Jezik

DGH 130

Slovenščina

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Brezžičen prenos podatkov
Image alternative Uporabljajte zaščito za oči
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Nazivno število vrtljajev
Image alternative Premer
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)

Informacije o izdelku

Izdelki Hilti so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in izšolano osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje, in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Tip:
  DGH 130
  Generacija:
  01
  Serijska št.:

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) in na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite vtiča iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljšek, ki je primeren tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem orodja oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo . Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Splošni varnostni predpisi za brušenje, brušenje z brusilnim papirjem, delo z žičnimi krtačami, poliranje in rezanje:

 • To električno orodje je namenjeno uporabi v funkciji brusilnika in brusilnika z brusilnim papirjem. Upoštevajte vsa varnostna opozorila, navodila, slike in podatke, ki ste jih dobili skupaj z orodjem. Neupoštevanje naslednjih navodil lahko privede do električnega udara, požara oziroma težkih poškodb.
 • Električno orodje ni primerno za delo z žičnimi krtačami, poliranje in rezanje. Nenamenska uporaba električnega orodja je lahko nevarna in lahko povzroči poškodbe.
 • Ne uporabljajte pribora, ki ga proizvajalec ni posebej predvidel in priporočil za to električno orodje. Če lahko pribor pritrdite na vaše električno orodje, to še ne pomeni, da je njegova uporaba varna.
 • Dovoljeno število vrtljajev nastavka mora biti najmanj tolikšno, kot je najvišje število vrtljajev električnega orodja. Pribor, ki se vrti hitreje od dovoljenega, se lahko zlomi in koščki lahko odletijo.
 • Zunanji premer in debelina nastavkov morata ustrezati dimenzijam vašega električnega orodja. Napačno dimenzioniranih nastavkov ni možno dovolj zavarovati in nadzorovati.
 • Nastavek z navojnim nastavkom se mora natančno prilegati navoju brusilnega vretena. Pri nastavkih, ki jih namestite s pomočjo prirobnice, se mora premer luknje nastavka prilegati premeru vpenjala prirobnice. Nastavki, ki na električno orodje niso trdno pritrjeni, se vrtijo neenakomerno, močno vibrirajo in lahko povzročijo izgubo nadzora.
 • Ne uporabljajte poškodovanih nastavkov. Pred vsako uporabo preverite nastavke, kot so brusilne plošče, glede odlomljenih delov in razpok; brusilne krožnike glede razpok in močne obrabe; žične krtače pa glede nepritrjenih in poškodovanih žic. Če vam električno orodje ali nastavek padeta na tla, preverite, ali je prišlo do poškodb ter po potrebi uporabite nepoškodovan nastavek. Če ste nastavek pregledali in se odločili za njegovo uporabo, pustite orodje delovati eno minuto pri najvišjem številu vrtljajev, pri tem pa se skupaj z drugimi osebami umaknite iz ravnine vrtečega se nastavka. Poškodovani nastavki se v tem času običajno razletijo.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Glede na vrsto dela uporabljajte ščitnik za obraz, zaščito za oči ali zaščitna očala. Po potrebi uporabite protiprašno masko, zaščito za sluh, zaščitne rokavice ali poseben predpasnik, ki vas obvaruje pred delci materiala. Zaščitite svoje oči pred delci, ki odletavajo pri različnih delih. Protiprašna maska ali maska za zaščito dihal mora biti sposobna filtrirati prah, ki nastaja pri delu. Daljša izpostavljenost glasnemu hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
 • Poskrbite, da bodo druge osebe na varni razdalji od vašega območja dela. Vsak, ki vstopi v območje dela, mora nositi osebno zaščitno opremo. Odlomljeni deli obdelovanca ali nastavka lahko odletijo ter poškodujejo ljudi tudi izven neposrednega delovnega območja.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika nastavka s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, električno orodje držite za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Priključni kabel zavarujte pred vrtečim se nastavkom. Če izgubite nadzor nad orodjem, lahko le-to prereže priključni kabel ali ga zagrabi ter povleče vašo dlan ali roko v stik z vrtečim se nastavkom.
 • Nikoli ne odlagajte električnega orodja, še preden se nastavek popolnoma ustavi. Vrteči se nastavki lahko pridejo v stik z odlagalno površino, pri čemer izgubite nadzor nad električnim orodjem.
 • Ne prenašajte delujočega električnega orodja. Vrteči se nastavki lahko po nesreči zagrabijo vašo obleko in s tem povzročijo, da pride nastavek v stik z vašim telesom.
 • Redno čistite prezračevalne odprtine svojega električnega orodja. Ventilator motorja vleče prah v ohišje, velika količina zbranega kovinskega prahu pa lahko povzroči nevarnosti električnega izvora.
 • Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih snovi. Gorljiva snov se lahko zaradi isker vname.
 • Ne uporabljajte nastavkov, ki zahtevajo uporabo tekočih hladilnih sredstev. Uporaba vode in drugih tekočih hladilnih sredstev lahko privede do električnega udara.
Povratni udarec in pripadajoča varnostna navodilaPovratni udarec je trenutna reakcija na zatikanje ali blokado vrtečega se nastavka, kot so brusilne plošče, brusilni krožniki, žične krtače itd. Zatikanje oz. blokiranje povzroči nenadno zaustavitev vrtečega se nastavka. Pri tem pride do nenadzorovanega sunka električnega orodja nasproti smeri vrtenja nastavka na mestu blokade.
Če se npr. brusilna plošča zatakne ali blokira v obdelovancu, se lahko ujame rob brusilne plošče, ki je v obdelovancu, ter povzroči sunek brusilne plošče iz obdelovanca ali povratni udarec. Brusilna plošča se pri tem premakne proti uporabniku ali pa stran od njega, odvisno od smeri vrtenja plošče na mestu blokade. Brusilna plošča lahko tudi poči.
Povratni udarec je posledica napačne oziroma neustrezne uporabe električnega orodja. Izogniti se mu je mogoče s primernimi varnostnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju.
 • Trdno držite električno orodje in postavite svoje telo in roke v položaj, v katerem boste lahko prestrezali povratne udarce. Če imate na voljo dodatni ročaj, ga vedno uporabljajte za kar najboljši nadzor nad povratnimi silami in reakcijskimi momenti pri zagonu orodja. Uporabnik lahko z ustreznimi previdnostnimi ukrepi obvladuje sile povratnih udarcev in reakcijske sile.
 • Z rokami nikoli ne segajte v bližino vrtečih se nastavkov. Nastavek lahko pri povratnem udarcu zadane ob vašo roko.
 • Izogibajte se območja, kamor se premika električno orodje pri povratnem udarcu. Povratni udarec požene električno orodje v smeri nasproti gibanju brusilne plošče na mestu blokade.
 • Še posebej previdni bodite pri delu v vogalih, na ostrih robovih itd. Pazite, da nastavek ne odskakuje od obdelovanca in da se ne zaskoči. V vogalih, na ostrih robovih ali pri odskakovanju obstaja večja verjetnost, da se vrteče se električno orodje zaskoči. Pri tem pride do izgube nadzora in do povratnega udarca.
 • Ne uporabljajte žaginih listov in verižnih koles. Takšni nastavki pogosto povzročajo povratne udarce in izgubo nadzora nad električnim orodjem.
Posebna varnostna opozorila za brušenje in rezanje:
 • Uporabljajte samo brusilna telesa, ki so predvidena za vaše električno orodje, ter pripadajoče zaščitne pokrove. Brusilnih teles, ki niso predvidena za uporabo z vašim električnim orodjem, ni možno dovolj zaščititi in so zato nevarna.
 • Brusilne plošče z vdolbino je treba namestiti tako, da njihova brusilna površina ne sega čez raven roba zaščitnega pokrova. Nepravilno nameščene brusilne plošče, ki štrli čez raven roba zaščitnega pokrova, ni možno dovolj zaščititi.
 • Zaščitni pokrov mora biti nameščen na električnem orodju in nastavljen tako, da je zagotovljena kar najvišja stopnja varnosti, tj. da je proti uporabniku odprt kar najmanjši del brusilnega telesa. Zaščitni pokrov varuje uporabnika pred odlomljenimi delci, pred nenamernim stikom z brusilnim telesom in iskrami, zaradi katerih se oblačila lahko vnamejo.
 • Brusilna telesa uporabljajte samo za predvidene namene. Na primer: Nikoli ne brusite s stransko površino rezalne plošče. Rezalne plošče so namenjene odvzemanju materiala z robom plošče. Bočne sile lahko uničijo takšna telesa.
 • Uporabljajte samo nepoškodovane vpenjalne prirobnice ustrezne velikosti in oblike za izbrano brusilno ploščo. Ustrezne prirobnice podpirajo brusilno ploščo in s tem zmanjšujejo nevarnost loma brusilne plošče. Prirobnice za rezalne plošče se lahko razlikujejo od tistih za brusilne plošče.
 • Ne uporabljajte obrabljenih brusilnih plošč, ki pripadajo večjim električnim orodjem. Brusilne plošče večjih električnih orodij niso konstruirane za višje število vrtljajev manjših električnih orodij in lahko počijo.
Posebna varnostna opozorila za brušenje z brusilnim papirjem:
 • Ne uporabljajte prevelikih brusilnih listov, temveč upoštevajte proizvajalčeva navodila glede velikosti brusilnih listov. Brusilni listi, ki segajo prek brusilnega krožnika, lahko povzročijo poškodbe oziroma blokiranje ali zlom brusilnih listov ali povratni udarec.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Orodje držite vedno z obema rokama za predvidena ročaja.
 • Preprečite stik telesa z ozemljenimi deli.
 • Orodja ne uporabljajte v zelo prašnem okolju.
 • Možne so opekline in ureznine. Pri rokovanju z orodjem in menjavi nastavka nosite zaščitne rokavice.
 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta in po potrebi nosite masko za zaščito dihal, ki je namenjena za zaščito pred določenim prahom. Slabo prezračevana delovna mesta lahko zaradi preveč prahu škodujejo zdravju.
 • Vedno uporabljajte odsesavanje prahu in ustrezen prenosni sesalnik. Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv.

Opis

Namenska uporaba

Opisani izdelek je električni diamantni brusilnik za suho brušenje in fino brušenje mineralnih površin. Diamantni brusilnik uporabljajte samo v kombinaciji z odpraševalnikom.

Pregled

Image alternative
 1. Priključni nastavek odpraševalnika
 2. Gumb za blokado vretena
 3. Stikalo za vklop in izklop
 4. Zaščitni pokrov
 5. Ročica za nastavitev odprtine segmenta
 6. Nastavitev višine zaščitnega pokrova
 7. Ključ za zatezanje
 8. Vpenjalna matica
 9. Diamantni lončasti brus
 10. Vpenjalna prirobnica
 11. Vreteno
 12. Brusilna plošča za fino brušenje
 13. Vpenjalo za brusilno gobo
 14. Nastavitveno kolesce za število vrtljajev

Obseg dobave

Brusilnik, navodila za uporabo, zatezna matica in prirobnica.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com

Omejitev zagonskega toka

Z elektronsko omejitvijo zagonskega toka se vklopni tok zmanjša toliko, da omrežna varovalka ne reagira. Tako se prepreči sunkovit zagon orodja.

Konstantna elektronika/elektronski regulator obratov

Električno krmiljenje števila vrtljajev vzdržuje skoraj konstantno število vrtljajev med prostim tekom in pod obremenitvijo. To pomeni optimalno obdelavo materiala s konstantnim delovnim številom vrtljajev.

Active Torque Control (ATC)

Elektronika prepozna nevarnost blokade plošče in z izklopom orodja prepreči nadaljnje vrtenje vretena.
Če se sproži sistem ATC, orodje ponovno vklopite. V ta namen najprej izpustite in nato znova pritisnite stikalo za vklop/izklop.
V primeru izpada sistema ATC električno orodje deluje samo še z močno zmanjšanim številom vrtljajev in vrtilnim momentom. Servis Hilti naj pregleda orodje.

Blokada zagona

Če je stikalo za vklop/izklop blokirano, se orodje po izpadu električnega toka ne vklopi samodejno. Stikalo za vklop/izklop je treba najprej sprostiti in nato ponovno pritisniti.

Temperaturna zaščita orodja

Temperaturna zaščita motorja nadzoruje porabo toka in segrevanje motorja ter na ta način ščiti orodje pred pregrevanjem.
Pri preobremenitvi motorja zaradi prevelike pritisne sile se moč orodja občutno zmanjša ali pa se orodje ustavi. Zaustavitvi orodja se je treba izogibati. Dopustna preobremenitev orodja ni določena vnaprej, pač pa je odvisna od temperature motorja.

Tehnični podatki

Nazivno napetost, nazivni tok, frekvenco in/ali nazivno porabo moči najdete na tipski ploščici, ki je prilagojena posamezni državi.
Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti izhodna moč le-tega dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.

DGH 130
Teža
2,54 kg
Nazivno število vrtljajev
12.000 vrt/min
Število vrtljajev (regulirano)
3.000 vrt/min … 8.700 vrt/min
Premer plošče
130 mm
Debelina plošče
4 mm

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 62841

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Informacije o hrupu
Raven zvočne moči (LWA)
96,3 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
Raven emisije zvočnega tlaka (LpA)
85,3 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
Podatki o tresljajih
Emisijska vrednost vibracij diamantnega lončastega brusa (ah)
3,6 m/s²
Emisijska vrednost tresljajev pri finem brušenju (ah)
3,1 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²

Priprava dela

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Nenameren vklop izdelka.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora izvlecite vtič iz vtičnice.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Namestitev nastavka

Uporabljajte samo nastavke, ki so primerni najmanj za nazivno število vrtljajev, označeno na orodju.
 1. Izklopite orodje.
 2. Izvlecite vtič iz vtičnice.
 3. Očistite vpenjalno prirobnico in vpenjalno matico.
 4. Namestite vpenjalno prirobnico na vreteno.
 5. Namestite nastavek.
 6. Privijte vpenjalno matico, da naleže na nastavek.
 7. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 8. Z zateznim ključem dobro zategnite vpenjalno matico, izpustite gumb za blokado vretena in odstranite zatezni ključ.

Demontaža nastavka

 1. Izklopite orodje.
 2. Izvlecite vtič iz vtičnice.
 3. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 4. Sprostite zatezno matico.
 5. Izpustite gumb za blokado vretena in odstranite nastavek.

Namestitev zaščitnega pokrova

 1. Izklopite orodje.
 2. Postavite orodje na brusilno ploščo.
 3. Z nastavnikom višine nastavite višino.
  Višina zaščitnega pokrova je optimalna, ko razmak med lamelami in površino znaša približno 1 mm.
 4. Če delate v kotu, zavrtite segmentno odprtino zaščitnega pokrova v želeni položaj.
 5. Ko zaključite z delom v kotu, segmentno odprtino spet zaprite.

Delo

Vklop in izklop

Vklop

 1. Vtaknite vtič v vtičnico.
 2. Pritisnite na zadnji del stikala za vklop/izklop.
 3. Stikalo za vklop/izklop potisnite naprej.
 4. Blokirajte stikalo za vklop/izklop.
  • Motor deluje.

Izklop

 • Pritisnite na zadnji del stikala za vklop/izklop.
  • Stikalo za vklop/izklop se prestavi v položaj za izklop in motor se ustavi.

Izvedba preizkusnega teka z uporabo novega diamantnega lončastega brusa.

PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Poškodovani diamantni lončasti brusi se lahko sprostijo.
 • Ne uporabljajte tresočih diamantnih lončastih brusov. Diamantni lončasti brus zavarujte pred padci, udarci in maščobo.
 • Pustite orodje delovati vsaj 1 minute brez obremenitve.

Brušenje

 1. Priklopite brusilnik na industrijski sesalnik.
 2. Dvignite orodje z delovne površine.
 3. Vklopite orodje.
  • Zdaj orodje deluje neprekinjeno.
 4. Nastavite želeno število vrtljajev.
  • Za brušenje z diamantnim lončastim brusom uporabljajte stopnje 3 do 6. Najbolj grobo je brušenje s stopnjo 6.
  • Za fino brušenje uporabljajte stopnje 1 do 2. S stopnjo 1 imate več nadzora nad orodjem in rezultat je bolj fin.
 5. Orodje z nastavkom dobro namestite in ga premikajte sem in tja.
 6. Srednje močno pritiskajte na orodje in ga ne pritiskajte v material.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Zamenjava lamel

Če so lamele obrabljene, jih zamenjajte.
 1. Demontirajte nastavek.
 2. Lamele povlecite iz zaščitnega pokrova. Po potrebi uporabite klešče.
 3. Nove lamele potisnite v utor zaščitnega pokrova, da se zaskočijo.
 4. Namestite nastavek.

Transport in skladiščenje

 • Električno orodje vedno skladiščite z izvlečenim vtičem.
 • Električno orodje skladiščite suho in izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Po daljšem prevozu ali skladiščenju in pred uporabo električnega orodja preverite, ali je morda poškodovano.

Pomoč pri napakah

V primeru napak, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Orodja ni mogoče vklopiti.
Električno napajanje je prekinjeno.
 • Priključite drugo električno orodje in preverite, ali deluje.
Poškodovan kabel ali vtič.
 • Priključni kabel in vtič naj preveri električar in ju po potrebi zamenja.
Obrabljene ščetke.
 • Orodje naj preveri električar in po potrebi zamenja ščetke.
Orodje ne deluje.
Orodje je preobremenjeno.
 • Izpustite stikalo za vklop/izklop in ga ponovno aktivirajte. Nato pustite orodje pribl. 30 sekund delovati v prostem teku.
Orodje nima polne moči.
Podaljšek ima premajhen presek.
 • Uporabite podaljšek zadostnega preseka.
Povišana temperatura na ohišju gonila.
Kratki intervali zaviranja.
 • Orodje uporabljajte v prostem teku, dokler se ne ohladi.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Na spodnji povezavi najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r7650029.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative
Image alternative