Jezik

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Splošni znaki za obveznost
Image alternative Uporabljajte zaščito za oči
Image alternative Uporabljajte zaščito za sluh
Image alternative Uporabljajte zaščitno čelado
Image alternative Izdelek podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Orodje za pritrjevanje
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Generacija
  03
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Uporaba akumulatorskega orodja in ravnanje z njim
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Za pogon električnih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije. Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline.
 • Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorskih baterij. Poškodovane in spremenjene akumulatorske baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
 • Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam. Ogenj in temperature nad 130 °C (265 °F) lahko povzročijo eksplozije.
 • Upoštevajte vsa navodila v zvezi s polnjenjem in akumulatorske baterije ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite pri temperaturi, ki je višja ali nižja od temperature, ki jo predpisujejo navodila. Napačno polnjenje ali polnjenje pri temperaturi, višji ali nižji od dovoljene, lahko uniči akumulatorsko baterijo in poveča nevarnost požara.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba orodja.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij nikoli ne popravljajte. Vsa vzdrževalna dela naj opravlja samo proizvajalec ali pooblaščen serviser.

Varnostna opozorila za orodja za pritrjevanje

 • Vedno predvidevajte, da električno orodje vsebuje žičnike. Z neskrbnim rokovanjem z orodjem za pritrjevanje lahko povzročite nepričakovane izmete žičnikov in se poškodujete.
 • Z električnim orodjem ne merite vase ali v druge osebe v bližini. V primeru nenamerne sprožitve iz orodja izleti žičnik, kar lahko povzroči poškodbe.
 • Električnega orodja ne sprožite, dokler ni varno naslonjeno na obdelovanec. Če električno orodje nima stika z obdelovancem, se lahko žičnik odbije od pritrdilnega mesta.
 • Če se v električnem orodju zagozdi žičnik, orodje ločite od električnega omrežja ali akumulatorske baterije. Če je orodje za pritrjevanje priklopljeno v električno omrežje, ga lahko med odstranjevanjem zataknjenega žičnika nenamerno sprožite.
 • Pri odstranjevanju zataknjenih žičnikov bodite previdni. Sistem je lahko napet in močno izvrže žičnik, ko poskušate odpraviti blokado.
 • V primeru pritrjevanja električnih napeljav se prepričajte, da v njih ni električne napetosti. Orodje za pritrjevanje prijemajte le na izoliranih površinah za prijemanje. Uporabljajte izključno žičnike, ki so primerni za nameščanje električnih napeljav. Prepričajte se, da žičnik ni poškodoval izolacije električne napeljave. Žičnik, ki poškoduje izolacijo električne napeljave, lahko povzroči električni udar in nevarnost požara.

Varnostna opozorila

Zahteve za uporabnika
 • Ta izdelek smete upravljati ali vzdrževati samo, če ste za to pooblaščeni in ste o uporabi poučeni.
Osebna zaščitna oprema
 • Med uporabo orodja morate vi in osebe v bližini nositi primerna zaščitna očala, zaščito za sluh in zaščitno čelado.
Varnost oseb
 • Upoštevajte navodila za delo, nego in vzdrževanje, ki so navedena v navodilih za uporabo.
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z orodjem za pritrjevanje se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte izdelka, če ste utrujeni ali če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Prenehajte z delom, če vas kaj boli ali se slabo počutite. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi orodja za pritrjevanje lahko privede do resnih poškodb.
 • Izogibajte se neugodni drži. Stojte na trdi podlagi in vedno ohranjajte ravnotežje.
 • Nosite čevlje, ki ne drsijo.
 • Vodila za žičnike ali pritrdilnih elementov nikoli ne vlecite nazaj z roko.
 • Če vodilo za žičnike ali pritrdilni element vlečete z roko, se lahko izdelek pri tem v določenih okoliščinah sproži. To ima lahko za posledico, da si sornik zabijete v roko ali kak drug del telesa.
 • Izdelek pri uporabi držite s pokrčenimi (in ne iztegnjenimi) rokami.
 • Pri delu morajo biti druge osebe, še zlasti pa otroci, izven delovnega območja.
 • Nevarnost poškodb zaradi padca orodja in/ali pribora. Pred začetkom dela se prepričajte, da sta akumulatorska baterija in nameščen pribor varno pritrjena.
 • Poskrbite, da se prezračevalne reže ne zapolnijo. Nevarnost opeklin zaradi pokritih prezračevalnih rež!
 • Ne usmerjajte pogleda neposredno v osvetlitev (LED-diode) in ne svetite drugim osebam v obraz. Sicer obstaja nevarnost zaslepitve.
Skrbno ravnanje z orodji za pritrjevanje in njihova uporaba
 • Nevarnost zaradi pritrdilnih elementov, ki prebijejo pritrdilno površino! Pred zabijanjem pritrdilnih elementov se prepričajte, da ni nikogar za gradbenim elementom, na katerega zabijate pritrdilni element, ali pod njim.
 • Uporabljajte ustrezen izdelek za svoje delo. Izdelka ne uporabljajte za namene, za katere ni predvideno, temveč le v skladu z namembnostjo in v brezhibnem stanju.
 • Napolnjenega izdelka nikoli ne puščajte brez nadzora.
 • Izdelek vedno izpraznite pred čiščenjem, servisiranjem in vzdrževanjem, ob menjavi vodila za žičnike, med prekinitvami dela in preden ga uskladiščite (odstranite pritrdilne elemente).
 • Izdelek, ki ga ne uporabljate, izpraznite in shranite na suhem in zaprtem prostoru, do katerega otroci nimajo dostopa.
 • Izdelek in pribor preglejte glede morebitnih poškodb. Prepričajte se, da premični deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo ter da deli orodja niso poškodovani.
 • Za zagotavljanje brezhibnega delovanja izdelka morajo biti vsi deli pravilno vgrajeni ter izpolnjevati vse zahteve. Poškodovane dele mora strokovno popraviti ali zamenjati servis Hilti , razen če je v teh navodilih za uporabo navedeno drugače.
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na izdelku lahko povzročijo električni udar ali eksplozijo, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo, plinsko ali vodno cev.
 • Pritrdilnih elementov ne zabijajte v neprimerno podlago.
 • Neustrezni materiali so varjeno jeklo in lito jeklo, lito železo, steklo, marmor, plastika, bron, medenina, baker, izolacijski material, leseni zidaki, keramični zidaki, tanka pločevina ( < 4 mm) in plinobeton. Zabijanje v tak material lahko povzroči lom elementa, odletavanje ali preboj.
 • Pritisnite na sprožilec šele, ko je izdelek popolnoma pravokotno pritisnjen ob podlago.
 • Pri zabijanju vedno držite izdelek za pritrjevanje pravokotno na podlago, da bi preprečili odklon pritrdilnega elementa od materiala podlage.
 • Orodje in ročaja naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni.
 • Izdelek ne sme nikoli pasti.
 • Vlagalnika ne uporabljajte kot ročaj.
 • Izdelka ne uporabljajte na mestih, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije, razen če je to posebej dovoljeno.
 • Ne zabijajte elementov v obstoječe izvrtine, razen če to priporoča Hilti (npr. DX-Kwik).
Mehanski varnostni ukrepi
 • Ne izvajajte nobenih sprememb na izdelku ali priboru, še posebej ne na batih.
 • Uporabljajte samo pritrdilne elemente, ki so predvideni za vaš izdelek.
Toplotni varnostni ukrepi
 • Ne prekoračite priporočene frekvence zabijanja.
 • Če se izdelek pregreje, počakajte, da se ohladi.
 • Ne demontirajte izdelka, ko je vroč. Izdelek pustite, da se ohladi.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Akumulatorske baterije uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servisno službo Hilti ali preberite dokument "Varnostni napotki in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti ".
  Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
  Preberite varnostne napotke in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti , ki jih lahko prikličete s skeniranjem kode QR na koncu teh navodil za uporabo.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Glava orodja
 2. Vodilo za sornike
 3. Zaklep vodila za sornike
 4. Stikalo za posamično zabijanje (BX 3-ME-22)
 5. Prezračevalne reže
 6. Odprtina za držalno zanko za orodje
 7. Kavelj za pas
 8. Varnostni sprožilec
 9. Ročaj
 10. Kavelj za pas/kavelj za oder
 11. Gumb za sprostitev akumulatorske baterije
 12. Prikazovalnik stanja akumulatorske baterije
 13. Litij-ionska akumulatorska baterija
 14. Odprtina za montažo za pribor
 15. Potisnik žičnikov
 16. Mehanizem za odklepanje potisnika žičnikov
 17. Podporna noga
 18. Vlagalnik
 19. Prikazovalnik stanja orodja za pritrjevanje
 20. Osvetlitev delovnega območja

Oprema

Vodilo za sornike in podporna noga se razlikujeta glede na izdelek. V naslednji preglednici so prikazane podporne noge in vodila za sornike, s katerimi je izdelek opremljen.
Dodatne informacije najdete v pokrovu kovčka, v svoji trgovini Hilti Store in pod: www.hilti.group
Izdelek
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Vodilo za sornike
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Podporna noga
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Namenska uporaba

Izdelek je ročno vodeno akumulatorsko orodje za pritrjevanje. Namenjeno je zabijanju posebej za ta namen izdelanih pritrdilnih elementov v beton, jeklo, zid, apneni peščenec in druge podlage, ki so primerne za neposredno montažo. Izdelek je primeren tudi za pritrjevanje električnih napeljav z zaponkami, če uporabljate temu primerne pritrdilne elemente. Uporabljajte samo dovoljene pritrdilne elemente v kombinaciji z vodilom za žičnike, ki je predvideno za ta namen (glejte poglavje „Tehnični podatki“).

Orodje za pritrjevanje in pritrdilni elementi sestavljajo tehnično celoto. To pomeni, da je nemoteno pritrjevanje s tem orodjem za pritrjevanje zagotovljeno le, če uporabljate pritrdilne elemente Hilti , ki so zasnovani posebej za ta namen, in polnilnike ter akumulatorske baterije, ki jih priporoča podjetje Hilti . Priporočila podjetja Hilti glede uporabe in pritrjevanja veljajo samo ob upoštevanju teh pogojev.
 • Orodje za pritrjevanje lahko uporabljate le, če ga držite v rokah.
 • Poskrbite, da ne pride do napačne rabe. Za napačno uporabo se šteje zabijanje v zelo mehko podlago (npr. les) in zabijanje v pretrdo podlago (npr. v jeklo z visoko trdnostjo ali zelo trdo naravno kamnino).
Image alternative
 • Za ta izdelek uporabljajte le litij-ionske akumulatorske baterije Hilti Nuron iz vrste modelov B 22. Za optimalno zmogljivost Hilti priporoča uporabo akumulatorskih baterij, navedenih v preglednici.

 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike Hilti iz vrst modelov v tej preglednici.

Varnostni elementi

Pri uporabi vlagalnika detektor žičnikov preprečuje neuspešno zabijanje, ki lahko poškoduje orodje za pritrjevanje.
Pritisno varovalo preprečuje prosto zabijanje žičnikov. Pri uporabi vlagalnika lahko orodje za pritrjevanje pritisnete in sprožite le, če je vanj vstavljen žičnik.

Značilnosti opreme

Orodje za pritrjevanje ima ergonomski ročaj iz nedrsečega materiala, ki duši tresljaje, kavelj za pas in kavelj za oder ter podporno nogo. Orodje za pritrjevanje je pred pregretjem zaščiteno z elektronsko zaščito pred preobremenitvijo in nadzorom temperature.

Prikazovalnik stanja orodja za pritrjevanje

Prikazovalnik stanja prikazuje informacije o stanju orodja za pritrjevanje.
Stanje
Pomen
LED-dioda je izključena
Orodje za pritrjevanje je izklopljeno.
LED-dioda sveti zeleno.
Orodje za pritrjevanje je vklopljeno in pripravljeno na zabijanje.
LED-dioda utripa zeleno.
Akumulatorska baterija je prevroča ali prešibka
LED-dioda vsake tri sekunde utripa zeleno.
Orodje za pritrjevanje je v stanju mirovanja, s pritiskom na glavo orodja vklopite orodje za zabijanje.
LED-dioda sveti modro.
Orodje za pritrjevanje je vklopljeno, trakove z žičniki je treba dodatno vstaviti
LED-dioda utripa modro.
Orodje za pritrjevanje je vklopljeno, vlagalnik je povsem prazen
LED-dioda utripa rumeno.
Orodje za pritrjevanje je prevroče, glejte preglednico z motnjami
LED-dioda utripa rdeče.
Motnje v delovanju orodja, glejte preglednico z motnjami.
LED-dioda sveti rdeče.
Motnje v delovanju orodja, glejte preglednico z motnjami.

Prikaz litij-ionske akumulatorske baterije

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti Nuron lahko prikažejo stanje napolnjenosti, sporočila o napakah in stanje akumulatorske baterije.

Prikazi za stanje napolnjenosti in sporočila o napakah

Za dostop do enega od naslednjih prikazov na kratko pritisnite na tipko za sprostitev akumulatorske baterije.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajoče akumulatorske baterije!
 • Ko je akumulatorska baterija vstavljena in po pritisku tipke za sprostitev se prepričajte, da ste akumulatorsko baterijo znova pravilno vstavili v uporabljen izdelek.
Stanje napolnjenosti ter morebitne motnje so trajno prikazane, dokler je priključen izdelek vklopljen.
Stanje
Pomen
Štiri (4) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno
Stanje napolnjenosti: 100 % do 71 %
Tri (3) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno
Stanje napolnjenosti: 70 % do 51 %
Dve (2) LED-diodi neprekinjeno svetita zeleno
Stanje napolnjenosti: 50 % do 26 %
Ena (1) LED-dioda neprekinjeno sveti zeleno
Stanje napolnjenosti: 25 % do 10 %
Ena (1) LED-dioda počasi utripa zeleno
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Ena (1) LED-dioda hitro utripa zeleno
Litij-ionska akumulatorska baterija je popolnoma prazna. Napolnite akumulatorsko baterijo.
Če LED-dioda po polnjenju akumulatorske baterije še vedno hitro utripa, se obrnite na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda hitro utripa rumeno
Litij-ionska akumulatorska baterija in z njo povezan izdelek sta preobremenjena, prevroča ali prehladna oz. je prisotna druga napaka.
Poskrbite, da bo temperatura izdelka in akumulatorske baterije ustrezala priporočeni delovni temperaturi in izdelka med uporabo ne preobremenjujte.
Če sporočilo ne izgine, se obrnite na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda sveti rumeno
Litij-ionska akumulatorska baterija in povezan izdelek nista združljiva. Obrnite se na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda hitro utripa rdeče
Litij-ionska akumulatorska baterija je zaklenjena in je ne morete uporabiti. Obrnite se na servisno službo Hilti .

Prikazi stanja akumulatorske baterije

Za priklic stanja akumulatorske baterije držite tipko za sprostitev za več kot tri sekunde. Sistem ne prepozna morebitnega napačnega delovanja baterije zaradi nepravilne uporabe, npr. padca, vbodov, zunanjih toplotnih poškodb itd.
Stanje
Pomen
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato sveti ena (1) LED-dioda neprekinjeno zeleno.
Akumulatorsko baterijo lahko še vedno uporabljate.
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato utripa ena (1) LED-dioda hitro rumeno.
Odčitavanje stanja akumulatorske baterije se ni moglo zaključiti. Ponovite postopek ali pa se obrnite na servisno službo Hilti .
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato sveti ena (1) LED-dioda neprekinjeno rdeče.
Če lahko priključen izdelek še naprej uporabljate, je preostanek zmogljivosti akumulatorske baterije pod 50 %.
Če priključenega izdelka ni mogoče več uporabljati, je akumulatorska baterija na koncu življenjske dobe in jo morate zamenjati. Obrnite se na servisno službo Hilti .

Bluetooth® (dodatna oprema)

Besedna znamka Bluetooth ® in slikovni znaki (logotipi) so registrirane blagovne znamke in last podjetja Bluetooth SIG, Inc. Vsakršna uporaba teh besednih znamk/slikovnih znakov s strani delniške družbe Hilti je v skladu z licenco.

Uporaba v skladu z namembnostjo

Ta izdelek je opremljen z modulom Bluetooth ® Low Energy, ki omogoča nadzor stanja električnega orodja ter prenos nastavitev in podatkov prek tehnologije Bluetooth ® za brezžični prenos podatkov in komunikacijo na majhni razdalji med dvema izdelkoma, ki omogočata uporabo tehnologije Bluetooth. Ta izdelek smo razvili za komunikacijo in prenos podatkov s prenosnimi telefoni in prehodi Hilti . Izdelek lahko za prenos pošilja podatke o lastnostih naprave, kot so lokacija končne naprave, ki sprejema signal, čas delovanja, skupno število uporabe, število uporabe med intervalom in časovni žig. Informacije o ponujenih funkcijah povezljivosti prejmete v ustrezni aplikaciji Hilti ali v navodilih za uporabo svojega električnega orodja.

Prenos podatkov prek povezave Bluetooth ®

Interval pošiljanja se lahko razlikuje glede na razpoložljiv energetski vir izdelka. Doseg je lahko zelo različen glede na zunanje pogoje, vključno z uporabljeno končno napravo. V zaprtih prostorih in zaradi kovinskih pregrad (npr. stene, police, kovčki) je lahko doseg povezave Bluetooth ® občutno manjši. Glede na okolico bo mogoče potrebnih več intervalov pošiljanja, preden bo orodje zaznano.
Če električnega orodja sistem ne zazna, preverite naslednje:
Ali je razdalja do mobilne končne naprave prevelika?
→ Zmanjšajte razdaljo med mobilno končno napravo in električnim orodjem

Namestitev in zagon aplikacije

Za uporabo funkcij povezljivosti morate najprej namestiti ustrezno aplikacijo Hilti .
(1.) Prenesite si aplikacijo prek ustrezne spletne trgovine z aplikacijami.
Za uporabo posamezne spletne trgovine z aplikacijami in prenos aplikacije potrebujete uporabniški račun.
(2.) Po prvem zagonu aplikacije se najprej prijavite s svojim računom ali se registrirajte.
(3.) Na zaslonu vaše mobilne naprave bodo prikazani vsi nadaljnji koraki za povezavo električnega orodja z vašo mobilno končno napravo.
Najprej izvedite uvodno predstavitev aplikacije. S tem boste dobili boljši pregled nad postopkom povezave in uporabo funkcij povezljivosti.

Zaščita pred globokim izpraznjenjem

Izdelek je opremljen z načinom mirovanja, ki litij-ionsko akumulatorsko baterijo ščiti pred prekomerno izpraznitvijo. Tako se prepreči izpraznjenje akumulatorske baterije.
 • Zaščita pred globokim izpraznjenjem se aktivira po 360 minutah.
 • Za izklop zaščite pred globokim izpraznjenjem odstranite akumulatorsko baterijo in jo znova vstavite.

Obseg dobave

Orodje za pritrjevanje, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Tehnični podatki


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Teža v skladu z EPTA Procedure 01 brez akumulatorske baterije
3,5 kg
3,5 kg
3,4 kg
Dolžina žičnikov za vlagalnik
14 mm …30 mm
14 mm …36 mm
14 mm …24 mm
Dolžina žičnikov pri posamičnem zabijanju
·/·
·/·
30 mm …36 mm
Premer žičnikov
3 mm
2,75 mm …3,0 mm
3 mm
Kapaciteta vlagalnika
30 žičnikov
30 žičnikov
20 žičnikov
Pritisni hod
12 mm
12 mm
12 mm
Pritisna sila
50 N …70 N
50 N …70 N
50 N …70 N
Priporočena največja frekvenca zabijanja pri sobni temperaturi
700/h
700/h
700/h
Nazivna napetost
21,6 V
21,6 V
21,6 V
Največja izsevana oddajna moč Bluetooth®
8 dBm
8 dBm
8 dBm
Frekvenčno območje za povezavo Bluetooth
2.402 MHz …2.480 MHz
2.402 MHz …2.480 MHz
2.402 MHz …2.480 MHz
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ …45 ℃

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 62841

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Informacije o hrupu

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Tipična A-vrednotena raven emisije zvočne moči (pri zabijanju žičnikov) (LWA)
Beton
96 dB
96 dB
96 dB
jeklo
100 dB
100 dB
100 dB
Tipična A-vrednotena raven emisije zvočnega tlaka (pri zabijanju žičnikov) (LpA)
Beton
85 dB
85 dB
85 dB
jeklo
89 dB
89 dB
89 dB
Negotovost za navedene ravni zvoka (KWA, KPA)
3 dB
3 dB
3 dB
Enoaksialna skupna vrednost vibracij (v smeri z)

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Emisijska vrednost vibracij (pri zabijanju žičnikov) z akumulatorsko baterijo B22 55 (a h)
Beton
2,5 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²
jeklo
3,3 m/s²
3,3 m/s²
3,3 m/s²
Emisijska vrednost vibracij (pri zabijanju žičnikov) z akumulatorsko baterijo B22 85 (a h)
Beton
2,9 m/s²
2,9 m/s²
2,9 m/s²
jeklo
3,5 m/s²
3,5 m/s²
3,5 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Priprava dela

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nenamernega vklopa!
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je pripadajoči izdelek izklopljen.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora odstranite akumulatorsko baterijo.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Polnjenje akumulatorske baterije

 1. Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo polnilnika.
 2. Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
 3. Akumulatorsko baterijo polnite samo z odobrenim polnilnikom.

Vstavljanje akumulatorske baterije

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika ali izpadle akumulatorske baterije!
 • Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 • Vedno poskrbite, da se akumulatorska baterija pravilno zaskoči.
 1. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
 2. Potisnite akumulatorsko baterijo v izdelek, da se slišno zaskoči.
 3. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz izdelka.

Demontaža vodila za žičnike

 1. Potisnik žičnikov povlecite navzdol, da se zaskoči.
 2. Spraznite vlagalnik.
 3. Potisnite zaklep vodila za žičnike v smeri puščice do prislona.
  • Vodilo za žičnike se sprosti.
 4. Snemite vodilo za žičnike.

Vstavljanje vodila za žičnike

 1. Potisnik žičnikov povlecite navzdol, da se zaskoči.
 2. Spraznite vlagalnik.
 3. Potisnite zaklep vodila za žičnike v smeri puščice do prislona in ga držite v tem položaju.
 4. Vodilo za žičnike potisnite v glavo orodja, da se slišno zaskoči.
 5. Spustite zaklep vodila za žičnike.
  • Zaklep vodila za žičnike skoči v srednji položaj.
 6. Povlecite vodilo za žičnike, da se prepričate, da je čvrsto nameščeno.

Kavelj za pas in kavelj za oder zagotavljata varno delo

  Image alternative
 • Pred začetkom del se prepričajte, da je kavelj za pas/kavelj za oder dobro pritrjen na izdelku.
 • Kavelj za pas/kavelj za oder uporabljajte le, dokler je treba. Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, ga varno odložite.

Varovanje pred padcem

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajočega orodja in/ali pribora!
 • Uporabljajte samo držalno zanko za orodje Hilti , ki se priporoča za vaše orodje.
 • Pred vsako uporabo preverite pritrdilne točke držalne zanke za orodje glede morebitnih poškodb.
 • Držalne zanke za orodje ne pritrdite na kavelj za pas. Kavlja za pas ne uporabljajte za dviganje izdelka.
Upoštevajte nacionalne smernice za delo na višini.
Kot varovalo pred padcem izdelka uporabljajte izključno držalno zanko za orodje Hilti #2261970.
  Image alternative
 • Držalno zanko za orodje pritrdite z vponko na izdelek tako, kot je prikazano na sliki. Preverite, ali je vponka zanesljivo pritrjena.
 • Vponko pritrdite za nosilno strukturo. Preverite, ali je vponka zanesljivo pritrjena.
  Upoštevajte navodila za uporabo držalne zanke za orodje Hilti .

Polnjenje za uporabo z vlagalnikom

Image alternative
PREVIDNO
Nevarnost zmečkanin! Če potisnik žičnikov skoči nazaj, lahko povzroči telesne poškodbe in poškodbe orodja za pritrjevanje.
 • Ko potisnik žičnikov vlečete navzdol, se prepričajte, da se zagotovo zaskoči. Pazite, da potisnik žičnikov ne skoči nazaj.
 1. Potisnik žičnikov povlecite navzdol, da se zaskoči.
 2. Pustite, da trakovi z žičniki zdrsnejo v vlagalnik (največ 3 trakovi po 10 žičnikov).
 3. Čvrsto primite potisnik žičnikov in pritisnite na mehanizem za odklepanje potisnika žičnikov.
 4. Potisnik žičnikov premaknite nazaj, da se dotika žičnika.

Polnjenje za posamično zabijanje

BX 3-ME-22
PREVIDNO
Nevarnost zmečkanin! Če potisnik žičnikov skoči nazaj, lahko povzroči telesne poškodbe in poškodbe orodja za pritrjevanje.
 • Ko potisnik žičnikov vlečete navzdol, se prepričajte, da se zagotovo zaskoči. Pazite, da potisnik žičnikov ne skoči nazaj.
 1. Potisnik žičnikov povlecite navzdol, da se zaskoči.
 2. Pustite, da trakovi z žičniki zdrsnejo iz vlagalnika in se prepričajte, da je vlagalnik prazen.
  Če pred zabijanjem v načinu posamičnega zabijanja iz vlagalnika ne odstranite vseh žičnikov, se lahko orodje za pritrjevanje poškoduje.
 3. Čvrsto primite potisnik žičnikov in pritisnite na mehanizem za odklepanje potisnika žičnikov.
 4. Potisnik žičnikov premaknite nazaj.
 5. Žičnik vstavite v za to predvideno vdolbino vodila za žičnike. Po želji lahko nato na vodilo za žičnike dodatno nataknete še odobren pritrdilni element.
  Zabijanje z več kot enim žičnikom v vodilu za žičnike lahko povzroči poškodbe orodja za pritrjevanje. Za posamično zabijanje v vodilo za žičnike vstavite največ en žičnik.
 6. Premaknite stikalo za posamično zabijanje.
  • Stikalo za posamično zabijanje se slišno zaskoči.
  Če potegnete potisnik žičnikov nekaj centimetrov navzdol, se stikalo za posamično zabijanje ponovno sprosti.

Uporaba

Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Uporaba podporne noge

Image alternative
Na ravni podlagi podpornik olajša pravokotno postavitev orodja za pritrjevanje, saj je tako treba paziti le še na pravokotno postavitev v prečni smeri. Na neravni podlagi je podporno nogo včasih treba zapreti, da omogočite pravokotno postavitev vodila za žičnike.

Zapiranje podporne noge

 1. Pritisnite ob podporno nogo, da jo spravite iz zaskočnega položaja.
 2. Prestavite podporno nogo nazaj.

Odpiranje podporne noge

PREVIDNO
Nevarnost zmečkanin! Med preklapljanjem podporne noge lahko pride do ukleščenja prstov med podporno nogo in ohišje.
 • Med preklapljanjem podporne noge držite orodje za pritrjevanje za ročaj.
 1. Prestavite podporno nogo naprej.
 2. Od spodaj pritisnite na podporno nogo, da se zaskoči v odprtem položaju.

Izklop povezave Bluetooth (opcijsko)

 • Orodje za pritrjevanje za 10 sekund pritisnite ob tla.
  • Po 6 sekundah se vzmet slišno zaskoči (držite orodje za pritrjevanje še 4 sekunde pritisnjeno ob obdelovanca).
  • Na prikazovalniku stanja 3-krat utripne modra lučka.
  • Zvok motorja se zasliši 3-krat.
  • Prenos podatkov je onemogočen.
  Če ste v okolju, kjer je uporaba povezave Bluetooth prepovedana (npr. v bolnišnici), lahko povezavo Bluetooth deaktivirate.
  Za vnovičen vklop povezave Bluetooth odstranite akumulatorsko baterijo in jo znova vstavite.

Vklop/izklop orodja za pritrjevanje

Vklop orodja za pritrjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb! Če orodje za pritrjevanje naslonite na kateri koli del telesa, lahko ob nenamerni sprožitvi orodja pride do težkih poškodb.
 • Orodja za pritrjevanje nikoli ne pritiskajte ob roko ali kateri koli drug del telesa.
 1. Pri izvedbi dela z vlagalnikom namestite vlagalnik.
 2. Vstavite akumulatorsko baterijo.
  • Na prikazovalniku stanja počasi utripa zelena lučka.
  V primeru prenizke zmogljivosti akumulatorske baterije se orodje za pritrjevanje izklopi, da ne pride do poškodb akumulatorske baterije.
 3. Za vklop orodje za pritrjevanje pritisnite ob primerno podlago.
  • Orodje za pritrjevanje se napne.
  • Na prikazovalniku stanja sveti zelena lučka.

Izklop orodja za pritrjevanje

 • Odstranite akumulatorsko baterijo.
  • Vzmet se slišno sprosti in lučka prikazovalnika stanja ugasne.
  Po 6 minutah motor orodja za pritrjevanje začne oddajati zvok kot opozorilo, da se bo kmalu ugasnilo. Po tem opozorilu se orodje za pritrjevanje samodejno izklopi.

Potek zabijanja

Image alternative
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi pritrdilnih elementov, ki prebijejo pritrdilno površino!
 • Pred zabijanjem pritrdilnih elementov se prepričajte, da se nihče ne nahaja za gradbenim elementom, na katerega zabijate pritrdilni element, ali pod njim.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi delcev, ki pri delu odletavajo! Med zabijanjem lahko od podlage odletava material in odpadajo kosi traku z žičniki, kar lahko povzroči poškodbe telesa in oči.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščito za oči ter zaščitne rokavice. Čelado in zaščito za oči morajo nositi tudi drugi ljudje, ki se zadržujejo na delovnem območju.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb! Če orodje za pritrjevanje naslonite na kateri koli del telesa, lahko ob nenamerni sprožitvi orodja pride do težkih poškodb.
 • Orodja za pritrjevanje nikoli ne pritiskajte ob roko ali kateri koli drug del telesa.
 1. Preden začnete z delom, v podlago za preizkus zabijte 2 pritrdilna elementa.
 2. Namestite orodje za pritrjevanje pravokotno na podlago in pritisnite vodilo za žičnike do prislona.
  • Orodje za pritrjevanje se vklopi.
 3. Sprožite zabijanje s pritiskom na varnostni sprožilec.
 4. Po zabijanju orodje za pritrjevanje povsem dvignite s podlage.
  Če je vodilo za sornike več kot 6 sekund pritisnjeno ob podlago in se zabijanje ne sproži, orodje za pritrjevanje samodejno preklopi v način za pripravljenost. Orodje za pritrjevanje se znova napolni z vnovično prislonitvijo nosa orodja.

Odstranjevanje žičnikov iz vlagalnika

 1. Potisnik žičnikov povlecite navzdol, da se zaskoči.
 2. Žičnike potisnite navzdol, da jih odstranite iz vlagalnika.
 3. Čvrsto primite potisnik žičnikov in pritisnite na mehanizem za odklepanje potisnika žičnikov.
 4. Potisnik žičnikov premaknite nazaj v izhodiščni položaj.

Sprostite zataknjen žičnik

OPOZORILO
Nevarnost poškodb in škode na orodju za pritrjevanje. Uporaba neustreznih predmetov namesto originalnega pribora, ki ga priporoča podjetje Hilti , lahko povzroči telesne poškodbe in poškodbe orodja za pritrjevanje.
 • Za sproščanje blokiranih žičnikov uporabljajte izključno priporočen komplet izbijačev.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi delcev, ki pri delu odletavajo! Delci, ki pri delu odletavajo, lahko pripeljejo do poškodb. To se zgodi, kadar so na območju vodila za sornike tujki ali če se pritrdilni elementi zagozdijo v vodilu za sornike.
 • Motenj na orodju za pritrjevanje nikdar ne odpravljajte tako, da sprožite novo zabijanje!
Posamezni žičniki se lahko v vodilu za žičnike zataknejo. S kompletom za izbijanje X-NP lahko zataknjene žičnike odstranite iz vodila za žičnike. Pribor najdete v svojem trgovini Hilti ali na spletni strani www.hilti.group .
 1. Odstranite vodilo za žičnike (glejte).
 2. Vodilo za žičnike vstavite v vpenjalno pušo kompleta za izbijanje.
 3. Zataknjen žičnik z uporabo izbijača in kladiva spravite iz vodila za žičnike.
 4. Vstavite vodilo za žičnike (glejte).

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega izdelka
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Morebitne prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Za čiščenje kontaktov izdelka uporabite čisto in suho krpo.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Nikoli ne uporabite akumulatorske baterije z zamašenimi prezračevalnimi režami. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Preprečite, da bi bila akumulatorska baterija prekomerno izpostavljena prahu ali umazaniji. Akumulatorske baterije nikoli ne izpostavljajte veliki količini vlage (npr. s potapljanjem v vodo ali puščanjem na dežju).
  Če je vaša akumulatorska baterija premočena, ravnajte z njo kot s poškodovano akumulatorsko baterijo. Izolirajte jo v negorljivi posodi in se obrnite na servisno službo Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme priti v stik z oljem in maščobo iz drugih virov. Ne dovolite, da se na akumulatorski bateriji nabira prah ali umazanija. Akumulatorsko baterijo očistite s suho, mehko ščetko ali čisto, suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
  Ne dotikajte se kontaktov akumulatorske baterije in ne odstranjujte tovarniško nameščenega sloja maščobe s kontaktov.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne priprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora Hilti najdete v vašem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Čiščenje notranjosti glave orodja

 1. Demontirajte vodilo za žičnike.
 2. Očistite notranjost glave orodja.
 3. Vstavite vodilo za žičnike.

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorske baterije.
 • Orodje varno transportirajte in shranjujte vedno v zavarovanem kovčku.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.
Skladiščenje
  OPOZORILO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Izdelek in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem skladiščenju preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.

Pomoč pri motnjah

Če ni navedeno drugače, se vsi opisani svetlobni signali nanašajo na prikazovalnik stanja orodja za pritrjevanje. Pri vseh motnjah upoštevajte stanje napolnjenosti in prikaz napak akumulatorske baterije. Glejte poglavje Prikazi litij-ionske akumulatorske baterije .
V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Na prikazovalniku stanja utripa zelena lučka.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo.
Vzmet se ne zategne in prikazovalnik stanja utripa zeleno.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo.
Vodila za žičnice ni mogoče pritisniti in prikazovalnik stanja sveti modro .
Vlagalnik je prazen.
Vodila za žičnike ni mogoče pritisniti in prikazovalnik stanja sveti zeleno .
Potisnik žičnikov je blokiran.
 • Trakove z žičniki odstranite iz vlagalnika in očistite vlagalnik.
V vodilu za žičnike se je zataknil žičnik.
Vzmetni element se napne z zamikom, prikazovalnik stanja utripa v modri barvi, obenem se zasliši zvočni signal. Prikazovalnik stanja sveti za 6 minut v modri barvi.
Vlagalnik je prazen.
Vzmet se naknadno ne zategne in na prikazovalniku stanja utripa rumena lučka.
Pregrevanje orodja za pritrjevanje.
 • Orodje za pritrjevanje naj se ohladi.
Temperatura akumulatorske baterije je previsoka.
 • Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi.
Temperatura akumulatorske baterije je prenizka.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje na sobno temperaturo.
Vzmet se ne zategne in na prikazovalniku stanja utripa rdeča lučka.
Vodilo za žičnike ni pravilno vstavljeno.
Vzmet se ne zategne in na prikazovalniku stanja sveti rdeča lučka.
Napake orodja.
 • Obrnite se na servisno službo Hilti .
Vzmet se ne zategne; nobeno stanje ni prikazano.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo.
Akumulatorska baterija ni pravilno vstavljena.
Zaščita pred globokim izpraznjenjem je aktivna.
 • Odstranite akumulatorsko baterijo in jo znova vstavite.
Vodilo za žičnike je blokirano v pritisnjenem položaju.
Nečistoča med vodilom za žičnike in glavo orodja.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za kitajsko tržišče.

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti

Varnostni napotki in navodila za uporaboV tej dokumentaciji se pojem akumulatorska baterija uporablja za polnilne litij-ionske akumulatorske baterije, v katerih je združenih več litij-ionskih celic. Lahko jih uporabljate samo z električnimi orodji Hilti, katerim so tudi namenjene. Uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije Hilti !
OpisAkumulatorske baterije Hilti so opremljene s sistemi za upravljanje in zaščito celic.
Akumulatorske baterije so izdelane iz celic, ki vsebujejo litij-ionske materiale za shranjevanje energije, ki omogočajo visoko specifično gostoto energije. Litij-ionske akumulatorske baterije imajo majhen spominski učinek, vendar so zelo občutljive na zunanje vplive, prekomerno izpraznitev ali previsoke temperature.
Izdelke, ki so odobreni za akumulatorske baterije Hilti , najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group
Varnost
 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Ravnajte v skladu z navodili, ki so navedena v poglavju Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije .
Kako ravnati, če so vaše akumulatorske baterije poškodovane
 • Če je vaša akumulatorska baterija poškodovana, se obrnite izključno na servis Hilti .
 • Ne uporabljajte akumulatorskih baterij, iz katerih izteka tekočina.
 • Če iz njih izteka tekočina, preprečite neposreden stik tekočine z očmi in/ali kožo. Pri ravnanju s tekočino iz akumulatorskih baterij vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaščito za oči.
 • Za odstranjevanje iztečene baterijske tekočine uporabite za to odobreno kemično čistilno sredstvo. Upoštevajte krajevne predpise za odstranjevanje tekočine iz akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorsko baterijo v okvari položite v negorljivo posodo in jo pokrijte s suhim peskom, krednim prahom (CaCO3) ali silikatom (vermikulit). Nato neprodušno zaprite pokrov in posode ne shranjujte v bližini vnetljivih plinov, tekočin ali predmetov.
 • Posodo oddajte v vašem centru Hilti Store ali se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
Kako postopati v primeru nedelujočih akumulatorskih baterij
 • Pazite na nenormalno vedenje akumulatorskih baterij, kot so nepravilno polnjenje ali neobičajno dolgo polnjenje, občutno manjša zmogljivost, nenavadno delovanje LED-diod ali iztekanje tekočine. To so indikatorji, ki lahko opozarjajo na notranjo napako.
 • Če sumite, da ima akumulatorska baterija notranjo napako, se obrnite na servis Hilti .
 • Če akumulatorska baterija ne deluje več, je ni mogoče več napolniti ali pa iz nje izteka tekočina, jo morate zavreči. Glejte poglavje Vzdrževanje in ravnanje z odpadnim materialom .
Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije
  OPOZORILO
  Nevarnost zaradi vnetja akumulatorske baterije! Iz goreče akumulatorske baterije se lahko iztekajo nevarne in eksplozivne tekočine in hlapi, ki lahko povzročijo korozijske poškodbe, opekline ali eksplozije.
 • Ko izvajate ukrepe za gašenje goreče akumulatorske baterije, nosite svojo osebno zaščitno opremo.
 • Poskrbite za primerno prezračevanje, da lahko iz prostora uidejo nevarni in eksplozivni hlapi.
 • Ob izrazitejšem dimljenju prostor takoj zapustite.
 • V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.
 • Preden začnete z gašenjem, pokličite gasilce.
 • Goreče akumulatorske baterije gasite samo z vodo z največje možne razdalje. Gasilni aparati s prahom in požarne odeje pri litij-ionskih akumulatorskih baterijah niso učinkovite. Požari v okolici se lahko pogasijo z običajnimi gasilnimi sredstvi.
 • Ne poskušajte premikati večjih količin gorečih baterij. Neprizadete materiale odstranite iz bližnje okolice in s tem izolirajte prizadete akumulatorske baterije.
Če se akumulatorska baterija ne ohladi, iz nje izstopa dim ali se vname:
 • Akumulatorsko baterijo dvignite z lopato in jo odvrzite v vedro z vodo. Hladilni učinek preprečuje širjenje požara na akumulatorske celice, ki še niso dosegle kritične temperature vžiga.
 • Akumulatorsko baterijo vsaj 24 ur pustite v vedru, da se povsem ohladi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
Navodila za transport in shranjevanje
 • Temperatura okolice med -17 °C in +60 °C/1 °F in 140 °F.
 • Temperatura shranjevanja med -20 °C in +40 °C/-4 °F in 104 °F.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorske baterije shranjujte na hladnem in suhem mestu. Shranjevanje akumulatorske baterije na hladnem podaljša njen čas delovanja. Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
Vzdrževanje in odstranjevanje
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna. Preprečite nepotreben prah ali umazanijo na akumulatorski bateriji. Akumulatorsko baterijo očistite s suhim mehkim čopičem ali čisto, suho krpo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte, če ima zamašene prezračevalne reže. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Izogibajte se vdoru tujkov v notranjost.
 • V akumulatorsko baterijo ne sme vstopiti vlaga. Če je v akumulatorsko baterijo vstopila vlaga, ravnajte z njim kot s poškodovano akumulatorsko baterijo in ga izolirajte v negorljivi posodi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
 • Zaradi nepravilnega odstranjevanja lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine. Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
 • Akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok. Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.