Jezik

IC-BLE

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Opozorilo! Pred uporabo izdelka se prepričajte, da ste prebrali in razumeli navodila za uporabo, priložena izdelku, vključno z navodili, varnostnimi in drugimi opozorili, slikami in specifikacijami. Predvsem se seznanite z vsemi navodili, varnostnimi in drugimi opozorili, slikami, specifikacijami, sestavnimi deli in funkcijami. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb. Shranite navodila za uporabo, vključno z vsemi navodili ter varnostnimi in drugimi opozorili, za kasnejšo uporabo.
 • Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
 • Priložena navodila za uporabo ustrezajo tehničnim standardom v času tiska. Aktualna različica je vedno na voljo na spletu na strani z izdelki Hilti. Odprite povezavo ali poskenirajte kodo QR v teh navodilih za uporabo, ki je označena s simbolom Image alternative.
 • Izdelek predajte drugi osebi le s temi navodili za uporabo.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Naprava podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Če je oznaka prisotna na izdelku, je bilo izvedeno testiranje pri ustreznem mestu za izdajo certifikatov glede na veljavne standarde za trg v ZDA in Kanadi.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Modul Bluetooth
  Komplet: IC-BLE
  Sprejemniški modul: IC-RC
  Daljinski upravljalnik: IC-RM
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna navodila

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z izdelkom se lotite razumno. Ne uporabljajte izdelka, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi izdelka lahko privede do resnih poškodb.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Izdelek zaščitite pred dežjem in vlago. Vdor vode v električno napravo povečuje tveganje električnega udara.
 • Izdelek lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba modula.
 • Zavarujte izdelek pred otroki.

Varnostna navodila v povezavi z izdelkom

 • Preverite, ali je vsebina embalaže popolna in nepoškodovana. Če boste zaznali pomanjkljivosti ali motnje, ki lahko vplivajo na delovanje izdelka, posredujte napravo usposobljenemu osebju, ki jih bo odpravilo.
 • Zagotovite pravilno montažo in pritrditev izdelka.

Dodatna varnostna opozorila

 • Pazite pri namestitvi na električno orodje na to, da ne boste blokirali ročajev in drugih prijemalnih površin, tako da boste električno orodje lahko še naprej varno držali v rokah.
 • Daljinskega upravljalnika ne nameščajte na vrteče se dele električnih orodij in ne za dele telesa, npr. roke ali dlani.
 • Čeprav izpolnjuje izdelek stroge zahteve veljavnih direktiv, podjetje Hilti ne more popolnoma izključiti, da lahko izdelek povzroči motnje zaradi močnega elektromagnetnega sevanja. To lahko povzroči napačno uporabo. Prav tako podjetje Hilti ne more izključiti možnosti motenj zaradi drugih električnih orodij (npr. navigacijskih naprav letal).

Skrbno ravnanje in uporaba gumbnih celic

 • Gumbnih celic nikoli na pogoltnite. Če boste gumbno celico pogoltnili, lahko to v roku 2 ur povzroči resne notranje poškodbe in smrt.
 • Gumbne baterije hranite zunaj dosega otrok. Če obstaja sum, da je nekdo pogoltnil gumbno baterijo ali jo vstavil v drugo telesno odprtino, pokličite lokalni center za zastrupitve za informacije o zdravljenju.
 • Uporabljajte samo gumbne baterije, ki so navedene v teh navodilih za uporabo. Ne uporabljajte drugih gumbnih baterij ali kakršnih koli drugih virov napajanja.
 • Gumbnih baterij, ki niso polnilne, ni dovoljeno polniti. Gumbna baterija se lahko odpre, eksplodira, zagori in poškoduje osebe.
 • Gumbnih baterij ne praznite, polnite, razstavljajte ali sežigajte. Gumbnih baterij ne segrevajte nad najvišjo temperaturo, ki jo je določil proizvajalec. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb zaradi uhajanja plina, iztekanja tekočine ali eksplozije, kar lahko povzroči kemične opekline.
 • Odstranite uporabljene gumbne baterije in jih takoj reciklirajte ali zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Gumbne baterije hranite zunaj dosega otrok. Gumbnih baterij NE odvrzite med gospodinjske odpadke in jih NE sežigajte. Izpraznjene gumbne baterije se lahko odprejo in s tem poškodujejo izdelek ali osebe.
 • Tudi uporabljene gumbne baterije lahko povzročijo resne telesne poškodbe ali smrt. Z rabljenimi gumbnimi baterijami ravnajte enako skrbno kot z novimi.
 • Poškodovane gumbne celice ne sme priti v stik z vodo. Iztekajoči litij lahko v povezavi z vodo ustvari vodik in s tem povzroči požar, eksplozijo in poškodbe oseb.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Izvrtina za pritrdilni vijak
 2. Prikaz z LED-diodami
 3. Upravljalna tipka Bluetooth
 1. Upravljalna tipka VKLOP/IZKLOP
 2. Prikaz z LED-diodami
 3. Zapiralni kavelj
 4. Zapiralna guma (montaža na sesalno cev ali električno orodje)

Namenska uporaba

Opisan izdelek je sprejemniški modul Bluetooth z daljinskim upravljalnikom, s katerim lahko naknadno opremite sesalnike Hilti . Namenjen je za brezžični vklop in izklop sesalnika.

 • Daljinski upravljalnik je namenjen za montažo na sesalno cev.

Obseg dobave

Daljinska brezžična povezava, sprejemniški modul, pritrdilni vijak (2 kosa), zapiralna guma, navodila za uporabo
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Bluetooth®

Besedna znamka Bluetooth ® in slikovni znaki (logotipi) so registrirane blagovne znamke in last podjetja Bluetooth SIG, Inc. Vsakršna uporaba teh besednih znamk/slikovnih znakov s strani delniške družbe Hilti je v skladu z licenco.
Bluetooth je brezžična povezava za kratke razdalje, ki omogoča brezžično komunikacijo med izdelki, ki podpirajo Bluetooth.
Modul Hilti Bluetooth je tovarniško združen s priloženim daljinskim upravljalnikom in se samodejno poveže ob prvi uporabi.

Funkcija BLE-Mute

BLE-Mute začasno prekine brezžično komunikacijo med daljinskim upravljalnikom in sprejemniškim modulom na sesalniku. Ta način vklopite npr. pri prevažanju v letalih ali pri delih v npr. bolnišnicah.
Vklop funkcije BLE-Mute: Pritisnite in držite za 10 sekund upravljalno tipko ON/OFF .
Izklop funkcije BLE-Mute: Pritisnite in držite za 3 sekunde upravljalno tipko ON/OFF .
Izklop funkcije BLE-Mute samodejno zažene način združevanja, da se znova vzpostavi združitev med daljinskim upravljalnikom in sprejemniškim modulom.

Svetlobni signali prikaza z LED-diodami

Daljinski upravljalnik in sprejemniški modul imata vsak svoj prikaz z LED-diodami, ki prikazujete različna stanja delovanja.
LED-dioda na daljinskem upravljalniku dodatno zasveti, če uporabite upravljalno tipko ON/OFF .
Nastopijo lahko naslednji signali LED:
Signal LED
Pomen
Daljinski upravljalnik ali sprejemniški modul:
LED-dioda ne sveti
Možnost A: Funkcija BLE-Mute je aktivirana.
Možnost B: Stanje napolnjenosti gumbne celice je prenizko ali pa sprejemniški modul ni pravilno vgrajen v sesalnik.
Sprejemniški modul:
LED-dioda utripa (interval pribl. 2 sekundi)
Daljinski upravljalnik in sprejemniški modul sta združena in delujeta pravilno.
To stanje je normalno obratovalno stanje.
Daljinski upravljalnik ali sprejemniški modul:
LED-dioda utripa hitro
Način združitve je aktiven.
Daljinski upravljalnik in sprejemniški modul sta tovarniško medsebojno povezana. Ob prvi uporabi se neposredno prikaže prikaz normalnega načina delovanja.

Tehnični podatki

Lastnosti izdelka

Uporabite samo električne vire z omejeno zmogljivostjo (ES1 PS1) v skladu z IEC 62368-1.

IC-RC
IC-RM
Nazivna napetost
3,3 V
3,3 V
Nazivni tok
50 mA
20 mA
Baterija
·/·
CR2032
Dimenzije (D × Š × V)
62 mm × 43 mm × 14 mm
40 mm × 37 mm × 21 mm
Delovna temperatura
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Domet signala (se lahko močno razlikuje glede na zunanje pogoje)
30 m
30 m

Bluetooth

Komunikacijski standard
Bluetooth® 5
Frekvenca
2.404 GHz … 2.480 GHz
Največja izsevana oddajna moč
4 dBm

Uporaba

Montaža sprejemniškega modula

Za privijanje in odvijanje pritrdilnih vijakov uporabite vedno izvijač. Pritrdilne vijake privijte z roko, kolikor lahko. Pred privijanjem obrnite vijak za pol obrata v levo, da bo vijak lepo padel v vodilo navoja. S tem boste preprečili prekomerno obrabo na glavi in navoju vijaka.
Image alternative
 1. Odvijte 2 pritrdilna vijaka slepega pokrova sesalnika.
 2. Odstranite slepi pokrov.
 3. Vključite vtič v vtičnico.
  • Upoštevajte oznake na spojih.
  • Vtič je vstavljen.
 4. Namestite sprejemniški modul v ležišče.
 5. Pritrdite sprejemniški modul z 2 pritrdilnima vijakoma.
 6. Položite daljinski upravljalnik na sesalno cev.
 7. Vpnite daljinski upravljalnik z zapiralno gumo.

Združitev daljinskega upravljalnika in sprejemniškega modula

Daljinski upravljalnik in sprejemniški modul kompleta sta tovarniško združena. Dva izdelka lahko ročno združite, če npr. zamenjate ali naknadno opremite orodje z eno od komponent. Način združitve se vklopi tudi, če izklopite način BLE-Mute.
 1. Pritisnite in držite za 3 sekunde upravljalni tipki na izdelkih, ki jih želite združiti (daljinski upravljalnik in sprejemniški modul).
  • LED-prikaz utripa (daljinski upravljalnik in sprejemniški modul).
  Izdelka iščeta za največ 30 sekund primernega partnerja za združitev. Če v bližini ni primernega partnerja za združitev, se način združevanja prekine.
 2. Počakajte, da se postopek združitve zaključi.
  • Postopek združitve se zaključi, ko LED-dioda utripa (sprejemniški modul).

Uporaba daljinskega upravljalnika

Z daljinskim upravljalnikom lahko sesalnik vklopite ali izklopite na daljavo. Daljinski upravljalnik lahko s zapiralno gumo pritrdite na sesalno cev ali električno orodje. Pazite na to, da ne boste zakrivali prijemalnih površin ali varnostnih priprav.
 1. Preklopite sesalnik na delovanje prek povezave Bluetooth.
  • Upoštevajte navodila v navodilih za uporabo sesalnika.
 2. Za vklop ali izklop pritisnite upravljalno tipko VKLOP/IZKLOP.

Menjava baterije (daljinski upravljalnik)

 1. Odprite pokrov predala za baterije s primernim orodjem (npr. kovancem).
 2. Odstranite prazno baterijo.
 3. Vstavite novo baterijo s polom + obrnjenim navzgor v predal za baterije.
  • Tip baterije: Gumbna baterija CR2032
 4. Zaprite predal za baterije s pokrovom.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Transport in skladiščenje

Transport
 • Izdelka ne transportirajte, kadar je montiran nastavek.
 • Med transportom poskrbite za stabilnost izdelka.
 • Po vsakem transportu preverite, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
Skladiščenje
 • Izdelek vedno skladiščite z izvlečenim vtičem.
 • Ta izdelek skladiščite na suhem mestu in zunaj dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Po vsakem transportu preverite, ali so vidni deli izdelka nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.

Pomoč pri motnjah

Preverite, ali ima sesalnik motnjo in si preberite navodila za odpravljanje motenj v navodilih za uporabo sesalnika.
V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
LED-dioda ne sveti, če pritisnete upravljalno tipko
Gumba celica je prazna
Daljinski upravljalnik je v okvari
 • Obrnite se na servis Hilti .
LED-dioda ne sveti (stikalo naprave je nastavljeno na AUTO )
Kabel sprejemniškega modula ni pravilno vstavljen v sesalniku
 • Preverite vtične spoje in kabel glede pravilne montaže ali okvar.
Sprejemniški modul ni pravilno nameščen
Sprejemniški modul je v okvari
 • Obrnite se na servis Hilti .
Sesalnik se ne zažene in/ali se ne odzove na vnose na daljinskem upravljalniku
Gumba celica je prazna
Povezava med sprejemniškim modulom in daljinskim upravljalnikom ni na voljo
 • Prepričajte se, da sta daljinski upravljalnik in sprejemniški modul združena.
Postopek združitve je bil prekinjen ali pa se ni zaključil uspešno
Vir napake je pri sesalniku
 • Preberite si navodila za odpravljanje napak v navodilih za uporabo sesalnika.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

Image alternative
Na koncu te dokumentacije si lahko ogledate simbole dovoljenj za Bluetooth za posamezno državo.

Opozorilo FCC (velja v ZDA)/opozorilo IC (velja v Kanadi)

Preizkusi so pokazali, da naprava deluje znotraj mejnih vrednosti, ki so opredeljene v poglavju 15 določil FCC za digitalne naprave razreda A. Te mejne vrednosti bi morale zagotavljati primerno zaščito pred elektromagnetnimi motnjami med delovanjem na običajnih gradbenih lokacijah. Tovrstni aparati proizvajajo in uporabljajo visoke frekvence in lahko slednje tudi oddajajo. Zato lahko ob neupoštevanju navodil za namestitev in uporabo povzročijo motnje radijskega sprejema. Delovanje te naprave v naseljih lahko vodi do motenj, ki jih mora odpraviti uporabnik sam.
Ta predpis ustreza 15. poglavju določil FCC in specifikacijam RSS‑210 združenja ISED.
Za zagon morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
 • Naprava ne sme oddajati škodljivega sevanja.
 • Naprava mora biti odporna na vsa sevanja - tudi na sevanja, ki povzročajo nezaželene operacije.
Zaradi sprememb ali modifikacij, ki niso izrecno dovoljene s strani podjetja Hilti , lahko uporabniku preneha pravica do uporabe naprave.