpenjalni glavi.
Servisni prikazovalnik sveti rdeče.
Škoda na orodju ali pa je dosežen termin za servis.
 • Izdelek naj popravlja le servis Hilti .
Servisni prikazovalnik utripa rdeče.
Zaščita pred pregretjem
 • Orodje pustite, da se ohladi. Očistite prezračevalno režo. Delovanje v prostem teku je še vedno mogoče.
Električno napajanje ima previsoko napetost.
 • Zamenjajte vtičnico. Preverite električno omrežje.
Rušilno kladivo se med delovanjem izključi.
Zaščita pred pregretjem
 • Orodje pustite, da se ohladi. Očistite prezračevalno režo. Delovanje v prostem teku je še vedno mogoče.
Rušilno kladivo nima polne moči.
Zmanjševanje moči je aktivirano.
 • Aktivirajte stikalo za izbiro moči (glejte indikator nastavljene moči). Izvlecite vtič orodja iz vtičnice in ga ponovno vtaknite.
Podaljšek je predolg in/ali premajhnega preseka.
 • Uporabite podaljšek primerne dolžine in/ali zadostnega preseka.
Napajanje s tokom ima prenizko napetost.
 • Priklopite orodje na drugi vir električnega napajanja.
Dleta ni mogoče odstraniti iz zaklepa.
Vpenjalna glava ni povlečena do konca nazaj.
 • Povlecite mehanizem za fiksiranje orodja do konca nazaj in odstranite nastavek.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .