Jezik

GX-IE
GX-IE XL

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike, ki so na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Številke na slikah označujejo pomembne korake ali elemente, pomembne za izvedbo korakov. Ti koraki ali elementi so z ustreznimi številkami, npr. (3) , označeni tudi v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Splošni znaki za obveznost
Image alternative Uporabljajte zaščito za oči
Image alternative Uporabljajte zaščito za sluh
Image alternative Uporabljajte zaščitno čelado
Image alternative Odpadni material oddajte v recikliranje
Image alternative Izdelek podpira brezžični prenos podatkov, ki je združljiv z napravami iOS in Android.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .

Poudarjanje oznak in napisov

Oznake in napisi so označeni na naslednji način:
‚ ‛
Oznake upravljalnih elementov z napisi na orodju za pritrjevanje.
« »
Napisi na orodju za pritrjevanje

Informacije o izdelku

Izdelki Hilti so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in izšolano osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje, in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
 • Opis in serijsko številko s tipske ploščice prepišite v spodnjo preglednico.
 • Pri komunikaciji z našim zastopstvom ali servisom o vašem izdelku vedno navedite te podatke.
  Informacije o izdelku
Informacije o izdelku
Orodje za pritrjevanje, plinski pogon
GX-IE
GX-IE XL
Generacija:
01
Se‌rij‌ska šte‌vil‌ka:

Izjava o skladnosti

GX-IE
Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavnim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Varnostna opozorila

Ta varnostna opozorila veljajo za orodja za pritrjevanje z vlagalnikom ali brez.
Splošna navodila za osebno varnost
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z orodjem se lotite razumno. Ne uporabljajte naprave, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi naprave lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in zaščite za sluh, odvisno od vrste in načina uporabe orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Če morate opraviti vzdrževanje, še preden se orodje ohladi, obvezno uporabite zaščitne rokavice.
 • Uporabljajte ustrezno zaščito za sluh (glejte informacije o hrupu v tehničnih podatkih). Zabijanje pritrdilnih elementov se sproži s prižiganjem mešanice zraka in plina. Premočan hrup, ki nastane pri delu, lahko poškoduje sluh. Tudi drugi ljudje, ki se zadržujejo na delovnem območju, naj si nadenejo ustrezno zaščito za sluh.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko izdelek v nepričakovani situaciji bolje obvladali.
 • Orodje za pritrjevanje, pribor, nastavke itd. uporabite v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Zaradi uporabe naprave v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.
 • Pri delu morajo biti druge osebe, še zlasti pa otroci, izven delovnega območja.
Varno izvajanje del z orodjem za pritrjevanje
 • Če orodje za pritrjevanje naslonite na kateri koli del telesa, lahko ob nenamerni sprožitvi orodja pride do težkih poškodb. Orodja za pritrjevanje ne pritiskajte v roko ali kateri koli drug del telesa.
 • Pri nameščanju pritrdilnega elementa snemite prst s sprožilca in ne pritiskajte pretrdo na vodilo za žičnike. Med nameščanjem danih pritrdil na vodilo za sornike (npr. rondole, objemke, sponke itd.) lahko ob nenamerni sprožitvi orodja pride do težkih poškodb.
 • Orodja za pritrjevanje ne usmerjajte proti sebi ali proti drugim ljudem.
 • Orodje za pritrjevanje pri uporabi držite s pokrčenimi (in ne iztegnjenimi) rokami.
 • Pri pritrjevanju držite orodje za pritrjevanje vedno trdno v rokah in navpično na tla. Tako boste preprečili odklon pritrdilnega elementa od podlage.
 • Ko potisnik žičnikov vlečete nazaj, se vedno prepričajte, da se gotovo zaskoči.
 • Preden pritrdite pritrdilni element, preverite, ali obstaja pri pritrjevanju nevarnost za osebe oz. predmete pred, za ali pod delovno mizo. Prepričajte se , da za delovno površino, v katero se pritrjuje pritrdilni element, ni oseb oz. njihovih telesnih delov.
 • Pritrdilnih elementov ne zabijajte v pretrdo podlago , kot sta varjeno jeklo in jeklena litina. Zabijanje v te materiale lahko pripelje do napačnih pritrditev in lomljenja pritrdilnih elementov.
 • Pritrdilnih elementov ne zabijajte v premehko podlago , kot sta les in mavčni karton, brez ustrezne nosilne podpore. Zabijanje v te materiale lahko pripelje do napačnih pritrditev in preboja podlage.
 • Pritrdilnih elementov ne zabijajte v lomljivo podlago , kot so steklo in ploščice. Zabijanje v te materiale lahko pripelje do napačnih pritrditev in odletavanja drobcev materiala.
 • Pred zabijanjem se prepričajte, da na zadnji strani podlage ne boste poškodovali ljudi ali predmetov.
 • Pritisnite na sprožilec šele, ko je orodje za pritrjevanje popolnoma pravokotno pritisnjeno ob podlago.
 • Pri visokih frekvencah zabijanja in daljši uporabi se lahko površine orodja okrog ročaja močno segrejejo. Da se zaščitite pred opeklinami, nosite zaščitne rokavice.
 • Če se orodje za pritrjevanje pregreje, odstranite plinsko kartušo in počakajte, da se orodje za pritrjevanje ohladi. Ne prekoračite maksimalne frekvence zabijanja.
 • Med postopkom pritrjevanja lahko material odleti stran, npr. od podlage, pritrdilnih elementov ali kartuše. Ti drobci lahko poškodujejo telo in oči. Uporabljajte ustrezno čelado in zaščito za oči ter sluh. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in zaščite za sluh, odvisno od vrste in načina uporabe orodja za pritrjevanje, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb. Čelado in zaščito za oči naj nosijo tudi drugi ljudje, ki se zadržujejo na delovnem območju.
 • Nikdar ne zabijte več kot enega pritrdilnega elementa na enem mestu. To lahko pripelje do lomljenja in zatikanja pritrdilnih elementov.
 • Vedno odstranite plinsko kartušo (Navodila), akumulatorsko baterijo (Navodila) in vsebino kartuše, preden menjate kartušo ali izvajate čiščenje in vzdrževanje. Odstranite plinsko kartušo, akumulatorsko baterijo in vsebino kartuše, kadar orodje za pritrjevanje pustite nenadzorovano, ga premeščate ali shranjujete.
 • Nevarnost poka zaradi toplotnega vpliva! Zaščitite orodje za pritrjevanje, pribor in obratovalne snovi pred močnimi toplotnimi vplivi zaradi toplotnih virov, kot so npr. odprt ogenj, grelni elementi, varilne naprave.
 • Orodje za pritrjevanje in pribor preglejte glede morebitnih poškodb, da se prepričate, da delujeta brezhibno. Preverite, ali premični deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo, in da deli stroja niso poškodovani. Za zagotavljanje brezhibnega delovanja orodja za pritrjevanje morajo biti vsi deli pravilno vgrajeni ter izpolnjevati vse zahteve. Poškodovano zaščitno opremo in dele mora popraviti ali zamenjati specializirani servis Hilti , razen če je v teh navodilih za uporabo navedeno drugače.
 • Orodje za pritrjevanje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba orodja za pritrjevanje.
 • Orodja za pritrjevanje na noben način ne smete spreminjati ali posegati vanj.
 • Orodja za pritrjevanje ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.
 • Upoštevajte vplive okolice. Orodja za pritrjevanje ne izpostavljajte padavinam in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju.
 • Orodje za pritrjevanje uporabljajte le v dobro prezračevanih delovnih območjih.
 • Izberite pravo kombinacijo vodila za sornike in pritrdilnih elementov. Napačna kombinacija lahko poškoduje orodje za pritrjevanje ali zmanjša kakovost pritrjevanja.
 • Ne preobremenjujte naprave. Uporabljajte samo napravo, ki je predvidena za opravljanje določenega dela. Z ustrezno napravo v predvidenem območju zmogljivosti delate bolje in varneje.
 • Vedno upoštevajte navodila za uporabo.
Nevarnosti zaradi električnega toka
 • Pred začetkom dela preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi in plinske ter vodovodne cevi, npr. z detektorjem kovin.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika orodja za pritrjevanje s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja za pritrjevanje in povzroči električni udar.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečana nevarnost električnega udara.
Skrbno ravnanje z akumulatorskimi orodji in njihova uporaba
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju. Obstaja nevarnost eksplozije.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo prek 80 °C ali sežigati. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara, eksplozije in poškodb.
 • Izogibajte se vdoru vlage. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, posledica pa so lahko opekline ali požar.
 • Uporabljajte izključno akumulatorske baterije, ki so odobrene za vaše orodje. Pri uporabi drugih akumulatorskih baterij oziroma pri uporabi baterij v druge namene obstaja nevarnost požara in eksplozije.
 • Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Pred skladiščenjem in transportom odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja.
 • Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
 • Prepovedano je polnjenje in uporaba poškodovanih akumulatorskih baterij (npr. počenih, polomljenih in zvitih akumulatorskih baterij z udarjenimi in/ali zvitimi kontakti).
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi na mestu, kjer ne obstaja nevarnost požarov. Prepričajte se, da v njeni bližini ni nobenih vnetljivih materialov. Obrnite se na servis Hilti.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če vseeno pride do stika, zadevno mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline.
Navodila za ravnanje z uporabljenim plinom
 • Upoštevajte varnostna navodila na plinski kartuši in v priloženi dokumentaciji.
 • Plin je lahko vnetljiv. Plinske kartuše ne približujte odprtemu ognju in drugim virom vžiga.
 • Plin, ki uhaja, je škodljiv za vaša pljuča, kožo in oči in lahko povzroči zmrzline in opekline. Dozirni ventil in predala plinske kartuše pribl. 10 sekund po tem, ko ste iz njega vzeli plinsko kartušo, ne približujte obrazu in očem.
 • Nikoli ne poskušajte odstraniti ali ročno uporabiti dozirnega ventila plinske kartuše, ki je že pripravljena ali je že v uporabi. Pri tem lahko uidejo večje količine tekočega plina pod tlakom, kar predstavlja nevarnost za vas in druge osebe.
 • Če oseba vdihne plin, jo odpeljite na prosto ali v dobro prezračen prostor in jo namestite v udoben položaj. Če je treba, poiščite zdravniško pomoč.
 • Če je oseba nezavestna, poiščite zdravniško pomoč. Nezavestno osebo premestite v dobro prezračen prostor in jo obrnite na bok v stabilen položaj. Če oseba ne diha, ji nudite umetno dihanje in po potrebi uporabite kisik.
 • Če pride plin v stik z očmi, odprte oči nekaj minut spirajte s tekočo vodo.
 • Če pride plin v stik s kožo, prizadeto mesto skrbno sperite z milom in toplo vodo. Nato na kožo nanesite kremo.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Vodilo za sornike
 2. Drsnik za odklepanje vodila za sornike
 3. Kavelj za pas
 4. Sprožilec
 5. Prezračevalne reže
 6. Predal plinske kartuše
 7. Gumb za sprostitev akumulatorske baterije
 8. Indikator napolnjenosti akumulatorske baterije
 9. Tipka za prikaz plinske kartuše
 10. Prikaz plinske kartuše
 11. Akumulatorska baterija

Namenska uporaba

Opisan izdelek je orodje za pritrjevanje na plinski pogon. Namenjeno je pritrjevanju primernih pritrdilnih elementov v beton in druge podlage, ki so primerne za neposredno montažo.

Orodje za pritrjevanje, plinska kartuša in pritrdilni elementi sestavljajo tehnično celoto. To pomeni, da lahko orodje nemoteno uporabljate le s plinskimi kartušami, akumulatorskimi baterijami in pritrdilnimi elementi Hilti , ki so izdelani posebej za to orodje. Priporočila podjetja Hilti glede uporabe in pritrjevanja veljajo samo ob upoštevanju teh pogojev.
Orodje za pritrjevanje lahko uporabljate le, če ga držite v rokah.
 • Ta izdelek uporabljajte samo z litij-ionsko akumulatorsko baterijo Hilti B12/2.6 ali B 12‑30.
 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike Hilti iz serije C 4/12-50.

Obseg dobave

Orodje za pritrjevanje na plinski pogon z vodilom za sornike, 2 akumulatorskima baterijama, polnilnikom, kovčkom in navodili za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Vodilo za sornike

Image alternative
Vodilo za sornike drži izolacijski sornik in usmerja pritrdilni element pri pritrjevanju na želeni strani v podlago.

Drsnik za odklepanje vodila za sornike

V položaju EJECT sprosti drsnik vodilo za sornike, da ga je mogoče izvzeti.
Stanje
Pomen
EJECT
Sprostitev vodila za sornike

Kavelj za pas

Kavelj za pas je mogoče izvleči v treh stopnjah.
Stanje
Pomen
1. stopnja
Položaj za namestitev na pasu
2. stopnja
Položaj za namestitev na lestve, ogrodje, oder itd.
3. stopnja
Kavelj za pas je odstranjen

Plinska kartuša

Upoštevajte varnostna navodila, ki so priložena plinski kartuši!
Za delovanje je treba plinsko kartušo vstaviti v predal za plinsko kartušo orodja za pritrjevanje.
Ko pritisnete tipko GAS , je mogoče na LED-zaslonu odčitati stanje plinske kartuše.
Plinsko kartušo iz orodja za pritrjevanje odstranite ob prekinitvi dela, pred vzdrževalnimi deli, transportom in shranjevanjem.

Prikaz stanja plinske kartuše

Ko pritisnete tipko GAS , se na LED-zaslonu prikaže stanje plinske kartuše.
Stanje
Pomen
Vse štiri LED-diode svetijo zeleno.
Stanje napolnjenosti je od 100 % do 75 %.
Tri LED-diode svetijo zeleno.
Stanje napolnjenosti je od 75 % do 50 %.
Dve LED-diodi svetita zeleno.
Stanje napolnjenosti je od 50 % do 25 %.
Ena LED-dioda sveti zeleno.
Stanje napolnjenosti je od 25 % do 10 %.
Ena LED-dioda utripa zeleno.
 • Stanje napolnjenosti je pod 10 %. Priporočamo menjavo plinske kartuše.
 • Plinska kartuša je prazna ali pa ne deluje. Priporočamo menjavo plinske kartuše.
Tudi ko prikaz stanja kaže, da je plinska kartuša prazna, je v njej iz tehničnih razlogov še vedno nekaj plina.
LED-dioda utripa rdeče.
V orodju za pritrjevanje je napačna plinska kartuša ali pa je sploh ni.

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije

Ob pritisku tipke za odklepanje akumulatorske baterije se na zaslonu prikaže stanje napolnjenosti akumulatorske baterije in orodja za pritrjevanje.
Stanje
Pomen
Vse štiri LED-diode svetijo zeleno.
Stanje napolnjenosti je od 75 % do 100 %.
Tri LED-diode svetijo zeleno.
Stanje napolnjenosti je od 50 % do 75 %.
Dve LED-diodi svetita zeleno.
Stanje napolnjenosti je od 25 % do 50 %.
Ena LED-dioda sveti zeleno.
Stanje napolnjenosti je od 10 % do 25 %.
Ena LED-dioda utripa zeleno.
 • Stanje napolnjenosti je pod 10 %.
 • Orodje za pritrjevanje je preobremenjeno ali pregreto in ni pripravljeno na delovanje.

Tehnični podatki

Orodje za pritrjevanje


GX 2-IE
GX 2-IE XL
Teža (prazno orodje)
3,3 kg
3,4 kg
Dolžina (orodje za pritrjevanje)
500 mm
550 mm
Temperatura uporabe, temperatura okolice
−10 ℃ … 45 ℃
−10 ℃ … 45 ℃
Maksimalna dolžina (pritrdilni element)
150 mm
200 mm
Premer pritrdilnega elementa (uporaba z jeklenim varom)
50 mm / 60 mm z 3,35 mm žičnikom
50 mm / 60 mm z 3,35 mm žičnikom
Premer pritrdilnega elementa (uporaba v betonu)
60 mm / 90 mm z 3,15 mm žičnikom
60 mm / 90 mm z 3,15 mm žičnikom
Pritisna pot
20 mm
20 mm
Maksimalna frekvenca zabijanja (Pritrdilni elementi/h)
800
800

Bluetooth

Maksimalna moč magnetnega polja
−7,6 dBµA/m
Frekvenca
13.553 MHz … 13.567 MHz

Informacije o hrupu in vrednosti nihanja

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo zabijalnikov sornikov. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo glavne načine uporabe zabijalnika sornikov. Če zabijalnik sornikov uporabljate v druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko podatki odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje vključeno, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred hrupom in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje zabijalnika sornikov in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa so bile določene v skladu z EN 15895

GX 2-IE
GX 2-IE XL
Raven zvočnega tlaka na delovnem mestu (LpA, 1s)
100 dB(A)
100 dB(A)
Največja raven zvočnega tlaka na delovnem mestu (LpC, peak)
133 dB(C)
133 dB(C)
Raven zvočne moči (LWA, 1s)
104 dB(A)
104 dB(A)
Negotovost (raven zvoka)
2 dB(A) / 2 dB(C)
2 dB(A) / 2 dB(C)
Povratni udarec

GX 2-IE
GX 2-IE XL
Pospešek enak energiji, za 1 mm pločevine na betonu C40: (ahw, RMS(3))
4,5 m/s²
4,5 m/s²
Negotovost
0,22 m/s²
0,22 m/s²

Polnjenje orodja za pritrjevanje

Pripravljenost orodja za pritrjevanje pritrdilnih elementov

Pritrdilni elementi se dovedejo z ročnim potiskom na vodilo za sornike.

Vstavljanje plinske kartuše

Nove plinske kartuše imajo transportno varovalo. Preden vstavite novo plinsko kartušo, odstranite transportno varovalo.
 1. Odprite pokrov predala plinske kartuše.
 2. Potisnite plinsko kartušo z nameščenim dozirnim ventilom v rdeč adapter.
 3. Zaprite pokrov predala plinske kartuše.

Vstavljanje akumulatorske baterije

 1. Prepričajte se, da na stikih akumulatorske baterije in orodja za pritrjevanje ni tujkov ali poškodb.
 2. Vstavite akumulatorsko baterijo in pustite, da se slišno zaskoči.
  • Ko je akumulatorska baterija vstavljena, za kratek čas zasvetijo LED-diode za prikaz napolnjenosti.
PREVIDNO
Nevarnost zaradi izpadajoče akumulatorske baterije. Če akumulatorska baterija ni pravilno blokirana, lahko med delom pade iz orodja.
 • Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.
 1. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju za pritrjevanje.

Pritrjevanje pritrdilnih elementov

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nenamerne sprožitve! Zaradi nenadzorovanega pritrjevanja lahko pride do hujših poškodb
 • Orodja za pritrjevanje ne pritiskajte v roko ali v kateri koli drug del telesa.
 • Vlagalnika, vodila za sornike ali pritrdilnih elementov nikoli ne vlecite nazaj z roko.
 1. Predrite izolirni material s pritrdilnim elementom, ki je nameščen na vodilo za sornike.
 2. Orodje za pritrjevanje pritisnite na podlago do prislona.
 3. Vodilo za sornike mora biti nameščeno pravokotno na podlago in se dotikati izolacije.
 4. Za zabijanje pritisnite sprožilec.
  Zabijanje ni mogoče, če orodja za pritrjevanje in pritrdilnega elementa ne potisnete do prislona na podlago.
 5. Po zabijanju orodje za pritrjevanje povsem dvignite s podlage.
 6. Ko končate z delom ali orodje za pritrjevanje pustite nenadzorovano, iz njega odstranite plinsko kartušo (Navodila) in akumulatorsko baterijo (Navodila).

Praznjenje orodja za pritrjevanje

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 • Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije in jo izvlecite iz orodja za pritrjevanje.

Odstranitev plinske kartuše

 1. Odprite prostor za plinsko kartušo.
 2. Odstranite plinsko kartušo iz orodja.
 3. Zaprite prostor za plinsko kartušo.

Dodatni upravljalni koraki

Odstranjevanje transportnega varovala nove plinske kartuše

Image alternative
 1. Dvignite transportno varovalo z vsebovanim dozirnim ventilom s plinske kartuše.
 2. Vzemite dozirni ventil iz transportnega varovala.
 3. Namestite dozirni ventil s sprednjim zaskočnim nastavkom na utor plinske kartuše.
 4. Pritisnite dozirni ventil z zadnjim zaskočnim nastavkom močno ob utor plinske kartuše, dokler se ne bo zaskočni nastavek slišno zaskočil za utor plinske kartuše in bo dozirni ventil nameščen ravno.

Preverjanje stanja plinske kartuše

 1. Ko je akumulatorska baterija vstavljena, pritisnite tipko GAS , ne da bi pritisnili tudi orodje za pritrjevanje.
 2. Odčitajte stanje plinske kartuše.

Demontaža vodila za sornike

 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 2. Odstranite plinsko kartušo iz orodja.
 3. Drsnik za sprostitev vodila za sornike namestite v položaj EJECT .
 4. Snemite vodilo za sornike.

Vstavljanje vodila za sornike

 1. Odstranite plinsko kartušo iz orodja.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 3. Potisnite drsnik za sprostitev vodila za sornike v smeri puščice v položaj EJECT in ga zadržite v tem položaju.
  Vodilo za sornike lahko vstavite samo v položaju EJECT .
 4. Vodilo za sornike potisnite v režo glave orodja za pritrjevanje, dokler se ne bo slišno zaskočilo.
 5. Preverite, ali je vodilo za sornike dobro nameščeno.

Odpravljanje motenj

Odstranjevanje tujkov iz predela vodila za sornike

 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 2. Odstranite plinsko kartušo iz orodja.
 3. Demontirajte vodilo za sornike.
 4. Odstranite vse tujke iz predela vodila za sornike.
 5. Vstavite vodilo za sornike.

Nega in vzdrževanje

Vzdrževanje orodja za pritrjevanje

 • Orodje za pritrjevanje redno čistite s krpo.
 • Pazite, da se prijemalne površine ne umažejo z oljem ali mastjo.
 • Za čiščenje ne uporabljajte pršilnikov, naprav za čiščenje s paro ali tekoče vode.
 • Ne uporabljajte čistilnih sredstev z vsebnostjo silikona.
 • Ne uporabljajte razpršil ali podobnih sredstev za mazanje in nego.
 • Orodja za pritrjevanje nikoli ne uporabljajte z zamašenimi prezračevalnimi režami.

Čiščenje orodja za pritrjevanje

Orodje za pritrjevanje je treba redno vzdrževati in čistiti. Priporočamo, da čiščenje izvedete najpozneje po 25.000 pritrditvah.
 • Očistite orodje za pritrjevanje ali ga predajte v čiščenje, če se pogosteje pojavljajo motnje, kot so npr. težave pri prižiganju.
 • Za čiščenje uporabite komplet za čiščenje, ki je na voljo kot dodatna oprema, ter upoštevajte priložena ilustrirana navodila za čiščenje.

Vzdrževanje

 • Za varno uporabo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete pri servisni službi Hilti ali na spletni strani: www.hilti.group .
 • Redno preverjajte, ali so zunanji deli orodja poškodovani in ali vsi upravljalni elementi delujejo brezhibno.
 • Orodja za pritrjevanje ne uporabljajte, če so njegovi deli poškodovani ali če upravljalni elementi ne delujejo brezhibno.
 • Orodje za pritrjevanje, ki je v okvari, naj popravijo na servisu Hilti .

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Vsebina plinske kartuše ne zadostuje za embalažno enoto pritrdilnih elementov.
Poraba plina se je povečala, ker orodje prevečkrat pritiskate, vendar ne zabijate.
 • Izogibajte se pritiskanju orodja brez pribijanja.
Vodilo za sornike po pritrjevanju ni popolnoma iztegnjeno.
V vodilu za sornike so se nabrali tujki ali grušč.
Vodilo za sornike je obrabljeno.
 • Zamenjajte vodilo za sornike.
Orodje za pritrjevanje ne zabija.
Akumulatorska baterija je prazna
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo ali pa napolnite izpraznjeno akumulatorsko baterijo.
Plinska kartuša je prazna.
LED-dioda 1 sveti rdeče
Napaka bata zaradi prehitrega dviga po pritrjevanju
 • Na orodje za pritrjevanje pritiskajte dalj časa.
Napaka bata zaradi umazanije
 • Očistite orodje za pritrjevanje.
V območju vodila za sornike so tujki.
Napaka elektronike
 • Odstranite plinsko kartušo in jo ponovno vstavite. Če težave niste odpravili, vstavite novo plinsko kartušo.
 • Odstranite akumulatorsko baterijo in jo znova vstavite.
Image alternative
Samo za uporabo v beton: Pritrdilni element ne seže dovolj globoko v podlago.
Neustrezen sistem. Podlaga je pretrda.
 • Obrnite se na servis Hilti .
Pogonska energija je prenizka.
 • Obrnite se na servis Hilti .
Image alternative
Površina podlage ni dovolj ravna.
Površina podlage ni dovolj ravna.
 • Obrnite se na servis Hilti .

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .