Jezik

PT-C

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Opozorilo! Pred uporabo izdelka se prepričajte, da ste prebrali in razumeli navodila za uporabo, priložena izdelku, vključno z navodili, varnostnimi in drugimi opozorili, slikami in specifikacijami. Predvsem se seznanite z vsemi navodili, varnostnimi in drugimi opozorili, slikami, specifikacijami, sestavnimi deli in funkcijami. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb. Shranite navodila za uporabo, vključno z vsemi navodili ter varnostnimi in drugimi opozorili, za kasnejšo uporabo.
 • Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
 • Priložena navodila za uporabo ustrezajo tehničnim standardom v času tiska. Aktualna različica je vedno na voljo na spletu na strani z izdelki Hilti. Odprite povezavo ali poskenirajte kodo QR v teh navodilih za uporabo, ki je označena s simbolom Image alternative.
 • Izdelek predajte drugi osebi le s temi navodili za uporabo.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike, ki so na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Številke na slikah označujejo pomembne korake ali elemente, pomembne za izvedbo korakov. Ti koraki ali elementi so z ustreznimi številkami, npr. (3) , označeni tudi v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Splošni simboli

Simboli, povezani z izdelkom
Image alternative Izdelek podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Če je oznaka prisotna na izdelku, je bilo izvedeno testiranje pri ustreznem mestu za izdajo certifikatov glede na veljavne standarde za trg v ZDA in Kanadi.

Opozorilni znaki

Opozorilni znaki opozarjajo na nevarnosti.
Image alternative Opozorilo pred magnetnim poljem

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Toplotna kamera
  PT‑C
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za merilne naprave

Image alternative OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Merilne naprave lahko predstavljajo nevarnost, če se upravljajo na nepravilen način. Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko privede do poškodb merilne naprave in/ali hujših telesnih poškodb.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da izdelka ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem so gorljive tekočine, plini in prah.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približali izdelku.
 • Izdelek uporabljajte samo v skladu z določenimi pogoji uporabe.
 • Upoštevajte lokalne predpise za preprečevanje poškodb.
Električna varnost
 • Izdelek zaščitite pred dežjem in vlago. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline ali eksplozije.
 • Čeprav je izdelek zaščiten pred vdorom vlage, ga obrišite, preden ga pospravite v kovček ali torbo.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z merilno napravo se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte merilne naprave, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi merilne naprave lahko privede do resnih poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Če nosite osebno zaščitno opremo, zmanjšate tveganje za poškodbe.
 • Prepovedano je onesposobljenje varnostnih elementov in odstranjevanje ploščic z navodili in opozorili.
 • Izogibajte se nenamernemu vklopu naprave. Preden merilno napravo priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, jo dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključena.
 • Izdelek in pribor uporabljajte v skladu s temi navodili in v skladu s posebnimi navodili, predpisanimi za to vrsto orodja. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Zaradi uporabe izdelka v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za merilne naprave, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
 • Merilne naprave ne smete postavljati v bližino medicinskih aparatov.
Uporaba merilne naprave in ravnanje z njo
 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Merilne naprave, ki jih ne uporabljate, shranjujte zunaj dosega otrok. Izdelka ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem izdelka oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Merilne naprave so nevarne, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte merilno napravo. Preverite, ali premični deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo ter ali so deli orodja zlomljeni ali poškodovani do te mere, da bi ovirali delovanje merilne naprave. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del merilne naprave popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževane merilne naprave.
 • Izdelka ne smete nikoli spreminjati ali manipulirati. Zaradi sprememb ali modifikacij, ki niso izrecno dovoljene s strani podjetja Hilti , lahko uporabniku preneha pravica do uporabe izdelka.
 • Pred pomembnimi meritvami, po padcu ali drugih mehanskih vplivih morate natančno preveriti točnost merilne naprave.
 • Na rezultate meritev lahko zaradi načina delovanja vplivajo določeni pogoji v okolici. Sem spada tudi npr. bližina naprav, ki ustvarjajo močna magnetna ali elektromagnetna polja, tresljaje in spremembe temperature.
 • Če se rezultati pri merjenju hitro spreminjajo, je lahko rezultat merjenja popačen.
 • Če izdelek prenesete iz hladnega v toplejši prostor ali obratno, se mora pred uporabo aklimatizirati. Velike temperaturne razlike lahko povzročijo izpad delovanja in napačne merilne rezultate.
 • Pri uporabi adapterjev in pribora se prepričajte, da je pribor varno pritrjen.
 • Čeprav je merilna naprava zasnovana za zahtevne pogoje uporabe na gradbišču, ravnajte z njo skrbno, tako kot z drugimi optičnimi in električnimi izdelki (npr. z daljnogledom, očali ali fotoaparatom).
 • Upoštevajte navedene temperature za uporabo in skladiščenje.

Dodatna varnostna opozorila

 • Izdelka ali pribora nikoli in na noben način ne spreminjajte.
 • Nevarnost poškodb zaradi padca orodja in/ali pribora. Pred začetkom dela se prepričajte, da sta akumulatorska baterija in nameščen pribor varno pritrjena.
 • Merilno napravo zavarujte pred vlago in neposredno sončno svetlobo.
 • Merilna naprava se mora pravilno aklimatizirati. Pri velikih temperaturnih nihanjih lahko aklimatizacija traja do 60 minut. Do tega lahko pride, npr. ko merilno napravo shranite v hladnem avtomobilu in nato izvedete meritev v topli zgradbi.
 • Merilno napravo – še posebej predele z infrardečo lečo, zvočnikom in mikrofonom – zaščitite pred vlago, snegom in umazanijo. Sprejemna leča se lahko zamegli ali umaže, zato so lahko izmerjeni rezultati napačni. Napačne nastavitve naprave in določeni vplivi ozračja lahko povzročijo napačne meritve. V takih primerih so lahko predmeti prikazani s previsoko ali prenizko temperaturo, kar lahko v primeru stika povzroči nevarnost.
 • Zaradi velikih temperaturnih razlik na toplotni sliki so lahko tudi visoke temperature prikazane v barvi, s katero so navadno označene nižje temperature. Stik s tovrstno površino lahko povzroči opekline.
 • Pravilne meritve temperature so možne le, ko se nastavljena emisivnost in emisivnost predmeta ujemata. Premeti bi bili lahko prikazani s previsoko ali prenizko temperaturo, kar bi v primeru stika lahko povzročilo nevarnost.
 • Merilna naprava ne sme biti usmerjena neposredno v sonce ali visokozmogljivostne laserje CO₂. To lahko poškoduje senzor.
 • Magneta ne približujte vsadkom in drugim zdravstvenim napravam, npr. srčnim spodbujevalnikom ali inzulinskim črpalkam. Magnet ustvari magnetno polje, ki lahko ogrozi delovanje vsadkov ali zdravstvenih naprav.
 • Merilna naprava ne sme biti v bližini magnetnih nosilcev podatkov in naprav, ki so občutljive na delovanje magneta. Zaradi vplivov magnetov lahko pride do nepopravljivih izgub podatkov.
 • Izdelka ne držite v bližini svojih ušes. Glasnost izdelka vas lahko poškoduje in povzroči izgubo sluha.

Skrbno ravnanje in uporaba gumbnih baterij

 • Gumbnih baterij nikoli ne pogoltnite. Če boste gumbno baterijo pogoltnili, lahko to v roku 2 ur povzroči resne notranje poškodbe in smrt.
 • Gumbne baterije hranite zunaj dosega otrok. Če obstaja sum, da je nekdo pogoltnil gumbno baterijo ali jo vstavil v drugo telesno odprtino, pokličite lokalni center za zastrupitve za informacije o zdravljenju.
 • Pri menjavi gumbnih baterij pazite, da boste nove gumbne baterije pravilno namestili. Prepričajte se, da je gumbna baterija pravilno vstavljena glede na polarnost (+ in –). Obstaja nevarnost eksplozije.
 • Predal za gumbno baterijo vedno popolnoma zaprite. Če predala za gumbno baterijo ni mogoče dobro zapreti, prenehajte uporabljati izdelek in odstranite gumbno baterijo. Gumbno baterijo hranite zunaj dosega otrok.
 • Ne uporabljajte hkrati starih in novih gumbnih baterij, gumbnih baterij različnih znamk ali gumbnih baterij različnih tipov, kot so alkalne, cink-ogljikove ali polnilne gumbne baterije.
 • Uporabljajte samo gumbne baterije, ki so navedene v teh navodilih za uporabo. Ne uporabljajte drugih gumbnih baterij ali kakršnih koli drugih virov napajanja.
 • Gumbnih baterij, ki niso polnilne, ni dovoljeno polniti. Gumbna baterija se lahko odpre, eksplodira, zagori in poškoduje osebe.
 • Gumbnih baterij ne praznite, polnite, razstavljajte ali sežigajte. Gumbnih baterij ne segrevajte nad najvišjo temperaturo, ki jo je določil proizvajalec. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb zaradi uhajanja plina, iztekanja tekočine ali eksplozije, kar lahko povzroči kemične opekline.
 • Odstranite gumbne baterije iz izdelkov, ki jih ne boste uporabljali dalj časa, in gumbne baterije takoj reciklirajte ali zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Gumbnih baterij NE odvrzite med gospodinjske odpadke in jih NE sežigajte.
 • Odstranite uporabljene gumbne baterije in jih takoj reciklirajte ali zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Gumbne baterije hranite zunaj dosega otrok. Gumbnih baterij NE odvrzite med gospodinjske odpadke in jih NE sežigajte. Izpraznjene gumbne baterije se lahko odprejo in s tem poškodujejo izdelek ali osebe.
 • Tudi uporabljene gumbne baterije lahko povzročijo resne telesne poškodbe ali smrt. Z rabljenimi gumbnimi baterijami ravnajte enako skrbno kot z novimi.
 • Poškodovane gumbne baterije ne smejo priti v stik z vodo. Iztekajoči litij lahko v povezavi z vodo ustvari vodik in s tem povzroči požar, eksplozijo in poškodbe oseb.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Akumulatorske baterije uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C (176 °F) ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servisno službo Hilti ali preberite dokument "Varnostni napotki in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti ".
  Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
  Preberite varnostne napotke in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti , ki jih lahko prikličete s skeniranjem kode QR na koncu teh navodil za uporabo.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Zaščitni pokrovček za vizualno kamero in infrardeči senzor
 2. Držalo gumbnih baterij
 3. Vijak držala gumbnih baterij
 4. Pokrov vhoda USB
 5. Vhod USB, tip C
 6. Zaslon
 7. Funkcijska tipka levo
 8. Mikrofon
 9. Tipka za levo
 10. Tipka za gor
 11. Tipka za merilne funkcije
 12. Funkcijska tipka desno
 13. Tipka za shranjevanje
 14. Tipka za dol
 15. Tipka za vklop/izklop
 16. Tipka za desno
 17. Vizualna kamera
 18. Infrardeči senzor
 19. Tipka za premor/začetek merjenja
 20. Gumb za sprostitev akumulatorske baterije
 21. Indikator napolnjenosti akumulatorske baterije
 22. Zvočnik
 23. Ročaj
 24. Akumulatorska baterija

Pregled zaslona

Image alternative
 1. Prikaz povprečne temperature
 2. Prikaz časa in datuma
 3. Prikaz odbojne temperature
 4. Prikaz emisivnosti
 5. Indikator napolnjenosti akumulatorske baterije
 6. Prikaz najvišje površinske temperature v merilnem območju
 7. Temperaturna lestvica
 8. Prikaz najnižje površinske temperature v merilnem območju
 9. Prikaz trenutne funkcije desne funkcijske tipke (primer: sprememba temperaturne lestvice samodejno/fiksno)
 10. Prikaz tople točke (primer: najbolj topla izmerjena točka v vidnem polju)
 11. Križci s prikazom temperature
 12. Prikaz hladne točke (primer: najbolj hladna izmerjena točka v vidnem polju)
 13. Prikaz trenutne funkcije leve funkcijske tipke (primer: odpiranje galerije)

Namenska uporaba

Opisani izdelek je toplotna kamera. Toplotna kamera je namenjena brezstičnemu merjenju površinske temperature. Prikazana toplotna slika prikazuje porazdelitev temperature vidnega polja toplotne kamere in tako omogoča prikaz temperaturnih odstopanj v različnih barvah. Ustrezna uporaba naprave omogoča brezstično preverjanje temperaturnih razlik in nepravilnosti površin in predmetov. Na ta način je mogoče odkriti položaj komponent in/ali morebitne pomanjkljivosti:

 • toplotna izolacija (npr. zaznavanje toplotnih mostov)

 • aktivne ogrevalne napeljave in napeljave tople vode (npr. talno ogrevanje) v tleh in stenah

 • pregrete električne komponente (npr. varovalke ali sponke v stikalnih omaricah)

 • okvarjene ali poškodovane dele strojev (npr. pregrevanje zaradi okvarjenega krogličnega ležaja)

Merilna naprava je primerna za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. ZDA/Kanada: Merilno napravo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
Image alternative
 • Za ta izdelek uporabljajte le litij-ionske akumulatorske baterije iz vrste modelov B 12 podjetja Hilti . Hilti za ta izdelek priporoča izključno uporabo akumulatorskih baterij, navedenih v preglednici.

 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le tipe polnilnikov Hilti , navedene v tej preglednici.

Omejitve uporabe in napačna uporaba

Merilna naprava ni primerna za merjenje temperature plinov.
Merilne naprave ni dovoljeno uporabljati v humani ali veterinarski medicini.

Obseg dobave

Toplotna kamera, USB-kabel, gumbna baterija (v izdelku), navodila za uporabo
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Indikator napolnjenosti

Prikaz stanja napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije se prikaže po pritisku tipke za sprostitev.
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
Svetijo 3 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
Svetita 2 LED-diodi.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
Sveti 1 LED-dioda.
Stanje napolnjenosti: 10 % do 25 %
1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Pri aktiviranem krmilnem stikalu odčitavanje napolnjenosti ni mogoče.

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Ločljivost infrardečega senzorja
256 x 192 pikslov
Toplotna občutljivost (Srednja vrednost v skladu s standardom VDI 5585)
≤ 0,05 K
Spektralno območje
8 µm … 14 µm
Vidno polje (FOV) (v skladu s standardom VDI 5585)
40° x 30°
Razdalja ostrenja (v skladu s standardom VDI 5585)
≥ 0,3 m
Ostrenje
fiksno
Hitrost slikanja toplotne slike
9 Hz
Merilno območje površinske temperature (v skladu s standardom VDI 5585)
−20 ℃ … 600 ℃
Merilna natančnost površinske temperature (v skladu s standardom VDI 5585) (Temperatura okolice 20–23 °C, emisivnost > 0,999, merilna razdalja 0,3 m, zaslonka 60 mm, čas delovanja > 5 min, plus odstopanje, odvisno od uporabe)
–20 °C ... ≤ 10 °C
±4 ℃
> 10 °C ... ≤ 100 °C
±2 ℃
> 100 °C
±2 %
Ločljivost temperature
0,1 ℃
Maksimalna nadmorska višina uporabe
2.000 m
Maks. relativna zračna vlažnost
90 %
Raven onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1
2
Vrsta zaslona
TFT
Velikost diagonale zaslona
3,5 in
Ločljivost prikazovalnika
320 x 240 pikslov
Format slike
.jpg
Zvočni format
.wav
Shranjeni elementi na operacijo shranjevanja
1 × toplotna slika (posnetek zaslona), 1 × vizualna prava slika s temperaturnimi vrednostmi, po potrebi 1 × glasovni zapis
Največje število slik v notranjem pomnilniku slik
600
Največje število slik z 10 sekundami glasovnega zapisa v notranjem pomnilniku slik
350
Ločljivost vgrajene vizualne kamere
640 x 480 pikslov
Čas delovanja z akumulatorsko baterijo B 12-30 (Temperatura okolice 20 °C–30 °C)
6 ur
USB-vmesnik
Tip C, USB 2.0
Gumbna baterija
CR2032 (3‑voltna litijeva baterija)
Vrsta zaščite (brez akumulatorske baterije, v pokončnem položaju)
IP 54
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01 brez akumulatorske baterije
500 g
Dimenzije (dolžina x širina x višina)
115 mm x 102 mm x 231 mm
Temperatura okolice med delovanjem
−10 ℃ … 45 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
10,8 V
Teža akumulatorske baterije
Glejte poglavje „Namenska uporaba“
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Priprava dela

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nenamernega vklopa!
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je pripadajoči izdelek izklopljen.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora odstranite akumulatorsko baterijo.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Polnjenje akumulatorske baterije

 1. Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo polnilnika.
 2. Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
 3. Akumulatorsko baterijo polnite samo z odobrenim polnilnikom.

Vstavljanje akumulatorske baterije

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika ali izpadle akumulatorske baterije!
 • Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 • Vedno poskrbite, da se akumulatorska baterija pravilno zaskoči.
 1. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
 2. Potisnite akumulatorsko baterijo v izdelek, da se slišno zaskoči.
 3. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz izdelka.

Varovanje pred padcem

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajočega orodja in/ali pribora!
 • Uporabljajte samo držalno zanko za orodje Hilti , ki se priporoča za vaše orodje.
 • Pred vsako uporabo preverite pritrdilne točke držalne zanke za orodje glede morebitnih poškodb.
 • Držalne zanke za orodje ne pritrdite na kavelj za pas. Kavlja za pas ne uporabljajte za dviganje izdelka.
Upoštevajte nacionalne smernice za delo na višini.
Kot varovalo pred padcem izdelka uporabljajte izključno držalno zanko za orodje Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Držalno zanko za orodje pritrdite z zanko na izdelek tako, kot je prikazano na sliki. Preverite, ali je zanesljivo pritrjena.
 • Vponko pritrdite za nosilno strukturo. Preverite, ali je vponka zanesljivo pritrjena.
  Upoštevajte navodila za uporabo držalne zanke za orodje Hilti .

Uporaba

Pred merjenjem odprite zaščitni pokrovček. Pazite, da infrardeči senzor med delom ni zaprt ali pokrit.

Vklop/izklop

 1. Za vklop merilne naprave pritisnite tipko za vklop/izklop.
  • Na zaslonu se prikaže zagonska animacija.
  • Ko zagonska animacija izgine, merilna naprava nemudoma začne meriti. Z merjenjem preneha šele, ko napravo izklopite.
  V prvih minutah se lahko zgodi, da se merilna naprava večkrat samodejno uravna, ker temperatura senzorja in okolja še nista usklajeni. Ponovno uravnavanje senzorja omogoči natančno meritev.
  Med tem časom je lahko prikaz temperature označen z ~. Toplotna slika med uravnavanjem senzorja za kratek čas obstoji. Ta učinek je opaznejši pri močnih nihanjih temperature okolice. Zato merilno napravo po možnosti vklopite že nekaj minut pred začetkom merjenja, da se lahko termično stabilizira.
 2. Za izklop merilne naprave pritisnite tipko za vklop/izklop.
  • Merilna naprava shrani vse nastavitve in se nato izklopi.
 3. Za varen prenos merilne naprave zaprite zaščitni pokrovček.

Določanje temperatur z uporabo lestvice

Image alternative
Lestvica je prikazana na desni strani zaslona. Vrednosti na zgornjem in spodnjem koncu temeljijo na najvišji in najnižji temperaturi, zabeleženi na toplotni sliki. Pri lestvici se oceni 99,9 % vseh slikovnih pik. Dodelitev barve vrednosti temperature na sliki je enakomerno porazdeljena (linearna).
Z različnimi barvnimi odtenki lahko temperature določite znotraj teh dveh mejnih vrednosti. Temperatura, ki je natančno med najvišjo in najnižjo vrednostjo, je tako na primer uvrščena v srednji barvni razpon lestvice.
Če želite določiti temperaturo določenega območja, merilno napravo premaknite tako, da je križ s prikazom temperature usmerjen v želeno točko ali območje. Pri samodejni nastavitvi je barvni spekter lestvice vedno linearno porazdeljen po celotnem merilnem območju znotraj najvišje ali najnižje temperature.
Merilna naprava prikaže vse izmerjene temperature v merilnem območju v medsebojnem razmerju. Če je na nekem območju, na primer na barvnem zaslonu, toplota v barvni paleti prikazana modrikasto, to pomeni, da modrikasta območja pripadajo hladnejšim odčitkom v trenutnem merilnem območju. Vendar so lahko ta območja še vedno v temperaturnem območju, ki lahko v določenih okoliščinah privede do poškodb. Zato bodite vedno pozorni na temperature, ki so prikazane na lestvici ali neposredno na merilnem križu.

Nastavitev emisivnosti za merjenje temperature površine

Emisivnost ε predmeta je odvisna od materiala in strukture njegove površine. Označuje, koliko infrardečega toplotnega sevanja oddaja predmet v primerjavi z idealnim oddajnikom toplote (črno telo, emisivnost ε = 1), in ima ustrezno vrednost med 0 in 1.
Za določitev temperature površine je treba izmeriti naravno infrardeče toplotno sevanje, ki ga oddaja ciljni predmet, brez stika z njim. Za pravilne meritve je treba pred vsako meritvijo preveriti nastavljeno emisivnost na merilni napravi in jo po potrebi prilagoditi merjenemu predmetu.
Emisivnosti, prednastavljene v merilni napravi, so orientacijske vrednosti.
Izberete lahko eno od prednastavljenih stopenj emisivnosti ali vnesete natančno številčno vrednost. V meniju ‘Meritev’‘Emisivnost’ nastavite želeno emisivnost.
Pravilne meritve temperature so možne le, ko se nastavljena emisivnost in emisivnost predmeta ujemata.
Manjša kot je emisivnost, večji je vpliv odbojne temperature na rezultat meritve. Zato pri spreminjanju emisivnosti vedno prilagodite odbojno temperaturo. V meniju ‘Meritev’‘Odsevana temp.’ nastavite odbojno temperaturo.
Domnevne temperaturne razlike, ki jih kaže merilna naprava, so lahko posledica različnih temperatur in/ali različnih emisijskih vrednosti. Če so emisivnosti zelo različne, lahko prikazane temperaturne razlike močno odstopajo od dejanskih.
Če je v merilnem območju več merjenih predmetov iz različnih materialov ali z različno strukturo, so prikazane vrednosti temperature točne le za predmete, ki ustrezajo nastavljeni emisivnosti. Za vse druge predmete (z drugačno emisivnostjo) se lahko prikazane barvne razlike uporabijo kot prikaz temperaturnih razmerij.

Tabela emisivnosti

Ta tabela služi kot vodilo za nastavitev emisivnosti. Označuje emisivnost ε nekaterih običajnih materialov. Ker se emisivnost spreminja s temperaturo in stanjem površine, je treba tukaj navedene vrednosti obravnavati le kot okvirne vrednosti za merjenje temperaturnih razmer ali temperaturnih razlik. Za merjenje absolutne vrednosti temperature je treba natančno določiti emisivnost materiala.
Material (temperatura materiala)
Temperatura materiala
Emisivnost ε
Aluminij, svetlo valjani
170 ℃
0,04
Aluminij, neoksidiran
25 ℃
0,02
Aluminij, neoksidiran
100 ℃
0,03
Aluminij, močno oksidiran
93 ℃
0,2
Aluminij, visokopoliran
100 ℃
0,09
Bombaž
20 ℃
0,77
Beton
25 ℃
0,93
Svinec
40 ℃
0,43
Svinec, oksidiran
40 ℃
0,43
Svinec, sivo oksidiran
40 ℃
0,28
Krom
40 ℃
0,08
Krom, poliran
150 ℃
0,06
Led, gladek
0 ℃
0,97
Železo, brušeno
20 ℃
0,24
Železo, lito
100 ℃
0,8
Železo, valjano
20 ℃
0,77
Steklo
90 ℃
0,9
Mavec
20 ℃
0,94
Granit
20 ℃
0,45
Guma, trda
23 ℃
0,94
Guma, mehka, siva
23 ℃
0,89
Lito železo, oksidirano
200 ℃
0,64
Les
70 ℃
0,94
Pluta
20 ℃
0,7
Hladilno telo, črno, eloksirano
50 ℃
0,98
Baker, rahlo pobarvan
20 ℃
0,04
Baker, oksidiran
130 ℃
0,76
Baker, poliran
40 ℃
0,03
Baker, valjan
40 ℃
0,64
Plastike: PE, PP, PVC
20 ℃
0,94
Lak, modra na aluminijasti foliji
40 ℃
0,78
Lak, črn, mat
80 ℃
0,97
Lak, rumen, 2 plasti na aluminijasti foliji
40 ℃
0,79
Lak, bel
90 ℃
0,95
Marmor, bel
40 ℃
0,95
Zid
40 ℃
0,93
Medenina, oksidirana
200 ℃
0,61
Oljne barve (vse barve)
90 ℃
0,92 - 0,96
Papir
20 ℃
0,97
Porcelan
20 ℃
0,92
Peščenjak
40 ℃
0,67
Jeklo, toplotno obdelana površina
200 ℃
0,52
Jeklo, oksidirano
200 ℃
0,79
Jeklo, hladno valjano
93 ℃
0,75 - 0,85
Glina, žgana
70 ℃
0,91
Lak za transformatorje
70 ℃
0,94
Opeka, malta, omet
20 ℃
0,93
Cink, oksidiran
·/·
0,1

Opombe o pogojih meritev

 • Visokoodbojne ali sijoče površine (npr. sijoče ploščice ali gole kovine) lahko močno ponaredijo ali poslabšajo prikazane rezultate. Po potrebi merilno površino prelepite s temnim, mat lepilnim trakom, ki dobro prevaja toploto. Počakajte, da se lepilni trak za kratek čas strdi na površini.
 • Pri odbojnih površinah zagotovite ugoden merilni kot, da odbito toplotno sevanje drugih predmetov ne ponaredi rezultata. Če na primer merite navpično od spredaj, lahko na meritev vpliva odboj toplote, ki jo izžareva vaše telo. Na ravni površini se tako lahko prikažeta obris in temperatura vašega telesa (odbojna vrednost), ki ne ustreza dejanski temperaturi merjene površine (oddana vrednost ali dejanska vrednost površine).
 • Merjenje skozi prozorne materiale (npr. steklo ali prozorno plastiko) ni mogoče.
 • Boljši in stabilnejši kot so pogoji meritev, natančnejši in zanesljivejši so rezultati meritev. Pri tem niso pomembna le močna temperaturna nihanja okolice, temveč lahko na natančnost vplivajo tudi močna temperaturna nihanja merjenega predmeta.
 • Na infrardeče merjenje temperature vplivajo dim, para, visoka vlažnost ali prašen zrak.
 • Merjenemu predmetu se čim bolj približajte, da zmanjšate motnje med seboj in merilno površino.
 • Pred merjenjem prezračite notranje prostore, zlasti če je zrak umazan ali zelo soparen. Ko prostor prezračite, ga pustite nekaj časa, da se ohladi, dokler spet ne doseže običajne temperature.

Zajeta površina

Razdalja med merjenim predmetom in merilno napravo vpliva na velikost zajete površine na slikovno piko. Z večanjem razdalje predmeta lahko zajamete vedno večje predmete.
Orientacijske vrednosti
Oddaljenost
Velikost infrardečih slikovnih pik
Širina x višina infrardečega območja
0,3 m
1 mm
0,22 m x 0,16 m
0,55 m
2 mm
0,40 m x 0,29 m
1 m
3 mm
0,73 m x 0,54 m
2 m
6 mm
1,46 m x 1,07 m
5 m
16 mm
3,64 m x 2,68 m

Funkcije

Prilagajanje barvnega prikaza

Image alternative
Glede na merilno situacijo lahko različne barvne palete olajšajo analizo toplotne slike in na zaslonu jasneje prikažejo predmete ali okoliščine. To ne vpliva na izmerjene temperature. Spremeni se le prikaz vrednosti temperature.
Če želite spremeniti barvno paleto, ostanite v načinu merjenja in pritisnite desno ali levo tipko.

Superpozicija toplotne slike in prave slike

Image alternative
Za boljšo orientacijo (= prostorsko razporeditev prikazane toplotne slike) je mogoče vklopiti tudi vizualno pravo sliko za uravnotežena temperaturna območja.
Prekrivanje prave in toplotne slike je na razdalji 0,55 m popolnoma enako. Če se razdalja do merjenega predmeta razlikuje, pride do zamika med pravo sliko in toplotno sliko.
  Merilna naprava ponuja naslednje možnosti:
 • 100-odstotna infrardeča slika
  Prikaže se samo toplotna slika.
 • Slika v sliki
  Prikazana toplotna slika je obrezana, okolica pa je prikazana kot prava slika. Ta nastavitev izboljša lokalno dodelitev merilnega območja.
 • Transparentnost
  Prikazana toplotna slika je transparentno postavljena čez pravo sliko. To olajša prepoznavanje predmetov.
Pritisnite tipko navzgor ali navzdol, da izberete nastavitev.

Določanje lestvice

Prilagoditev porazdelitve barv na toplotni sliki je samodejna, vendar jo lahko popravite s pritiskom desne funkcijske tipke. Tako je mogoče primerjati toplotne slike, posnete pri različnih temperaturnih pogojih (npr. pri preverjanju več prostorov za toplotne mostove), ali v toplotno sliko skriti izjemno hladen ali topel predmet, ki bi jo sicer popačil (npr. radiator kot topel predmet pri iskanju toplotnih mostov).
Če želite lestvico preklopiti nazaj na samodejni način, ponovno pritisnite desno funkcijsko tipko. Temperature so zdaj znova dinamične in se prilagajajo izmerjenim najmanjšim in največjim vrednostim.

Merilne funkcije

Če želite priklicati druge funkcije, ki so vam lahko v pomoč pri prikazu, pritisnite tipko Func . Z levim ali desnim gumbom krmarite med prikazanimi možnostmi in izberite funkcijo. Izberite funkcijo in znova pritisnite tipko Func .
  Na voljo so naslednje merilne funkcije:
 • ‘Samodejno’
  Porazdelitev barv na toplotni sliki je samodejna.
 • ‘Iskanje toplih mest’
  Pri tej merilni funkciji se kot toplotna slika prikažejo samo višje temperature v merilnem območju. Območje zunaj teh višjih temperatur je prikazano kot prava slika v sivih odtenkih. Prikaz v sivih lestvicah preprečuje, da bi barvne predmete napačno povezali s temperaturami (npr. rdeč kabel v stikalni omarici pri iskanju pregretih komponent). Lestvico prilagodite s tipko navzgor in tipko navzdol. Prikazano temperaturno območje se tako razširi ali zmanjša kot toplotna slika. Merilna naprava še naprej meri najnižjo in najvišjo temperaturo ter ju prikaže na koncu lestvice.
 • ‘Iskanje hladnih mest’
  Pri tej merilni funkciji se kot toplotna slika prikažejo samo nižje temperature v merilnem območju. Območje zunaj teh nižjih temperatur je prikazano kot prava slika v sivih lestvicah, da ne bi napačno povezali barvnih predmetov s temperaturami (npr. modri okenski okvir pri iskanju okvarjene izolacije). Lestvico prilagodite s tipko navzgor in tipko navzdol. Prikazano temperaturno območje se tako razširi ali zmanjša kot toplotna slika. Merilna naprava še naprej meri najnižjo in najvišjo temperaturo ter ju prikaže na koncu lestvice.
 • ‘Ročno’
  Če so na toplotni sliki izmerjene močno odstopajoče temperature (npr. radiator kot vroč predmet pri pregledu toplotnih mostov), so razpoložljive barve porazdeljene na veliko število temperaturnih vrednosti v območju med najvišjo in najnižjo temperaturo. To lahko povzroči, da drobnih temperaturnih razlik ni več mogoče podrobno prikazati. Za podroben prikaz temperaturnega območja, ki ga je treba preučiti, upoštevajte naslednje: Ko preklopite na način ‘Ročno’ , lahko nastavite najvišjo ali najnižjo temperaturo. Tako lahko nastavite temperaturno območje, ki vam ustreza in pri katerem želite opaziti subtilne razlike. Nastavitev ‘Ponastavitev lestvice’ samodejno prilagodi lestvico izmerjenim vrednostim v vidnem polju infrardečega senzorja.

Glavni meni

Za dostop do glavnega menija najprej pritisnite tipko Func , da prikličete merilne funkcije. Nato pritisnite desno funkcijsko tipko.

‘Meritev’

 • ‘Emisivnost’
  Za nekatere najpogostejše materiale so na voljo shranjene emisivnosti, ki jih je mogoče izbrati. Zaradi lažjega iskanja so vrednosti razvrščene v katalog emisivnosti. Pod to menijsko točko ‘Material’ najprej izberite ustrezno kategorijo in nato ustrezen material. Ustrezna emisivnost je prikazana v spodnji vrstici. Če poznate točno emisivnost svojega merjenega predmeta, jo lahko nastavite tudi kot številčno vrednost pod menijsko točko ‘Emisivnost’ . Če pogosto merite iste materiale, lahko 5 emisivnosti shranite kot priljubljene in jih hitro prikličete v zgornji vrstici (s številkami od 1 do 5).
 • ‘Odsevana temp.’
  Z nastavitvijo tega parametra lahko izboljšate rezultate meritev, zlasti pri materialih z nizko emisivnostjo (= visoka odbojnost). V nekaterih okoliščinah (zlasti v zaprtih prostorih) je odbojna temperatura enaka temperaturi okolice. Če lahko na meritev vplivajo predmeti z močno odstopajočimi temperaturami v bližini visokoodbojnih predmetov, morate to vrednost prilagoditi.

‘Zaslon’

 • ‘Središče’
  Točka se prikaže na sredini toplotne slike in prikazuje izmerjeno vrednost temperature na tej točki.
 • ‘Vroča točka’‘VKLOP’  ⁄ ‘IZKLOP’
  Najtoplejša točka (= merilna slikovna pika) na toplotni sliki je na toplotni sliki označena z rdečim križcem. To olajša iskanje kritičnih točk (npr. ohlapna kontaktna sponka v stikalni omarici). Za najnatančnejšo meritev fokusirajte merjeni predmet na sredino zaslona (85 × 64 pikslov). Tako se prikaže tudi ustrezna vrednost temperature tega merjenega predmeta.
 • ‘Hladna točka’‘VKLOP’  ⁄ ‘IZKLOP’
  Najhladnejša točka (= merilna slikovna pika) na toplotni sliki je na toplotni sliki označena z modrim križcem. To olajša iskanje kritičnih točk (npr. puščanje v oknu). Za najnatančnejšo meritev fokusirajte merjeni predmet na sredino zaslona (85 × 64 pikslov).
 • ‘Barvna lestvica’‘VKLOP’ ⁄ ‘IZKLOP’
  Pod to menijsko točko lahko aktivirate ali deaktivirate barvno lestvico.
 • ‘Povprečna temp.’‘VKLOP’ ⁄ ‘IZKLOP’
  Povprečna temperatura je prikazana v zgornjem levem kotu toplotne slike (povprečna temperatura vseh izmerjenih vrednosti na toplotni sliki). Tako boste lažje določili odbojno temperaturo.

‘Naprava’

 • ‘Jezik’
  Pod to menijsko točko lahko izberete jezik, uporabljen na prikazu.
 • ‘Enota’
  Pod to menijsko točko lahko spremenite enoto za prikaz temperature med ‘°C’ in ‘°F’ (ne velja za Japonsko).
 • ‘Čas in datum’
  Za spremembo časa in datuma na merilni napravi prikličite podmeni ‘Čas in datum’ . V tem podmeniju lahko poleg nastavitve časa in datuma spremenite tudi format zapisa. Za izhod iz podmenijev ‘Čas’ in ‘Datum’ pritisnite desno funkcijsko tipko, če želite nastavitve shraniti, ali levo funkcijsko tipko, če želite spremembe zavreči.
 • ‘Čas izklopa’
  Pod to menijsko točko lahko izberete časovni interval, po katerem se merilna naprava samodejno izklopi, če ne pritisnete nobene tipke. Samodejni izklop lahko deaktivirate tako, da izberete nastavitev ‘Nikoli’ .
 • ‘Visokokak. zvok’
  Pod to menijsko točko lahko prilagodite kakovost posnete zvočne datoteke. Upoštevajte, da višja kakovost zvoka zahteva več prostora za shranjevanje.
 • ‘Info o napravi’
  Pod to menijsko točko lahko preverite podatke o merilni napravi. Tu sta navedeni serijska številka merilne naprave in različica nameščene programske opreme.
 • ‘Ponastavi vse’
  Pod to menijsko točko lahko merilno napravo ponastavite na tovarniške nastavitve in dokončno izbrišete vse podatke. To lahko traja nekaj minut. Pritisnite desno tipko za ‘Več’ , da prikličete podmeni. Nato pritisnite desno funkcijsko tipko za izbris vseh datotek ali levo funkcijsko tipko za preklic postopka.
Za izhod iz poljubnega menija in preklop na standardni zaslonski prikaz lahko pritisnete tudi tipko za premor/začetek merjenja.

Dokumentiranje rezultatov meritev

Shranjevanje rezultatov meritev

Takoj po vklopu začne merilna naprava meriti in to počne, dokler je ne izklopite.
Če želite shraniti sliko, usmerite kamero na želeni merjeni predmet in pritisnite tipko za shranjevanje. Slika je shranjena v notranjem pomnilniku merilne naprave. Lahko tudi pritisnete tipko za premor/začetek merjenja. Meritev se zamrzne in prikaže na zaslonu. Tako si lahko sliko natančno ogledate in naknadno prilagodite (npr. barvno paleto). Če zamrznjene slike ne želite shraniti, ponovno zaženite način merjenja s tipko za premor/začetek merjenja. Če želite sliko shraniti v notranji pomnilnik merilne naprave, pritisnite tipko za shranjevanje.

Snemanje glasovnega zapisa

Če želite zapisati okoljske pogoje ali dodatne informacije o shranjeni toplotni sliki, lahko posnamete glasovni zapis. Ta se shrani skupaj s toplotno in vizualno sliko ter se lahko posreduje pozneje.
Glasovni zapis je priporočljivo posneti za boljšo dokumentacijo.
Mikrofon je za tipkovnico poleg ikone mikrofona. Govorite v smeri mikrofona. Snemanje lahko traja največ 30 s.
  Snemanje glasovnega zapisa poteka v galeriji. Nadaljujte na naslednji način:
 • Pritisnite levo funkcijsko tipko, da vstopite v galerijo.
 • Pritisnite tipko Func . Snemanje se začne. Posnemite vse pomembne informacije.
 • Če želite ustaviti snemanje, znova pritisnite tipko Func ali desno funkcijsko tipko.
 • Če želite preklicati snemanje, pritisnite levo funkcijsko tipko. Po snemanju lahko poslušate glasovni zapis.
 • Če želite poslušati posnetek, znova pritisnite tipko Func . Posnetek se predvaja.
  Če želite ustaviti predvajanje, pritisnite desno funkcijsko tipko. Če želite nadaljevati s predvajanjem ustavljenega posnetka, znova pritisnite desno funkcijsko tipko.
  Če želite ustaviti predvajanje, pritisnite levo funkcijsko tipko.
Če želite posneti nov glasovni zapis, izbrišite obstoječi glasovni zapis in nato začnite novo snemanje.

Priklic shranjenih slik

Poleg toplotne slike je bila shranjena tudi vizualna slika. Za priklic slike pritisnite gumb navzdol.
  Če želite priklicati shranjene toplotne slike:
 • Pritisnite levo funkcijsko tipko. Na zaslonu je zdaj prikazana zadnja shranjena fotografija.
 • Če želite preklapljati med shranjenimi toplotnimi slikami, pritisnite desno tipko ali levo tipko.
Posneto toplotno sliko lahko prikažete tudi kot celozaslonski prikaz, tako da pritisnete gumb navzgor. Pri celozaslonskem pogledu naslovna vrstica po 3 s izgine, tako da si lahko ogledate vse podrobnosti toplotne slike.
Poglede lahko preklapljate s tipkama navzgor in navzdol.

Brisanje shranjenih slik in glasovnih zapisov

Datotečni fragmenti slik ostanejo v pomnilniku in jih lahko rekonstruirate. Za dokončno brisanje v glavnem meniju izberite ‘Naprava’‘Ponastavi vse’ .
  Če želite izbrisati posamezne ali vse toplotne slike, preklopite na pogled galerije:
 • Pritisnite desno funkcijsko tipko pod ikono koša. Odpre se podmeni. Tu lahko izberete, ali želite izbrisati samo to sliko, samo pripadajoči glasovni zapis (če ste ga posneli) ali vse slike. Če želite izbrisati samo to sliko ali glasovni zapis, potrdite to s tipko Func .
 • Če želite izbrisati vse slike, pritisnite tipko Func ali desno funkcijsko tipko, postopek dodatno potrdite z desno funkcijsko tipko ali prekličite postopek brisanja s pritiskom leve funkcijske tipke.

Prenos podatkov

Vmesnik USB je namenjen izključno prenosu podatkov. Z njim ni mogoče polniti akumulatorskih baterij in drugih naprav.
 1. Odprite pokrov vtičnice USB.
 2. S kablom USB povežite vtičnico USB izklopljene merilne naprave s svojim računalnikom.
  Merilno napravo prek vmesnika USB povežite izključno z osebnim računalnikom. Če merilno napravo priključite na druge naprave, se merilna naprava lahko poškoduje.
 3. Vklopite merilno napravo.
 4. Na svojem računalniku odprite brskalnik datotek in izberite pogon PT‑C . Shranjene datoteke JPG lahko kopirate, prenesete na svoj računalnik ali izbrišete iz notranjega pomnilnika merilne naprave.
 5. Po koncu želenega postopka pogon pravilno odklopite.
  Pogon najprej odjavite iz operacijskega sistema (izvrzi pogon), saj se v nasprotnem primeru lahko poškoduje notranji pomnilnik merilne naprave.
 6. Merilno napravo izklopite s tipko za vklop/izklop.
 7. Odstranite kabel USB in zaprite vtičnico USB s pokrovom za zaščito pred prahom in vodo.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega izdelka
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Morebitne prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte sredstev za nego, ki vsebujejo silikon, saj lahko poškodujejo plastične dele.
 • Za čiščenje kontaktov izdelka uporabite čisto in suho krpo.
 • Merilna naprava naj bo vedno čista. Umazan infrardeči senzor lahko vpliva na natančnost meritev.
 • Z infrardečega senzorja, kamere, zvočnika ali mikrofona ne poskušajte odstraniti umazanije z ostrimi predmeti. Spihajte prah z infrardečega senzorja in kamere. Ne obrišite infrardečega senzorja in kamere (nevarnost prask).
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Nikoli ne uporabite akumulatorske baterije z zamašenimi prezračevalnimi režami. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Poskrbite, da akumulatorska baterija ne bo prekomerno izpostavljena prahu ali umazaniji. Akumulatorske baterije nikoli ne izpostavljajte visoki vlagi (npr. s potapljanjem v vodo ali puščanjem na dežju).
  Če je akumulatorska baterija premočena, ravnajte z njo kot s poškodovano akumulatorsko baterijo. Izolirajte jo v negorljivi posodi in se obrnite na servisno službo Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme priti v stik z oljem in maščobo iz drugih virov. Ne dovolite, da se na akumulatorski bateriji nabira prah ali umazanija. Akumulatorsko baterijo očistite s suho, mehko ščetko ali čisto, suho krpo. Ne uporabljajte sredstev za nego, ki vsebujejo silikon, saj lahko poškodujejo plastične dele.
  Ne dotikajte se kontaktov akumulatorske baterije in ne odstranjujte tovarniško nameščenega sloja maščobe s kontaktov.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte sredstev za nego, ki vsebujejo silikon, saj lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne priprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Da zagotovite varnost pri delu, uporabljajte le originalne nadomestne dele, potrošni material in pribor. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora Hilti najdete v vašem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Menjava gumbne baterije

Za shranjevanje časa v merilni napravi je nameščena gumbna baterija. Če je gumbna baterija prazna, jo je treba zamenjati.
Image alternative
 1. Nekoliko odvijte vijak držala gumbnih baterij.
  • Vijak je povezan z držalom gumbnih baterij.
 2. Izvlecite držalo gumbne baterije (po potrebi s primernim orodjem) iz reže.
 3. Odstranite prazno gumbno baterijo in vstavite novo. Pazite, da so poli baterij pravilno poravnani. Vgravirani „+“ na držalu gumbne baterije in pozitivni pol gumbne baterije se morata vidno ujemati.
 4. Držalo gumbne baterije vstavite nazaj v režo. Pazite, da držalo gumbne baterije pravilno in do konca potisnite v odprtino. V nasprotnem primeru zaščita pred prahom in vodo ni več zagotovljena.
 5. Ročno zategnite vijak držala gumbnih baterij.

Servisna služba za merilno tehniko Hilti

Servisna služba za merilno tehniko Hilti izvede preverjanje in v primeru odklona ponovno vzpostavitev in preverjanje skladnosti merilne naprave s specifikacijami. Skladnost s specifikacijami v trenutku preverjanja se pisno potrdi s servisnim certifikatom. Priporočamo vam:
 • Izberite ustrezen interval za preverjanja glede na pogostost in način uporabe.
 • Po izredni uporabi naprave se pred pomembnimi deli, v vsakem primeru pa vsaj enkrat na leto, izvede preverjanje pri servisni službi merilne tehnike Hilti .
Kljub preverjanju pri servisni službi za merilno tehniko Hilti mora uporabnik nujno preverjati merilno napravo pred in med uporabo.

Transport in skladiščenje

Transport akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorsko baterijo/akumulatorske baterije.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.
Skladiščenje akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij
  OPOZORILO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Izdelek in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem skladiščenju preverite, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na servisno službo Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Izdelka ni mogoče vklopiti.
Praznjenje akumulatorske baterije
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo ali pa napolnite izpraznjeno akumulatorsko baterijo.
Akumulatorska baterija ni povsem vstavljena.
 • Akumulatorska baterija se mora zaskočiti s slišnim klikom.
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči slišno.
Zaskočni mehanizem na akumulatorski bateriji je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in ponovno vstavite akumulatorsko baterijo.
Image alternative
Merilna naprava je pretopla ali prehladna.
Merilna naprava je pretopla ali prehladna. Merilna naprava se po kratkem času izklopi.
 • Počakajte, da se merilna naprava aklimatizira.
 • Nato znova vklopite merilno napravo.
Image alternative
Akumulatorska baterija je pretopla ali prehladna.
Akumulatorska baterija je pretopla ali prehladna. Merilna naprava se po kratkem času izklopi.
 • Počakajte, da se akumulatorska baterija aklimatizira, ali pa jo zamenjajte.
 • Nato znova vklopite merilno napravo.
Image alternative
Pomnilnik je poln/okvarjen.
Pomnilnik slik je poln.
 • Po potrebi prenesite slike na drug pomnilniški medij (npr. računalnik). Nato izbrišite slike v notranjem pomnilniku.
Pomnilnik slik je okvarjen.
 • Formatirajte notranji pomnilnik tako, da izbrišete vse slike. Če težava ne izgine, se obrnite na servis Hilti .
Image alternative
Merilne naprave ni mogoče povezati z računalnikom.
Računalnik ne prepozna merilne naprave.
 • Preverite, ali je gonilnik v računalniku posodobljen. V računalniku je morda potrebna novejša različica operacijskega sistema.
Vmesnik USB ali kabel USB je okvarjen.
 • Preverite povezavo z drugim kablom USB.
 • Preverite, ali je merilno napravo mogoče povezati z drugim računalnikom.
 • Če težava ne izgine, se obrnite na servis Hilti .
Image alternative
Gumbna baterija je prazna.
Gumbna baterija je prazna.
 • Zamenjajte gumbno baterijo.
 • Potrdite spremembo.
Image alternative
Merilna naprava je okvarjena.
Merilna naprava je okvarjena.
 • Obrnite se na servisno službo Hilti .

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

FCC-opozorilo (velja v ZDA) / IC-opozorilo (velja v Kanadi)

Preizkusi so pokazali, da naprava deluje znotraj mejnih vrednosti, ki so opredeljene v poglavju 15 določil FCC za digitalne naprave razreda B. Te mejne vrednosti predvidevajo zadostno zaščito pred motečim sevanjem pri uporabi v naseljenih področjih. Tovrstni aparati proizvajajo in uporabljajo visoke frekvence in lahko slednje tudi oddajajo. Zato lahko ob neupoštevanju navodil za namestitev in uporabo povzročijo motnje radijskega sprejema.
Ne moremo pa jamčiti, da pri določenih namestitvah aparat ne bo povzročal motenj. Če ta naprava povzroča motnje pri radijskem in televizijskem sprejemu, kar se lahko ugotovi s ponavljajočim vklapljanjem in izklapljanjem naprave, mora uporabnik odpraviti motnje z naslednjimi ukrepi:
 • Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
 • Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
 • Priključite napravo na vtičnico tokokroga, na katerega ni priključen sprejemnik.
 • Posvetujte se s svojim prodajalcem ali izkušenim rtv tehnikom.
Ta naprava je v skladu s 15. poglavjem določil FCC in RSS-210 v ISED.
Za zagon morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
 • Orodje ne sme oddajati škodljivega sevanja.
 • Orodje mora biti odporno na vsa sevanja - tudi na sevanja, ki povzročajo nezaželene operacije.
Zaradi sprememb ali modifikacij, ki niso izrecno dovoljene s strani podjetja Hilti , lahko uporabniku preneha pravica do uporabe orodja.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com

Dodatne informacije

Pribor, sistemske izdelke in dodatne informacije za vaš izdelek najdete tukaj.

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za kitajsko tržišče.
Image alternative
Ta preglednica velja za tržišče Tajvan.

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti

Varnostni napotki in navodila za uporaboV tej dokumentaciji se pojem akumulatorska baterija uporablja za polnilne litij-ionske akumulatorske baterije, v katerih je združenih več litij-ionskih celic. Lahko jih uporabljate samo z električnimi orodji Hilti, katerim so tudi namenjene. Uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije Hilti !
OpisAkumulatorske baterije Hilti so opremljene s sistemi za upravljanje in zaščito celic.
Akumulatorske baterije so izdelane iz celic, ki vsebujejo litij-ionske materiale za shranjevanje energije, ki omogočajo visoko specifično gostoto energije. Litij-ionske akumulatorske baterije imajo majhen spominski učinek, vendar so zelo občutljive na zunanje vplive, prekomerno izpraznitev ali previsoke temperature.
Izdelke, ki so odobreni za akumulatorske baterije Hilti , najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group
Varnost
 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Ravnajte v skladu z navodili, ki so navedena v poglavju Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije .
Kako ravnati, če so vaše akumulatorske baterije poškodovane
 • Če je vaša akumulatorska baterija poškodovana, se obrnite izključno na servis Hilti .
 • Ne uporabljajte akumulatorskih baterij, iz katerih izteka tekočina.
 • Če iz njih izteka tekočina, preprečite neposreden stik tekočine z očmi in/ali kožo. Pri ravnanju s tekočino iz akumulatorskih baterij vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaščito za oči.
 • Za odstranjevanje iztečene baterijske tekočine uporabite za to odobreno kemično čistilno sredstvo. Upoštevajte krajevne predpise za odstranjevanje tekočine iz akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorsko baterijo v okvari položite v negorljivo posodo in jo pokrijte s suhim peskom, krednim prahom (CaCO3) ali silikatom (vermikulit). Nato neprodušno zaprite pokrov in posode ne shranjujte v bližini vnetljivih plinov, tekočin ali predmetov.
 • Posodo oddajte v vašem centru Hilti Store ali se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
Kako postopati v primeru nedelujočih akumulatorskih baterij
 • Pazite na nenormalno vedenje akumulatorskih baterij, kot so nepravilno polnjenje ali neobičajno dolgo polnjenje, občutno manjša zmogljivost, nenavadno delovanje LED-diod ali iztekanje tekočine. To so indikatorji, ki lahko opozarjajo na notranjo napako.
 • Če sumite, da ima akumulatorska baterija notranjo napako, se obrnite na servis Hilti .
 • Če akumulatorska baterija ne deluje več, je ni mogoče več napolniti ali pa iz nje izteka tekočina, jo morate zavreči. Glejte poglavje Vzdrževanje in ravnanje z odpadnim materialom .
Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije
  OPOZORILO
  Nevarnost zaradi vnetja akumulatorske baterije! Iz goreče akumulatorske baterije se lahko iztekajo nevarne in eksplozivne tekočine in hlapi, ki lahko povzročijo korozijske poškodbe, opekline ali eksplozije.
 • Ko izvajate ukrepe za gašenje goreče akumulatorske baterije, nosite svojo osebno zaščitno opremo.
 • Poskrbite za primerno prezračevanje, da lahko iz prostora uidejo nevarni in eksplozivni hlapi.
 • Ob izrazitejšem dimljenju prostor takoj zapustite.
 • V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.
 • Preden začnete z gašenjem, pokličite gasilce.
 • Goreče akumulatorske baterije gasite samo z vodo z največje možne razdalje. Gasilni aparati s prahom in požarne odeje pri litij-ionskih akumulatorskih baterijah niso učinkovite. Požari v okolici se lahko pogasijo z običajnimi gasilnimi sredstvi.
 • Ne poskušajte premikati večjih količin gorečih baterij. Neprizadete materiale odstranite iz bližnje okolice in s tem izolirajte prizadete akumulatorske baterije.
Če se akumulatorska baterija ne ohladi, iz nje izstopa dim ali se vname:
 • Akumulatorsko baterijo dvignite z lopato in jo odvrzite v vedro z vodo. Hladilni učinek preprečuje širjenje požara na akumulatorske celice, ki še niso dosegle kritične temperature vžiga.
 • Akumulatorsko baterijo vsaj 24 ur pustite v vedru, da se povsem ohladi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
Navodila za transport in shranjevanje
 • Temperatura okolice med -17 °C in +60 °C/1 °F in 140 °F.
 • Temperatura shranjevanja med -20 °C in +40 °C/-4 °F in 104 °F.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorske baterije shranjujte na hladnem in suhem mestu. Shranjevanje akumulatorske baterije na hladnem podaljša njen čas delovanja. Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
Vzdrževanje in odstranjevanje
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna. Preprečite nepotreben prah ali umazanijo na akumulatorski bateriji. Akumulatorsko baterijo očistite s suhim mehkim čopičem ali čisto, suho krpo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte, če ima zamašene prezračevalne reže. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Izogibajte se vdoru tujkov v notranjost.
 • V akumulatorsko baterijo ne sme vstopiti vlaga. Če je v akumulatorsko baterijo vstopila vlaga, ravnajte z njim kot s poškodovano akumulatorsko baterijo in ga izolirajte v negorljivi posodi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
 • Zaradi nepravilnega odstranjevanja lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine. Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
 • Akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok. Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.