Jezik

DG 150
DPC 20

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Naslednja opozorila se uporabljajo v kombinaciji s simbolom:
Image alternative NEVARNOST! Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali smrti.
Image alternative OPOZORILO! Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
Image alternative PREVIDNO! Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli

Uporabljajo se naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Image alternative Premer
Image alternative Nazivno število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Vrtljaji na minuto

Slike

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Informacije o izdelku

Izdelki Hilti so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in izšolano osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
Informacije o izdelku
Informacije o izdelku
Informacije o izdelku
Brusilnik
DG 150
Generacija
01
Serijska št.

Informacije o izdelku
Pretvornik
DPC 20
Generacija
01
Serijska št.

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Varnostna opozorila

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) in na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite vtiča iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljšek, ki je primeren tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem orodja oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo . Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Splošni varnostni predpisi za brušenje, brušenje z brusilnim papirjem, delo z žičnimi krtačami, poliranje in rezanje:

DG 150
 • To električno orodje je namenjeno uporabi v funkciji brusilnika. Upoštevajte vse varnostne predpise, navodila, slike in podatke, ki ste jih dobili skupaj z orodjem. Neupoštevanje naslednjih navodil lahko privede do električnega udara, požara oziroma težkih poškodb.
 • Električno orodje ni primerno za brušenje z brusilnim papirjem, delo z žičnimi krtačami, poliranje in rezanje. Nenamenska uporaba električnega orodja je lahko nevarna in lahko povzroči poškodbe.
 • Ne uporabljajte pribora, ki ga proizvajalec ni posebej predvidel in priporočil za to električno orodje. Če lahko pribor pritrdite na vaše električno orodje, to še ne pomeni, da je njegova uporaba varna.
 • Dovoljeno število vrtljajev nastavka mora biti najmanj tolikšno, kot je najvišje število vrtljajev električnega orodja. Pribor, ki se vrti hitreje od dovoljenega, se lahko zlomi in koščki lahko odletijo.
 • Zunanji premer in debelina nastavkov morata ustrezati dimenzijam vašega električnega orodja. Napačno dimenzioniranih nastavkov ni možno dovolj zavarovati in nadzorovati.
 • Nastavek z navojnim nastavkom se mora natančno prilegati navoju brusilnega vretena. Pri nastavkih, ki jih namestite s pomočjo prirobnice, se mora premer luknje nastavka prilegati premeru vpenjala prirobnice. Nastavki, ki na električno orodje niso trdno pritrjeni, se vrtijo neenakomerno, močno vibrirajo in lahko povzročijo izgubo nadzora.
 • Ne uporabljajte poškodovanih nastavkov. Pred vsako uporabo preverite nastavke, kot so brusilne plošče, glede odlomljenih delov in razpok; brusilne krožnike glede razpok in močne obrabe; žične krtače pa glede nepritrjenih in poškodovanih žic. Če vam električno orodje ali nastavek padeta na tla, preverite, ali je prišlo do poškodb ter po potrebi uporabite nepoškodovan nastavek. Če ste nastavek pregledali in se odločili za njegovo uporabo, pustite orodje delovati eno minuto pri najvišjem številu vrtljajev, pri tem pa se skupaj z drugimi osebami umaknite iz ravnine vrtečega se nastavka. Poškodovani nastavki se v tem času običajno razletijo.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Glede na vrsto dela uporabljajte ščitnik za obraz, zaščito za oči ali zaščitna očala. Po potrebi uporabite protiprašno masko, zaščito za sluh, zaščitne rokavice ali poseben predpasnik, ki vas obvaruje pred delci materiala. Zaščitite svoje oči pred delci, ki odletavajo pri različnih delih. Protiprašna maska ali maska za zaščito dihal mora biti sposobna filtrirati prah, ki nastaja pri delu. Daljša izpostavljenost glasnemu hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
 • Poskrbite, da bodo druge osebe na varni razdalji od vašega območja dela. Vsak, ki vstopi v območje dela, mora nositi osebno zaščitno opremo. Odlomljeni deli obdelovanca ali nastavka lahko odletijo ter poškodujejo ljudi tudi izven neposrednega delovnega območja.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika nastavka s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, električno orodje držite za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Priključni kabel zavarujte pred vrtečim se nastavkom. Če izgubite nadzor nad orodjem, lahko le-to prereže priključni kabel ali ga zagrabi ter povleče vašo dlan ali roko v stik z vrtečim se nastavkom.
 • Nikoli ne odlagajte električnega orodja, še preden se nastavek popolnoma ustavi. Vrteči se nastavki lahko pridejo v stik z odlagalno površino, pri čemer izgubite nadzor nad električnim orodjem.
 • Ne prenašajte delujočega električnega orodja. Vrteči se nastavki lahko po nesreči zagrabijo vašo obleko in s tem povzročijo, da pride nastavek v stik z vašim telesom.
 • Redno čistite prezračevalne odprtine svojega električnega orodja. Ventilator motorja vleče prah v ohišje, velika količina zbranega kovinskega prahu pa lahko povzroči nevarnosti električnega izvora.
 • Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih snovi. Gorljiva snov se lahko zaradi isker vname.
 • Ne uporabljajte nastavkov, ki zahtevajo uporabo tekočih hladilnih sredstev. Uporaba vode in drugih tekočih hladilnih sredstev lahko privede do električnega udara.
Povratni udarec in pripadajoča varnostna navodilaPovratni udarec je trenutna reakcija na zatikanje ali blokado vrtečega se nastavka, kot so brusilne plošče, brusilni krožniki, žične krtače itd. Zatikanje oz. blokiranje povzroči nenadno zaustavitev vrtečega se nastavka. Pri tem pride do nenadzorovanega sunka električnega orodja nasproti smeri vrtenja nastavka na mestu blokade.
Če se npr. brusilna plošča zatakne ali blokira v obdelovancu, se lahko ujame rob brusilne plošče, ki je v obdelovancu, ter povzroči sunek brusilne plošče iz obdelovanca ali povratni udarec. Brusilna plošča se pri tem premakne proti uporabniku ali pa stran od njega, odvisno od smeri vrtenja plošče na mestu blokade. Brusilna plošča lahko tudi poči.
Povratni udarec je posledica napačne oziroma neustrezne uporabe električnega orodja. Izogniti se mu je mogoče s primernimi varnostnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju.
 • Trdno držite električno orodje in postavite svoje telo in roke v položaj, v katerem boste lahko prestrezali povratne udarce. Če imate na voljo dodatni ročaj, ga vedno uporabljajte za kar najboljši nadzor nad povratnimi silami in reakcijskimi momenti pri zagonu orodja. Uporabnik lahko z ustreznimi previdnostnimi ukrepi obvladuje sile povratnih udarcev in reakcijske sile.
 • Z rokami nikoli ne segajte v bližino vrtečih se nastavkov. Nastavek lahko pri povratnem udarcu zadane ob vašo roko.
 • Izogibajte se območja, kamor se premika električno orodje pri povratnem udarcu. Povratni udarec požene električno orodje v smeri nasproti gibanju brusilne plošče na mestu blokade.
 • Še posebej previdni bodite pri delu v vogalih, na ostrih robovih itd. Pazite, da nastavek ne odskakuje od obdelovanca in da se ne zaskoči. V vogalih, na ostrih robovih ali pri odskakovanju obstaja večja verjetnost, da se vrteče se električno orodje zaskoči. Pri tem pride do izgube nadzora in do povratnega udarca.
 • Ne uporabljajte žaginih listov in verižnih koles. Takšni nastavki pogosto povzročajo povratne udarce in izgubo nadzora nad električnim orodjem.
DG 150
Posebna varnostna opozorila za brušenje in rezanje:
 • Uporabljajte samo brusilna telesa, ki so predvidena za vaše električno orodje, ter pripadajoče zaščitne pokrove. Brusilnih teles, ki niso predvidena za uporabo z vašim električnim orodjem, ni možno dovolj zaščititi in so zato nevarna.
 • Brusilne plošče z vdolbino je treba namestiti tako, da njihova brusilna površina ne sega čez raven roba zaščitnega pokrova. Nepravilno nameščene brusilne plošče, ki štrli čez raven roba zaščitnega pokrova, ni možno dovolj zaščititi.
 • Zaščitni pokrov mora biti nameščen na električnem orodju in nastavljen tako, da je zagotovljena kar najvišja stopnja varnosti, tj. da je proti uporabniku odprt kar najmanjši del brusilnega telesa. Zaščitni pokrov varuje uporabnika pred odlomljenimi delci, pred nenamernim stikom z brusilnim telesom in iskrami, zaradi katerih se oblačila lahko vnamejo.
 • Brusilna telesa uporabljajte samo za predvidene namene. Na primer: Nikoli ne brusite s stransko površino rezalne plošče. Rezalne plošče so namenjene odvzemanju materiala z robom plošče. Bočne sile lahko uničijo takšna telesa.
 • Uporabljajte samo nepoškodovane vpenjalne prirobnice ustrezne velikosti in oblike za izbrano brusilno ploščo. Ustrezne prirobnice podpirajo brusilno ploščo in s tem zmanjšujejo nevarnost loma brusilne plošče. Prirobnice za rezalne plošče se lahko razlikujejo od tistih za brusilne plošče.
 • Ne uporabljajte obrabljenih brusilnih plošč, ki pripadajo večjim električnim orodjem. Brusilne plošče večjih električnih orodij niso konstruirane za višje število vrtljajev manjših električnih orodij in lahko počijo.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Orodja na noben način ne smete spreminjati.
 • Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno nameščen in ustrezno pritrjen. Orodje držite vedno z obema rokama za predvidena ročaja.
 • Med delom si privoščite odmor. Za boljšo prekrvavitev prstov delajte sprostitvene in razgibalne vaje.
 • Orodje ni primerno za šibke osebe, ki se o uporabi niso podučile.
 • Zavarujte orodje pred otroki.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov. Orodje vključite šele v območju dela. Dotikanje vrtečih se delov, še posebej vrtečih se nastavkov, lahko privede do poškodb.
 • Med brušenjem lahko pride do nastanka nevarnega prahu. Pred začetkom izvajanja dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Pri delu z orodjem uporabljajte le sesalce z uradno potrjenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom.
 • Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv. Stik ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzroči alergične reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancerogen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z materialom, ki vsebuje azbest, smejo delajo le strokovnjaki. Če je le mogoče, uporabljajte odsesavanje prahu. Za čim bolj učinkovito odsesavanje prahu uporabljajte ustrezen prenosni sesalnik. Po potrebi nosite masko za zaščito dihal, ki je namenjena za zaščito pred določenim prahom. Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta. Upoštevajte nacionalne predpise za materiale, ki jih želite obdelati.
 • Pred začetkom izvajanja dela skrbno odstranite vse izstopajoče dele, npr. žeblje, vijake ipd.
 • Pri brušenju lahko pride do iskrenja. Pazite na to, da med delom ne boste ogrožali drugih oseb.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Pritrdite obdelovanec. Obdelovanec pritrdite s pomočjo vpenjalnih priprav ali primeža, da se ne bo premikal. Obdelovanec bo tako pritrjen varneje, kot če bi ga držali z roko. Vi pa boste lahko orodje upravljali z obema rokama.
 • Pred vsakim zagonom orodja, tudi po delovnih odmorih, se prepričajte, da je orodje primerno nameščeno.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi, npr. z detektorjem kovin. Zunanji kovinski deli na orodju lahko pridejo pod električno napetost, če npr. nehote poškodujete električni vod pod napetostjo. To povzroči resno nevarnost električnega udara.
 • Pri izvajanju dela z brusilnikom DG 150 pod obremenitvijo nikoli ne izvlecite vtiča iz električnega priključka DPC 20.
 • Redno preverjajte priključni kabel orodja. Poškodovan kabel naj zamenja strokovnjak. Če se poškoduje priključni kabel električnega orodja, ga je treba zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki ga dobite pri servisni službi. Redno preverjajte električni podaljšek in ga zamenjajte, če je poškodovan. Če pride pri delu do poškodb priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Izvlecite vtič iz vtičnice. Poškodovanih priključnih vodov in podaljševalnih kablov ne uporabljajte, saj predstavljajo nevarnost električnega udara.
 • Pri pogosti obdelavi električno prevodnih materialov naj umazano orodje redno pregleduje servis Hilti. Prah, ki se sprijema na površino orodja (še posebej na prevodnih materialih), ali vlaga lahko v neugodnih razmerah povzročita električni udar.
Osebna varnost
 • Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta. Priporočljivo je, da nosite dihalno masko s filtrom razreda P2.
 • Diamantni lončasti brus, dele zaščitnega pokrova ali orodja (glava gonila) se lahko zaradi uporabe segrejejo. Da preprečite poškodbe, se teh delov dotikajte samo z zaščitnimi rokavicami.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Stikalo za vklop in izklop
 2. Stranski ročaj
 3. Celoten zaščitni pokrov
 4. Zatezni trak
 5. Zatezna ročica
 6. Svetlobni prikaz LED
 7. Vtič orodja
 8. Stikalo za število vrtljajev (stopnja 1 in 2)
 9. Pritrdilni vijak stranskega ročaja
 10. Nastavitveni vijak

Sestavni deli orodja in upravljalni elementi

Image alternative
 1. Ključ za zatezanje
 2. Vpenjalna matica
 3. Diamantni lončasti brus
 4. Lamelno tesnilo, majhno
 5. Vpenjalna prirobnica
 6. Lamelno tesnilo, veliko
 7. Držalni obroček
 8. Vreteno
 9. Varovalni obroček
 10. Spodnji del zaščitnega pokrova
 11. Zgornji del zaščitnega pokrova
 12. Gumb za blokado vretena

Sestavni deli orodja, prikazovalni in upravljalni elementi

Image alternative
 1. Svetlobni prikaz LED
 2. Električni kabel
 3. Vodilo
 4. Nosilni ročaj
 5. Vpenjalno mesto za kabel
 6. Vtičnica s pokrovom
 7. Blokirni nastavek

Namenska uporaba

Opisan izdelek je električni diamantni brusilnik. Namenjen je profesionalnemu brušenju mineralnih površin. Brusilnik DG 150 se lahko upravlja samo skupaj s pretvornikom DPC 20. Za zagotavljanje optimalnega odsesavanja je treba vedno uporabiti odpraševalnik.

Brusilnik je izključno namenjen za suho brušenje neprevlečenih mineralnih površin ter tankih premazov na betonu in podobnih mineralnih površinah z maksimalno debelino plasti 3 mm (0,12 in).

Možne napačne uporabe

Izdelka ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnem okolju.
Izdelka ne uporabljajte za mokro brušenje.
Izdelka ne uporabljajte za obdelavo zdravju škodljivega ali hitro vnetljivega materiala (npr. azbesta, magnezija, lesa).

Obseg dobave

Brusilnik DG 150, pretvornik DPC 20, vpenjalna prirobnica, vpenjalna matica, ključ za zatezanje, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com

Tehnični podatki

Tehnični podatki DG 150

Nazivno število vrtljajev stopnja I
4.700 vrt/min
Nazivno število vrtljajev stopnja II:
6.600 vrt/min
Teža DG 150 v skladu s postopkom EPTA 01/2003
4,1 kg
Stopnja zaščite (EN 60745 1)
Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Hitra ustavitev po izklopu
≤ 2 s
Optimalna razdalja med lamelnim tesnilom in delovno površino
0 mm … 1 mm

Tehnični podatki DPC 20

Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.
Podatki veljajo za nazivno napetost 230 V. Pri različnih izvedbah v posameznih državah ali drugačni napetosti se lahko podatki razlikujejo. Nazivna napetost, frekvenca in nazivna poraba moči oz. nazivni tok orodja so navedeni na tipski ploščici.

230 V
Nazivni tok
9,2 A
Poraba moči
2.100 W
Nazivna frekvenca
50 Hz
Teža DPC 20 v skladu s postopkom EPTA 01/2003
3,4 kg

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 60745

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Informacije o hrupu
Tipična A-ovrednotena raven emisije zvočnega tlaka (LpA)
88 dB(A)
Tipična A-vrednotena raven zvočne moči (LWA)
99 dB(A)
Negotovost
3 dB
Podatki o tresljajih
Triaksialna vrednost vibracij
5,8 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²

Uporaba

Priprava dela

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Nenameren vklop izdelka.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora izvlecite vtič iz vtičnice.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Namestitev zaščitnega pokrova

 1. Orodje položite na delovno površino.
 2. Sprostite zatezno ročico.
 3. Zavrtite držalni obroček z lamelnim tesnilom, dokler ni nastavljena optimalna razdalja med lamelnim tesnilom in delovno površino.
 4. Zavrtite zaščitni pokrov v želeni položaj.
 5. Zaprite zatezno ročico.
  Če zaščitni pokrov ni trdno nameščen, ko je ročica zaprta, lahko zatezni trak dodatno napnete tako, da privijete nastavitveni vijak z izvijačem v desno.
  Če zaščitnega pokrova ne morete premikati, ko je ročica zaprta, lahko zatezni trak sprostite tako, da odvijete nastavitveni vijak z izvijačem v levo.

Nastavitev zaščitnega pokrova za obdelavo roba

 1. Sprostite zatezno ročico.
 2. Zavrtite zgornji del zaščitnega pokrova proti spodnjemu delu, dokler ne dosežete želenega položaja.
 3. Orodje položite na delovno površino.
 4. Zavrtite držalni obroček z lamelnim tesnilom, dokler ni nastavljena optimalna razdalja med lamelnim tesnilom in delovno površino.
 5. Zaprite zatezno ročico.
  Pri obdelavi roba lahko pride do močnejšega izstopa prahu na zaščitnem pokrovu.

Namestite stranski ročaj

 1. Sprostite stranski ročaj tako, da zavrtite pritrdilni vijak v levo.
 2. Prestavite stranski ročaj naprej ali nazaj, dokler ne dosežete želenega položaja.
 3. Pritrdite stranski ročaj tako, da zavrtite pritrdilni vijak v desno.

Montaža diamantnega lončastega brusa

 1. Vpenjalno prirobnico nataknite na vreteno z žepom v obliki črke O naprej, tako da se bo vpenjalna prirobnica popolnoma zaskočila.
 2. Namestite brusilno ploščo na centrirni obroč vpenjalne prirobnice.
 3. Privijte vpenjalno matico v smeri urnega kazalca in jo zategnite s ključem za pritezanje proti uporu gonila.

Demontaža diamantnega lončastega brusa

 1. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 2. Sprostite vpenjalno matico, tako da namestite ključ za pritezanje in ga vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
 3. Odstranite vpenjalno matico.
 4. Izpustite gumb za blokado vretena in odstranite diamantni lončasti brus.

Delo

Nastavitev hitrosti vrtenja diamantnega lončastega brusa

 1. Za brušenje mehkih mineralnih površin uporabite stopnjo I, npr. za barvo na cementu, za boljše odsesavanje in pri brušenju premazov na mehkih podlagah za lažje vodenje orodja.
 2. Stopnjo II uporabite za brušenje trdnih mineralnih površin, kot so beton, estrih ali kamen, tako da izkoristite polno moč orodij.

Vklop orodja

 1. Priklopite brusilnik na industrijski sesalnik.
 2. Vtaknite vtič brusilnika v vtičnico na orodju DPC 20.
 3. Vtaknite vtič orodja DPC 20 v vtičnico.
  • LED-dioda sveti zeleno.
 4. Dvignite orodje z delovne površine.
 5. Stikalo za vklop/izklop potisnite naprej v položaj vklop (I).
  • Stikalo za vklop in izklop se zaskoči v položaju vklop (I).

Izvedba preizkusnega teka z uporabo novega diamantnega lončastega brusa.

PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Poškodovani diamantni lončasti brusi se lahko sprostijo.
 • Ne uporabljajte tresočih diamantnih lončastih brusov. Diamantni lončasti brus zavarujte pred padci, udarci in maščobo.
 • Pustite orodje delovati vsaj 1 minute brez obremenitve.

Brušenje

 1. Brusilnik vedno vodite čim bliže tlom.
 2. Orodje premikajte sem ter tja.
 3. Srednje močno pritiskajte na orodje in ga ne pritiskajte v material.

Izklop orodja

 1. Pritisnite stikalo za vklop in izklop.
  • Po izpustu bo stikalo za vklop in izklop skočilo v položaj izklop (0).
 2. Izvlecite vtič iz vtičnice.
 3. Če uporabljate industrijski sesalnik, odklopite cevno povezavo med orodjem in industrijskim sesalnikom.

Nega izdelka

 • Izdelek, še posebej pa prijemalne površine, mora biti suh in čist ter ne sme biti onesnažen z oljem ali mastjo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev z vsebnostjo silikona.
 • Izdelka ne uporabljajte, če ima zamašene prezračevalne reže. Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo. Pazite, da v notranjost izdelka ne prodrejo tujki.
 • Zunanji del orodja redno čistite z rahlo vlažno krpo za čiščenje. Orodja ne čistite s pomočjo pršilnika, parnega curka ali s tekočo vodo.

Demontaža lamelnega tesnila zaščitnega pokrova

 1. Demontirajte diamantni lončasti brus.
 2. Pritisnite tri vpenjalne nastavke držalnega obročka z izvijačem čez rob zaščitnega pokrova.
 3. Odstranite veliko lamelno tesnilo iz držalnega obročka.
 4. Z izvijačem pritisnite v dve reži na zunanji strani zaščitnega pokrova in sprostite majhno lamelno tesnilo.

Montaža lamelnega tesnila zaščitnega pokrova

 1. Očistite grobe prašne delce iz sprejemnih utorov.
 2. Pritisnite majhno lamelno tesnilo v vodilo zaščitnega pokrova, dokler se ne zaskoči.
 3. Namestite veliko lamelno tesnilo v utor držalnega obročka.
 4. Pritisnite držalni obroček z lamelnim tesnilom čez rob zaščitnega pokrova, da se zaskoči.

Pomoč pri napakah

DG 150

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Naprave ni mogoče vklopiti.
Električno napajanje je bilo prekinjeno.
 • Stikalo za vklop/izklop najprej potisnite v položaj za izklop (0) in nato v položaj za vklop (I).
Naprava nima polne moči.
Omrežna napetost je prenizka.
 • Izberite ustrezen vir napetosti.
LED-dioda utripa rdeče.
Orodje je pregreto.
 • Izklopite orodje in počakajte, da se ohladi, da rdeča LED-dioda ugasne.
Zaščitni pokrov ne zadrži vsega prahu, ampak velike količine kljub zaščiti uidejo.
Ni priključenega sesalnika.
 • Priključite sesalnik.
Tesnilo lamele ni poravnano s podlago, tako da lahko med zaščitnim pokrovom in podlago prah uhaja.
 • Zaščitni pokrov prilagodite delovni površini.
Tesnilo lamele je obrabljeno.
 • Zamenjajte tesnilo lamele.
Moč sesanja sesalnika je premajhna, ker je filter močno umazan.
 • Če je samodejno čiščenje filtra izklopljeno, vklopite samodejno čiščenje filtra in pustite sesalnik vklopljen za 30 sekund.
 • Pustite, da sesalnik 30 sekund deluje z zaprto cevjo.
 • Filter V 20/40 universal in filter VC 20/40 očistite z vodno cevjo. Filtra nikoli ne čistite s trkanjem ob steno ali tla, saj pri tem nastajajo mikro luknje, ki prepuščajo prah.
 • Zamenjajte filter.
Moč sesanja sesalnika je premajhna, ker je nameščen napačen filter.
 • Pri sesanju vode, mulja ali vlažnega blata uporabite filter V 20/40 universal ali filter VC 20/40 performance.
 • Pri sesanju večjih količin mineralnega prahu (npr. pri brušenju, zarezovanju ali sesanju cementa) uporabljajte filter VC 20/40 performance.
Moč sesanja sesalnika je premajhna, ker brusite material, pri katerem so zamašitve še posebej pogoste.
 • Uporabljajte filter VC 20/40 performance ali filtrirno vrečko za prah.
Cevni priključek sesalnika ne ustreza brusilniku.
Napačen cevni priključek
 • Zamenjajte adapter za odsesavanje.
Napredek dela pojenja.
Diamantni lončasti brus je top.
 • Segmente polirajte tako, da brusite v abraziven material (Hilti ostrilna plošča ali abraziven apneni peščenec).
Brusilnik pri brušenju na materialu pušča nezaželene sledi.
Lončasti brus je preveč agresiven.
 • Uporabite mehkejši lončasti brus.

DPC 20

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
LED-dioda ne sveti.
Vtič ni pravilno vstavljen.
 • Vtaknite vtič v vtičnico.
Kabel je v okvari.
 • DPC 20 naj pregleda servis Hilti .
Brez napajanja DPC 20.
 • Ko je DPC 20 priključen na sesalnik, se prepričajte, da je stikalo sesalnika v položaju AUTO.
LED-dioda utripa zeleno.
Orodje nima polne moči.
Omrežna napetost je prenizka.
 • Izberite ustrezen vir napetosti.
Podaljšek ima premajhen presek.
 • Uporabite podaljšek zadostnega preseka.
LED-dioda utripa rdeče.
Naprava je pregreta ali pa so se pojavile nepravilnosti na področju elektrike, napetosti ali temperature.
 • Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi do te mere, da se znova prižge zelena LED-dioda.
 • Če zelena LED-dioda ne sveti, preverite izhodne varovalke.

Nenavedene napake

 • V primeru napak, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Na spodnji povezavi najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r2654.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative
Image alternative