Jezik

TE 60-A36

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Vrtanje z udarci (udarno vrtanje)
Image alternative Dletenje
Image alternative Pozicioniranje dleta
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Nazivno število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Premer
Image alternative Enosmerni tok
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Izdelek podpira brezžični prenos podatkov, ki je združljiv z napravami iOS in Android.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.

Vklop in izklop

Simboli
Image alternative Izdelek je vklopljen
Image alternative Izdelek je izklopljen

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Kombinirano kladivo
  TE 60‑A36
  Generacija
  04
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Uporaba akumulatorskega orodja in ravnanje z njim
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Za pogon električnih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije. Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline.
 • Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorskih baterij. Poškodovane in spremenjene akumulatorske baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
 • Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam. Ogenj in temperature nad 130 °C (265 °F) lahko povzročijo eksplozije.
 • Upoštevajte vsa navodila v zvezi s polnjenjem in akumulatorske baterije ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite pri temperaturi, ki je višja ali nižja od temperature, ki jo predpisujejo navodila. Napačno polnjenje ali polnjenje pri temperaturi, višji ali nižji od dovoljene, lahko uniči akumulatorsko baterijo in poveča nevarnost požara.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba orodja.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij nikoli ne popravljajte. Vsa vzdrževalna dela naj opravlja samo proizvajalec ali pooblaščen serviser.

Varnostna navodila za kladiva

 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba kontrole nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine . Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.

Dodatna varnostna opozorila za vrtalno kladivo

Varnost oseb
 • Izdelek uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Orodja nikoli na noben način ne spreminjajte.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba kontrole nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del. Odlomljeni delci lahko padejo in pri tem poškodujejo druge osebe.
 • Orodje vedno držite z obema rokama za predvidena ročaja. Ročaja morata biti suha in čista.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov - nevarnost poškodb!
 • Med uporabo orodja nosite ustrezna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice in lahko masko za zaščito dihal.
 • Tudi pri menjavanju nastavkov nosite zaščitne rokavice. Če se dotaknete nastavkov, se lahko urežete in opečete.
 • Uporabljajte zaščito za oči. Drobci, ki odletavajo, lahko poškodujejo telo in oči.
 • Pred pričetkom dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Pri delu z orodjem uporabljajte le industrijske sesalnike z uradno potrjenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom. Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv.
 • Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta in po potrebi nosite masko za zaščito dihal, ki je namenjena za zaščito pred določenim prahom. Stik s prahom ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzročita alergične reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancerogen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z materialom, ki vsebuje azbest, smejo delajo le strokovnjaki.
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko vibracije povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah in zapestjih.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na orodju lahko povzročijo električni udar, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Če nastavek blokira, električno orodje takoj izključite. Orodje se lahko obrne postrani.
 • Preden orodje odložite, počakajte, da se ustavi.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Vpenjalna glava
 2. Omejevalnik globine - nastavljanje (pribor)
 3. Omejevalnik globine (pribor)
 4. Stikalo za izbiro funkcij
 5. Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje (samo dletenje)
 6. Krmilno stikalo
 7. Prikaz stanja napolnjenosti in napak (litij-ionska akumulatorska baterija)
 8. Tipke za sprostitev z dodatno funkcijo aktiviranja prikaza stanja napolnjenosti
 9. Akumulatorska baterija
 10. Stranski ročaj
 11. Stikalo za vklop/izklop
 12. Gumb za polovično moč
 13. Prikazovalnik polovične moči
 14. Servisni prikazovalnik
 15. Prikazovalnik za vklop/izklop

Namenska uporaba

Opisan izdelek je električno kombinirano kladivo s pnevmatskim udarnim mehanizmom. Namenjeno je za vrtanje v beton, zid, les in kovino. Izdelek lahko uporabljate tudi za preprostejše do srednje zahtevno dletenje zidu in dodelave na betonu.

 • Za ta izdelek uporabljajte zgolj litij-ionske akumulatorske baterije Hilti iz vrste modelov B 36.
 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike serije C4/36 podjetja Hilti .

Možne napačne uporabe

 • Ta izdelek ni primeren za obdelavo zdravju škodljivih snovi.
 • Ta izdelek ni primeren za delo v vlažnem okolju.

Samorezna sidra

Izdelek je namenjen za zabijanje samoreznih sider. Uporabljajte samo primerno orodje za zabijanje samoreznih sider!
Dodatne informacije o tem lahko prejmete v centru Hilti .

ATC

Izdelek je opremljen z elektronskim hitrim izklopom ATC (Active Torque Control).
Če pride do blokade nastavka ali se ta zatakne, se izdelek sunkovito in nenadzorovano obrne v nasprotno smer. ATC prepozna ta nenaden zasuk izdelka in ga takoj izklopi.
Za pravilno delovanje mora biti omogočeno vrtenje izdelka.
Po hitrem izklopu izklopite in znova vklopite izdelek.

Active Vibration Reduction

Izdelek je opremljen s sistemom Active Vibration Reduction (AVR), ki bistveno zmanjša raven vibracij.

Hitrovpenjalna glava (pribor)

Hitrovpenjalna glava omogoča hitro zamenjavo nastavkov brez dodatnih orodij. Primerna je za nastavke s cilindričnim ali šesterorobim steblom, ki se jih lahko uporablja v načinu „z udarci Image alternative“.

Servisni prikazovalnik

Izdelek je opremljen s servisnim prikazovalnikom s svetlobnim signalom.

MMI

Stanje
Pomen
Servisni prikazovalnik sveti.
Dosežen je termin za servis.
Servisni prikazovalnik utripa.
Izdelek naj popravijo pri servisni službi Hilti .
Prikazovalnik za vklop/izklop sveti.
Izdelek je vklopljen
Prikazovalnik za vklop/izklop utripa.
Izdelek je zaradi začasne napake izklopljen.
Prikazovalnik za vklop/izklop je izklopljen.
Izdelek je izklopljen.
Prikazovalnik polovične moči sveti.
Izdelek deluje s polovično zmogljivostjo.
Prikazovalnik polovične moči je izključen.
Izdelek deluje s polno zmogljivostjo.

Prikaz litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije in motnje orodja so prikazane na indikatorju litij-ionske akumulatorske baterije. Prikaz stanja napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije se prikaže po pritisku ene od obeh tipk za sprostitev akumulatorske baterije.
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
Svetijo 3 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
Svetita 2 LED-diodi.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
Sveti 1 LED-dioda.
Stanje napolnjenosti: 10 % do 25 %
1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: <10 %
1 LED-dioda utripa, izdelek ni pripravljen na delovanje.
Akumulatorska baterija je pregreta ali povsem izpraznjena.
4 LED-diode utripajo, izdelek ni pripravljen na delovanje.
Orodje je preobremenjeno ali pregreto.
Med uporabo krmilnega stikala in do 5 sekund po tem, ko ga izpustite, stanja napolnjenosti ni mogoče odčitavati.
Pri utripajočih LED-diodah indikatorja akumulatorske baterije upoštevajte navodila v poglavju Iskanje napak.

Obseg dobave

Kombinirano rušilno kladivo, stranski ročaj, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com

Tehnični podatki


TE 60-A36
Nazivna napetost
36 V
Teža v skladu s postopkom EPTA 01
8,1 kg
Energija posameznega udarca v skladu s postopkom EPTA 05
8,1 J
Ø udarnega svedra
12 mm …40 mm
Ø prebojnega svedra
40 mm …80 mm
Ø udarne vrtalne krone
45 mm …100 mm
Ø diamantne vrtalne krone PCM
42 mm …102 mm
Ø svedra za kovino
10 mm …20 mm
Ø svedra za les
10 mm …32 mm
Vpenjalna glava
TE‑Y

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 62841

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa v skladu z EN 60745

TE 60-A36
Raven zvočnega tlaka (LpA)
98 dB
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB
Raven zvočne moči (LWA)
109 dB
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB
Skupna vrednost vibracij v skladu z EN 60745

TE 60-A36
Udarno vrtanje v beton (ah, HD)
8,3 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²
Dletenje v beton (ah, CHeq)
6,7 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²

Uporaba

Priprava dela

Pred nastavljanjem ali menjavo delov izdelek izklopite in odstranite akumulatorsko baterijo.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

Image alternative
 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Akumulatorsko baterijo izvlecite v smeri nazaj.

Montaža stranskega ročaja

PREVIDNO
Nevarnost poškodb Izguba nadzora nad kombiniranim kladivom.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno montiran in ustrezno pritrjen. Preverite, ali zatezni trak leži v zanj predvidenem utoru na orodju.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Če je omejevalnik globine nameščen, vendar ni v uporabi, lahko moti uporabnika.
 • Odstranite omejevalnik globine z izdelka.
Image alternative
 1. Zavrtite ročaj, da sprostite držalo (zatezni trak) stranskega ročaja.
 2. Držalo (zatezni trak) potisnite od spredaj prek vpenjalne glave do za to predvidenega utora.
 3. Stranski ročaj namestite v želeni položaj.
 4. Zavrtite ročaj, da držalo (zatezni trak) stranskega ročaja napnete.

Namestitev omejevalnika globine (dodatna oprema)

Image alternative
 1. Zavrtite ročaj, da sprostite držalo (zatezni trak) stranskega ročaja.
 2. Potisnite omejevalnik globine s sprednje strani v za to predvideni vodilni odprtini.
 3. Zavrtite okrogli pritrdilni element, da napnete držalo (zatezni trak) stranskega ročaja.

Nastavitev moči

Potem, ko vstavite akumulatorsko baterijo je izdelek še vedno nastavljen na polno zmogljivost.
 1. Pritisnite "tipko za polovično moč". Izdelek se preklopi na polovično moč.
  • "Prikaz za polovično moč" sveti.
 2. Ponovno pritisnite "tipko za polovično moč". Izdelek se preklopi na obratovanje s polno močjo.
  • "Prikaz za polovično moč" ugasne.

Vstavitev/odstranitev nastavka

NEVARNOST
Nevarnost požara Nevarnost ob stiku vročega nastavka in lahko vnetljivih materialov.
 • Vročih nastavkov ne odlagajte na lahko vnetljive materiale.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Orodje se pri uporabi segreje.
 • Pri menjavanju nastavka nosite zaščitne rokavice.
 • Vročih nastavkov ne odlagajte na lahko vnetljive materiale.
Uporaba neustrezne masti lahko poškoduje izdelek. Uporabljajte le originalno mast Hilti .
Image alternative
 1. Natični del nastavka rahlo namažite z mastjo.
  • Uporabljajte le originalno mast Hilti . Neustrezna mast lahko poškoduje izdelek.
 2. Vtaknite nastavek v vpenjalno glavo do prislona, da se zaskoči.
 3. Po vstavitvi povlecite nastavek in se tako prepričajte, da je čvrsto nameščen.
  • Izdelek je pripravljen na obratovanje.
 4. Povlecite zaporo nastavka nazaj do prislona in izvlecite nastavek.

Vstavljanje akumulatorske baterije

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara Nevarnost zaradi kratkega stika.
 • Pred vstavitvijo akumulatorske baterije se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in kombiniranega kladiva ni tujkov.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb Nevarnost zaradi izpadajoče akumulatorske baterije.
 • Akumulatorska baterija, ki vam je padla iz rok, lahko predstavlja nevarnost za vas in druge. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v kombiniranem kladivu.
Image alternative
 1. Akumulatorsko baterijo vstavite v držalo orodja, da se slišno zaskoči.
 2. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Delo

PREVIDNO
Nevarnost poškodb Izguba nadzora nad kombiniranim kladivom.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno montiran in ustrezno pritrjen. Preverite, ali zatezni trak leži v zanj predvidenem utoru na orodju.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Vrtanje z udarci (udarno vrtanje)

 1. Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative.
 2. Nastavite želeno moč.
 3. Sveder položite na podlago.
 4. Pritisnite krmilno stikalo.
  • Izdelek se zažene.

Vrtanje brez udarcev

Izvajanje vrtanja brez udarcev je mogoče z nastavki s posebnim natičnim delom. Takšni nastavki so na voljo v programu nastavkov Hilti . Alternativno lahko s hitrovpenjalno glavo vpnete na primer tudi svedre za les ali kovino s cilindričnim steblom in vrtate brez udarcev.
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative.

Pozicioniranje dleta

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Izguba nadzora nad smerjo dletenja.
 • Nikoli ne delajte v položaju "pozicioniranje dleta". Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "dletenje" do zaskoka.
Dleto se lahko nastavi v 24 različnih položajev (v korakih po 15°). To omogoča vedno optimalen delovni položaj pri delu s ploščatim in oblikovnim dletom.
Image alternative
 1. Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "pozicioniranje dleta" Image alternative.
 2. Obrnite dleto v želen položaj.
 3. Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative, da se zaskoči.
  • Izdelek je pripravljen na obratovanje.

Dletenje

 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "dletenje" Image alternative.

Vklop/izklop neprekinjenega delovanja

Pri dletenju lahko krmilno stikalo blokirate v vklopljenem stanju.
Image alternative
 1. Za neprekinjeno delovanje potisnite blokirni gumb naprej.
 2. Krmilno stikalo pritisnite do konca.
  • Zdaj izdelek deluje v neprekinjenem delovanju.
 3. Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje potisnite nazaj.
  • Izdelek se izklopi.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega orodja
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Preprečite vdor vlage.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorski bateriji.
 • Akumulatorske baterije nikoli ne prevažajte nezaščitene med drugimi predmeti.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem prevozu najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.
Skladiščenje
  PREVIDNO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Orodje in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklenimi površinami.
 • Orodje in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem skladiščenju najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Image alternative
Na spodnji povezavi najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r8377057.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Motnje v delovanju

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Ni udarcev.
Izdelek je prehladen.
 • Položite izdelek na podlago in ga pustite delovati v prostem teku. Po potrebi postopek ponavljajte, dokler udarni mehanizem ne začne delovati.
Akumulatorska baterija se izprazni hitreje kot običajno.
Stanje akumulatorske baterije ni optimalno.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo.
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči s slišnim dvojnim klikom.
Zaskočni mehanizem na akumulatorju je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in ponovno vstavite akumulatorsko baterijo.
Vreteno orodja se ne vrti.
Dovoljena delovna temperatura elektronike izdelka je prekoračena.
  Prikazovalnik za vklop/izklop utripa.
 • Izdelek pustite, da se ohladi.
Izpraznjena akumulatorska baterija.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Izdelek se samodejno izklopi.
Zaščita pred preobremenitvijo je aktivna.
  Prikazovalnik za vklop/izklop utripa.
 • Izpustite krmilno stikalo. Izdelek pustite, da se ohladi. Ponovno vključite krmilno stikalo. Zmanjšajte obremenitev orodja.
Če se sveder zatakne, se izdelek izklopi.
Aktivirala se je elektronska zaščitna naprava, tako da se prepreči nadaljnje zatikanje.
 • Sprostite sveder.
Močno segrevanje kombiniranega kladiva ali akumulatorske baterije.
Električna napaka.
 • Izdelek nemudoma izklopite. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo opazujte. Dovolite, da se ohladi. Obrnite se na servis Hilti .
Izdelek je preobremenjen (prekoračena meja območja uporabe).
 • Izberite izdelek, ki ustreza predvidenim načinom uporabe.
LED-diode na akumulatorski bateriji ne prikazujejo ničesar.
Akumulatorska baterija ni povsem vstavljena.
 • Akumulatorska baterija se mora zaskočiti z dvojnim klikom.
Izpraznjena akumulatorska baterija.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Akumulatorska baterija je prevroča ali prehladna.
 • Akumulatorsko baterijo segrejte na priporočeno delovno temperaturo.
1 LED-dioda na akumulatorski bateriji utripa.
Izpraznjena akumulatorska baterija.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Akumulatorska baterija je prevroča ali prehladna.
 • Akumulatorsko baterijo segrejte na priporočeno delovno temperaturo.
4 LED-diode na akumulatorski bateriji utripajo.
Izdelek je kratkotrajno preobremenjen.
 • Izpustite krmilno stikalo in ga ponovno vključite.
Zaščita pred pregretjem
 • Počakajte, da se izdelek ohladi in očistite prezračevalne reže.
Izdelek nima polne moči.
Krmilno stikalo ni pritisnjeno do prislona.
 • Krmilno stikalo pritisnite do prislona.
Pritisnjena je tipka za polovično moč.
 • Pritisnite tipko "polovična moč".
Sveder se ne vrti.
Stikalo za izbiro funkcij ni zaskočeno ali pa je v položaju "dletenje" Image alternative ali "pozicioniranje dleta" Image alternative.
 • Stikalo za izbiro funkcije v mirovanju premaknite v položaj za "udarno vrtanje" Image alternative.
Nastavka ni mogoče sprostiti iz zaklepa.
Vpenjalna glava ni povlečena povsem nazaj.
 • Povlecite zaporo nastavka nazaj do prislona in izvlecite nastavek.
Stranski ročaj ni pravilno montiran.
 • Sprostite stranski ročaj in ga montirajte pravilno, tako da se bosta zatezni trak in stranski ročaj zaskočila v vdolbino.
Izdelka ni mogoče vklopiti.
Aktivirana je elektronska blokada zagona po prekinitvi električnega napajanja.
 • Izklopite in znova vklopite izdelek.
Servisni prikazovalnik sveti.
Izdelek je dopolnil čas za servis.
 • Izdelek naj popravijo pri servisni službi Hilti .
Servisni prikazovalnik utripa.
Poškodbe na izdelku.
 • Izdelek naj popravijo pri servisni službi Hilti .
Prikazovalnik za vklop/izklop utripa.
Izdelek je kratkotrajno preobremenjen.
 • Izpustite krmilno stikalo in ga ponovno vključite.
Zaščita pred pregretjem
 • Počakajte, da se izdelek ohladi in očistite prezračevalne reže.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .

TE 60-A36

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Vrtanje z udarci (udarno vrtanje)
Image alternative Dletenje
Image alternative Pozicioniranje dleta
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Nazivno število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Premer
Image alternative Enosmerni tok
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Izdelek podpira brezžični prenos podatkov, ki je združljiv z napravami iOS in Android.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.

Vklop in izklop

Simboli
Image alternative Izdelek je vklopljen
Image alternative Izdelek je izklopljen

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Kombinirano kladivo
  TE 60‑A36
  Generacija
  04
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo certifikacijskega organa si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Uporaba akumulatorskega orodja in ravnanje z njim
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Za pogon električnih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije. Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline.
 • Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorskih baterij. Poškodovane in spremenjene akumulatorske baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
 • Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam. Ogenj in temperature nad 130 °C (265 °F) lahko povzročijo eksplozije.
 • Upoštevajte vsa navodila v zvezi s polnjenjem in akumulatorske baterije ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite pri temperaturi, ki je višja ali nižja od temperature, ki jo predpisujejo navodila. Napačno polnjenje ali polnjenje pri temperaturi, višji ali nižji od dovoljene, lahko uniči akumulatorsko baterijo in poveča nevarnost požara.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba orodja.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij nikoli ne popravljajte. Vsa vzdrževalna dela naj opravlja samo proizvajalec ali pooblaščen serviser.

Varnostna navodila za kladiva

 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba kontrole nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine . Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.

Dodatna varnostna opozorila za vrtalno kladivo

Varnost oseb
 • Izdelek uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Orodja nikoli na noben način ne spreminjajte.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba kontrole nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del. Odlomljeni delci lahko padejo in pri tem poškodujejo druge osebe.
 • Orodje vedno držite z obema rokama za predvidena ročaja. Ročaja morata biti suha in čista.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov - nevarnost poškodb!
 • Med uporabo orodja nosite ustrezna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice in lahko masko za zaščito dihal.
 • Tudi pri menjavanju nastavkov nosite zaščitne rokavice. Če se dotaknete nastavkov, se lahko urežete in opečete.
 • Uporabljajte zaščito za oči. Drobci, ki odletavajo, lahko poškodujejo telo in oči.
 • Pred pričetkom dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Pri delu z orodjem uporabljajte le industrijske sesalnike z uradno potrjenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom. Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv.
 • Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta in po potrebi nosite masko za zaščito dihal, ki je namenjena za zaščito pred določenim prahom. Stik s prahom ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzročita alergične reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancerogen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z materialom, ki vsebuje azbest, smejo delajo le strokovnjaki.
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko vibracije povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah in zapestjih.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na orodju lahko povzročijo električni udar, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Če nastavek blokira, električno orodje takoj izključite. Orodje se lahko obrne postrani.
 • Preden orodje odložite, počakajte, da se ustavi.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Vpenjalna glava
 2. Omejevalnik globine - nastavljanje (pribor)
 3. Omejevalnik globine (pribor)
 4. Stikalo za izbiro funkcij
 5. Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje (samo dletenje)
 6. Krmilno stikalo
 7. Prikaz stanja napolnjenosti in napak (litij-ionska akumulatorska baterija)
 8. Tipke za sprostitev z dodatno funkcijo aktiviranja prikaza stanja napolnjenosti
 9. Akumulatorska baterija
 10. Stranski ročaj
 11. Stikalo za vklop/izklop
 12. Gumb za polovično moč
 13. Prikazovalnik polovične moči
 14. Servisni prikazovalnik
 15. Prikazovalnik za vklop/izklop

Namenska uporaba

Opisan izdelek je električno kombinirano kladivo s pnevmatskim udarnim mehanizmom. Namenjeno je za vrtanje v beton, zid, les in kovino. Izdelek lahko uporabljate tudi za preprostejše do srednje zahtevno dletenje zidu in dodelave na betonu.
 • Za ta izdelek uporabljajte zgolj litij-ionske akumulatorske baterije Hilti iz vrste modelov B 36.
 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike serije C4/36 podjetja Hilti .

Možne napačne uporabe

 • Ta izdelek ni primeren za obdelavo zdravju škodljivih snovi.
 • Ta izdelek ni primeren za delo v vlažnem okolju.

Samorezna sidra

Izdelek je namenjen za zabijanje samoreznih sider. Uporabljajte samo primerno orodje za zabijanje samoreznih sider!
Dodatne informacije o tem lahko prejmete v centru Hilti .

ATC

Izdelek je opremljen z elektronskim hitrim izklopom ATC (Active Torque Control).
Če pride do blokade nastavka ali se ta zatakne, se izdelek sunkovito in nenadzorovano obrne v nasprotno smer. ATC prepozna ta nenaden zasuk izdelka in ga takoj izklopi.
Za pravilno delovanje mora biti omogočeno vrtenje izdelka.
Po hitrem izklopu izklopite in znova vklopite izdelek.

Active Vibration Reduction

Izdelek je opremljen s sistemom Active Vibration Reduction (AVR), ki bistveno zmanjša raven vibracij.

Hitrovpenjalna glava (pribor)

Hitrovpenjalna glava omogoča hitro zamenjavo nastavkov brez dodatnih orodij. Primerna je za nastavke s cilindričnim ali šesterorobim steblom, ki se jih lahko uporablja v načinu „z udarci Image alternative“.

Servisni prikazovalnik

Izdelek je opremljen s servisnim prikazovalnikom s svetlobnim signalom.

MMI

Stanje
Pomen
Servisni prikazovalnik sveti.
Dosežen je termin za servis.
Servisni prikazovalnik utripa.
Izdelek naj popravijo pri servisni službi Hilti .
Prikazovalnik za vklop/izklop sveti.
Izdelek je vklopljen
Prikazovalnik za vklop/izklop utripa.
Izdelek je zaradi začasne napake izklopljen.
Prikazovalnik za vklop/izklop je izklopljen.
Izdelek je izklopljen.
Prikazovalnik polovične moči sveti.
Izdelek deluje s polovično zmogljivostjo.
Prikazovalnik polovične moči je izključen.
Izdelek deluje s polno zmogljivostjo.

Prikaz litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije in motnje orodja so prikazane na indikatorju litij-ionske akumulatorske baterije. Prikaz stanja napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije se prikaže po pritisku ene od obeh tipk za sprostitev akumulatorske baterije.
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
Svetijo 3 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
Svetita 2 LED-diodi.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
Sveti 1 LED-dioda.
Stanje napolnjenosti: 10 % do 25 %
1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: <10 %
1 LED-dioda utripa, izdelek ni pripravljen na delovanje.
Akumulatorska baterija je pregreta ali povsem izpraznjena.
4 LED-diode utripajo, izdelek ni pripravljen na delovanje.
Orodje je preobremenjeno ali pregreto.
Med uporabo krmilnega stikala in do 5 sekund po tem, ko ga izpustite, stanja napolnjenosti ni mogoče odčitavati.
Pri utripajočih LED-diodah indikatorja akumulatorske baterije upoštevajte navodila v poglavju Iskanje napak.

Obseg dobave

Kombinirano rušilno kladivo, stranski ročaj, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com

Tehnični podatki


TE 60-A36
Nazivna napetost
36 V
Teža
8,1 kg
(17,9 lb)
Energija posameznega udarca
8,1 J
Ø udarnega svedra
1/2 in …1 9/16 in
Ø prebojnega svedra
1 9/16 in …3 1/8 in
Ø udarne vrtalne krone
1 3/4 in …4 in
Ø diamantne vrtalne krone PCM
1 1/2 in …4 in
Ø svedra za kovino
1/4 in …1/2 in
Ø svedra za les
13/32 in …1 1/4 in
Vpenjalna glava
TE‑Y

Uporaba

Priprava dela

Pred nastavljanjem ali menjavo delov izdelek izklopite in odstranite akumulatorsko baterijo.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

Image alternative
 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Akumulatorsko baterijo izvlecite v smeri nazaj.

Montaža stranskega ročaja

PREVIDNO
Nevarnost poškodb Izguba nadzora nad kombiniranim kladivom.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno montiran in ustrezno pritrjen. Preverite, ali zatezni trak leži v zanj predvidenem utoru na orodju.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Če je omejevalnik globine nameščen, vendar ni v uporabi, lahko moti uporabnika.
 • Odstranite omejevalnik globine z izdelka.
Image alternative
 1. Zavrtite ročaj, da sprostite držalo (zatezni trak) stranskega ročaja.
 2. Držalo (zatezni trak) potisnite od spredaj prek vpenjalne glave do za to predvidenega utora.
 3. Stranski ročaj namestite v želeni položaj.
 4. Zavrtite ročaj, da držalo (zatezni trak) stranskega ročaja napnete.

Namestitev omejevalnika globine (dodatna oprema)

Image alternative
 1. Zavrtite ročaj, da sprostite držalo (zatezni trak) stranskega ročaja.
 2. Potisnite omejevalnik globine s sprednje strani v za to predvideni vodilni odprtini.
 3. Zavrtite okrogli pritrdilni element, da napnete držalo (zatezni trak) stranskega ročaja.

Nastavitev moči

Potem, ko vstavite akumulatorsko baterijo je izdelek še vedno nastavljen na polno zmogljivost.
 1. Pritisnite "tipko za polovično moč". Izdelek se preklopi na polovično moč.
  • "Prikaz za polovično moč" sveti.
 2. Ponovno pritisnite "tipko za polovično moč". Izdelek se preklopi na obratovanje s polno močjo.
  • "Prikaz za polovično moč" ugasne.

Vstavitev/odstranitev nastavka

NEVARNOST
Nevarnost požara Nevarnost ob stiku vročega nastavka in lahko vnetljivih materialov.
 • Vročih nastavkov ne odlagajte na lahko vnetljive materiale.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Orodje se pri uporabi segreje.
 • Pri menjavanju nastavka nosite zaščitne rokavice.
 • Vročih nastavkov ne odlagajte na lahko vnetljive materiale.
Uporaba neustrezne masti lahko poškoduje izdelek. Uporabljajte le originalno mast Hilti .
Image alternative
 1. Natični del nastavka rahlo namažite z mastjo.
  • Uporabljajte le originalno mast Hilti . Neustrezna mast lahko poškoduje izdelek.
 2. Vtaknite nastavek v vpenjalno glavo do prislona, da se zaskoči.
 3. Po vstavitvi povlecite nastavek in se tako prepričajte, da je čvrsto nameščen.
  • Izdelek je pripravljen na obratovanje.
 4. Povlecite zaporo nastavka nazaj do prislona in izvlecite nastavek.

Vstavljanje akumulatorske baterije

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara Nevarnost zaradi kratkega stika.
 • Pred vstavitvijo akumulatorske baterije se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in kombiniranega kladiva ni tujkov.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb Nevarnost zaradi izpadajoče akumulatorske baterije.
 • Akumulatorska baterija, ki vam je padla iz rok, lahko predstavlja nevarnost za vas in druge. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v kombiniranem kladivu.
Image alternative
 1. Akumulatorsko baterijo vstavite v držalo orodja, da se slišno zaskoči.
 2. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Delo

PREVIDNO
Nevarnost poškodb Izguba nadzora nad kombiniranim kladivom.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno montiran in ustrezno pritrjen. Preverite, ali zatezni trak leži v zanj predvidenem utoru na orodju.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Vrtanje z udarci (udarno vrtanje)

 1. Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative.
 2. Nastavite želeno moč.
 3. Sveder položite na podlago.
 4. Pritisnite krmilno stikalo.
  • Izdelek se zažene.

Vrtanje brez udarcev

Izvajanje vrtanja brez udarcev je mogoče z nastavki s posebnim natičnim delom. Takšni nastavki so na voljo v programu nastavkov Hilti . Alternativno lahko s hitrovpenjalno glavo vpnete na primer tudi svedre za les ali kovino s cilindričnim steblom in vrtate brez udarcev.
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative.

Pozicioniranje dleta

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Izguba nadzora nad smerjo dletenja.
 • Nikoli ne delajte v položaju "pozicioniranje dleta". Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "dletenje" do zaskoka.
Dleto se lahko nastavi v 24 različnih položajev (v korakih po 15°). To omogoča vedno optimalen delovni položaj pri delu s ploščatim in oblikovnim dletom.
Image alternative
 1. Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "pozicioniranje dleta" Image alternative.
 2. Obrnite dleto v želen položaj.
 3. Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative, da se zaskoči.
  • Izdelek je pripravljen na obratovanje.

Dletenje

 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "dletenje" Image alternative.

Vklop/izklop neprekinjenega delovanja

Pri dletenju lahko krmilno stikalo blokirate v vklopljenem stanju.
Image alternative
 1. Za neprekinjeno delovanje potisnite blokirni gumb naprej.
 2. Krmilno stikalo pritisnite do konca.
  • Zdaj izdelek deluje v neprekinjenem delovanju.
 3. Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje potisnite nazaj.
  • Izdelek se izklopi.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega orodja
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Preprečite vdor vlage.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorski bateriji.
 • Akumulatorske baterije nikoli ne prevažajte nezaščitene med drugimi predmeti.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem prevozu najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.
Skladiščenje
  PREVIDNO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Orodje in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklenimi površinami.
 • Orodje in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem skladiščenju najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Motnje v delovanju

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Ni udarcev.
Izdelek je prehladen.
 • Položite izdelek na podlago in ga pustite delovati v prostem teku. Po potrebi postopek ponavljajte, dokler udarni mehanizem ne začne delovati.
Akumulatorska baterija se izprazni hitreje kot običajno.
Stanje akumulatorske baterije ni optimalno.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo.
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči s slišnim dvojnim klikom.
Zaskočni mehanizem na akumulatorju je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in ponovno vstavite akumulatorsko baterijo.
Vreteno orodja se ne vrti.
Dovoljena delovna temperatura elektronike izdelka je prekoračena.
  Prikazovalnik za vklop/izklop utripa.
 • Izdelek pustite, da se ohladi.
Izpraznjena akumulatorska baterija.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Izdelek se samodejno izklopi.
Zaščita pred preobremenitvijo je aktivna.
  Prikazovalnik za vklop/izklop utripa.
 • Izpustite krmilno stikalo. Izdelek pustite, da se ohladi. Ponovno vključite krmilno stikalo. Zmanjšajte obremenitev orodja.
Če se sveder zatakne, se izdelek izklopi.
Aktivirala se je elektronska zaščitna naprava, tako da se prepreči nadaljnje zatikanje.
 • Sprostite sveder.
Močno segrevanje kombiniranega kladiva ali akumulatorske baterije.
Električna napaka.
 • Izdelek nemudoma izklopite. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo opazujte. Dovolite, da se ohladi. Obrnite se na servis Hilti .
Izdelek je preobremenjen (prekoračena meja območja uporabe).
 • Izberite izdelek, ki ustreza predvidenim načinom uporabe.
LED-diode na akumulatorski bateriji ne prikazujejo ničesar.
Akumulatorska baterija ni povsem vstavljena.
 • Akumulatorska baterija se mora zaskočiti z dvojnim klikom.
Izpraznjena akumulatorska baterija.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Akumulatorska baterija je prevroča ali prehladna.
 • Akumulatorsko baterijo segrejte na priporočeno delovno temperaturo.
1 LED-dioda na akumulatorski bateriji utripa.
Izpraznjena akumulatorska baterija.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Akumulatorska baterija je prevroča ali prehladna.
 • Akumulatorsko baterijo segrejte na priporočeno delovno temperaturo.
4 LED-diode na akumulatorski bateriji utripajo.
Izdelek je kratkotrajno preobremenjen.
 • Izpustite krmilno stikalo in ga ponovno vključite.
Zaščita pred pregretjem
 • Počakajte, da se izdelek ohladi in očistite prezračevalne reže.
Izdelek nima polne moči.
Krmilno stikalo ni pritisnjeno do prislona.
 • Krmilno stikalo pritisnite do prislona.
Pritisnjena je tipka za polovično moč.
 • Pritisnite tipko "polovična moč".
Sveder se ne vrti.
Stikalo za izbiro funkcij ni zaskočeno ali pa je v položaju "dletenje" Image alternative ali "pozicioniranje dleta" Image alternative.
 • Stikalo za izbiro funkcije v mirovanju premaknite v položaj za "udarno vrtanje" Image alternative.
Nastavka ni mogoče sprostiti iz zaklepa.
Vpenjalna glava ni povlečena povsem nazaj.
 • Povlecite zaporo nastavka nazaj do prislona in izvlecite nastavek.
Stranski ročaj ni pravilno montiran.
 • Sprostite stranski ročaj in ga montirajte pravilno, tako da se bosta zatezni trak in stranski ročaj zaskočila v vdolbino.
Izdelka ni mogoče vklopiti.
Aktivirana je elektronska blokada zagona po prekinitvi električnega napajanja.
 • Izklopite in znova vklopite izdelek.
Servisni prikazovalnik sveti.
Izdelek je dopolnil čas za servis.
 • Izdelek naj popravijo pri servisni službi Hilti .
Servisni prikazovalnik utripa.
Poškodbe na izdelku.
 • Izdelek naj popravijo pri servisni službi Hilti .
Prikazovalnik za vklop/izklop utripa.
Izdelek je kratkotrajno preobremenjen.
 • Izpustite krmilno stikalo in ga ponovno vključite.
Zaščita pred pregretjem
 • Počakajte, da se izdelek ohladi in očistite prezračevalne reže.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .