Jezik

PC 2-22

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Opozorilo! Pred uporabo izdelka se prepričajte, da ste prebrali in razumeli navodila za uporabo, priložena izdelku, vključno z navodili, varnostnimi in drugimi opozorili, slikami in specifikacijami. Predvsem se seznanite z vsemi navodili, varnostnimi in drugimi opozorili, slikami, specifikacijami, sestavnimi deli in funkcijami. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb. Shranite navodila za uporabo, vključno z vsemi navodili ter varnostnimi in drugimi opozorili, za kasnejšo uporabo.
 • Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
 • Priložena navodila za uporabo ustrezajo tehničnim standardom v času tiska. Aktualna različica je vedno na voljo na spletu na strani z izdelki Hilti. Odprite povezavo ali poskenirajte kodo QR v teh navodilih za uporabo, ki je označena s simbolom Image alternative.
 • Izdelek predajte drugi osebi le s temi navodili za uporabo.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Izdelek podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Izdelka ne smete priključiti neposredno na vodovod s pitno vodo. Uporabite sistemski ločevalnik v skladu s standardom EN 12729, tip BA. Voda, ki izteka iz sistemskega ločevalnika, ni pitna.
Image alternative Po akumulatorski bateriji nikoli ne udarjajte s predmetom. Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot udarno orodje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Akumulatorski visokotlačni čistilnik
  PC 2-22
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila

Poleg varnostnih navodil v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo morate strogo upoštevati tudi naslednja določila.
 • Preberite vsa navodila! Neupoštevanje naslednjih opozoril lahko pripelje do električnega udara, požara in/ali težkih telesnih poškodb.
 • Izdelka ali pribora nikoli in na noben način ne spreminjajte.
 • Uporabljajte ustrezno orodje za delo. Orodja ne uporabljajte za namene, za katere ni predvideno, temveč le v skladu z namembnostjo in v brezhibnem stanju.
 • Pred uporabo naprave se seznanite z njeno uporabo, morebitnimi nevarnostmi v zvezi z materialom in varnim odstranjevanjem odpadne tekočine.
 • Upoštevajte vplive okolice. Naprave ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.
 • OPOZORILO! Orodje lahko uporabljajo le osebe, ki so seznanjene z njegovo uporabo, poučene o varnem ravnanju z njim in razumejo morebitne nevarnosti. Orodje ni primerno za otroke. Nadzorujte otroke in zagotovite, da se ne igrajo z orodjem.
 • Osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi sposobnostmi ter pomanjkanjem znanja in izkušenj visokotlačnega čistilnika ne smejo uporabljati.
 • Kadar naprava ni v uporabi, jo varno shranite. Ko naprav ne uporabljate, naj bodo spravljene na suhem, visoko ležečem ali zaklenjenem mestu zunaj dosega otrok.

Varnost oseb

 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z izdelkom se lotite razumno. Visokotlačnega čistilnika ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepazljivosti pri uporabi naprave lahko privede do resnih poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko visokotlačni čistilnik v nepričakovanih razmerah bolje obvladali.
 • Vodni curek iz visokotlačnega čistilnika povzroča povratni sunek. Izdelek vedno trdno držite za ročaj in oprijemalno površino z obema rokama.
 • Preden začnete uporabljati izdelek, pršilno šobo vedno usmerite na varno mesto.
 • OPOZORILO! Nestrokovna uporaba visokotlačnega čistilnika je lahko nevarna. Čiščenje ni dovoljeno, če so v območju nevarnosti druge osebe brez primerne zaščite. Vodnega curka ne usmerjajte v ljudi, otroke ali druga živa bitja.
 • OPOZORILO! Vodnega curka ne usmerjajte vase ali v druge osebe, npr. za čiščenje obleke ali obuval.
 • Vodnemu curku ne približujte prstov, rok, stopal in drugih telesnih delov. Vodni curek iz visokotlačnega čistilnika lahko povzroči telesne poškodbe in je dovolj močan, da lahko npr. oslepi osebe, ki so pri sprožitvi vodnega curka preblizu.
 • Med čiščenjem zelo prašnih območij vedno nosite zaščitno masko. Zaradi vodnega curka lahko nastane vrtinec prahu, kar lahko privede do telesnih poškodb.
 • Pri uporabi izdelka vedno nosite zaščito za oči. S tem preprečite poškodbe oči in oslepitev.
 • OPOZORILO! Pri uporabi visokotlačnega čistilnika lahko nastajajo aerosoli. Vdihavanje aerosolov je lahko zdravju škodljivo. Zato nosite masko za zaščito dihal.
 • OPOZORILO! Nevarnost eksplozije – ne pršite vnetljivih tekočin.
 • Izvedite oceno tveganja, s katero določite potrebne ukrepe za zaščito pred aerosoli glede na površino, ki jo želite očistiti, in vašo okolico. Za zaščito pred vodnimi aerosoli uporabite masko za zaščito dihal razreda FFP 2 ali višjega ali masko z enakovredno zaščito.
 • Med uporabo in vzdrževanjem naprave morajo tako uporabnik naprave kot osebe v bližini nositi zaščitna oblačila. Zaščitna oblačila vključujejo: zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice, zaščitne čevlje in lahko zaščito za dihala.
 • Upoštevajte veljavne predpise o varstvu pri delu v državi uporabe.

Delovno mesto

 • Poskrbite za dobro osvetlitev delovnega mesta.
 • Poskrbite za dobro prezračevanje. Slabo prezračevana delovna mesta lahko zaradi vdihavanja aerosolov in obremenitve s prahom škodujejo zdravju.
 • Poskrbite za urejeno delovno mesto. Iz delovnega okolja odstranite predmete, na katerih bi se lahko poškodovali. Nered v delovnem okolju lahko pripelje do nesreč pri delu.
 • Prosimo, da naprave ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem so gorljive tekočine, plini in prah. Električne naprave povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.

Električna varnost

 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečana nevarnost električnega udara.
 • Vodnega curka ne usmerjajte neposredno v električne ali elektronske naprave.
 • Napravo zavarujte pred dežjem.

Dodatna varnostna opozorila

 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Nevarnost poškodb zaradi padca orodja in/ali pribora. Pred začetkom dela se prepričajte, da sta akumulatorska baterija in nameščen pribor varno pritrjena.
 • Visokotlačni čistilnik izklopite tudi, če je brez nadzora le kratek čas.
 • OPOZORILO! Izdelka ne smete priključiti neposredno na vodovod s pitno vodo. Uporabite sistemski ločevalnik v skladu s standardom EN 12729 Typ BA. Voda, ki izteka iz sistemskega ločevalnika, ni pitna.
 • OPOZORILO! Nadomestni deli in pribor so pomembni za zagotavljanje varnosti visokotlačnega čistilnika. Zato uporabljajte le originalne nadomestne dele in pribor, ki jih je priporočil ali proizvedel proizvajalec visokotlačnega čistilnika.
 • OPOZORILO! Visokotlačne gibke cevi, armature in spojke so pomembni za zagotavljanje varnosti visokotlačnega čistilnika. Uporabljajte samo visokotlačne gibke cevi, armature in spojke, ki jih je priporočil proizvajalec.
 • OPOZORILO! Ta naprava je namenjena uporabi le s priloženim čistilom ali čistilom, ki ga je priporočil proizvajalec. Uporaba drugih čistil ali kemikalij lahko ogrozi varnost naprave.
 • OPOZORILO! Nestrokovna uporaba visokotlačnih šob je lahko nevarna. Curka ne usmerjajte v druge osebe, električne naprave pod napetostjo ali v samo napravo.
 • Visokotlačni čistilnik uporabljajte le z originalnim sesalnim filtrom.
 • Visokotlačnega čistilnika ne uporabljajte na območjih z vnetljivim prahom, tekočinami ali hlapi.
 • Uporabljajte le tekočine in čistila, ki so odobrena za uporabo z visokotlačnimi čistilniki.
 • Uporabljajte le čistila s pripadajočim varnostnim listom in upoštevajte navodila na njem.
 • Oči, pljuča in kožo zaščitite pred stikom s čistilom.
 • Visokotlačni čistilnik shranjujte v zaprtem prostoru, v katerem bo zaščiten pred daljšo izpostavljenostjo sončni svetlobi in zmrzaljo. Pred shranjevanjem visokotlačnega čistilnika odstranite vodo, ki je morda ostala v njem. Če odpadna voda ostane v visokotlačnem čistilniku in zmrzne, se njena prostornina poveča, zato se lahko visokotlačni čistilnik poškoduje in okvari.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Akumulatorske baterije uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C (176 °F) ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servisno službo Hilti ali preberite dokument "Varnostni napotki in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti ".
  Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
  Preberite varnostne napotke in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti , ki jih lahko prikličete s skeniranjem kode QR na koncu teh navodil za uporabo.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Pršilna šoba
 2. Nastavitev pršilne šobe
 3. Pršilna cev
 4. Prijemalna površina
 5. Zaklep stikala za vklop/izklop
 6. Stikalo za vklop in izklop
 7. Ročaj
 8. Priključek za vodo
 9. Spojka za priključek za vodo
 10. Tesnilo
 11. Vodni filter
 12. Spojka za sesalno cev
 13. Sesalna cev
 14. Pritrditvena zanka
 15. Sesalni filter
 16. Akumulatorska baterija
 17. Prikaz stanja akumulatorske baterije
 18. Gumb za sprostitev akumulatorske baterije
 19. Posoda za čistilo (pribor)
 20. Dozirno kolesce
 21. Spojka za posodo za čistilo

Namenska uporaba

Opisani izdelek je akumulatorski visokotlačni čistilnik. Namenjen je za profesionalno uporabo v zaprtih prostorih in na prostem, in sicer za čiščenje npr. vozil, strojev, površin na prostem, orodij, fasad, teras itd. z vodo.
Če želite, lahko na pršilno cev pritrdite posodo za čistilo.
Image alternative
 • Za ta izdelek uporabljajte le litij-ionske akumulatorske baterije Hilti Nuron iz vrste modelov B 22. Za optimalno zmogljivost Hilti priporoča uporabo akumulatorskih baterij, navedenih v preglednici.
 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike Hilti iz vrst modelov v tej preglednici.

Obseg dobave

Akumulatorski visokotlačni čistilnik, pršilna cev, pršilna šoba, sesalna cev s sesalnim filtrom, navodila za uporabo
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Nalepke na izdelku

Image alternative Curka vode ne usmerjajte v ljudi, druga živa bitja ali električne komponente.
Image alternative Zajamčena raven zvočne moči LWAd (ref. 1 pW), v decibelih.

Prikaz litij-ionske akumulatorske baterije

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti Nuron lahko prikažejo stanje napolnjenosti, sporočila o napakah in stanje akumulatorske baterije.

Prikazi za stanje napolnjenosti in sporočila o napakah

Za dostop do enega od naslednjih prikazov na kratko pritisnite na tipko za sprostitev akumulatorske baterije.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajoče akumulatorske baterije!
 • Ko je akumulatorska baterija vstavljena in po pritisku tipke za sprostitev se prepričajte, da ste akumulatorsko baterijo znova pravilno vstavili v uporabljen izdelek.
Stanje napolnjenosti ter morebitne motnje so trajno prikazane, dokler je priključen izdelek vklopljen.
Stanje
Pomen
Štiri (4) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno
Stanje napolnjenosti: 100 % do 71 %
Tri (3) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno
Stanje napolnjenosti: 70 % do 51 %
Dve (2) LED-diodi neprekinjeno svetita zeleno
Stanje napolnjenosti: 50 % do 26 %
Ena (1) LED-dioda neprekinjeno sveti zeleno
Stanje napolnjenosti: 25 % do 10 %
Ena (1) LED-dioda počasi utripa zeleno
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Ena (1) LED-dioda hitro utripa zeleno
Litij-ionska akumulatorska baterija je popolnoma prazna. Napolnite akumulatorsko baterijo.
Če LED-dioda po polnjenju akumulatorske baterije še vedno hitro utripa, se obrnite na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda hitro utripa rumeno
Litij-ionska akumulatorska baterija in z njo povezan izdelek sta preobremenjena, prevroča ali prehladna oz. je prisotna druga napaka.
Poskrbite, da bo temperatura izdelka in akumulatorske baterije ustrezala priporočeni delovni temperaturi in izdelka med uporabo ne preobremenjujte.
Če sporočilo ne izgine, se obrnite na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda sveti rumeno
Litij-ionska akumulatorska baterija in povezan izdelek nista združljiva. Obrnite se na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda hitro utripa rdeče
Litij-ionska akumulatorska baterija je zaklenjena in je ne morete uporabiti. Obrnite se na servisno službo Hilti .

Prikazi stanja akumulatorske baterije

Za priklic stanja akumulatorske baterije držite tipko za sprostitev za več kot tri sekunde. Sistem ne prepozna morebitnega napačnega delovanja baterije zaradi nepravilne uporabe, npr. padca, vbodov, zunanjih toplotnih poškodb itd.
Stanje
Pomen
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato sveti ena (1) LED-dioda neprekinjeno zeleno.
Akumulatorsko baterijo lahko še vedno uporabljate.
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato utripa ena (1) LED-dioda hitro rumeno.
Odčitavanje stanja akumulatorske baterije se ni moglo zaključiti. Ponovite postopek ali pa se obrnite na servisno službo Hilti .
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato sveti ena (1) LED-dioda neprekinjeno rdeče.
Če lahko priključen izdelek še naprej uporabljate, je preostanek zmogljivosti akumulatorske baterije pod 50 %.
Če priključenega izdelka ni mogoče več uporabljati, je akumulatorska baterija na koncu življenjske dobe in jo morate zamenjati. Obrnite se na servisno službo Hilti .

Možnosti nastavitve (pršilna šoba)

Simbol
Funkcije
Opis uporabe
Image alternative Ploski curek
Čiščenje srednje močne umazanije
Image alternative Prha
Čiščenje srednje močne umazanije s površin
Image alternative Turbo odstranjevalnik umazanije
Čiščenje močne umazanije s površin
Image alternative Točkasti curek
Točkovno čiščenje močne umazanije

Tehnični podatki

Lastnosti izdelka


PC 2-22
Teža
2,1 kg
Stopnja zaščite
IP X5 (zaščita pred curki vode iz vseh smeri)
Nazivni tlak
40 bar ±3 bar
Dovoljeni tlak
6 MPa
Priključek za vodo
1⁄2-palčna cev za vodo/spojka
Največja temperatura dotočne vode
40 ℃
Največji dotočni tlak
0,6 MPa
Nazivni pretok (voda)
2,2 ℓ/min
Največji pretok (voda)
4,5 ℓ/min
Največja višina vsesavanja (velja le za povsem napolnjeno gibko cev)
4 m
Temperatura okolice med delovanjem
0 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
21,6 V
Teža akumulatorske baterije
Glejte poglavje „Namenska uporaba“
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev v skladu s standardom EN 60335-2-79

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Informacije o hrupu
Raven zvočne moči (LWA)
79 dB(A)
Raven zvočnega tlaka (LpA)
66 dB(A)
Negotovost (KWA)
1,6 dB(A)
Negotovost (KpA)
3 dB(A)
Skupne vrednosti tresljajev
Emisijska vrednost tresljajev
B 22‑255
2,4 m/s²
Negotovost
0,7 m/s²

Priprava dela

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nenamernega vklopa!
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je pripadajoči izdelek izklopljen.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora odstranite akumulatorsko baterijo.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Polnjenje akumulatorske baterije

 1. Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo polnilnika.
 2. Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
 3. Akumulatorsko baterijo polnite samo z odobrenim polnilnikom.

Vstavljanje akumulatorske baterije

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika ali izpadle akumulatorske baterije!
 • Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 • Vedno poskrbite, da se akumulatorska baterija pravilno zaskoči.
 1. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
 2. Potisnite akumulatorsko baterijo v izdelek, da se slišno zaskoči.
 3. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz izdelka.

Namestitev izdelka

Vsi moduli (npr. pršilna šoba, pršilna cev, posoda za čistilo) so opremljeni z univerzalnim zaklepnim mehanizmom. Opisani postopek velja za vse module z enakim načinom priklopa.
 1. Modul vstavite v vpetje.
 2. Modul zavrtite v desno v zaklepni mehanizem.
 3. Modul zavarujte s krovno matico.

Dovod vode iz vodovoda

Image alternative
POZOR
Materialna škoda zaradi nepravilno nameščenega sistemskega ločevalnika. Sistemski ločevalnik, nameščen na napravi, lahko povzroči materialno škodo na visokotlačnem čistilniku.
 • Sistemski ločevalnik vedno namestite na pipo za vodo.
 1. Na priključek za vodo namestite sistemski ločevalnik.
 2. Na sistemski ločevalnik namestite spojko sesalne cevi.
 3. Drugo spojko sesalne cevi namestite na visokotlačni čistilnik.
 4. Odprite dovod vode.

Dovod vode iz odprtih zbiralnikov

Kot vodni vir lahko uporabite kateri koli odprti zbiralnik. Prepričajte se, da v odprtem zbiralniku ni drugih tekočin in da voda ni umazana. Pri črpanju vode iz odprtega zbiralnika vedno uporabite sesalni filter. S tem preprečite, da bi vsesali tujke, ki lahko poškodujejo izdelek.
Image alternative
 1. Spojko priložene sesalne cevi namestite na spojko (priključek za vodo) izdelka.
 2. Na prosto spojko sesalne cevi namestite sesalni filter.
 3. Sesalno cev z nameščenim sesalnim filtrom potopite v odprti zbiralnik vode.

Vklop/izklop zaklepa

Image alternative
 1. Zaklep stikala za vklop/izklop potisnite v desno.
  • Stikalo za vklop/izklop se zaskoči in se ne more nenamerno aktivirati.
 2. Zaklep stikala za vklop/izklop potisnite v levo.
  • Stikalo za vklop/izklop je mogoče znova aktivirati.

Namestitev posode za čistilo (pribor)

Image alternative
 1. Pršilno šobo odstranite s pršilne cevi.
 2. Posodo za čistilo namestite na pršilno cev.
 3. Z dozirnim kolescem uravnavajte količino čistila.
  • Za več čistila dozirno kolesce zavrtite v levo.
  • Za manj čistila dozirno kolesce zavrtite v desno.

Varovanje pred padcem

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajočega orodja in/ali pribora!
 • Uporabljajte le držalno zanko za orodje Hilti , ki je priporočena za vaš izdelek.
 • Pred vsako uporabo preverite, ali je pritrdilna točka držalne zanke za orodje poškodovana.
Upoštevajte nacionalne smernice za delo na višini.
Kot varovalo pred padcem izdelka uporabljajte izključno držalno zanko za orodje Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Držalno zanko za orodje pritrdite z zanko na izdelek tako, kot je prikazano na sliki. Preverite, ali je zanesljivo pritrjena.
 • Vponko pritrdite za nosilno strukturo. Preverite, ali je vponka zanesljivo pritrjena.
  Upoštevajte navodila za uporabo držalne zanke za orodje Hilti .

Uporaba

Napotki za varnost pri delu

Pred vsako uporabo preverite, ali se tlak v napravi vzpostavi v največ 2 minutah. Izdelek naj ne deluje na suho. Zaradi daljšega delovanja na suho se lahko izdelek poškoduje.
Vedno izberite način delovanja, ki je primeren za stopnjo umazanije in občutljivost površine, ki jo želite čistiti. Previsok tlak lahko poškoduje površino. Poskrbite, da za čiščenje npr. lakiranih površin, občutljivih lesenih površin in pnevmatik ne uporabite nastavitve s previsokim tlakom ( Image alternative) in da vzdržujete razdaljo vsaj 30 cm.
Samodejno vsesavanje deluje le na višini do 1,2 metra. Preden se lotite del na višini nad 1,2 metra, poskrbite, da je sesalna cev napolnjena z vodo.

Vklop ali izklop izdelka

Vklop izdelka
Image alternative
 1. Pritisnite stikalo za vklop in izklop.
  • Črpalka se zažene, nastane vodni curek.
 2. Izvedite čiščenje.
Izklop izdelka
 1. Izpustite stikalo za vklop in izklop.
  • Črpalka in dovod vode se ustavita.
  Če bo izdelek hranjen pri temperaturi blizu ledišča ali pod njim, iz izdelka in vseh dovodnih elementov odstranite preostalo vodo.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega izdelka
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Morebitne prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Za čiščenje kontaktov izdelka uporabite čisto in suho krpo.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Nikoli ne uporabite akumulatorske baterije z zamašenimi prezračevalnimi režami. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Poskrbite, da akumulatorska baterija ne bo prekomerno izpostavljena prahu ali umazaniji. Akumulatorske baterije nikoli ne izpostavljajte visoki vlagi (npr. s potapljanjem v vodo ali puščanjem na dežju).
  Če je akumulatorska baterija premočena, ravnajte z njo kot s poškodovano akumulatorsko baterijo. Izolirajte jo v negorljivi posodi in se obrnite na servisno službo Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme priti v stik z oljem in maščobo iz drugih virov. Ne dovolite, da se na akumulatorski bateriji nabira prah ali umazanija. Akumulatorsko baterijo očistite s suho, mehko ščetko ali čisto, suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
  Ne dotikajte se kontaktov akumulatorske baterije in ne odstranjujte tovarniško nameščenega sloja maščobe s kontaktov.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora Hilti najdete v vašem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Čiščenje sesalnega filtra

Image alternative
 1. Sesalni filter odstranite s sesalne cevi.
 2. S sesalnega filtra odvijte spojko.
 3. Iz sesalnega filtra odstranite tesnilni obroč.
 4. Razpnite pritrditveni zanki.
 5. Iz sesalnega filtra odstranite sito.
 6. Vsak element posebej sperite s tekočo vodo.
 7. Sito in notranjost sesalnega filtra očistite s krtačko.
 8. Znova sestavite sesalni filter.
 9. Sesalni filter namestite na sesalno cev.

Čiščenje vodnega filtra

Image alternative
 1. Spojko priključka za vodo odstranite z visokotlačnega čistilnika.
  Spojko priključka za vodo po potrebi odvijte z vijačnim ključem.
 2. Vodni filter izvlecite iz spojke priključka za vodo.
 3. Vsak element posebej sperite s tekočo vodo.
 4. Vodni filter vstavite v spojko priključka za vodo.
 5. Spojko priključka za vodo namestite na visokotlačni čistilnik.

Čiščenje pršilne šobe

Pršilno šobo očistite s koničastim predmetom, npr. poravnano sponko za papir.
Image alternative
 1. Pršilno šobo odstranite s pršilne cevi.
 2. Koničasti predmet vbodite v pršilno šobo.
 3. Koničasti predmet potiskajte naprej in nazaj, dokler čutite upor.
 4. Pršilno šobo namestite na pršilno cev.

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorsko baterijo/akumulatorske baterije.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.
Skladiščenje
  OPOZORILO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Izdelek in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.

Pomoč pri motnjah

Pri vseh motnjah upoštevajte prikaz stanja akumulatorske baterije. Glejte poglavje Prikazi litij-ionske akumulatorske baterije .
V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Preglednica z motnjami in odpravljanje napak

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
LED-diode akumulatorske baterije ne prikazujejo ničesar.
Akumulatorska baterija je v okvari.
 • Obrnite se na servisno službo Hilti .
Motor se ne zažene
Zmrznjeni elementi
 • Počakajte, da se črpalka, cev ali pribor odtaja.
Motor deluje, tlak pa se ne vzpostavi
Pršilna šoba je zamašena
 • Očistite pršilno šobo.
Neenakomeren, sunkovit tlak
Zrak v cevi ali črpalki
 • Visokotlačni čistilnik naj deluje z odprto pipo za vodo, dokler ni dosežen enakomeren delovni tlak.
Dovod vode ni pravilen
 • Preverite, ali priključek za vodo ustreza navedbam v tehničnih podatkih in ali dovaja dovolj vode. Premer gibkih cevi ne sme biti manjši od ¹/₂ palca oziroma ⌀ 13 mm.
Vodni filter ali sesalni filter je zamašen
 • Očistite vodni filter in/ali sesalni filter.
Sesalna cev je prepognjena ali stisnjena
 • Poravnajte sesalno cev.
Tlak je enakomeren, a prenizek (opomba: tlak je lahko nižji tudi zaradi nekaterih vrst pribora)
Pršilna šoba je obrabljena
 • Zamenjajte pršilno šobo.
Motor deluje, tlak pa je omejen ali delovni tlak ni dosežen
Voda ni priklopljena
 • Priklopite vodo.
Vodni filter ali sesalni filter je zamašen
 • Očistite vodni filter in/ali sesalni filter.
Pršilna šoba je zamašena
 • Očistite pršilno šobo.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

Pribor, sistemske izdelke in dodatne informacije za vaš izdelek najdete tukaj.

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za kitajsko tržišče.
Tajvan RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za tržišče Tajvan.

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti

Varnostni napotki in navodila za uporaboV tej dokumentaciji se pojem akumulatorska baterija uporablja za polnilne litij-ionske akumulatorske baterije, v katerih je združenih več litij-ionskih celic. Lahko jih uporabljate samo z električnimi orodji Hilti, katerim so tudi namenjene. Uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije Hilti !
OpisAkumulatorske baterije Hilti so opremljene s sistemi za upravljanje in zaščito celic.
Akumulatorske baterije so izdelane iz celic, ki vsebujejo litij-ionske materiale za shranjevanje energije, ki omogočajo visoko specifično gostoto energije. Litij-ionske akumulatorske baterije imajo majhen spominski učinek, vendar so zelo občutljive na zunanje vplive, prekomerno izpraznitev ali previsoke temperature.
Izdelke, ki so odobreni za akumulatorske baterije Hilti , najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group
Varnost
 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Ravnajte v skladu z navodili, ki so navedena v poglavju Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije .
Kako ravnati, če so vaše akumulatorske baterije poškodovane
 • Če je vaša akumulatorska baterija poškodovana, se obrnite izključno na servis Hilti .
 • Ne uporabljajte akumulatorskih baterij, iz katerih izteka tekočina.
 • Če iz njih izteka tekočina, preprečite neposreden stik tekočine z očmi in/ali kožo. Pri ravnanju s tekočino iz akumulatorskih baterij vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaščito za oči.
 • Za odstranjevanje iztečene baterijske tekočine uporabite za to odobreno kemično čistilno sredstvo. Upoštevajte krajevne predpise za odstranjevanje tekočine iz akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorsko baterijo v okvari položite v negorljivo posodo in jo pokrijte s suhim peskom, krednim prahom (CaCO3) ali silikatom (vermikulit). Nato neprodušno zaprite pokrov in posode ne shranjujte v bližini vnetljivih plinov, tekočin ali predmetov.
 • Posodo oddajte v vašem centru Hilti Store ali se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
Kako postopati v primeru nedelujočih akumulatorskih baterij
 • Pazite na nenormalno vedenje akumulatorskih baterij, kot so nepravilno polnjenje ali neobičajno dolgo polnjenje, občutno manjša zmogljivost, nenavadno delovanje LED-diod ali iztekanje tekočine. To so indikatorji, ki lahko opozarjajo na notranjo napako.
 • Če sumite, da ima akumulatorska baterija notranjo napako, se obrnite na servis Hilti .
 • Če akumulatorska baterija ne deluje več, je ni mogoče več napolniti ali pa iz nje izteka tekočina, jo morate zavreči. Glejte poglavje Vzdrževanje in ravnanje z odpadnim materialom .
Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije
  OPOZORILO
  Nevarnost zaradi vnetja akumulatorske baterije! Iz goreče akumulatorske baterije se lahko iztekajo nevarne in eksplozivne tekočine in hlapi, ki lahko povzročijo korozijske poškodbe, opekline ali eksplozije.
 • Ko izvajate ukrepe za gašenje goreče akumulatorske baterije, nosite svojo osebno zaščitno opremo.
 • Poskrbite za primerno prezračevanje, da lahko iz prostora uidejo nevarni in eksplozivni hlapi.
 • Ob izrazitejšem dimljenju prostor takoj zapustite.
 • V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.
 • Preden začnete z gašenjem, pokličite gasilce.
 • Goreče akumulatorske baterije gasite samo z vodo z največje možne razdalje. Gasilni aparati s prahom in požarne odeje pri litij-ionskih akumulatorskih baterijah niso učinkovite. Požari v okolici se lahko pogasijo z običajnimi gasilnimi sredstvi.
 • Ne poskušajte premikati večjih količin gorečih baterij. Neprizadete materiale odstranite iz bližnje okolice in s tem izolirajte prizadete akumulatorske baterije.
Če se akumulatorska baterija ne ohladi, iz nje izstopa dim ali se vname:
 • Akumulatorsko baterijo dvignite z lopato in jo odvrzite v vedro z vodo. Hladilni učinek preprečuje širjenje požara na akumulatorske celice, ki še niso dosegle kritične temperature vžiga.
 • Akumulatorsko baterijo vsaj 24 ur pustite v vedru, da se povsem ohladi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
Navodila za transport in shranjevanje
 • Temperatura okolice med -17 °C in +60 °C/1 °F in 140 °F.
 • Temperatura shranjevanja med -20 °C in +40 °C/-4 °F in 104 °F.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorske baterije shranjujte na hladnem in suhem mestu. Shranjevanje akumulatorske baterije na hladnem podaljša njen čas delovanja. Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
Vzdrževanje in odstranjevanje
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna. Preprečite nepotreben prah ali umazanijo na akumulatorski bateriji. Akumulatorsko baterijo očistite s suhim mehkim čopičem ali čisto, suho krpo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte, če ima zamašene prezračevalne reže. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Izogibajte se vdoru tujkov v notranjost.
 • V akumulatorsko baterijo ne sme vstopiti vlaga. Če je v akumulatorsko baterijo vstopila vlaga, ravnajte z njim kot s poškodovano akumulatorsko baterijo in ga izolirajte v negorljivi posodi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
 • Zaradi nepravilnega odstranjevanja lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine. Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
 • Akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok. Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.