Jezik

SC 6ML-22

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike, ki so na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Številke na slikah označujejo pomembne korake ali elemente, pomembne za izvedbo korakov. Ti koraki ali elementi so z ustreznimi številkami, npr. (3) , označeni tudi v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so vezani na izdelek

Simboli

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Nazivno število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Enosmerni tok
Image alternative Puščica, ki kaže smer vrtenja
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Premer
Image alternative Žagin list
Image alternative Izdelek podpira brezžični prenos podatkov, ki je združljiv z napravami iOS in Android.
Image alternative Če je oznaka prisotna na izdelku, je bilo izvedeno testiranje pri ustreznem mestu za izdajo certifikatov glede na veljavne standarde za trg v ZDA in Kanadi.

Dodatni simboli za akumulatorske izdelke

Na izdelku so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.

Znaki za obveznost

Na izdelku se naslednji znaki za obveznost:
Image alternative Uporabljajte zaščitna očala

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Image alternative
  Akumulatorska ročna krožna žaga
  SC 6ML-22
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Uporaba akumulatorskega orodja in ravnanje z njim
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Za pogon električnih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije. Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline.
 • Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorskih baterij. Poškodovane in spremenjene akumulatorske baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
 • Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam. Ogenj in temperature nad 130 °C (265 °F) lahko povzročijo eksplozije.
 • Upoštevajte vsa navodila v zvezi s polnjenjem in akumulatorske baterije ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite pri temperaturi, ki je višja ali nižja od temperature, ki jo predpisujejo navodila. Napačno polnjenje ali polnjenje pri temperaturi, višji ali nižji od dovoljene, lahko uniči akumulatorsko baterijo in poveča nevarnost požara.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba orodja.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij nikoli ne popravljajte. Vsa vzdrževalna dela naj opravlja samo proizvajalec ali pooblaščen serviser.

Varnostna opozorila za vse žage

Postopek žaganja
 • Image alternative NEVARNOST: Z rokama ne segajte v območje žaganja in v bližino žaginega lista. Z drugo roko držite dodatni ročaj ali ohišje motorja. Če držite žago z obema rokama, ju žagin list ne more poškodovati.
 • Ne segajte v območje pod obdelovancem. Zaščitni pokrov vas pod obdelovancem ne more zaščititi pred žaginim listom.
 • Globino reza prilagodite debelini obdelovanca. Žagin list sme segati pod obdelovanec za največ eno polno višino zoba.
 • Obdelovanca, ki ga žagate, nikoli ne držite z roko in ga ne opirajte na nogo. Obdelovanec pritrdite na stabilno vpenjalo. Pomembno je, da obdelovanec dobro pritrdite in s tem kar najbolj zmanjšate tveganje stika s telesom, zagozditve žaginega lista in izgube nadzora.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo pride napetost tudi na kovinske dele električnega orodja in povzroči električni udar.
 • Pri vzdolžnih rezih vedno uporabljajte prislon ali raven vodilni rob. S tem boste izboljšali natančnost reza in zmanjšali možnost zagozditve žaginega lista.
 • Uporabljajte samo žagine liste prave velikosti in z ustrezno odprtino (npr. zvezdasto ali okroglo). Žagini listi, ki ne ustrezajo sistemu pritrjevanja žage, se vrtijo neenakomerno in povzročijo izgubo nadzora.
 • Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali napačnih podložk in vijakov za žagine liste. Podložke in vijaki žaginih listov so izdelani posebej za optimalno zmogljivost in varno obratovanja vaše žage.
Povratni udarec – vzroki in ustrezna varnostna navodila
 • Povratni udarec je trenutna reakcija zatikajočega se, stisnjenega ali nepravilno uravnoteženega žaginega lista. Posledica tega je lahko nekontroliran sunek žage iz obdelovanca v smeri uporabnika;
 • kadar se žagin list zagozdi ali stisne v zapirajoči se delovni reži, se list zagozdi, sila motorja pa sune žago v smeri uporabnika;
 • če se žagin list v rezu zvije ali če ni pravilno naravnan, se lahko zobje zadnjega dela žaginega lista zataknejo za površino obdelovanca, zaradi česar žagin list izskoči iz reže in žago potisne nazaj v smeri uporabnika.
Povratni udarec je posledica napačne oziroma neustrezne uporabe žage. Izogniti se mu je mogoče s primernimi varnostnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju.
 • Žago primite trdno z obema rokama in dajte roki v položaj, v katerem boste lahko prestrezali sile povratnih udarcev. Postavite se ob stran žaginega lista, tako da ta nikoli ne bo v ravni liniji z vašim telesom. V primeru povratnega udarca lahko krožna žaga odskoči nazaj. Uporabnik lahko z upoštevanjem določenih varnostnih ukrepov vseeno obvlada silo povratnega udarca.
 • Če se žagin list zatakne ali ko prekinete delo, izklopite žago in jo držite v obdelovancu toliko časa, da se žagin list ustavi. Dokler se žagin list vrti, nikoli ne poskušajte odstraniti žage iz obdelovanca ali je vleči nazaj. V nasprotnem primeru lahko nastopi povratni udarec. Ugotovite in odpravite vzroke zatikanja žaginega lista.
 • Če želite ponovno zagnati žago, ki tiči v obdelovancu, centrirajte žagin list v reži in preverite, ali se zobje žage niso zataknili v obdelovancu. Zataknjen žagin list se lahko ob ponovnem zagonu žage premakne iz obdelovanca ali povzroči povratni udarec.
 • Velike plošče podprite, da zmanjšate tveganje povratnega udarca zaradi zatikanja žaginega lista. Velike plošče se lahko ukrivijo pod lastno težo. Ploščo je treba podpreti na obeh straneh – tako v bližini reže kakor tudi ob robu.
 • Ne uporabljajte topih ali poškodovanih žaginih listov. Žagini listi s topimi ali nepravilno naravnanimi zobmi zaradi preozke reže povzročijo povečano trenje, zagozditev žaginega lista in povratni udarec.
 • Pred žaganjem pritegnite omejevala za nastavitev globine in kota reza. Če se nastavitve med žaganjem spremenijo, se lahko žagin list zatakne in nastopi povratni udarec.
 • Še posebej previdni bodite pri žaganju v obstoječe stene ali v območja s skritimi napeljavami. Žagin list lahko pri potopnem žaganju blokirajo skriti predmeti, ki povzročijo povratni udarec.
Funkcija spodnjega zaščitnega pokrova
 • Pred vsako uporabo preverite, ali se spodnji zaščitni pokrov brezhibno zapira. Žage ne uporabljajte, če spodnji zaščitni pokrov ni prosto pomičen in če se ne zapre takoj. Spodnjega zaščitnega pokrova nikoli ne poskušajte zadrževati ali pritrjevati v odprtem položaju. Če vam žaga nehote pade na tla, se lahko spodnji zaščitni pokrov skrivi. S pomočjo ročice odprite zaščitni pokrov in se prepričajte, ali je pokrov prosto pomičen in da se pri nobenem kotu in globini reza ne dotika žaginega lista ali drugih delov.
 • Preverite funkcijo vzmeti spodnjega zaščitnega pokrova. Če spodnji zaščitni pokrov in vzmet ne delujeta brezhibno, morate žago pred uporabo popraviti. Poškodovani deli, lepljive obloge ali sprijete iveri upočasnjujejo delovanje spodnjega zaščitnega pokrova.
 • Spodnji zaščitni pokrov odpirajte ročno samo pri izdelavi posebnih rezov, kot so npr. potopni in kotni rezi. Z ročico odprite spodnji zaščitni pokrov in ga izpustite, takoj ko žagin list prodre v obdelovanec. Pri vseh drugih opravilih mora spodnji zaščitni pokrov delovati avtomatsko.
 • Žage ne odlagajte na delovno mizo ali na tla, če spodnji zaščitni pokrov ne pokriva žaginega lista. Nezaščiten žagin list, ki se zaustavlja, potiska žago v nasprotni smeri reza in prežaga vse, kar mu je na poti. Upoštevajte čas zaustavljanja žage.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Izdelka ali pribora nikoli in na noben način ne spreminjajte.
 • Električno orodje uporabljajte samo skupaj s pripadajočimi zaščitnimi pripravami.
 • Če uporabljate električno orodje brez sistema za odsesavanje prahu, je treba pri delih, kjer nastaja prah, uporabljati lahko zaščito za dihala.
 • Električno orodje vedno držite z obema rokama za predvidena ročaja.
 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Med delom si privoščite odmor. Za boljšo prekrvavitev prstov delajte sprostitvene in razgibalne vaje.
 • Električno orodje ni primerno za šibke osebe, ki se o uporabi niso podučile.
 • Električno orodje vklopite zgolj v delovnem območju in šele takrat, ko je v delovnem položaju.
 • Če pride do težav z električnim orodjem, pri menjavi nastavkov ali pribora in pri skladiščenju in transportu odstranite akumulatorsko baterijo električnega orodja.
 • Električnega orodja ne uporabljajte nad glavo.
 • Električnega orodja ne zaustavljajte s pritiskanjem na žagin list od strani.
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je žaga izklopljena in je zapora vklopa aktivna. Tako boste preprečili poškodbe zaradi nenadzorovanega zagona električnega orodja.
 • Pri delujočem električnem orodju se ne dotikajte vpenjalne prirobnice in priteznega vijaka.
 • Preden električno orodje odložite, počakajte, da se popolnoma zaustavi.
 • Preden menjate nastavek, počakajte, da se električno orodje ohladi.
 • Med vrtenjem žaginega lista nikoli ne pritiskajte gumba za blokado vretena.
 • Električnega orodja ne usmerjajte proti ljudem.
 • Pri menjavi pribora ali akumulatorske baterije, pri transportu ali pri shranjevanju električnega orodja mora biti zapora vklopa vedno vklopljena.
 • Vedno uporabljajte žagin list, ki je primeren za material in sestavo obdelovanca.
 • Ročna krožna žaga mora biti vklopljena, ko jo položite na obdelovanec.
 • Silo podajanja vedno prilagodite glede na žagin list in material, ki ga obdelujete. Tako boste preprečili, da bi se žagin list zataknil in mogoče povzročil povratni udarec.
 • Poskrbite, da ne pride do pregretja konic žaginih zob.
 • Dovoljeno število vrtljajev nastavka mora biti najmanj tolikšno, kot je največje število vrtljajev električnega orodja. Pribor, ki se vrti hitreje od dovoljenega, se lahko zlomi in koščki lahko odletijo.
 • Nikoli ne delajte v okolju, ki je močno obremenjeno s prahom.
 • Prah, ki nastane pri brušenju, rezanju in vrtanju, lahko vsebuje nevarne kemikalije. Nekaj primerov za to: svinec ali barve na osnovi svinca; opeke, beton in drugi zidarski izdelki, naravni kamen in drugi izdelki s silikatom; določene vrste lesa, kot sta hrast ali bukev, in kemično obdelan les; azbest ali materiali, ki vsebujejo azbest. Določite izpostavljenost upravljavca in oseb v okolici s pomočjo razreda nevarnosti materiala, na katerem se izvajajo dela. Upoštevajte vse potrebne ukrepe, da ohranjajte varno razdaljo, npr. z uporabo sistema za zbiranje prahu ali pa nošenje primerne zaščite za dihala. K splošnim ukrepom za znižanje izpostavljenosti spadajo:
 • delo v dobro prezračevanih prostorih,
 • preprečevanje daljšega stika s prahom,
 • odvajanje prahu stran od obraza in telesa,
 • nošenje zaščitnih oblačil in čiščenje izpostavljenih predelov z vodo in milom.
 • Vedno nosite masko za zaščito dihal, ki ustreza zahtevam uporabo.
 • Pred začetkom dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Pri delu z orodjem uporabljajte le industrijske sesalnike z uradno potrjenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom.
 • Upoštevajte nacionalne predpise za varstvo pri delu.
 • Uporabite vpenjalne priprave ali kakšen drug priročen način, da zavarujete obdelovanec in zagotovite, da se ne bo premikal. Obdelovanca ne držite z roko ali telesom, saj takšen način ni stabilen in lahko privede do izgube nadzora. Pri izvajanju dela vam pri držanju obdelovanca ne smejo pomagati tretje osebe.
 • Ne usmerjajte pogleda neposredno v osvetlitev (LED-diode) in ne svetite drugim osebam v obraz.
 • Nevarnost poškodb zaradi padca orodja in/ali pribora. Pred začetkom dela preverite, da je pribor varno nameščen.
 • Kovinski odrezki so ostri in lahko povzročijo poškodbe. Oblačila morajo biti zapeta, da odrezki ne bi prodrli v rokavice, čevlje ali se kako drugače nabrali na oblačilih.
 • Bodite pozorni na to, kam odletavajo kovinski odrezki. Odrezki so vroči in lahko povzročijo požar, opekline in ureznine.
 • Zbirna posoda za odrezke se lahko zelo segreje. Med praznjenjem in odstranjevanjem zbirne posode za odrezke vedno nosite zaščitne rokavice.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi, npr. z detektorjem kovin. Zunanji kovinski deli na električnem orodju lahko pridejo pod električno napetost, če npr. nehote poškodujete električni vod pod napetostjo. S tem pride do povečanega tveganja električnega udara.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Akumulatorske baterije uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C (176 °F) ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servisno službo Hilti ali preberite dokument "Varnostni napotki in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti ".
  Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
  Preberite varnostne napotke in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti , ki jih lahko prikličete s skeniranjem kode QR na koncu teh navodil za uporabo.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Dodaten ročaj
 2. Zapora vklopa
 3. Stikalo za vklop in izklop
 4. Glavni ročaj
 5. Tipka za sprostitev akumulatorske baterije
 6. Indikator stanja akumulatorske baterije
 7. Akumulatorska baterija
 8. Zbirna posoda za odrezke
 9. Kontrolno okence za nivo napolnjenosti in temperaturo na zbirni posodi za odrezke
 10. Upravljalna ročica nihajnega zaščitnega pokrova
 11. Osnovna plošča
 12. Nihajni zaščitni pokrov
 13. Puščica, ki kaže smer vrtenja
 14. Vzporedno vodilo
 15. Indikator zarisa/nadzor linije reza
 16. Kontrolno okence
 17. Kavelj za oder
 18. Vpetje za vzporedno vodilo
 19. Gumb za blokado vretena
 20. Ročica za nastavitev globine reza
 21. Šestrobi ključ
 22. Naležna prirobnica
 23. Vpenjalna prirobnica
 24. Pritezni vijak

Namenska uporaba

Opisan izdelek je akumulatorska krožna žaga. Namenjena je uporabi z dvema rokama pri žaganju kovine in kovini podobnih materialov, npr. jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij ali druge barvne kovine.

 • Uporabljajte samo žagine liste, ki so odobreni za izdelek in ustrezajo navedbam v tehničnih podatkih (npr. premer, število vrtljajev, debelina, material itd.). Brusilni listi, rezalne plošče ter žagini listi iz visokolegiranega hitroreznega jekla (HSS-jekla) niso dovoljeni.
 • Žagajte samo ravne obdelovance, ki nudijo zadostno naležno površino za osnovno ploščo.
 • Žaganje lesa in lesu podobnih materialov, umetnih mas, mavčnih plošč, mavčno-vlaknenih plošč in kompozitnih materialov ni dovoljeno.
Image alternative
 • Za ta izdelek uporabljajte le litij-ionske akumulatorske baterije Hilti Nuron tipa B 22. Hilti za ta izdelek priporoča uporabo akumulatorskih baterij, navedenih v preglednici.

 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike Hilti tu navedenih vrst modelov.

Obseg dobave

Krožna žaga, žagin list, naležna prirobnica, vpenjalna prirobnica, pritezni vijak, šestrobi ključ, vzporedno vodilo, zbirna posoda za odrezke, navodila za uporabo
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Pribor (na voljo ločeno)

Vzporedno vodilo, vodilna letev, nastavek za vodilo, nastavek za rezanje cevi

Prikaz litij-ionske akumulatorske baterije

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti Nuron lahko prikažejo stanje napolnjenosti, sporočila o napakah in stanje akumulatorske baterije.

Prikazi za stanje napolnjenosti in sporočila o napakah

Za dostop do enega od naslednjih prikazov na kratko pritisnite na tipko za sprostitev akumulatorske baterije.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajoče akumulatorske baterije!
 • Ko je akumulatorska baterija vstavljena in po pritisku tipke za sprostitev se prepričajte, da ste akumulatorsko baterijo znova pravilno vstavili v uporabljen izdelek.
Stanje napolnjenosti ter morebitne motnje so trajno prikazane, dokler je priključen izdelek vklopljen.
Stanje
Pomen
Štiri (4) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno
Stanje napolnjenosti: 100 % do 71 %
Tri (3) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno
Stanje napolnjenosti: 70 % do 51 %
Dve (2) LED-diodi neprekinjeno svetita zeleno
Stanje napolnjenosti: 50 % do 26 %
Ena (1) LED-dioda neprekinjeno sveti zeleno
Stanje napolnjenosti: 25 % do 10 %
Ena (1) LED-dioda počasi utripa zeleno
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Ena (1) LED-dioda hitro utripa zeleno
Litij-ionska akumulatorska baterija je popolnoma prazna. Napolnite akumulatorsko baterijo.
Če LED-dioda po polnjenju akumulatorske baterije še vedno hitro utripa, se obrnite na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda hitro utripa rumeno
Litij-ionska akumulatorska baterija in z njo povezan izdelek sta preobremenjena, prevroča ali prehladna oz. je prisotna druga napaka.
Poskrbite, da bo temperatura izdelka in akumulatorske baterije ustrezala priporočeni delovni temperaturi in izdelka med uporabo ne preobremenjujte.
Če sporočilo ne izgine, se obrnite na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda sveti rumeno
Litij-ionska akumulatorska baterija in povezan izdelek nista združljiva. Obrnite se na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda hitro utripa rdeče
Litij-ionska akumulatorska baterija je zaklenjena in je ne morete uporabiti. Obrnite se na servisno službo Hilti .

Prikazi stanja akumulatorske baterije

Za priklic stanja akumulatorske baterije držite tipko za sprostitev za več kot tri sekunde. Sistem ne prepozna morebitnega napačnega delovanja baterije zaradi nepravilne uporabe, npr. padca, vbodov, zunanjih toplotnih poškodb itd.
Stanje
Pomen
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato sveti ena (1) LED-dioda neprekinjeno zeleno.
Akumulatorsko baterijo lahko še vedno uporabljate.
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato utripa ena (1) LED-dioda hitro rumeno.
Odčitavanje stanja akumulatorske baterije se ni moglo zaključiti. Ponovite postopek ali pa se obrnite na servisno službo Hilti .
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato sveti ena (1) LED-dioda neprekinjeno rdeče.
Če lahko priključen izdelek še naprej uporabljate, je preostanek zmogljivosti akumulatorske baterije pod 50 %.
Če priključenega izdelka ni mogoče več uporabljati, je akumulatorska baterija na koncu življenjske dobe in jo morate zamenjati. Obrnite se na servisno službo Hilti .

Vzporedno vodilo

Enodelno vzporedno vodilo omogoča natančno rezanje vzdolž robu obdelovanca oz. razrez na enake letvice.
Vzporedno vodilo lahko montiramo na obeh straneh osnovne plošče.

Tehnični podatki

Lastnosti izdelka


SC 6ML-22
Nazivna napetost
21,6 V
Teža
2,46 kg
(v skladu z EPTA-Procedure 01 brez akumulatorske baterije)
Premer žaginega lista
160 mm … 165 mm
Debelina osnovne plošče
1,2 mm
Širina reza
1,2 mm
Vpenjalna odprtina žaginega lista
16 mm
Nazivno število vrtljajev v prostem teku
4.000 vrt/min
Maksimalna globina reza
60 mm
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 70 ℃
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
21,6 V
Teža akumulatorske baterije
Glejte poglavje „Namenska uporaba“
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 62841

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je električno orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Informacije o hrupu

SC 6ML-22
Raven zvočne moči (LWA)
107 dB(A)
Raven zvočnega tlaka (LpA)
96 dB(A)
Negotovost (za LWA in LpA)
3 dB(A)
Skupne vrednosti tresljajev
Emisijska vrednost vibracij žaganja v kovino (ah,M)
B 22‑55
0,54 m/s²
B 22‑170
0,51 m/s²
Negotovost (skupne vrednosti tresljajev)
1,5 m/s²

Priprava dela

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nenamernega vklopa!
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je pripadajoči izdelek izklopljen.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora odstranite akumulatorsko baterijo.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Polnjenje akumulatorske baterije

 1. Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo polnilnika.
 2. Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
 3. Akumulatorsko baterijo polnite samo z odobrenim polnilnikom.

Vstavljanje akumulatorske baterije

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika ali izpadle akumulatorske baterije!
 • Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 • Vedno poskrbite, da se akumulatorska baterija pravilno zaskoči.
 1. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
 2. Potisnite akumulatorsko baterijo v izdelek, da se slišno zaskoči.
 3. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz izdelka.

Varovanje pred padcem

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajočega orodja in/ali pribora!
 • Uporabljajte le držalno zanko za orodje Hilti , ki je priporočena za vaš izdelek.
 • Pred vsako uporabo preverite, ali je pritrdilna točka držalne zanke za orodje poškodovana.
Upoštevajte nacionalne smernice za delo na višini.
Kot varovalo pred padcem izdelka uporabljajte izključno držalno zanko za orodje Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Držalno zanko za orodje pritrdite z zanko na izdelek tako, kot je prikazano na sliki. Preverite, ali je zanesljivo pritrjena.
 • Vponko pritrdite za nosilno strukturo. Preverite, ali je vponka zanesljivo pritrjena.
  Upoštevajte navodila za uporabo držalne zanke za orodje Hilti .

Demontaža žaginega lista

OPOZORILO
Nevarnost opeklin in ureznin na žaginem listu, zateznem vijaku in vpenjalni prirobnici Posledica so lahko opekline in ureznine.
 • Pri zamenjavi delovnega orodja uporabljajte zaščitne rokavice.
Image alternative
 1. Pritisnite in pridržite blokado vretena (1) .
 2. Z notranjim šestrobim ključem nekoliko odvijte pritezni vijak (2) .
 3. Odstranite pritezni vijak in vpenjalno prirobnico (3) .
 4. Odprite nihajni zaščitni pokrov (4) in odstranite žagin list (5) .
  Za čiščenje naležno prirobnico po potrebi snemite.

Namestitev žaginega lista

Prepričajte se, da žagin list ustreza tehničnim zahtevam in da je oster. Oster žagin list je pogoj za brezhibno žaganje.
Image alternative
 1. Očistite naležno in vpenjalno prirobnico.
 2. Naležno prirobnico v pravilnem položaju nataknite na pogonsko vreteno (1) .
 3. Odprite nihajni zaščitni pokrov (2) .
 4. Namestite nov žagin list.
  Upoštevajte puščico za smer vrtenja (3) na žaginem listu in izdelku. Puščici se morata ujemati.
 5. Zunanjo vpenjalno prirobnico pravilno obrnite in jo nataknite (4) .
 6. Privijte pritezni vijak.
 7. Notranji šestrobi ključ namestite na pritezni vijak žaginega lista.
 8. Pritisnite in pridržite blokado vretena (5) .
 9. Z notranjim šestrobim ključem zategnite pritezni vijak (6) .
 10. Prepričajte se, da je žagin list pravilno nameščen.
 11. Notranji šestrobi ključ vstavite v za to predvideno odprtino.

Nastavitev globine reza

Image alternative
 1. Popustite blokirno ročico nastavitve globine reza (1) .
 2. Izdelek dvignite škarjastim gibom in nastavite globino reza (2) .
 3. Zategnite blokirno ročico nastavitve globine reza (3) .
  Nastavljena globina reza mora biti za pribl. 5 do 10 mm večja od debeline materiala, ki ga žagate.

Montaža vzporednega vodila

Image alternative
 1. Vpetje stisnite skupaj.
 2. Potisnite vzporedno vodilo v osnovno ploščo.
  • Širino reza lahko prilagodite svojim potrebam.
 3. Izpustite vpetje.
  • Vzporedno vodilo je fiksirano.
  Če želite nastaviti vzporedno vodilo, stisnite vpetje skupaj.

Montaža nastavka za rezanje cevi (pribor)

 1. Odstranite montiran pribor.
 2. Osnovno ploščo pritrdite v sprednja držala nastavka za rezanje cevi.
 3. Osnovno ploščo potisnite v zadnja držala nastavka za rezanje cevi.
  • Osnovna plošča se zaskoči.
 4. Nastavek za rezanje cevi prilagodite premeru cevi.

Uporaba

Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Vklop ali izklop

Vklop
 1. Pritisnite in pridržite zaporo vklopa ter pritisnite stikalo za vklop/izklop.
  • Zaporo vklopa lahko izpustite, ko ste pritisnili stikalo za vklop/izklop.
Izklop
 1. Spustite stikalo za vklop in izklop.
  • Protivklopna zapora se prestavi v blokirni položaj.

Žaganje po zarisu

Žagajte samo ravne obdelovance, ki nudijo zadostno naležno površino za osnovno ploščo.
Image alternative
 1. Namestite obdelovanec tako, da se bo lahko žagin list pod obdelovancem prosto premikal.
 2. Obdelovanec zavarujte pred premikanjem.
 3. Izdelek namestite tako, da sprednji rob osnovne plošče nalega na obdelovanec.
  • Žagin list nima stika z obdelovancem.
 4. Linijo reza poravnajte z zarezo v osnovni plošči (sledenjem liniji reza).
 5. Vklopite izdelek.
 6. Žago vodite po obdelovancu ob narisani liniji in s primerno delovno hitrostjo.

Uporaba zbirne posode za odrezke

  Image alternative
 • Pred žaganjem kovine vedno montirajte zbirno posodo za odrezke. Kovinski odrezki so lahko ostri in vroči. Zaradi kovinskih odrezkov lahko pride do poškodb.
 • Preverite, ali je zbirna posoda za odrezke prazna. Nivo napolnjenosti lahko preverite skozi okence na zbirni posodi za odrezke (1) .
  Ko iz odprtine (2) v pokrovu letijo odrezki, izpraznite zbirno posodo za odrezke (3) .
 • Pred uporabo izdelka poskrbite, da bo pokrov zbirne posode za odrezke vedno zaprt.

Kavelj za oder

Izdelek ima kavelj za oder, s katerim boste lahko izdelek za kratek čas obesili, npr. za oder. Če želite uporabiti kavelj za oder, ga poklopite za 180° naravnost navzgor.
Ko je kavelj za oder razklopljen, ga lahko zasukate za pribl. 30° naprej v transportni položaj. Preden kavelj za oder poklopite, ga zasukajte za pribl. 30° nazaj v prvotni položaj.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega izdelka
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Morebitne prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Za čiščenje kontaktov izdelka uporabite čisto in suho krpo.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Nikoli ne uporabite akumulatorske baterije z zamašenimi prezračevalnimi režami. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Poskrbite, da akumulatorska baterija ne bo prekomerno izpostavljena prahu ali umazaniji. Akumulatorske baterije nikoli ne izpostavljajte visoki vlagi (npr. s potapljanjem v vodo ali puščanjem na dežju).
  Če je akumulatorska baterija premočena, ravnajte z njo kot s poškodovano akumulatorsko baterijo. Izolirajte jo v negorljivi posodi in se obrnite na servisno službo Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme priti v stik z oljem in maščobo iz drugih virov. Ne dovolite, da se na akumulatorski bateriji nabira prah ali umazanija. Akumulatorsko baterijo očistite s suho, mehko ščetko ali čisto, suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
  Ne dotikajte se kontaktov akumulatorske baterije in ne odstranjujte tovarniško nameščenega sloja maščobe s kontaktov.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora  Hilti najdete v vašem centru  Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Čiščenje zaščitne priprave

 1. Demontirajte žagin list.
 2. Zaščitne priprave previdno očistite s suho krtačo.
 3. Obloge in odrezke v notranjosti zaščitnih priprav odstranite z ustreznim orodjem.
 4. Namestite žagin list.

Praznjenje zbirne posode za odrezke/čiščenje kanala za odrezke

Kanal za odrezke vodi odrezke po notranjosti zgornjega zaščitnega pokrova. Če je kanal za odrezke zamašen, ustrezno odstranjevanje odrezkov ni več mogoče. Kanal za odrezke redno čistite, da zagotovite daljšo življenjsko dobo izdelka.
Praznjenje zbirne posode za odrezke
PREVIDNO
Nevarnost poškodb Nevarnost zaradi vročih ali ostrih odrezkov ali vroče zbirne posode za odrezke!
 • Pred žaganjem kovine vedno montirajte zbirno posodo za odrezke.
 • Med praznjenjem in odstranjevanjem zbirne posode za odrezke vedno nosite zaščitne rokavice.
 1. Odprite pokrov zbirne posode za odrezke.
 2. Odrezke iz zbirne posode za odrezke odvrzite v ustrezen zabojnik za smeti.
 3. Zaprite pokrov zbirne posode za odrezke.
Čiščenje kanala za odrezke
 1. Demontirajte žagin list.
 2. Zbirno posodo za odrezke izvlecite iz vodil v smeri navzgor.
 3. Kanal za odrezke očistite s krtačo.
 4. Namestite žagin list.
Montaža zbirne posode za odrezke
Image alternative
 1. Zbirno posodo za odrezke namestite v vodila s spodnjimi sponkami.
 2. Zbirno posodo za odrezke potisnite rahlo navzgor v smeri zaščitnega pokrova in nato navzdol.
  • Zbirna posoda za odrezke se slišno zaskoči.

Preverjanje po končani negi in vzdrževanju

Po končani negi in vzdrževanju preverite, ali so vse zaščitne priprave nameščene in ali delujejo brezhibno.
 1. Za nadzor nihajnega zaščitnega pokrova le-tega povsem odprite s pritiskom upravljalne ročice.
  • Ko spustite upravljalno ročico, se mora nihajni zaščitni pokrov hitro in v celoti zapreti.
 2. Preverite delovanje premičnih delov, npr. pri vpenjanju ali brušenju.
 3. Preverite, ali je zunanjost izdelka poškodovana, npr. zaradi odloma.

Transport in skladiščenje

Transport akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorsko baterijo/akumulatorske baterije.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.
Skladiščenje akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij
  OPOZORILO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Izdelek in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem skladiščenju preverite, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.

Pomoč pri motnjah

Pri vseh motnjah upoštevajte prikaz stanja akumulatorske baterije. Glejte poglavje Prikazi litij-ionske akumulatorske baterije .
V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na servisno službo Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
LED-diode akumulatorske baterije ne prikazujejo ničesar
Akumulatorska baterija je v okvari
 • Obrnite se na servisno službo Hilti .
Stikala za vklop/izklop ni mogoče pritisniti oz. je blokirano.
Brez napake (varnostna funkcija).
 • Pritisnite zaporo vklopa.
Število vrtljajev nenadoma močno pade.
Izpraznjena akumulatorska baterija.
Podajalna sila je prevelika.
 • Zmanjšajte podajalno silo in znova vklopite izdelek.
Odrezki se ne odstranjujejo in padajo na osnovno ploščo
Kanal za odrezke je zamašen.
Izdelek se ne zažene samodejno po zagozditvi žaginega lista.
Vklopi se zaščita pred preobremenitvijo.
 • Ponovno pritisnite varnostno zaporo vklopa in stikalo za vklop/izklop.
Izdelek se trese močneje kot običajno.
Nepravilno nameščen žagin list.
 • Odstranite žagin list in ga znova namestite.
Nihajni zaščitni pokrov se ne zapre.
Nihajni zaščitni pokrov je umazan ali zagozden ali pa je poškodovana vzmet.
 • Obrnite se na servis Hilti .

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave  Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi  Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

Pribor, sistemske izdelke in dodatne informacije za vaš izdelek najdete tukaj.

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za kitajsko tržišče.

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti

Varnostni napotki in navodila za uporaboV tej dokumentaciji se pojem akumulatorska baterija uporablja za polnilne litij-ionske akumulatorske baterije, v katerih je združenih več litij-ionskih celic. Lahko jih uporabljate samo z električnimi orodji Hilti, katerim so tudi namenjene. Uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije Hilti !
OpisAkumulatorske baterije Hilti so opremljene s sistemi za upravljanje in zaščito celic.
Akumulatorske baterije so izdelane iz celic, ki vsebujejo litij-ionske materiale za shranjevanje energije, ki omogočajo visoko specifično gostoto energije. Litij-ionske akumulatorske baterije imajo majhen spominski učinek, vendar so zelo občutljive na zunanje vplive, prekomerno izpraznitev ali previsoke temperature.
Izdelke, ki so odobreni za akumulatorske baterije Hilti , najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group
Varnost
 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Ravnajte v skladu z navodili, ki so navedena v poglavju Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije .
Kako ravnati, če so vaše akumulatorske baterije poškodovane
 • Če je vaša akumulatorska baterija poškodovana, se obrnite izključno na servis Hilti .
 • Ne uporabljajte akumulatorskih baterij, iz katerih izteka tekočina.
 • Če iz njih izteka tekočina, preprečite neposreden stik tekočine z očmi in/ali kožo. Pri ravnanju s tekočino iz akumulatorskih baterij vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaščito za oči.
 • Za odstranjevanje iztečene baterijske tekočine uporabite za to odobreno kemično čistilno sredstvo. Upoštevajte krajevne predpise za odstranjevanje tekočine iz akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorsko baterijo v okvari položite v negorljivo posodo in jo pokrijte s suhim peskom, krednim prahom (CaCO3) ali silikatom (vermikulit). Nato neprodušno zaprite pokrov in posode ne shranjujte v bližini vnetljivih plinov, tekočin ali predmetov.
 • Posodo oddajte v vašem centru Hilti Store ali se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
Kako postopati v primeru nedelujočih akumulatorskih baterij
 • Pazite na nenormalno vedenje akumulatorskih baterij, kot so nepravilno polnjenje ali neobičajno dolgo polnjenje, občutno manjša zmogljivost, nenavadno delovanje LED-diod ali iztekanje tekočine. To so indikatorji, ki lahko opozarjajo na notranjo napako.
 • Če sumite, da ima akumulatorska baterija notranjo napako, se obrnite na servis Hilti .
 • Če akumulatorska baterija ne deluje več, je ni mogoče več napolniti ali pa iz nje izteka tekočina, jo morate zavreči. Glejte poglavje Vzdrževanje in ravnanje z odpadnim materialom .
Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije
  OPOZORILO
  Nevarnost zaradi vnetja akumulatorske baterije! Iz goreče akumulatorske baterije se lahko iztekajo nevarne in eksplozivne tekočine in hlapi, ki lahko povzročijo korozijske poškodbe, opekline ali eksplozije.
 • Ko izvajate ukrepe za gašenje goreče akumulatorske baterije, nosite svojo osebno zaščitno opremo.
 • Poskrbite za primerno prezračevanje, da lahko iz prostora uidejo nevarni in eksplozivni hlapi.
 • Ob izrazitejšem dimljenju prostor takoj zapustite.
 • V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.
 • Preden začnete z gašenjem, pokličite gasilce.
 • Goreče akumulatorske baterije gasite samo z vodo z največje možne razdalje. Gasilni aparati s prahom in požarne odeje pri litij-ionskih akumulatorskih baterijah niso učinkovite. Požari v okolici se lahko pogasijo z običajnimi gasilnimi sredstvi.
 • Ne poskušajte premikati večjih količin gorečih baterij. Neprizadete materiale odstranite iz bližnje okolice in s tem izolirajte prizadete akumulatorske baterije.
Če se akumulatorska baterija ne ohladi, iz nje izstopa dim ali se vname:
 • Akumulatorsko baterijo dvignite z lopato in jo odvrzite v vedro z vodo. Hladilni učinek preprečuje širjenje požara na akumulatorske celice, ki še niso dosegle kritične temperature vžiga.
 • Akumulatorsko baterijo vsaj 24 ur pustite v vedru, da se povsem ohladi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
Navodila za transport in shranjevanje
 • Temperatura okolice med -17 °C in +60 °C/1 °F in 140 °F.
 • Temperatura shranjevanja med -20 °C in +40 °C/-4 °F in 104 °F.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorske baterije shranjujte na hladnem in suhem mestu. Shranjevanje akumulatorske baterije na hladnem podaljša njen čas delovanja. Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
Vzdrževanje in odstranjevanje
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna. Preprečite nepotreben prah ali umazanijo na akumulatorski bateriji. Akumulatorsko baterijo očistite s suhim mehkim čopičem ali čisto, suho krpo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte, če ima zamašene prezračevalne reže. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Izogibajte se vdoru tujkov v notranjost.
 • V akumulatorsko baterijo ne sme vstopiti vlaga. Če je v akumulatorsko baterijo vstopila vlaga, ravnajte z njim kot s poškodovano akumulatorsko baterijo in ga izolirajte v negorljivi posodi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
 • Zaradi nepravilnega odstranjevanja lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine. Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
 • Akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok. Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.