Jezik

VC 20-UM
VC 40-UM

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli na izdelku

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Opozorilo na vročo površino
Image alternative Transport z dvigalom je prepovedan

Informacije o izdelku

Izdelki Hilti so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in izšolano osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje, in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Mokro-suhi sesalnik
  VC 20-UM | VC 40-UM
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Varnostna opozorila

Splošna varnostna navodila

Poleg varnostnih navodil v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo morate strogo upoštevati tudi naslednja določila.
 • Preberite vsa navodila! Neupoštevanje naslednjih opozoril lahko pripelje do električnega udara, požara in/ali težkih telesnih poškodb.
 • Pred uporabo naprave v kombinaciji z električnim orodjem preberite navodila za uporabo električnega orodja in upoštevajte vsa opozorila.
 • Naprave na noben način ne smete spreminjati.
 • Uporabljajte ustrezno napravo za delo. Naprave ne uporabljajte za namene, za katere ni predvidena, temveč le v skladu z namembnostjo in v brezhibnem stanju.
 • Pred uporabo naprave se podučite o rokovanju z njo, morebitnih nevarnostih v zvezi z materialom in varnem odstranjevanju odsesanih materialov.
 • Upoštevajte vplive okolice. Naprave ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.
 • Napravo lahko uporabljajo le osebe, ki so seznanjene z njeno uporabo, poučene o varnem ravnanju z napravo in razumejo morebitne nevarnosti. Naprava ni primerna za otroke.
 • Kadar naprava ni v uporabi, jo varno shranite. Ko naprav ne uporabljate, naj bodo spravljene na suhem, visoko ležečem ali zaklenjenem mestu zunaj dosega otrok.
 • Samo za Južno Korejo: ta naprava je primerna samo za elektromagnetne valove, ki se pojavljajo v prostorih za gospodarsko uporabo (razred A). Uporabnik mora to upoštevati in te naprave ne sme uporabljati v bivalnih območjih.

Varnost oseb

 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z izdelkom se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte sesalnika, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi naprave lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabnik in osebe v bližini morajo med uporabo in vzdrževanjem naprave nositi primerna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice in obutev ter lahko masko za zaščito dihal.
 • Aktivirajte kolesne zavore, da zagotovite stabilen položaj sesalnika. Če kolesne zavore niso aktivirane, se lahko sesalnik začne nenadzorovano premikati.
 • Če je na napravo možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, ali so te priključene in ali jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.

Skrbno ravnanje in uporaba naprave

 • Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
 • Pri sesanju nevarnih snovi ne deaktivirajte čiščenja filtra, še posebej ne pri uporabi električnih orodij, pri kateri nastaja prah.
 • Napravo zavarujte pred zmrzaljo.
 • Pripravo za omejitev nivoja vode je treba v skladu z navodili redno čistiti s ščetko in redno preverjati glede znakov poškodb.
 • Pri nameščanju glave sesalnika pazite, da se ne priščipnete in da ne poškodujete električnega kabla. Obstaja nevarnost poškodb in okvar.
 • Napravo in pribor preglejte glede morebitnih poškodb. Pred nadaljnjo uporabo skrbno preglejte zaščitno opremo oziroma dele, ki so nekoliko poškodovani, da ugotovite, ali bodo lahko še naprej brezhibno opravljali svojo funkcijo. Preverite ali premični deli brezhibno delujejo in se morda ne zatikajo, in da deli naprave niso poškodovani. Za zagotovitev brezhibnega delovanja naprave morajo biti vsi deli pravilno vgrajeni in izpolnjevati vse zahteve.
 • Napravo lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi vnaprej zagotovljena varna raba naprave.
 • Kadar naprave ne uporabljate (med premori) ter pred nego, vzdrževanjem in menjavo opreme ali filtra vedno izvlecite električni vtič iz vtičnice. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon naprave.
 • Sesalnika nikoli ne vlecite za priključni kabel v drug delovni položaj. Sesalnika ne zapeljite čez priključni kabel.
 • Naprave ne transportirajte z dvigalom.

Električna varnost

 • Priključni vtič naprave mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitno ozemljeno napravo ni dovoljena. Originalni oziroma nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
 • Vtaknite vtič v primerno, ozemljeno vtičnico, ki je bila varno nameščena in v skladu z vsemi lokalnimi pogoji. Če ste v dvomu, ali je vtičnica varno ozemljena, jo naj pregleda usposobljen strokovnjak električar.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte napravo pred dežjem in vlago. Vdor vode v električno napravo povečuje tveganje električnega udara.
 • Poskrbite, da električni kabel ne bo ležal v lužah.
 • Redno preverjajte priključni kabel naprave. Poškodovan kabel naj zamenja strokovnjak s pooblaščenega servisa Hilti . Redno preverjajte električni podaljšek in ga zamenjajte, če je poškodovan.
 • Če pride pri delu do poškodb priključnega kabla ali podaljška, se kablov ne smete dotikati. Izvlecite vtič iz vtičnice. Poškodovanih priključnih kablov in podaljškov ne uporabljajte, saj predstavljajo nevarnost električnega udara.
 • Električni kabel zamenjajte samo s tipom kablom, ki je določen v navodilih za uporabo.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje naprave in ne vlecite vtiča iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli naprave. Poškodovani ali prepleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
 • Če električno napravo uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljšek, ki je primeren tudi za delo na prostem. Uporaba podaljška, predvidenega za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
 • Prekinite električno napajanje naprave in izvlecite vtič.
 • Vtičnico naprave uporabljajte le za namene, ki so zajeti v navodilih za uporabo.
 • Naprave nikoli ne uporabljajte, če je umazana ali mokra. Prah, ki se sprijema na površino naprave (še posebej električno prevoden prah), ali vlaga lahko v neugodnih razmerah povzročita električni udar. Zato naj umazano napravo v rednih časovnih intervalih pregledajo pri servisni službi Hilti , še posebej če pogosto obdelujete električno prevodne materiale.

Delovno mesto

 • Poskrbite za dobro osvetlitev delovnega mesta.
 • Poskrbite za dobro prezračevanje. Slabo prezračevana delovna mesta lahko zaradi preveč prahu škodujejo zdravju.
 • Poskrbite za urejeno delovno mesto. Iz delovnega okolja odstranite predmete, na katerih bi se lahko poškodovali. Nered v delovnem okolju lahko pripelje do nesreč pri delu.
 • Prosimo, da naprave ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem so gorljive tekočine, plini in prah. Električne naprave povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Posebej previdni bodite pri delu na stopnicah.

Odsesani material

 • Prepovedano je sesanje zdravju škodljivih, gorljivih in/ali eksplozivnih prahov (npr. magnezij-aluminijevega prahu). Materialov s temperaturo, višjo od 60°C, ni dovoljeno sesati (npr. prižgane cigarete, vroč pepel).
 • Prepovedano je sesanje gorljivih, eksplozivnih ali agresivnih tekočin (hladilna sredstva in maziva, bencin, topila, kisline (pH < 5), lugi (pH > 12,5) itd.)
 • Če začne iztekati pena ali tekočina, napravo takoj izključite.
 • Pri sesanju vročega materiala s temperaturo največ 60 °C nosite zaščitne rokavice.
 • Pri delu z mineralnim vrtalnim muljem nosite zaščitno obleko in se izogibajte kontaktu s kožo (pH > 9 deluje jedko).
 • Izogibajte se stiku z bazičnimi ali kislimi tekočinami. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto spirajte z vodo. Če pride tekočina v oči, jih sperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.

Na napravi

Image alternative
OPOZORILO: Ta naprava vsebuje zdravju škodljiv prah. Praznjenje in vzdrževanje naprave, vključno z zamenjavo vrečke za prah, smejo opravljati samo strokovne osebe, ki so opremljene z ustrezno zaščitno opremo. Naprave ne vključujte, dokler ni vgrajen celoten filtrski sistem in ni bilo preverjeno funkcioniranje volumskega pretoka.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Vtičnica naprave
 2. Pokrov
 3. Ročaj
 4. Stikalo naprave
 5. Sesalna glava
 6. Ročaji
 7. Posoda za umazanijo
 8. Vstopni nastavek
 9. Nastavitev premera cevi
 10. Pokrov filtra
 11. Sponka
 12. Zaklepanje držala
 13. Sponka za pokrov filtra
 14. Kavelj za kabel
 15. Premični ročaj z držalom

Namenska uporaba

VC 20/40‑U je univerzalen industrijski sesalnik z učinkovito funkcijo čiščenja filtra po sesanju suhega prahu. Primeren je tako za suho kot za mokro uporabo.

Naprava je primerna za odsesavanje mineralnega vrtalnega mulja pri uporabi diamantnih vrtalnih kron Hilti in diamantnih žag Hilti po mokrem postopku kakor tudi za odsesavanje velikih količin mineralnega prahu pri uporabi diamantnih brusilnikov, rezalnih brusilnikov, vrtalnih kladiv in kron za vrtanje po suhem postopku Hilti .
Poleg tega je naprava uporabna tudi za sesanje tekočih snovi. Primerna je za odsesavanje mineralnega vrtalnega mulja.
Naprava je primerna za odstranjevanje/odsesavanje suhega, negorljivega prahu, tekočin, lesnega prahu in nevarnega prahu z ekspozicijskimi vrednostmi (npr. MAK ali AGW) ≥0,1 mg/m³ (razred prahu M). Odvisno od nevarnosti odstranjevanja/odsesavanja prahu je treba na napravo namestiti primerne filtre.
Z napravo lahko odsesavate samo zdravju nevarne snovi v skladu z IEC 60335-2-69 (razred M). Sesanje vseh ostalih zdravju škodljivih materialov je prepovedano.
Prepovedano je sesanje olja in tekočih medijev s temperaturo višjo od 60 °C.
Pri sesanju prahu z ekspozicijskimi vrednostmi je treba zagotoviti zadostno menjavo zraka v prostoru, če se odpadni zrak naprave odvaja v prostor. Pri tem upoštevajte veljavne predpise države.
Naprave ni dovoljeno uporabljati za sesanje eksplozivnih snovi, žarečih ali gorečih oz. gorljivih (izjema: ostružki), agresivnega prahu (na primer magnezij-aluminijevega prahu) in tekočin (na primer bencina, topil, kislin, hladilnih sredstev, maziv).
Največja dovoljena teža VC 20 z vso opremo in posesanim materialom je 37 kg.
Največja dovoljena teža VC 40 z vso opremo in posesanim materialom je 55 kg.
Naprave ne uporabljajte kot nadomestek za lestev.
Naprave ne uporabljajte v režimu stacionarnega trajnega obratovanja ali v avtomatskih oz. polavtomatskih postrojih.
Uporabnika naprave je treba še pred začetkom dela poučiti o uporabi naprave, nevarnostih, ki izhajajo iz materiala, ter o varnem odstranjevanju posesanega materiala.
Podvodna uporaba je prepovedana.
S to napravo ni dovoljeno sesati ljudi in živali.
Da bi preprečili elektrostatične pojave, uporabljajte antistatično sesalno cev.
Naprava je primerna za gospodarsko uporabo, na primer v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah kot tudi za dajanje v najem.
Obdelovanje zdravju škodljivih materialov (npr. azbesta) ni dovoljeno.
Delovno okolje je lahko: gradbišče, delavnica, objekt prenove, objekt rekonstrukcije in novogradnja.
Upoštevajte navodila za delo, nego in vzdrževanje, ki so podana v teh navodilih za uporabo.
Uporabljajte samo originalen pribor in orodje Hilti , tako da se boste izognili morebitnim poškodbam.
Naprave in njeni pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Naprave na noben način ne smete spreminjati.

Možne napačne uporabe

 • Industrijski sesalnik ne sme delovati v ležečem položaju.
 • Industrijskega sesalnika se ne sme uporabljati za sesanje eksplozivnih, žarečih, gorečih ali vnetljivih materialov ter agresivnih vrst prahu (na primer magnezijev – aluminijev prah itd.) (Izjema: ostružki).
 • Industrijskega sesalnika ni dovoljeno uporabljati za sesanje vnetljivih tekočin (na primer bencina, topil, kislin, hladilnih tekočin, maziv, itd.).
 • Obdelovanje zdravju škodljivih materialov (npr. azbesta) ni dovoljeno.

Obseg dobave

Mokro-suhi sesalnik s filtrskim vložkom, sesalna cev v kompletu s cevnim priključkom, cevno objemko in koničnim adapterjem, plastična vrečka za prah PE VC 20/40, navodila za uporabo.
Za varno uporabo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti ali na spletni strani: www.hilti.group

Uporaba podaljška

Uporabljajte samo take električne podaljške, ki so predvideni za ta namen uporabe in imajo ustrezen prerez. Sicer lahko pride do zmanjšanja zmogljivosti naprave in pregrevanja kabla. Podaljšek redno preverjajte glede morebitnih poškodb. Če je električni podaljšek poškodovan, ga zamenjajte.
Priporočeni najmanjši preseki in največje dolžine kablov za VC 20/40 skupaj z uporabo električnega orodja prek vtičnice naprave:
Priporočeni najmanjši preseki in največje dolžine kablov za VC 20/40:
Uporabljajte samo podaljške, ki imajo zaščitni vodnik.
Ne uporabljajte podaljševalnih kablov prereza 1,25 mm² in 2 mm².
Priporočeni najmanjši preseki in največje dolžine kablov za VC 20/40 skupaj z uporabo električnega orodja prek vtičnice naprave:
Presek vodnika
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
Omrežna napetost 110 V
ni priporočeno
25 m
ni priporočeno
Omrežna napetost 220–240 V
30 m
50 m
ni priporočeno
Priporočeni najmanjši preseki in največje dolžine kablov za VC 20/40:
Presek vodnika
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
Omrežna napetost 110 V
ni priporočeno
ni priporočeno
75 m
Omrežna napetost 220–240 V
30 m
50 m
ni priporočeno

Uporaba električnega podaljška na prostem

Na prostem uporabljajte samo podaljške, ki so namenjeni zunanji rabi in so temu primerno označeni.

Uporaba generatorja ali transformatorja

To napravo lahko priključite na generator ali transformator na delovišču, če so izpolnjeni naslednji pogoji: Izhodna moč v vatih mora biti najmanj dvakrat višja od moči, ki je podana na tipski ploščici naprave, delovna napetost mora biti v vsakem trenutku v območju med +5 % in ‑15 % nazivne napetosti, frekvenca mora biti 50 do 60 Hz, nikoli pa višja od 65 Hz, na voljo mora biti samodejni regulator napetosti z zagonsko ojačitvijo.
Istočasno ne smejo biti na generator oz. transformator priključena druge naprave. Vklapljanje in izklapljanje drugih naprav lahko povzroči podnapetostne in prenapetostne konice, ki lahko poškodujejo napravo.

Opozorilni zvočni signal

Če se hitrost zraka v sesalni cevi spusti pod 20 m/s, se iz varnostnih razlogov oglasi opozorilni zvočni signal.

Tehnični podatki

Podatki za priključitev

Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč dvakrat višja od nazivne porabe moči vaše naprave, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti naprave.
Nazivna napetost
100 V
110 V
110 V
200 V
Nazivna poraba moči
1200 W
1200 W
1100 W
950 W
Priključna moč vgrajene vtičnice za električno orodje (če obstaja)

1600 W


Priključek na omrežje (tip)
VCTF
3 x 2,0 mm²
A07 QQ‑F
3/12 AWG
H07 BQ‑F
3G 1,5 mm²
VCTF
3 x 2,0 mm²

Nazivna napetost
220–240 V
220–240 V (CH)
220–240 V (GB)
240 V (NZ)
Nazivna poraba moči
1200 W
1200 W
1200 W
1200 W
Priključna moč vgrajene vtičnice za električno orodje (če obstaja)
2400 W
1100 W
1800 W
1200 W
Priključek na omrežje (tip)
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²

Podatki o zračnem pretoku

Nazivna poraba moči
950 W
1100 W
1200 W
Maks. volumski pretok (zrak)
55 l/s
61 l/s
61 l/s
Maks. podtlak
19500 Pa
23000 Pa
23000 Pa

Splošni podatki


VC 20-UM
VC 40-UM
Omrežna frekvenca
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Teža v skladu s postopkom EPTA 01
12,9 kg
14,6 kg
Dimenzija
505 mm x 380 mm x 500 mm
505 mm x 380 mm x 610 mm
Priključni električni kabel
7,5 m
7,5 m
Prostornina posode
21 ℓ
36 ℓ
Količina prahu
23 kg
40 kg
Uporabna prostornina vode
13,5 ℓ
25 ℓ
Premer sesalne cevi (dolžina: 3,5 m)
27 mm
27 mm
Premer sesalne cevi (dolžina: 5 m)
36 mm
36 mm
Delovna temperatura
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃

Informacije o napravi in uporabi

Stopnja zaščite
Stopnja zaščite I
Vrsta zaščite
IP X4 zaščita pred škropljenjem vode

Podatki o hrupu in tresljajih po EN 60335-2-69

Tipična A-ovrednotena raven emisije zvočnega tlaka
71 dB
Negotovost za navedene ravni zvoka
2,5 dB
Triaksialna vrednost vibracij (vektorska vsota vibracij); vključno z negotovostjo (K)
< 2,5 m/s²

Pred uporabo

Pred prvo uporabo

 1. Odprite obe sponki.
 2. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo.
 3. Odstranite dele pribora iz posode za umazanijo in embalaže.
 4. Ustrezno vrečko namestite v skladu z navodili.
  Pri sesanju nenevarnega prahu: Plastična vrečka za prah.
 5. Namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.
 6. Prepričajte se, da je glava sesalnika pravilno montirana in fiksirana.
 7. Sesalno cev priključite na napravo.

Namestitev vrečke za prah iz flisa

Image alternative
 1. Odprite obe sponki.
  Pri sesanju lesenih ostružkov vedno uporabite vrečko za prah iz flisa, tako da boste zagotovili dobro sesalno moč.
 2. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo.
 3. Vstavite novo vrečko za prah iz flisa in jo namestite na posodo za umazanijo.
 4. Namestite glavo sesalnika na posodo za prah.
 5. Zaprite obe sponki.
 6. Prepričajte se, da je glava sesalnika pravilno montirana in fiksirana.
 7. Sesalno cev priključite na napravo.

Namestitev plastične vreče za prah

 1. Odprite obe sponki.
 2. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo.
 3. Namestite novo plastično vrečo za prah (natisnjena navodila) v posodo za umazanijo.
 4. Namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.

Uporaba sesalnikov razreda M

NEVARNOST
Nevarnost poškodb. Orodja v prašnih razredih H, L in M vsebujejo zdravju škodljiv prah.
 • Praznjenje in postopke vzdrževanja vključno z odstranjevanjem zbiralnika za prah smejo izvajati le strokovnjaki. Nosite ustrezno zaščito opremo.
 • Preden odstranite sesalnik iz območja, ki je obremenjeno z nevarnimi snovmi, posesajte zunanjost sesalnika, ga obrišite do čistega in zapakirajte v neprepustno embalažo. Vse dele orodja je treba obravnavati kot onesnažene, če ste ga odstranili iz nevarnega območja, in izvesti je treba ustrezne ukrepe, da bi preprečili raznos prahu.
 • Sesalnika nikoli ne uporabljajte brez popolnega filtrirnega sistema.

Delo brez uporabe vtičnice na napravi

Image alternative
 1. Preden priključite električni vtič, se prepričajte, da je stikalo naprave v položaju „OFF“ (izklop)
 2. Vtaknite vtič sesalnika v vtičnico.
 3. Zavrtite stikalo v položaj „ON“ (vklop).

Delo z uporabo vtičnice na napravi

Vtičnica je namenjena samo neposredni priključitvi električnih orodij na sesalnik.
Pri uporabi električnega orodja, priključenega na vtičnico na napravi, upoštevajte navodila za uporabo naprave in vsa varnostna navodila.
 1. Izvlecite vtič sesalnika iz vtičnice.
 2. Preverite, ali je maksimalna nazivna moč električnega orodja, ki ga nameravate priključiti na vtičnico sesalnika, nižja od maksimalnega dovoljenega odjema moči na vtičnici, glejte razdelek „Tehnični podatki“ in napis na vtičnici.
 3. Preden priključite električni vtič električnega orodja, se prepričajte, da je električno orodje izključeno.
 4. Vtaknite vtič električnega orodja v vtičnico na napravi.
 5. Vtaknite vtič sesalnika v vtičnico.
 6. Zavrtite stikalo v položaj „Auto“ (samodejno).
 7. Vklopite električno orodje.
  Po izklopu električnega orodja sesalnik dela še nekaj trenutkov, tako da lahko odsesa prah v sesalni cevi.

Sesanje suhega prahu

Pred sesanjem suhega prahu in še zlasti mineralnih prašnih delcev morate v posodo vedno vstaviti pravo vrečko. Posesano snov je tako mogoče odstraniti na preprost in čist način.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Brez uporabe filtrskega vložka lahko pride do uhajanja nevarnega odsesanega materiala.
 • Nikoli ne sesajte brez filtrskega vložka.
 • Pazite na to, da je filtrski vložek suh in da je nameščena primerna vreča za prah.

Menjava vrečke za prah iz flisa

NEVARNOST
Nevarnost poškodb. Koničasti predmeti lahko predrejo vrečko sesalnika.
 • Prepričajte se, da noben predmet ni predrl vrečke sesalnika.
 1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 2. Odprite obe sponki.
 3. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo.
 4. Zaprite objemko vrečke za prah z loputo.
 5. Očistite posodo za umazanijo s krpo.
 6. V posodo za umazanijo namestite novo vrečko za prah iz flisa.
 7. Namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.

Menjava plastične vreče za prah

Image alternative
 1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 2. Odprite obe sponki.
 3. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo.
 4. Plastično vrečo za prah zaprite s kabelsko vezico pod vtisnjenimi luknjami.
 5. Izvlecite plastično vrečo za prah.
 6. Očistite posodo za umazanijo s krpo.
 7. Namestite novo plastično vrečo za prah (natisnjena navodila) v posodo za umazanijo.
 8. Namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.

Sesanje tekočin

PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Brez uporabe filtrskega vložka lahko pride do uhajanja nevarnega odsesanega materiala.
 • Nikoli ne sesajte brez filtrskega vložka.
 1. Preverite nadzor nivoja polnjenja.
 2. Za mokro sesanje po možnosti uporabite poseben filtrski vložek.
  Priporočamo Hilti filter VC 20/40 universal (2121387).
Image alternative
 1. Po sesanju tekočin odprite obe sponki.
 2. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo in jo odložite na ravno podlago, tako da se bo filtrski vložek lahko posušil.
 3. Izpraznite posodo za umazanijo in jo očistite z vodno cevjo. Očistite elektrode s krtačo, filtrski vložek pa posušite in ga očistite z roko.
 4. Pustite, da se posoda za umazanijo posuši.

Praznjenje posode za umazanijo pri suhem prahu

 1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 2. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo in jo odložite na ravno podlago.
 3. Odstranite vrečko iz posode za umazanijo ali pa primite za ročaja in za praznjenje prevrnite posodo za umazanijo.
 4. Namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.

Praznjenje posode za umazanijo brez vreče (pri sesanju tekočin)

 1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 2. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo in jo odložite na ravno podlago.
 3. Primite za ročaje in za praznjenje prevrnite posodo za umazanijo.
 4. Očistite rob posode za umazanijo s krpo.
 5. Namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.

Nega in vzdrževanje

Nega naprave

OPOZORILO
Nevarnosti zaradi električnega toka Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe.
 • Popravila električnih del naj izvaja samo usposobljeno elektrotehnično osebje.
 • Napravo, še posebej pa prijemalne površine, morajo biti suhe in čiste ter ne smejo biti onesnažene z oljem ali mastjo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev z vsebnostjo silikona.
 • Sesalnika ne uporabljajte, če ima zamašene prezračevalne reže! Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo. Pazite, da v notranjost naprave ne prodrejo tujki.
 • Zunanji del naprave redno čistite z rahlo vlažno krpo za čiščenje. Za čiščenje ne uporabljajte pršilnika, visokotlačnega čistilnika ali tekoče vode, saj bi s tem lahko ogrozili električno varnost naprave.

Preverjanje nadzora nivoja

 1. Aktivirajte kolesne zavore, tako da zagotovite stabilen položaj sesalnika.
 2. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 3. Odprite obe sponki.
 4. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo in jo odložite na ravno podlago.
 5. Preverite, ali so izklopni kontakti umazani in jih po potrebi očistite s ščetko.
 6. Preverite, ali je tesnilo na glavi sesalnika umazano in ga po potrebi očistite s krpo.
 7. Namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.

Menjava filtrskega vložka

Image alternative
 1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 2. Odprite zaponko za pokrov filtra.
 3. Odprite pokrov filtra.
 4. S pomočjo predvidenih ročajev previdno vzemite filtrski vložek iz držala.
 5. Očistite tesnilno površino s krpo.
 6. Namestite nov filtrski vložek.
 7. Zaprite pokrov filtra, tako da blokado pokrova preklopite naprej.
 8. Zaprite zaponko za pokrov filtra.

Preverjanje po končani negi in vzdrževanju

 1. Po negi in vzdrževanju preverite, ali je sesalnik pravilno sestavljen in ali deluje brezhibno.
 2. Opravite preizkus delovanja.

Transport in skladiščenje

Transport

Polne naprave ni dovoljeno prenašati.
Naprave ni dovoljeno obešati na dvigalo.
 • Po potrebi iz držala odstranite filter za omrežno napetost ali odstranljive nastavke.
 • Preden napravo odnesete na drugo lokacijo, jo morate izprazniti.
 • Po odsesavanju tekočin naprave ne nagibajte in je ne prevažajte v ležečem položaju.
 • Pri transportu s pomočjo koničnega adapterja staknite oba konca cevi.

Skladiščenje

 • Sesalnik spravite v suh prostor, zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Motnje pri delovanju

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Vklop opozorilnega zvočnega signala (zmanjšana moč sesanja)
Vreča za prah je polna.
 • Zamenjajte vrečo za prah.
Filtrski vložek je močno umazan.
 • Zamenjajte filtrski vložek.
Cev, sesalnik ali protiprašni pokrov so umazani
 • Očistite cev in protiprašni pokrov.
Nastavitev premera cevi je v napačnem položaju
 • Nastavite premer cevi.
Prah se izpihava iz naprave.
Filtrski vložek ni pravilno nameščen.
 • Ponovno namestite filtrski vložek.
Okvara filtrskega vložka.
 • Namestite nov filtrski vložek.
Okvara filtrskega tesnila.
 • Namestite nov filtrski vložek.
Naprava se vklaplja in izklaplja sama od sebe, elektrostatične razelektritve prek uporabnika.
Elektrostatični odvod ni zagotovljen; Naprava je priključena na ozemljeno vtičnico.
 • Priključite napravo na ozemljeno vtičnico, uporabite antistatično cev.
Naprava se ne zažene ali se izključi po krajšem delovanju.
Izklop vode je aktiven.
 • Očistite sonde in okolico sond s ščetko.
Motor ne deluje.
Sprožila se je varovalka električne vtičnice.
 • Vključite varovalko; če se ponovno sproži, poiščite vzrok prekomernega toka.
Posoda je polna.
 • Izklopite napravo in izpraznite posodo.
Vklopila se je termična zaščita motorja.
 • Izklopite napravo in počakajte pribl. 5 minut, da se ohladi.
 • Če se motor ne zažene, se obrnite na servisno službo.
Termična zaščita motorja vedno znova izklopi motor zaradi zamazanosti rež za prezračevanje.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
Motor ne deluje v samodejnem načinu.
Priključena naprava je v okvari ali pa ni pravilno priključena.
 • Preverite delovanje priključene naprave oz. dobro vtaknite vtič.
Samodejno čiščenje filtrskega vložka ne deluje.
Ni priključene sesalne cevi.
 • Priključite sesalno cev.

Recikliranje

Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
V skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električne naprave ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.
Image alternative
 • Električnih naprav ne odstranjujte s hišnimi odpadki!
Vrtalni muljUvajanje vrtalnega mulja v vodo ali kanalizacijo brez predhodne obdelave je problematično z okoljskega vidika.
 • Pozanimajte se o veljavnih predpisih pri lokalni upravi.
Priporočamo naslednjo predobdelavo:
 • Zberite vrtalni mulj (na primer s sesalnikom za mokro sesanje).
 • Pustite, da se vrtalni mulj usede in oddajte trdni del na deponijo odpadnega gradbenega materiala (proces izločanja lahko pospešite z uporabo flokulanta).
 • Preden odstranite preostalo vodo (bazična, vrednost pH > 7) v kanalizacijo, jo nevtralizirajte z dodatkom kislega sredstva za nevtralizacijo ali jo razredčite z veliko količino vode.
Prah, ki nastane pri vrtanju
 • Ves prah, ki nastane pri vrtanju, je treba odstraniti po veljavnih državnih zakonskih predpisih.

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Image alternative
Na spodnji povezavi najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r4012.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .