Jezik

TE 6-CL

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Opozorilo! Pred uporabo izdelka se prepričajte, da ste prebrali in razumeli navodila za uporabo, priložena izdelku, vključno z navodili, varnostnimi in drugimi opozorili, slikami in specifikacijami. Predvsem se seznanite z vsemi navodili, varnostnimi in drugimi opozorili, slikami, specifikacijami, sestavnimi deli in funkcijami. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb. Shranite navodila za uporabo, vključno z vsemi navodili ter varnostnimi in drugimi opozorili, za kasnejšo uporabo.
 • Priložena navodila za uporabo ustrezajo tehničnim standardom v času tiska. Aktualna različica je vedno na voljo na spletu na strani z izdelki Hilti. Odprite povezavo ali poskenirajte kodo QR v teh navodilih za uporabo, ki je označena s simbolom Image alternative.
 • Izdelek predajte drugi osebi le s temi navodili za uporabo.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike, ki so na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Številke na slikah označujejo pomembne korake ali elemente, pomembne za izvedbo korakov. Ti koraki ali elementi so z ustreznimi številkami, npr. (3) , označeni tudi v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Vrtanje brez udarcev
Image alternative Vrtanje z udarci (udarno vrtanje)
Image alternative Dletenje
Image alternative Pozicioniranje dleta
Image alternative Število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Image alternative Izdelek podpira brezžični prenos podatkov, ki je združljiv z napravami iOS in Android.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Vrtalno kladivo
  TE 6-CL
  Generacija
  02
  Serijska št.

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostna navodila za kladiva

Varnostna opozorila za vsa dela
 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba kontrole nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika delovnega orodja s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, orodje držite za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
Varnostna opozorila pri uporabi daljših svedrov
 • Vrtanje vedno začnite z nizkim številom vrtljajev in ko je sveder v stiku z obdelovancem. Če sveder ni v stiku z obdelovancem, se lahko pri višjem številu vrtljajev rahlo upogne, kar lahko pripelje do poškodb.
 • Med vrtanjem ne pritiskajte preveč in vedno le v vzdolžni smeri glede na sveder. Svedri se lahko upognejo in posledično zlomijo, kar lahko pripelje do izgube nadzora nad orodjem in do poškodb.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Orodja na noben način ne smete spreminjati.
 • Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno montiran in ustrezno pritrjen. Orodje držite vedno z obema rokama za predvidena ročaja.
 • Med delom si privoščite odmor. Za boljšo prekrvavitev prstov delajte sprostitvene in razgibalne vaje.
 • Orodje ni primerno za šibke osebe, ki se o uporabi niso podučile.
 • Zavarujte orodje pred otroki.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov. Orodje vključite šele v območju dela. Dotikanje vrtečih se delov, še posebej vrtečih se nastavkov, lahko privede do poškodb.
 • Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv. Stik ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzroči alergijske reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, je rakotvoren, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z materialom, ki vsebuje azbest, smejo delati le strokovnjaki. Če je le mogoče, uporabljajte pripomočke za učinkovito odsesavanje prahu. Za čim bolj učinkovito odsesavanje prahu uporabljajte ustrezen prenosni sesalnik. Po potrebi nosite masko za zaščito dihal, ki ustreza določenemu prahu. Poskrbite za dobro prezračevanje. Upoštevajte lokalne predpise, ki v vaši državi veljajo za obdelovane materiale.
 • Pred pričetkom dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Pri delu z orodjem uporabljajte le industrijske sesalnike z uradno potrjenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom.
 • Upoštevajte nacionalne predpise za varstvo pri delu.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Pritrdite obdelovanec. Obdelovanec pritrdite s pomočjo vpenjalnih priprav ali primeža, da se ne bo premikal. Obdelovanec bo tako pritrjen varneje, kot če bi ga držali z roko. Vi pa boste lahko orodje upravljali z obema rokama.
 • Prepričajte se, da se držalo nastavka prilega vpenjalnemu sistemu orodja, in da ste nastavek pravilno vpeli v vpenjalno glavo.
 • V primeru prekinitve dovoda električnega toka izključite orodje, izvlecite vtič in po potrebi sprostite zaporo krmilnega stikala. Tako onemogočite nenameren vklop orodja ob ponovni vzpostavitvi električnega toka.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi, npr. z detektorjem kovin. Zunanji kovinski deli na orodju lahko pridejo pod električno napetost, če npr. nehote poškodujete električni vod pod napetostjo. To povzroči resno nevarnost električnega udara.
 • Redno kontrolirajte priključni kabel orodja. Poškodovan kabel naj zamenja priznan strokovnjak. Če se poškoduje priključni kabel električnega orodja, ga je treba zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki ga dobite pri servisni službi. Redno preverjajte električni podaljšek in ga zamenjajte, če je poškodovan. Če pride pri delu do poškodb priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Izvlecite vtič iz vtičnice. Poškodovanih priključnih vodnikov in podaljševalnih kablov ne uporabljajte, saj predstavljajo nevarnost električnega udara.
 • Pri pogosti obdelavi električno prevodnih materialov naj umazano orodje redno pregleduje Hilti -jev servis. Prah, ki se sprijema na površino stroja (še posebej električno prevoden prah), ali vlaga lahko v neugodnih razmerah povzročita električni udar.
Delovno mesto
 • Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del. Odlomljeni delci lahko padejo in pri tem poškodujejo druge osebe.
Osebna varnost
 • Uporabljajte delovne rokavice. Vrtalno kladivo se lahko med delovanjem segreje. Če se pri menjavi nastavkov le-teh dotaknete, se lahko urežete in opečete.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Vpenjalna glava s pokrovom za zaščito pred prahom
 2. Omejevalnik globine
 3. Stikalo za izbiro funkcije
 4. Krmilno stikalo
 5. Ročaj
 6. Stikalo za preklop vrtenja v levo/desno
 7. Stranski ročaj

Namenska uporaba

Opisan izdelek je električno vrtalno kladivo. Namenjeno je vrtanju v beton, zid, mavčni karton, les, plastiko in kovine. Vrtalno kladivo lahko uporabljate tudi za preprostejše dletenje zidu in dodelave na betonu.

 • Stroj lahko priklopite le na omrežje z napetostjo in frekvenco, ki ustreza podatkom na ploščici s podatki.

Obseg dobave

Vrtalno kladivo, stranski ročaj, omejevalnik globine, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com

Tehnični podatki

Vrtalno kladivo

Nazivno napetost, nazivni tok, frekvenco in/ali nazivno porabo moči najdete na tipski ploščici, ki je prilagojena posamezni državi.
Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč najmanj dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.

TE -6-CL
Teža v skladu s postopkom EPTA 01
3,2 kg
Ø Udarni svedri
5 mm … 28 mm
Ø Svedri za les
3 mm … 20 mm
Ø Svedri za kovino
≤ 13 mm

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 62841

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je električno orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Informacije o hrupu
Raven zvočne moči (LWA)
100 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
Raven emisije zvočnega tlaka (L pA)
89 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
Podatki o vibracijah
Emisijska vrednost vibracij pri dletenju (ah, Cheq)
10,1 m/s²
Emisijska vrednost vibracij vrtalnih kladiv pri vrtanju v beton (ah, HD)
17,3 m/s²
Negotovost za navedene vrednosti vibracij (K)
1,5 m/s²

Uporaba podaljška

Image alternative
OPOZORILO
Nevarnost zaradi poškodovanega kabla! Če pride pri delu do poškodbe priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 • Redno kontrolirajte priključni kabel orodja. Poškodovani kabel naj zamenja strokovnjak.
 • Uporabljajte samo podaljške, ki so predvideni za ta namen uporabe in imajo ustrezen presek kablov. Sicer lahko pride do zmanjšanja zmogljivosti orodja in pregrevanja kabla.
 • Podaljšek redno preverjajte glede morebitnih poškodb.
 • Če je el. podaljšek poškodovan, ga zamenjajte.
 • Ko stroj uporabljate na prostem, uporabite le take el. podaljške, ki so namenjeni zunanji rabi in so temu primerno označeni.

Priprava dela

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Nenameren vklop izdelka.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora izvlecite vtič iz vtičnice.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Montaža stranskega ročaja

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Izguba nadzora nad izdelkom.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno montiran in ustrezno pritrjen. Preverite, ali zatezni trak leži v namenskem utoru na izdelku.
Image alternative
 1. Zavrtite ročaj, da sprostite držalo (zatezni trak) stranskega ročaja.
 2. Držalo (zatezni trak) potisnite od spredaj prek vpenjalne glave do za to predvidenega utora.
 3. Stranski ročaj namestite v želeni položaj.
 4. Zavrtite ročaj, da držalo (zatezni trak) stranskega ročaja napnete.

Montaža omejevalnika globine

Image alternative
 1. Pritisnite in pridržite tipko za sprostitev na stranskem ročaju.
 2. Omejevalnik globine od spredaj vstavite v predvideno odprtino na stranskem ročaju. Omejevalnik globine nastavite na želeno globino vrtanja.
 3. Izpustite tipko za sprostitev.
  • Omejevalnik globine je fiksiran.

Vstavljanje nastavkov

Natični del nastavka rahlo namažite z mastjo.
Uporabljajte le originalno mast Hilti . Neustrezna mast lahko poškoduje orodje.
Image alternative
 1. Nastavek vstavite v vpenjalno glavo in ga ob rahlem pritiskanju zavrtite, da se slišno zaskoči.
 2. Po vstavitvi povlecite nastavek, da se prepričate, ali je pravilno nameščen.
  • Izdelek je pripravljen na obratovanje.

Uporaba

OPOZORILO
Nevarnost zaradi poškodovanega kabla! Če pride pri delu do poškodb električnega kabla ali podaljška, orodje in kabel nemudoma odklopite z električnega omrežja. Ne dotikajte se poškodovanega dela kabla!
 • Redno preverjajte vse priključne kable. Zamenjajte poškodovane kable. Če so priključni kabli poškodovani, naj jih popravijo v pooblaščenem servisu.
Priporočena je uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka (RCD) z izklopnim tokom največ 30 mA.

Desno/levo vrtenje

Image alternative
 • Stikalo za preklop vrtenja v levo/desno prestavite na vrtenje v desno ali levo.

Vrtanje brez udarcev

Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "vrtanje brez udarcev" Image alternative.

Vrtanje z udarci (udarno vrtanje)

Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "udarno vrtanje" Image alternative.

Pozicioniranje dleta

Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "pozicioniranje dleta" Image alternative.
  • Dleto se lahko nastavi v 18 različnih položajev (v korakih po 20°). To omogoča vedno optimalen delovni položaj pri delu s ploščatim in oblikovnim dletom.

Dletenje

PREVIDNO
Nevarnost poškodb Izguba nadzora nad smerjo dletenja.
 • Nikoli ne delajte v položaju "pozicioniranje dleta". Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "dletenje" Image alternative do zaskoka.
Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "dletenje" Image alternative.

Odstranjevanje nastavkov

PREVIDNO
Nevarnost poškodbe zaradi nastavka! Nastavek je lahko vroč ali ima ostre robove.
 • Pri menjavi nastavka uporabite zaščitne rokavice.
Image alternative
 1. Mehanizem za fiksiranje orodja povlecite nazaj do prislona.
 2. Nastavek izvlecite iz orodja.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Menjava pokrova za zaščito pred prahom

Image alternative
 1. Vpenjalno glavo povlecite nazaj in odstranite pokrov za zaščito pred prahom.
 2. Očistite glavo za vpenjanje orodja.
 3. Nov pokrov za zaščito pred prahom namestite na vpenjalno glavo.

Menjava vpenjalne glave

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Če je omejevalnik globine nameščen, a ni v uporabi, lahko ovira uporabnika.
 • Odstranite omejevalnik globine z orodja.
Pri menjavi vpenjalne glave na izbirnem funkcijskem stikalu izberite položaj "Dletenje" Image alternative.
Image alternative
 1. Manšeto vpenjalne glave povlecite navzgor.
 2. Vpenjalno glavo izvlecite iz držala.
 3. Manšeto očiščene/nove vpenjalne glave povlecite navzgor.
 4. Vpenjalno glavo nataknite na držalo.
 5. Vpenjalno glavo na kratko zavrtite, dokler se ne zaskoči.

Transport in skladiščenje

Transport
 • Izdelka ne transportirajte, kadar je montiran nastavek.
 • Med transportom poskrbite za stabilnost izdelka.
 • Po vsakem transportu preverite, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
Skladiščenje
 • Izdelek vedno skladiščite z izvlečenim vtičem.
 • Ta izdelek skladiščite na suhem mestu in zunaj dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Po vsakem transportu preverite, ali so vidni deli izdelka nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Orodja ni mogoče vklopiti.
Prekinitev električnega napajanja.
 • Priključite drugo električno orodje in preverite, ali deluje.
Ni udarcev.
Orodje je prehladno.
 • Vrtalno kladivo odložite na tla, kjer naj deluje v prostem teku. Po potrebi postopek ponavljajte, dokler udarni mehanizem ne začne delovati.
Stikalo za izbiro funkcij v položaju "vrtanje brez udarcev" Image alternative.
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "vrtanje z udarci" (udarno vrtanje) Image alternative.
Vrtalno kladivo nima polne moči.
Podaljšek ima premajhen presek.
 • Uporabite podaljšek zadostnega preseka.
Krmilno stikalo ni pritisnjeno do prislona.
 • Krmilno stikalo pritisnite do prislona.
Sveder se ne vrti.
Izbirno funkcijsko stikalo ni zaskočeno ali v položaju "dletenje" Image alternative ali "pozicioniranje dleta" Image alternative.
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "vrtanje brez udarcev" Image alternative ali "udarno vrtanje" Image alternative.
Svedra ni mogoče odstraniti iz zaklepa.
Vpenjalna glava ni povlečena do konca nazaj.
 • Povlecite zaporo nastavka nazaj do prislona in izvlecite nastavek.
Sveder ne odnaša materiala.
Vklopljeno je vrtenje v levo.
 • Preklopite na vrtenje v desno.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Image alternative
Potrjujemo, da je ta izdelek v skladu z direktivo RoHS.

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Image alternative
Potrjujemo, da je ta izdelek v skladu z direktivo RoHS.