Jezik

TE 3000-AVR

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli na izdelku

Simboli na izdelku

Na izdelku so lahko uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Image alternative Transport z dvigalom je prepovedan
Image alternative Brezžičen prenos podatkov

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Rušilno kladivo
  TE 3000‑AVR
  Generacija
  03
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostna navodila za kladiva

Varnostna opozorila za vsa dela
 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba kontrole nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika delovnega orodja s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, orodje držite za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Izdelek uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Izdelka nikoli in na noben način ne spreminjajte.
 • Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del. Odlomljeni delci lahko padejo in pri tem poškodujejo druge osebe.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno montiran in ustrezno pritrjen. Izdelek vedno držite z obema rokama za predvidena ročaja. Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni.
 • Za ta izdelek uporabljajte le dleta Hilti z vpenjalnim steblom TE-H.
 • Dleto vedno zamenjajte le, ko je orodje v vodoravnem in ne navpičnem položaju.
 • Dleto potisnite v vpenjalno glavo, da se slišno zaskoči in rumeni opozorilni obroček ni več viden.
 • Preverite, ali se je dleto dobro zaskočilo. OPOZORILO: Če dleto ni dobro vpeto, lahko to nepričakovano privede do nevarnih situacij!
 • Izdelek zaženite le v delovnem položaju, ne v transportnem položaju!
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko vibracije povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah in zapestjih.
 • Otroci, šibki posamezniki ali neusposobljene osebe ne smejo uporabljati izdelka.
 • Zavarujte orodje pred otroki.
 • Pred pričetkom dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Pri delu z orodjem uporabljajte le industrijske sesalnike z uradno odobrenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom.
 • Če je le mogoče, uporabljajte odsesavanje prahu in ustrezen prenosni sesalnik. Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv.
 • Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta in po potrebi nosite masko za zaščito dihal, ki je namenjena za zaščito pred določenim prahom. Stik s prahom ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzročita alergične reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancerogen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z materialom, ki vsebuje azbest, smejo delajo le strokovnjaki.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na orodju lahko povzročijo električni udar, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo.
 • Redno preglejte priključni kabel izdelka; v primeru poškodb naj ga zamenja usposobljen strokovnjak. Če se poškoduje priključni kabel električnega orodja, ga je treba zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki ga dobite pri servisni službi. Redno preverjajte električni podaljšek in ga zamenjajte, če je poškodovan. Če pride pri delu do poškodb priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Izvlecite vtič iz vtičnice. Poškodovanih priključnih vodnikov in podaljševalnih kablov ne uporabljajte, saj predstavljajo nevarnost električnega udara.
 • Če izdelek pogosto uporabljate za obdelavo prevodnih materialov, naj umazana električna orodja redno pregleda servisna služba Hilti . Prah, ki se sprijema na površino orodja (še posebej električno prevoden prah), ali vlaga lahko v neugodnih razmerah povzročita električni udar.
 • Pri izpadu električne energije električno orodje izklopite in izvlecite vtič. Tako preprečite nenameren vklop izdelka ob ponovni vzpostavitvi električnega toka.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Ročaj s stikalom za vklop/izklop
 2. Servisni prikazovalnik
 3. Nosilni ročaj
 4. Ročaj
 5. Konektor električnega kabla
 6. Električni kabel s kodiranim konektorjem
 7. Prezračevalne reže
 8. Vpenjalna glava

Pregled za transportni voziček

Image alternative
 1. Ročaj
 2. Zaščita polnjenja
 3. Zaporni lok
 4. Držala za potrošni material (dleta)
 5. Kolesa
 6. Varovala koles (kolut, razcepka)
 7. Osnik za vpenjanje orodja
 8. Nosilni ročaj

Namenska uporaba

Opisan izdelek je ročno rušilno kladivo s 28-milimetrsko šesterorobo vpenjalno glavo. Namenjeno je za dletenje v beton, zidove in asfalt. Uporablja se lahko tudi za teptanje in kopanje.

 • Orodje lahko priklopite le na omrežje z napetostjo in frekvenco, ki ustreza podatkom na tipski ploščici.

Možne napačne uporabe

Ta izdelek ni primeren za obdelavo zdravju škodljivih snovi.
Ta izdelek ni primeren za delo v vlažnem okolju.

Servisni prikazovalnik

Rušilno kladivo je opremljeno s servisnim prikazovalnikom s svetlobnim signalom.
Stanje
Pomen
Servisni prikazovalnik sveti rdeče.
 • Dosežen je termin za servis. Izdelek oddajte v servis Hilti .
 • Poškodbe na izdelku. Izdelek oddajte v servis Hilti .
Servisni prikazovalnik utripa rdeče.
 • Začasna napaka. Počakajte 10 sekund, dokler utripanje ne preneha.
 • Če utripanje ne preneha po 10 sekundah, izvlecite vtič in počakajte 2 minuti.
 • Če utripanje ne preneha, izdelek oddajte na servis Hilti .
Prikaz pripravljenosti utripa zeleno.
 • Zaščita proti pregrevanju
 • Izdelek pustite, da se ohladi.
Prikaz pripravljenosti sveti zeleno.
Izdelek je pripravljen za uporabo.
Izdelek pravočasno oddajte v servis Hilti . Tako bo vedno pripravljen za uporabo.

Active Vibration Reduction

Izdelek je opremljen s sistemom Active Vibration Reduction (AVR), ki bistveno zmanjša raven vibracij.

Obseg dobave

Rušilno kladivo, navodila za uporabo, mast.
Transportni voziček je na voljo kot dodatna oprema.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Tehnični podatki

Nazivno napetost, nazivni tok, frekvenco in/ali nazivno porabo moči najdete na tipski ploščici, ki je prilagojena posamezni državi.
Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč najmanj dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.

TE 3000‑AVR
Teža v skladu s postopkom EPTA 01
27,1 kg
Energija posameznega udarca v skladu s postopkom EPTA
85 J
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ …70 ℃
Temperatura okolice med delovanjem
−20 ℃ …55 ℃

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 60745

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Informacije o hrupu
Raven zvočne moči (LWA)
106 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
Raven zvočnega tlaka (LpA)
95 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
Podatki o vibracijah
Dletenje (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²

Uporaba podaljška

OPOZORILO
Nevarnost zaradi poškodovanega kabla! Če pride pri delu do poškodbe priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 • Redno kontrolirajte priključni kabel orodja. Poškodovani kabel naj zamenja strokovnjak.
 • Uporabljajte samo podaljške, ki so predvideni za ta namen uporabe in imajo ustrezen presek kablov. Sicer lahko pride do zmanjšanja zmogljivosti orodja in pregrevanja kabla.
 • Podaljšek redno preverjajte glede morebitnih poškodb.
 • Če je električni podaljšek poškodovan, ga zamenjajte.
 • Ko stroj uporabljate na prostem, uporabite le take električne podaljške, ki so namenjeni zunanji rabi in so temu primerno označeni.
Priporočene najmanjše preseke in največje dolžine kablov najdete na koncu te dokumentacije v obliki kode QR.

Priprava dela

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Nenameren vklop izdelka.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora izvlecite vtič iz vtičnice.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Nastavek

Za ta izdelek uporabljajte le dleta Hilti z vpenjalnim steblom TE-H .
Druga dleta se ne zaskočijo pravilno, rumeni opozorilni obroček na zaklepu nastavka pa ostane viden. To pomeni, da nastavek ni primeren za to rušilno kladivo!
Image alternative
 • Pred vsako uporabo se prepričajte, da rumeni opozorilni obroček na zaklepu nastavka ni več viden.

Vstavljanje nastavkov

Nastavek pred vsako uporabo preverite glede morebitnih poškodb in neenakomerne obrabe ter ga po potrebi zamenjajte.
Image alternative
 1. Natični del nastavka narahlo namažite z mastjo.
 2. Dleto z vpenjalnim steblom TE-H vstavite v vpenjalno glavo tako globoko, da se slišno zaskoči in rumeni opozorilni obroček ni več viden.
 3. Povlecite nastavek, da se prepričate, ali je pravilno nameščen.
  Uporabljajte le originalno mast Hilti . Uporaba neustrezne masti lahko poškoduje izdelek.

Priklop vtičnega priključnega kabla

Image alternative
PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi plazilnega toka v primeru umazanih kontaktov.
 • Snemljiv električni konektor priključite na orodje le v čistem in suhem stanju brez napetosti.
 1. Kodiran, snemljiv električni konektor potisnite v orodje do prislona, da se aretirni mehanizem slišno zaskoči.
 2. Vtaknite vtič v vtičnico.
  Hilti priporoča, da vtične priključne kable vedno pustite na orodju. Vtični priključni kabel se lahko odstrani samo zaradi preloma/poškodbe.

Delo

OPOZORILO
Nevarnost zaradi poškodovanega kabla! Če pride pri delu do poškodb električnega kabla ali podaljška, orodje in kabel nemudoma odklopite z električnega omrežja. Ne dotikajte se poškodovanega dela kabla!
 • Redno preverjajte vse priključne kable. Zamenjajte poškodovane kable. Če so priključni kabli poškodovani, naj jih popravijo v pooblaščenem servisu.
Priporočena je uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka (RCD) z izklopnim tokom največ 30 mA.

Zagon rušilnega kladiva

Image alternative
 1. Hkrati povsem pritisnite ročaj in stikalo za vklop/izklop.
  • Rušilno kladivo se vklopi.
 2. Med delom pridržite stikalo za vklop/izklop.
  • Poleg tega lahko s pritiskom ročaja upravljate zmogljivost stroja.
  Pri premoru, daljšem od 1 minute, se stroj povrne v začetne nastavitve. Za nov zagon znova povsem pritisnite ročaj in stikalo za vklop/izklop.

Dletenje

Dleto se lahko nastavi v 6 različnih položajev (v korakih po 60°). To omogoča vedno optimalen delovni položaj pri delu s ploščatim in oblikovnim dletom.
Image alternative
 1. Vtaknite vtič v vtičnico.
 2. Dleto pristavite pribl. 80–100 (3¹⁄₈"–4") mm od roba.
 3. Povsem pritisnite ročaj in stikalo za vklop/izklop.
 4. Z dletenjem začnite pod kotom 90° glede na površino betona in konico poravnajte z robom. Nato premikajte orodje pod kotom 70° do 80° in odstranjujte material.
  • Pri armaturnem železu dleto vedno vodite proti robu materiala in ne proti armaturnem železu.
  Delo pri nizkih temperaturah:
  Orodje mora doseči najnižjo delovno temperaturo, da udarni mehanizem lahko deluje. Da to temperaturo dosežete, orodje za kratek čas odložite na podlago in ga pustite delovati v prostem teku. Po potrebi postopek ponovite, dokler udarni mehanizem ne začne delovati.

Odstranjevanje nastavkov

OPOZORILO
Nevarnost poškodb Nastavek se pri uporabi segreje in ima lahko ostre robove.
 • Pri menjavanju orodja nosite zaščitne rokavice.
Image alternative
 1. Izvlecite vtič iz vtičnice.
 2. Mehanizem za fiksiranje orodja povlecite nazaj do prislona.
 3. Nastavek izvlecite iz orodja.
 4. Image alternative OPOZORILO! Vročih nastavkov ne odlagajte na lahko vnetljive materiale.

Odklop vtičnega priključnega kabla z električnega orodja

 1. Izvlecite vtič iz vtičnice.
 2. Pritisnite tipko za blokado in izvlecite kodiran, snemljiv električni konektor.
 3. Izvlecite priključni kabel iz orodja.
  Hilti priporoča, da vtične priključne kable vedno pustite na orodju. Vtični priključni kabel se lahko odstrani samo zaradi preloma/poškodbe.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Transport in skladiščenje

Transport
 • Izdelka ne transportirajte, kadar je montiran nastavek.
 • Med transportom poskrbite za stabilnost izdelka.
 • Po vsakem transportu preverite, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
Skladiščenje
 • Izdelek vedno skladiščite z izvlečenim vtičem.
 • Ta izdelek skladiščite na suhem mestu in zunaj dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Po vsakem transportu preverite, ali so vidni deli izdelka nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.

Transport s transportnim vozičkom

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi velike teže Rušilno kladivo je težko.
 • Če je le možno, vedno uporabljajte transportni voziček. Če transportni voziček ni na voljo, rušilno kladivo vedno prenašajte v dvoje.
Transportnega vozička ne odstavljajte na nagnjenih površinah.
Poskrbite za stabilen položaj transportnega vozička.
Pazite na varne poti za transport.
 1. Rušilno kladivo namestite na osnik za vpenjanje orodja na transportnem vozičku.
 2. Rušilno kladivo med transportom zavarujte z zapornim lokom.
 3. Dleta potisnite do zaskočnega položaja na držalih za potrošni material.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Motnje pri delovanju

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Rušilno kladivo se ne zažene.
V teku je inicializacija elektronike (pribl. 4 sekunde po vklopu vtiča)
 • Izklopite in znova vklopite orodje.
Prekinitev električnega napajanja
 • Priključite drugo električno orodje in preverite, ali deluje.
Aktivirala se je elektronska blokada zagona po prekinitvi električnega napajanja
 • Izklopite in znova vklopite orodje.
Generator v načinu "Sleep Mode"
 • Obremenite generator z drugim električnim porabnikom (npr. gradbiščna svetilka). Izklopite in nato znova vklopite orodje.
Vtični električni kabel ni pravilno vstavljen
 • Vtični priključni kabel pravilno priključite na električno orodje.
Servisni prikazovalnik sveti rdeče.
Poškodba na orodju ali pa je dosežen termin za servis
 • Izdelek naj popravlja le servis Hilti .
Servisni prikazovalnik utripa rdeče.
Začasna napaka
 • Počakajte 10 sekund, dokler utripanje ne preneha.
 • Če utripanje ne preneha po 10 sekundah, izvlecite vtič in počakajte 2 minuti.
 • Če utripanje ne preneha, izdelek oddajte na servis Hilti .
Previsoka napetost električnega napajanja
 • Zamenjajte vtičnico. Preverite električno omrežje.
Prikaz pripravljenosti utripa zeleno.
Zaščita proti pregrevanju
 • Izdelek pustite, da se ohladi.
 • Očistite prezračevalne reže. Delovanje v prostem teku je še vedno mogoče.
Ni udarcev.
Orodje je prehladno
 • Rušilno kladivo odložite na podlago, kjer naj deluje v prostem teku. Po potrebi postopek ponavljajte, dokler udarni mehanizem ne začne delovati.
Rušilno kladivo udarja z močno zmanjšano frekvenco.
Prazno udarjanje (dleto ne udarja na trdo podlago)
 • Izpustite stikalo in zaženite stroj znova ali:
 • Pritisnite pri pritisnjenem stikalu ročaj do konca.
Rušilno kladivo se ne zažene ali se izključi med delovanjem.
Podaljšek je predolg in/ali premajhnega preseka
 • Uporabite podaljšek primerne dolžine in/ali zadostnega preseka.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Image alternative
Na spodnji povezavi najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r11668382.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .