Jezik

VC 5-A22

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.
Image alternative Brezžičen prenos podatkov

Simboli na izdelku

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Enosmerni tok
Image alternative Ne vsesavajte vlage

Informacije o izdelku

Izdelki Hilti so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in poučeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja neusposobljeno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
Informacije o izdelku
Suhi sesalnik
VC 5-A22
Generacija
01
Serijska št.

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošni varnostni predpisi za električna orodja

Image alternative OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
 • Izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja.
 • Orodje lahko uporabljajo le osebe, ki so seznanjene z njegovo uporabo, poučene o varnem ravnanju z njim in razumejo morebitne nevarnosti. Orodje ni primerno za otroke.
 • Otroci se z orodjem ne smejo igrati. Orodja ne smejo čistiti in vzdrževati otroci brez nadzora.
 • Prepovedano je sesanje zdravju škodljivega, gorljivega in/ali eksplozivnega prahu (npr. magnezij-aluminijevega prahu). Materialov s temperaturo, višjo od 60 °C, ni dovoljeno sesati (npr. prižgane cigarete, vroč pepel).
 • Ne uporabljajte vode, olj, masti ali čistilnih sredstev.
 • Bencina in drugih vnetljivih tekočin ne uporabljajte za čiščenje.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte posebne smernice za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Odložite izdelek na negorljivo mesto, ki je dovolj oddaljeno od gorljivih materialov, kjer ga lahko opazujete, in počakajte, da se ohladi. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .

Dodatna varnostna navodila za sesalnik

Varnost na delovnem mestu
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približali električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečana nevarnost električnega udara.
 • Sesalnik za prah zavarujte pred dežjem in vlago. Vdor vode v sesalnik za prah povečuje nevarnost električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Sesalnika za prah ne uporabljajte v močno zaprašenem okolju.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline. Če vseeno pride do stika, zadevno mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, jih sperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem orodja oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja. Preverite, ali premični deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo ter ali so deli orodja zlomljeni ali poškodovani do te mere, da bi ovirali delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Uporabljajte ustrezno orodje za delo. Orodja ne uporabljajte za namene, za katere ni predvideno, temveč le v skladu z namembnostjo in v brezhibnem stanju.
 • Pri delu z električnimi orodji sesalnika ne uporabljajte za odsesavanje prahu.
 • S sesalnikom upravljajte samo, če je vgrajen filter.
 • Preprečite nenameren vklop. Preden boste v orodje vstavili akumulatorsko baterijo, ga dvignili ali transportirali, ga izključite. Ne nosite orodja s prstom na stikalu za vklop in izklop. Akumulatorsko baterijo odstranite iz orodja med odmorom, pred vzdrževanjem orodja, menjavo nastavkov in prevozom.
 • Na orodju ne sedite ali stojte.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Opis

Namenska uporaba

Sesalnik za prah je primeren za gospodarsko uporabo, na primer v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah kot tudi za dajanje v najem. Primeren je samo za suho uporabo.

Izdelki Hilti so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in poučeno osebje. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja neusposobljeno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
 • Za ta izdelek uporabljajte le litij-ionske akumulatorske baterije iz vrste modelov B 22 podjetja Hilti .

 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike serije C4/36 podjetja Hilti .

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Tipka EJECT za gibko cev
 2. Ročaj
 3. Stikalo orodja
 4. Držalo za naramni pas
 5. Ročna šoba
 6. Gibka cev
 7. Šoba za reže
 8. Sponka
 9. Posoda za umazanijo
 10. Glava sesalnika
 11. Tipka CLEAN za čiščenje filtra
 12. Predal za baterije
 13. Filter odpadnega zraka

Stikalo naprave

Stanje
Pomen
ECO
Način varčevanja z energijo
MAX
Vklop
OFF
Izklop

Obseg dobave

Suhi sesalnik s filtrskim vložkom, kompletom sesalne cevi, ročno šobo, šobo za reže, naramnim pasom in navodili za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com

Prikaz litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije in motnje naprave so prikazane na indikatorju litij-ionske akumulatorske baterije. Stanje napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije se prikaže po pritisku ene od obeh tipk za sprostitev akumulatorske baterije.
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
Svetijo 3 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
Svetita 2 LED-diodi.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
Sveti 1 LED-dioda.
Stanje napolnjenosti: 10 % do 25 %
1 LED-dioda utripa, naprava je pripravljena na delovanje.
Stanje napolnjenosti: < 10 %
1 LED-dioda utripa, naprava ni pripravljena na delovanje.
Akumulatorska baterija se je pregrela.
4 LED-diode utripajo, naprava ni pripravljena na delovanje.
Naprava je preobremenjena ali pregreta.
Pri aktiviranem stikalu naprave in do 5 sekund po tem, ko ga izpustite, stanja napolnjenosti ni mogoče odčitavati.
Pri utripajočih LED-diodah indikatorja napolnjenosti akumulatorskih baterij upoštevajte navodila v poglavju Pomoč pri motnjah.

Indikator preobremenitve in pregrevanja

Naprava je opremljena z elektronsko zaščito pred preobremenitvijo in pregrevanjem. Pri preobremenitvi ali pregrevanju se naprava samodejno izklopi. Če izpustite in spet pritisnete krmilno stikalo, lahko pride do zakasnitve vklopa naprave (naprava je v fazi hlajenja).

Tehnični podatki


VC 5-A22
Nazivna napetost (DC)
21,6 V
Nazivni tok
16 A
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01 (merjeno z B22⁄5.2)
5,2 kg
Temperatura okolice
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 70 ℃

Podatki o hrupu in tresljajih, meritve so opravljene v skladu z EN 60335-2-69


VC 5-A22
Raven zvočnega tlaka (LpA)
70,9 dB(A)
Raven zvočne moči (LWA)
85,2 dB(A)
Negotovost
2,4 dB(A)
Emisijska vrednost tresljajev (ah)
< 2,5 m/s²
Negotovost (K)
Upoštevano v vrednosti

Uporaba

Priprava dela

Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
OPOZORILO Orodje lahko uporablja le pooblaščeno in poučeno osebje.

Polnjenje akumulatorske baterije

 1. Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo polnilnika.
 2. Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
 3. Akumulatorsko baterijo polnite samo z odobrenim polnilnikom.

Vstavljanje akumulatorske baterije

PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika ali izpadle akumulatorske baterije!
 • Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 • Vedno poskrbite, da se akumulatorska baterija pravilno zaskoči.
 1. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
 2. Akumulatorsko baterijo vstavite v držalo orodja, da se slišno zaskoči.
 3. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Akumulatorsko baterijo izvlecite iz držala orodja.

Menjava filtrske vrečke

Image alternative
 1. Izklopite orodje.
 2. Odprite obe sponki.
 3. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo.
 4. Odstranite filtrsko vrečko in odstranite nosilec za filtrsko vrečko.
 5. Nosilec za filtrsko vrečko namestite na novo filtrsko vrečko.
 6. Nosilec s filtrsko vrečko pritrdite na rebra posode za umazanijo.
 7. Namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.

Namestitev/odstranjevanje sesalne cevi

 1. Priključite sesalno cev na vstopni nastavek za sesalno cev.
  • Sesalna cev se slišno zaskoči.
 2. Sesalno cev odstranite tako, da držite tipko EJECT .
 3. Odstranite sesalno cev z vstopnega nastavka sesalne cevi.

Delo

OPOZORILO
Nevarnost poškodb !
 • S tem izdelkom ne sesajte nevarnega prahu.
 • Izdelek uporabljajte le za suho sesanje.

Vklop/izklop naprave

 1. Za vklop naprave obrnite stikalo naprave v položaj MAX .
  Za nastavitev daljšega časa delovanja pri zmanjšani sesalni moči obrnite stikalo naprave v položaj ECO .
 2. Za izklop naprave obrnite stikalo naprave v položaj OFF .

Čiščenje filtra

 1. Vklopite napravo.
 2. Konec cevi pokrijte z roko.
 3. Počakajte, da se ustvari maksimalen podtlak.
 4. Štirikrat do petkrat pritisnite tipko CLEAN .
 5. Izklopite napravo.

Po sesanju

 1. Stikalo naprave obrnite v položaj: OFF .
 2. Izpraznite posodo in očistite napravo, tako da jo obrišete z vlažno krpo.
 3. Gibko cev pritrdite na držalo gibke cevi.
 4. Shranite šobe.
 5. Sesalnik spravite v suh prostor, zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb.
  • POZOR Sesalnik shranjujte samo v zaprtih prostorih.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega orodja
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Preprečite vdor vlage.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Menjava filtra

Image alternative
 1. Izklopite napravo.
 2. Odprite obe sponki.
 3. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo.
 4. Okvir filtra odstranite tako, da zatič filtra zavrtite za 180°.
 5. Odstranite filter z okvirjem filtra.
 6. S tesnila in vpenjala okvirja filtra počistite prah.
 7. Okvir filtra namestite na nov filter.
 8. Okvir filtra namestite v nosilec za okvir filtra.
 9. Okvir filtra blokirajte z zatiči filtra.
 10. Namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.

Menjava filtrirne vate

Image alternative
 1. Pritisnite tipko za sprostitev izhodnega filtra in odstranite nosilec za filter.
 2. Z nosilca za filter odstranite filtrirno vato.
 3. Na nosilec za filter namestite novo filtrirno vato.
 4. Nosilec za filter namestite na orodje.

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorski bateriji.
 • Akumulatorske baterije nikoli ne prevažajte nezaščitene med drugimi predmeti.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem prevozu najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.
Skladiščenje
  PREVIDNO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Orodje in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklenimi površinami.
 • Orodje in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem skladiščenju najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Motnje pri delovanju

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči s slišnim dvojnim klikom.
Zaskočni mehanizem na akumulatorski bateriji je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in vstavite akumulatorsko baterijo.
1 LED-dioda utripa.
Naprava ne deluje.
Akumulatorska baterija je izpraznjena.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Akumulatorska baterija je prehladna ali prevroča.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje ali ohladi na sobno temperaturo.
4 LED-diode utripajo.
Motor se pregreva.
 • Izklopite napravo.
 • Počakajte 10 minut.
 • Odstranite blokade na filtru, priključno prirobnico, gibko cev in izhodni filter.
 • Vklopite napravo.
Zmanjšana sesalna moč.
Posoda za umazanijo je polna.
 • Izpraznite posodo za umazanijo.
Sesalna cev ali šoba sta zamašeni.
 • Očistite sesalno cev in šobo.
Filter je zamašen.
 • Prepričajte se, da je filter pravilno nameščen.
Sesalna cev ali šoba sta poškodovani.
 • Zamenjajte sesalno cev ali šobo.
Sesalna cev ni zaskočena.
Manjši električni udari.
Elektrostatični naboj.
 • Povečajte vlažnost.
 • Sesanje v načinu ECO .

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vašo odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Odstranjevanje akumulatorskih baterijZaradi nepravilnega odstranjevanja akumulatorskih baterij lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative