Jezik

PM 2-LG

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Izdelek podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Linijski laser
  PM 2-LG
  Generacija
  02
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Nalepke na izdelku

Informacije o laserju
Image alternative 2. laserski razred po standardu IEC60825-1/EN60825-1:2014 in v skladu s CFR 21 § 1040.10 in 1040.11 (Laser Notice 56).
Ne glejte v žarek.

Varnost

Splošna varnostna opozorila za merilne naprave

Image alternative OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Merilne naprave lahko predstavljajo nevarnost, če se upravljajo na nepravilen način. Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko privede do poškodb merilne naprave in/ali hujših telesnih poškodb.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da izdelka ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem so gorljive tekočine, plini in prah.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približali izdelku.
 • Izdelek uporabljajte samo v skladu z določenimi pogoji uporabe.
 • Upoštevajte lokalne predpise za preprečevanje poškodb.
Električna varnost
 • Izdelek zaščitite pred dežjem in vlago. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline ali eksplozije.
 • Čeprav je izdelek zaščiten pred vdorom vlage, ga obrišite, preden ga pospravite v kovček ali torbo.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z merilno napravo se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte merilne naprave, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi merilne naprave lahko privede do resnih poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Če nosite osebno zaščitno opremo, zmanjšate tveganje za poškodbe.
 • Prepovedano je onesposobljenje varnostnih elementov in odstranjevanje ploščic z navodili in opozorili.
 • Izogibajte se nenamernemu vklopu naprave. Preden merilno napravo priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, jo dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključena.
 • Izdelek in pribor uporabljajte v skladu s temi navodili in v skladu s posebnimi navodili, predpisanimi za to vrsto orodja. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Zaradi uporabe izdelka v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za merilne naprave, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
 • Merilne naprave ne smete postavljati v bližino medicinskih aparatov.
Uporaba merilne naprave in ravnanje z njo
 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Merilne naprave, ki jih ne uporabljate, shranjujte zunaj dosega otrok. Izdelka ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem izdelka oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Merilne naprave so nevarne, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte merilno napravo. Preverite, ali premični deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo ter ali so deli orodja zlomljeni ali poškodovani do te mere, da bi ovirali delovanje merilne naprave. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del merilne naprave popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževane merilne naprave.
 • Izdelka ne smete nikoli spreminjati ali manipulirati. Zaradi sprememb ali modifikacij, ki niso izrecno dovoljene s strani podjetja Hilti , lahko uporabniku preneha pravica do uporabe izdelka.
 • Pred pomembnimi meritvami, po padcu ali drugih mehanskih vplivih morate natančno preveriti točnost merilne naprave.
 • Na rezultate meritev lahko zaradi načina delovanja vplivajo določeni pogoji v okolici. Sem spada tudi npr. bližina naprav, ki ustvarjajo močna magnetna ali elektromagnetna polja, tresljaje in spremembe temperature.
 • Če se rezultati pri merjenju hitro spreminjajo, je lahko rezultat merjenja popačen.
 • Če izdelek prenesete iz hladnega v toplejši prostor ali obratno, se mora pred uporabo aklimatizirati. Velike temperaturne razlike lahko povzročijo izpad delovanja in napačne merilne rezultate.
 • Pri uporabi adapterjev in pribora se prepričajte, da je pribor varno pritrjen.
 • Čeprav je merilna naprava zasnovana za zahtevne pogoje uporabe na gradbišču, ravnajte z njo skrbno, tako kot z drugimi optičnimi in električnimi izdelki (npr. z daljnogledom, očali ali fotoaparatom).
 • Upoštevajte navedene temperature za uporabo in skladiščenje.

Dodatna varnostna opozorila za lasersko merilno napravo

 • Pri nepravilnem odpiranju izdelka lahko pride do laserskega sevanja, ki presega 2. razred. Izdelek naj popravlja le servis Hilti .
 • Zavarujte območje merjenja. Poskrbite, da pri postavljanju izdelka laserskega žarka ne usmerite proti drugim osebam ali proti sebi. Laserski žarki morajo potekati visoko nad ali nizko pod višino oči.
 • V izogib napačnim meritvam mora biti izstopno okence za laserski žarek vedno čisto.
 • Natančnost izdelka preverite pred začetkom merjenja/uporabe in večkrat med uporabo.
 • Rezultati meritev v bližini predmetov oz. površin, ki odbijajo svetlobo, oz. skozi steklene šipe ali podobne materiale so lahko popačeni.
 • Izdelek namestite na ustrezno držalo ali stojalo ali pa ga postavite na ravno površino.
 • Delo z merilnimi letvami v bližini visokonapetostnih vodov ni dovoljeno.
 • Prepričajte se, da se v bližini ne uporablja nobena druga laserska merilna naprava, ki lahko vpliva na vašo meritev.
 • Pot laserskega žarka ne sme potekati skozi nenadzorovana območja.

Dodatna varnostna opozorila

 • Nevarnost poškodb zaradi padca orodja in/ali pribora. Pred začetkom dela preverite, da je nameščen pribor varno pritrjen.

Elektromagnetna združljivost

Čeprav naprava izpolnjuje stroge zahteve zadevnih direktiv, podjetje Hilti ne more izključiti možnosti, da lahko pride do motenj v delovanju naprave zaradi močnih sevanj, kar lahko privede do izpada delovanja naprave. V takšnem primeru in v primeru drugih negotovosti opravite kontrolne meritve. Hilti prav tako ne more izključiti možnosti motenj drugih naprav (npr. letalskih navigacijskih naprav).

Razvrstitev laserja za izdelke 2. laserskega razreda

Izdelek ustreza 2. laserskemu razredu po IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 in CFR 21 § 1040 (FDA). Te izdelke je možno uporabljati brez dodatnih zaščitnih ukrepov. Kljub temu pa ne smete gledati neposredno v vir svetlobe – tako kot ne smete gledati v sonce. V primeru neposrednega stika z očmi zaprite oči in glavo obrnite stran od sevanja. Laserskega žarka ne usmerjajte v druge osebe.

Skrbno ravnanje z baterijami in njihova uporaba

 • Pred daljšim skladiščenjem baterije odstranite iz izdelka. Med daljšim skladiščenjem lahko baterije korodirajo in se izpraznijo.
 • Baterije hranite zunaj dosega otrok.
 • Ne mešajte starih in novih baterij. Vedno istočasno zamenjajte vse baterije. Ne uporabljajte baterij različnih proizvajalcev ali različnih tipov.
 • Ne uporabljajte poškodovanih baterij.
 • Uporabljajte samo tip baterij, ki je predviden za ta izdelek. Uporaba drugih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Pri menjavi baterij pazite, da so poli pravilno poravnani. Obstaja nevarnost eksplozije.
 • Baterij ne pregrevajte in jih ne izpostavljajte ognju. Baterije lahko eksplodirajo in povzročijo sproščanje strupenih snovi.
 • Baterij ne polnite.
 • Baterij ne prispajkajte v izdelek.
 • Baterij ne praznite s kratkim stikom. Baterije lahko postanejo netesne, eksplodirajo, zagorijo in poškodujejo osebe.
 • Baterij ne poškodujte in jih ne razstavljajte. Baterije lahko postanejo netesne, eksplodirajo, zagorijo in poškodujejo osebe.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Predal za baterije
 2. Indikator napolnjenosti
 3. Tipka za način sprejemnika
 4. Tipka za linijski način
 5. Izstopno okence za laserski žarek
 6. Pritrdilni navoj
 7. Izbirno stikalo za vklop in izklop ter odklepanje in zaklepanje nihala
 8. Uho za pritrditev varovala pred padcem
 9. Mesto ploščice s podatki

Namenska uporaba

Opisani izdelek je samonivelirni linijski laser, ki je namenjen niveliranju in poravnavanju. Linijski laser ima dve zeleni liniji (vodoravno in navpično) in eno presečišče linij. Linijski laser lahko upravlja ena oseba. Liniji in presečišče linij imajo doseg pribl. 20 m. Doseg je odvisen od osvetljenosti okolice. Izdelek je namenjen uporabi v zaprtih prostorih.
Napravo lahko uporabljate za: niveliranje vtičnic, kabelskih kanalov, radiatorjev in instalacij; niveliranje spuščenih stropov; niveliranje in poravnavanje vrat in oken; prenašanje višin; navpično poravnavanje cevi.

Indikatorji stanja

Stanje
Pomen
LED-dioda ne sveti.
 • Naprava je izklopljena.
 • Baterije so prazne.
 • Baterije so napačno vstavljene.
LED-dioda neprekinjeno sveti.
Laserski žarek je vklopljen. Naprava deluje. Baterije so napolnjene.
LED-dioda hitro utripa.
Baterije so skoraj prazne.
LED-dioda utripa.
Naprava se je samodejno izklopila, grezilo pa ni blokirano.
Laserski žarek utripne dvakrat na 10 (grezilo ni zaklenjeno) oz. 2 (grezilo zaklenjeno) sekundi.
Baterije so skoraj prazne.
Laserski žarek petkrat utripne in nato ostane trajno vključen.
 • Samodejni izklop je bil deaktiviran.
 • Način sprejemnika je bil vklopljen ali izklopljen.
Laserski žarek utripa z visoko frekvenco.
Naprava se ne more sama znivelirati.
Laserski žarek utripne na vsaki 2 sekundi.
Način za poševno linijo. Nihalo je zaklenjeno, zato liniji nista nivelirani.

Obseg dobave

Linijski laser, torba, 4 × baterija AA (ne na vseh trgih), navodila za uporabo, certifikat proizvajalca

Tehnični podatki

Doseg linij in presečišča brez laserskega sprejemnika
20 m
(65 ft — 10 in)
Doseg linij in presečišča z laserskim sprejemnikom (odvisno od osvetljenosti okolice in položaja sprejemnika glede na laser)
2 m … 50 m
(6 ft — 10 in … 164 ft)
Čas samoniveliranja
3 s
Območje samoniveliranja (običajno)
±4°
Natančnost pri 10 m
±3 mm
(±0,1 in)
Debelina linije (razdalja 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Laserski razred
Razred 2, viden, 510–530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014); razred II (CFR 21 §1040.10 in 1040.11) (FDA)
Divergenca laserskih linij *180°
0,05 ... 0,08 mrad
Povprečna izhodna moč (maks) (p)
< 1 mW
Dolžina valov (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Trajanje pulza (tp)
< 60 µs
Frekvenca pulzov (f)
< 12 kHz
Napajanje
4 × baterija 1,5V AA
Čas delovanja (običajni), vklopljeni obe liniji
pri 24 °C : 10 ur
Čas delovanja (običajni), vklopljena vodoravna ali navpična linija
pri 24 °C : 20 ur
Samodejni izklop (aktiviran po)
1 ura
Indikator načina delovanja
LED dioda in laserska žarka
Delovna temperatura
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Temperatura skladiščenja
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Zaščita pred prahom in škropljenjem vode (razen predala za baterije)
IP 54 po IEC 60529
Navoj stojala
UNC 1/4"
Dimenzije dolžina × širina × višina
66 mm × 116 mm × 103 mm
(2,6 in × 4,6 in × 4,1 in)
Teža s podnožjem in baterijami
600 g
(21,2 oz)

Uporaba

Namestitev/menjava baterij

 • Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polarnost.
 • Vedno zamenjajte vse baterije.
 • Uporabljajte le baterije, proizvedene v skladu z mednarodnimi standardi.
Image alternative
 1. Odprite predal za baterije.
 2. Po potrebi odstranite prazne baterije.
 3. Vstavite nove baterije.
 4. Zaprite predal za baterije.

Varovanje pred padcem

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajočega orodja in/ali pribora!
 • Uporabljajte le varovalo pred padcem Hilti , ki se priporoča za vaš izdelek.
 • Pred vsako uporabo preverite varovalo pred padcem in pritrdilne točke varovala pred padcem glede poškodb.
Upoštevajte nacionalne smernice za delo na višini.
Kot varovalo pred padcem izdelka uporabljajte izključno varovalo Hilti PMA 92.
 • Varovalo pred padcem pritrdite na laser in nosilno konstrukcijo. Preverite, ali je zanesljivo pritrjeno.
  Upoštevajte navodila za uporabo varovala pred padcem Hilti .

Vklop laserskih žarkov

 1. Nastavite izbirno stikalo v položaj Image alternative (vklop/odklenjeno).
  • Vklopita se obe laserski liniji in vse točke.
 2. Pritisnite tipko za linijski način tako dolgo, dokler ne izberete želenega linijskega načina.
  • Izdelek menja med načini delovanja po naslednjem zaporedju: obe liniji, vodoravna linija, navpična linija.

Nastavitev laserskega žarka za funkcijo „nagnjena linija“

 1. Nastavite izbirno stikalo v položaj Image alternative (vklop/zaklenjeno).
  • Vodoravna linija se vklopi.
 2. Pritisnite tipko za linijski način tako dolgo, dokler ne izberete želenega linijskega načina.
  • Izdelek menja med načini delovanja po naslednjem zaporedju: vodoravna linija, navpična linija, obe liniji.
  Pri funkciji „nagnjena linija“ je nihalo zaklenjeno in laser ni niveliran.
  Laserski žarek/žarka utripne/utripneta vsakih 5 sekund.

Izklop laserskih žarkov

 1. Izbirno stikalo nastavite v položaj OFF .
  • Laserski žarek se izključi in nihalo se zaklene.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi nenamernega vklopa!
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je pripadajoči izdelek izklopljen.
 1. Laserski žarek se samodejno izključi, če je akumulatorska baterija prazna.

Primeri uporabe

Prenašanje višine

Image alternative

Poravnavanje suhomontažnih profilov

Image alternative

Poravnavanje luči na stropu

Image alternative

Poravnavanje cevi

Image alternative

Poravnavanje grelnih teles

Image alternative

Poravnavanje okvirov oken in vrat

Image alternative

Vklop ali izklop načina sprejemanja laserja

Doseg laserskega sprejemnika je lahko zaradi nesimetričnosti laserja, ki je posledica gradbenih lastnosti, ter morebitnih motečih zunanjih svetlobnih virov omejen.
Delo izvajajte na močnejši strani linijskega laserja in preprečite dela pod neposredno svetlobo, da dosežete optimalen doseg. Ojačana stran je sprednja stran linijskega laserja.
 1. Za vklop načina sprejemnika pritisnite tipko za način sprejemnika.
  • Laserski žarek v potrditev petkrat utripne.
  • Lučka LED ob tipki za način sprejemnika sveti zeleno.
  • Vidnost laserskih žarkov se zmanjša.
 2. Znova pritisnite tipko za način sprejemnika, da znova izklopite način sprejemnika.
  • Lučka LED ob tipki za način sprejemnika ugasne.
  • Vidnost laserskih žarkov se spet poveča na normalno stopnjo.
  Ob izklopu laserja se način sprejemanja izklopi.

Kontrola

Preverjanje niveliranosti laserskega žarka

Image alternative
 1. Razdalja med stenami mora znašati vsaj 10 m.
 2. Postavite laser na vodoravno površino, pribl. 20 cm od stene (A), in usmerite presečišče laserskih linij na steno (A).
 3. Označite presečišče laserskih linij na steni (A) s križem (1) in križem (2) na steni (B).
 4. Postavite laser na ravno in vodoravno površino, pribl. 20 cm od stene (B), in usmerite presečišče laserskih linij na križ (1) na steno (A).
 5. Nastavite višino presečišča laserskih linij tako, da presečišče prekriva oznako (2) na steni (B). Po potrebi uporabite stativ ali stenski nosilec.
 6. Označite presečišče laserskih linij ponovno na steni (A) s križem (3).
 7. Izmerite odmik D med križema (1) in (3) na steni (A) (RL = dolžina prostora).
Image alternative
 1. Izračunajte vrednost R.
  • Vrednost R mora biti manjša od 3 mm (1⁄8″).
 2. Če je rezultat zunaj tolerance, se obrnite na servisno službo Hilti .

Preverjanje točnosti vodoravne linije

Image alternative
 1. Napravo postavite na rob prostora dolžine vsaj 10 m.
  Tla morajo biti ravna in vodoravna.
 2. Vklopite laserska žarka in se prepričajte, da je blokada grezila sproščena.
 3. Naredite oznako vsaj 10 m od naprave tako, da bo presečišče laserskih linij vidno v središču oznake (d0) in da bo navpična linija oznake povsem poravnana z navpično lasersko linijo.
 1. Napravo zasukajte za 45° v desno, gledano od zgoraj.
Image alternative
 1. Na oznaki označite točko (d1), kjer se sekata vodoravna laserska linija in navpična linija oznake.
 2. Nato napravo zasukajte za 90° v levo.
 3. Na oznaki označite točko (d2), kjer se sekata vodoravna laserska linija in navpična linija oznake.
 4. Izmerite naslednje navpične razdalje: d0–d1, d0–d2 in d1–d2. Določite največjo (dmax) in najmanjšo razliko (dmin).
 5. Za d0–d1, d0–d2 in d1–d2 velja:
Image alternative
 1. Največja izmerjena navpična razdalja lahko pri merilni razdalji 10 m znaša največ 5 mm.
  • dmax–dmin = razdalja med najvišjo in najnižjo oznako v milimetrih
  • D = razdalja med napravo in oznako v metrih

Preverjanje natančnosti navpične linije

Za preverjanje uporabite odprtino za vrata ali podobno odprtino z višino najmanj 2 m. Poleg tega najmanj 2,5 m pred in za odprtino ne sme biti nobenih ovir.
Image alternative
 1. Vklopite napravo in se prepričajte, da je blokada grezila sproščena.
 2. Napravo postavite na tla 2,5 m od odprtine za vrata in navpično linijo poravnajte s sredino odprtine za vrata.
 3. Označite sredino navpične linije na spodnjem (1) in zgornjem robu odprtine za vrata (3) ter razdaljo 2,5 m od odprtine na tleh za odprtino (2).
Image alternative
 1. Napravo postavite na tla tik za točko (2) in laserski žarek usmerite tako, da bo sekal točki (2) in (1).
 2. Na zgornjem robu odprtine za vrata lahko neposredno odčitate odklon med lasersko linijo in točko (3). Ta vrednost ustreza odklonu pri dvakratni višini.
 3. Izmerite višino odprtine za vrata.
 4. Največji dovoljeni odklon znaša 3 mm na 10 m višine.
Image alternative
 1. Za odklon, ki ga boste izračunali na zgornji način, boste dobili največji dovoljeni odklon po naslednjem izračunu:
 2. izračunani največji dovoljeni odklon v milimetrih mora biti manjši od 0,3 mm/m × dvakratna višina v metrih.
  • d = izmerjeni dvakratni odklon v milimetrih
  • H = višina vrat v metrih

Ravnanje v primeru odklona

 • Če pride do odklona, se obrnite na servisno službo Hilti .

Nega in vzdrževanje

Nega izdelka
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Odpihnite prah z izstopnega okenca za laserski žarek. Izstopnega okenca za laserski žarek se ne dotikajte s prsti.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora  Hilti najdete v vašem centru  Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Servisna služba za merilno tehniko Hilti

Servisna služba za merilno tehniko Hilti izvede preverjanje in v primeru odklona ponovno vzpostavitev in preverjanje skladnosti merilne naprave s specifikacijami. Skladnost s specifikacijami v trenutku preverjanja se pisno potrdi s servisnim certifikatom. Priporočamo vam:
 • Izberite ustrezen interval za preverjanja glede na pogostost in način uporabe.
 • Po izredni uporabi naprave se pred pomembnimi deli, v vsakem primeru pa vsaj enkrat na leto, izvede preverjanje pri servisni službi merilne tehnike Hilti .
Kljub preverjanju pri servisni službi za merilno tehniko Hilti mora uporabnik nujno preverjati merilno napravo pred in med uporabo.

Prenašanje in skladiščenje

Prenašanje
 • Pred vsako uporabo ter pred in po dolgem prenašanju se prepričajte, da izdelek ni poškodovan.
Skladiščenje
 • Izdelek in baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Izdelka in baterij ne shranjujte na soncu, toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in baterije shranjujte zunaj dosega otrok in nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po dolgem skladiščenju se prepričajte, da izdelek ni poškodovan.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na servisno službo Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Izdelka ni mogoče vklopiti.
Baterija je prazna
 • Zamenjajte baterije.
Napačna polarnost baterije
 • Baterije vstavite pravilno.
Predal za baterije ni zaprt
 • Zaprite predal za baterije.
Izdelek ali stikalo za vklop/izklop je v okvari
 • Obrnite se na servisno službo Hilti.
Posamezni laserski žarek ne deluje.
Laserski vir ali krmiljenje laserja je v okvari
 • Obrnite se na servisno službo Hilti.
Izdelek je mogoče vklopiti, ampak ni videti laserskega žarka.
Laserski vir ali krmiljenje laserja je v okvari
 • Obrnite se na servisno službo Hilti.
Temperatura je previsoka ali prenizka
 • Počakajte, da se izdelek ohladi ali ogreje.
Samodejno niveliranje ne deluje.
Izdelek je na preveč poševni podlagi
 • Izdelek postavite na ravno in vodoravno podlago.
Nihalo je zaklenjeno
 • Sprostite nihalo.

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

Pribor, sistemske izdelke in dodatne informacije za vaš izdelek najdete tukaj.

Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi
Image alternative
Ta preglednica velja za kitajsko tržišče.
Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi
Image alternative
Ta preglednica velja za tržišče Tajvan.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!