Jezik

WFE 450‑E

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Uporabljajte zaščito za oči
Image alternative Uporabljajte zaščito za sluh
Image alternative Uporabljajte zaščitne rokavice
Image alternative Uporabljajte zaščito za dihala.
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Image alternative Premer
Image alternative Vrtljaji na minuto

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Ekscentrični brusilnik
  WFE 450‑E
  Generacija:
  01
  Se‌rij‌ska šte‌vil‌ka:

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Varnostna opozorila

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostna opozorila za tračne brusilnike in brusilnike z brusilnim bobnom

 • Električno orodje držite samo za izolirane prijemalne površine, saj lahko pride brusilna površina v stik s priključnim kablom električnega orodja. V primeru poškodbe vodnika pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Orodje uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Orodja nikoli na noben način ne spreminjajte.
 • Orodje držite vedno z obema rokama za predvidena ročaja. Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni.
 • Pri delu imejte priključni kabel in podaljšek vedno za orodjem. Tako se zmanjša nevarnost, da bi se med delom spotaknili ob kabel in padli.
 • Če je le mogoče, uporabljajte odsesavanje prahu, zaščito za dihala in zaščitna očala. Prah, ki nastane pri brušenju, lahko poškoduje pljuča in oči.
 • Med delom si privoščite odmor. Za boljšo prekrvavitev prstov delajte sprostitvene in razgibalne vaje.
 • Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv. Stik ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzroči alergijske reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, je rakotvoren, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z materialom, ki vsebuje azbest, smejo delati le strokovnjaki. Če je le mogoče, uporabljajte pripomočke za učinkovito odsesavanje prahu. Za čim bolj učinkovito odsesavanje prahu uporabljajte ustrezen prenosni sesalnik. Po potrebi nosite masko za zaščito dihal, ki ustreza določenemu prahu. Poskrbite za dobro prezračevanje. Upoštevajte lokalne predpise, ki v vaši državi veljajo za obdelovane materiale.
 • Orodje ni primerno za šibke osebe, ki se o uporabi niso podučile. Zavarujte orodje pred otroki.
 • Razložite otrokom, da orodje ni igrača.
Električna varnost
 • Redno preverjajte priključni kabel orodja. Poškodovan kabel naj zamenja strokovnjak. Če se poškoduje priključni kabel električnega orodja, ga je treba zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki ga dobite pri servisni službi. Redno preverjajte električni podaljšek in ga zamenjajte, če je poškodovan. Če pride pri delu do poškodb priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Izvlecite vtič iz vtičnice. Poškodovanih priključnih vodov in podaljševalnih kablov ne uporabljajte, saj predstavljajo nevarnost električnega udara.
 • Pri prekinitvi električnega toka orodje izključite in izvlecite vtič iz vtičnice, da preprečite nenameren vklop orodja ob ponovni vzpostavitvi električnega toka.
 • Pri pogosti obdelavi električno prevodnih materialov naj umazano orodje redno pregleduje Hilti -jev servis. Prah, ki se sprijema na površino orodja (še posebej električno prevoden prah), ali vlaga lahko v neugodnih razmerah povzročita električni udar.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Obdelovanec pritrdite. Obdelovanec, ki je pritrjen z vpenjalno napravo ali primežem, je pritrjen varneje, kot če bi ga držali z roko.
 • Pri menjavi nastavkov uporabljajte zaščitne rokavice, saj se nastavki pri uporabi segrejejo.

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Vodilni ročaj
 2. Kolesce za prednastavitev števila vrtljajev
 3. Stikalo za vklop in izklop
 4. Ročaj
 5. Vreča za prah
 6. Zbiralnik za prah
 7. Položaj tipske ploščice
 8. Visokokakovosten ročaj
 9. Brusilni krožnik
 10. Brusilna plošča s sprijemalom
 11. Zavorni obroč
 12. Dodaten ročaj

Namenska uporaba

Izdelek je ročni električni ekscentrični brusilnik. V kombinaciji z obrabnimi in zamenljivimi brusilnimi nastavki je primeren za suho brušenje lesa, lesenih in kompozitnih materialov, lakov, barv, umetnih mas, mavca in kita.

Možne napačne uporabe

 • Ta izdelek ni primeren za obdelavo zdravju škodljivih snovi.
 • Ta izdelek ni primeren za delo v vlažnem okolju.
 • Izdelka ne uporabljajte za mokro brušenje.

Obseg dobave

Ekscentrični brusilnik z zbiralnikom za prah, vreča za prah, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group.

Tehnični podatki

Nazivno napetost, nazivni tok, frekvenco in/ali nazivno porabo moči najdete na tipski ploščici, ki je prilagojena posamezni državi.
Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti izhodna moč le-tega dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.

WFE 450‑E
Teža v skladu s postopkom EPTA 01
2,2 kg
Št. vrtljajev v prostem teku
5.000 vrt/min …10.000 vrt/min
Število nihajev
10.000 vrt/min …20.000 vrt/min
Premer brusilnega krožnika
150 mm
Ekscentrični hod
4 mm
Zunanji premer nastavka za odsesavanje
30 mm

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 60745

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa

WFE 450‑E
Raven zvočne moči (L WA)
93 dB(A)
Negotovost (KWA)
3 dB(A)
Raven zvočnega tlaka (L pA)
82 dB(A)
Negotovost (KpA)
3 dB(A)
Skupna vrednost tresljajev

WFE 450‑E
Površinsko brušenje (a h)
3,9 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²

Uporaba

Namestitev brusilnega nastavka

Orodje, brusilni nastavek in brusilni krožnik tvorijo sistem. Pazite na to, da uporabljate kombinacijo in nastavitev orodja, ki sta primerni za delo, ki ga opravljate.
Z izbiro brusilnega nastavka (zrnatost), števila vrtljajev in sile pritiska določite zmogljivost odstranjevanja in vzorec brušenja.
 1. Izvlecite vtič iz vtičnice.
 2. Brusilni nastavek namestite tako, da se sesalne odprtine brusilnega nastavka in brusilnega krožnika prekrivajo.

Nastavitev števila vrtljajev

Image alternative
 • Z nastavitvenim kolescem za prednastavitev števila vrtljajev z vrtenjem nastavite želeno število vrtljajev.
  Število vrtljajev lahko spreminjate tudi med delovanjem.

Uporaba sistema za odsesavanje prahu

Za delo vedno uporabljajte sistem za odsesavanje prahu. Sistem za odsesavanje prahu je sestavljen iz zbiralnika za prah in vreče za prah. Po želji lahko uporabite tudi sesalnik za prah.
Image alternative
 1. Zbiralnik prahu priključite na nastavek za odsesavanje.
 2. Vstavite vrečo za prah.

Uporaba sesalnika za prah

Image alternative
 • Sesalnik za prah priključite na nastavek za odsesavanje.

Priporočeni položaji ročaja

Rušenja

Image alternative
 1. Dodatni položaj povlecite iz osnovnega položaja v položaj za delo.
 2. Orodje držite z obema rokama za ročaj in vgrajen dodatni ročaj.
  Namesto vgrajenega dodatnega ročaja lahko uporabite tudi vodilni ročaj.

Kakovostna dela

Image alternative
 • Orodje vodite z eno roko na kakovostnem ročaju.
  • Ta omogoča enoročno vodenje blizu površine.

Navpična dela

Image alternative
 • Orodje držite za kakovostni ročaj.

Brušenje

 1. Nastavite želeno število vrtljajev.
 2. Orodje s celotno brusilno površino položite na obdelovanec.
 3. Vklopite orodje.
 4. Srednje močno pritiskajte na orodje in ga premikajte po obdelovancu.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com

Brusilni krožnik

 • Preverite, ali je brusilni krožnik obrabljen in umazan. Če so brusilni krožniki obrabljeni ali umazani, se moč pritrjevanja brusilnih nastavkov močno zmanjša. Očistite brusilni krožnik ali pa ga zamenjajte. Poškodovane brusilne krožnike je treba nemudoma zamenjati.

Menjava brusilnih krožnikov

Image alternative
 1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 2. Izdelek postavite na stojno ploskev vodilnega ročaja tako, da je zrnata stran brusilnega nastavka vidna.
 3. Snemite brusilni nastavek.
 4. Z ustreznim orodjem odvijte tri pritrdilne vijake.
 5. Odstranite brusilni krožnik.
 6. Očistite in preverite zavoro brusilnega krožnika.
  • Če je treba, zamenjajte zavoro brusilnega krožnika.
 7. Namestite nov brusilni krožnik.
 8. Držite brusilni krožnik in zategnite tri pritrdilne vijake.
 9. Preverite, ali je brusilni krožnik pravilno nameščen in se ne zatika.
 10. S pripomočkom za namestitev znova namestite brusilni nastavek.

Zavora brusilnega krožnika

 • Nenehno povečevanje števila vrtljajev v prostem teku kaže na to, da je zavorni obroč zavore brusilnega krožnika obrabljen. Zamenjajte zavorni obroč.

Menjava zavornega obroča zavore brusilnega krožnika

Image alternative
 1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 2. Odstranite brusilni krožnik.
 3. Snemite star zavorni obroč, ki je pritrjen na ohišju orodja.
 4. Nov zavorni obroč potisnite v reže, tako da se štirje vijaki na ohišju prekrivajo. Kljuka se mora zaskočiti.
 5. Namestite brusilni krožnik.

Transport in skladiščenje

 • Električnega orodja ne transportirajte s priključenim nastavkom.
 • Električno orodje vedno skladiščite z izvlečenim vtičem.
 • Električno orodje skladiščite suho in zunaj dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Po daljšem prevozu ali skladiščenju in pred uporabo električnega orodja preverite, ali je le-to morda poškodovano.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Motnje pri delovanju

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Orodja ni mogoče vklopiti.
Prekinitev električnega napajanja
 • Priključite drugo električno orodje in preverite, ali deluje.
Kabel ali stikalo v okvari.
 • Preveri naj ga električar in po potrebi zamenja.
Napaka elektronike
 • Preveri naj ga električar in po potrebi zamenja.
Orodje nima polne moči.
Podaljšek ima premajhen presek.
 • Uporabite podaljšek zadostnega preseka.
Napačno število vrtljajev.
 • Z vrtenjem regulatorja števila vrtljajev nastavite število vrtljajev od 1 (majhno) in polne obremenitve 6 (veliko).
Sesalna moč je zmanjšana ali pa je sploh ni.
Brusilni list ni nameščen pravilno.
 • Snemite brusilni list in ga namestite tako, da se sesalne odprtine prekrivajo.
Vreča za prah je polna.
 • Odstranite staro vrečo za prah in jo zamenjajte z novo.
Nastavek za odsesavanje je zamašen.
 • Snemite vrečo za prah in očistite odsesovalni kanal.
Brusilni list se ne drži brusilnega krožnika.
Brusilni krožnik je umazan.
 • Očistite brusilni krožnik.
Sprijemalo brusilnega krožnika je obrabljeno.
 • Zamenjajte brusilni krožnik.
Elektrostatična razelektritev.
Sesalnik brez antistatične opreme.
 • Da se izognete elektrostatičnim učinkom, uporabljajte antistatični sesalnik za prah.
Prekinitev ozemljitvenega vodnika.
 • Preverite ozemljitveni vodnik.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Na spodnji povezavi najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r2085.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative
Image alternative