Jezik

SI-AT-22

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike, ki so na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Številke na slikah označujejo pomembne korake ali elemente, pomembne za izvedbo korakov. Ti koraki ali elementi so z ustreznimi številkami, npr. (3) , označeni tudi v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Izdelek podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Enosmerni tok
Image alternative Če je oznaka prisotna na izdelku, je bilo izvedeno testiranje pri ustreznem mestu za izdajo certifikatov glede na veljavne standarde za trg v ZDA in Kanadi.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Prilagodljivi modul za zatezni moment
  SI‑AT‑22
  Generacija
  02
  Serijska št.

Varnost

Varnostna opozorila

 • Upoštevajte varnostna navodila v navodilih za uporabo udarnega vijačnika.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Zaslon
 2. Kontrolne lučke
 3. Tipka za zaklepanje
 4. Leva puščična tipka
 5. Desna puščična tipka
 6. Tipka OK
 7. Tipka za branje
 8. Bralnik
 9. Pokrov USB-vmesnika (na sliki je odprt)
 10. USB-vmesnik tipa C
 11. Gumb za sprostitev

Namenska uporaba

Opisani izdelek je elektronski modul za nadzorovano in s tem učinkovito privijanje pritrdilnih elementov. Uporabljati ga smete le z udarnimi vijačniki Hilti z imenom modela AT‑22 . Dela se dokumentirajo v modulu in jih lahko za dokumentacijske namene preberete s programsko opremo za osebni računalnik AT Documentation Software .
S tem modulom ni mogoče ročno nastaviti določenega zateznega momenta!
Za privijanje pritrdilnih elementov Hilti uporabite samo nastavke za udarni vijačnik, ki so opisani v navodilih za uporabo posameznega izdelka.
Za ta izdelek uporabljajte le litij-ionske akumulatorske baterije Hilti Nuron tipa B 22, ki so priporočene v navodilih za uporabo udarnega vijačnika.

Možne napačne uporabe

Tega izdelka ne uporabljajte na napeljavah pod napetostjo.
Ta izdelek ni primeren za pritrjevanje pritrdilnih elementov Hilti v jedrskih elektrarnah! Za dodatne informacije se obrnite na servis Hilti .

Informacije o laserju

Image alternative Laserski razred 1, po standardu IEC⁄EN 60825-1:2014 in v skladu s CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Kontrolne lučke

Kontrolne lučke na modulu za privijanje lahko označujejo različna sporočila ali stanja.
Stanje
Pomen
Kontrolne lučke svetijo zeleno.
 • Pri branju: prepoznana je bila črtna koda, QR-koda ali koda DataMatrix.
 • Pri privijanju po samodejnem izklopu udarnega vijačnika: postopek privijanja je bil uspešno zaključen.
Kontrolne lučke svetijo rdeče.
 • Pri branju: črtna koda, QR-koda ali koda DataMatrix ni bila prepoznana.
 • Pri privijanju po izklopu udarnega vijačnika: vijačne zveze ni bilo možno priviti v skladu z izbranimi nastavitvami. Vzrok za to je lahko na primer predčasen ročni izklop udarnega vijačnika.
Kontrolne lučke svetijo rumeno.
Modul je glede na pritrdilni element prepoznal naslednje:
 • A) Vijačna zveza sorniškega sidra ali navojnega droga s kemičnim sidrom je že bila privita in znova sproščena. Nato se je vijačna zveza naknadno privila v skladu z določenimi parametri za naknadno privijanje in postopek privijanja se je že uspešno zaključil.
 • B) Vijačna zveza za instalacijske sisteme in sidrna vodila je že bila privita, a modula ne more prepoznati, da je bil uporabljen pravilen zatezni moment. Če se vijačna zveza ne privije z umerjenim momentnim ključem ali če kontrolne lučke modula ne svetijo zeleno, je treba vijačno zvezo preveriti z umerjenim momentnim ključem in jo po potrebi priviti s pravilnim instalacijskim zateznim momentom.

Zvočni opozorilnik

Brenčalo modula za privijanje lahko kot zvočno povratno informacijo oddaja naslednje zvočne signale:
Stanje
Pomen
Daljši zvok
Zvok za potrditev
 • V redu
 • Postopek je uspešno zaključen.
 • Kontrolne lučke svetijo zeleno.
2 kratka zvoka
Opozorilni zvok 1
 • V redu oz. ni v redu, odvisno od pritrdilnega elementa in uporabe (npr. ponavljajoče se nastavitve, neprepoznan zatezni moment. Glejte poglavje Privijanje izdelka v pametnem delovanju )
 • Kontrolne lučke svetijo rumeno.
4 kratki zvoki
Opozorilni zvok 2
 • Ni v redu
 • Postopek je prekinjen.
 • Kontrolne lučke svetijo rdeče.

USB-vmesnik

Z USB-vmesnikom (tipa C, USB 2.0) lahko modul za privijanje povežete z računalnikom. S programsko opremo AT Documentation Software so vam med drugimi na voljo tudi naslednje funkcije:
 • Dodajanje podatkovnih nizov za nove pritrdilne elemente
 • Spreminjanje/posodabljanje obstoječih podatkovnih nizov
 • Izklop/vklop funkcije dokumentiranja
 • Nalaganje zapisov funkcije dokumentiranja
 • Nastavitev ure na modulu za privijanje
Dodatne informacije si lahko preberete v dokumentaciji za programsko opremo AT Documentation Software .
Programsko opremo lahko prenesete z naslednje spletne strani:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Obseg dobave

Pametni modul za privijanje, navodila za uporabo, kratka navodila, USB-kabel
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Tehnični podatki

Teža
0,24 kg
(0,53 lb)
Laserski razred
1
Tip branika
Bralnik s kamero (optični bralnik)
USB-vmesnik
Tip C, USB 2.0

Priprava dela

Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Vstavljanje modula za privijanje

OPOZORILO
Nevarnost kratkega stika !
 • Preden boste modul za zategovanje vstavili, se prepričajte, da so kontakti modula za zategovanje in kontakti modula udarnega vijačnika brez tujkov.
Image alternative
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi izpadlega modula za zategovanje !
 • Preverite, ali je modul za zategovanje varno nameščen na udarnem vijačniku.
 • Modul za privijanje od spredaj potisnite na udarni vijačnik, da se slišno zaskoči.

Vstavljanje akumulatorske baterije

OPOZORILO
Nevarnost kratkega stika !
 • Preden boste akumulatorsko baterijo vstavili, se prepričajte, da so kontakti akumulatorske baterije in kontakti modula za zategovanje brez tujkov.
Image alternative
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi izpadle akumulatorske baterije !
 • Preverite, ali je akumulatorska baterija trdno nameščena na modulu za zategovanje.
 • Akumulatorsko baterijo od spredaj potisnite na modul za privijanje, da se slišno zaskoči.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz izdelka.

Odstranjevanje modula za privijanje

Image alternative
 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 2. Pritisnite in pridržite gumb za sprostitev (2) modula za privijanje.
 3. Modul za privijanje povlecite z udarnega vijačnika (3) .

Uporaba

Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Vklop in izklop

Vklop modula za privijanje

Pogoji : Modul za privijanje je izklopljen, na zaslonu ni prikazano nič.
 1. Stikalo za preklop vrtenja v desno/levo udarnega vijačnika prestavite na vrtenje v desno.
 2. Na kratko pritisnite na krmilno stikalo udarnega vijačnika.
  • Osvetlitev zaslona se vklopi, na zaslonu se za kratek čas prikaže začetni zaslon Image alternative.
  • Za preverjanje delovanja bodo kontrolne lučke za kratek čas zasvetile v rdeči, rumeni in nato zeleni barvi. Zasliši se zvočni signal.
  • Na zaslonu je prikazan zadnji izbran način delovanja z izbirnim okvirjem.
  • Če je na zaslonu prikazana motnja:
   • Zaslonski prikaz poiščite poglavju Pomoč pri motnjah .
 3. Izberite način delovanja in po potrebi druge nastavitve.
 4. Pritisnite tipko za zaklepanje Image alternative.
  • Modul za privijanje je zaklenjen, udarni vijačnik je pripravljen na uporabo.

Izklop modula za privijanje

Modul za privijanje se izklopi:
 • če se udarni vijačnik po daljšem obdobju neuporabe samodejno izklopi
 • če odstranite akumulatorsko baterijo
 • če je prekinjena USB-povezava med modulom za privijanje in računalnikom.

Osnovna navodila za upravljanje

V tem poglavju so razložene pogosto uporabljene osnovne funkcije za boljše razumevanje delovanja sistema. Podrobna navodila za določen način delovanja najdete v ločenem poglavju o posameznem načinu delovanja.
Priključen udarni vijačnik se lahko uporablja samo, ko je modul za privijanje zaklenjen. To preprečuje nenamerno spreminjanje nastavitev.
Odklepanje modulaČe želite spremeniti nastavitve modula za privijanje, morate modul za privijanje najprej odkleniti.
 • Modul za privijanje odklenete tako, da pritisnete in pridržite tipko za zaklepanje Image alternative za najmanj 1 sekundo.
 • Na zaslonu se prikaže izbirni okvir in zadnja prikazana vrsta pritrdilnega elementa oz. zadnji izbran način delovanja.
 • Modul za privijanje je odklenjen in je v nastavitvenem načinu. Udarni vijačnik je izklopljen.
NavigacijaČe je na zaslonu prikazan izbirni okvir in več elementov (možnosti, parametri), potem lahko izbirni okvir premikate s puščičnima tipkama Image alternative in Image alternative.
Izbira možnosti/sprememba parametrov
 • Izbirni okvir postavite na element, ki ga želite spremeniti (možnost/parameter).
 • Pritisnite tipko OK.
 • Element je prikazan na črni podlagi.
 • S puščičnima tipkama lahko spremenite želeno nastavitev.
 • Pritisnite tipko OK, da prevzamete vrednost.
 • Element je spet prikazan z izbirnim okvirjem.
Zaklepanje modulaKo končate z nastavljanjem, morate modul za privijanje spet zakleniti.
 • Pritisnite tipko za zaklepanje Image alternative.
 • Izbirni okvir na zaslonu izgine. Pametni modul za privijanje je zaklenjen, nastavljenih parametrov za obdelavo ni mogoče nenamerno spremeniti.
 • Udarni vijačnik pa je znova vklopljen.

Osnovne nastavitve

Odpiranje osnovnih nastavitev

 1. Modul za privijanje po potrebi odklenite.
 2. Pritisnite tipko OK in jo pridržite za najmanj 1 sekundo.
  • Prikaže se meni za osnovne nastavitve.

Izbira funkcij v meniju za osnovne nastavitve

 1. S puščičnima tipkama premaknite izbirni okvir na simbol želene funkcije.
  Funkcije v meniju za osnovne nastavitve
  Simbol
  Funkcije
  Image alternative Prikaz datuma in časa na modulu za privijanje
  Nastavitev ure je možna samo s programsko opremo za računalnik AT Documentation Software .
  Image alternative Prikaz informacije o vzdrževanju udarnega vijačnika
  Image alternative Prikaz količine prostega prostora v pomnilniku modula za privijanje
  Pomembno: Če je pomnilnik skoraj poln, se najstarejši podatki samodejno prepišejo.
  S programsko opremo AT Documentation Software lahko preberete shranjene podatke in jih izbrišete iz pomnilnika modula za privijanje.
  Hilti priporoča, da podatke redno odčitate in shranite.
  Image alternative Prikaz različic programske opreme modula za privijanje in priključenega udarnega vijačnika
  Image alternative Zapuščanje menija za osnovne nastavitve
 2. Pritisnite tipko OK.

Zaslonski prikazi funkcije prikaz informacije o vzdrževanju udarnega vijačnika

Po vklopu simbola  Image alternative, se z naslednjimi zaslonskimi prikazi prikaže preostali čas uporabe udarnega vijačnika do naslednjega zahtevanega vzdrževanja.
Prikazi na zaslonu za vzdrževalno stanje udarnega vijačnika
Prikazovalnik
Pomen
Image alternative Udarni vijačnik je v zadovoljivem stanju, trenutno ni potrebno vzdrževanje.
Image alternative Kmalu bo treba izvesti vzdrževanje udarnega vijačnika.
Segmenti v pravokotniku desno na zaslonu prikazujejo preostali čas uporabe.
Image alternative Vzdrževanje udarnega vijačnika je treba izvesti nemudoma.
Pomembno: Opozorilo se samodejno prikaže, ko preteče preostali čas uporabe. Načinov delovanja „pametno delovanje“, „Tracefast“ in „privijanje“ ne morete več izbrati.
Ne glede na prikaze na zaslonu je treba za udarni vijačnik enkrat letno izvesti vzdrževanje, tako da se zagotovi kakovost vijačnih zvez, ki jih z njim izvajate.

Zapuščanje menija za osnovne nastavitve

 1. Premaknite izbirni okvir na simbol Image alternative.
 2. Pritisnite tipko OK.
  • Na zaslonu se prikaže zadnji izbran način delovanja.

Načini delovanja

Naslednji opisi posameznih načinov delovanja veljajo samo za vrtenje udarnega vijačnika v desno. Pri vrtenju v levo je delovanje udarnega vijačnika neregulirano.

Pametno delovanje

V načinu delovanja „pametno delovanje“ modul za privijanje regulira in nadzoruje postopek privijanja za izbrano vrsto pritrdilnega elementa. Pri tem se uporabijo parametri za obdelavo z zadnje posodobitve programske opreme in/ali parametrov. Da zagotovite, da se vedno uporabljajo aktualni parametri za obdelavo, redno preverjajte, ali so programska oprema in parametri posodobljeni.
V tem načinu delovanja sveti prikaz zateznega momenta udarnega vijačnika AT in stikalo za nastavitev zateznega momenta ne deluje.
Upoštevajte navodila za uporabo udarnega vijačnika.
Zaslonski prikaz parametrov za obdelavo
Image alternative
 1. Vrsta pritrdilnega elementa (kratko ime pritrdilnega elementa)
 2. Material/kakovost materiala
 3. Premer (če obstaja)

Vrsta pritrdilnega elementa

Za različne vrste pritrdilnih elementov so v modulu za privijanje tovarniško shranjeni različni parametri za obdelavo.
Prikazan pritrdilni element mora ustrezati uporabljenemu pritrdilnemu elementu.
Za več informacij glejte posebna navodila za uporabo izdelka SI-AT in splošna navodila za uporabo posameznega pritrdilnega elementa.
Prepričajte se, da nastavljeni parametri za obdelavo ustrezajo pritrdilnim elementom, ki jih uporabljate.

Način delovanja „Tracefast“

Način delovanja „Tracefast“ je razširitev načina delovanja „pametno delovanje“. V tem načinu delovanja modul za privijanje regulira in nadzoruje postopek privajanja izbrane vrste pritrdilnega elementa ter beleži parametre pritrdilnega elementa, vključno z njegovo serijsko številko. Pri tem se uporabijo parametri za obdelavo z zadnje posodobitve programske opreme in/ali parametrov. Da zagotovite, da se vedno uporabljajo aktualni parametri za obdelavo, redno preverjajte, ali so programska oprema in parametri posodobljeni.
V tem načinu delovanja sveti prikaz zateznega momenta udarnega vijačnika AT in stikalo za nastavitev zateznega momenta ne deluje.
Upoštevajte navodila za uporabo udarnega vijačnika.
Zaslonski prikaz parametrov za obdelavo
Image alternative
 1. Vrsta pritrdilnega elementa (kratko ime pritrdilnega elementa)
 2. Material/kakovost materiala/izvedba izdelka
 3. Premer (če obstaja)
 4. Aktivacija/deaktivacija Tracefast

Vrsta pritrdilnega elementa

Za različne vrste pritrdilnih elementov so v modulu za privijanje tovarniško shranjeni različni parametri za obdelavo.
Prikazan pritrdilni element mora ustrezati uporabljenemu pritrdilnemu elementu.
Za več informacij glejte posebna navodila za uporabo izdelka SI-AT in splošna navodila za uporabo posameznega pritrdilnega elementa.
Prepričajte se, da nastavljeni parametri za obdelavo ustrezajo pritrdilnim elementom, ki jih uporabljate.

Način delovanja „privijanje“

Zaslonski prikaz v načinu delovanja „privijanje“:
Image alternative
Številka označuje izbrano stopnjo.
V tem načinu delovanja vam je na voljo skupaj 30 stopenj. Stopnja, ki jo je treba izbrati za določeno vrsto pritrdilnega elementa, je odvisna od različnih dejavnikov.
  Primeri dejavnikov:
 • vrsta in velikost pritrdilnega elementa,
 • določen zatezni moment pritrdilnega elementa,
 • material in sestava obdelovanca, v katerega nameravate privijati.
Ustrezno stopnjo izberite postopoma na podlagi teh podatkov.

Določitev potrebne stopnje za način delovanja „privijanje“

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Nevarnost poškodb pritrdilnega elementa, nastavka in/ali obdelovanca
 • Pred začetkom privijanja se prepričajte, da so kontaktne površine obeh elementov, ki ju želite povezati, popolnoma nameščene ena na drugi in ste matico privili navzdol do prislona.
 1. Privijte pritrdilni element z uporabo nižje stopnje.
  • Začnite s čim nižjo stopnjo, da preprečite poškodbe pritrdilnega elementa zaradi premočnega privijanja.
 2. Preverite dosežen zatezni moment pritrdilnega elementa s pomočjo umerjenega momentnega ključa.
  Za večkratno privijanje več pritrdilnih elementov se morate prepričati, da bodo vsi pogoji, v katerih se bo privijanje izvajalo, enaki. Če se pogoji privijanja spremenijo, je morda treba nastaviti drugo stopnjo.
  Rezultat 1 / 3Določen zatezni moment pritrdilnega elementa ni bil dosežen.
  • Sprostite pritrdilni element in nastavite višjo stopnjo na modulu za privijanje.
  • Pritrdilni element privijte z novo stopnjo in ponovno izvedite ta korak za preizkus.
  Rezultat 2 / 3Določen zatezni moment pritrdilnega elementa je bil presežen.
  • Sprostite pritrdilni element in nastavite nižjo stopnjo na modulu za privijanje.
  • Pritrdilni element privijte z novo stopnjo in ponovno izvedite ta korak za preizkus.
  Rezultat 3 / 3Pritrdilni element je bil privit z določenim zateznim momentom.
  Določili ste pravilno stopnjo za pritrdilni element.

Način delovanja „neregulirano delovanje“

V tem načinu delovanja je modul za privijanje izklopljen. Če modula za privijanje med delom za kratek čas ne uporabljate, vam modula za ta čas zato ni treba odstraniti. Udarni vijačnik deluje tako, kot da modul za privijanje ni vstavljen. Na prikazu zateznega momenta udarnega vijačnika je prikazana izbrana stopnja zateznega momenta, ki jo je mogoče nastaviti s stikalom za nastavitev zateznega momenta.
Zaslonski prikaz v načinu delovanja „neregulirano delovanje“:
Image alternative

Nastavitev načina delovanja

Način delovanja lahko glede na vrsto pritrdilnega elementa nastavite na dva načina.

Nastavitev načina delovanja z branjem črtne kode, QR-kode ali kode Datamatrix

Če imate za izdelek Hilti , ki ga nameravate priviti, črtno kodo, QR-kodo ali kodo Datamatrix, lahko način delovanja tega izdelka hitro in preprosto nastavite z branjem kode.
 1. Odklenite modul za privijanje.
 2. Pritisnite tipko za branje.
  • Bralnik se vklopi, pripravljenost bralnika je na zaslonu prikazana s simbolom Image alternative.
Image alternative
 1. Modul držite na razdalji približno 15 centimetrov od črtne kode, QR-kode ali kode Datamatrix tako, da je križec projiciran na sredino kode.
  Rezultat 1 / 2Kontrolne lučke svetijo zeleno.
  Na prikazovalniku se prikaže Image alternative.
  Oglasi se zvok za potrditev.
  Na zaslonu se prikaže način obdelave za pritrdilni element, ki nameravate priviti.
  Rezultat 2 / 2
  Mogoče je, da za pritrdilni element, ki ga nameravate priviti, v pomnilniku modula za privijanje še ni shranjenih parametrov za obdelavo. Za pritrdilne elemente, ki se smejo uporabljati z izdelkom SI‑AT, Hilti zagotavlja ločena navodila za uporabo pritrdilnih elementov, združljivih z izdelkom SI‑AT. V teh navodilih najdete QR-kodo, ki jo lahko preberete z modulom za privijanje, da parametre za obdelavo shranite v pomnilnik modula za privijanje.
  Parametri za obdelavo za izdelek, ki ga nameravate priviti, se lahko z uporabo vmesnika USB na modul za privijanje naložijo tudi s programsko opremo AT Documentation Software . Da zagotovite, da se vedno uporabljajo aktualni parametri za obdelavo, redno preverjajte, ali so programska oprema in parametri posodobljeni.
  Kontrolne lučke svetijo rdeče.
  Na zaslonu je prikazan Image alternative (kode ni bilo mogoče prebrati ali pa ni znana).
  Oglasi se zvok za opozorilo.
  • Pritisnite tipko za branje in znova preberite kodo.
 1. Če pritrdilni element omogoča Tracefast, izberite, ali želite uporabljati način delovanja Tracefast (Image alternative) ali ne (Image alternative).
 2. Zaklenite modul za privijanje.
  • Če je način delovanja „Tracefast“ aktiviran, je na zaslonu trajno prikazan simbol Image alternative Image alternative.
  • Če je način delovanja „Tracefast“ deaktiviran, je na zaslonu trajno prikazan simbol Image alternative Image alternative.

Nastavitev načina delovanja z upravljalnimi tipkami

Če za pritrdilni element, ki ga nameravate priviti, črtna koda, QR-koda ali koda DataMatrix ni na voljo, lahko način delovanja nastavite z upravljalnimi tipkami modula za privijanje.
 1. Odklenite modul za privijanje.
 2. S puščičnimi tipkami postavite izbirni okvir na možnost, ki jo želite spremeniti.
 3. Pritisnite tipko OK.
  • Izbrana možnost je zdaj prikazana s črno podlago.
 4. S puščičnima tipkama izberite želeno nastavitev.
 5. Pritisnite tipko OK.
  • Izbrana nastavitev se prikaže z izbirnim okvirjem.
 6. Po potrebi ponovite korake od 3 do 5 za izvedbo dodatnih nastavitev.
 7. Zaklenite modul za privijanje.

Privijanje izdelka v pametnem delovanju

Pred vstavljanjem modula za privijanje se prepričajte, da je pritrdilni element, ki ga nameravate priviti, nameščen pravilno. Upoštevajte opozorila v navodilih za uporabo pritrdilnega elementa, ki ga nameravate priviti, in napotke za preverjanje pritrdilnih elementov.
 1. Nastavite način delovanja „pametno delovanje“.
 2. Stikalo za preklop vrtenja v levo/desno nastavite na vrtenje v desno.
 3. Udarni vijačnik s primernim nastavkom namestite na pritrdilni element, ki ga nameravate priviti.
 4. Pritisnite na krmilno stikalo in ga držite, dokler ne bo modul za privijanje dajal naslednjih povratnih informacij:
  Rezultat 1 / 4
  • Prikazano je sporočilo „Privijanje uspešno zaključeno“: Image alternative
  • Kontrolne lučke svetijo zeleno.
  • Oglasi se zvok za potrditev.
  Pritrdilni element je bil pravilno privit. Lahko nadaljujete s privijanjem naslednjega pritrdilnega elementa istega tipa.
  Rezultat 2 / 4
  • Prikazano je sporočilo „Vnovično privijanje uspešno zaključeno“: Image alternative
  • Kontrolne lučke svetijo rumeno.
  • Zasliši se opozorilni zvok 1.
  A) Privita je bila vijačna zveza sorniškega sidra ali navojnega droga s kemičnim sidrom, ki je že bila privita in se je potem znova sprostila. Če vijačne zveze ob namestitvi niste pravilno privili, jo morate preveriti oz. priviti z umerjenim momentnim ključem. B) Vijačna zveza za instalacijske sisteme in sidrna vodila je že bila privita, a modula ne more prepoznati, da je bil uporabljen pravilen zatezni moment. Vijačno zvezo preverite z umerjenim momentnim ključem in jo po potrebi privijte z ustreznim instalacijskim zateznim momentom.
  Rezultat 3 / 4
  • Prikazano je sporočilo „Prenizka napetost akumulatorske baterije“: Image alternative
  • Kontrolne lučke svetijo rdeče.
  Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije je prenizko za privijanje pritrdilnega elementa.
  • Pritisnite tipko OK, da sporočilo potrdite.
  • Vstavite napolnjeno akumulatorsko baterijo.
  Rezultat 4 / 4
  • Prikazano je sporočilo „Privijanje ni pravilno zaključeno“: Image alternative
  • Kontrolne lučke svetijo rdeče.
  • Zasliši se opozorilni zvok 2.
  • Dodatno privijte pritrdilni element z umerjenim momentnim ključem.

Privijanje izdelka v načinu delovanja „Tracefast“

Pred vstavljanjem modula za privijanje se prepričajte, da je pritrdilni element, ki ga nameravate priviti, nameščen pravilno. Upoštevajte opozorila v navodilih za uporabo pritrdilnega elementa, ki ga nameravate priviti, in napotke za preverjanje pritrdilnih elementov.
Če je aktiviran način delovanja „Tracefast“, modul za privijanje prepozna samo kode Datamatrix na pritrdilnih elementih. Če želite poskenirati drugo črtno kodo, QR-kodo ali kodo Datamatrix, morate deaktivirati način delovanja „Tracefast“.
 1. Aktivirajte način delovanja „Tracefast“ Image alternative Image alternative.
 2. Stikalo za preklop vrtenja v levo/desno nastavite na vrtenje v desno.
 3. Pritisnite krmilno stikalo udarnega vijačnika.
  • Bralnik modula za privijanje se aktivira.
 4. Poskenirajte kodo DataMatrix na pritrdilnem elementu, ki ga nameravate priviti.
  Rezultat 1 / 2Kontrolne lučke svetijo zeleno.
  Na prikazovalniku se prikaže Image alternative.
  Oglasi se zvok za potrditev.
  Na zaslonu se prikaže pritrdilni element, ki ga nameravati priviti, modul za privijanje pa shrani metapodatke o pritrdilnem elementu za naslednjo vijačno zvezo.
  Rezultat 2 / 2Kontrolne lučke svetijo rdeče.
  Na zaslonu je prikazan Image alternative (kode ni bilo mogoče prebrati ali pa ni znana).
  Oglasi se zvok za opozorilo.
  • Pritisnite tipko za branje in znova preberite kodo.
  • Če kode ni mogoče skenirati (npr. ker je preveč poškodovana), modul za privijanje po 10 sekundah ponudi možnost deaktiviranja načina delovanja „Tracefast“ za naslednji pritrdilni element in pritrdilni element privije v načinu delovanja „pametno delovanje“. Izbiro potrdite s tipko OK. Naslednji pritrdilni element lahko privijete brez shranjevanja njegovih metapodatkov. Nato se modul za privijanje samodejno preklopi nazaj v način delovanja „Tracefast“.
 5. Udarni vijačnik s primernim nastavkom namestite na pritrdilni element, ki ga nameravate priviti.
 6. Pritisnite na krmilno stikalo in ga držite, dokler ne bo modul za privijanje dajal naslednjih povratnih informacij:
  Rezultat 1 / 4
  • Prikazano je sporočilo „Privijanje uspešno zaključeno“: Image alternative
  • Kontrolne lučke svetijo zeleno.
  • Oglasi se zvok za potrditev.
  Pritrdilni element je bil pravilno privit. Lahko nadaljujete s privijanjem naslednjega pritrdilnega elementa istega tipa.
  Rezultat 2 / 4
  • Prikazano je sporočilo „Vnovično privijanje uspešno zaključeno“: Image alternative
  • Kontrolne lučke svetijo rumeno.
  • Zasliši se opozorilni zvok 1.
  A) Privila se je vijačna zveza sorniškega sidra, ki je že bila privita in se je potem znova sprostila. Če vijačne zveze ob namestitvi niste pravilno privili, jo morate preveriti oz. priviti z umerjenim momentnim ključem. B) Vijačna zveza za instalacijske sisteme in sidrna vodila je že bila privita, a modula ne more prepoznati, da je bil uporabljen pravilen zatezni moment. Vijačno zvezo preverite z umerjenim momentnim ključem in jo po potrebi privijte z ustreznim instalacijskim zateznim momentom.
  Rezultat 3 / 4
  • Prikazano je sporočilo „Prenizka napetost akumulatorske baterije“: Image alternative
  • Kontrolne lučke svetijo rdeče.
  Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije je prenizko za privijanje pritrdilnega elementa.
  • Pritisnite tipko OK, da sporočilo potrdite.
  • Vstavite napolnjeno akumulatorsko baterijo.
  Rezultat 4 / 4
  • Prikazano je sporočilo „Privijanje ni pravilno zaključeno“: Image alternative
  • Kontrolne lučke svetijo rdeče.
  • Zasliši se opozorilni zvok 2.
  • Dodatno privijte pritrdilni element z umerjenim momentnim ključem.
 7. Ponovite korake od 3 do 6 za vsak dodatni pritrdilni element, ki ga želite priviti.

Privijanje izdelka v načinu delovanja „privijanje“

 1. Nastavite način delovanja „privijanje“.
 2. Določite potrebno stopnjo privijanja za izdelek in jo nastavite.
 3. Stikalo za preklop vrtenja v levo/desno nastavite na vrtenje v desno.
 4. Udarni vijačnik namestite s primernim nastavkom na izdelek, ki ga želite priviti.
 5. Pritisnite na krmilno stikalo in ga držite, dokler ne bo modul za privijanje dajal naslednjih povratnih informacij:
  Rezultat 1 / 2
  • Prikazano je sporočilo „Privijanje uspešno zaključeno“: Image alternative
  • Kontrolne lučke svetijo zeleno.
  • Oglasi se zvok za potrditev.
  Pritrdilni element je bil pravilno privit. Lahko nadaljujete s privijanjem naslednjega pritrdilnega elementa istega tipa.
  Rezultat 2 / 2
  • Prikazano je sporočilo „Privijanje ni pravilno zaključeno“: Image alternative
  • Kontrolne lučke svetijo rdeče.
  • Zasliši se opozorilni zvok 2.
  • Pritrdilni element privijte z umerjenim momentnim ključem.

Preverjanje pritrdilnega elementa

Vsi pritrdilni elementi Hilti se redno posodabljajo, zato lahko modul SI-AT podpira tudi pritrdilne elemente, ki niso opisani v tej dokumentaciji. Vedno uporabljajte najnovejšo različico programske opreme in navodil za uporabo.
Najnovejša navodila za uporabo ter navodila za preverjanje najdete na spletni strani: www.hilti.group

Preverjanje pritrdilnih elementov zateznih sider

Da boste pri privijanju segmentnih sider v „pametnem delovanju“ uporabili zatezni moment v skladu z odobritvijo/navodili za uporabo, je treba prvo in zadnje segmentno sidro preveriti z umerjenim momentnim ključem. Uporabljen instalacijski zatezni moment morate tako preveriti takoj po privijanju (namestitvi) zateznega sidra.
Preizkusni moment ustreza 75 % zateznega momenta ustreznega zateznega sidra, glejte navodila za uporabo sidra.
 • Pritrdilni element zateznega sidra preverite z umerjenim momentnim ključem in ustreznim kontrolnim zateznim momentom. Pri tem upoštevajte kot, za katerega se lahko dodatno privije pritrdilni element.
  Rezultat 1 / 2Pritrdilni element zateznega sidra se ni privil preko navedenega največjega kota privijanja (< 180°).
  Pritrdilni element je bil pravilno privit.
  Rezultat 2 / 2Pritrdilni element zateznega sidra se je dodatno privil preko navedenega največjega kot privijanja (> 180°).
  Pritrdilni element je bil privit pomanjkljivo. Vse vijačne zveze, ki so bile izvedene po preizkusu, veljajo za neprimerne in jih morate preveriti. Udarni vijačnik naj pregledajo pri servisni službi Hilti .

Preverjanje pritrdilnih elementov navojnih drogov s kemičnimi sidri

Da boste pri vijačni zvezi pritrdilnih elementov navojnih drogov s kemičnimi sidri v načinu „pametno delovanje“ uporabili zatezni moment v skladu z odobritvijo/navodili za uporabo, je treba prvi in zadnji pritrdilni element preveriti z umerjenim momentnim ključem. To preverjanje uporabljenega instalacijskega zateznega momenta je treba opraviti takoj po zategovanju pritrdilnega elementa navojnega droga (po času strjevanja, ki je potreben za kemično sidro).
Preizkusni moment ustreza 100 % instalacijskega zateznega momenta ustreznega pritrdilnega elementa navojnega droga in je naveden v navodilih za uporabo ustreznega navojnega droga.
 • Pritrdilni element pritrdilnega elementa navojnega droga preverite z umerjenim momentnim ključem in ustreznim kontrolnim zateznim momentom. Pri tem upoštevajte kot, za katerega se lahko dodatno privije pritrdilni element.
  Rezultat 1 / 2Pritrdilni element navojnega droga se ni privil preko navedenega največjega kota privijanja (< 180°).
  Pritrdilni element je pravilno privit.
  Rezultat 2 / 2Pritrdilni element navojnega droga se je dodatno privil preko navedenega največjega kota privijanja (> 180°).
  Pritrdilni element je bil privit pomanjkljivo. Vse vijačne zveze, ki so bile izvedene po preizkusu, veljajo za neprimerne in jih morate preveriti. Udarni vijačnik naj pregledajo pri servisni službi Hilti .

Preverite varnost pritrdilnega elementa za namestitvene sisteme

Da boste pri privijanju povezovalnih glav v „pametnem delovanju“ uporabili zatezni moment v skladu z odobritvijo/navodili za uporabo, je treba prvo in zadnjo povezovalno glavo preveriti z umerjenim momentnim ključem. Uporabljen instalacijski zatezni moment morate tako preveriti takoj po privijanju (namestitvi) povezovalne glave.
Preizkusni moment ustreza zateznemu momentu ustrezne povezovalne glave, glejte navodila za uporabo te povezovalne glave.
 • Preverite pritrdilni element z umerjenim momentnim ključem. Pri tem upoštevajte kot, za katerega se lahko dodatno privije pritrdilni element.
  Rezultat 1 / 2Pritrdilni element se ni privil preko navedenega največjega kota privijanja (< 180°).
  Vijačna zveza pritrdilnega elementa je bila izvedena pravilno.
  Rezultat 2 / 2Pritrdilni element se je dodatno privil preko navedenega največjega kota privijanja (> 180°).
  Izvedena vijačna zveza je pomanjkljiva. Vse vijačne zveze, ki so bile izvedene po preizkusu, veljajo za neprimerne in jih morate preveriti. Udarni vijačnik naj pregledajo v servisni službi Hilti .

Preverjanje vijačne zveze sornikov T v sidrnih vodilih

Da boste pri privijanju sornikov T v „pametnem delovanju“ uporabili zatezni moment v skladu z odobritvijo/navodili za uporabo, je treba prvo in zadnji sornik T preveriti z umerjenim momentnim ključem. Uporabljen instalacijski zatezni moment morate tako preveriti takoj po privijanju (namestitvi) sornika T.
Preizkusni moment ustreza zateznemu momentu ustreznega sornika T, glejte navodila za uporabo sornika T.
 • Preverite pritrdilni element sornika T z umerjenim momentnim ključem in pravilnim kontrolnim zateznim momentom. Pri tem upoštevajte kot, za katerega se lahko dodatno privije pritrdilni element.
  Rezultat 1 / 2Pritrdilni element se ni privil preko navedenega največjega kota privijanja (< 360°).
  Pritrdilni element je bil pravilno privit.
  Rezultat 2 / 2Pritrdilni element se je dodatno privil preko navedenega največjega kota privijanja (> 360°).
  Pritrdilni element je bil privit pomanjkljivo. Vse vijačne zveze, ki so bile izvedene po preizkusu, veljajo za neprimerne in jih morate preveriti. Udarni vijačnik naj pregledajo pri servisni službi Hilti .

Preverjanje privitih vijačnih zvez v načinu delovanja „privijanje“

 • V rednih časovnih intervalih preverite z umerjenim momentnim ključem v skladu s svojimi predpisi podjetja ali zahtevami za kakovost, ali je bil želen zatezni moment dosežen.

Priključitev modula za privijanje na osebni računalnik

Image alternative
 1. Namestite pokrov na spodnji strani modula za privijanje.
 2. Vtič (tipa C, USB 2.0) USB-kabla vstavite v vhod USB-vmesnika za privijanje.
 1. Vtič (tipa A) USB-kabla povežite z računalnikom.
  • Modul za privijanje se zdaj napaja z elektriko prek računalnika. Na zaslonu modula je prikazan logotip USB (Image alternative).
  Ko USB-kabel izvlečete, namestite zaščito na modulu za privijanje. S tem preprečite, da bi se v USB-vmesniku nabrala umazanija.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega izdelka
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Morebitne prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte sredstev za nego, ki vsebujejo silikon, saj lahko poškodujejo plastične dele.
 • Za čiščenje kontaktov izdelka uporabite čisto in suho krpo.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Nikoli ne uporabite akumulatorske baterije z zamašenimi prezračevalnimi režami. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Poskrbite, da akumulatorska baterija ne bo prekomerno izpostavljena prahu ali umazaniji. Akumulatorske baterije nikoli ne izpostavljajte visoki vlagi (npr. s potapljanjem v vodo ali puščanjem na dežju).
  Če je akumulatorska baterija premočena, ravnajte z njo kot s poškodovano akumulatorsko baterijo. Izolirajte jo v negorljivi posodi in se obrnite na servisno službo Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme priti v stik z oljem in maščobo iz drugih virov. Ne dovolite, da se na akumulatorski bateriji nabira prah ali umazanija. Akumulatorsko baterijo očistite s suho, mehko ščetko ali čisto, suho krpo. Ne uporabljajte sredstev za nego, ki vsebujejo silikon, saj lahko poškodujejo plastične dele.
  Ne dotikajte se kontaktov akumulatorske baterije in ne odstranjujte tovarniško nameščenega sloja maščobe s kontaktov.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte sredstev za nego, ki vsebujejo silikon, saj lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne priprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Da zagotovite varnost pri delu, uporabljajte le originalne nadomestne dele, potrošni material in pribor. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora Hilti najdete v vašem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Transport in skladiščenje

Transport akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorsko baterijo/akumulatorske baterije.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.
Skladiščenje akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij
  OPOZORILO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Izdelek in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem skladiščenju preverite, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Upoštevajte tudi navodila za odpravljanje motenj v navodilih za uporabo uporabljenega udarnega vijačnika.
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Image alternative
Prikazano je sporočilo „Zaklepanje modula“.
Modul za privijanje je odklenjen.
 • Pritisnite tipko za zaklepanje Image alternative, da zaklenete modul za privijanje in vklopite udarni vijačnik.
Image alternative
Prikazano je sporočilo „Temperatura akumulatorske baterije je previsoka“.
Akumulatorska baterija se je pregrela.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo ali pa jo pustite, da se ohladi.
Image alternative
Prikazano je sporočilo „Temperatura akumulatorske baterije je prenizka“.
Temperatura akumulatorske baterije je pod 0 °C.
 • Počakajte, da se akumulatorska baterija postopoma segreje nad 0 °C.
Image alternative
Prikazano je sporočilo „Temperatura udarnega vijačnika je previsoka“.
Udarni vijačnik je pregret.
 • Počakajte, da se udarni vijačnik ohladi.
 • Očistite prezračevalne reže.
Image alternative
Prikazano je sporočilo „Stopnja napolnjenosti akumulatorskih baterij je prenizka“.
Napolnjenost akumulatorske baterije ne zadošča za pravilno privijanje pritrdilnega elementa.
 • Vstavite napolnjeno akumulatorsko baterijo.
Image alternative
Prikazano je sporočilo „Previsoka poraba toka“.
Poraba toka je za kratek čas previsoka.
 • Pritisnite tipko OK, da sporočilo potrdite.
 • Ponovite postopek privijanja.
 • Če se sporočilo ponovno prikaže, potem stopite v stik s servisno službo Hilti .
Image alternative
Prikazano je sporočilo „Gumbna baterija je prazna“.
Gumba baterija ure v modulu za privijanje je prazna.
  Pravilnosti podatkov za datum in čas v zapisniku dokumentiranja se ne more več zagotavljati.
 • Obrnite se na servisno službo Hilti , kjer bodo akumulatorsko baterijo zamenjali.
Image alternative
Prikazano je sporočilo „Nemudoma je potrebno vzdrževanje udarnega vijačnika“.
Vzdrževanje udarnega vijačnika je treba izvesti nemudoma.
  Načinov delovanja „pametno delovanje“, „Tracefast“ in „privijanje“ ne morete več izbrati.
 • Obrnite se na servisno službo Hilti , ki bo izvedla vzdrževanje udarnega vijačnika.
Image alternative
Prikazano je sporočilo „Napaka naprave“.
Prepoznana je bila napaka orodja.
 • Priključite modul za privijanje na osebni računalnik.
 • S programsko opremo AT Documentation Software preberite pomnilnik napak in sledite navodilom programske opreme za odpravo napak.
Image alternative
Prikazano je sporočilo „Funkcija dokumentiranja je izklopljena“.
Funkcija dokumentiranja je izklopljena (samo opozorilo).
 • Če potrebujete funkcijo dokumentiranja, potem priklopite modul za privijanje na računalnik in vklopite funkcijo dokumentiranja na programski opremi za računalnik AT Documentation Software .
 • Po potrebi pritisnite tipko OK, da sporočilo ugasnete in nadaljujete postopek zagona modula za privijanje.
Image alternative
Prikazano je sporočilo „Pomnilnik je skoraj poln“. (Sporočilo se prikaže pri vrednostih ≥ 90 %.)
Podatkovni pomnilnik modula za privijanje je skoraj poln. Pozor: Če je podatkovni pomnilnik modula za privijanje poln, se najstarejši podatki prepišejo!
 • Priključite modul za privijanje na osebni računalnik.
 • Podatke preberite s programsko opremo AT Documentation Software , tako da jih boste lahko dokumentirali v poročilu.
 • Nato izbrišite podatke na pomnilniku modula za privijanje, da sprostite prostor.
Image alternative
Prikazano je sporočilo „Pomnilnik je poln“.
Podatkovni pomnilnik modula za privijanje je poln. Pozor: najstarejši podatki bodo prepisani!
 • Priključite modul za privijanje na osebni računalnik.
 • Podatke preberite s programsko opremo AT Documentation Software , tako da jih boste lahko dokumentirali v poročilu.
 • Nato izbrišite podatke na pomnilniku modula za privijanje, da sprostite prostor.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

Pribor, sistemske izdelke in dodatne informacije za vaš izdelek najdete tukaj.

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za kitajsko tržišče.
Pogoji : Južna Koreja
Informacije o odobritvi za posamezne države
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti

Varnostni napotki in navodila za uporaboV tej dokumentaciji se pojem akumulatorska baterija uporablja za polnilne litij-ionske akumulatorske baterije, v katerih je združenih več litij-ionskih celic. Lahko jih uporabljate samo z električnimi orodji Hilti, katerim so tudi namenjene. Uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije Hilti !
OpisAkumulatorske baterije Hilti so opremljene s sistemi za upravljanje in zaščito celic.
Akumulatorske baterije so izdelane iz celic, ki vsebujejo litij-ionske materiale za shranjevanje energije, ki omogočajo visoko specifično gostoto energije. Litij-ionske akumulatorske baterije imajo majhen spominski učinek, vendar so zelo občutljive na zunanje vplive, prekomerno izpraznitev ali previsoke temperature.
Izdelke, ki so odobreni za akumulatorske baterije Hilti , najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group
Varnost
 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Ravnajte v skladu z navodili, ki so navedena v poglavju Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije .
Kako ravnati, če so vaše akumulatorske baterije poškodovane
 • Če je vaša akumulatorska baterija poškodovana, se obrnite izključno na servis Hilti .
 • Ne uporabljajte akumulatorskih baterij, iz katerih izteka tekočina.
 • Če iz njih izteka tekočina, preprečite neposreden stik tekočine z očmi in/ali kožo. Pri ravnanju s tekočino iz akumulatorskih baterij vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaščito za oči.
 • Za odstranjevanje iztečene baterijske tekočine uporabite za to odobreno kemično čistilno sredstvo. Upoštevajte krajevne predpise za odstranjevanje tekočine iz akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorsko baterijo v okvari položite v negorljivo posodo in jo pokrijte s suhim peskom, krednim prahom (CaCO3) ali silikatom (vermikulit). Nato neprodušno zaprite pokrov in posode ne shranjujte v bližini vnetljivih plinov, tekočin ali predmetov.
 • Posodo oddajte v vašem centru Hilti Store ali se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
Kako postopati v primeru nedelujočih akumulatorskih baterij
 • Pazite na nenormalno vedenje akumulatorskih baterij, kot so nepravilno polnjenje ali neobičajno dolgo polnjenje, občutno manjša zmogljivost, nenavadno delovanje LED-diod ali iztekanje tekočine. To so indikatorji, ki lahko opozarjajo na notranjo napako.
 • Če sumite, da ima akumulatorska baterija notranjo napako, se obrnite na servis Hilti .
 • Če akumulatorska baterija ne deluje več, je ni mogoče več napolniti ali pa iz nje izteka tekočina, jo morate zavreči. Glejte poglavje Vzdrževanje in ravnanje z odpadnim materialom .
Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije
  OPOZORILO
  Nevarnost zaradi vnetja akumulatorske baterije! Iz goreče akumulatorske baterije se lahko iztekajo nevarne in eksplozivne tekočine in hlapi, ki lahko povzročijo korozijske poškodbe, opekline ali eksplozije.
 • Ko izvajate ukrepe za gašenje goreče akumulatorske baterije, nosite svojo osebno zaščitno opremo.
 • Poskrbite za primerno prezračevanje, da lahko iz prostora uidejo nevarni in eksplozivni hlapi.
 • Ob izrazitejšem dimljenju prostor takoj zapustite.
 • V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.
 • Preden začnete z gašenjem, pokličite gasilce.
 • Goreče akumulatorske baterije gasite samo z vodo z največje možne razdalje. Gasilni aparati s prahom in požarne odeje pri litij-ionskih akumulatorskih baterijah niso učinkovite. Požari v okolici se lahko pogasijo z običajnimi gasilnimi sredstvi.
 • Ne poskušajte premikati večjih količin gorečih baterij. Neprizadete materiale odstranite iz bližnje okolice in s tem izolirajte prizadete akumulatorske baterije.
Če se akumulatorska baterija ne ohladi, iz nje izstopa dim ali se vname:
 • Akumulatorsko baterijo dvignite z lopato in jo odvrzite v vedro z vodo. Hladilni učinek preprečuje širjenje požara na akumulatorske celice, ki še niso dosegle kritične temperature vžiga.
 • Akumulatorsko baterijo vsaj 24 ur pustite v vedru, da se povsem ohladi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
Navodila za transport in shranjevanje
 • Temperatura okolice med -17 °C in +60 °C/1 °F in 140 °F.
 • Temperatura shranjevanja med -20 °C in +40 °C/-4 °F in 104 °F.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorske baterije shranjujte na hladnem in suhem mestu. Shranjevanje akumulatorske baterije na hladnem podaljša njen čas delovanja. Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
Vzdrževanje in odstranjevanje
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna. Preprečite nepotreben prah ali umazanijo na akumulatorski bateriji. Akumulatorsko baterijo očistite s suhim mehkim čopičem ali čisto, suho krpo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte, če ima zamašene prezračevalne reže. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Izogibajte se vdoru tujkov v notranjost.
 • V akumulatorsko baterijo ne sme vstopiti vlaga. Če je v akumulatorsko baterijo vstopila vlaga, ravnajte z njim kot s poškodovano akumulatorsko baterijo in ga izolirajte v negorljivi posodi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
 • Zaradi nepravilnega odstranjevanja lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine. Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
 • Akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok. Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.