Jezik

R 6-22

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Image alternative Uporabljajte le v zaprtih prostorih
Image alternative Naprava podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Če je oznaka prisotna na izdelku, je bilo izvedeno testiranje pri ustreznem mestu za izdajo certifikatov glede na veljavne standarde za trg v ZDA in Kanadi.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Radio
  R 6-22
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna navodila

POZOR! Prosimo, da preberete navodila od začetka do konca. Posledice neupoštevanja navodil so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Prosimo, da ta navodila skrbno shranite.
Delovno mesto
 • Poskrbite za dobro osvetlitev delovnega mesta.
 • Naprave na noben način ne smete spreminjati.
 • Naprava ni predvidena za pritrditev na steno.
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
Varnost oseb
 • Izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja. Te osebe mora odgovorna oseba poučiti o varni uporabi naprave, med uporabo pa jih mora tudi nadzorovati.
 • Razložite svojim otrokom, da se z napravo ne smejo igrati.
 • Otroke nad 8 let mora odgovorna oseba poučiti o varni uporabi naprave, med uporabo pa jih mora tudi nadzorovati.
 • Ne nosite nakita, kot so prstani ali verižice. Nakit lahko povzroči kratek stik in tako povzroči opekline.
 • Ne dotikajte se kontaktov.
Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba
 • Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servis Hilti .
Servis
 • Napravo lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi vnaprej zagotovljena varna raba naprave.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Akumulatorske baterije uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servisno službo Hilti ali preberite dokument "Varnostni napotki in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti ".
  Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
  Preberite varnostne napotke in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti , ki jih lahko prikličete s skeniranjem kode QR na koncu teh navodil za uporabo.

Opis

Pregled

Image alternative
 1. Zaslon
 2. Tipka Power (vklop/izklop)
 3. Nosilni ročaj
 4. Antena
 5. Gumb
 6. Ohišje
 7. Gumijasto oplaščenje
 8. Tipka Mode (način)
 9. Tipka Preset (prednastavitev)
 10. Tipka Bluetooth
 11. Tipka Equalizer (izenačevalnik)
 12. Nastavitev ure
 13. Priključek USB
 14. Priključek AUX
 15. Akumulatorska baterija
 16. Vmesnik NFC
 17. Predal za baterije

Namenska uporaba

Opisan izdelek je akumulatorski radio za gradbišče. Namenjen je predvajanju glasbe kot radijski sprejemnik ali pa prek različnih končnih naprav, ki se lahko povežejo z izdelkom prek povezave Bluetooth oz. prek kabla AUX.

 • Izdelek je namenjen uporabi na gradbišču. Izdelka ne izpostavljajte vlagi, npr. tekoči vodi.

 • Izdelek uporabljajte izključno v zaprtih prostorih.

Image alternative
 • Za ta izdelek uporabljajte le litij-ionske akumulatorske baterije iz vrste modelov B 22 podjetja Hilti . Hilti za ta izdelek priporoča izključno uporabo akumulatorskih baterij, navedenih v preglednici.

 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike Hilti tu navedenih vrst modelov.

Obseg dobave

Radio za gradbišče, baterije AAA (2x), navodila za uporabo
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Bluetooth

Ta izdelek je opremljen s povezavo Bluetooth (dodatna oprema).
Bluetooth je brezžična povezava za kratke razdalje, ki omogoča brezžično komunikacijo med izdelki, ki podpirajo Bluetooth.

Prikaz litij-ionske akumulatorske baterije

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti Nuron lahko prikažejo stanje napolnjenosti, sporočila o napakah in stanje akumulatorske baterije.

Prikazi za stanje napolnjenosti in sporočila o napakah

Za dostop do enega od naslednjih prikazov na kratko pritisnite na tipko za sprostitev akumulatorske baterije.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajoče akumulatorske baterije!
 • Ko je akumulatorska baterija vstavljena in po pritisku tipke za sprostitev se prepričajte, da ste akumulatorsko baterijo znova pravilno vstavili v uporabljen izdelek.
Stanje napolnjenosti ter morebitne motnje so trajno prikazane, dokler je priključen izdelek vklopljen.
Stanje
Pomen
Štiri (4) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno
Stanje napolnjenosti: 100 % do 71 %
Tri (3) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno
Stanje napolnjenosti: 70 % do 51 %
Dve (2) LED-diodi neprekinjeno svetita zeleno
Stanje napolnjenosti: 50 % do 26 %
Ena (1) LED-dioda neprekinjeno sveti zeleno
Stanje napolnjenosti: 25 % do 10 %
Ena (1) LED-dioda počasi utripa zeleno
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Ena (1) LED-dioda hitro utripa zeleno
Litij-ionska akumulatorska baterija je popolnoma prazna. Napolnite akumulatorsko baterijo.
Če LED-dioda po polnjenju akumulatorske baterije še vedno hitro utripa, se obrnite na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda hitro utripa rumeno
Litij-ionska akumulatorska baterija in z njo povezan izdelek sta preobremenjena, prevroča ali prehladna oz. je prisotna druga napaka.
Poskrbite, da bo temperatura izdelka in akumulatorske baterije ustrezala priporočeni delovni temperaturi in izdelka med uporabo ne preobremenjujte.
Če sporočilo ne izgine, se obrnite na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda sveti rumeno
Litij-ionska akumulatorska baterija in povezan izdelek nista združljiva. Obrnite se na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda hitro utripa rdeče
Litij-ionska akumulatorska baterija je zaklenjena in je ne morete uporabiti. Obrnite se na servisno službo Hilti .

Prikazi stanja akumulatorske baterije

Za priklic stanja akumulatorske baterije držite tipko za sprostitev za več kot tri sekunde. Sistem ne prepozna morebitnega napačnega delovanja baterije zaradi nepravilne uporabe, npr. padca, vbodov, zunanjih toplotnih poškodb itd.
Stanje
Pomen
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato sveti ena (1) LED-dioda neprekinjeno zeleno.
Akumulatorsko baterijo lahko še vedno uporabljate.
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato utripa ena (1) LED-dioda hitro rumeno.
Odčitavanje stanja akumulatorske baterije se ni moglo zaključiti. Ponovite postopek ali pa se obrnite na servisno službo Hilti .
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato sveti ena (1) LED-dioda neprekinjeno rdeče.
Če lahko priključen izdelek še naprej uporabljate, je preostanek zmogljivosti akumulatorske baterije pod 50 %.
Če priključenega izdelka ni mogoče več uporabljati, je akumulatorska baterija na koncu življenjske dobe in jo morate zamenjati. Obrnite se na servisno službo Hilti .

Prikazi na zaslonu

Prikazi na zaslonu
Prikazi na zaslonu
Image alternative AM je izbran kot vir zvoka.
Image alternative FM je izbran kot vir zvoka.
Image alternative DAB je izbran kot vir zvoka. (Ni na voljo na vseh trgih.)
Za najboljšo kakovost zvoka vedno izberite zvočni vir DAB, če je sprejem lokalno na voljo.
Image alternative AUX je izbran kot vir zvoka.
Image alternative Bluetooth je izbran kot vir zvoka.
Image alternative Prenosna končna naprava za predvajanje glasbe je povezana prek sistema Bluetooth.
Simbol utripa, dokler izdelek išče možno povezavo ali pa povezavo vzpostavlja.
Image alternative Prikazuje osnovne nastavitve.
Image alternative Prikazuje nastavitve visokih tonov.
Image alternative Prikazuje stereo način predvajanja. Če je sprejet signal dovolj močan, predvajanje samodejno poteka v stereo načinu.
Image alternative Prikazuje položaj radijske postaje v pomnilniku.
Image alternative Prikazuje uro.
V nastavitvenem načinu simboli utripajo.
Image alternative Signal sprejema DAB je prešibek.

Možnost odlaganja za končne naprave

Image alternative
Radio lahko prek povezave Bluetooth ali AUX predvaja glasbo prek zunanjih, prenosnih končnih naprav (npr. pametni telefoni ali tablice). Prenosne končne naprave lahko varno odložite na radiu.

Tehnični podatki

Lastnosti izdelka

Nazivna moč
160 W
Delovna napetost akumulatorske baterije
22 V
Akumulatorska baterija
Li-Ion
Teža (brez akumulatorske baterije)
5,1 kg
Frekvenčno območje AM
526,5 kHz …1.606,5 kHz
Frekvenčno območje FM
87,5 MHz …108 MHz
DAB / DAB+
174 MHz …240 MHz
Izhodna napetost USB
5,0 V / 2,1 A
Temperatura okolice
−17 ℃ …40 ℃

Bluetooth

Zmogljivost žarkov bluetooth
7,30 dBm
Frekvenca za bluetooth
2.402 MHz …2.480 MHz

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ …45 ℃

Priprava dela

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nenamernega vklopa!
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je pripadajoči izdelek izklopljen.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora odstranite akumulatorsko baterijo.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Polnjenje akumulatorske baterije

 1. Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo polnilnika.
 2. Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
 3. Akumulatorsko baterijo polnite samo z odobrenim polnilnikom.

Vstavljanje akumulatorske baterije

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika ali izpadle akumulatorske baterije!
 • Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 • Vedno poskrbite, da se akumulatorska baterija pravilno zaskoči.
 1. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
 2. Potisnite akumulatorsko baterijo v izdelek, da se slišno zaskoči.
 3. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz izdelka.

Vstavljanje rezervnih baterij

Brez baterij nastavitev ne morete shraniti v pomnilnik.
Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polarnost.
Image alternative
 1. Odstranite pokrov s predala za baterije.
 2. 2 priloženi bateriji AAA vstavite v predal za baterije.
 3. Namestite pokrov s predala za baterije.

Vklop/izklop naprave

Image alternative
 • Pritisnite tipko Power.

Uporaba

Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Vzpostavitev povezave prek povezave Bluetooth

Če morate vnesti kodo, prosimo, vpišite kodo 0000.
Image alternative
 1. Pritisnite tipko Bluetooth.
 2. Če želite radio prvič ročno povezati, pritisnite in držite za pribl. 2 sekundi tipko Bluetooth.
  • Znak za Bluetooth utripa.
  • Na prenosni končni napravi izberite radio Hilti .
  • Ko sta napravi združeni, sta na zaslonu neprekinjeno prikazana simbola za Bluetooth in združevanje.
 3. Če je radio že povezan s prenosno končno napravo, pritisnite tipko Bluetooth.
  • Povezovanje se samodejno začne in simbol za združevanje na zaslonu začne utripati.
  • Radio išče signal največ 3 minute.
  • Ko sta napravi povezani, se na prikazovalniku pokaže simbol za združevanje.
  • Ko radio zazna združeno prenosno končno napravo, se na zaslonu prikaže znak za Bluetooth.
 4. Če imate dodaten radio, lahko poslušate glasbo prek obeh radiev sočasno v načinu stereo.
  • Radio (A) je povezan z vašo prenosno končno napravo. Ta radio služi kot glavna naprava.
  • Vklopite radio (B) .
  • Na radiu (B) pritisnite tipko Bluetooth.
  • Na glavni napravi (A) pritisnite tipko Preset (zvočni signal potrdi uspešno povezavo).
  • Kmalu za tem se zasliši glasba na obeh napravah.

Vzpostavitev povezave NFC

Image alternative
 1. Aktivirajte funkcijo NFC na svoji prenosni napravi, če ta podpira funkcijo NFC.
 2. Držite svojo prenosno napravo tik ob vmesniku NFC na radiu. Ta je na desni strani in je označen s simbolom za NFC.
  Pri prvem združevanju morate sprejeti povezavo NFC na svoji prenosni napravi.

Nastavitev vira zvoka

Image alternative
 1. Pritisnite tipko Mode (način).
 2. Izberite želeni vir zvoka.
  Izbirate lahko med AM, FM, AUX, Bluetooth in DAB.

Iskanje in shranjevanje postaj

S hitrim, kratkim vrtenjem gumba se zažene samodejno iskanje postaje.
Image alternative
 1. Z gumbom izberite frekvenco.
 2. Pritisnite tipko Preset (prednastavitev).
 3. Shranite frekvenco, tako da pritisnete na gumb.

Usmeritev antene

Image alternative
 • Anteno usmerite tako, da dosežete čim boljši sprejem.

Nastavitev glasnosti

Image alternative
 1. Glasnost povečate tako, da vrtite tipko Power v smeri urnega kazalca.
 2. Glasnost zmanjšate tako, da vrtite tipko Power v nasprotni smeri urnega kazalca.

Nastavitve izenačevalnika

Tukaj lahko spremenite nastavitve nizkih in visokih tonov.
Image alternative
 1. Pritisnite tipko Equalizer (EQ) .
 2. Z gumbom izberite, ali želite nastavljati nizke ali visoke tone.
 3. Nastavitve spreminjate z gumbom.

Predvajanje glasbe z prenosne končne naprave prek povezave Bluetooth

Za boljšo kakovost glasbe mora biti jakost zvoka zunanje naprave nastavljena na zelo glasno. Ostale nastavitve glasnosti opravite na napravi.
 1. Povežite prenosno končno napravo prek povezave Bluetooth z radiem.
 2. Izberite način predvajanja (Bluetooth).
 3. Pritisnite tipko za zagon/premor na svoji prenosni napravi ali pritisnite na gumb, da začnete ali prekinete predvajanje glasbe.
 4. Uporabite smerno tipko na prenosni končni napravi ali zavrtite gumb, da zamenjate skladbo in začnete s predvajanjem.

Predvajanje glasbe z zunanje naprave prek povezave AUX

Za boljšo kakovost glasbe mora biti jakost zvoka zunanje naprave nastavljena na zelo glasno. Ostale nastavitve glasnosti opravite na napravi.
Image alternative
 1. Izberite način predvajanja (AUX ali Bluetooth).
 2. Pritisnite tipko za zagon/premor na svoji prenosni napravi, da začnete ali prekinete predvajanje glasbe.
 3. Uporabite smerno tipko na zunanji napravi, da zamenjate skladbo in začnete s predvajanjem.

Nastavitev ure

Samodejno sinhroniziranje ure s časom, ki ga prikazuje radio, lahko vklopite ali izklopite.
Image alternative
 1. Pritisnite tipko za uro.
 2. Z gumbom nastavite uro.
 3. Shranite uro, tako da na kratko pritisnete na gumb.
 4. S pomočjo gumba izberite, ali želite sinhronizirati uro, in potrdite izbiro s kratkim pritiskom na gumb.

Funkcija polnjenja prek USB-ja

Prek priključka USB lahko napravo zgolj polnite. Prenos podatkov ni možen.
Image alternative
 • Povežite svojo prenosno končno napravo prek kabla USB s priključkom USB na radiu.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega izdelka
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Morebitne prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Za čiščenje kontaktov izdelka uporabite čisto in suho krpo.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Nikoli ne uporabite akumulatorske baterije z zamašenimi prezračevalnimi režami. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Preprečite, da bi bila akumulatorska baterija prekomerno izpostavljena prahu ali umazaniji. Akumulatorske baterije nikoli ne izpostavljajte veliki količini vlage (npr. s potapljanjem v vodo ali puščanjem na dežju).
  Če je vaša akumulatorska baterija premočena, ravnajte z njo kot s poškodovano akumulatorsko baterijo. Izolirajte jo v negorljivi posodi in se obrnite na servisno službo Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme priti v stik z oljem in maščobo iz drugih virov. Ne dovolite, da se na akumulatorski bateriji nabira prah ali umazanija. Akumulatorsko baterijo očistite s suho, mehko ščetko ali čisto, suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
  Ne dotikajte se kontaktov akumulatorske baterije in ne odstranjujte tovarniško nameščenega sloja maščobe s kontaktov.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne priprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora Hilti najdete v vašem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorsko baterijo/akumulatorske baterije.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.
Skladiščenje
  OPOZORILO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Izdelek in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Radio se ne vklopi.
Akumulatorska baterija je prazna
 • Napolnite akumulatorsko baterijo ali vstavite novo akumulatorsko baterijo.
Akumulatorska baterija je v okvari
 • Preverite akumulatorsko baterijo, tako da pritisnete obe stranski tipki. Če svetijo lučke LED, je radio mogoče v okvari. Če LED-diode ne svetijo, je akumulatorska baterija pokvarjena.
 • Obrnite se na servis Hilti .
Radio je v okvari
 • Obrnite se na servis Hilti .
Okvir simbola za baterijo utripa, nobeno polje za prikaz napolnjenosti ni izpolnjeno (tak prikaz se na kratko prikaže, preden se naprava izklopi).
Akumulatorska baterija je prevroča
 • Počakajte in pustite, da se akumulatorska baterija ohladi.
Akumulatorska baterija je prehladna
 • Počakajte in pustite, da se akumulatorska baterija ogreje.
Akumulatorska baterija je v okvari
 • Preverite akumulatorsko baterijo, tako da pritisnete obe stranski tipki. Če svetijo lučke LED, je radio mogoče v okvari. Če LED-diode ne svetijo, je akumulatorska baterija pokvarjena.
 • Obrnite se na servis Hilti .
Nastavitve, kot je npr. čas, se ne shranjujejo več.
Baterije so prazne
 • Zamenjajte rezervne baterije.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za kitajsko tržišče.
Tajvan RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za tržišče Tajvan.

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti

Varnostni napotki in navodila za uporaboV tej dokumentaciji se pojem akumulatorska baterija uporablja za polnilne litij-ionske akumulatorske baterije, v katerih je združenih več litij-ionskih celic. Lahko jih uporabljate samo z električnimi orodji Hilti, katerim so tudi namenjene. Uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije Hilti !
Akumulatorske baterije Hilti so opremljene v skladu z zadnjimi tehničnimi standardi in imajo nameščene sisteme za upravljanje in zaščito celic.
OpisAkumulatorske baterije so izdelane iz celic, ki vsebujejo litij-ionske materiale za shranjevanje, ki omogočajo visoko specifično gostoto energije. V nasprotju z akumulatorskimi baterijami NiMH in NiCd imajo litij-ionske akumulatorske baterije majhen spominski učinek, vendar so zelo občutljive na zunanje vplive, prekomerno izpraznitev ali previsoke temperature. Glejte Varnost
Izdelke, ki so certificirani za naše akumulatorske baterije, najdete v trgovini Hilti Store ali na:
www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com
Varnost
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih baterij, ki jih niso odobrili pri servisni službi Hilti .
 • Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb, npr. zmečkanin, rezov ali vbodov.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • V primeru izstopanja tekočine iz akumulatorske baterije preprečite stik z očmi in kožo!
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij
 • Pri akumulatorskih baterijah v okvari lahko tekočina izteka in zmoči sosednje predmete. Prizadete dele očistite s toplo milnico, poškodovane akumulatorske baterije pa zamenjajte.
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. Zaradi tega lahko pride do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi kovinskimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do kratkega stika, električnega udara, opeklin ali eksplozij.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem in vlago. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline ali eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne shranjujte ali uporabljajte v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozij zaradi vnetljivih tekočin ali plinov. Nepričakovana motnja akumulatorske baterije lahko v takih pogojih povzroči eksplozijo.
Kako ravnati, če so vaše akumulatorske baterije poškodovane
 • Če je vaša akumulatorska baterija poškodovana, stopite v stik s svojim servisnim partnerjem Hilti .
 • Če iz akumulatorske baterije izstopa tekočina, preprečite neposreden stik z očmi in/ali kožo tako, da si nadenete zaščitna očala in zaščitne rokavice.
 • Akumulatorsko baterijo v okvari položite v negorljivo posodo in jo pokrijte s suhim peskom, krednim prahom (CaCO3) ali silikatom (vermikulit). Nato tesno zaprite pokrov in posode ne shranjujte v bližini gorljivih plinov, tekočin ali predmetov.
 • Posodo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Za odstranjevanje baterijske tekočine uporabite primerno kemično čistilno sredstvo.
Kako postopati v primeru nedelujočih akumulatorskih baterij
 • Pazite na nenormalno vedenje akumulatorskih baterij, kot je napačno polnjenje ali neobičajno dolgi časi polnjenja, občutno znižanje zmogljivosti, nenavadno delovanje LED-diod ali izstopajoča tekočina. To so indikatorji, ki lahko opozarjajo na notranjo napako.
 • Če sumite, da ima akumulatorska baterija notranjo napako, stopite v stik s servisnim partnerjem Hilti .
 • Če akumulatorska baterija ne deluje več, če se akumulatorska baterija ne polni ali pa iz nje izstopa tekočina, jo morate zavreči v skladu z zgornjimi navodili.
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije
  OPOZORILO
  Nevarnost zaradi vnetja akumulatorske baterije! Iz goreče akumulatorske baterije se lahko iztekajo nevarne in eksplozivne tekočine in hlapi, ki lahko povzročijo korozijske poškodbe, opekline ali eksplozije.
 • Ko izvajate ukrepe za gašenje goreče akumulatorske baterije, nosite svojo osebno zaščitno opremo.
 • Poskrbite za primerno prezračevanje, da lahko iz prostora uidejo nevarni in eksplozivni hlapi.
 • Ob izrazitejšem dimljenju prostor takoj zapustite.
 • V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.
 • Goreče akumulatorske baterije gasite samo z vodo. Gasilni aparati s prahom in požarne odeje pri litij-ionskih akumulatorskih baterijah niso učinkovite. Požari v okolici se lahko pogasijo z običajnimi gasilnimi sredstvi.
 • Ne poskušajte premikati večjih količin poškodovanih, gorečih ali puščajočih baterij. Neprizadete materiale odstranite iz bližnje okolice in izolirajte prizadete akumulatorske baterije. Če požara z razpoložljivimi sredstvi ne morete pogasiti, pokličite gasilce.
V primeru posameznih gorečih akumulatorskih baterij:
 • Akumulatorsko baterijo dvignite z lopato in jo odvrzite v vedro z vodo. Hladilni učinek preprečuje širjenje požara na akumulatorske celice, ki še niso dosegle kritične temperature vžiga.
 • Počakajte, da se akumulatorska baterija popolnoma ohladi.
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
Navodila za transport in shranjevanje
 • Temperatura okolice med -17 °C in +60 °C/1 °F in 140 °F.
 • Temperatura shranjevanja med -20 °C in +40 °C/-4 °F in 104 °F.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po uporabi vedno odstranite akumulatorsko baterijo iz polnilnika.
 • Akumulatorske baterije shranjujte na hladnem in suhem mestu. Shranjevanje akumulatorske baterije na hladnem podaljša njen čas delovanja. Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika.
Vzdrževanje in odstranjevanje
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna. Odstranite takšne umazanije s čisto, suho krpo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte, če ima zamašene prezračevalne reže. Prezračevalne reže previdno očistite z mehko ščetko.
 • Izogibajte se vdoru tujkov v notranjost.
 • Preprečite nepotreben prah ali umazanijo na akumulatorski bateriji. Akumulatorsko baterijo očistite z mehkim čopičem ali čisto, suho krpo.
 • V akumulatorsko baterijo ne sme vstopiti vlaga. Če je v akumulatorsko baterijo vstopila vlaga, ravnajte z njim kot s poškodovano akumulatorsko baterijo in ga izolirajte v negorljivi posodi.
 • Glejte Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij
 • Zaradi nepravilnega odstranjevanja lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine. Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok. Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.