Jezik

B 3600

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljene so naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge koristne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče reciklirati
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne zavrzite kot gospodinjske odpadke.

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike, ki so na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Izdelek podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorska baterija naj vam nikoli ne pade. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila udarjena ali kako drugače poškodovana.
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Image alternative Način za prevažanje
Image alternative Način pripravljenosti
Image alternative Način delovanja

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Prenosni generator
  B 3600
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna navodila

 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Izdelka in pribora nikoli in na noben način ne spreminjajte. Izdelka ne smete odpirati.
 • Električnih kontaktov se ne dotikajte s prsti, orodjem, nakitom ali drugimi električno prevodnimi predmeti.
 • V izhodih izdelka ne sme priti do kratkega stika.
 • Če izhodov ne uporabljate, nanje namestite zaščitne pokrovčke.
 • Izdelka ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segreti na temperaturo nad 80 °C ali zažgati.
 • Izdelka nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visokim temperaturam, iskrenju ali odprtemu ognju. Zaradi tega lahko pride do eksplozij.
 • Izdelek zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Izdelka ne uporabljajte in ne hranite na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
 • Izdelek uporabljajte samo v skladu z določenimi pogoji uporabe.
 • Z izdelkom ravnajte previdno, da ga ne poškodujete in da preprečite iztekanje tekočin, ki resno škodujejo zdravju!
 • Pred uporabo se prepričajte, da je izdelek v stabilnem položaju. Izdelek postavite samo na nedrsečo površino. Izdelek ne sme segati čez rob.
 • Prepričajte se, da je dolžina kabla priključenega porabnika dovolj dolga. Priključni kabel ne sme biti pod napetostjo.
 • Izdelka ne uporabljajte in ne polnite, če je udarjen ali drugače poškodovan. Redno pregledujte izdelek in se prepričajte, da je nepoškodovan.
 • Izdelka ne uporabljajte kot nadomestek za lestev.
 • Izdelka ne prevažajte z dvigalom ali drugimi dvižnimi sredstvi.
 • Upoštevajte lokalne predpise o varni uporabi električnih porabnikov.
 • Če je porabnik okvarjen, ga ne priključite na izdelek.
 • Na izhode izdelka ne priključujte drugih električnih generatorjev.
 • Izdelek polnite le z priloženim polnilnim kablom.
 • Pred priključitvijo porabnika se prepričajte, da sta izdelek in porabnik izklopljena. Porabnika po uporabi vedno izklopite.
 • Izdelka ne uporabljajte za napajanje življenjsko pomembnih medicinskih porabnikov.
 • Če je izdelek prevroč na dotik, je morda okvarjen. Izdelek postavite na vidno in nevnetljivo mesto, ki je dovolj oddaljeno od vnetljivih materialov. Pustite, da se izdelek ohladi. Če je izdelek po eni uri še vedno prevroč na dotik, je okvarjen. Obrnite se na servisno službo Hilti ali preberite dokument "Varnostni napotki in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti ".
  Upoštevajte posebne direktive za prevažanje, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
  Preberite varnostne napotke in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti , ki jih lahko prikličete s skeniranjem kode QR na koncu teh navodil za uporabo.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Okvir
 2. Ročaj
 3. Vrtljivo stikalo
 4. Izhod AC
 5. Prikaz z LED-diodami
 6. Vhod AC za polnjenje
 7. Kapica varovalke

Namenska uporaba

Opisani izdelek je generator. Namenjen je napajanju porabnikov z napajalnim kablom.

Obseg dobave

Prenosni generator, polnilni kabel, navodila za uporabo
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Prikazi LED-diod

Generator Hilti B 3600lahko prikazuje stanje napolnjenosti in sporočila o napakah.
Če so sporočila o napakah prepoznana, LED-diode svetijo ali utripajo glede na trenutno stanje napolnjenosti.
Stanje
Pomen
Osem (8) LED-diod neprekinjeno sveti zeleno.
Stanje napolnjenosti: od 100 % do 88 %.
Sedem (7) LED-diod neprekinjeno sveti zeleno.
Stanje napolnjenosti: od 87 % do 76 %.
Šest (6) LED-diod neprekinjeno sveti zeleno.
Stanje napolnjenosti: od 75 % do 63 %.
Pet (5) LED-diod neprekinjeno sveti zeleno.
Stanje napolnjenosti: od 62 % do 50 %.
Štiri (4) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno.
Stanje napolnjenosti: od 49 % do 37 %.
Tri (3) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno.
Stanje napolnjenosti: od 36 % do 25 %.
Dve (2) LED-diodi neprekinjeno svetita zeleno.
Stanje napolnjenosti: od 24 % do 12 %.
Ena (1) LED-dioda neprekinjeno sveti zeleno.
Stanje napolnjenosti: od 12 % do 1 %.
Ena (1) LED-dioda utripa zeleno (polnilni kabel ni priključen).
Litij-ionska akumulatorska baterija je popolnoma prazna. Napolnite akumulatorsko baterijo.
Nobena LED-dioda ne sveti.
Prenosni generator je izklopljen. Vklopite ga.
Če po vklopu ne zasveti nobena LED-dioda, se obrnite na servisno službo Hilti .
LED-dioda, ki nakazuje trenutno stanje napolnjenosti, utripa zeleno (med postopkom polnjenja).
Litij-ionska akumulatorska baterija se polni.
Najmanj ena LED-dioda neprekinjeno sveti rumeno.
Prišlo je do prekomernega toka in izhodi AC so bili deaktivirani.
Izključite vse porabnike. Vrtljivo stikalo nastavite na način pripravljenosti Image alternative. Počakajte 10 sekund, nato vrtljivo stikalo nastavite nazaj na način delovanja Image alternative. Zatem je generator spet pripravljen za uporabo.
Če sporočilo ne izgine, se obrnite na servisno službo Hilti .
Najmanj ena LED-dioda utripa rumeno.
Temperatura generatorja je zunaj dovoljenega temperaturnega območja. Delovanje ali polnjenje je bilo prekinjeno.
Porabnika ali polnilni kabel izključite iz generatorja in generator nastavite na način pripravljenosti Image alternative. Nato poskrbite, da bo temperatura generatorja postopoma spet v dovoljenem temperaturnem območju. Ko je temperatura generatorja spet v dovoljenem temperaturnem območju, se lahko generator naprej uporablja ali polni.
Če sporočilo ne izgine, se obrnite na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda hitro utripa rdeče
Prišlo je do sistemske napake. Odstranite porabnika ali polnilni kabel, generator nastavite na način za prevažanje Image alternative in se obrnite na servisno službo Hilti .

Vrtljivo stikalo

Z vrtljivim stikalom lahko nastavite naslednje tri načine:
Image alternative Način za prevažanje
V načinu za prevažanje so vsi priključki neaktivni, generator je izklopljen.
Image alternative Način pripravljenosti/polnjenje
V načinu pripravljenosti v izhodih AC ni napetosti, vhod AC za polnjenje pa je aktiven. LED-diode ne svetijo.
Image alternative Način delovanja
V načinu delovanja so izhodi AC aktivni, električnega porabnika lahko priključite in upravljate. LED-diode nakazujejo stanje napolnjenosti ali sporočila o napakah.

Tehnični podatki


Visoka napetost
Izhodna napetost
220 V … 240 V / 50–60 Hz
Nazivna izhodna moč
3.600 W / 16 A
Največja izhodna moč za največ 120 sekund
7.200 W / 32 A
Razpoložljiva energija
2,1 kWh
Polnilna moč
1.000 W / 4 A
Vrsta zaščite
IP 54+
Teža
19,8 kg
(43,7 lb)
Dimenzije (dolžina x širina x višina)
420 mm x 210 mm x 420 mm
(16,5 in x 8,3 in x 16,5 in)
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
0 ℃ … 45 ℃
(32 ℉ … 113 ℉)

Uporaba

Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Polnjenje

 1. Vrtljivo stikalo nastavite na način pripravljenosti Image alternative.
 2. Priloženi polnilni kabel priključite na polnilni vhod AC za polnjenje in bajonetno zapiralo zavrtite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči.
  Da zagotovite ustrezno delovanje izdelka, poskrbite, da se bajonetno zapiralo zaskoči.
 3. Polnilni kabel vključite v vtičnico.
  • LED-diode, ki svetijo zeleno, nakazujejo trenutno stanje napolnjenosti.
  • Ko je generator povsem napolnjen, 10 sekund vse LED-diode svetijo zeleno. Nato prikaz ugasne.
 4. Po polnjenju odstranite polnilni kabel in generator nastavite na način za prevažanje Image alternative.

Način delovanja

OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega toka! Nevarnost električnega udara in/ali poškodbe sestavnih delov.
 • Če želite na generator priključiti več porabnikov, mora biti porabnik zaščiten z napravo na diferenčni tok.
 • Upoštevajte opisane možnosti/kombinacije priključevanja.
Image alternative
 1. Vrtljivo stikalo nastavite na način delovanja Image alternative. Generator je aktiviran in LED-diode utripajo.
  • Če najmanj ena LED-dioda sveti zeleno, je generator pripravljen za uporabo.
  • Če po vklopu ena LED-lučka utripa zeleno, je generator povsem izpraznjen. Napolnite akumulatorsko baterijo.
  • Če po vklopu ne sveti nobena LED-dioda, je prišlo do napake. Obrnite se na servisno službo Hilti .
 2. Porabnika priključite na izhod AC.
 3. Če želite z generatorjem omogočiti delovanje več porabnikov, upoštevajte naslednje podatke:
  • Če je porabnik opremljen z vmesnim sesalnikom za prah, mora biti porabnik na sesalnik priključen z zaščitnim stikalom na diferenčni tok.
  • Za priključitev dveh porabnikov so na voljo kabli z zaščitnimi stikali na diferenčni tok Hilti .
  • Pri uporabi več vtičnic mora biti vsak posamezni priključeni porabnik zaščiten s stikalom na diferenčni tok.
 4. Med delovanjem LED-diode nakazujejo trenutno stanje napolnjenosti.
 5. Če boste generator prenehali uporabljati začasno, vrtljivo stikalo nastavite na način pripravljenosti Image alternative.
 6. Za popoln izklop generatorja vrtljivo stikalo nastavite na način za prevažanje Image alternative.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi aktiviranega izdelka !
 • Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli izdelek vedno nastavite na način za prevažanje Image alternative.
Nega izdelka
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo za čiščenje. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Za čiščenje kontaktov izdelka uporabite čisto in suho krpo.
 • Izdelka nikoli ne izpostavljajte visoki vlažnosti (ne smete ga npr. potopiti v vodo ali pustiti na dežju).
  Če je izdelek premočen, z njim ravnajte kot s poškodovanim akumulatorsko baterijo. Izolirajte v negorljivi posodi in se obrnite na servisno službo Hilti .
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora Hilti najdete v vašem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Menjava varovalke

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
PREVIDNO
Nevarnost požara zaradi napačne varovalke! Zaradi varovalke z napačnimi specifikacijami lahko pride do požara.
 • Uporabljajte izključno varovalke istega tipa z enakim nazivnim tokom in enako izklopno karakteristiko.
 1. Odvijte varnostno kapico.
 2. Odstranite varovalko. Zamenjajte jo z novo varovalko.
  Material
  Fina varovalka
  T5A L 250V; 5 mm × 20 mm
 3. Znova privijte kapico varovalke.

Prevažanje in skladiščenje

Prevažanje
 • Izdelek prevažajte le v načinu za prevažanje Image alternative.
 • Med prevažanjem mora biti izdelek zaščiten pred močnimi udarci in vibracijami. Upoštevajte nacionalne predpise za prevažanje akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po dolgem prevažanju se prepričajte, da izdelek ni poškodovan.
 • Izdelka ne smete prevažati v letalu. Po potrebi se obrnite na letalsko službo.
Skladiščenje
 • Izdelek shranjujte na suhem in hladnem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Izdelek hranite le v načinu za prevažanje Image alternative.
 • Izdelka ne hranite v praznem stanju dlje časa, saj lahko pride do prekomerne izpraznitve. Izdelek napolnite vsaj vsake tri mesece.
 • Izdelka ne puščajte na soncu, na toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek hranite izven dosega otrok in nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po dolgem skladiščenju se prepričajte, da izdelek ni poškodovan.

Pomoč pri motnjah

Če pride do motenj v delovanju, bodite pozorni na LED-diode generatorja. Glejte poglavje Prikazi LED-diod .
V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Priključeni porabnik ne deluje ali ne deluje s polno zmogljivostjo.
Vtič ni vstavljen pravilno.
 • Vtič porabnika pravilno vstavite v vtičnico.
Generator ni v načinu delovanja.
 • Vrtljivo stikalo nastavite na način delovanja Image alternative.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Napolnite akumulatorsko baterijo generatorja.
Porabnik ima preveliko moč.
 • Upoštevajte izhodno moč generatorja. Ne priključujte porabnika, ki ima preveliko izhodno moč.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Tveganje za zdravje zaradi uhajajočih plinov ali tekočin.
 • Izdelka ne odpošiljajte, če ima poškodovano ohišje.
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Izdelek zavrzite tako, da ne bo dostopen otrokom.
 • Če želite izdelek zavreči, ga odnesite v najbližjo trgovino Hilti Store ali se obrnite na pristojno podjetje za ravnanje z odpadki.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za kitajsko tržišče.

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti

Varnostni napotki in navodila za uporaboV tej dokumentaciji se pojem akumulatorska baterija uporablja za polnilne litij-ionske akumulatorske baterije, v katerih je združenih več litij-ionskih celic. Lahko jih uporabljate samo z električnimi orodji Hilti, katerim so tudi namenjene. Uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije Hilti !
Akumulatorske baterije Hilti so opremljene v skladu z zadnjimi tehničnimi standardi in imajo nameščene sisteme za upravljanje in zaščito celic.
OpisAkumulatorske baterije so izdelane iz celic, ki vsebujejo litij-ionske materiale za shranjevanje, ki omogočajo visoko specifično gostoto energije. V nasprotju z akumulatorskimi baterijami NiMH in NiCd imajo litij-ionske akumulatorske baterije majhen spominski učinek, vendar so zelo občutljive na zunanje vplive, prekomerno izpraznitev ali previsoke temperature. Glejte Varnost
Izdelke, ki so certificirani za naše akumulatorske baterije, najdete v trgovini Hilti Store ali na:
www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com
Varnost
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih baterij, ki jih niso odobrili pri servisni službi Hilti .
 • Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb, npr. zmečkanin, rezov ali vbodov.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • V primeru izstopanja tekočine iz akumulatorske baterije preprečite stik z očmi in kožo!
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij
 • Pri akumulatorskih baterijah v okvari lahko tekočina izteka in zmoči sosednje predmete. Prizadete dele očistite s toplo milnico, poškodovane akumulatorske baterije pa zamenjajte.
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. Zaradi tega lahko pride do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi kovinskimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do kratkega stika, električnega udara, opeklin ali eksplozij.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem in vlago. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline ali eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne shranjujte ali uporabljajte v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozij zaradi vnetljivih tekočin ali plinov. Nepričakovana motnja akumulatorske baterije lahko v takih pogojih povzroči eksplozijo.
Kako ravnati, če so vaše akumulatorske baterije poškodovane
 • Če je vaša akumulatorska baterija poškodovana, stopite v stik s svojim servisnim partnerjem Hilti .
 • Če iz akumulatorske baterije izstopa tekočina, preprečite neposreden stik z očmi in/ali kožo tako, da si nadenete zaščitna očala in zaščitne rokavice.
 • Akumulatorsko baterijo v okvari položite v negorljivo posodo in jo pokrijte s suhim peskom, krednim prahom (CaCO3) ali silikatom (vermikulit). Nato tesno zaprite pokrov in posode ne shranjujte v bližini gorljivih plinov, tekočin ali predmetov.
 • Posodo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Za odstranjevanje baterijske tekočine uporabite primerno kemično čistilno sredstvo.
Kako postopati v primeru nedelujočih akumulatorskih baterij
 • Pazite na nenormalno vedenje akumulatorskih baterij, kot je napačno polnjenje ali neobičajno dolgi časi polnjenja, občutno znižanje zmogljivosti, nenavadno delovanje LED-diod ali izstopajoča tekočina. To so indikatorji, ki lahko opozarjajo na notranjo napako.
 • Če sumite, da ima akumulatorska baterija notranjo napako, stopite v stik s servisnim partnerjem Hilti .
 • Če akumulatorska baterija ne deluje več, če se akumulatorska baterija ne polni ali pa iz nje izstopa tekočina, jo morate zavreči v skladu z zgornjimi navodili.
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije
  OPOZORILO
  Nevarnost zaradi vnetja akumulatorske baterije! Iz goreče akumulatorske baterije se lahko iztekajo nevarne in eksplozivne tekočine in hlapi, ki lahko povzročijo korozijske poškodbe, opekline ali eksplozije.
 • Ko izvajate ukrepe za gašenje goreče akumulatorske baterije, nosite svojo osebno zaščitno opremo.
 • Poskrbite za primerno prezračevanje, da lahko iz prostora uidejo nevarni in eksplozivni hlapi.
 • Ob izrazitejšem dimljenju prostor takoj zapustite.
 • V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.
 • Goreče akumulatorske baterije gasite samo z vodo. Gasilni aparati s prahom in požarne odeje pri litij-ionskih akumulatorskih baterijah niso učinkovite. Požari v okolici se lahko pogasijo z običajnimi gasilnimi sredstvi.
 • Ne poskušajte premikati večjih količin poškodovanih, gorečih ali puščajočih baterij. Neprizadete materiale odstranite iz bližnje okolice in izolirajte prizadete akumulatorske baterije. Če požara z razpoložljivimi sredstvi ne morete pogasiti, pokličite gasilce.
V primeru posameznih gorečih akumulatorskih baterij:
 • Akumulatorsko baterijo dvignite z lopato in jo odvrzite v vedro z vodo. Hladilni učinek preprečuje širjenje požara na akumulatorske celice, ki še niso dosegle kritične temperature vžiga.
 • Počakajte, da se akumulatorska baterija popolnoma ohladi.
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
Navodila za transport in shranjevanje
 • Temperatura okolice med -17 °C in +60 °C/1 °F in 140 °F.
 • Temperatura shranjevanja med -20 °C in +40 °C/-4 °F in 104 °F.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po uporabi vedno odstranite akumulatorsko baterijo iz polnilnika.
 • Akumulatorske baterije shranjujte na hladnem in suhem mestu. Shranjevanje akumulatorske baterije na hladnem podaljša njen čas delovanja. Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika.
Vzdrževanje in odstranjevanje
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna. Odstranite takšne umazanije s čisto, suho krpo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte, če ima zamašene prezračevalne reže. Prezračevalne reže previdno očistite z mehko ščetko.
 • Izogibajte se vdoru tujkov v notranjost.
 • Preprečite nepotreben prah ali umazanijo na akumulatorski bateriji. Akumulatorsko baterijo očistite z mehkim čopičem ali čisto, suho krpo.
 • V akumulatorsko baterijo ne sme vstopiti vlaga. Če je v akumulatorsko baterijo vstopila vlaga, ravnajte z njim kot s poškodovano akumulatorsko baterijo in ga izolirajte v negorljivi posodi.
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij
 • Zaradi nepravilnega odstranjevanja lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine. Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok. Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.