Jezik

AG 6D-22-125

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Uporabite zaščito za oči
Image alternative Pri delu vedno uporabljajte obe roki.
Image alternative Pri rezanju dela ne izvajajte s standardnim pokrovom.
Image alternative Nazivno število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Premer
Image alternative Izdelek podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot udarno orodje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Akumulatorski kotni brusilnik
  AG 6D-22-125
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Uporaba akumulatorskega orodja in ravnanje z njim
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Za pogon električnih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije. Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline.
 • Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorskih baterij. Poškodovane in spremenjene akumulatorske baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
 • Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam. Ogenj in temperature nad 130 °C (265 °F) lahko povzročijo eksplozije.
 • Upoštevajte vsa navodila v zvezi s polnjenjem in akumulatorske baterije ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite pri temperaturi, ki je višja ali nižja od temperature, ki jo predpisujejo navodila. Napačno polnjenje ali polnjenje pri temperaturi, višji ali nižji od dovoljene, lahko uniči akumulatorsko baterijo in poveča nevarnost požara.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba orodja.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij nikoli ne popravljajte. Vsa vzdrževalna dela naj opravlja samo proizvajalec ali pooblaščen serviser.

Varnostna opozorila za vsa dela

Splošna varnostna opozorila za brušenje, brušenje z brusilnim papirjem, delo z žičnimi krtačami in rezanje:
 • To električno orodje je namenjeno uporabi v funkciji brusilnika, brusilnika z brusilnim papirjem, žične krtače, rezalnika lukenj in rezalnika. Upoštevajte vsa varnostna opozorila, navodila, slike in podatke, ki ste jih dobili skupaj z orodjem. Neupoštevanje naslednjih navodil lahko privede do električnega udara, požara oziroma težkih poškodb.
 • Električnega orodja ne uporabljajte za poliranje. Nenamenska uporaba električnega orodja je lahko nevarna in lahko povzroči poškodbe.
 • Tega električnega orodja ne predelajte tako, da bo deloval na način, ki ni določen in specificiran s strani proizvajalca orodja. Takšna predelava lahko povzroči izgubo nadzora in povzroči hude telesne poškodbe.
 • Ne uporabljajte pribora, ki ga proizvajalec ni posebej razvil in odobril za to električno orodje. Če lahko pribor pritrdite na električno orodje, to še ne pomeni, da je njegova uporaba varna.
 • Dovoljeno število vrtljajev nastavka mora biti najmanj tolikšno, kot je najvišje število vrtljajev električnega orodja. Pribor, ki se vrti hitreje od dovoljenega, se lahko zlomi in koščki lahko odletijo.
 • Zunanji premer in debelina nastavkov morata ustrezati dimenzijam vašega električnega orodja. Napačno dimenzioniranih nastavkov ni možno dovolj zavarovati in nadzorovati.
 • Nastavek z navojnim nastavkom se mora natančno prilegati navoju brusilnega vretena. Pri nastavkih, ki jih namestite s pomočjo prirobnice, se mora premer luknje nastavka prilegati premeru vpenjala prirobnice. Nastavki, ki na električno orodje niso trdno pritrjeni, se vrtijo neenakomerno, močno vibrirajo in lahko povzročijo izgubo nadzora.
 • Ne uporabljajte poškodovanih nastavkov. Pred vsako uporabo preverite nastavke, kot so brusilne plošče, glede odlomljenih delov in razpok; brusilne krožnike glede razpok in močne obrabe; žične krtače pa glede nepritrjenih in poškodovanih žic. Če vam električno orodje ali nastavek padeta na tla, preverite, ali je prišlo do poškodb ter po potrebi uporabite nepoškodovan nastavek. Če ste nastavek pregledali in se odločili za njegovo uporabo, pustite orodje delovati eno minuto pri najvišjem številu vrtljajev, pri tem pa se skupaj z drugimi osebami umaknite iz ravnine vrtečega se nastavka. Poškodovani nastavki se v tem času običajno razletijo.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Glede na vrsto dela uporabljajte ščitnik za obraz, zaščito za oči ali zaščitna očala. Po potrebi uporabite protiprašno masko, zaščito za sluh, zaščitne rokavice ali poseben predpasnik, ki vas obvaruje pred delci materiala. Zaščitite svoje oči pred delci, ki odletavajo pri različnih delih. Protiprašna maska ali maska za zaščito dihal mora biti sposobna filtrirati prah, ki nastaja pri delu. Daljša izpostavljenost glasnemu hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
 • Poskrbite, da bodo ostale osebe na varni razdalji od vašega območja dela. Vsak, ki vstopi v območje dela, mora nositi osebno zaščitno opremo. Odlomljeni deli obdelovanca ali nastavka lahko odletijo ter poškodujejo ljudi tudi izven neposrednega delovnega območja.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Nikoli ne odlagajte električnega orodja, še preden se nastavek popolnoma ustavi. Vrteči se nastavki lahko pridejo v stik z odlagalno površino, pri čemer izgubite nadzor nad električnim orodjem.
 • Ne prenašajte delujočega električnega orodja. Vrteči se nastavki lahko po nesreči zagrabijo vašo obleko in s tem povzročijo, da pride nastavek v stik z vašim telesom.
 • Redno čistite prezračevalne odprtine svojega električnega orodja. Ventilator motorja vleče prah v ohišje, velika količina zbranega kovinskega prahu pa lahko povzroči nevarnosti električnega izvora.
 • Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih snovi. Gorljiva snov se lahko zaradi isker vname.
 • Ne uporabljajte nastavkov, ki zahtevajo uporabo tekočih hladilnih sredstev. Uporaba vode in drugih tekočih hladilnih sredstev lahko privede do električnega udara.
Povratni udarec in pripadajoča varnostna navodilaPovratni udarec je trenutna reakcija na zatikanje ali blokado vrtečega se nastavka, kot so brusilne plošče, brusilni krožniki, žične krtače itd. Zatikanje oz. blokiranje povzroči nenadno zaustavitev vrtečega se nastavka. Pri tem pride do nenadzorovanega sunka električnega orodja nasproti smeri vrtenja nastavka na mestu blokade.
Če se npr. brusilna plošča zatakne ali blokira v obdelovancu, se lahko ujame rob brusilne plošče, ki je v obdelovancu, ter povzroči sunek brusilne plošče iz obdelovanca ali povratni udarec. Brusilna plošča se pri tem premakne proti uporabniku ali pa stran od njega, odvisno od smeri vrtenja plošče na mestu blokade. Brusilna plošča lahko tudi poči.
Povratni udarec je posledica napačne oziroma neustrezne uporabe električnega orodja. Izogniti se mu je mogoče s primernimi varnostnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju.
 • Z obema rokama trdno držite električno orodje in postavite svoje telo in roke v položaj, v katerem boste lahko prestrezali povratne udarce. Če imate na voljo dodatni ročaj, ga vedno uporabljajte za kar najboljši nadzor nad povratnimi silami in reakcijskimi momenti pri zagonu orodja. Uporabnik lahko z ustreznimi previdnostnimi ukrepi obvladuje sile povratnih udarcev in reakcijske sile.
 • Z rokami nikoli ne segajte v bližino vrtečih se nastavkov. Nastavek lahko pri povratnem udarcu zadane ob vašo roko.
 • Izogibajte se območja, kamor se premika električno orodje pri povratnem udarcu. Povratni udarec požene električno orodje v smeri nasproti gibanju brusilne plošče na mestu blokade.
 • Še posebej previdni bodite pri delu v vogalih, na ostrih robovih itd. Pazite, da nastavek ne odskakuje od obdelovanca in da se ne zaskoči. V vogalih, na ostrih robovih ali pri odskakovanju obstaja večja verjetnost, da se vrteče se električno orodje zaskoči. Pri tem pride do izgube nadzora in do povratnega udarca.
 • Ne uporabljajte verižnih ali nazobčanih žaginih listov ter segmentiranih diamantnih plošč z več kot 10 mm širokimi režami. Takšni nastavki pogosto povzročajo povratne udarce in izgubo nadzora nad električnim orodjem.
Posebna varnostna opozorila za brušenje in rezanje:
 • Uporabljajte samo brusilna telesa, ki so predvidena za vaše električno orodje, ter pripadajoče zaščitne pokrove. Brusilnih teles, ki niso predvidena za uporabo z vašim električnim orodjem, ni možno dovolj zaščititi in so zato nevarna.
 • Brusilne plošče z vdolbino je treba namestiti tako, da njihova brusilna površina ne sega čez raven roba zaščitnega pokrova. Nepravilno nameščene brusilne plošče, ki štrli čez raven roba zaščitnega pokrova, ni možno dovolj zaščititi.
 • Zaščitni pokrov mora biti nameščen na električnem orodju in nastavljen tako, da je zagotovljena kar najvišja stopnja varnosti, tj. da je proti uporabniku odprt kar najmanjši del brusilnega telesa. Zaščitni pokrov varuje uporabnika pred odlomljenimi delci, pred nenamernim stikom z brusilnim telesom in iskrami, zaradi katerih se oblačila lahko vnamejo.
 • Brusilna telesa uporabljajte samo za odobrene namene. Na primer: Nikoli ne brusite s stransko površino rezalne plošče. Rezalne plošče so namenjene odvzemanju materiala z robom plošče. Bočne sile lahko uničijo takšna telesa.
 • Uporabljajte samo nepoškodovane vpenjalne prirobnice ustrezne velikosti in oblike za izbrano brusilno ploščo. Ustrezne prirobnice podpirajo brusilno ploščo in s tem zmanjšujejo nevarnost loma brusilne plošče. Prirobnice za rezalne plošče se lahko razlikujejo od tistih za brusilne plošče.
 • Ne uporabljajte obrabljenih brusilnih plošč, ki pripadajo večjim električnim orodjem. Brusilne plošče večjih električnih orodij niso zasnovane za višje število vrtljajev manjših električnih orodij in lahko počijo.
 • Vedno uporabljajte zaščitni pokrov, predviden za posamezen namen uporabe, če uporabljate večnamenska brusilna telesa. Uporaba napačnega zaščitnega pokrova ne nudi nujno zadostne zaščite, kar lahko privede do hujših poškodb.
Dodatna varnostna opozorila za rezanje:
 • Izogibajte se blokadi rezalne plošče ali preveliki sili pritiska. Ne izvajajte preglobokih rezov. Preobremenjevanje rezalne plošče poveča napetosti in s tem verjetnost zatikanja in blokiranja, s tem pa možnost povratnega udarca in loma telesa rezalnega orodja.
 • Izogibajte se območju pred in za vrtečo se rezalno ploščo. Kadar potiskate rezalno ploščo v obdelovancu stran od sebe, lahko ob povratnem udarcu električno orodje z vrtečim se orodjem sune neposredno v vas.
 • Če se rezalna plošča zatakne ali ko prekinete delo, izklopite orodje in ga držite pri miru toliko časa, da se plošča ustavi. Dokler se rezalna plošča vrti, je ne poskušajte povleči iz reza, sicer lahko pride do povratnega udarca. Ugotovite in odpravite vzroke zatikanja.
 • Dokler je delovno orodje v obdelovancu, električnega orodja ne vklapljajte znova. Preden previdno nadaljujete z rezanjem, počakajte, da rezalna plošča doseže polno število vrtljajev. Sicer se lahko plošča zatakne, skoči iz obdelovanca ali povzroči povratni udarec.
 • Plošče in večje obdelovance podprite, da zmanjšate tveganje povratnega udarca zaradi blokade rezalne plošče. Večji obdelovanci se lahko upognejo pod lastno težo. Obdelovanec je treba podpreti na obeh straneh plošče, in sicer tako v bližini reza kot tudi pod robom.
 • Še posebej previdni bodite pri „potopnih rezih“ v obstoječe stene ali v območja s skritimi napeljavami. Rezalna plošča lahko pri potopnem rezu zareže v plinske in vodovodne cevi, električne kable in druge predmete, kar privede do povratnega udarca.
 • Ne izvajajte krivuljnih rezov. Preobremenjevanje rezalne plošče poveča napetosti in s tem verjetnost zatikanja in blokiranja, s tem pa možnost povratnega udarca in loma telesa rezalnega orodja, kar lahko privede do hujših poškodb.
Posebna varnostna opozorila za brušenje z brusilnim papirjem:
 • Uporabljajte le primerno velike brusilne liste. Upoštevajte proizvajalčeve podatke o velikosti brusilnih listov. Brusilni listi, ki preveč segajo prek brusilnega krožnika, lahko povzročijo poškodbe oziroma blokiranje ali zlom brusilnih listov ali povratni udarec.
Posebna varnostna opozorila v zvezi z uporabo žičnih krtač:
 • Upoštevajte, da žična krtača tudi med običajno uporabo izgublja kose žice. Ne preobremenjujte žic s preveliko silo pritiska. Odleteli kosi žice zlahka prodrejo skozi tanko obleko in kožo.
 • Če je predpisana uporaba zaščitnega pokrova, poskrbite, da žična krtača ne pride v stik s pokrovom. Krožnikastim in skledastim ščetkam se lahko zaradi sile pritiska in centrifugalnih sil poveča premer.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Akumulatorske baterije uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C (176 °F) ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servisno službo Hilti ali preberite dokument "Varnostni napotki in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti ".
  Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
  Preberite varnostne napotke in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti , ki jih lahko prikličete s skeniranjem kode QR na koncu teh navodil za uporabo.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Izdelka ali pribora nikoli in na noben način ne spreminjajte.
 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Izdelek vedno držite z obema rokama za predvidena ročaja. Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni.
 • Če uporabljate izdelek brez sistema za odsesavanje prahu, je treba pri delih, kjer nastaja prah, uporabljati lahko zaščito za dihala.
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko močni tresljaji povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah ali zapestjih.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov. Izdelek vklopite šele v območju dela. Dotikanje vrtečih se delov, še posebej vrtečih se nastavkov, lahko privede do poškodb.
 • Izdelek ni primeren za šibke osebe, ki se o uporabi niso podučile. Zavarujte izdelek pred otroki.
 • Prah, ki nastane pri brušenju, rezanju in vrtanju, lahko vsebuje nevarne kemikalije. Nekaj primerov za to: svinec ali barve na osnovi svinca; opeke, beton in drugi zidarski izdelki, naravni kamen in drugi izdelki s silikatom; določene vrste lesa, kot sta hrast ali bukev, in kemično obdelan les; azbest ali materiali, ki vsebujejo azbest. Določite izpostavljenost upravljavca in oseb v okolici s pomočjo razreda nevarnosti materiala, na katerem se izvajajo dela. Sprejmite vse potrebne ukrepe, da vzdržujete izpostavljenost na varni stopnji, npr. z uporabo sistema za zbiranje prahu ali pa nošenje primerne dihalne zaščite. K splošnim ukrepom za znižanje izpostavljenosti spadajo:
 • delo v dobro prezračevanih prostorih,
 • preprečevanje daljšega stika s prahom,
 • odvajanje prahu stran od obraza in telesa,
 • nošenje zaščitnih oblačil in čiščenje izpostavljenih predelov z vodo in milom.
 • Uporabnik in osebe, ki se zadržujejo v bližini, morajo med uporabo izdelka uporabljati primerno zaščito za oči, zaščitno čelado in zaščito za sluh.
 • Nevarnost poškodb zaradi padca orodja in/ali pribora. Pred začetkom dela se prepričajte, da sta akumulatorska baterija in nameščen pribor varno pritrjena.
 • Poskrbite, da se prezračevalne reže ne zapolnijo. Nevarnost opeklin zaradi pokritih prezračevalnih rež!
 • Izdelek vklopite šele takrat, ko je v delovnem položaju.
 • Preden izdelek odložite, počakajte, da se popolnoma ustavi.
 • Pri menjavanju orodja nosite zaščitne rokavice. Če se dotaknete nastavkov, se lahko urežete in opečete.
 • Če izdelek zazna, da je presežena omejitev uporabe ali da je akumulatorska baterija prazna, se lahko zgodi, da motor ne zaustavi nastavka.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Brusilne plošče je treba skrbno hraniti in z njimi delati po proizvajalčevih navodilih.
 • Izdelka nikoli ne uporabljajte brez zaščitnega pokrova.
 • Obdelovanec pritrdite. Obdelovanec pritrdite s pomočjo vpenjalnih priprav ali primeža, da se ne bo premikal. Obdelovanec bo tako pritrjen varneje, kot če bi ga držali z roko, vi pa boste izdelek lahko upravljali z obema rokama.
 • Uporabljajte zaščito za sluh. Brušenje tanke pločevine ali drugih rahlo vibrirajočih struktur z veliko površino lahko povzroči emisije hrupa, ki so veliko višje od navedenih vrednosti emisij hrupa. Pri takšnih obdelovancih je treba v največji možni meri preprečiti oddajanje zvoka z ustreznimi ukrepi, kot je namestitev težkih, prožnih izolacijskih podlog.
 • Rezalnih plošč ne uporabljajte za grobo brušenje.
 • Zategnite nastavek in prirobnico. Če nastavka in prirobnice ne zategnete, se lahko po izklopu nastavek pri zaviranju z motorjem orodja sname z vretena.
 • Na ta izdelek ne pritrdite kavlja za pas.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na izdelku lahko povzročijo električni udar ali eksplozijo, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo, plinsko ali vodno cev.
 • Pri pogosti obdelavi prevodnih materialov naj umazan izdelek redno pregledajo pri servisni službi Hilti . Prah, ki se sprijema na površino orodja (še posebej na prevodnih materialih), ali vlaga lahko v neugodnih razmerah povzročita električni udar.
Delovno mesto
 • Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del. Odlomljeni delci lahko padejo in pri tem poškodujejo druge osebe.
 • Zareze v nosilne stene ali druge strukture lahko negativno vplivajo na statično nosilnost, še posebej pri rezanju armaturnega železa ali nosilnih elementov. Pred začetkom del se je treba posvetovati z odgovornimi statiki, arhitekti ali pristojnim vodstvom gradnje.
Dodatna navodila za uporabo zaščitnih pokrovovDa preprečite naslednja tveganja, vedno uporabljajte ustrezen zaščitni pokrov, glejte poglavje: „Dodelitev plošč k ustrezni opremi“.
 • Pri uporabi standardnega zaščitnega pokrova s sprednjim pokrovom za površinsko brušenje se lahko zaščitni pokrov dotakne obdelovanca in tako povzroči izgubo nadzora.
 • Pri uporabi žičnate krtače, katere debelina presega največjo dovoljeno debelino, se lahko žica zatakne v zaščitni pokrov in se odlomi.
 • Pri uporabi standardnega zaščitnega pokrova pri rezalnem brušenju kovin z abrazivnimi rezalnimi ploščami obstaja povečana nevarnost izpostavljenosti iskram in delcem, v primeru zloma plošče pa tudi izpostavljenosti drobcem plošče.
 • Pri uporabi standardnega zaščitnega pokrova s sprednjim pokrovom ali brez sprednjega pokrova pri rezanju in brušenju betona ali zidovja nastajajo večje količine prahu in povečana je nevarnost izgube nadzora nad izdelkom, kar lahko povzroči povratne udarce.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Gumb za sprostitev zaščitnega pokrova
 2. Gumb za blokado vretena
 3. Stikalo za vklop/izklop z možnostjo fiksiranja
 4. Indikator stanja akumulatorske baterije
 5. Gumb za sprostitev akumulatorske baterije
 6. Akumulatorska baterija
 7. Zaščita pred iskrenjem
 8. Prezračevalne reže
 9. Glavni ročaj s funkcijo senzorskih površin Sens‑Tech
 10. Stranski ročaj
 11. Navojna puša za ročaj
 12. Standardni zaščitni pokrov s sprednjim pokrovom
 13. Vpenjalna prirobnica s tesnilnim obročkom
 14. Rezalno-brusilna plošča/plošča za grobo brušenje
 15. Vpenjalna matica
 16. Hitrovpenjalna matica Kwik lock (dodatna oprema)
 17. Zatezni ključ

Namenska uporaba

Opisan izdelek je ročni akumulatorski kotni brusilnik. Namenjen je rezanju, grobemu brušenju kovinskih ter mineralnih materialov, krtačenju, brušenju z brusilnim papirjem in vrtanju ploščic vedno brez uporabe vode.

 • Rezanje, zarezovanje in grobo brušenje mineralnih snovi je dovoljeno samo, če uporabljate ustrezen zaščitni pokrov.
 • Pri obdelavi mineralnih podlag, kot sta na primer beton in kamen, uporabljajte pokrov za odsesavanje prahu, ki je prilagojen za ustrezen sesalnik za prah Hilti .
Image alternative
 • Za ta izdelek uporabljajte le litij-ionske akumulatorske baterije Hilti Nuron iz vrste modelov B 22. Za optimalno zmogljivost Hilti priporoča uporabo akumulatorskih baterij, navedenih v preglednici.

 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike Hilti iz vrst modelov v tej preglednici.

Obseg dobave

Kotni brusilnik, stranski ročaj, standarden zaščitni pokrov, sprednji pokrov, vpenjalna prirobnica, vpenjalna matica, zatezni ključ, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

3D Active Torque Control ( 3DATC )

Izdelek je opremljen z 3D Active Torque Control (3DATC).
Če prepozna izdelek med delovanjem nenadno, nepredvideno premikanje, se izdelek nemudoma samodejno izklopi.
Če ste sprožili 3DATC , izklopite izdelek in ga znova vklopite.

Funkcija SensTech

Image alternative
Ta izdelek je opremljen s funkcijo Hilti SensTech . Senzorji bližine so nameščeni na mestih (1) in (2) in zaznavajo, ali je roka uporabnika v stiku s telesom izdelka. Uporabnik mora roč prijeti trdno in v celoti ter poskrbeti, da je pokrit vsaj en predel s senzorji. Če roko odstranite s telesa izdelka ali če roka ne pokriva enega od predelov s senzorji, se izdelek ne bo vklopil ali pa se bo samodejno izklopil.
Funkcija Hilti SensTech je sistem, ki temelji na električni kapacitivnosti in ne more nadomestiti varnega ravnanja z izdelkom ali varnostnih navodil v teh navodilih za uporabo. Pred uporabo zagotovite, da na prijemalnih površinah ni tekočin, umazanije ali drugih prevodnih ali kapacitivnih materialov (npr. kovinskih odrezkov). Ti prevodni materiali lahko poslabšajo delovanje funkcije SensTech ali jo onemogočijo.
Če se je aktivirala funkcija SensTech , izklopite in znova vklopite izdelek.

Funkcija zaščite motorja

Funkcija zaščite motorja nadzoruje porabo toka in segrevanje motorja ter na ta način ščiti izdelek pred pregrevanjem.
Pri preobremenitvi motorja zaradi prevelike pritisne sile se moč izdelka občutno zmanjša ali pa se izdelek ustavi.
Če zaradi preobremenitve pride do zaustavitve orodja ali znižanja števila vrtljajev, je treba izdelek razbremeniti in pustiti, da deluje v prostem teku pribl. 30 sekund.

Vgrajena zavora

Z vgrajeno zavoro se čas izteka orodja do popolne zaustavitve skrajša.
Ta funkcija je na voljo le, če je izdelek priklopljen na električno omrežje.
Odvisno od nastavka se čas zaviranja lahko razlikuje.

Sprednji pokrov

Image alternative
Uporabite sprednji pokrov s standardnim zaščitnim pokrovom za spodaj navedene uporabe:
 • Grobo brušenje z ravnimi ploščami za grobo brušenje
 • Rezanje z rezalno-brusilnimi ploščami

Protiprašni pokrov (rezanje) DC-EX 125/5"C kompaktni pokrov (pribor)

Image alternative
Pri mineralnih podlagah in naslednjih delih uporabite kompaktni pokrov DC-EX 125/5"C:
 • Rezanje z diamantnimi rezalnimi ploščami
Obdelovanje kovin s tem pokrovom je prepovedano.
Protiprašni pokrov je primeren le za nastavke s premerom do 125 mm (5").

Protiprašni pokrov (brušenje) DG-EX 125/5" (pribor)

Image alternative
Brusilni sistem je namenjen priložnostnemu brušenju mineralnih površin z diamantnimi lončastimi brusi.
Obdelovanje kovin s tem pokrovom je prepovedano.
Protiprašni pokrov je primeren le za nastavke s premerom do 125 mm (5").

Protiprašni pokrov (rezanje) DC-EX 125/5"M (pribor)

Image alternative
Rezanje in zarezovanje v mineralne podlage je dovoljeno samo z uporabo protiprašnega pokrova.
Obdelovanje kovin s tem pokrovom je prepovedano.
Protiprašni pokrov je primeren le za nastavke s premerom do 125 mm (5").

Prikaz litij-ionske akumulatorske baterije

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti Nuron lahko prikažejo stanje napolnjenosti, sporočila o napakah in stanje akumulatorske baterije.

Prikazi za stanje napolnjenosti in sporočila o napakah

Za dostop do enega od naslednjih prikazov na kratko pritisnite na tipko za sprostitev akumulatorske baterije.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajoče akumulatorske baterije!
 • Ko je akumulatorska baterija vstavljena in po pritisku tipke za sprostitev se prepričajte, da ste akumulatorsko baterijo znova pravilno vstavili v uporabljen izdelek.
Stanje napolnjenosti ter morebitne motnje so trajno prikazane, dokler je priključen izdelek vklopljen.
Stanje
Pomen
Štiri (4) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno
Stanje napolnjenosti: 100 % do 71 %
Tri (3) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno
Stanje napolnjenosti: 70 % do 51 %
Dve (2) LED-diodi neprekinjeno svetita zeleno
Stanje napolnjenosti: 50 % do 26 %
Ena (1) LED-dioda neprekinjeno sveti zeleno
Stanje napolnjenosti: 25 % do 10 %
Ena (1) LED-dioda počasi utripa zeleno
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Ena (1) LED-dioda hitro utripa zeleno
Litij-ionska akumulatorska baterija je popolnoma prazna. Napolnite akumulatorsko baterijo.
Če LED-dioda po polnjenju akumulatorske baterije še vedno hitro utripa, se obrnite na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda hitro utripa rumeno
Litij-ionska akumulatorska baterija in z njo povezan izdelek sta preobremenjena, prevroča ali prehladna oz. je prisotna druga napaka.
Poskrbite, da bo temperatura izdelka in akumulatorske baterije ustrezala priporočeni delovni temperaturi in izdelka med uporabo ne preobremenjujte.
Če sporočilo ne izgine, se obrnite na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda sveti rumeno
Litij-ionska akumulatorska baterija in povezan izdelek nista združljiva. Obrnite se na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda hitro utripa rdeče
Litij-ionska akumulatorska baterija je zaklenjena in je ne morete uporabiti. Obrnite se na servisno službo Hilti .

Prikazi stanja akumulatorske baterije

Za priklic stanja akumulatorske baterije držite tipko za sprostitev za več kot tri sekunde. Sistem ne prepozna morebitnega napačnega delovanja baterije zaradi nepravilne uporabe, npr. padca, vbodov, zunanjih toplotnih poškodb itd.
Stanje
Pomen
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato sveti ena (1) LED-dioda neprekinjeno zeleno.
Akumulatorsko baterijo lahko še vedno uporabljate.
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato utripa ena (1) LED-dioda hitro rumeno.
Odčitavanje stanja akumulatorske baterije se ni moglo zaključiti. Ponovite postopek ali pa se obrnite na servisno službo Hilti .
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato sveti ena (1) LED-dioda neprekinjeno rdeče.
Če lahko priključen izdelek še naprej uporabljate, je preostanek zmogljivosti akumulatorske baterije pod 50 %.
Če priključenega izdelka ni mogoče več uporabljati, je akumulatorska baterija na koncu življenjske dobe in jo morate zamenjati. Obrnite se na servisno službo Hilti .

Geometrija ustreznih diamantnih plošč za zarezovanje

Image alternative
Diamantne plošče za zarezovanje morajo izpolnjevati naslednje geometrijske pogoje.
Tehnični podatki
Širina zareze med segmenti (G)
≤ 10 mm
Kot rezanja
negativen

Potrošni material

Uporabite lahko samo plošče, vezane z umetno smolo in armirane z vlakni, z najv. Ø 125 mm (5"), za katere je dovoljeno število vrtljajev najmanj 11.000 vrt/min, dovoljena obodna hitrost pa 80 m/s.
Debelina plošč za grobo brušenje sme biti največ 8 mm, debelina rezalno-brusilnih plošč pa največ 3 mm.
POZOR! Za rezanje ali zarezovanje z rezalno-brusnimi ploščami vedno uporabljajte standardni zaščitni pokrov z dodatnim sprednjim pokrovom ali popolnoma zaprt protiprašni pokrov.
Nastavki

Uporaba
Kratka oznaka
Podlaga
Najv. debelina
Najv. premer
Abrazivna rezalno-brusilna plošča
Rezanje, zarezovanje
AC-D
kovine
2,5 mm
125 mm
Diamantna rezalno-brusilna plošča
Rezanje, zarezovanje
DC-TP, DC-D
(SPX, SP, P)
mineralni materiali
3 mm
125 mm
Abrazivna plošča za grobo brušenje
Grobo brušenje
AG-D, AF-D, AN-D
kovine
6,4 mm
125 mm
Diamantna plošča za grobo brušenje
Grobo brušenje
DG-CW
(SPX, SP, P)
mineralni materiali

125 mm
Lončasta žičnata krtača
Kolutna ščetka
Žične krtače
3CS, 4CS
3SS, 4SS
kovine

27 mm
75 mm
125 mm
Diamantna vrtalna krona
Vrtanje ploščic
DD-M14
mineralni materiali

125 mm
Vlaknena plošča
Grobo brušenje
AP-D
kovine

125 mm
Dodelitev plošč k ustrezni opremi
Pol.
Oprema
AC-D
AP-D
AG-D
AF-D
AN-D
DG-CW
(SPX⁄SP⁄P)
DC-TP
DC-D
(SPX⁄SP⁄P)
3CS⁄4CS
3SS⁄4SS
DD-M14
A
Zaščitni pokrov
(standardno)


B
Sprednji pokrov
(v povezavi z A)


C
Protiprašni pokrov (brušenje)
DG-EX 125/5"


D
Protiprašni pokrov (rezanje)
DC-EX 125/5"C
(v povezavi z A)


E
Protiprašni pokrov (zarezovanje)
DC-EX 125/5"M


F
Adapter DC-EX SL
(v povezavi z E)


G
Stranski ročaj
(standardno)


H
Ločni ročaj DCBG 125 (dodatna oprema za G)


I
Vpenjalna matica
(standardno)


J
Vpenjalna prirobnica
(standardno)


K
Kwik lock
(dodatna oprema za I


L
Vpenjalna matica
(vlaknena plošča)


M
Podporni krožnik
(vlaknena plošča)


Tehnični podatki

Lastnosti izdelka

Teža v skladu z EPTA Procedure 01 brez akumulatorske baterije
2,0 kg
Nazivna napetost
21,6 V
Nazivno število vrtljajev
8.500 vrt/min
Maksimalen premer plošče
125 mm
Navojno pogonsko vreteno
M14
Dolžina vretena
22 mm
Največji premer vrtalne krone
125 mm
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
21,6 V
Teža akumulatorske baterije
Glejte poglavje „Namenska uporaba“
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o hrupu in vrednosti nihanja po 62841-2-3:2021

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je električno orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Brušenje tanke pločevine ali drugih rahlo vibrirajočih struktur z veliko površino lahko povzroči emisije hrupa, ki so višje od navedenih vrednosti emisij hrupa. Emisije hrupa lahko zmanjšate z ukrepi za zmanjševanje hrupa, kot je namestitev težkih, prožnih izolacijskih podlog. Pri ocenjevanju tveganja izpostavljenosti hrupu in izbiri ustrezne zaščite sluha vedno upoštevajte te povišane ravni.
Podatki o hrupu

AG 6D-22-125
Raven zvočnega tlaka (LpA)
83 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
Raven zvočne moči (LWA)
94 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
Podatki o tresljajihPri drugih vrstah uporabe, kot je rezanje, se lahko pojavijo drugačne vrednosti tresljajev.

AG 6D-22-125
Površinsko brušenje z ročajem za zmanjšanje tresljajev (ah,AG)
B 22‑55
4,2 m/s²
B 22‑255
6,4 m/s²
Brušenje z brusilnim papirjem in ročajem za zmanjšanje tresljajev (ah,DS)
B 22‑55
2,7 m/s²
B 22‑255
3,7 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²

Priprava dela

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nenamernega vklopa!
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je pripadajoči izdelek izklopljen.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora odstranite akumulatorsko baterijo.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Polnjenje akumulatorske baterije

 1. Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo polnilnika.
 2. Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
 3. Akumulatorsko baterijo polnite samo z odobrenim polnilnikom.

Vstavljanje akumulatorske baterije

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika ali izpadle akumulatorske baterije!
 • Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 • Vedno poskrbite, da se akumulatorska baterija pravilno zaskoči.
 1. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
 2. Potisnite akumulatorsko baterijo v izdelek, da se slišno zaskoči.
 3. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz izdelka.

Namestite napravo za varovanje pred padcem Hilti (dodatna oprema)

Pri višinskih delih, kjer uporabljate izdelek, morate obvezno upoštevati nacionalne predpise.
Upoštevajte navodila za uporabo varovanja pred padcem.
Image alternative
 1. Položite obe zaplati varovanja pred padcem točno na zaščitno pločevino pred iskrenjem.
 2. Pritrdite varovanje pred padcem s pripadajočimi vijaki skozi za to predvidene odprtine na zaščitni pločevini pred iskrenjem.
 3. Vstavite akumulatorsko baterijo.

Varovanje pred padcem

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajočega orodja in/ali pribora!
 • Uporabljajte le držalno zanko za orodje Hilti , ki je priporočena za vaš izdelek.
 • Pred vsako uporabo preverite, ali je pritrdilna točka držalne zanke za orodje poškodovana.
Upoštevajte navodila za uporabo držalne zanke za orodje Hilti .
Kot varovalo pred padcem izdelka uporabite izključno kombinacijo varovala pred padcem Hilti in držalne zanke za orodje Hilti #2261970.
 • Pritrdite varovalo pred padcem, kot je opisano v poglavju Varovalo pred padcem Hilti. Preverite, ali je zanesljivo pritrjeno.
 • Vponko varovalne zanke za orodje na varovalu pred padcem in drugo vponko pritrdite na nosilno strukturo. Preverite, ali sta obe vponki zanesljivo pritrjeni.
  Upoštevajte navodila za uporabo varovala pred padcem Hilti in držalne zanke za orodje Hilti .

Montaža stranskega ročaja

 • Privijte stranski ročaj na eno od predvidenih navojnih puš.

Montaža ali demontaža zaščitnega pokrova

PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Nastavek je lahko vroč ali ima ostre robove.
 • Zaščitne rokavice uporabite pri montaži, demontaži, nastavitvah na orodju in odpravljanju motenj.
 • Upoštevajte navodila za montažo ustreznega zaščitnega pokrova.

Montaža zaščitnega pokrova (standardno)

Koda na zaščitnem pokrovu zagotavlja, da lahko na izdelek montirate le ustrezen zaščitni pokrov. Zaščitni pokrov s kodirnim mehanizmom se usede v sprejemni del na izdelku.
Image alternative
 1. Namestite zaščitni pokrov na vreteno tako, da sta obe trikotni oznaki na zaščitnem pokrovu in na izdelku ena nasproti drugi.
 2. Potisnite zaščitni pokrov na vreteno.
 3. Pritisnite gumb za sprostitev pokrova in zavrtite zaščitni pokrov v želeni položaj, da se zaskoči.
  • Gumb za sprostitev zaščitnega pokrova skoči nazaj.

Nastavitev zaščitnega pokrova (standardno)

 • Pritisnite gumb za sprostitev pokrova in zavrtite zaščitni pokrov v želeni položaj, da se zaskoči.

Demontaža zaščitnega pokrova (standarden)

 1. Pritisnite in držite gumb za sprostitev pokrova ter zaščitni pokrov zavrtite tako, da si ležita trikotni oznaki na zaščitnem pokrovu in na izdelku nasproti.
 2. Odstranite zaščitni pokrov.

Montaža ali demontaža sprednjega pokrova

Sprednji pokrov namestite na standardni zaščitni pokrov tako, da se zaskoči.
Image alternative
 1. Namestite sprednji pokrov z zaprto stranjo navzgor na standarden zaščitni pokrov.
  • Zapora se mora slišno zaskočiti.
 2. Za demontažo odprite zaporo sprednjega pokrova.
 3. Demontirajte sprednji pokrov standardnega zaščitnega pokrova.

Montaža ali demontaža nastavkov

PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Nastavek je lahko vroč.
 • Pri menjavi nastavka uporabite zaščitne rokavice.
Diamantne plošče je treba zamenjati, takoj ko se učinek rezanja in brušenja občutno poslabša. Na splošno se to zgodi, ko je višina diamantnih segmentov manjša od 2 mm.
Druge tipe plošč je treba zamenjati, takoj ko se zmogljivost rezanja občutno poslabša ali pa deli kotnega brusilnika (izven plošče) med delom pridejo v stik z obdelovancem.
Abrazivne plošče je treba zamenjati po preteku roka uporabnosti.

Namestitev nastavka

OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Pri zaviranju motorja orodja se lahko nastavek sprosti.
 • Pred prijemanjem nastavka ali vpenjalne matice počakajte, da se nastavek popolnoma umiri.
 • Zategnite nastavek in vpenjalno prirobnico z vpenjalno matico tako, da pri zaviranju motorja orodja z vretena ne bo odpadel noben del orodja.
Image alternative
 1. Očistite vpenjalno prirobnico in vpenjalno matico.
 2. Preverite, ali je tesnilni obroček nameščen v vpenjalni prirobnici in se prepričajte, da je nepoškodovan.
  • Zamenjajte tesnilo, če je to poškodovano, če pa ga ni, ga namestite.
 3. Vpenjalno prirobnico na vreteno namestite z oblikovnim stikom tako, da se med delom ne bo obračala.
 4. Namestite nastavek.
 5. Privijte vpenjalno matico pokrov na vreteno.
 6. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 7. S ključem za pritezanje zategnite vpenjalno matico.

Demontaža nastavka

OPOZORILO
Nevarnost preloma ali uničenja. Če boste med vrtenjem vretena pritisnili gumb za blokado vretena, se lahko nastavek loči od orodja.
 • Gumb za blokado vretena pritisnite samo, kadar vreteno miruje.
 1. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 2. Sprostite vpenjalno matico, tako da namestite ključ za pritezanje in ga vrtite v levo.
 3. Izpustite gumb za blokado vretena in odstranite nastavek.

Namestitev Kwik lock

OPOZORILO
Nevarnost preloma. Zaradi prekomerne obrabe se lahko hitrovpenjalna matica Kwik lock prelomi.
 • Pazite na to, da pri izvajanju del hitrovpenjalna matica Kwik lock ne bo v stiku s podlago.
 • Če je hitrovpenjalna matica Kwik lock poškodovana, je ne uporabljajte.
Namesto zatezne matice lahko uporabite hitrovpenjalno matico Kwik lock . Tako lahko nastavke zamenjate brez dodatnega orodja.
Image alternative
 1. Očistite vpenjalno prirobnico in vpenjalno matico.
 2. Preverite, ali je tesnilni obroček nameščen v vpenjalni prirobnici in se prepričajte, da je nepoškodovan.
  • Zamenjajte tesnilo, če je to poškodovano, če pa ga ni, ga namestite.
 3. Vpenjalno prirobnico na vreteno namestite z oblikovnim stikom tako, da se med delom ne bo obračala.
 4. Namestite nastavek.
 5. Privijte hitrovpenjalno matico Kwik lock , da naleže na nastavek.
  • Napis na hitrovpenjalni matici Kwik lock je viden, ko je matica privita.
 6. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 7. Z roko močno vrtite nastavek v desno, dokler ni hitrovpenjalna matica Kwik lock trdno privita.
 8. Sprostite gumb za blokado vretena.

Odstranitev Kwik lock

Če hitrovpenjalne matice Kwik lock ni mogoče odviti z roko, nanjo namestite ključ za pritezanje in ga zavrtite v nasprotno smer urnega kazalca.
Nikoli ne uporabite cevnih klešč. Hitrovpenjalna matica Kwik lock se lahko zaradi uporabe napačnega orodja poškoduje.
 1. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 2. Odvijte hitrovpenjalno matico Kwik lock z vrtenjem v levo.
 3. Izpustite gumb za blokado vretena in odstranite nastavek.

Montaža vrtalne krone

Image alternative
 1. Montirajte stranski ročaj.
 2. Montirajte standardni zaščitni pokrov.
 3. Namestite vrtalno krono in jo zategnite z roko.
 4. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 5. Z ustreznim viličastim ključem zategnite vrtalno krono.
 6. Izpustite gumb za blokado vretena in odstranite ključ za pritezanje.

Montaža žične krtače

Image alternative
 1. Montirajte stranski ročaj.
 2. Montirajte standardni zaščitni pokrov.
 3. Namestite žično krtačo in jo zategnite z roko.
 4. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 5. Žično krtačo zategnite z ustreznim viličastim ključem.

Montaža vlaknene plošče

Image alternative
 1. Montirajte stranski ročaj.
 2. Montirajte standardni zaščitni pokrov.
 3. Namestite podporni krožnik in vlakneno ploščo ter jo zategnite z vpenjalno matico.
 4. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 5. S ključem za pritezanje zategnite vpenjalno matico.

Uporaba

Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi kapacitivnih materialov! Kapacitivni materiali lahko vplivajo na funkcijo SensTech. Izdelek se v tem primeru ne izklopi, čeprav se izpustili ročaj.
 • Preden izdelek odložite, ga vedno izklopite s stikalom za vklop/izklop.
 • Senzorske površine morajo biti čiste in suhe.
 • Poskrbite za zadostno razdaljo približno 10 mm od drugih kapacitivnih materialov.
 • Med delom bodite pozorni in ves čas upoštevajte vsa varnostna navodila.

Vklop ali izklop

Vklop
Prepričajte se, da lahko izdelek držite za predvidena mesta. Če ročaja ne držite popolnoma ali pa ga izpustite, se izdelek samodejno izklopi.
Če ste sprožili funkcijo Sens-Tech , se izdelek samodejno izklopi in znova vklopi.
Image alternative
 1. Pritisnite in držite na zadnji del stikala za vklop/izklop.
 2. Stikalo za vklop/izklop potisnite naprej.
  • Motor deluje.
 3. Blokirajte stikalo za vklop/izklop.
Izklop
 1. Pritisnite na zadnji del stikala za vklop/izklop.
  • Stikalo za vklop/izklop se prestavi v položaj izklop in motor se ustavi.

Brušenje

PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Nastavek se lahko nenadoma zablokira ali zatakne.
 • Izdelek uporabljajte vedno z nameščenim stranskim ročajem (dodatna oprema z ločnim ročajem) in ga držite z obema rokama.
Nastavek se ne sme zagozditi in preprečite prekomerno pritiskanje na izdelek.

Rezanje

 • Pri rezanju srednje močno pritiskajte na orodje in pazite, da se orodje ali rezalno-brusilna plošča ne zatakneta (delovni položaj je pod kotom pribl. 90° na rezalno ravnino).
  Profile in majhne štirirobe cevi najlažje prerežete, če rezalno ploščo uporabljate na mestu z najmanjšim presekom.

Grobo brušenje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Rezalno-brusna plošča lahko poči in odstopajoči deli lahko poškodujejo uporabnika.
 • Rezalno-brusnih plošč nikoli ne uporabljajte za grobo brušenje.
 • Orodje premikajte z nastavitvenim kotom od 5° do 30° in zmernim pritiskom sem ter tja.
  • Tako se obdelovanec ne segreje premočno, se ne obarva in ne nastajajo žlebički.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
NEVARNOST
Električni udar zaradi manjkajoče zaščitne izolacije. Pri delu v ekstremnih pogojih se lahko pri obdelovanju kovin v notranjosti orodja odlaga prevodni prah (npr. kovina, premog), ki lahko vpliva na zaščitno izolacijo orodja.
 • Pri ekstremnih pogojih uporabite vedno fiksno napravo za odsesavanje.
 • Zračne reže je treba pogosto očistiti.
Nega izdelka
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Za čiščenje kontaktov izdelka uporabite čisto in suho krpo.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Nikoli ne uporabite akumulatorske baterije z zamašenimi prezračevalnimi režami. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Preprečite, da bi bila akumulatorska baterija prekomerno izpostavljena prahu ali umazaniji. Akumulatorske baterije nikoli ne izpostavljajte veliki količini vlage (npr. s potapljanjem v vodo ali puščanjem na dežju).
  Če je vaša akumulatorska baterija premočena, ravnajte z njo kot s poškodovano akumulatorsko baterijo. Izolirajte jo v negorljivi posodi in se obrnite na servisno službo Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme priti v stik z oljem in maščobo iz drugih virov. Ne dovolite, da se na akumulatorski bateriji nabira prah ali umazanija. Akumulatorsko baterijo očistite s suho, mehko ščetko ali čisto, suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
  Ne dotikajte se kontaktov akumulatorske baterije in ne odstranjujte tovarniško nameščenega sloja maščobe s kontaktov.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne priprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora Hilti najdete v vašem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorsko baterijo/akumulatorske baterije.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.
Skladiščenje
  OPOZORILO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Izdelek in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.

Pomoč pri motnjah

Pri vseh motnjah upoštevajte stanje napolnjenosti in prikaz napak akumulatorske baterije. Glejte poglavje Prikazi litij-ionske akumulatorske baterije .
V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Izdelek se ne izklopi, ko izpustite ročaj.
Senzorska površina je umazana in/ali mokra.
 • Izklopite stikalo za vklop/izklop ter očistite in posušite senzorske površine.
Senzorska površina še vedno zaznava uporabnikovo roko.
 • Vklopite/izklopite izdelek s stikalom za vklop/izklop.
Senzorske površine se aktivirajo s kapacitivnim prenosom.
 • Izklopite stikalo za vklop/izklop in povečajte razdaljo (≥ 10 mm) senzorskih površin do kapacitivnega materiala.
Izdelka ni mogoče vklopiti.
Akumulatorska baterija je izpraznjena.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Ročaja ni mogoče pravilno prijeti.
Izdelek se nepričakovano izklopi.
Ročaja ni mogoče pravilno prijeti.
Akumulatorska baterija se prazni hitreje kot običajno.
Zelo nizka temperatura okolice.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje na sobno temperaturo.
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči slišno.
Zaskočni mehanizem na akumulatorski bateriji je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in ponovno vstavite akumulatorsko baterijo.
Močno segrevanje kotnega brusilnika ali akumulatorske baterije.
Električna napaka
 • Izdelek takoj izključite, odstranite akumulatorsko baterijo in jo opazujte, počakajte, da se ohladi, ter se obrnite na servis Hilti .
Zamašene prezračevalne reže
 • Redno čistite prezračevalne reže.
Motor je brez funkcije zaviranja.
Akumulatorska baterija je izpraznjena.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Izdelek je kratkotrajno preobremenjen.
 • Izklopite in znova vklopite izdelek.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za kitajsko tržišče.

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti

Varnostni napotki in navodila za uporaboV tej dokumentaciji se pojem akumulatorska baterija uporablja za polnilne litij-ionske akumulatorske baterije, v katerih je združenih več litij-ionskih celic. Lahko jih uporabljate samo z električnimi orodji Hilti, katerim so tudi namenjene. Uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije Hilti !
OpisAkumulatorske baterije Hilti so opremljene s sistemi za upravljanje in zaščito celic.
Akumulatorske baterije so izdelane iz celic, ki vsebujejo litij-ionske materiale za shranjevanje energije, ki omogočajo visoko specifično gostoto energije. Litij-ionske akumulatorske baterije imajo majhen spominski učinek, vendar so zelo občutljive na zunanje vplive, prekomerno izpraznitev ali previsoke temperature.
Izdelke, ki so odobreni za akumulatorske baterije Hilti , najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group
Varnost
 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Ravnajte v skladu z navodili, ki so navedena v poglavju Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije .
Kako ravnati, če so vaše akumulatorske baterije poškodovane
 • Če je vaša akumulatorska baterija poškodovana, se obrnite izključno na servis Hilti .
 • Ne uporabljajte akumulatorskih baterij, iz katerih izteka tekočina.
 • Če iz njih izteka tekočina, preprečite neposreden stik tekočine z očmi in/ali kožo. Pri ravnanju s tekočino iz akumulatorskih baterij vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaščito za oči.
 • Za odstranjevanje iztečene baterijske tekočine uporabite za to odobreno kemično čistilno sredstvo. Upoštevajte krajevne predpise za odstranjevanje tekočine iz akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorsko baterijo v okvari položite v negorljivo posodo in jo pokrijte s suhim peskom, krednim prahom (CaCO3) ali silikatom (vermikulit). Nato neprodušno zaprite pokrov in posode ne shranjujte v bližini vnetljivih plinov, tekočin ali predmetov.
 • Posodo oddajte v vašem centru Hilti Store ali se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
Kako postopati v primeru nedelujočih akumulatorskih baterij
 • Pazite na nenormalno vedenje akumulatorskih baterij, kot so nepravilno polnjenje ali neobičajno dolgo polnjenje, občutno manjša zmogljivost, nenavadno delovanje LED-diod ali iztekanje tekočine. To so indikatorji, ki lahko opozarjajo na notranjo napako.
 • Če sumite, da ima akumulatorska baterija notranjo napako, se obrnite na servis Hilti .
 • Če akumulatorska baterija ne deluje več, je ni mogoče več napolniti ali pa iz nje izteka tekočina, jo morate zavreči. Glejte poglavje Vzdrževanje in ravnanje z odpadnim materialom .
Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije
  OPOZORILO
  Nevarnost zaradi vnetja akumulatorske baterije! Iz goreče akumulatorske baterije se lahko iztekajo nevarne in eksplozivne tekočine in hlapi, ki lahko povzročijo korozijske poškodbe, opekline ali eksplozije.
 • Ko izvajate ukrepe za gašenje goreče akumulatorske baterije, nosite svojo osebno zaščitno opremo.
 • Poskrbite za primerno prezračevanje, da lahko iz prostora uidejo nevarni in eksplozivni hlapi.
 • Ob izrazitejšem dimljenju prostor takoj zapustite.
 • V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.
 • Preden začnete z gašenjem, pokličite gasilce.
 • Goreče akumulatorske baterije gasite samo z vodo z največje možne razdalje. Gasilni aparati s prahom in požarne odeje pri litij-ionskih akumulatorskih baterijah niso učinkovite. Požari v okolici se lahko pogasijo z običajnimi gasilnimi sredstvi.
 • Ne poskušajte premikati večjih količin gorečih baterij. Neprizadete materiale odstranite iz bližnje okolice in s tem izolirajte prizadete akumulatorske baterije.
Če se akumulatorska baterija ne ohladi, iz nje izstopa dim ali se vname:
 • Akumulatorsko baterijo dvignite z lopato in jo odvrzite v vedro z vodo. Hladilni učinek preprečuje širjenje požara na akumulatorske celice, ki še niso dosegle kritične temperature vžiga.
 • Akumulatorsko baterijo vsaj 24 ur pustite v vedru, da se povsem ohladi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
Navodila za transport in shranjevanje
 • Temperatura okolice med -17 °C in +60 °C/1 °F in 140 °F.
 • Temperatura shranjevanja med -20 °C in +40 °C/-4 °F in 104 °F.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorske baterije shranjujte na hladnem in suhem mestu. Shranjevanje akumulatorske baterije na hladnem podaljša njen čas delovanja. Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
Vzdrževanje in odstranjevanje
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna. Preprečite nepotreben prah ali umazanijo na akumulatorski bateriji. Akumulatorsko baterijo očistite s suhim mehkim čopičem ali čisto, suho krpo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte, če ima zamašene prezračevalne reže. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Izogibajte se vdoru tujkov v notranjost.
 • V akumulatorsko baterijo ne sme vstopiti vlaga. Če je v akumulatorsko baterijo vstopila vlaga, ravnajte z njim kot s poškodovano akumulatorsko baterijo in ga izolirajte v negorljivi posodi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
 • Zaradi nepravilnega odstranjevanja lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine. Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
 • Akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok. Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.