Jezik

BX-S
BX‑SH B3

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Naprava podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.

Na izdelku

Informacije o laserju
Image alternative Laserski razred 1, po standardu IEC⁄EN 60825-1:2014 in v skladu s CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Laser
  Držalo
  BX-S
  BX-SH B3
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna navodila

Image alternative OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. V primeru nepravilne uporabe je lahko izdelek nevaren. Zaradi neupoštevanja varnostnih opozoril in navodil lahko pride do poškodb izdelka in/ali hujših telesnih poškodb.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da izdelka ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem so gorljive tekočine, plini in prah.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približali izdelku.
 • Izdelek uporabljajte samo v skladu z določenimi pogoji uporabe.
 • Upoštevajte lokalne predpise za preprečevanje poškodb.
Električna varnost
 • Izdelek zaščitite pred dežjem in vlago. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline ali eksplozije.
 • Izdelek obrišite do suhega, preden ga spravite v kovček.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z izdelkom se lotite razumno. Ne uporabljajte izdelka, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi izdelka lahko privede do resnih poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Če nosite osebno zaščitno opremo, zmanjšate tveganje za poškodbe.
 • Prepovedano je onesposobljenje varnostnih elementov in odstranjevanje ploščic z navodili in opozorili.
 • Izogibajte se nenamernemu vklopu naprave. Preden v izdelek vstavite baterije in preden izdelek dvignete ali prenašate, se prepričajte, da je izklopljen.
 • Izdelek in pribor uporabljajte v skladu s temi navodili in v skladu s posebnimi navodili, predpisanimi za to vrsto orodja. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Zaradi uporabe izdelka v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila, tudi če ste izdelka po večkratni uporabi že vajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
 • Izdelka ne postavljajte v bližino medicinskih pripomočkov.
Uporaba izdelka in ravnanje z njim
 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Izdelke, ki jih ne uporabljate, shranjujte zunaj dosega otrok. Izdelka ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem izdelka oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Izdelek je lahko nevaren, če ga uporabljajo neizkušene osebe.
 • Izdelek skrbno vzdržujte. Preverite, ali premični deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo ter ali so deli izdelka zlomljeni ali poškodovani do te mere, da lahko ovirajo delovanje izdelka. Pred vnovično uporabo je treba poškodovani del izdelka popraviti. Do nesreč pogosto pride zaradi pomanjkljivega vzdrževanja.
 • Izdelka ne smete nikoli spreminjati ali manipulirati. Zaradi sprememb ali modifikacij, ki niso izrecno dovoljene s strani podjetja Hilti , lahko uporabniku preneha pravica do uporabe izdelka.
 • Pred pomembnimi meritvami, po padcu ali drugih mehanskih vplivih preverite, ali izdelek točno deluje.
 • Na rezultate meritev lahko zaradi načina delovanja vplivajo določeni pogoji v okolici. Sem spada tudi npr. bližina naprav, ki ustvarjajo močna magnetna ali elektromagnetna polja, tresljaje in spremembe temperature.
 • Če se rezultati meritev hitro spreminjajo, je lahko rezultat merjenja popačen.
 • Če izdelek prenesete iz hladnega v toplejši prostor ali obratno, se mora pred uporabo aklimatizirati. Velike temperaturne razlike lahko povzročijo izpad delovanja in napačne rezultate meritev.
 • Pri uporabi adapterjev in pribora se prepričajte, da je pribor varno pritrjen.
 • Čeprav je izdelek zasnovan za zahtevne pogoje uporabe na gradbišču, z njim ravnajte skrbno, tako kot z drugimi optičnimi in električnimi izdelki (npr. z daljnogledom, očali ali fotoaparatom).
 • Upoštevajte navedene temperature za uporabo in skladiščenje.

Dodatna varnostna opozorila

 • Pri nepravilnem odpiranju izdelka lahko pride do laserskega sevanja, ki presega 1. razred. Izdelek naj popravlja le servis Hilti .
 • Izdelka ne usmerjajte proti soncu ali drugim močnim virom svetlobe.
 • Laserja ne usmerjajte v druge ljudi ali od blizu v golo kožo.
 • Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite.
 • Izdelka ne uporabljajte v zelo svetlem prostoru. Laserski žarek mora biti viden. Delovno območje po potrebi zatemnite ali zasenčite.
 • Če izdelek pade ali pa je bil podvržen drugim mehanskim vplivom, preverite njegovo natančnost.
 • V izogib napačnim meritvam mora biti izstopno okence za laserski žarek vedno čisto.
 • Upoštevajte nacionalne predpise za varstvo pri delu.

Elektromagnetna združljivost

Čeprav izdelek izpolnjuje stroge zahteve zadevnih direktiv, podjetje Hilti ne more izključiti možnosti, da lahko pride do motenj v delovanju izdelka zaradi močnih sevanj, kar lahko privede do izpada delovanja izdelka. V takšnem primeru in v primeru drugih negotovosti opravite kontrolne meritve. Hilti prav tako ne more izključiti možnosti motenj drugih naprav (npr. letalskih navigacijskih naprav).

Skrbno ravnanje z baterijami in njihova uporaba

 • Pred daljšim skladiščenjem baterije odstranite iz izdelka. Med daljšim skladiščenjem lahko baterije korodirajo in se izpraznijo.
 • Baterije hranite zunaj dosega otrok.
 • Ne mešajte starih in novih baterij. Vedno istočasno zamenjajte vse baterije. Ne uporabljajte baterij različnih proizvajalcev ali različnih tipov.
 • Ne uporabljajte poškodovanih baterij.
 • Uporabljajte samo tip baterij, ki je predviden za ta izdelek. Uporaba drugih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Pri menjavi baterij pazite, da so poli pravilno poravnani. Obstaja nevarnost eksplozije.
 • Baterij ne pregrevajte in jih ne izpostavljajte ognju. Baterije lahko eksplodirajo in povzročijo sproščanje strupenih snovi.
 • Baterij ne polnite.
 • Baterij ne prispajkajte v izdelek.
 • Baterij ne praznite s kratkim stikom. Baterije lahko postanejo netesne, eksplodirajo, zagorijo in poškodujejo osebe.
 • Baterij ne poškodujte in jih ne razstavljajte. Baterije lahko postanejo netesne, eksplodirajo, zagorijo in poškodujejo osebe.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Izstopno okence za laserski žarek
 2. Nastavitveni obroček
 3. Tipka za vklop/izklop
 4. Gumb za sprostitev
 5. Pritrdilni vijak
 6. Držalo

Namenska uporaba

Opisani izdelek je laser. Primeren je zgolj za uporabo z akumulatorskim orodjem za pritrjevanje BX 3 . Ko je laser nameščen na pripadajoče držalo BX‑SH B3 (01) in ko je nastavljena ustrezna razdalja, lahko z laserjem hitro in natančno določite mesto, na katerega je treba pritrditi naslednji pritrdilni element.

Izdelek je namenjen uporabi v zaprtih prostorih.

Obseg dobave

Laser, tri AA baterije (ne na vseh trgih), navodila za uporabo
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Opozorilo za nizko stanje napolnjenosti baterij

Če stanje napolnjenosti baterij pade pod 10 %, laserska dioda utripa na določen način:
Čas začetka
Svetlobni signal
Ob vklopu
Pet utripov
Med delovanjem
Pet utripov (vsakih pet minut)

Tehnični podatki

Projicirani polmeri
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,8 in, 15,7 in, 19,7 in, 23,6 in, 31,5 in)
Točnost (če orodje za pritrjevanje ni oprto ob podlago)
-15% ... +5%
Laserski razred
1
Samodejni izklop
≈ 6 min
Čas delovanja
pri +20 °C (+68 °F): 15 h (običajno)
Napajanje
Tri AA baterije (1,5 V)
Območje napetosti
2,7 V … 5 V
Največja povprečna izhodna moč (p)
≤ 600 mW
Teža vključno z baterijama
266 g
(9,4 oz)
Teža z držalom in baterijami
354 g
(12,5 oz)
Dimenzije laserja (dolžina × širina × višina)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,08 in × 2,76 in × 3,01 in)
Dimenzije držala (dolžina × širina × višina)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,36 in × 3,96 in × 5,41 in)
Največja vlažnost zraka brez kondenzacije
85%
Temperatura okolice med delovanjem
0 ℃ … 50 ℃
(32 ℉ … 122 ℉)
Temperatura skladiščenja
−15 ℃ … 70 ℃
(5 ℉ … 158 ℉)

Uporaba

Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Pred prvo uporabo

Izdelek BX-S je dobavljen z že vstavljenimi baterijami (ne na vseh trgih). Za delovanje morate najprej odstraniti izolacijsko folijo, ki preprečuje prezgodnje praznjenje baterij.
 1. Odprite pokrov predala za baterije.
 2. Odstranite izolatorsko folijo.
 3. Pravilno obrnjen pokrov namestite nazaj na prostor za baterije in ga zaprite. Pokrov se slišno zaskoči.

Menjava baterij

Image alternative
 1. Odprite pokrov predala za baterije.
 2. V predal za baterije vstavite tri AA baterije.
  • Pazite, da so poli baterij pravilno poravnani.
 3. Pravilno obrnjen pokrov namestite nazaj na prostor za baterije in ga zaprite. Pokrov se slišno zaskoči.

Namestitev držala

PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi ukleščenja med pritrjevanjem držala!
 • Med pritrjevanjem držala nosite ustrezno zaščito za roke.
Image alternative
 1. Odvijte pritrdilni vijak.
 2. Držalo namestite na orodje za pritrjevanje.
 3. Zategnite pritrdilni vijak.
 4. Preverite, ali je pravilno nameščen.
  • Reže na držalu morajo biti popolnoma poravnane s prezračevalnimi režami na orodju za pritrjevanje.

Namestitev/odstranitev laserja

Image alternative
 1. Namestite držalo.
 2. Sprednji del zaskočnega mehanizma laserja postavite na držalo.
 3. Nato laser potisnite navzdol, da se zadnji del zaskočnega mehanizma slišno zaskoči na držalo.
 4. Preverite, ali sta oba dela zaskočnega mehanizma laserja ustrezno pritrjena na držalo.
 5. Če želite laser odstraniti, pritisnite gumb za sprostitev na laserju in laser snemite z držala.

Uporaba laserja

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi laserskega žarka! Izdelek lahko laserske žarke oddaja nenadzorovano.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je leča ali izstopno okence za laserski žarek zlomljeno ali če na laserju opazite nenavadnosti (npr. zelo svetla ali zelo temna mesta, prekinjen laserski lok itd.).
PREVIDNO
Nevarnost zaradi nepravilne uporabe! Zaradi napačnih rezultatov meritev lahko pride do napačne postavitve pritrdilnih elementov.
 • Izdelek je pripomoček in ne nadomešča merilne naprave. Primeren je le za opravljanje približnih meritev; izmerjene vrednosti niso točne. Pri uporabi izdelka upoštevajte tolerance pri merjenju.
 • Laser BX‑S uporabljajte le s pripadajočim držalom BX‑SH B3 na orodju za pritrjevanje Hilti serije BX 3.
 • Orodje za pritrjevanje je dovoljeno uporabljati samo s podporno nogo vlagalnika, nameščeno mora biti pravokotno.
 • Laser uporabljajte le na karseda ravnih površinah.
Image alternative
 1. Za vklop laserja pritisnite tipko za vklop/izklop.
  Laser se samodejno izklopi, če šest minut ne pritrdite nobenega pritrdilnega elementa.
 2. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno razdaljo.
 3. Pritrdite pritrdilni element (glejte navodila za orodje za pritrjevanje).
 4. Za naslednji pritrdilni element položite orodje za pritrjevanje na podlago tako, da laserski lok poteka čez sredino predhodno pritrjenega pritrdilnega elementa.
  Pravilen polmer se prikaže samo, če orodje za pritrjevanje ni oprto na podlago.
 5. Pritrdite naslednji pritrdilni element.
 6. Ponavljajte korake od 3 do 5, dokler ne pritrdite vseh želenih pritrdilnih elementov.
 7. Za izklop laserja pritisnite tipko za vklop/izklop.

Nega in vzdrževanje

Nega izdelka
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Odpihnite prah z izstopnega okenca za laserski žarek. Izstopnega okenca za laserski žarek se ne dotikajte s prsti.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora  Hilti najdete v vašem centru  Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Preverjanje točnosti

 1. Na ravni podlagi označite točko (s križcem).
 2. Laser pravilno namestite na orodje za pritrjevanje.
 3. Postavite orodje za pritrjevanje tako, da je usmerjeno v sredino križca.
 4. Vklopite laser in nastavite razdaljo 300 mm.
 5. Na projiciranem laserskem krogu desno in levo od prve oznake ter nad njo naredite še tri oznake.
 6. Izklopite laser in odložite orodje za pritrjevanje.
 7. Izmerite razdalje med prvo oznako in ostalimi tremi oznakami.
  • Razdalja točk ne sme odstopati od 300 mm za več kot –15 % do +5 %.
  • Če je odstopanje večje, se obrnite na servisno službo Hilti .
 8. Ponovite korake od 4 do 7 pri vseh naslednjih polmerih (400 mm, 500 mm, 600 mm in 800 mm).

Prevažanje in skladiščenje

Transport
 • Pred vsako uporabo ter pred in po dolgem prevažanju se prepričajte, da izdelek ni poškodovan.
Skladiščenje
 • Izdelek in baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Izdelka in baterij ne shranjujte na soncu, toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in baterije shranjujte zunaj dosega otrok in nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po dolgem skladiščenju se prepričajte, da izdelek ni poškodovan.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Laser ne deluje.
Baterije so prazne.
Baterije so napačno vstavljene.
Izolacijska folija ni bila odstranjena pred prvo uporabo.
Temperatura zunaj dovoljenega območja.
 • Izdelek postopoma ogrejte/ohladite, da bo delovna temperatura v dovoljenem območju.
Tipka za vklop/izklop ali laser je v okvari.
 • Obrnite se na servisno službo Hilti .
Napačni rezultati meritev
Med držalom in orodjem za pritrjevanje ali držalom in laserjem je umazanija ali tujek.
 • Očistite orodje za pritrjevanje, držalo in pritrdilno mesto laserja.
Držalo je napačno nameščeno na orodje za pritrjevanje ali pa je laser napačno nameščen na držalo.
 • Odstranite držalo in laser in oba izdelka namestite pravilno.
Laserska dioda je okvarjena ali zamaknjena zaradi udarca.
 • Obrnite se na servisno službo Hilti .
Orodje za pritrjevanje ni nameščeno pravokotno na podlago.
 • Orodje za pritrjevanje namestite pravokotno na podlago. Uporabite podporno nogo vlagalnika.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Nevarnost zaradi nepravilnega odstranjevanja.
 • Nepravilno odstranjevanje dotrajanih naprav lahko privede do naslednjega: pri sežigu plastičnih delov nastajajo strupeni plini, ki lahko škodujejo zdravju. Če se baterije poškodujejo ali segrejejo do visokih temperatur, lahko eksplodirajo in pri tem povzročijo zastrupitve, opekline, razjede in onesnaženje okolja. Lahkomiselno odstranjeno opremo lahko nepooblaščene osebe ponovno uporabijo na nestrokoven način. Pri tem lahko pride do težkih poškodb uporabnika ali tretje osebe ter do onesnaženja okolja.
 • Baterije zavrzite v skladu z nacionalnimi predpisi.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vašo odsluženo napravo. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
V skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električne naprave ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.
Image alternative
 • Elektronskih merilnih naprav ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .