Jezik

WSJ 750
WSJ 850

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so vezani na izdelek

Simboli na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Število gibov v praznem teku
Image alternative Dvojna izolacija

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  vbodna žaga
  WSJ 750 | WSJ 850
  Generacija:
  01
  Serijska št.:

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostni predpisi za žage, ki se premikajo sem in tja.

 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika delovnega orodja s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, električno orodje držite za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Nastavek pritrdite s sponami ali na kateri koli drug način na stabilno podlago. Če držite obdelovanec samo z roko ali proti svojemu telesu, lahko ostane labilen, kar lahko vodi do izgube nadzora.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Orodja na noben način ne smete spreminjati.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika delovnega orodja s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, električno orodje držite za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Če pri delu nastaja prah, uporabljajte lahko masko za zaščito dihal.
 • Med delom si privoščite odmor. Za boljšo prekrvavitev prstov delajte sprostitvene in razgibalne vaje.
 • Orodje ni primerno za šibke osebe, ki se o uporabi niso podučile.
 • Zavarujte orodje pred otroki.
 • Pri delu imejte priključni kabel in podaljšek vedno za orodjem. Tako se zmanjša nevarnost, da bi se med delom spotaknili ob kabel in padli.
 • Uporabljajte delovne rokavice. Vbodna žaga se lahko med delovanjem segreje. Če se pri menjavi nastavkov le-teh dotaknete, se lahko urežete in opečete.
 • Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, mineralov in kovin, je lahko zdravju škodljiv. Stik ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah v bližini povzroči alergijske reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot sta npr. hrast ali bukev, je rakotvoren, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Če je le mogoče, uporabljajte učinkovito odsesavanje prahu. Za to uporabljajte prenosni sesalnik za lesni in/ali mineralni prah, ki ga priporoča podjetje Hilti , in je primeren za delo s tem električnim orodjem. Upoštevajte lokalne predpise, ki veljajo za obdelovane materiale.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi, npr. z detektorjem kovin. Zunanji kovinski deli na orodju lahko pridejo pod električno napetost, če npr. nehote poškodujete električni vod pod napetostjo. To povzroči resno nevarnost električnega udara.
 • Redno preverjajte priključni kabel orodja. Poškodovan kabel naj zamenja strokovnjak. Če se poškoduje priključni kabel električnega orodja, ga je treba zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki ga dobite pri servisni službi. Redno preverjajte električni podaljšek in ga zamenjajte, če je poškodovan. Če pride pri delu do poškodb priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Izvlecite vtič iz vtičnice. Poškodovanih priključnih vodov in podaljševalnih kablov ne uporabljajte, saj predstavljajo nevarnost električnega udara.
 • Pri pogosti obdelavi električno prevodnih materialov naj umazano orodje redno pregleduje servis Hilti . Prah, ki se sprijema na površino orodja (še posebej električno prevoden prah), ali vlaga lahko v neugodnih razmerah povzročita električni udar.
 • V primeru prekinitve električnega toka izklopite orodje in izvlecite vtič. Tako onemogočite nenameren vklop orodja ob ponovni vzpostavitvi električnega toka.
Posebni varnostni predpisi za vbodne žage.
 • Med žaganjem izdelek vedno vodite stran od telesa.
 • Rok nikoli ne postavljajte pred ali na žagin list.
 • Nikoli ne žagajte neznanih površin: na začrtani poti žaganja ne sme biti ovir – tako zgoraj kot spodaj. Če žagin list zadene ob oviro, lahko povzroči povratni sunek izdelka.
 • Izdelek pred transportom izključite.
 • Izdelka nikoli ne uporabljajte brez nameščene zaščite pred dotikom. Ne dotikajte se vrtečih se delov. Orodje vključite šele v območju dela. V primeru dotikanja vrtečih se delov, še posebej vrtečih se nastavkov, lahko pride do poškodb.
 • Pred pričetkom dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Pri delu z orodjem uporabljajte le industrijske sesalnike z uradno potrjenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom.
 • Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del. Če orodje prodre skozi podlago, lahko pride do poškodb.
 • Med žaganjem ne segajte z roko pod obdelovanca.
Varnostna opozorila za modul za prah WSJ-DRS
 • Pri menjavi filtra držite izdelek in/ali WSJ-DRS tako, da je predal za prah mogoče izvleči navpično navzdol. Na ta način boste preprečili izstopanje prahu.
 • Pri menjavi filtra uporabite lahko masko za zaščito dihal.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Stikalo za vklop in izklop
 2. Gumb za blokado (samo WSJ 750/850-ET)
 3. Prezračevalne reže
 4. Kolesce za nastavitev števila gibov
 5. Nastavek za odsesavanje
 6. Osnovna plošča
 7. Ročica za nastavljanje nihajnega giba
 8. Vijak za fiksiranje osnovne plošče
 9. Vodilno kolesce
 10. Žagin list
 11. Zaščita pred dotikom
 12. Vpenjalna glava
 13. Ročica za deblokiranje žaginega lista
 14. Pokrov za odsesavanje
 15. Drsni čevelj za osnovno ploščo
 16. Zaščita pred odlomom

Namenska uporaba

Opisani izdelek je ročno vodena vbodna žaga na električni pogon. Namenjena je žaganju umetnih materialov, lesa in kovin, kakor tudi plošč iz gipsa in vlaken.

Izdelek je možno dodatno opremiti z nastavkom za odsesavanje za napravo za odsesavanje. Pri delu z napravo za odsesavanje mora biti montiran pokrov.
Orodje lahko priklopite le na omrežje z napetostjo in frekvenco, ki ustreza podatkom na tipski ploščici.

Možne napačne uporabe

 • Izdelka ne uporabljajte za žaganje vej in debel.
 • Ta izdelek ni primeren za obdelavo zdravju škodljivih snovi.
 • Ta izdelek ni primeren za delo v vlažnem okolju.

Naprava za odpihovanje odrezkov

Vbodna žaga je opremljena z napravo za odpihovanje odrezkov.
Naprava za odpihovanje dovaja na žagin list zračni tok, ki odstranjuje odrezke s črte reza.

Število gibov

Število gibov lahko nastavite na kolescu za nastavitev. Pri tem ustreza položaj 1 (malo) do položaja 6 (veliko).
Navodila za pravilno nastavitev lahko razberete iz pogojev za uporabo žaginega lista.

4-stopenjsko nihanje

S štiristopenjskim nihanjem lahko prilagodimo zmogljivost reza in prerez obdelovanemu materialu. Z ročico za nastavitev nihajnega giba lahko preklapljamo med štirimi stopnjami.
Manjša kot je stopnja nihanja, bolj čist in fin bo rob reza. Optimalno nastavitev lahko ugotovimo s praktičnim preizkusom.
Stanje
Pomen
0. stopnja
Brez nihanja
1. stopnja
Majhno nihanje
2. stopnja
Srednje nihanje
3. stopnja
Veliko nihanje

Zaščita pred odlomom

Izdelek je možno dodatno opremiti z zaščito pred odlomom.
Z zaščito pred odlomom se prepreči odlom površine med žaganjem lesa.

Odsesavanje z napravo za odsesavanje

Odsesavanje prahu zmanjšuje obremenitev s prahom, zaradi boljše vidljivosti reza povečuje varnost pri delu in preprečuje večjo obremenitev delovnega mesta s prahom in odrezki.
Zunanjo napravo za odsesavanje priključite pri dolgotrajnejši obdelavi lesa ali materialov, pri katerih lahko nastanejo večje koncentracije prahu.
Pri delu z napravo za odsesavanje mora biti montiran pokrov.

Obseg dobave.

Vbodna žaga, žagin list, zaščita pred odlomom, odsesovalni nastavek, drsni čevelj, notranji šestrobi ključ, pokrov, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Tehnični podatki

vbodna žaga

Nazivno napetost, nazivni tok, frekvenco in/ali nazivno porabo moči najdete na ploščici s podatki, ki je prilagojena posamezni državi.
Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Teža v skladu s postopkom EPTA 01/2003
2,8 kg
2,6 kg
2,7 kg
2,6 kg
Delovna temperatura
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Največja globina reza za gradbeno jeklo
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Največja globina reza za les
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 62841

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Raven zvočne moči (LWA)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Raven zvočnega tlaka (LpA)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Skupna vrednost tresljajev

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Emisijska vrednost tresljajev pri žaganju lesenih plošč (ah,B)
8,7 m/s²
12,1 m/s²
8,7 m/s²
10,7 m/s²
Emisijska vrednost tresljajev pri žaganju kovinskih plošč (ah,M)
5,2 m/s²
6,6 m/s²
4,2 m/s²
6,6 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Modul za prah


WSJ-DRS
Teža
0,25 kg

Uporaba podaljška

OPOZORILO
Nevarnost zaradi poškodovanega kabla! Če pride pri delu do poškodbe priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 • Redno kontrolirajte priključni kabel orodja. Poškodovani kabel naj zamenja strokovnjak.
 • Uporabljajte samo podaljške, ki so predvideni za ta namen uporabe in imajo ustrezen presek kablov. Sicer lahko pride do zmanjšanja zmogljivosti orodja in pregrevanja kabla.
 • Podaljšek redno preverjajte glede morebitnih poškodb.
 • Če je električni podaljšek poškodovan, ga zamenjajte.
 • Ko stroj uporabljate na prostem, uporabite le take električne podaljške, ki so namenjeni zunanji rabi in so temu primerno označeni.
Priporočene najmanjše preseke in največje dolžine kablov najdete na koncu te dokumentacije v obliki kode QR.

Priprava dela

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Nenameren vklop izdelka.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora izvlecite vtič iz vtičnice.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Vstavljanje žaginega lista

Image alternative
 1. Pritisnite in držite element za fiksiranje žaginega lista.
 2. Žagin list potisnite (z zobmi v smeri žaganja) v vpenjalno glavo, da se zaskoči.
 3. Držite žagin list nasproti sili upora in pustite, da zdrsne element za fiksiranje žaginega lista nazaj.
 4. Povlecite žagin list, da se prepričate, ali je pravilno nameščen.

Montaža adapterja za odsesavanje

Image alternative
 1. Adapter za odsesavanje vtaknite v odprtino na izdelku.
 2. Adapter za odsesavanje potisnite od spodaj proti izdelku, da se zaskoči.
 3. Priključite cev sesalnika za prah na adapter za odsesavanje.

Namestitev pokrova

Image alternative
 • Porinite pokrov s sprednje strani na izdelek, da se zaskoči.

Nastavitev nihanja

S štiristopenjskim nihanjem lahko prilagodimo zmogljivost reza in prerez obdelovanemu materialu.
Z ročico za nastavitev nihajnega giba lahko preklapljamo med štirimi stopnjami.
Manjša kot je stopnja nihanja, bolj čist in fin bo rob reza.
Optimalno nastavitev lahko ugotovimo s praktičnim preizkusom.
Navodila za pravilno nastavitev lahko razberete iz pogojev za uporabo žaginega lista.
Image alternative
Stanje
Pomen
0. stopnja
Brez nihanja
1. stopnja
Majhno nihanje
2. stopnja
Srednje nihanje
3. stopnja
Veliko nihanje

Nastavitev števila gibov

Image alternative
 • Število gibov nastavite na kolescu za nastavitev v območju od 1 (majhno) do 6 (veliko).
  • Pravilno nastavitev lahko razberete iz pogojev za uporabo žaginega lista.

Montaža zaščita pred odlomom

Funkcijo se lahko uporablja samo za žagine liste, ki so predvideni za to.
Image alternative
 • Potisnite zaščito pred odlomom s spodnje strani v osnovno ploščo.

Prestavljanje kota rezanja

Image alternative
 1. Odstranite nastavek za odsesavanje.
 2. Popustite vijak.
 3. Rahlo povlecite osnovno ploščo naprej.
 4. Nastavite želeni kot s pomočjo skale na izdelku.
 5. Zategnite vijak.

Prestavljanje osnovne plošče

Image alternative
 1. Popustite vijak.
 2. Potisnite osnovno ploščo nazaj do končnega položaja.
 3. Zategnite vijak.

Montaža drsnega čevlja za osnovno ploščo

Drsni čevelj za osnovno ploščo se uporablja za obdelavo materialov, ki so občutljivi na praske.
 1. Obesite drsni čevelj spredaj na osnovno ploščo.
 2. Pritisnite drsni čevelj zadaj proti osnovni plošči da se zaskoči.

Delo

OPOZORILO
Nevarnost zaradi poškodovanega kabla! Če pride pri delu do poškodb električnega kabla ali podaljška, orodje in kabel nemudoma odklopite z električnega omrežja. Ne dotikajte se poškodovanega dela kabla!
 • Redno preverjajte vse priključne kable. Zamenjajte poškodovane kable. Če so priključni kabli poškodovani, naj jih popravijo v pooblaščenem servisu.
Priporočena je uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka (RCD) z izklopnim tokom največ 30 mA.

Priklop sistema za odsesavanje prahu

Odsesavanje prahu zmanjšuje obremenitev s prahom, zaradi boljše vidljivosti reza povečuje varnost pri delu in preprečuje večjo obremenitev delovnega mesta s prahom in odrezki.
Image alternative
 1. Namestite pokrov.
 2. Pri dolgotrajnejši obdelavi lesa ali materialov priključite napravo za odsesavanje, saj lahko pride do večjih koncentracij prahu.

Vklop

 1. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek:
  WSJ 750-ET
  WSJ 850-ET
  Image alternative
  • Pritisnite stikalo za vklop in izklop.
  • Nato pritisnite tipko za blokado.
   • Stikalo za vklop in izklop se zaskoči v položaju <Vklop>.
  • Za sprostitev blokade ponovno pritisnite stikalo za vklop/izklop.
 2. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek:
  WSJ 750-EB
  WSJ 850-EB
  • Vklopite izdelek s premičnim stikalom.

Potopno žaganje

Image alternative
 1. Prestavite ročico za nastavljanje nihajnega giba v položaj 0.
 2. Izdelek namestite tako, da sprednji rob osnovne plošče nalega na obdelovanec.
 3. Trdno primite izdelek in pritisnite stikalo za vklop/izklop.
 4. Pritisnite izdelek trdno v obdelovanec in potopite žagin list z zmanjševanjem vpadnega kota.
 5. Ko ste prebili obdelovanec, postavite izdelek v normalni delovni položaj.
  • Osnovna plošča v celoti nalega.
 6. Nadaljujte z žaganjem vzdolž črte reza.

Demontaža

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Nenameren vklop izdelka.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora izvlecite vtič iz vtičnice.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Odstranjevanje pokrova

Image alternative
 • Pokrov rahlo nagnite in ga povlecite naprej.

Prestavljanje kota rezanja nazaj

 1. Popustite vijak.
 2. Nastavite kot reza na 0°.
 3. Potisnite osnovno ploščo nazaj v izhodiščni položaj.
 4. Zategnite vijak.

Demontaža sistema za odsesavanje prahu

Image alternative
 1. Povlecite cev sesalnika za prah z adapterja za odsesavanje.
 2. Pritisnite adapter za odsesavanje navzdol in ga potegnite iz izdelka.

Izmet žaginega lista

OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Nenadzorovan izmet žaginega lista lahko povzroči poškodbe.
 • Pri izmetu žaginega lista držite izdelek tako, da žagin list ne more poškodovati ljudi ali živali.
Image alternative
 • Pritisnite ročico za fiksiranje žaginega lista vstran do končne lege.
  • Žagin list se deblokira in izvrže.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Praznjenje zbiralnika za prah

OPOZORILO
Nevarnost zaradi prahu Z iztrkanjem modula za odsesavanje prahu sprostimo prah.
 • Uporabljajte lahko zaščito za dihala.
 1. Istočasno pritisnite obe tipki levo in desno na posodi za prah.
 2. Izvlecite navzdol posodo za prah.
 3. Iztrkajte prah iz posode za prah ali jo očistite s sesalnikom za prah.

Čiščenje adapterja za odsesavanje

 1. Očistite adapter za odsesavanje.
 2. Prepričajte se, da premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo oziroma da noben del ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje izdelka.

Čiščenje žaginih listov

 1. Z uporabljenih žaginih listov je treba redno odstranjevati smolo.
 2. Žagine liste položite za 24 ur v petrolej ali drugo sredstvo za odstranjevanje smole.

Transport in skladiščenje

Transport
 • Izdelka ne transportirajte, kadar je montiran nastavek.
 • Med transportom poskrbite za stabilnost izdelka.
 • Po vsakem transportu preverite, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
Skladiščenje
 • Izdelek vedno skladiščite z izvlečenim vtičem.
 • Ta izdelek skladiščite na suhem mestu in zunaj dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Po vsakem transportu preverite, ali so vidni deli izdelka nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.

Motnje pri delovanju

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Žagin list izpada.
Žagin list ni pravilno fiksiran.
 • Ponovite postopek vpenjanja in pri tem pazite na to, da bo glava za vpenjanje orodja popolnoma odprta in da je žagin list pritisnjen proti sili upora.
Umazan vpenjalni sistem.
 • Očistite glavo za vpenjanje orodja.
Žaginega lista ni mogoče vstaviti.
Umazan vpenjalni sistem.
 • Očistite glavo za vpenjanje orodja.
Izdelka ni mogoče vklopiti.
Električni vtič ni priključen.
 • Preglejte povezavo.
Stikalo je okvarjeno ali umazano.
 • Očistite stikalo z zunanje strani s krpo.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
Stikala ni mogoče blokirati.
Stikalo je okvarjeno ali umazano.
 • Očistite stikalo z zunanje strani s krpo.
Ni mogoče nastaviti nihajnega giba.
Utor je umazan.
 • Očistite umazanijo z matice nihajne ročice.
Nihajni gib ne deluje.
Nihajna vilica je umazana.
 • Preglejte okolico nihajne vilice in odstranite umazanijo.
Ročica za nastavljanje nihajnega giba v položaju "0".
 • Nastavite želeno vrednost.
Ni mogoče nastaviti števila vrtljajev.
Kolesce za nastavitev je okvarjeno ali umazano.
 • Očistite kolesce za nastavitev z zunanje strani.
Število vrtljajev je previsoko ali prenizko.
Nastavljena je napačna vrednost.
 • Preverite nastavljeno vrednost (skala na kolescu za nastavitev) in primerno spremenite nastavitev.
Odsesavanje s sesalnikom za prah ali napravo WSJ-DRS ne deluje.
Pokrov odsesavanja ni nataknjen.
 • Preverite, ali sesalnik za prah deluje ter ali sta priključena adapter za odsesavanje in pokrov odsesavanja.
Umazani kanali na izdelku in/ali adapterju za odsesavanje.
 • Očistite povezavo in preverite, ali je pribor ustrezen.
Osnovne plošče ni mogoče obrniti.
Pritrdilni vijak ni sproščen.
 • Preverite vijake in jih po potrebi popustite.
Povezava z orodjem je umazana.
 • Očistite območje med osnovno ploščo in izdelkom.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
Pribora ni mogoče montirati.
Priključek za osnovno ploščo je umazan.
 • Očistite priključek.
Pribor je napačen.
 • Preverite, ali je pribor primeren.
Modul za odsesavanje DRS ne deluje.
Povezava z izdelkom ni pravilna.
 • Preverite povezavo z izdelkom.
Zbiralnik za prah je poln.
 • Izpraznite zbiralnik za prah.
Filter je umazan.
 • Zamenjajte filter ali očistite posodo za prah.
Rez ni raven.
Uporaba napačnega žaginega lista.
 • Uporabite nov in primeren žagin list.
Žagin list je top ali poškodovan.
 • Uporabite nov žagin list.
Rezani material se preveč segreva.
Sila rezanja in število vrtljajev sta prevelika.
 • Zmanjšajte število vrtljajev in pritisk.
Rezani material se preveč segreva (kovina).
Pomanjkljivo mazanje pri žaganju kovine.
 • Uporabite nov žagin list in poskrbite za ustrezno mazanje med žaginim listom in obdelovancem.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Nevarnost zaradi nepravilnega odstranjevanja
 • Nepravilno odstranjevanje dotrajanih napravah lahko privede do naslednjega: pri sežigu plastičnih delov nastajajo strupeni plini, ki lahko škodujejo zdravju. Če se baterije poškodujejo ali segrejejo do visokih temperatur, lahko eksplodirajo in pri tem povzročijo zastrupitve, opekline, razjede in onesnaženje okolja. Lahkomiselno odstranjeno opremo lahko nepooblaščene osebe ponovno uporabijo na nestrokoven način. Pri tem lahko pride do težkih poškodb uporabnika ali tretje osebe ter do onesnaženja okolja.
 • Akumulatorske baterije v okvari nemudoma odstranite. Pazite, da ne pridejo v otroške roke. Akumulatorskih baterij ne razstavljajte in ne sežigajte.
 • Odslužene akumulatorske baterije odstranite v skladu z državnimi predpisi ali jih vrnite podjetju Hilti .
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vašo odsluženo napravo. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
V skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v državni zakonodaji je treba električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.
Image alternative
 • Električnih in elektronskih naprav ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

Dodatne informacije

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Povezavo na preglednico nevarnih snovi najdete na koncu te dokumentacije v obliki kode QR ali pod: qr.hilti.com/r3076

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .