Jezik

DD 250-CA

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Znaki za obveznost

Uporabljajo se naslednji znaki za obveznost:
Image alternative Uporabljajte zaščito za oči
Image alternative Uporabljajte zaščitno čelado
Image alternative Uporabljajte zaščito za sluh
Image alternative Uporabljajte zaščitne rokavice
Image alternative Uporabljajte zaščitne čevlje
Image alternative Uporabljajte zaščito za dihala.

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Podatki za analizo
Image alternative Stopnja za navrtavanje
Image alternative Število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Izmenični tok
Image alternative Premer
Image alternative Transport z dvigalom je prepovedan
Image alternative Bluetooth
Image alternative Zapora je odprta
Image alternative Zapora je zaprta
Image alternative Izdelek podpira brezžični prenos podatkov, ki je združljiv z napravami iOS in Android.
Image alternative Zaščitna ozemljitev
Image alternative Če je oznaka prisotna na izdelku, je bilo izvedeno testiranje pri ustreznem mestu za izdajo certifikatov glede na veljavne standarde za trg v ZDA in Kanadi.

Ploščice s podatki

Na vrtalnem stojalu, osnovni plošči ali diamantnem vrtalniku
Image alternative Na vakuumski osnovni plošči
Zgornja polovica slike : Pri horizontalnem vrtanju z vakuumsko pritrditvijo ni dovoljena uporaba vrtalnega stojala brez dodatnega varovala.
Spodnja polovica slike : Z vakuumsko pritrditvijo brez dodatne zaščite ni dovoljeno vrtanje navzgor.
Image alternative Na diamantnem vrtalniku
Med delom v smeri navzgor je treba obvezno uporabljati sistem za zajemanje vode v kombinaciji s sesalcem za mokro sesanje.
Image alternative Na diamantnem vrtalniku
Uporaba samo z delujočim PRCD.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Diamantni vrtalnik
  DD 250-CA
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostna navodila za vrtalnike

Varnostna opozorila za vsa dela
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika delovnega orodja s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, električno orodje držite za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
Varnostna opozorila pri uporabi daljših svedrov
 • Pri delu s svedrom ne sme število vrtljajev nikoli preseči najvišjega dovoljenega števila vrtljajev za uporabljeni sveder. Če sveder ni v stiku z obdelovancem, se lahko pri višjem številu vrtljajev rahlo upogne, kar lahko pripelje do poškodb.
 • Vrtanje vedno začnite z nizkim številom vrtljajev in ko je sveder v stiku z obdelovancem. Če sveder ni v stiku z obdelovancem, se lahko pri višjem številu vrtljajev rahlo upogne, kar lahko pripelje do poškodb.
 • Med vrtanjem ne pritiskajte preveč in vedno le v vzdolžni smeri glede na sveder. Svedri se lahko upognejo in posledično zlomijo, kar lahko pripelje do izgube nadzora nad orodjem in do poškodb.

Varnostna opozorila za diamantne vrtalnike

 • Kadar je za vrtanje nujno potrebna voda, jo speljite stran od območja dela ali uporabite priprave za odsesavanje vode. Takšni preventivni ukrepi ohranjajo območje dela suho in zmanjšujejo nevarnost električnega udara.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika orodja za rezanje s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, električno orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku orodja za rezanje z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Pri vrtanju z diamantnim vrtalnikom uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Če nastavek blokira, prenehajte z vrtanjem in izključite orodje. Poiščite vzrok blokade in ga odpravite, da sprostite blokirane nastavke.
 • Če želite znova zagnati diamantni vrtalnik, ki je zataknjen v obdelovancu, se pred vklopom prepričajte, da se nastavek prosto vrti. Če se nastavek zatakne, se morda ne vrti in to lahko povzroči preobremenitev orodja ali sprostitev diamantnega vrtalnika iz obdelovanca.
 • Pri pritrjevanju vrtalnega stojala na obdelovanec s pomočjo sidra in vijakov se prepričajte, da je sidranje dovolj čvrsto, da stroj med uporabo drži na mestu. Če obdelovanec ni odporen ali če je porozen, lahko sidro izpade in vrtalno stojalo se loči od obdelovanca.
 • Kadar vrtalno stojalo z vakuumsko ploščo pritrjujete na obdelovanec, bodite pozorni, da je površina gladka, čista in da ni porozna. Vrtalnega stojala ne pritrjujte na laminirane površine, npr. na ploščice in premaze povezovalnih sredstev. Če površina obdelovanca ni gladka, ravna ali dovolj dobro pritrjena, se lahko vakuumska plošča odlepi od obdelovanca.
 • Pred in med vrtanjem bodite pozorni, da je podtlak zadosten. Če je podtlak prenizek, se vakuumska plošča lahko odlepi od obdelovanca.
 • Če je stroj pritrjen le z vakuumsko ploščo, ni dovoljeno vrtati nad glavo ali v steno. V primeru izgube vakuuma se vakuumska plošča odlepi od obdelovanca.
 • Kadar vrtate skozi stene ali strope, se prepričajte o zaščiti oseb in območja dela na drugi strani. Vrtalna krona lahko izstopi skozi izvrtino in vrtalno jedro lahko izpade na drugi strani.
 • Pri delu nad glavo vedno uporabljajte priprave za odsesavanje tekočin, ki so predpisane v navodilih za uporabo. Skrbite za to, da v orodje ne teče voda. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Orodja ni dovoljeno spreminjati.
 • Orodje ni primerno za šibke osebe, ki se o uporabi niso podučile.
 • Zavarujte orodje pred otroki.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov. Orodje vključite šele v območju dela. Dotikanje vrtečih se delov, še posebej vrtečih se nastavkov, lahko privede do poškodb.
 • Izogibajte se stiku vrtalnega mulja s kožo.
 • Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv. Stik ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzroči alergične reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancerogen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z materialom, ki vsebuje azbest, smejo delati le strokovnjaki. Uporabljajte čim učinkovitejše odsesavanje. Za to uporabljajte mobilni sesalnik za lesni in/ali mineralni prah, ki ga priporoča podjetje Hilti in je primeren za delo s tem električnim orodjem. Poskrbite za dobro prezračevanje. Priporočeno je, da nosite masko za zaščito dihal, ki je namenjena za zaščito pred določenim prahom. Upoštevajte lokalne predpise, ki veljajo za obdelovane materiale.
 • Diamantni vrtalnik in diamantna vrtalna krona sta težka. Nevarnost zmečkanja delov telesa. Uporabnik in osebe v bližini morajo med uporabo orodja nositi primerna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice in zaščitne čevlje.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Prepričajte se, da je orodje pravilno vpeto v vrtalno stojalo.
 • Poskrbite, da bo na vrtalnem stojalu vedno nameščen končni naslon, saj sicer ni zagotovljena varnostna funkcija končnega naslona.
 • Prepričajte se, da se držalo nastavka prilega vpenjalnemu sistemu orodja in da ste nastavek pravilno vpeli v vpenjalno glavo.
Električna varnost
 • Izogibajte se kabelskim podaljškom z več vtičnicami, na katere je hkrati priključenih več orodij.
 • Električno omrežje, iz katerega se orodje napaja med obratovanjem, mora imeti zaščitni vodnik in mora biti ustrezno dimenzionirano.
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi ter plinske in vodovodne cevi, npr. z detektorjem kovin. Zunanji kovinski deli na orodju lahko pridejo pod električno napetost, če npr. nehote poškodujete električni vod pod napetostjo. To povzroči resno nevarnost električnega udara.
 • Pazite, da se priključni kabel pri podajanju sani ne poškoduje.
 • Orodja nikoli ne uporabljajte brez priloženega PRCD (pri orodjih brez PRCD nikoli brez ločilnega transformatorja). Pred vsako uporabo preglejte stikalo PRCD.
 • Redno preverjajte priključni kabel orodja. Poškodovan kabel naj zamenja strokovnjak. Če se poškoduje priključni kabel električnega orodja, ga je treba zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki ga dobite pri servisni službi. Redno preverjajte el. podaljšek in ga zamenjajte, če je poškodovan. Če pride pri delu do poškodb priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Vtič izvlecite iz vtičnice. Poškodovanih priključnih vodov in podaljševalnih kablov ne uporabljajte, saj predstavljajo nevarnost električnega udara.
 • Orodja nikoli ne uporabljajte, če je umazano ali mokro. Prah, ki se sprijema na površino orodja (še posebej električno prevoden prah), ali vlaga lahko v neugodnih razmerah povzročita električni udar. Zato naj umazano orodje v rednih časovnih intervalih pregledajo pri servisni službi Hilti , še posebej če pogosto obdelujete električno prevodne materiale.
 • Če diamantni vrtalnik uporabljate brez DD AF-CA H, vedno namestite pokrov na električno napajanje za DD AF-CA H. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
Delovno mesto
 • Vrtanje naj odobri vodja gradbišča. Vrtanje na stavbah in na drugih strukturah lahko vpliva na statiko. To še posebej velja za rezanje armaturnega železa in nosilnih elementov.
 • Pri neustrezno pritrjenih vrtalnih stojalih vedno potisnite orodje, nameščeno na vrtalno stojalo, do konca navzdol, da preprečite prevračanje.
 • Kabel, podaljšek, sesalna in podtlačna cev ne smejo priti v bližino vrtečih se delov.
 • Med delom v smeri navzgor je treba pri mokrem vrtanju obvezno uporabljati sistem za zajemanje vode v kombinaciji s sesalcem za mokro sesanje.
 • Vrtanje navzgor pri vakuumski pritrditvi brez dodatne pritrditve je prepovedano.
 • Pri horizontalnem vrtanju z vakuumsko pritrditvijo (pribor) ni dovoljena uporaba vrtalnega stojala brez dodatne pritrditve.

Opis

Pregledi izdelkov

Diamantni vrtalnik DD 250-CA

Image alternative
 1. Večfunkcijski prikazovalnik
 2. Upravljalna tipka Stopnja za navrtavanje
 3. Upravljalna tipka Podatki za analizo
 4. Tipska ploščica
 5. Stikalo za vklop in izklop
 6. Pokrov za priključni kabel
 7. Električno napajanje za DD AF-CA H (pribor)
 8. Priključni kabel vključno s PRCD
 9. Priključek za vodo
 10. Nosilni ročaj (2 x)
 11. Pokrov oglenih ščetk (2x)
 12. Ventil za regulacijo vode
 13. Vpenjalna glava
 14. Stikalo gonila

Vrtalno stojalo DD-HD 30

Image alternative
 1. Vreteno za vijačenje (pribor)
 2. Pokrov
 3. Vodilo
 4. Nivelirni vijak (3x)
 5. Prikaz središča vrtanja
 6. Sidro
 7. Osnovna plošča
 8. Tipska ploščica
 9. Napenjalno vreteno
 10. Pritezna matica
 11. Opornik
 12. Nosilni ročaj
 13. Omejevalni vijak
 14. Omejevalnik globine (pribor)
 15. Vpenjalo podvozja
 16. Držalo lovilnika vode (pribor)
 17. Tesnilo (pribor)
 18. Pokrov lovilnika vode (pribor)
 19. Tesnilo lovilnika vode (pribor)

Sani DD-HD 30

Image alternative
 1. Objemka za kolesce 1:1
 2. Objemka za kolesce 1:3
 3. Ekscenter (blokada diamantnega vrtalnika)
 4. Strižni zatič
 5. Kolesce
 6. Prikaz niveliranja (2x)
 7. Zapora sani
 8. Vodilo za kabel
 9. Vpenjalni adapter za DD AF-CA H
 10. Nastavitveni vijak za zračnost sani (4x)

Podtlačna osnovna plošča (pribor)

Image alternative
 1. Ventil za razbremenitev podtlaka
 2. Priključek za podtlak
 3. Vpenjalo podvozja
 4. Manometer
 5. Podtlačno tesnilo
 6. Nivelirni vijak (4x)

Namenska uporaba

Opisan izdelek je električni diamantni vrtalnik. Namenjen je mokremu vrtanju prebojnih izvrtin in slepih lukenj v (armirane) mineralne površine z vrtalnim stojalom. Ročna uporaba diamantnega vrtalnika diamantnega vrtalnika ni dovoljena.

 • Diamantni vrtalnik vedno uporabljajte z vrtalnim stojalom. Vrtalno stojalo mora biti vedno zasidrano v podlago s sidrno ali vakuumsko osnovno ploščo.

 • Za umerjanje na osnovni plošči ne uporabljajte udarnega orodja (kladiva).

 • Izdelka ni dovoljeno priklopiti na nobeno drugo omrežje kot na omrežje z napetostjo in frekvenco, ki ustreza podatkom na ploščici s podatki.

 • Upoštevajte navodila za uporabo in varnostna navodila za uporabljeni pribor.

Bluetooth®

Ta izdelek je opremljen s funkcijo Bluetooth.
Bluetooth je brezžična povezava za kratke razdalje, ki omogoča brezžično komunikacijo med izdelki, ki podpirajo Bluetooth.
Za zagotavljanje stabilne povezave Bluetooth mora biti med obema povezanima orodjema vizualna povezava.
Funkcije Bluetooth pri tem izdelkuPodrobnosti o funkcijah Bluetooth najdete v navodilih za uporabo povezanega orodja.
 • Prikaz servisnih in statusnih sporočil povezanih orodij Hilti na zaslonu diamantnega vrtalnika.
 • Povezava z mobilno končno napravo s pomočjo aplikacije Hilti ON!Track 3 za servisne funkcije in za prenos podatkov za analizo v povezavi z izdelkom.
Vklop ali izklop funkcije Bluetooth
Izdelki Hilti so dostavljeni z izklopljeno funkcijo Bluetooth. Ob prvi uporabi se povezava Bluetooth samodejno vklopi.
 • Za izklop pritisnite in držite sočasno za vsaj 10 sekund tipki Image alternative in Image alternative.
 • Za vklop pritisnite sočasno tipki Image alternative in Image alternative.
Povezava izdelkovPovezava z orodjem Hilti s funkcijo Bluetooth se ohrani, dokler diamantnega vrtalnika ne povežete z drugim orodjem Hilti enakega tipa ali dokler ne izklopite funkcije Bluetooth. Povezava se ohrani tudi po izklopu in vklopu izdelka in povezani izdelki se samodejno povežejo.
 • Za vzpostavitev povezave z orodjem Hilti ali mobilno končno napravo s funkcijo Bluetooth pri vklopljeni povezavi Bluetooth sočasno pritisnite tipki Image alternative in Image alternative.
Časovno okno za povezavo z drugim orodjem Hilti s funkcijo Bluetooth znaša 2 minuti. Po poteku 2 minut se vzpostavljanje povezave prekliče.
Licenca
Besedna znamka Bluetooth® in logotip sta registrirani blagovni znamki v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc. in rabo teh dveh blagovnih znamk licencira podjetje Hilti .

Prikazni simboli in pojasnila večfunkcijskega zaslona diamantnega vrtalnika

Za naslednje prikaze mora biti diamantni vrtalnik pripravljen na uporabo (vklopljen v elektriko in PRCD vključen).
Prikazi se lahko glede na izbiro stopnje in način uporabe razlikujejo.
Image alternative
Začetni zaslon
Začetni zaslon se prikaže, ko diamantni vrtalnik priključite na elektriko. Na začetnem zaslonu so prikazani stanje povezave Bluetooth, personalizirano ime ter serijska številka diamantnega vrtalnika.
 • Ime izdelka na zaslonu lahko spremenite v aplikaciji Hilti ON!Track 3 (prednastavljeno: 'Your name here ').
Image alternative
Vodna tehtnica
Diamantni vrtalnik ni vključen. Prikaz pomaga pri niveliranju sistema in pri poravnanju vrtalnega stojala za poševna vrtanja. Prikaz kaže poravnanje diamantnega vrtalnika s simboli in v stopinjah.
 • Natančnost kota pri sobni temperaturi: ±2°
Image alternative
Prikaz stopnje
Diamantni vrtalnik dela v prostem teku. Prikazovalnik pomaga pri ugotavljanju, ali je izbrana stopnja ustrezna za uporabljeno diamantno vrtalno krono. Na prikazu je levo zgoraj prikazana izbrana stopnja, v sredini pa priporočljivi premeri vrtalnih kron za to stopnjo v milimetrih in palcih.
Image alternative
Stopnja za navrtavanje vklopljena
Diamantni vrtalnik je izklopljen ali v prostem teku. Funkcija omogoča navrtavanje z manj vibracijami, če uporabljate vrtalne krone z velikim premerom. Z vnovičnim pritiskom tipke Image alternative lahko funkcijo vedno izklopite.
 • Prikaz se v nekaj sekundah samodejno izključi.
Image alternative
Preostali čas stopnje za navrtavanje
Diamantni vrtalnik vrta in stopnja za navrtavanje je vklopljena. Prikaz prikazuje preostali čas do samodejnega izklopa diamantnega vrtalnika.
 • Za zaščito diamantnega vrtalnika se stopnja za navrtavanje po največ 2 minutah samodejno izključi.
  Prikaz se nato izključi.
Image alternative
Stopnja za navrtavanje je izklopljena
Stopnja za navrtavanje je bila izklopljena. Število vrtljajev in moč diamantnega vrtalnika se znova povečuje in vrtanje lahko nadaljujete
 • Prikaz se v nekaj sekundah samodejno izključi.
Image alternative
Stopnje za navrtavanje ni mogoče vklopiti.
Diamantni vrtalnik vrta. Pritisnili ste tipko za vklop stopnje za navrtavanje, medtem ko je bil diamantni vrtalnik pod obremenitvijo ali pa v načinu ohlajanja.
 • Prikaz se v nekaj sekundah samodejno izključi.
Image alternative
Prikaz zmogljivosti vrtanja: Premajhna pritisna sila
Diamantni vrtalnik vrta in stopnja za navrtavanje ni vklopljena. Prikaz pomaga pri ugotavljanju, ali diamantni vrtalnik deluje z optimalnimi nastavitvami.
 • Barva ozadja: rumena.
  Pritisna sila je prenizka. Povečajte pritisno silo.
Image alternative
Prikaz zmogljivosti vrtanja: Optimalna pritisna sila
Diamantni vrtalnik vrta in stopnja za navrtavanje ni vklopljena. Prikaz pomaga pri ugotavljanju, ali diamantni vrtalnik deluje z optimalnimi nastavitvami.
 • Barva ozadja: zelena.
  Pritisna sila je optimalna.
Image alternative
Pri 120 V
Prekoračena nazivna napetost
Diamantni vrtalnik vrta in stopnja za navrtavanje ni vklopljena. Nazivni tok je prekoračil omejitev 20 A.
 • Pritisna sila je previsoka. Zmanjšajte pritisno silo.
Image alternative
Prikaz zmogljivosti vrtanja: Previsoka pritisna sila
Diamantni vrtalnik vrta in stopnja za navrtavanje ni vklopljena. Prikaz pomaga pri ugotavljanju, ali diamantni vrtalnik deluje z optimalnimi nastavitvami.
 • Barva ozadja: rdeča.
  Pritisna sila je previsoka. Zmanjšajte pritisno silo.
Image alternative
Statusna vrstica informacij
Statusna vrstica prikazuje različne informacije o trenutnem stanju, npr. izbrano stopnjo ali vklopljeno stopnjo za navrtavanje.
Image alternative
Statusna vrstica opozoril
Statusna vrstica prikazuje različna opozorila o trenutnem stanju orodja, ki ne povzročijo takojšnje zaustavitve diamantnega vrtalnika.
Image alternative
Bluetooth je vklopljen
Bluetooth je vklopljen v osnovni nastavitvi.
Za izklop funkcije Bluetooth pritisnite in držite pri izklopljenem motorju sočasno za 10 sekund tipki Image alternative in Image alternative.
 • Prikaz se v nekaj sekundah samodejno izključi.
Image alternative
Bluetooth je izklopljen
Bluetooth je izklopljen. Diamantnega vrtalnika ne morete uporabljati z dodatnimi orodji ali priborom.
Za vklop funkcije Bluetooth pritisnite pri izklopljenem motorju sočasno tipke Image alternative in Image alternative.
 • Prikaz se v nekaj sekundah samodejno izključi.
Image alternative
Vzpostavitev povezave
Diamantni vrtalnik je pripravljen za povezavo z drugimi orodji ali priborom.
Za začetek vzpostavljanja povezave pritisnite in držite sočasno za vsaj 1 sekundo tipki Image alternative in Image alternative.
 • Časovno okno za povezavo z drugim orodjem znaša 2 minuti. Po poteku 2 minut se vzpostavljanje povezave prekliče.
Povezava drugega orodja ali pribora z diamantnim vrtalnikom ostane vzpostavljena tako dolgo, dokler:
 • Se diamantni vrtalnik združi z orodjem ali priborom istega tipa.
 • Se povezava Bluetooth izklopi.
Image alternative
Povezava je prekinjena
Obstoječa povezava Bluetooth do orodja ali pribora je bila prekinjena.
Image alternative
Analiza delovanja
V zgornjem delu prikaza je čas vrtanja (diamantni vrtalnik vrta), v spodnjem delu obratovalne ure (diamantni vrtalnik je vključen) diamantnega vrtalnika v urah, minutah in sekundah.
Za ponastavitev vseh drugih podatkov za analizo pritisnite tipko Image alternative za nekaj sekund.
 • Prikaz se samodejno izključi po nekaj sekundah ali s pritiskom tipke Image alternative.
 • S ponovnim pritiskom tipke Image alternative boste zamenjali do naslednjih podatkov za analizo.
Image alternative
Prikaz načina upravljanja
Ta prikaz prikazuje uporabniku oceno moči pritiskanja med časom vrtanja v %. S tem se lahko optimira vedenje uporabnika.
 • Prikaz se samodejno izključi po nekaj sekundah ali s pritiskom tipke Image alternative.
 • S ponovnim pritiskom tipke Image alternative boste zamenjali do naslednjih podatkov za analizo.
Image alternative
Analiza smeri vrtanja
Ta prikaz prikazuje oceno smeri vrtanja v %.
 • Prikaz se samodejno izključi po nekaj sekundah ali s pritiskom tipke Image alternative.
 • S ponovnim pritiskom tipke Image alternative boste zamenjali do naslednjih podatkov za analizo.
Image alternative
Analiza izbire stopnje
Ta prikaz prikazuje oceno časa uporabe v posamezni stopnji v %. Puščica kaže vedno na stopnjo z največjo frekvenco uporabe.
 • Prikaz se samodejno izključi po nekaj sekundah ali s pritiskom tipke Image alternative.
 • S ponovnim pritiskom tipke Image alternative boste zamenjali do naslednjih podatkov za analizo.
Image alternative
Analiza uporabe
Ta prikaz prikazuje uporabo diamantnega vrtalnika v ročnem načinu in pri uporabi AF-CA v %.
 • Prikaz se samodejno izključi po nekaj sekundah ali s pritiskom tipke Image alternative.
 • S ponovnim pritiskom tipke Image alternative boste zamenjali do naslednjih podatkov za analizo.
Image alternative
Povezana orodja
Ta prikaz daje pregled nad vsemi orodji in priborom, ki so povezani z diamantnim vrtalnikom.
 • Prikaz se samodejno izključi po nekaj sekundah ali s pritiskom tipke Image alternative.
 • S ponovnim pritiskom tipke Image alternative boste zamenjali do naslednjih podatkov za analizo.
Image alternative
Začetek vzpostavljanja povezave
Zaženite vzpostavljanje povezave najprej na diamantnem vrtalniku in nato na orodju ali priboru, s katerim ga želite povezati.
Za začetek vzpostavljanja povezave pritisnite in držite sočasno za vsaj 1 sekundo tipki Image alternative in Image alternative.
 • Prikaz se samodejno izključi po nekaj sekundah ali s pritiskom tipke Image alternative.
 • S ponovnim pritiskom tipke Image alternative boste zamenjali do naslednjih podatkov za analizo.
Image alternative
Stikalo gonila ni zaskočeno
Stikalo gonila je v vmesnem položaju ali pa se ni pravilno zaskočilo.
Pritisnite stikalo gonila tako, da se popolnoma zaskoči.
Image alternative
Blokada zagona
Prekoračitev najdaljšega časa uporabe z vklopljeno stopnjo za navrtavanje; Napaka pri dovodu elektrike; Diamantni vrtalnik je bil preobremenjen; Previsoka temperatura, voda v motorju ali konec ohlajanja.
Stikalo orodja je nastavljeno na I , ko se vzpostavi dovod električnega toka.
Image alternative
Napaka pri dovodu elektrike (podnapetost)
Napetost v električnem omrežju je prenizka. Če je napetost prenizka, diamantni vrtalnik ne more delovati s polno zmogljivostjo.
 • Prikaz se v nekaj sekundah samodejno izključi.
Image alternative
Previsoka temperatura
Diamantni vrtalnik se je pregrel in izklopil ali pa je v načinu ohlajanja. Prikaz prikazuje preostali čas delovanja do ohladitve. Če je diamantni vrtalnik po izteku časa še vedno prevroč, se čas ponovno odšteva od začetka.
Image alternative
Preostali čas do menjave oglenih ščetk
Motor diamantnega vrtalnika deluje in meja obrabe oglenih ščetk je skoraj dosežena. Prikaz prikazuje preostali čas delovanja, preden bo treba oglene ščetke zamenjati. Preostali čas do samodejnega izklopa diamantnega vrtalnika je prikazan v urah in minutah.
 • Prikaz se v nekaj sekundah samodejno izključi.
Image alternative
Prikaz za servis
Oglene ščetke so obrabljene in jih je treba zamenjati.
Image alternative
Utekanje po menjavi oglenih ščetk
Motor diamantnega vrtalnika deluje. Oglene ščetke so bile zamenjane in se morajo vsaj še 1 minuto utekati v prostem teku, preden bodo v optimalni življenjski dobi.
 • Prikaz prikazuje preostali čas do konca utekanja.

Obseg dobave

Diamantni vrtalnik, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Pribor in nadomestni deli

Nadomestni deli
Številka izdelka
Naziv
51279
Cevni priključek
2006843
Oglene ščetke 220-240 V
2104230
Oglene ščetke 100-127 V
Za varno delo uporabljajte le originalni pribor Hilti , nadomestne dele in potrošni material.

Tehnični podatki

Nazivno napetost, nazivni tok, frekvenco in/ali nazivno porabo moči najdete na ploščici s podatki, ki je prilagojena posamezni državi.
Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na ploščici s podatki. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.

DD 250-CA
Teža v skladu s postopkom EPTA 01
15,4 kg
Globina vrtanja brez podaljška
500 mm
Dopustni tlak dovoda vode
≤ 7 bar
Število vrtljajev v prostem teku
1. stopnja
240 vrt/min
2. stopnja
580 vrt/min
3. stopnja
1.160 vrt/min
4. stopnja
2.220 vrt/min
Optimalni premer vrtalne krone
1. stopnja
152 mm … 500 mm
2. stopnja
82 mm … 152 mm
3. stopnja
35 mm … 82 mm
4. stopnja
12 mm … 35 mm
Idealna razdalja med oznako na sidrani osnovni plošči in centrom vrtanja
267 mm
Idealna razdalja med oznako na vakuumski osnovni plošči in centrom vrtanja
292 mm

Dovoljeni premeri vrtalnih kron pri različni opremi

Nujno upoštevajte dovoljene smeri vrtanja za posamezne vrste opreme.
Za vrtanje navzgor je obvezna uporaba sesalca za mokro sesanje s sistemom za zajemanje vode.

DD 250-CA
Ø brez pribora
12 mm … 300 mm
Ø z distančnikom
12 mm … 500 mm
Ø s sistemom za zajemanje vode in sesalcem za mokro sesanje
12 mm … 250 mm

Vrtalno stojalo


DD-HD 30
Teža
21,4 kg

Bluetooth


DD 250-CA
Odmik frekvence
2.400 MHz … 2.483 MHz
Največja izsevana oddajna moč
10 dBm

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 62841

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti ravni hrupa

DD 250-CA
Raven zvočne moči (L WA)
109 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (K WA)
3 dB(A)
Raven zvočnega tlaka (L pA)
93 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (K pA)
3 dB(A)

Skupna vrednost vibracij (vektorska vsota treh smeri), določena v skladu z EN 62841

Triaksialna skupna vrednost vibracij (vektorska vsota vibracij) na kolescu (križni ročaj) v skladu s standardom EN 62841-3-6 2,5 m/s 2 (vključno z negotovostjo K) ni prekoračena.

Priprava dela

OPOZORILO
Nevarnost poškodb! Če vrtalno stojalo ni čvrsto pritrjeno, se lahko vrti ali prevrne.
 • Pred uporabo diamantnega vrtalnika pritrdite vrtalno stojalo s sidri ali z vakuumsko osnovno ploščo na obdelovalno podlago.
 • Uporabljajte le sidra, ki so primerna za obstoječo podlago, in upoštevajte navodila za montažo proizvajalca sider.
 • Vakuumsko osnovno ploščo uporabite le takrat, ko je obstoječa podlaga primerna za pritrditev vrtalnega stojala z vakuumsko pritrditvijo.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Nenameren vklop izdelka.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora izvlecite vtič iz vtičnice.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

DD-HD 30: Postavitev vrtalnega stojala in nastavitev kota vrtanja

PREVIDNO
Nevarnost zmečkanin! Zaradi sprostitve nastavitve vrtenja vrtalnega stojala se lahko nenadoma tračnica prevrne.
 • Za preprečitev zmečkanin bodite pri sprostitvi nastavitve vrtenja previdni.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Diamantni vrtalnik lahko pade.
 • Na konec tračnice vedno namestite pokrov. Obenem služi kot zaščita in končni prislon.
Image alternative
 1. Odvijte vijak spodaj na vrtljivem zglobu sani in vijak zgoraj na oporniku.
 2. Postavite tračnico v želeni položaj.
  • Razporeditev stopinj na zadnji strani vam bo v pomoč.
 3. Oba vijaka ponovno zategnite.

DD-HD 30: Blokada sani na vrtalnem stojalu

 1. Obrnite zaporo sani v položaj za blokado.
  • Zatič se mora zaskočiti.
 2. Z rahlim vrtenjem kolesca se prepričajte, da so sani blokirane.

Montaža kolesca na vrtalno stojalo

Kolesce lahko namestite na levo ali desno stran sani.
Pri vrtalnem stojalu DD‑HD 30 lahko kolesce montirate na dve različni osi na saneh. Zgornja os je neposredno povezana s pogonom sani, medtem ko spodnja os daje reducirano prestavno razmerje 1:3 glede na pogon.
Image alternative
 1. Za montažo kolesca povlecite črni obroč.
 2. Nataknite kolesce na os.

Pritrditev vrtalnega stojala s sidrom

Kovinska razporna sidra M16 (5/8") Hilti so običajno primerna za pritrjevanje diamantne vrtalne opreme v nerazpokan beton. Kljub temu pa se lahko zgodi, da je pod določenimi pogoji potrebna dodatna pritrditev.
Če imate vprašanja glede varne pritrditve, se obrnite na tehnično službo Hilti .
Image alternative
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi uporabe napačnih sider! Orodje se lahko sname in povzroči škodo.
 • Uporabite ustrezno sidro za določeno podlago in upoštevajte tudi proizvajalčeva navodila glede montaže sider.
 1. Uporabite sidro, ki je primerno za vašo podlago. Pustite razmak, ki je primeren za vašo osnovno ploščo.
  • Idealni razmak od centra vrtanja za DD-HD 30: 330 mm (13")
 2. Privijte vpenjalno vreteno (pribor) v sidro.
 3. Vrtalno stojalo namestite nad vreteno ter ga poravnajte s pomočjo prikaza središča vrtanja. Če uporabljate vrtalno stojalo DD-HD 30, si pri njegovi postavitvi pomagajte s prikazom središča vrtanja. Če uporabljate distančnik, vrtalnega stojala ne boste mogli naravnati s prikazom središča vrtanja.
 4. Pritezno matico privijte na vreteno, vendar je ne zategujte.
 5. Osnovno ploščo znivelirajte z nivelirnimi vijaki. Pri tem uporabite prikaze niveliranja na saneh. Prepričajte se, da nivelirni vijaki trdno nalegajo na podlago.
 6. Nivelirne vijake enakomerno privijajte, dokler vrtalno stojalo ni dovolj čvrsto pritrjeno.
 7. Prepričajte se, da je vrtalno stojalo varno pritrjeno.

Pritrditev vrtalnega stojala s podtlakom

NEVARNOST
Nevarnost poškodb zaradi padajočega diamantnega vrtalnika !
 • Pritrjevanje vrtalnega stojala na strop samo z vakuumsko pritrditvijo ni dovoljeno. Za dodatno pritrditev lahko uporabite npr. podporni drog ali vreteno za vijačenje.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi manjkajočega nadzora tlaka !
 • Pred in med vrtanjem mora biti kazalec manometra v zelenem območju.
Če uporabljate vrtalno stojalo z osnovno ploščo s sidrom, poskrbite za trdno in gladko povezavo med vakuumsko osnovno ploščo in osnovno ploščo s sidrom. Trdno privijte osnovno ploščo s sidrom na vakuumsko osnovno ploščo. Prepričajte se, da izbrana vrtalna krona ne bo poškodovala vakuumske osnovne plošče.
Pri horizontalnem vrtanju dodatno zavarujte diamantni vrtalnik (npr. pritrdite verigo s sidrom).
Pred nameščanjem vrtalnega stojala bodite pozorni, da bo na voljo dovolj prostora za montažo in uporabo.
Image alternative
 1. Vse nivelirne vijake zavrtite tako, da iz vakuumske osnovne plošče na spodnji strani segajo pribl. 5 mm.
 2. Povežite priključek za podtlak vakuumske osnovne plošče z vakuumsko črpalko.
 3. Določite sredino vrtanja. Potegnite črto od centra izvrtine v smeri, kjer bo stalo orodje.
 4. Na črti naredite oznako na podani razdalji od centra izvrtine.
  Razdalja oznake
 5. Vklopite podtlačno črpalko in pritisnite na ventil za razbremenitev podtlaka.
 6. Oznako osnovne plošče poravnajte s črto.
 7. Ko je stojalo pravilno nameščeno, izpustite ventil za odzračevanje podtlaka in pritisnite osnovno ploščo ob podlago.
 8. Osnovno ploščo znivelirajte z nivelirnimi vijaki.
 9. Preverite, ali je vrtalno stojalo varno pritrjeno.
Razdalja oznakePustite razmak, ki je primeren za vašo osnovno ploščo.
Idealna razdalja med oznako na vakuumski osnovni plošči in centrom vrtanja
292 mm
Idealna razdalja med oznako na kombinirani osnovni plošči in centrom vrtanja
292 mm

DD-HD 30: Pritrditev vrtalnega stojala z vretenom za vijačenje

 1. Na zgornjem koncu vodila z vgrajenim končnim prislonom odstranite pokrov.
 2. Valj vretena za vijačenje vtaknite v vodilo vrtalnega stojala.
 3. Z zatezanjem ekscentra pritrdite vreteno za vijačenje.
 4. Postavite vrtalno stojalo na podlago.
 5. Osnovno ploščo znivelirajte z nivelirnimi vijaki.
 6. Zategnite vrtalno stojalo z vretenom za vijačenje in protimaticami.
 7. Prepričajte se, da je vrtalno stojalo varno pritrjeno.

DD-HD 30: Podaljševanje tračnic (pribor) pri vrtalnem stojalu

Za navrtavanje je dovoljeno uporabljati le vrtalne krone ali podaljšane vrtalne krone, katerih skupna dolžina ne presega 650 mm (25 1/2 in).
Kot dodatni končni naslon lahko na tračnico namestite omejevalnik globine.
Po demontaži podaljševalne tračnice morate pokrov (z integriranim končnim naslonom) ponovno montirati na vrtalno stojalo. V nasprotnem primeru ni varnostnega učinka končne omejitve.
Image alternative
 1. Na zgornjem koncu vodila z vgrajenim končnim prislonom odstranite pokrov. Pokrov namestite na podaljševalno tračnico.
 2. Valj podaljševalnega vodila vtaknite v vodilo vrtalnega stojala.
 3. Z zatezanjem ekscentra pritrdite podaljševalno vodilo.

DD-HD 30: Montaža distančnika (pribor)

OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Pritrditev se lahko preobremeni.
 • Če uporabljate en ali več distančnikov, morate pritisno silo zmanjšati, da ne preobremenite pritrditve.
Diamantni vrtalnik pri montaži distančnika ni montiran.
Pri premeru vrtalne krone >300 mm (>11 1/2") je treba razdaljo med vrtalno osjo in vrtalnim stojalom povečati z enim ali dvema distančnikoma. Prikaz centra vrtanja pri uporabi distančnega dela ni v funkciji.
Image alternative
 1. Fiksirajte sani na steber z zaporo sani.
 2. Za blokado diamantnega vrtalnika na tračnici izvlecite ekscenter.
 3. Namestite distančnik v sani.
 4. Potisnite ekscenter v sani do prislona.
 5. Zategnite ekscenter.
 6. Prepričajte se, da je distančnik čvrsto pritrjen.

DD-HD 30: Pritrjevanje diamantnega vrtalnika na vrtalno stojalo

PREVIDNO
Nevarnost poškodb Nevarnost zaradi nenamernega vklopa diamantnega vrtalnika.
 • Diamantni vrtalnik med montažo pribora ne sme biti vklopljen v električno omrežje.
Image alternative
 1. Fiksirajte sani na steber z zaporo sani.
 2. Za blokado diamantnega vrtalnika na tračnici izvlecite ekscenter.
 3. Namestite diamantni vrtalnik na sani ali na distančnik.
 4. Potisnite ekscenter v sani do prislona ali v distančnik.
 5. Zategnite ekscenter.
 6. Pritrdite električni kabel v vodilo za kabel na pokrovu sani.
 7. Prepričajte se, da je diamantni vrtalnik čvrsto pritrjen na vrtalno stojalo.

Instalacija priključka za vodo (pribor)

POZOR
Nevarnost pri nepravilni uporabi! Zaradi nepravilne uporabe se lahko cev uniči.
 • Redno preverjajte, da cevi niso poškodovane, in poskrbite, da ne pride do prekoračitve maksimalnega dovoljenega tlaka v vodni cevi (glejte tehnične podatke).
 • Pazite na to, da cev ne more priti v stik z vrtečimi se deli.
 • Pazite na to, da se cev pri podajanju sani ne poškoduje.
 • Najvišja dovoljena temperatura vode: 40 °C.
 • Preverite, ali priklopljen vodni sistem tesni.
Uporabljajte le svežo vodo ali vodo brez delcev umazanije, da preprečite poškodbe komponent.
Kot pribor lahko med orodje in dovod vode vgradite prikazovalnik pretoka.
 1. Zaprite ventil za regulacijo vode na diamantnem vrtalniku.
 2. Vzpostavite povezavo z dovodom vode (cevni priključek).

Montaža sistema za zajemanje vode (pribor)

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Če je odsesavanje v okvari, lahko voda odteka čez motor in pokrov!
 • Nemudoma prekinite delo, če odsesavanje ne deluje več.
Diamantni vrtalnik mora biti pod kotom 90° glede na strop. Tesnilo lovilnika vode sistema za zajemanje vode mora ustrezati premeru diamantne vrtalne krone.
Z uporabo sistema za zajemanje vode lahko usmerjeno odvajate vodo in s tem preprečite močno onesnaženje okolja. Najboljši rezultat boste dosegli skupaj s sesalcem za mokro sesanje.
Image alternative
 1. Odvijte vijak na sprednji strani vrtalnega stojala na spodnjem delu vodila.
 2. Držalo lovilnika vode od spodaj potisnite za vijak.
 3. Zategnite vijak.
 4. Pokrov lovilnika vode z montiranim tesnilom in tesnilom lovilnika vode namestite med dve premični roki držala.
 5. Pokrov lovilnika vode z vijakoma fiksirajte na držalu.
 6. Na pokrov lovilnika vode priklopite sesalec za mokro sesanje ali ustvarite cevno zvezo, preko katere lahko odteka voda.

Delo

Nastavljanje omejevalnika globine (pribor)

 1. Vrtite kolesce, dokler se vrtalna krona ne dotakne podlage.
 2. Z razdaljo med sanmi in omejevalnikom globine nastavite želeno globino vrtanja.
 3. Pričvrstite omejevalnik globine.

Montaža diamantne vrtalne krone (vpenjalna glava BL)

NEVARNOST
Nevarnost poškodb Odlomljeni deli obdelovanca ali delovnega stroja lahko odletijo ter poškodujejo ljudi tudi izven neposrednega delovnega območja.
 • Ne uporabljajte poškodovanih delovnih strojev. Pred vsako uporabo preverite, ali je delovni stroj odkrušen, razpokan, močno obrabljen ali celo izrabljen.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb pri menjavanju orodja! Orodje se pri uporabi segreje. Lahko ima ostre robove.
 • Pri menjavanju orodja vedno nosite zaščitne rokavice.
Diamantne vrtalne krone je treba zamenjati, takoj ko se učinek rezanja oz. vrtanja občutno poslabša. Na splošno se to zgodi, ko je višina diamantnih segmentov manjša od 2 mm (1/16").
Image alternative
 1. Fiksirajte sani na steber z zaporo sani. Prepričajte se, da so varno pritrjene.
 2. Z vrtenjem v smeri simbola "odprtih sponk" odprite vpenjalno glavo.
 3. Vpenjalni sistem diamantne vrtalne krone od spodaj vstavite v ozobje vpenjalne glave na diamantnem vrtalniku.
 4. Z vrtenjem v smeri simbola "zaprtih sponk" zaprite vpenjalno glavo.
 5. Preverite, da je diamantna vrtalna krona fiksno nameščena v vpenjalno glavo.

Montaža diamantne vrtalne krone s pomožno vpenjalno glavo

 1. Z ustreznim viličastim ključem blokirajte gred orodja.
 2. Z ustreznim viličastim ključem zategnite vrtalno krono.

Izbira števila vrtljajev

Stikalo premikajte le v mirovanju.
Image alternative
 1. Položaj stikala izberite glede na uporabljen premer vrtalne krone.
 2. Zavrtite stikalo (istočasno zavrtite tudi vrtalno krono z roko) v priporočeni položaj.

Zaščitno stikalo okvarnega toka PRCD

 1. Vtaknite električni vtič diamantnega vrtalnika v vtičnico električnega omrežja z ozemljitvenim kontaktom.
 2. Pritisnite tipko "I" oz. "RESET" na stikalu okvarnega toka PRCD.
  • Prikaz zasveti.
 3. Pritisnite tipko "0" oz. "TEST" na stikalu okvarnega toka PRCD.
  • Prikaz ugasne.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi električnega udara! Če prikaz na zaščitnem vodniku okvarnega toka ob pritisku tipke 0 oz. TEST ne ugasne, potem diamantnega vrtalnika ne smete uporabljati naprej!
 • Vaš diamantni vrtalnik naj popravlja servis Hilti .
 1. Pritisnite tipko "I" oz. "RESET" na stikalu okvarnega toka PRCD.
  • Prikaz zasveti.

Uporaba diamantnega vrtalnika

OPOZORILO
Nevarnost za osebe in za material. Diamantni vrtalnik se lahko poškoduje in poveča se nevarnost električnega udara.
 • Med delom v smeri navzgor je treba pri mokrem vrtanju obvezno uporabljati sistem za zajemanje vode v kombinaciji s sesalcem za mokro sesanje.
NEVARNOST
Nevarnost za osebe in za material. Sesalec za mokro sesanje se vključi oz. izključi z zamikom. Ob tem lahko voda teče čez diamantni vrtalnik. Diamantni vrtalnik se lahko poškoduje in poveča se nevarnost električnega udara.
 • Pri vrtanju navzgor morate pred odprtjem ventila za vodo sesalec za mokro sesanje ročno zagnati in ga po zaprtju ventila za vodo ročno izključiti.
NEVARNOST
Nevarnost za osebe in za material. Diamantni vrtalnik se lahko poškoduje in poveča se nevarnost električnega udara.
 • Če odsesavanje ne deluje, prekinite vrtanje navzgor (npr. če je sesalec za mokro sesanje poln).
OPOZORILO
Nevarnost za osebe in za material. Zajemanje vode se pri poševnem vrtanju navzgor izključi. Diamantni vrtalnik se lahko poškoduje in poveča se nevarnost električnega udara.
 • Ne vrtajte poševno navzgor.
S pritiskom na tipko za stopnjo navrtavanja (v mirovanju ali prostem teku) se zmanjša število vrtljajev za navrtavanje. Na ta način lahko laže in z manj vibracijami navrtavate diamantne vrtalne krone z večjimi premeri. S ponovnim pritiskom tipke za stopnjo za navrtavanje se funkcija izključi in diamantni vrtalnik izbere predhodno nastavljeno število vrtljajev. Če funkcije navrtavanja po največ 2 minutah ne izključite, se diamantni vrtalnik samodejno izključi.
 1. Počasi odprite ventil za regulacijo vode, da ustvarite želeni pretok vode.
 2. Pritisnite na stikalo za vklop/izklop diamantnega vrtalnika na "I".
 3. Sprostite zaporo sani.
 4. Vrtite kolesce, dokler se vrtalna krona ne dotakne podlage.
 5. Na začetku vrtanja pritisnite le narahlo, dokler se vrtalna krona ne centrira. Šele potem povečajte pritisk.
 6. Pritisno silo prilagajajte v skladu s prikazom zmogljivosti vrtanja.

Izklop diamantnega vrtalnika

OPOZORILO
Nevarnost za osebe in za material. Pri vrtanju v smeri navzgor se diamantna vrtalna krona napolni z vodo. Diamantni vrtalnik se lahko poškoduje in poveča se nevarnost električnega udara.
 • Po končanem vrtanju v smeri navzgor morate najprej previdno izpustiti vodo. Za to zaprite dovod vode na ventilu za regulacijo vode in izpustite vodo z odpiranjem ventila za regulacijo vode. Voda ne sme odtekati prek motorja in pokrova.
 1. Zaprite ventil za regulacijo vode na diamantnem vrtalniku.
 2. Diamantno vrtalno krono izvlecite iz izvrtine.
 3. Izklopite diamantni vrtalnik.
 4. Fiksirajte sani na steber z zaporo sani.
 5. Izklopite sesalec za mokro sesanje, če je na voljo.

DD-HD 30: Ločevanje diamantnega vrtalnika od vrtalnega stojala

 1. Fiksirajte sani na steber z zaporo sani.
 2. Sprostite električni kabel iz vodila za kabel na pokrovu sani.
PREVIDNO
Nevarnost za osebe in za material. Nevarnost zaradi padajočega diamantnega vrtalnika.
 • Kronski vrtalnik dobro pridržite z eno roko na nosilnem ročaju.
 1. Sprostite ekscenter zapore orodja na saneh.
 2. Izvlecite ekscenter.
 3. Diamantni vrtalnik snemite s sani.
 4. Potisnite ekscenter v sani do prislona.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Poskrbite, da sta vtični del in vpenjalna glava kronskega vrtalnika vedno čista in rahlo namaščena.
 • Zunanji del orodja redno čistite z rahlo navlaženo krpo za čiščenje. Orodja ne čistite s pršilnikom, parnim curkom ali s tekočo vodo.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

DD-HD 30: Nastavite zračnost med tračnico in sanmi

Zračnost med tračnico in sanmi lahko nastavite s štirimi nastavitvenimi vijaki na saneh.
 1. S šestrobim ključem dim. 5 odvijte nastavitvene vijake (vijakov ne odstranjujte).
 2. Z viličastim ključem dim. 19 vrtite nastavitvene vijake in tako rahlo potiskajte kolesca proti vodilu.
 3. Zategnite nastavitvene vijake. Sani so pravilno nastavljene, če brez diamantnega vrtalnika ostanejo na svojem mestu, z diamantnim vrtalnikom pa se premaknejo navzdol.

Menjava oglenih ščetk

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi električnega udara !
 • Orodje sme uporabljati, vzdrževati in popravljati samo pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje! To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki lahko nastopijo pri delu.
Ko je treba zamenjati oglene ščetke, se na zaslonu pojavi prikaz za servis. Vedno zamenjajte vse oglene ščetke hkrati.
 1. Odklopite diamantni rezalnik z električnega omrežja.
 2. Odprite pokrov oglenih ščetk levo in desno na motorju.
  • Bodite pozorni na način vgradnje oglenih ščetk in napeljavo pramenov!
 3. Izrabljene oglene ščetke odstranite iz diamantnega rezalnika.
 4. Nove oglene ščetke vstavite natančno tako, kot so bile vgrajene stare oglene ščetke.
  • Pri vstavljanju pazite na to, da ne poškodujete izolacije signalnega opleta.
 5. Privijte pokrove oglenih ščetk levo in desno na motor.
 6. Oglene ščetke naj se utečejo tako, da pustite orodje delovati v prostem teku najmanj 1 minuto brez prekinitev.
  Po zamenjavi oglenih ščetk se na prikazovalniku pojavi prikaz Utekanje po menjavi oglenih ščetk . Vrstica za čas prikazuje preostali čas do konca utekanja.
  Če ne upoštevate najkrajšega časa utekanja 1 minuto, se močno skrajša življenjska doba oglenih ščetk.

Transport in skladiščenje

POZOR
Nevarnost zaradi nizkih temperatur! Vstopajoča voda lahko ta izdelek poškoduje in poveča tveganje električnega udara.
 • Pri temperaturah pod lediščem bodite pozorni, da v stroju ni ostala voda.
Transport
 • Izdelka ne transportirajte, kadar je montiran nastavek.
 • Med transportom poskrbite za stabilnost izdelka.
 • Po vsakem transportu preverite, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
Skladiščenje
 • Pred skladiščenjem izdelka odprite ventil za regulacijo vode.
 • Izdelek vedno skladiščite z izvlečenim vtičem.
 • Ta izdelek skladiščite na suhem mestu in zunaj dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Po vsakem transportu preverite, ali so vidni deli izdelka nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Diamantni vrtalnik deluje

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Image alternative
Blokada zagona
Stikalo orodja je nastavljeno na I , ko se vzpostavi dovod električnega toka.
 • Izključite in spet vključite diamantni vrtalnik.
Diamantni vrtalnik je bil preobremenjen
 • Izključite in spet vključite diamantni vrtalnik.
 • Ne preobremenjujte diamantnega vrtalnika (npr. zaradi neprekinjene sprožitve drsne sklopke).
Prekoračitev najdaljšega časa uporabe z vklopljeno stopnjo za navrtavanje.
 • Izključite in spet vključite diamantni vrtalnik.
Voda v motorju.
 • Diamantni vrtalnik naj se posuši na toplem in suhem mestu.
 • Izključite in spet vključite diamantni vrtalnik.
Motnja električnega napajanja – prišlo je do prekinitve v električnem omrežju.
 • Preverite, ali drugi porabniki morda motijo delovanje električnega omrežja oz. generatorja.
 • Preverite dolžino uporabljenega električnega podaljška.
 • Izključite in spet vključite diamantni vrtalnik.
Motor se pregreva. Ohlajanje je končano.
 • Izključite in spet vključite diamantni vrtalnik.
Image alternative
Previsoka temperatura
Motor se pregreva. Poteka ohlajanje diamantnega vrtalnika.
 • Počakajte nekaj minut, da se motor ohladi, ali pa diamantni vrtalnik pustite delovati v prostem teku, da pospešite postopek ohlajanja. Ko je dosežena normalna temperatura, prikaz ugasne, diamantni vrtalnik pa preklopi v blokado zagona. Izključite in spet vključite diamantni vrtalnik.
Image alternative
Preostali čas do menjave oglenih ščetk.
Meja obrabe oglenih ščetk skoraj dosežena. Do samodejnega izklopa diamantnega vrtalnika preostaja le še nekaj ur uporabe.
 • Ob prvi priložnosti zamenjajte oglene ščetke.
Image alternative
Utekanje po menjavi oglenih ščetk.
Oglene ščetke so bile zamenjane in se morajo uteči.
 • Oglene ščetke naj se utečejo tako, da pustite orodje delovati v prostem teku najmanj 1 minuto brez prekinitev.
Image alternative
Vklop stopnje za navrtavanje ni mogoč
Diamantni vrtalnik vrta.
 • Zavrtite ročno kolo, dokler vrtalna krona ne izgubi stika s podlago.
Motor se pregreva. Poteka ohlajanje diamantnega vrtalnika.
 • Dokončajte ohlajanje.
Image alternative
Prenizka napetost – diamantni vrtalnik ne deluje s polno močjo.
Motnja električnega napajanja – v električnem omrežju je prišlo do podnapetosti.
 • Preverite, ali drugi porabniki morda motijo delovanje električnega omrežja oz. generatorja.
 • Preverite dolžino uporabljenega električnega podaljška .
Image alternative
Na večfunkcijskem prikazovalniku je prikazana prestava „0“ in diamantna vrtalna krona se ne vrti.
Stikalo gonila ni zaskočeno.
 • Pritisnite stikalo gonila tako, da se zaskoči.
Image alternative
Povezava je bila prekinjena
Obstoječa povezava Bluetooth se je ločila.
 • Prepričajte se, da obstaja vizualna povezava med izdelkom in priborom. Okoljski pogoji, kot npr. betonske stene, lahko vplivajo na kakovost povezave.
 • Pribor znova povežite z diamantnim vrtalnikom.
Image alternative
Bluetooth je izklopljen
Bluetooth je izklopljen.
 • Vklopite funkcijo Bluetooth. Sočasno pritisnite tipki Image alternative in Image alternative.
Drug diamantni vrtalnik se je samodejno povezal prek povezave Bluetooth z uporabljenim priborom (npr. sistem za pripravo vode).
Več diamantnih vrtalnikov je priključenih z istim priborom. Pribor se vedno poveže samodejno z diamantnim vrtalnikom, ki omogoča najhitrejšo vzpostavitev povezave.
 • Izklopite in vklopite povezavo Bluetooth na priboru ter povežite diamantni vrtalnik znova s priborom.
Diamantna vrtalna krona se ne vrti.
Diamantna vrtalna krona se je zataknila v podlagi.
 • Sprostite diamantno vrtalno krono z viličastim ključem: Vtič izvlecite iz vtičnice. Primite diamantno vrtalno krono v bližini natičnega dela z ustreznim viličastim ključem in jo nato sprostite z vrtenjem.
 • Vrtanje s pomočjo stojala: Zavrtite ročno kolo ter poskušajte sprostiti diamantno vrtalno krono s premikanjem sani navzgor in navzdol.
Hitrost vrtanja se zmanjšuje.
Dosežena je maksimalna globina vrtanja.
 • Odstranite vrtalno jedro in uporabite podaljšek vrtalne krone.
Vrtalno jedro se zatika v diamantni vrtalni kroni.
 • Odstranite vrtalno jedro.
Neustrezna izbira krone za podlago.
 • Izberite diamantno vrtalno krono s primernejšo specifikacijo.
Prevelika vsebnost jekla (prepoznate jo po čisti vodi s kovinskimi odrezki).
 • Izberite diamantno vrtalno krono s primernejšo specifikacijo.
Diamantna vrtalna krona je v okvari.
 • Preverite diamantno vrtalno krono glede poškodb in jo po potrebi zamenjajte.
Izbrana napačna prestava.
 • Izberite primernejšo prestavo.
Premajhna pritisna sila.
 • Povečajte pritisno silo.
Premajhna moč orodja.
 • Izberite naslednjo nižjo prestavo.
Diamantna vrtalna krona je zglajena.
 • Diamantno vrtalno krono naostrite na brusilni plošči.
Prevelika količina vode.
 • Z ventilom za regulacijo vode zmanjšajte količino vode.
Količina vode je premajhna.
 • Kontrolirajte dovod vode na diamantno vrtalno krono oz. povečajte količino vode z ventilom za regulacijo vode.
Zapora sani je zaprta.
 • Sprostite zaporo sani.
Prah ovira vrtanje.
 • Uporabite primerno odsesavanje prahu.
Ročno kolo se vrti brez upora.
Polomljen strižni zatič.
 • Zamenjajte strižni zatič.
Diamantne vrtalne krone ni mogoče vstaviti v vpenjalno glavo.
Zamazan ali poškodovan natični del/vpenjalna glava.
 • Natični del oz. vpenjalno glavo očistite in namažite z mastjo, ali pa ju zamenjajte.
Voda izstopa na izpiralni glavi ali ohišju gonila.
Prevelik tlak vode.
 • Zmanjšajte tlak vode.
Voda med delovanjem izstopa iz vpenjalne glave.
Diamantna vrtalna krona ni pravilno privita v vpenjalno glavo.
 • Dobro privijte diamantno vrtalno krono.
 • Odstranite diamantno vrtalno krono. Diamantno vrtalno krono zavrtite za pribl. 90° okrog osi vrtalne krone. Nato ponovno montirajte diamantno vrtalno krono.
Zamazan natični del/vpenjalna glava.
 • Natični del oz. vpenjalno glavo očistite in namažite z mastjo.
Okvara tesnila vpenjalne glave ali natičnega dela.
 • Preverite tesnilo in ga po potrebi zamenjajte.
Ni pretoka vode.
Zamašen vodni kanal.
 • Povečajte tlak vode ali izperite vodni kanal v nasprotni smeri.
 • Očistite vstopno in izstopno odprtino za vodo.
Vrtalni sistem ima preveč zračnosti.
Diamantna vrtalna krona ni pravilno privita v vpenjalno glavo.
 • Dobro privijte diamantno vrtalno krono.
 • Odstranite diamantno vrtalno krono. Diamantno vrtalno krono zavrtite za pribl. 90° okrog osi vrtalne krone. Nato ponovno montirajte diamantno vrtalno krono.
Natični del/vpenjalna glava v okvari.
 • Kontrolirajte natični del in vpenjalno glavo ter ju po potrebi zamenjajte.
Sani imajo preveč zračnosti.
Vijačne povezave na vrtalnem stojalu so zrahljane.
 • Preverite zategnjenost vijakov na vrtalnem stojalu in jih po potrebi zategnite.
Vrtalno stojalo ni pravilno pritrjeno.
 • Bolje pritrdite vrtalno stojalo.
Zrahljana povezava med diamantnim vrtalnikom in sanmi oz. distančniki.
 • Preverite povezavo in po potrebi ponovno pritrdite diamantni vrtalnik.

Diamantni vrtalnik ne deluje

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Image alternative
Večfunkcijski prikazovalnik je prazen.
Stikalo PRCD ni vključeno.
 • Preverite delovanje stikala PRCD in ga vključite.
Prekinitev električnega napajanja.
 • Priključite drugo električno orodje in preverite, ali deluje.
 • Preverite vtično povezavo, električni kabel, električni vod in omrežno varovalko.
Voda v motorju.
 • Diamantni vrtalnik naj se posuši na toplem in suhem mestu.
 • Izključite in spet vključite diamantni vrtalnik.
Image alternative
Potreben je servis.
Oglene ščetke so obrabljene.
Voda v motorju.
 • Diamantni vrtalnik naj se posuši na toplem in suhem mestu.
 • Izključite in spet vključite diamantni vrtalnik.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Priporočena predhodna obdelava pri odstranjevanju vrtalnega mulja

Uvajanje vrtalnega mulja v vodo ali kanalizacijo brez predhodne obdelave je problematično z okoljskega vidika. Pozanimajte se o veljavnih predpisih pri lokalnih oblasteh.
 1. Vrtalni mulj zbirajte (npr. s pomočjo sesalca za mokro sesanje).
 2. Počakajte, da se vrtalni mulj usede ter odstranite trdni material na deponijo odpadnega gradbenega materiala (flokulant lahko pospeši postopek usedanja).
 3. Preden odstranite preostalo vodo (bazična, vrednost pH > 7) v kanalizacijo, jo nevtralizirajte z dodatkom kislega sredstva za nevtralizacijo ali jo razredčite z veliko količino vode.

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za kitajsko tržišče.
Tajvan RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za tržišče Tajvan.