Jezik

PS 85

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Kartica SD
Image alternative USB
Image alternative Naprava podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Če je oznaka prisotna na izdelku, je bilo izvedeno testiranje pri ustreznem mestu za izdajo certifikatov glede na veljavne standarde za trg v ZDA in Kanadi.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Stenski detektor
  PS 85
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za merilne naprave

Image alternative OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Merilne naprave lahko predstavljajo nevarnost, če se upravljajo na nepravilen način. Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko privede do poškodb merilne naprave in/ali hujših telesnih poškodb.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da izdelka ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem so gorljive tekočine, plini in prah.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približali izdelku.
 • Izdelek uporabljajte samo v skladu z določenimi pogoji uporabe.
 • Upoštevajte lokalne predpise za preprečevanje poškodb.
Električna varnost
 • Izdelek zaščitite pred dežjem in vlago. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline ali eksplozije.
 • Izdelek obrišite do suhega, preden ga spravite v kovček.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z merilno napravo se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte merilne naprave, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi merilne naprave lahko privede do resnih poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Če nosite osebno zaščitno opremo, zmanjšate tveganje za poškodbe.
 • Prepovedano je onesposobljenje varnostnih elementov in odstranjevanje ploščic z navodili in opozorili.
 • Izogibajte se nenamernemu vklopu naprave. Preden merilno napravo priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, jo dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključena.
 • Izdelek in pribor uporabljajte v skladu s temi navodili in v skladu s posebnimi navodili, predpisanimi za to vrsto orodja. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Zaradi uporabe izdelka v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za merilne naprave, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
 • Merilne naprave ne smete postavljati v bližino medicinskih aparatov.
Uporaba merilne naprave in ravnanje z njo
 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Merilne naprave, ki jih ne uporabljate, shranjujte zunaj dosega otrok. Izdelka ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem izdelka oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Merilne naprave so nevarne, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte merilno napravo. Preverite, ali premični deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo ter ali so deli orodja zlomljeni ali poškodovani do te mere, da bi ovirali delovanje merilne naprave. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del merilne naprave popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževane merilne naprave.
 • Izdelka ne smete nikoli spreminjati ali manipulirati. Zaradi sprememb ali modifikacij, ki niso izrecno dovoljene s strani podjetja Hilti , lahko uporabniku preneha pravica do uporabe izdelka.
 • Pred pomembnimi meritvami, po padcu ali drugih mehanskih vplivih morate natančno preveriti točnost merilne naprave.
 • Na rezultate meritev lahko zaradi načina delovanja vplivajo določeni pogoji v okolici. Sem spada tudi npr. bližina naprav, ki ustvarjajo močna magnetna ali elektromagnetna polja, tresljaje in spremembe temperature.
 • Če se rezultati pri merjenju hitro spreminjajo, je lahko rezultat merjenja popačen.
 • Če izdelek prenesete iz hladnega v toplejši prostor ali obratno, se mora pred uporabo aklimatizirati. Velike temperaturne razlike lahko povzročijo izpad delovanja in napačne merilne rezultate.
 • Pri uporabi adapterjev in pribora se prepričajte, da je pribor varno pritrjen.
 • Čeprav je merilna naprava zasnovana za zahtevne pogoje uporabe na gradbišču, ravnajte z njo skrbno, tako kot z drugimi optičnimi in električnimi izdelki (npr. z daljnogledom, očali ali fotoaparatom).
 • Upoštevajte navedene temperature za uporabo in skladiščenje.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Merilno napravo ne približujte kakršnim koli vsadkom.
 • Upoštevajte veljavne predpise o varstvu pri delu v državi uporabe.
 • Merilne naprave ne uporabljajte za pregledovanje oseb ali živali.
 • Naprave ni dovoljeno uporabljati v bližini nosečnic ali oseb s srčnimi spodbujevalniki.
Električna varnost
 • Pred skladiščenjem odstranite akumulatorsko baterijo.
Uporaba merilne naprave in ravnanje z njo
 • Pred uporabo preverite prednastavitve merilne naprave ter nastavitve, ki ste jih izvedli sami.
 • Po vklopu in med delom upoštevajte vedno vse informacije in opozorila na zaslonu.
 • Poskrbite za čistočo na spodnji strani detektorja in koles, saj lahko umazanija vpliva na točnost merjenja.
 • Na predelu s senzorji na hrbtni strani orodja ne nameščajte nobenih nalepk ali tablic. Zlasti kovinske ploščice lahko vplivajo na rezultate merjenja.
 • Med postopkom zaznavanja morajo imeti vsa 4 kolesa vedno stik s tlemi. Naprave ne vodite preko stopnic ali robov.
 • Med postopkom zaznavanje držite merilno napravo vedno za predviden ročaj, tako da ne boste vplivali na meritev.
 • Med postopkom zaznavanja ne nosite rokavic in pazite, da boste primerno ozemljeni. Če ne boste zadostno ozemljeni, lahko to vpliva na zaznavanje materiala (tudi prepoznavanje napeljav pod napetostjo).
 • Merilno napravo vedno premikajte natančno sem ter tja.
 • Del nikoli ne izvajajte na lestvi.
 • Ne vrtajte na mestih, na katerih je merilna naprava zaznala predmet. Upoštevajte premer vrtanja in primeren varnostni dejavnik.
 • Merilne naprave ne uporabljajte za zaznavanje kritičnih predmetov, kot so nosilne strukture, visokonapetostne napeljave, plinske ali parne napeljave, visokotlačne napeljave ter podobni predmeti.
 • Nikoli se ne zanašajte izključno na merilno napravo. Merilne rezultate vedno dodatno potrdite z drugimi informacijskimi viri, kontrolnimi meritvami in po potrebi poskusnimi izvrtinami.
 • Prepričajte se, da je nosilna zanka varno pritrjena. Preverite pritrdilno točko nosilne zanke pred vsako uporabo glede morebitnih poškodb.
 • Nevarnost poškodb zaradi padca orodja in/ali pribora. Uporabljajte samo priloženo nosilno zanko.
 • Merilno napravo nosite samo za predviden ročaj. Ročaj naj bo vedno suh, čist in nemasten.
 • Zaslon naj bo vedno čist in dobro berljiv. Zaslon čistite samo s čisto in mehko krpo, ki ne pušča prask.
 • Na rezultate meritev lahko zaradi načina delovanja vplivajo določeni pogoji v okolici. Mednje štejejo npr. bližina naprav, ki oddajajo močna magnetna ali elektromagnetna polja, vlaga, gradbeni materiali, ki vsebujejo kovine, z aluminijem prekrita izolacijska sredstva, večslojne površine, podlage v votlinah ter prevodne tapete ali ploščice. Pred vrtanjem, žaganjem ali rezkanjem v podlago upoštevajte tudi druge vire informacij (npr. gradbene načrte).
 • Med postopkom zaznavanja v bližino ne postavljajte naprav, ki oddajajo močna električna, magnetna ali elektromagnetna polja (na primer prenosni telefoni). Po možnosti izklopite pri vseh napravah, pri katerih lahko sevanje vpliva na meritev, ustrezne funkcije oz. napravo v celoti izklopite.
 • Merilne naprave ne uporabljajte brez predhodnega dovoljenja v bližini vojaških poslopij, letališč, letal ter radioastronomskih poslopij.
 • Po padcu ali drugih mehanskih vplivih morate natančno preveriti točnost merilne naprave. Če je merilna naprava poškodovana, naj jo popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Upoštevajte navedene temperature za uporabo in skladiščenje.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Akumulatorske baterije uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servisno službo Hilti ali preberite dokument "Varnostni napotki in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti ".
  Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
  Preberite varnostne napotke in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti , ki jih lahko prikličete s skeniranjem kode QR na koncu teh navodil za uporabo.

Dodatna varnostna opozorila za baterije.

 • Gumbnih celic nikoli na pogoltnite. Če boste gumbno celico pogoltnili, lahko to v roku 2 ur povzroči resne notranje poškodbe in smrt.
 • Prepričajte se, da gumbna celica ne pride v roke otrok. Če obstaja sum, da je nekdo pogoltnil gumbno celico ali pa jo vstavil v drugo telesno odprtino, nemudoma stopite v stik z zdravnikom.
 • Pri menjavi baterij pazite na pravilno zamenjavo baterije. Obstaja nevarnost eksplozije.
 • Gumbne celice ne poskusite znova napolniti in ne povzročite kratkega stika. Gumbna celica se lahko odpre, eksplodira, zagori in poškoduje osebe.
 • Odstranite in zavrzite prazne gumbe celice v skladu s predpisi. Izpraznjene gumbne celice se lahko odprejo in s tem poškodujejo izdelek ali osebe.
 • Gumbe celice ne poškoduje in je ne razstavljajte. Gumbna celica se lahko odpre, eksplodira, zagori in poškoduje osebe.
 • Poškodovane gumbne celice ne sme priti v stik z vodo. Iztekajoči litij lahko v povezavi z vodo ustvari vodik in s tem povzroči požar, eksplozijo in poškodbe oseb.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Kolesce
 2. Označevalna zareza zgoraj
 3. Zaslon
 4. Označevalna zareza levo/desno
 5. Polje za upravljanje
 6. Ročaj
 7. Vijak držala gumbnih baterij
 8. Držalo gumbnih baterij
 9. Gumb za sprostitev akumulatorske baterije
 10. Akumulatorska baterija
 11. Indikator napolnjenosti akumulatorske baterije
 12. Reža za kartico microSD
 13. Vhod USB, tip C
 14. Območje zaznavanja senzorja
 15. Uho
 16. Funkcijska tipka levo
 17. Smerna tipka
 18. Tipka start/stop
 19. Funkcijska tipka desno
 20. Tipka za zaslonski posnetek
 21. Tipka za vklop/izklop

Namenska uporaba

Opisani izdelek je stenski detektor. Namenjen je zaznavanju predmetov, kot so železne kovine (železna armatura), neželezne kovine (baker, aluminij), leseni tramovi, plastične cevi, vodniki in kabli v suhih podlagah.

Image alternative
 • Za ta izdelek uporabljajte le litij-ionske akumulatorske baterije iz vrste modelov B 12 podjetja Hilti . Hilti za ta izdelek priporoča izključno uporabo akumulatorskih baterij, navedenih v preglednici.

 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike Hilti tu navedenih vrst modelov.

Obseg dobave

Stenski detektor, kabel USB, navodila za uporabo
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Pregled načinov merjenja

Merilna naprava lahko deluje v naslednjih načinih merjenja:
 • Iskanje predmetov za iskanje predmetov v stenah, tleh in stropih.
 • Iskanje uhajanja za iskanje uhajanja tekočin.
 • Merjenje razdalje za merjenje razdalj.
Način lahko zamenjate v menijski točki Način merjenja.

Tehnični podatki

Vsi navedeni podatki so bili izmerjeni s posebnimi testnimi napravami, večinoma v laboratorijih. Zaradi aditivov v osnovnem materialu, sprememb pogojev okolice ali posebnosti zajetih predmetov (npr. ukrivljeni predmeti) lahko merjenja znatno odstopajo od navedenih vrednosti (glejte tudi poglavje Dodatna varnostna navodila). Naši standardni laboratorijski pogoji so naslednji:
 • Temperatura: 20 °C
 • Relativna zračna vlažnost: 36,5 %
 • Trdnostni razred betona: C 50⁄60
Globina zaznavanja v suhem betonu
Kovinski predmeti
85 mm
(3,3 in)
Drugi predmeti
80 mm
(3,1 in)
Globina zaznavanja lesenih tramov v suhomontažnih stenah
38 mm
(1,5 in)
Globina zaznavanja kovinskih predmetov v svežem betonu
60 mm
(2,4 in)
Globina zaznavanja predmetov v drugih podprtih vrstah sten
80 mm
(3,1 in)
Natančnost prikazane globine predmeta (ne vklj. odklona glede na uporabo)
V suhem betonu
±5 mm
(±0,2 in)
V svežem betonu
±10 mm
(±0,4 in)
Natančnost merjenja do sredine predmeta
±5 mm
(±0,2 in)
Najmanjša razdalja med dvema sosednjima predmetoma
40 mm
(1,6 in)
Natančnost merjenja razdalje
±10 mm / 1 m
(±0,4 in / 3 ft)
Frekvenca radarskega senzorja
1,8 GHz …5,8 GHz
Največja oddajna moč radarskega senzorja
1,8 ... 2,2 GHz
−65 dBm
2,2 ... 5,8 GHz
−50 dBm
Frekvenca induktivnega senzorja
48 kHz …52 kHz
Največja moč magnetnega polja (pri 10 m)
≤ 10 dBµA/m
Maksimalna nadmorska višina uporabe
2.000 m
(6.561 ft — 10 in)
Maksimalna relativna vlažnost v zraku
90 %
Maksimalna relativna vlažnost v zraku za zaznavanje predmetov pod napetostjo
50 %
Raven onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1
2
Tipično trajanje delovanja z akumulatorsko baterijo B 12/2.6
≈ 6 ur
Gumbna baterija
CR2032 (3‑voltna litijeva baterija)
Življenjska doba gumbne baterije
pribl. 36 mesecev
Vrsta zaščite
IP 5X
Mere (dolžina x širina x višina), brez akumulatorske baterije
264 mm x 115 mm x 100 mm
(10,4 in x 4,5 in x 3,9 in)
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01 brez akumulatorske baterije
0,57 kg
(1,26 lb)
Temperatura okolice med delovanjem
−10 ℃ …50 ℃
(14 ℉ …122 ℉)
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ …70 ℃
(−4 ℉ …158 ℉)

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
10,8 V
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ …60 ℃
(1 ℉ …140 ℉)
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ …40 ℃
(−4 ℉ …104 ℉)
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ …45 ℃
(14 ℉ …113 ℉)

Uporaba

Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Polnjenje akumulatorske baterije

 1. Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo polnilnika.
 2. Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
 3. Akumulatorsko baterijo polnite samo z odobrenim polnilnikom.

Vstavljanje akumulatorske baterije

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika ali izpadle akumulatorske baterije!
 • Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 • Vedno poskrbite, da se akumulatorska baterija pravilno zaskoči.
 1. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
 2. Potisnite akumulatorsko baterijo v izdelek, da se slišno zaskoči.
 3. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz izdelka.

Namestitev zanke za roko

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi napačne namestitve držalne zanke za orodje! Izdelek lahko pade.
 • Držalne zanke za orodje ne nameščajte na odprtino in/ali zanko za roke.
 1. Povlecite tanko zanko zanke za roko skozi odprtino na spodnji strani izdelka.
 2. Napeljite široko zanko skozi tanko zanko in zanko za roko zategnite.

Vklop/izklop merilne naprave

Pred vklopom merilne naprave se prepričajte, da območje senzorja ni vlažno. Po potrebi merilno napravo posušite s krpo.
 1. Za vklop merilne naprave pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko za zagon/ustavitev.
  • Če je temperatura zunaj območja delovne temperature, se prikaže sporočilo o napaki in naprava se samodejno izklopi. Počakajte, da se merilna naprava ohladi ali segreje, in jo vklopite.
  Če merilne naprave ne uporabljate 5 minut, se ta povsem izključi. Dolžino časa do izklopa lahko spremenite v glavnem meniju.
 2. Za izklop merilne naprave pritisnite tipko za vklop/izklop.

Meni

Premikanje po meniju

Funkcijski tipki levo in desno imata glede na prikaz na zaslonu različne funkcije. Te so na zaslonu prikazane neposredno nad ustrezno funkcijsko tipko.
 1. Za odpiranje menija pritisnite funkcijsko tipko levo.
 2. Za pomikanje po meniju pritisnite puščico gor ali dol.
 3. Za potrditev izbrane možnosti menija pritisnite tipko start/stop.
 4. Za vrnitev v naslednji višji meni pritisnite funkcijsko tipko levo.
 5. Za zapiranje menija pritisnite funkcijsko tipko desno (ni na voljo v podmeniju Galerija).

Menijske točke

Galerija Shranjene slike lahko prikličete ali jih s pritiskom desne funkcijske tipke pod simbolom koša za smeti izbrišete.
Datotečni fragmenti slik ostanejo v pomnilniku in jih lahko rekonstruirate. Za dokončno brisanje izberite Formatiranje notranjega pomnilnika . Če je vstavljena kartica SD, najprej izberite Formatiranje kartice SD , potem odstranite kartico SD in formatirajte notranji pomnilnik. Alternativno lahko slike dokončno izbrišete tudi v meniju Nastavitve naprave prek možnosti Tovarniške nastavitve .
Način merjenja Nastavite želeni način merjenja. Merilna naprava po izbiri preklopi neposredno v izbrani način merjenja. V načinu merjenja Iskanje predmetov lahko dodatno določite tip stene, ki ustreza načrtovanemu merjenju, in pogled rezultatov merjenja.
Nastavitve naprave
 • Zložljivi meter: vklopite ali izklopite zložljivi meter za načine merjenja  Iskanje predmetov (z izjemo točkovnega prikaza) ter Iskanje uhajanja. Z uporabo zložljivega metra lahko npr. izmerite razdaljo med sredinami predmetov. Pritisnite funkcijsko tipko desno, da ponastavite zložljivi meter na nič.
 • Svetlost zaslona : Nastavite stopnjo svetlosti osvetlitve zaslona.
 • Zvok : Vklopite ali izklopite zvočni signal. Če je zvočni signal vklopljen, se pri vsakem pritisku tipke in pri vsakem najdenem predmetu pod območjem senzorja zasliši zvočni signal.
 • Nastavitve ob zagonu : Izberite, s katerimi nastavitvami (npr. vrsta stene, pogled, zložljivi meter) se merilna naprava ob vklopu zažene. Izberite med prevzemom nastavitev ob zadnjem izklopu in privzeti nastavitvi po meri uporabnika (ustreza trenutnim nastavitvam v glavnem meniju).
 • Izklop po ... : Izberite časovni interval, po katerem se merilna naprava samodejno izklopi, če se ne uporablja.
 • Jezik : Izberite jezik, ki se uporablja na prikazu.
 • Datum in čas : Nastavite datum in čas za shranjevanje slik in izberite format prikaza datuma in časa. Če se čas in datum ne shranjujeta več, zamenjajte gumbno baterijo (glejte Vstavljanje/zamenjava gumbne baterije (glejte sliko D), stran 31).
 • Merske enote : Izberite mersko enoto za merilne prikaze. (Ni na voljo na vseh trgih.)
 • Tovarniške nastavitve : Vse menijske možnosti lahko ponastavite na tovarniške nastavitve. Obenem se vse shranjene slike dokončno izbrišejo.
Informacije o napravi Tukaj najdete vse informacije o napravi, npr. nameščena različica programske opreme.

Informacije in pomoč glede na kontekst

Če je na zaslonu prikazan vprašaj ali funkcijska tipka desno, se ob pritisku na funkcijsko tipko desno prikažejo informacije in pomoč glede na kontekst. Ta možnost je na voljo pri spremembi vrste stene in pogleda, v vseh načinih merjenja za iskanje predmetov ter pri iskanju mest uhajanja.

Shranjevanje/prenos rezultatov merjenja

Shranjevanje merilnih rezultatov v obliki slike

V Pogledu predmeta je na voljo funkcija za izdelavo panoramskega zaslonskega posnetka. S tem lahko merilne rezultate (vključno z globino predmeta za vsak prikazan predmet) shranite kot sliko, da jih dokumentirate ali pozneje analizirate.
 1. Izmerite želeno območje kot običajno.
 2. Nato pritisnite tipko za zaslonski posnetek.
  • Če je vstavljena kartica microSD, se slike shranijo na kartici. V nasprotnem primeru se slike shranijo v notranji pomnilnik merilne naprave in lahko jih prenesete prek vmesnika USB.

Prenos podatkov prek vmesnika USB

Vmesnik USB je namenjen izključno prenosu podatkov. Z njim ni mogoče polniti akumulatorskih baterij in drugih naprav.
 1. Odprite pokrov vtičnice USB.
 2. S kablom USB povežite vtičnico USB izklopljene merilne naprave s svojim računalnikom.
  Merilno napravo prek vmesnika USB povežite izključno z osebnim računalnikom. Če merilno napravo priključite na druge naprave, se merilna naprava lahko poškoduje.
 3. Vklopite merilno napravo.
 4. Na svojem računalniku odprite brskalnik datotek in izberite pogon Hilti PS 85 . Shranjene datoteke JPG lahko kopirate, prenesete na svoj računalnik ali izbrišete iz notranjega pomnilnika merilne naprave.
 5. Po koncu želenega postopka pogon pravilno odklopite.
  Pogon najprej odjavite iz operacijskega sistema (izvrzi pogon), saj se v nasprotnem primeru lahko poškoduje notranji pomnilnik merilne naprave.
 6. Merilno napravo izklopite s tipko za vklop/izklop.
 7. Odstranite kabel USB in zaprite vtičnico USB s pokrovom za zaščito pred prahom in vodo.

Prenos podatkov prek kartice microSD

Če je v merilno napravo vstavljena kartica microSD, se slike samodejno shranjujejo na kartici, ne na notranjem pomnilniku merilne naprave.
Pred odstranjevanjem kartice microSD izklopite merilno napravo. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe kartice microSD.
 1. Odprite pokrov reže za kartico microSD.
 2. Kartico microSD rahlo pritisnite v merilno napravo, da se zaskoči.
 3. Izvlecite kartico microSD iz reže in jo priključite v računalnik. Shranjene datoteke JPG lahko kopirate, prenesete na svoj računalnik ali izbrišete.
 4. Kartico microSD znova vstavite v režo. Pri vstavljanju pazite na pravilno usmeritev. Kartico microSD potisnite tako globoko, da se zaskoči.
 5. Zaprite pokrov reže za zaščito pred prahom in brizgi vode.

Posodobitev programske opreme

Po potrebi lahko posodobite programsko opremo merilne naprave.
Zadnja različica programske opreme je na voljo za prenos na naslednji povezavi: Prenos
 • Če je različica programske opreme novejša od te na vašem izdelku, jo prenesite.
 • Naložite datoteko za posodobitev na kartico microSD.
 • Vstavite kartico microSD v merilno napravo.
 • Vklopite merilno napravo.
 • Če se najde nova datoteka za posodobitev, ki še ni nameščena, se postopek posodobitve samodejno zažene.
 • Postopek posodobitve je prikazan na zaslonu. Ta postopek lahko traja nekaj minut.
 • Po koncu posodobitve se merilna naprava samodejno znova zažene.
 • Hilti priporoča, da datoteko za posodobitev na koncu izbrišete s kartice microSD.
  Pred odstranjevanjem kartice microSD izklopite merilno napravo.

Način merjenja Iskanje predmetov

Način delovanja

Z merilno napravo se preveri podlaga območja senzorja. Če je v steni več predmetov drug nad drugim, se na prikazovalniku prikaže tisti objekt, ki leži najbližje površini.
V načinu merjenja Iskanje predmetov lahko dodatno določite tip stene, ki ustreza načrtovanemu merjenju, in pogled rezultatov merjenja.

Zaznavni predmeti:

Zazna predmete, ki se razlikujejo od materiala stene.
 • Plastične cevi (npr. vodovodne plastične cevi s premerom najmanj 10 mm, prazne cevi s premerom najmanj 20 mm znotraj masivnega materiala)
 • Električni vodniki (ne glede na to, ali so pod napetostjo ali ne)
 • Napeljave trifaznega toka (npr. do štedilnika)
 • Nizkonapetostne napeljave (npr. zvonec, telefon, omrežje, pametni dom)
 • Različne vrste kovinskih cevi, drogov ali nosilcev (npr. jeklo, baker, aluminij)
 • Armaturna železa
 • Leseni tramovi
 • Votline

Posebni primeri merjenja

  Neugodne razmere lahko zaradi načina delovanja vplivajo na rezultat merjenja:
 • Večslojno izgrajene stene.
 • Prazne plastične cevi in leseni tramovi v praznih prostorih ter lahke gradbene stene.
 • Predmeti, ki so prečno v steni.
 • Kovinske površine in vlažna območja; v steni so v določenih okoliščinah (npr. pri visoki vsebnosti vode) lahko prikazana kot predmeti. Prosimo upoštevajte, da beton potrebuje več mesecev, da se popolnoma posuši.
 • Votline v steni; prikazane so lahko kot predmeti.
 • Bližina naprav, ki ustvarjajo močna magnetna ali elektromagnetna polja, npr. bazne postaje mobilnih omrežij ali generatorji.
Pred vrtanjem, žaganjem ali rezkanjem v steno se morate zavarovati pred nevarnostmi še z informacijami iz drugih virov. Vplivi okolice ali struktura stene lahko vplivajo na rezultate merjenja, zato lahko kljub temu obstaja nevarnost, čeprav prikaz ne prikazuje predmeta v senzorskem območju.

Vrste sten

Sprememba vrst stenZa najboljše merilne rezultate vedno nastavite ustrezno vrsto stene. Globina merjenja je odvisna od vrste stene in znaša največ 85 mm (3,3 in).
 • Pritisnite tipko s puščico levo ali desno, da se prikaže želena vrsta stene.
 • Pritisnite tipko start/stop za izbiro vrste stene.
Vrsta stene Zid/univerzalnoVrsta stene Zid/univerzalno je primerna za večino uporab v masivnem zidovju ali drugih homogenih materialih. Prikazujejo se plastični in kovinski predmeti ter električne in druge napeljave. Votline v zidovih ali prazne plastične cevi s premerom, manjšim od 2 cm (0,8 in), morda ne bodo prikazane. Ta način je najbolj primeren za homogene osnovne materiale, kot so opeke iz peščenjaka in iverne plošče.
Vrsta stene BetonVrsta stene Beton je primerna za uporabo v suhem betonu. Prikazujejo se plastični in kovinski predmeti ter električne in druge napeljave. Prazne plastične cevi, ki so manjše od 2 cm (0,8 in), se morebiti ne prikažejo. Pri izbiri vrste stene lahko dodatno nastavite največjo globino merjenja med 8 cm (3,1 in) in 20 cm (7,9 in).
Vrsta stene SuhomontažaVrsta stene Suhomontaža je primerna za prepoznavanje lesenih tramov, kovinskih podpor ter električnih in drugih napeljav v suhomontažnih stenah (les, mavčna plošča itd.). Polne cevi iz plastike in leseni tramovi se prikažejo na enak način. Naprava praznih plastičnih cevi ne bo prepoznala. Če odkrijete več predmetov v bližini površine (0‑2 mm (0‑0,08 in) od površine), poskusite delati z dodatno podlago (npr. 1 cm (0,4 in) debelo pleksi steklo).
Vrsta stene Zidaki z navpičnimi votlinamiVrsta stene Zidaki z navpičnimi votlinami je posebej primerna za uporabo v opekah z navpičnimi luknjami. Opeke z navpičnimi luknjami so opeke z veliko količino manjših votlin, ki običajno potekajo navpično. Prikažejo se kovinski predmeti, električni in drugi vodniki ter plastične cevi z vodo. Votline in prazne plastične cevi se morda ne prikažejo.
Vrsta stene Zidaki z vodoravnimi votlinamiVrsta stene Zidaki z vodoravnimi votlinami je posebej primerna za uporabo v opekah z vodoravnimi luknjami. Opeke z vodoravnimi luknjami so opeke z manjšo količino večjih votlih prostorov, ki običajno potekajo vodoravno. Prikažejo se plosko ležeči kovinski predmeti, električni in drugi vodniki ter plastične cevi z vodo do največje globine merjenja 2 cm. Votline in prazne plastične cevi se morda ne prikažejo. Za izboljšanje rezultata merjenja v primeru zidakov z vodoravnimi votlinami izvedite dodatni pregled z vrsto stene Zidaki z navpičnimi votlinami. Pazite na smiselne in nesmiselne predmete (fantomski predmeti).
Vrsta stene Svež betonVrsta stene Svež beton je posebej primerna za uporabo v betonu, ki še ni popolnoma otrdel in posušen. Prikažejo se kovinski predmeti, plastične in kovinske cevi ter električne napeljave. Razlikovanje med vodniki pod napetostjo in tistimi, ki niso, je nemogoče. Največja globina merjenja znaša 6 cm (2,4 in). Upoštevajte, da beton potrebuje več mesecev, da popolnoma otrdi in se posuši.

Pogled

Sprememba pogleda
 • Pritiskajte tipko s puščico, dokler ni prikazan želeni pogled.
 • Pritisnite tipko start/stop za izbiro pogleda.

Točkovni prikaz

Image alternative
V točkovnem prikazu se prikaže prvi merilni rezultat, ne da bi merilno napravo premikali nad podlogo. Še posebej je primeren za merjenje v vogalih in na ozkih mestih. Največja globina merjenja znaša 6 cm. Najdeni predmeti se v danem primeru prikažejo z lastnostjo materiala, ampak brez navedbe o globini.
Če je to mogoče, morate merilno napravo tudi v točkovnem prikazu premikati nad podlago, da boste dosegli najboljše merilne rezultate. Brez premikanja merilne naprave je še posebej zaznavanje plastičnih cevi in lesenih tramov omejeno.
Merilni prikazČe ne najdete nobenega predmeta, se prikaže samo zunanji obroč na zaslonu in sveti zeleno.
Če je v bližini predmet, zunanji krog sveti rdeče. S približevanjem merilne naprave predmetu se število krogov povečuje. Z oddaljevanjem merilne naprave od predmeta se število krogov zmanjšuje.
Če je moč signala zadostna, se prikažejo puščice za orientacijo. Da natančno določite sredino predmeta, premikajte merilno napravo v smeri orientacijskih puščic. Nad sredino predmeta ima merilni prikaz največji odklon in pri zadostni moči signala se prikaže središčni križ. Barvna oznaka za lastnost materiala je enaka tisti v pogledu predmeta.
Če se orientacijske puščice ali središčni križ ne prikažejo, je v neposredni bližini vendarle lahko predmet.

Pogled predmeta

Image alternative
V pogledu predmeta so na voljo najboljši merilni rezultati ter največje merilne globine. Prepoznani predmeti se nad merilno progo prikažejo z navedbo globine in po potrebi z lastnostjo materiala.
Postopek merjenja
 • Položite merilno napravo na podlago in jo premikajte v smeri premikanja nad podlogo. Merilni rezultati so po razdalji vsaj 10 cm prikazani na zaslonu.
 • Merilno napravo vedno premikajte naravnost z rahlim pritiskom na podlago, da so kolesa v čvrstem stiku s steno.
 • Za doseganje optimalnih merilnih rezultatov premikajte merilno napravo počasi nad celotnim mestom, ki ga želite preiskati, in nato si med premikanjem nazaj oglejte merilne rezultate. Merilna proga mora znašati vsaj 40 cm.
 • Vedno lahko s pritiskom rdeče tipke start/stop zaženete novo meritev.
 • Če med merjenjem dvignete merilno orodje s stene, se zadnji merilni rezultat na prikazovalniku ohrani. Ob ponovni namestitvi ali premikanju se meritev zažene znova.
 • Za posebej občutljiva merjenja uporabljajte točkovni prikaz z ustreznim tipom stene.
Image alternative
Pogojeno s funkcijo se za‌gotovo najdejo vrhnji robovi predmetov, ki pote‌kajo prečno k smeri premikanja merilne naprave. Zato v vsakem primeru opravite križno pomikanje prek območja, ki ga želite preiskati.
Za določanje lege predmetov je dovolj, da enkrat zapeljete po merilni progi. Če želite pri najdenem predmetu natančno določiti lego in ga označiti, premaknite merilno napravo čez merilno progo in nazaj.
Potek najdenega predmeta v steni lahko ugotovite, če zaporedno opravite večje število zamaknjenih pomikov za merjenje.
Merilni prikazČe v območju senzorja niste zaznali nobenega predmeta, so črtaste linije in srednja črta popolnoma zelene. Če je bil zaznan predmet, se ta prikaže med obema prekinjenima črtama na zaslonu, in prekinjeni črti ter srednja črta so popolnoma ali delno rdeče.
Na skali globine desno je prikazana globina predmeta do zgornjega roba najdenega predmeta.
Prikaz lastnosti najdenih predmetov na zaslonu se lahko razlikuje od dejanskih lastnosti predmetov. Še posebej zelo tanki predmeti so na prikazovalniku prikazani kot debelejši. Večji valjasti predmeti (npr. plastične in vodovodne cevi) so lahko na prikazovalniku prikazane manjše, kot so dejansko.
Barvne oznake lastnosti materialovOdvisno od vrste in globine predmeta se lahko prepoznajo lastnosti materiala.
Barvne oznake so naslednje:
Oranžna
predmet pod napetostjo
Modra
magnetna/železna kovina (npr. železna armatura)
Turkizna
neželezna kovina (npr. bakrena cev)
Bela
Nekovina (npr. les, plastika)
Siva
Neznana lastnost materiala
 • Pri predmetih pod napetostjo niso prikazane druge lastnosti.
 • Trifazne napeljave morda niso prepoznane kot vodniki pod napetostjo.
 • Pri relativni zračni vlažnosti nad 50 % je lahko določitev lastnosti „pod napetostjo“ omejena.
Označevanje predmetovNajdene predmete lahko označite z označevalno zarezo zgoraj ali z zunanjim robom merilne naprave.
 • Merilno napravo pomaknite do najdenega predmeta, ki ga želite označiti.
 • Merilno napravo poravnajte tako, da predmet leži v sredini sredinske črte na zaslonu.
 • Namestite po eno oznako na označevalni zarezi zgoraj, desno in levo.
 • Kjer se točke zarisanih oznak križajo, leži sredina predmeta.
 • Merilno napravo poravnajte tako, da predmet leži v sredini ene izmed prekinjenih črt na zaslonu.
 • V tem primeru predmet leži na sredini pod ustreznim zunanjim robom merilne naprave.
 • Zarišite črto na tem zunanjem robu vzdolž podlage in na tej črti prekrižajte položaj pripadajoče stranske označevalne zareze.
 • Tukaj leži sredina predmeta.
 • Potek najdenega predmeta v steni lahko označite tako, da zaporedno opravite večje število zamaknjenih pomikov za merjenje in posamezne oznake povežete.

Prikaz signala 2D

Image alternative
Pri prikazu signala 2D se moč signala na posameznem merilnem položaju prikaže v kombinaciji z globino predmeta. Prikaz signala 2D je različica pogleda predmeta. Z njim se prikazuje moč signala namesto simbolov predmetov. Največjo moč signala predstavlja zgornji rob predmetov.
Prikaz signala 2D lahko uporabite, da prepoznate predmete, ki ležijo drug ob drugem, in tako bolje ocenite zahtevnejše materialne zgradbe. Pod določenimi pogoji lahko najdete tudi šibkejše predmete in predmete, ki ležijo drug za drugim. Upoštevajte navodila za merilni postopek pri pogledu predmeta.
Upoštevajte navodila za merilni postopek pri pogledu predmeta .

Signalni pogled (Signal View)

Image alternative
Pri prikazu signala se moč signala na posameznem merilnem položaju prikaže brez informacije o globini predmeta. Prikaz signala lahko uporabite, da prepoznate predmete, ki ležijo drug ob drugem, in na podlagi poteka signala bolje ocenite zahtevnejše materialne gradnje.

Način merjenja Iskanje uhajanja

V tem načinu merjenja se prikaže relativna vlažnost materiala na površini. Primeren je za lokalizacijo mesta z največjo vlažnostjo materiala in s tem morebitnih mest, ki puščajo. Različni materiali na površini, plosko ležeči predmeti in nehomogenosti na podlagi (npr. fuge) lahko vplivajo na rezultat.

Način Merjenje razdalj

V tem načinu merjenja lahko merite razdalje med predmeti.
Referenčna točka merjenja je vedno zgornje pomagalo za označevanje. Merjenje je mogoče samo s premikanjem naravnost v smeri koles. Razdalja do začetne točke se meri neprekinjeno. Na zaslonu prikazana izmerjena vrednost ustreza razdalji od začetne točke trenutnega merjenja in ne celotni poti. Pri pomiku nazaj v smeri začetne točke se izmerjena vrednost zmanjšuje.
Če merilna naprava podaja nesmiselne vrednosti razdalje, izmerite znano razdaljo npr. 1 m (3 ft). Če razdalja ne leži znotraj tolerance (glejte poglavje Tehnični podatki), se obrnite na servis Hilti .

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega izdelka
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Morebitne prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Za čiščenje kontaktov izdelka uporabite čisto in suho krpo.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Nikoli ne uporabite akumulatorske baterije z zamašenimi prezračevalnimi režami. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Preprečite, da bi bila akumulatorska baterija prekomerno izpostavljena prahu ali umazaniji. Akumulatorske baterije nikoli ne izpostavljajte veliki količini vlage (npr. s potapljanjem v vodo ali puščanjem na dežju).
  Če je vaša akumulatorska baterija premočena, ravnajte z njo kot s poškodovano akumulatorsko baterijo. Izolirajte jo v negorljivi posodi in se obrnite na servisno službo Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme priti v stik z oljem in maščobo iz drugih virov. Ne dovolite, da se na akumulatorski bateriji nabira prah ali umazanija. Akumulatorsko baterijo očistite s suho, mehko ščetko ali čisto, suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
  Ne dotikajte se kontaktov akumulatorske baterije in ne odstranjujte tovarniško nameščenega sloja maščobe s kontaktov.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne priprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora Hilti najdete v vašem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Menjava gumbne baterije

Za shranjevanje časa v merilni napravi je nameščena gumbna baterija. Če je gumbna baterija prazna, jo je treba zamenjati.
Image alternative
 1. Odvijte vijak držala gumbne baterije.
 2. Izvlecite držalo gumbne baterije (po potrebi s primernim orodjem) iz reže.
 3. Odstranite prazno gumbno baterijo in vstavite novo. Pazite, da so poli baterij pravilno poravnani. Plus pol gumbne baterije mora biti obrnjen navzgor.
 4. Držalo gumbne baterije vstavite nazaj v režo. Pazite, da držalo gumbne baterije pravilno in do konca potisnite v odprtino. V nasprotnem primeru zaščita pred prahom in vodo ni več zagotovljena.
 5. Znova namestite vijak držala gumbne baterije in ga ročno zategnite.

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorsko baterijo/akumulatorske baterije.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.
Skladiščenje
  OPOZORILO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Izdelek in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Izdelka ni mogoče vklopiti.
Praznjenje akumulatorske baterije
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo ali pa napolnite izpraznjeno akumulatorsko baterijo.
Akumulatorska baterija ni povsem vstavljena.
 • Akumulatorska baterija se mora zaskočiti s slišnim klikom.
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči slišno.
Zaskočni mehanizem na akumulatorski bateriji je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in ponovno vstavite akumulatorsko baterijo.
Vnos prek polja za upravljanje ni mogoč
Pokvarjeno polje za upravljanje
 • Obrnite se na servis Hilti .
Kolesa se ne vrtijo prosto
Zaprašena ali umazana kolesa
 • Očistite kolesa in ohišje.
Izdelka ni mogoče povezati z računalnikom.
Računalnik ne zazna izdelka.
 • Preverite, ali je gonilnik posodobljen na najnovejšo različico. Po potrebi morate posodobiti gonilnik in/ali operacijski sistem.
Kabel USB je pokvarjen.
 • Preverite povezavo z drugim kablom USB. Po potrebi zamenjajte kabel USB.
Vtičnica USB na izdelku je pokvarjena.
 • Obrnite se na servisno službo Hilti .
Kartica microSD ne deluje.
Kartica microSD ni zaznana.
 • Preverite delovanje kartice microSD s pomočjo druge naprave (npr. računalnikom).
 • Uporabite drugo ali novo kartico microSD. Če se tudi ta ne zazna, se obrnite na servis Hilti .
Kartice microSD ni mogoče brati.
 • Preverite kartico microSD in režo v merilni napravi glede umazanije. Previdno očistite s suho in mehko krtačo.
 • Če težava ne izgine, se obrnite na servis Hilti .

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

Pribor, sistemske izdelke in dodatne informacije o vašem izdelku najdete tukaj.

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za kitajsko tržišče.

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti

Varnostni napotki in navodila za uporaboV tej dokumentaciji se pojem akumulatorska baterija uporablja za polnilne litij-ionske akumulatorske baterije, v katerih je združenih več litij-ionskih celic. Lahko jih uporabljate samo z električnimi orodji Hilti, katerim so tudi namenjene. Uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije Hilti !
Akumulatorske baterije Hilti so opremljene v skladu z zadnjimi tehničnimi standardi in imajo nameščene sisteme za upravljanje in zaščito celic.
OpisAkumulatorske baterije so izdelane iz celic, ki vsebujejo litij-ionske materiale za shranjevanje, ki omogočajo visoko specifično gostoto energije. V nasprotju z akumulatorskimi baterijami NiMH in NiCd imajo litij-ionske akumulatorske baterije majhen spominski učinek, vendar so zelo občutljive na zunanje vplive, prekomerno izpraznitev ali previsoke temperature. Glejte Varnost
Izdelke, ki so certificirani za naše akumulatorske baterije, najdete v trgovini Hilti Store ali na:
www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com
Varnost
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih baterij, ki jih niso odobrili pri servisni službi Hilti .
 • Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb, npr. zmečkanin, rezov ali vbodov.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • V primeru izstopanja tekočine iz akumulatorske baterije preprečite stik z očmi in kožo!
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij
 • Pri akumulatorskih baterijah v okvari lahko tekočina izteka in zmoči sosednje predmete. Prizadete dele očistite s toplo milnico, poškodovane akumulatorske baterije pa zamenjajte.
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. Zaradi tega lahko pride do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi kovinskimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do kratkega stika, električnega udara, opeklin ali eksplozij.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem in vlago. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline ali eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne shranjujte ali uporabljajte v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozij zaradi vnetljivih tekočin ali plinov. Nepričakovana motnja akumulatorske baterije lahko v takih pogojih povzroči eksplozijo.
Kako ravnati, če so vaše akumulatorske baterije poškodovane
 • Če je vaša akumulatorska baterija poškodovana, stopite v stik s svojim servisnim partnerjem Hilti .
 • Če iz akumulatorske baterije izstopa tekočina, preprečite neposreden stik z očmi in/ali kožo tako, da si nadenete zaščitna očala in zaščitne rokavice.
 • Akumulatorsko baterijo v okvari položite v negorljivo posodo in jo pokrijte s suhim peskom, krednim prahom (CaCO3) ali silikatom (vermikulit). Nato tesno zaprite pokrov in posode ne shranjujte v bližini gorljivih plinov, tekočin ali predmetov.
 • Posodo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Za odstranjevanje baterijske tekočine uporabite primerno kemično čistilno sredstvo.
Kako postopati v primeru nedelujočih akumulatorskih baterij
 • Pazite na nenormalno vedenje akumulatorskih baterij, kot je napačno polnjenje ali neobičajno dolgi časi polnjenja, občutno znižanje zmogljivosti, nenavadno delovanje LED-diod ali izstopajoča tekočina. To so indikatorji, ki lahko opozarjajo na notranjo napako.
 • Če sumite, da ima akumulatorska baterija notranjo napako, stopite v stik s servisnim partnerjem Hilti .
 • Če akumulatorska baterija ne deluje več, če se akumulatorska baterija ne polni ali pa iz nje izstopa tekočina, jo morate zavreči v skladu z zgornjimi navodili.
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije
  OPOZORILO
  Nevarnost zaradi vnetja akumulatorske baterije! Iz goreče akumulatorske baterije se lahko iztekajo nevarne in eksplozivne tekočine in hlapi, ki lahko povzročijo korozijske poškodbe, opekline ali eksplozije.
 • Ko izvajate ukrepe za gašenje goreče akumulatorske baterije, nosite svojo osebno zaščitno opremo.
 • Poskrbite za primerno prezračevanje, da lahko iz prostora uidejo nevarni in eksplozivni hlapi.
 • Ob izrazitejšem dimljenju prostor takoj zapustite.
 • V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.
 • Goreče akumulatorske baterije gasite samo z vodo. Gasilni aparati s prahom in požarne odeje pri litij-ionskih akumulatorskih baterijah niso učinkovite. Požari v okolici se lahko pogasijo z običajnimi gasilnimi sredstvi.
 • Ne poskušajte premikati večjih količin poškodovanih, gorečih ali puščajočih baterij. Neprizadete materiale odstranite iz bližnje okolice in izolirajte prizadete akumulatorske baterije. Če požara z razpoložljivimi sredstvi ne morete pogasiti, pokličite gasilce.
V primeru posameznih gorečih akumulatorskih baterij:
 • Akumulatorsko baterijo dvignite z lopato in jo odvrzite v vedro z vodo. Hladilni učinek preprečuje širjenje požara na akumulatorske celice, ki še niso dosegle kritične temperature vžiga.
 • Počakajte, da se akumulatorska baterija popolnoma ohladi.
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
Navodila za transport in shranjevanje
 • Temperatura okolice med -17 °C in +60 °C/1 °F in 140 °F.
 • Temperatura shranjevanja med -20 °C in +40 °C/-4 °F in 104 °F.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po uporabi vedno odstranite akumulatorsko baterijo iz polnilnika.
 • Akumulatorske baterije shranjujte na hladnem in suhem mestu. Shranjevanje akumulatorske baterije na hladnem podaljša njen čas delovanja. Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika.
Vzdrževanje in odstranjevanje
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna. Odstranite takšne umazanije s čisto, suho krpo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte, če ima zamašene prezračevalne reže. Prezračevalne reže previdno očistite z mehko ščetko.
 • Izogibajte se vdoru tujkov v notranjost.
 • Preprečite nepotreben prah ali umazanijo na akumulatorski bateriji. Akumulatorsko baterijo očistite z mehkim čopičem ali čisto, suho krpo.
 • V akumulatorsko baterijo ne sme vstopiti vlaga. Če je v akumulatorsko baterijo vstopila vlaga, ravnajte z njim kot s poškodovano akumulatorsko baterijo in ga izolirajte v negorljivi posodi.
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij
 • Zaradi nepravilnega odstranjevanja lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine. Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok. Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.