Jezik

VC 20 / VC 40

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:

NEVARNOST

NEVARNOST !

 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO

OPOZORILO !

 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO

PREVIDNO !

 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V naših dokumentih so uporabljeni naslednji simboli:

Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na naših slikah so uporabljeni naslednji simboli:

Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.
Image alternative Brezžičen prenos podatkov

Dodatni simboli

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:

Image alternative Transport z dvigalom je prepovedan

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:

Image alternative Opozorilo na vročo površino
Image alternative Transport z dvigalom je prepovedan

Posebne nalepke na izdelku

Pri sesalnikih UL
Image alternative

OPOZORILO: Ta naprava vsebuje zdravju škodljiv prah. Praznjenje in vzdrževanje naprave, vključno z zamenjavo vrečke za prah, smejo opravljati samo strokovne osebe, ki so opremljene z ustrezno zaščitno opremo. Ne vklapljajte dokler filtrski sistem ni v celoti naložen.

Pri sesalnikih UM in UME
Image alternative

OPOZORILO: Ta naprava vsebuje zdravju škodljiv prah. Praznjenje in vzdrževanje naprave, vključno z zamenjavo vrečke za prah, smejo opravljati samo strokovne osebe, ki so opremljene z ustrezno zaščitno opremo. Naprave ne vključujte, dokler ni vgrajen celoten filtrski sistem in ni bilo preverjeno funkcioniranje volumskega pretoka.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.

Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.

 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Mokro-suhi sesalnik
  VC 20-U | VC 20-UL | VC 20-UM | VC 20-UME
  VC 40-U | VC 40-UL | VC 40-UM | VC 40-UME
  Generacija
  02
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.

Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna navodila

Poleg varnostnih navodil v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo morate strogo upoštevati tudi naslednja določila.

 • Preberite vsa navodila! Neupoštevanje naslednjih opozoril lahko pripelje do električnega udara, požara in/ali težkih telesnih poškodb.
 • Pred uporabo naprave v kombinaciji z električnim orodjem preberite navodila za uporabo električnega orodja in upoštevajte vsa opozorila.
 • Naprave na noben način ne smete spreminjati.
 • Uporabljajte ustrezno napravo za delo. Naprave ne uporabljajte za namene, za katere ni predvidena, temveč le v skladu z namembnostjo in v brezhibnem stanju.
 • Pred uporabo naprave se podučite o rokovanju z njo, morebitnih nevarnostih v zvezi z materialom in varnem odstranjevanju odsesanih materialov.
 • Upoštevajte vplive okolice. Naprave ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.
 • Napravo lahko uporabljajo le osebe, ki so seznanjene z njeno uporabo, poučene o varnem ravnanju z napravo in razumejo morebitne nevarnosti. Naprava ni primerna za otroke.
 • Kadar naprava ni v uporabi, jo varno shranite. Ko naprav ne uporabljate, naj bodo spravljene na suhem, visoko ležečem ali zaklenjenem mestu zunaj dosega otrok.

Varnost oseb

 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z izdelkom se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte sesalnika, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi naprave lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabnik in osebe v bližini morajo med uporabo in vzdrževanjem naprave nositi primerna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice in obutev ter lahko masko za zaščito dihal.
 • Aktivirajte kolesne zavore, da zagotovite stabilen položaj sesalnika. Če kolesne zavore niso aktivirane, se lahko sesalnik začne nenadzorovano premikati.
 • Če je na napravo možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, ali so le-te priključene in ali jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.

Skrbno ravnanje in uporaba naprave

 • Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
 • Pri sesanju nevarnih snovi ne deaktivirajte čiščenja filtra, še posebej ne pri uporabi električnih orodij, pri kateri nastaja prah.
 • Napravo zavarujte pred zmrzaljo.
 • Pripravo za omejitev nivoja vode je treba v skladu z navodili redno čistiti s ščetko in redno preverjati glede znakov poškodb.
 • Pri nameščanju glave sesalnika pazite, da se ne priščipnete in da ne poškodujete električnega kabla. Obstaja nevarnost poškodb in okvar.
 • Napravo in pribor preglejte glede morebitnih poškodb. Pred nadaljnjo uporabo skrbno preglejte zaščitno opremo oziroma dele, ki so nekoliko poškodovani, da ugotovite, ali bodo lahko še naprej brezhibno opravljali svojo funkcijo. Preverite ali premični deli brezhibno delujejo in se morda ne zatikajo, in da deli naprave niso poškodovani. Za zagotovitev brezhibnega delovanja naprave morajo biti vsi deli pravilno vgrajeni in izpolnjevati vse zahteve.
 • Napravo lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi vnaprej zagotovljena varna raba naprave.
 • Kadar naprave ne uporabljate (med premori) ter pred nego, vzdrževanjem in menjavo opreme ali filtra vedno izvlecite električni vtič iz vtičnice. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon naprave.
 • Sesalnika nikoli ne vlecite za priključni kabel v drug delovni položaj. Sesalnika ne zapeljite čez priključni kabel.
 • Naprave ne transportirajte z dvigalom.
Dodatno pri sesalnikih UM in UME
 • Za prevoz ali v času, ko naprava ni v rabi, vstopni nastavek naprave zaprite z zaporno objemko .

Električna varnost

 • Priključni vtič naprave mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitno ozemljeno napravo ni dovoljena. Originalni oziroma nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
 • Vtaknite vtič v primerno, ozemljeno vtičnico, ki je bila varno nameščena in v skladu z vsemi lokalnimi pogoji. Če ste v dvomu, ali je vtičnica varno ozemljena, jo naj pregleda usposobljen strokovnjak električar.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte napravo pred dežjem in vlago. Vdor vode v električno napravo povečuje tveganje električnega udara.
 • Poskrbite, da električni kabel ne bo ležal v lužah.
 • Redno preverjajte priključni kabel naprave. Poškodovan kabel naj zamenja strokovnjak s pooblaščenega servisa Hilti . Redno preverjajte električni podaljšek in ga zamenjajte, če je poškodovan.
 • Če pride pri delu do poškodb priključnega kabla ali podaljška, se kablov ne smete dotikati. Izvlecite vtič iz vtičnice. Poškodovanih priključnih kablov in podaljškov ne uporabljajte, saj predstavljajo nevarnost električnega udara.
 • Električni kabel zamenjajte samo s tipom kablom, ki je določen v navodilih za uporabo.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje naprave in ne vlecite vtiča iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli naprave. Poškodovani ali prepleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
 • Če električno napravo uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljšek, ki je primeren tudi za delo na prostem. Uporaba podaljška, predvidenega za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
 • Prekinite električno napajanje naprave in izvlecite vtič.
 • Vtičnico naprave uporabljajte le za namene, ki so zajeti v navodilih za uporabo.
 • Naprave nikoli ne uporabljajte, če je umazana ali mokra. Prah, ki se sprijema na površino naprave (še posebej električno prevoden prah), ali vlaga lahko v neugodnih razmerah povzročita električni udar. Zato naj umazano napravo v rednih časovnih intervalih pregledajo pri servisni službi Hilti , še posebej če pogosto obdelujete električno prevodne materiale.

Delovno mesto

 • Poskrbite za dobro osvetlitev delovnega mesta.
 • Poskrbite za dobro prezračevanje. Slabo prezračevana delovna mesta lahko zaradi preveč prahu škodujejo zdravju.
 • Poskrbite za urejeno delovno mesto. Iz delovnega okolja odstranite predmete, na katerih bi se lahko poškodovali. Nered v delovnem okolju lahko pripelje do nesreč pri delu.
 • Prosimo, da naprave ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem so gorljive tekočine, plini in prah. Električne naprave povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Posebej previdni bodite pri delu na stopnicah.

Odsesani material

 • Prepovedano je sesanje zdravju škodljivih, gorljivih in/ali eksplozivnih prahov (npr. magnezij-aluminijevega prahu). Materialov s temperaturo, višjo od 60 °C (140 °F), ni dovoljeno sesati (npr. prižgane cigarete, vroč pepel).
 • Prepovedano je sesanje gorljivih, eksplozivnih ali agresivnih tekočin (hladilna sredstva in maziva, bencin, topila, kisline (pH < 5), lugi (pH > 12,5) itd.).
 • Če začne iztekati pena ali tekočina, napravo takoj izključite.
 • Pri sesanju vročega materiala s temperaturo do največ 60 °C (140 °F) nosite zaščitne rokavice.
 • Pri delu z mineralnim vrtalnim muljem nosite zaščitno obleko in se izogibajte stiku s kožo (pH > 9 deluje jedko).
 • Izogibajte se stiku z bazičnimi ali kislimi tekočinami. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto spirajte z vodo. Če pride tekočina v oči, jih sperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.
Dodatno pri sesalnikih UL
 • Naprava za prašni razred L je namenjena za odsesavanje suhega, negorljivega prahu, tekočin, lesenih ostružkov in nevarnega prahu z ekspozicijsko vrednostjo > 1 mg/m³. Glede na nevarnost prahu, ki ga odsesavate, je treba na napravo namestiti primerne filtre.
Dodatno pri sesalnikih UM in UME
 • Naprava za prašni razred M je namenjena za odsesavanje suhega, negorljivega prahu, tekočin, lesenih ostružkov in nevarnega prahu z ekspozicijsko vrednostjo ≧ 0,1 mg/m³. Glede na nevarnost prahu, ki ga odsesavate, je treba na napravo namestiti primerne filtre.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Vtičnica naprave
 2. Samodejno čiščenje filtra
 3. Tipka za vklop/izklop čiščenja filtra (samo UL in UME)
 4. Prikaz stanja „Samodejno čiščenje filtra“
 5. Stikalo naprave
 6. Vstopni nastavek
 7. Posoda za umazanijo
 8. Ročaj
 9. Sponka
 10. Glava sesalnika
 11. Ročaj
 12. Kavelj za kabel
 13. Sponka za pokrov filtra

Namenska uporaba

Tu opisani izdelki so univerzalni industrijski sesalniki za gospodarsko uporabo. Primerni so tako za suho kot za mokro uporabo.

Z izdelkom ni dovoljeno sesati ljudi in živali. Podvodna uporaba je prepovedana.

OPOZORILO

Nevarnost za zdravje! Sesalniki U niso primerni za sesanje zdravju škodljivega prahu.

 • S temi modeli ne sesajte zdravju škodljivega prahu.
 • Pred uporabo izdelka se podučite o rokovanju, nevarnostih v zvezi z materialom in varnem recikliranju materialov.
 • Izdelka ne uporabljajte v režimu stacionarnega trajnega obratovanja ali v avtomatskih oz. polavtomatskih postrojih.
 • Uporabljajte samo originalen pribor in orodje Hilti , tako da boste preprečili nevarnosti za nastanek poškodb.
 • Da bi preprečili elektrostatične pojave, uporabljajte antistatično sesalno cev.
 • V vrečko ne sesajte predmetov, ki bi lahko pripeljali do poškodb (na primer koničastih ali ostrorobih predmetov).
 • Izdelka ne uporabljajte kot nadomestek za lestev.

Ta izdelek je primeren za gospodarsko uporabo na naslednjih področjih:

 • Odsesavanje velikih količin prahu pri uporabi diamantnih brusilnikov, rezalnih brusilnikov, vrtalnih kladiv in kron za vrtanje po suhem postopku Hilti .
 • Odsesavanje mineralnega vrtalnega mulja z diamantnimi vrtalnimi kronami Hilti oziroma diamantnimi žagami Hilti in tekočega odsesanega materiala do temperature < 60 °C (140 °F).
 • Odsesavanje olja in tekočih medijev do temperature < 60 °C (140 °F).
 • Mokro in suho čiščenje stenskih in talnih površin
Dodatno pri sesalnikih UL

Odsesavanje suhega, negorljivega prahu, tekočin, lesenih ostružkov in nevarnega prahu z ekspozicijsko vrednostjo > 1 mg/m³ (prašni razred L).

Dodatno pri sesalnikih UM in UME

Odsesavanje suhega, negorljivega prahu, tekočin, lesenih ostružkov in nevarnega prahu z ekspozicijsko vrednostjo ≧ 0,1 mg/m³ (prašni razred M).

Dodatno pri sesalnikih UL, UM in UME

Pri odpraševanju je treba zagotoviti zadostno menjavo zraka L v prostoru, če se odpadni zrak naprave odvaja v prostor. Upoštevajte veljavno nacionalno zakonodajo.

Možne napačne uporabe

 • Industrijski sesalnik ne sme delovati v ležečem položaju.
 • Industrijskega sesalnika se ne sme uporabljati za sesanje eksplozivnih, žarečih, gorečih ali vnetljivih materialov ter agresivnih vrst prahu (na primer magnezijev – aluminijev prah itd.) (Izjema: ostružki).
 • Industrijskega sesalnika ni dovoljeno uporabljati za sesanje vnetljivih tekočin (na primer bencina, topil, kislin, hladilnih tekočin, maziv, itd.).
 • Obdelovanje zdravju škodljivih materialov (npr. azbesta) ni dovoljeno.

Obseg dobave

Mokro-suhi sesalnik, vključno s filtrskim vložkom, sesalna cev v kompletu z vrtljivo objemko (na sesalni strani) in priključkom za orodje, plastična vreča za prah PE VC 20/40, navodila za uporabo.

Opozorilni zvočni signal

Sesalniki UM in UME so opremljeni z opozorilnim zvočnim signalom. Če se hitrost zraka v sesalni cevi spusti pod 20 m/s, se iz varnostnih razlogov oglasi opozorilni zvočni signal.

Za ustrezen opozorilni zvočni signal je treba premer cevi prilagoditi premeru uporabljene sesalne cevi.

Samodejno čiščenje filtra

Sesalnik je opremljen s samodejnim čiščenjem filtrskega vložka, ki v največji možni meri odstrani sprijet prah s filtrskega vložka.

Čiščenje filtra se izklopi s pritiskom na tipko “VKLOP/IZKLOP samodejnega čiščenja filtra”, s ponovnim pritiskom na tipko pa se znova vklopi.

Stanje
Pomen
LED-dioda sveti.
 • Čiščenje filtra je aktivirano.
LED-dioda ne sveti.
 • Čiščenje filtra je deaktivirano.

Ob vsakem vklopu sesalnika se čiščenje filtra samodejno aktivira.

Zračni udar samodejno očisti filtrski vložek (pri tem je slišati pulzirajoč šum).

Pri sistemskih uporabah (še posebej pri brušenju, žaganju in zarezovanju) ali pri vsesavanju velikih količin prahu je treba aktivirati čiščenje filtra, tako da se omogoči visoka zmogljivost sesanja.

Čiščenje filtra deluje samo, kadar je sesalna cev priklopljena.

Navodila za uporabo

Pribor in njegova uporaba
Pribor
Uporaba
Plastična vreča za prah PE VC 20 (203854)
za uporabo pri mineralnih snoveh, mokro in suho
Plastična vreča za prah PE VC 40 (203852)
za uporabo pri mineralnih snoveh, mokro in suho
Papirnata vreča za prah VC 20 (203858)
Uporaba za les
Papirnata vreča za prah VC 40 (203856)
Uporaba za les
Filter VC 20/40 suhi (2121386)
suho
Filter VC 20/40 univerzalni (2121387)
univerzalni, mokri in suhi
Filter VC 20/40 performance (2121388)
intenzivna mokra in suha uporaba
Sesalna cev 27 x 3,5 m AS
mokro in suho
Sesalna cev 36 mm
pretežno mokri, ni za uporabo s prahom
Sesalna cev 36 x 5 m AS
mokro in suho
 • Pri sesalnikih UM in UME uporabljajte plastično ali papirnato vrečko za prah..

Tehnični podatki

Mokro-suhi sesalnik


VC 20
VC 40
Dimenzije (d x š x v v mm)
505 x 380 x 500
505 x 380 x 610
Teža v skladu s postopkom EPTA 01
13,0 kg
14,7 kg
Prostornina posode
21 ℓ
36 ℓ
Količina prahu
23 kg
40 kg
Količina polnjenja vode
13,5 ℓ
25 ℓ
Delovna temperatura
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Samodejno čiščenje filtra za vse
15 s
15 s
Stopnja zaščite
I
I
Vrsta zaščite
IP X4
IP X4
Omrežna frekvenca
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Nazivna napetost

Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.

·/·
100
Volt [V]
110
Volt [V]
110
Volt [V]
200
Volt [V]
Nazivna poraba moči
1200
Watt [W]
1100
Watt [W]
1100
Watt [W]
950
Watt [W]
Priključna moč vgrajene vtičnice za električno orodje (če obstaja)
·/·
1600
Watt [W]
·/·
·/·
Priključek na omrežje (tip)
VCTF 3 x 2,0 mm2
A07 QQF 3/12 AWG
H07 BQF 3G 1,5 mm2
VCTF 3 x 2,0 mm2
·/·
220–240
Volt [V]
220–240 (CH)
Volt [V]
220–240 (GB)
Volt [V]
220–240 (NZ)
Volt [V]
Nazivna poraba moči
1200
Watt [W]
1200
Watt [W]
1200
Watt [W]
1200
Watt [W]
Priključna moč vgrajene vtičnice za električno orodje (če obstaja)
2400
Watt [W]
1100
Watt [W]
1800
Watt [W]
1200
Watt [W]
Priključek na omrežje (tip)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Največji volumski pretok in podtlak


VC 20-U
VC 20-UL
VC 20-UM
VC 20-UME
Največji volumski pretok (zraka)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Največji volumski pretok (zraka)
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Največji podtlak
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

VC 40-U
VC 40-UL
VC 40-UM
VC 40-UME
Največji volumski pretok (zraka)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Največji volumski pretok (zraka)
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Največji podtlak
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

Podatki o hrupu in tresljajih (meritve so opravljene v skladu EN 60335

Naslednji podatki veljajo za vse industrijske sesalnike VC 20 in VC 40.

Raven emisije zvočnega tlaka (LpA)
73 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
2,5 dB(A)
Emisijska vrednost tresljajev
< 2,5 m/s²

Uporaba podaljška

OPOZORILO

Nevarnost zaradi poškodovanega kabla! Če pride pri delu do poškodbe priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Vtič izvlecite iz vtičnice.

 • Redno kontrolirajte priključni kabel orodja. Poškodovani kabel naj zamenja strokovnjak.
 • Uporabljajte samo podaljške, ki so predvideni za ta namen uporabe in imajo ustrezen presek kablov. Sicer lahko pride do zmanjšanja zmogljivosti orodja in pregrevanja kabla.
 • Podaljšek redno preverjajte glede morebitnih poškodb.
 • Če je električni podaljšek poškodovan, ga zamenjajte.
 • Ko stroj uporabljate na prostem, uporabite le take električne podaljške, ki so namenjeni zunanji rabi in so temu primerno označeni.
Priporočeni najmanjši preseki in največje dolžine kablov pri omrežni napetosti 120 V
Kabel
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Presek vodnika
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Presek vodnika
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Dolžina kabla
25 m
30 m
50 m
100 m
Dolžina kabla
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Pred uporabo

NEVARNOST

Nevarnost zaradi električnega toka. Če sesalnik ni pravilno priključen, to lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.

 • Sesalnik priključite samo na pravilno ozemljen vir elektrike.
PREVIDNO

Nevarnost poškodb zaradi nekontroliranega premikanja! Če kolesne zavore niso aktivirane, se lahko sesalnik začne nekontrolirano premikati.

 • Aktivirajte kolesne zavore, tako da zagotovite stabilen položaj sesalnika.

Pred prvo uporabo

Plastična vrečka za prah: Pri sesanju nenevarnega prahu

Plastična vrečka za mineralni prah ali papirnata vrečka za lesene ostružke:

> Razred M za sesanje prahu z mejno ekspozicijsko vrednostjo ≥ 0,1 mg/m3

> Razred L ali M za sesanje prahu z mejno ekspozicijsko vrednostjo > 1 mg/m3

 1. Odprite obe sponki.
 2. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo.
 3. Odstranite dele pribora iz posode za umazanijo in embalaže.
 4. Namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.
 5. Prepričajte se, da je glava sesalnika pravilno montirana in fiksirana.
 6. Sesalno cev priključite na napravo.

Vstavljanje papirnate vrečke za sesanje ostružkov

Koničasti predmeti lahko predrejo vrečko sesalnika.

Prepričajte se, da noben predmet ni predrl vrečke sesalnika.

Image alternative
 1. Izvlecite vtič iz vtičnice.
 2. Odprite obe sponki.
 3. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo.
 4. Namestite novo papirnato vrečko v adapter in ga pritrdite na posodo za umazanijo.
 5. Namestite glavo sesalnika na posodo za prah.
 6. Zaprite obe sponki.
 7. Prepričajte se, da je glava sesalnika pravilno montirana in fiksirana.
 8. Sesalno cev priključite na napravo.

Namestitev plastične vreče za prah

Image alternative
 1. Izvlecite vtič iz vtičnice.
 2. Odprite obe sponki.
 3. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo.
 4. Namestite novo plastično vrečo za prah (natisnjena navodila) v posodo za umazanijo.
 5. Namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.

Uporaba

OPOZORILO

Nevarnost poškodb. Okvara filtrirnega sistema lahko povzroči uhajanje zdravju škodljivega prahu.

 • V takem primeru (npr., če je poškodovan filter) sesalnik izključite in izvlecite vtič iz vtičnice, pred nadaljnjo uporabo pa naj sesalnik pregleda strokovnjak.
NEVARNOST

Nevarnost poškodb. Orodja v prašnih razredih L in M vsebujejo zdravju škodljiv prah.

 • Praznjenje in postopke vzdrževanja vključno z odstranjevanjem zbiralnika za prah smejo izvajati le strokovnjaki. Nosite ustrezno zaščito opremo.
 • Preden odstranite sesalnik iz območja, ki je obremenjeno z nevarnimi snovmi, posesajte zunanjost sesalnika, ga obrišite do čistega in zapakirajte v neprepustno embalažo. Vse dele orodja je treba obravnavati kot onesnažene, če ste ga odstranili iz nevarnega območja, in izvesti je treba ustrezne ukrepe, da bi preprečili raznos prahu.
 • Sesalnika nikoli ne uporabljajte brez popolnega filtrirnega sistema.
PREVIDNO

Nevarnost poškodb zaradi nekontroliranega premikanja! Če kolesne zavore niso aktivirane, se lahko sesalnik začne nekontrolirano premikati.

 • Aktivirajte kolesne zavore, tako da zagotovite stabilen položaj sesalnika.

Nastavitev premera cevi pri sesalnikih UM in UME

 1. Pri odstranjevanju/odsesavanju suhega, negorljivega prahu z mejno ekspozicijsko vrednostjo in lesnih ostružkov uskladite premer sesalne cevi s položajem stikala za nastavljanje premera cevi.
 2. Preklopite na najmanjši premer cevi, če uporabljate sesalnik s sistemom votlih vrtalnih kron Hilti .

Delo brez uporabe vtičnice na napravi

 1. Preden priključite električni vtič, se prepričajte, da je stikalo naprave v položaju “OFF” (izklop)
 2. Vtaknite vtič sesalnika v vtičnico.
 3. Zavrtite stikalo v položaj "ON"(vklop).

Delo z uporabo vtičnice na napravi

Vtičnica je namenjena samo neposredni priključitvi električnih orodij na sesalnik.

Pri uporabi električnega orodja, priključenega na vtičnico na napravi, upoštevajte navodila za uporabo naprave in vsa varnostna navodila.

 1. Izvlecite vtič sesalnika iz vtičnice.
 2. Preverite, ali je maksimalna nazivna moč električnega orodja, ki ga nameravate priključiti na vtičnico sesalnika, nižja od maksimalnega dovoljenega odjema moči na vtičnici, glejte razdelek „Tehnični podatki“ in napis na vtičnici.
 3. Preden priključite električni vtič električnega orodja, se prepričajte, da je električno orodje izključeno.
 4. Vtaknite vtič električnega orodja v vtičnico na napravi.
 5. Vtaknite vtič sesalnika v vtičnico.
 6. Zavrtite stikalo v položaj „Auto“ (samodejno).
 7. Vklopite električno orodje.
  Po izklopu električnega orodja sesalnik dela še nekaj trenutkov, tako da lahko odsesa prah v sesalni cevi.

Sesanje suhega prahu

Pred sesanjem suhega prahu in še zlasti mineralnih prašnih delcev morate v posodo vedno vstaviti pravo vrečko. Posesano snov je tako mogoče odstraniti na preprost in čist način.

PREVIDNO

Nevarnost poškodb. Brez uporabe filtrskega vložka lahko pride do uhajanja nevarnega odsesanega materiala.

 • Nikoli ne sesajte brez filtrskega vložka.
 • Pazite na to, da je filtrski vložek suh in da je nameščena primerna vreča za prah.

Sesanje tekočin

PREVIDNO

Nevarnost poškodb. Brez uporabe filtrskega vložka lahko pride do uhajanja nevarnega odsesanega materiala.

 • Nikoli ne sesajte brez filtrskega vložka.
 1. Preverite nadzor nivoja polnjenja.
 2. Za mokro sesanje po možnosti uporabite poseben filtrski vložek.
  Priporočamo Hilti filter VC 20/40 universal (2121387).
 3. Po sesanju tekočin odprite obe sponki.
 4. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo in jo odložite na ravno podlago, tako da se bo filtrski vložek lahko posušil.
 5. Izpraznite posodo za umazanijo in jo očistite z vodno cevjo. Očistite elektrode s krtačo, filtrski vložek pa posušite in ga očistite z roko.
 6. Pustite, da se posoda za umazanijo posuši.

Po sesanju

 1. Izklopite električno orodje.
 2. Zavrtite stikalo v položaj „OFF“ (izklop).
 3. Izvlecite vtič sesalnika iz vtičnice.
 4. Navijte priključni kabel in ga obesite na kavelj za kabel.
 5. Izpraznite posodo in očistite napravo, tako da jo obrišete z vlažno krpo.
 6. Navijte cev.
 7. Sesalnik spravite v suh prostor, zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb.

Praznjenje posode za umazanijo pri suhem prahu

 1. Izvlecite vtič iz vtičnice.
 2. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo in jo odložite na ravno podlago.
  • Pri sesalnikih UM in UME
   • Iz posode za umazanijo odstranite vrečo za prah.
  • Pri sesalnikih U in UL
   • Odstranite vrečko iz posode za umazanijo ali pa primite za ročaja in za praznjenje prevrnite posodo za umazanijo.
 3. Nato namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.

Praznjenje posode za umazanijo brez vreče (pri sesanju tekočin)

 1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 2. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo in jo odložite na ravno podlago.
 3. Primite za ročaje in za praznjenje prevrnite posodo za umazanijo.
 4. Očistite rob posode za umazanijo s krpo.
 5. Namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.

Nega in vzdrževanje

Nega naprave

OPOZORILO

Nevarnosti zaradi električnega toka Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe.

 • Popravila električnih del naj izvaja samo usposobljeno elektrotehnično osebje.
 • Napravo, še posebej pa prijemalne površine, morajo biti suhe in čiste ter ne smejo biti onesnažene z oljem ali mastjo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev z vsebnostjo silikona.
 • Sesalnika ne uporabljajte, če ima zamašene prezračevalne reže! Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo. Pazite, da v notranjost naprave ne prodrejo tujki.
 • Zunanji del naprave redno čistite z rahlo vlažno krpo za čiščenje. Za čiščenje ne uporabljajte pršilnika, orodja za čiščenje s parnim curkom ali tekoče vode, saj bi s tem lahko ogrozili električno varnost naprave.
Pri sesalnikih UL, UM in UME

Pri vzdrževanju in čiščenju je treba z aparatom ravnati tako, da ne pride do nevarnosti za vzdrževalce ali drugo osebje.

 • Uporabljajte prisilno odzračevanje s filtracijo.
 • Nosite zaščitno obleko.
 • Območje vzdrževanja očistite tako, da nevarne snovi ne morejo priti v okolje.
 • Preden napravo odstranite iz območja, ki je obremenjeno z nevarnimi snovmi, posesajte zunanjost naprave, jo obrišite do čistega in zapakirajte v neprepustno embalažo. Izogibajte se raztrosu nevarnega prahu.
 • Pri vzdrževalnih delih in popravilih zapakirajte vse umazane dele, ki jih ni mogoče zadovoljivo očistiti, v neprepustne vrečke in jih odstranite v skladu z zakonskimi predpisi.
 • Najmanj enkrat letno naj servisna služba Hilti ali druga kvalificirana oseba opraviti prašno-tehnični pregled, na primer glede poškodb filtra, tesnjenja naprave in delovanja upravljalnih elementov.

Samodejno čiščenje filtra

Filtrskega vložka ne čistite s trdimi oz. koničastimi predmeti in ga ne poskušajte otrkati ob trde predmete. Pri tem se skrajša življenjska doba filtrskega vložka.

Filtrskega vložka ni dovoljeno čistiti s čistilnikom zraka. To lahko privede do trganja filtrskega materiala.

Filtrski vložek je obrabni del.

 • Filtrski vložek zamenjajte vsaj vsakega pol leta.
 • Pri intenzivni uporabi filtrski vložek zamenjajte še pogosteje.

Menjava filtrskega vložka

Image alternative
 1. Izvlecite vtič iz vtičnice.
 2. Odprite zaponko za pokrov filtra.
 3. Odprite pokrov filtra.
 4. S pomočjo predvidenih ročajev previdno vzemite filtrski vložek iz držala.
 5. Očistite tesnilno površino s krpo.
 6. Namestite nov filtrski vložek.
 7. Zaprite pokrov filtra, tako da blokado pokrova preklopite naprej.
 8. Zaprite zaponko za pokrov filtra.

Preverjanje nadzora nivoja

Image alternative
 1. Aktivirajte kolesne zavore, tako da zagotovite stabilen položaj sesalnika.
 2. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 3. Odprite obe sponki.
 4. Dvignite glavo sesalnika s posode za umazanijo in jo odložite na ravno podlago.
 1. Preverite, ali so izklopni kontakti umazani in jih po potrebi očistite s ščetko.
 2. Preverite, ali je tesnilo na glavi sesalnika umazano in ga po potrebi očistite s krpo.
 3. Namestite glavo sesalnika na posodo za umazanijo in zaprite obe sponki.

Preverjanje po končani negi in vzdrževanju

 1. Po negi in vzdrževanju preverite, ali je sesalnik pravilno sestavljen in ali deluje brezhibno.
 2. Opravite preizkus delovanja.

Transport in skladiščenje

Transport

Polne naprave ni dovoljeno prenašati.

Naprave ni dovoljeno obešati na dvigalo.

 • Po potrebi iz držala odstranite filter za omrežno napetost ali odstranljive nastavke.
 • Preden napravo odnesete na drugo lokacijo, jo morate izprazniti.
 • Po odsesavanju tekočin naprave ne nagibajte in je ne prevažajte v ležečem položaju.
 • Pri transportu s pomočjo koničnega adapterja staknite oba konca cevi.
Pri sesalnikih UM in UME
NEVARNOST

Nevarnost poškodb. Skozi vstopni fiting lahko uhaja nevaren odsesani material.

 • Vstopni fiting sesalnikov iz prašnega razreda M za prevoz in, kadar ti niso v rabi, zaprite z zaporno objemko.

Skladiščenje

 • Sesalnik spravite v suh prostor, zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Preglednica z motnjami

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Pri sesalnikih UM in UME Opozorilni zvočni signal (zmanjšana zmogljivost sesanja)
Vreča za prah je polna.
 • Zamenjajte vrečo za prah.
Filtrski vložek je močno umazan.
 • Če je samodejno čiščenje filtra izklopljeno, vklopite samodejno čiščenje filtra in pustite sesalnik vklopljen za 30 sekund.
Sesalna cev ali protiprašni pokrov električnega orodja sta zamašena.
 • Očistite sesalno cev in protiprašni pokrov.
Nastavitev premera cevi je v napačnem položaju.
 • Nastavite premer cevi.
 • Pri uporabi z votlim svedrom izberite cev s premerom 15 mm.
Prah se izpihava iz naprave.
Filtrski vložek ni pravilno nameščen.
 • Znova namestite filtrski vložek.
Filtrski vložek je poškodovan.
 • Namestite nov filtrski vložek.
Naprava se vklaplja in izklaplja sama od sebe ali prihaja do elektrostatične razelektritve prek uporabnika.
Elektrostatični odvod ni zagotovljen, naprava je priključena na neozemljeno vtičnico.
 • Priklopite napravo na ozemljeno vtičnico, uporabite protistatično cev.
Naprava se ne zažene ali se izključi po krajšem delovanju.
Izklop vode je aktiven.
 • Očistite sonde in okolico sond s ščetko.
Motor ne deluje.
Sprožila se je varovalka električne vtičnice.
 • Vključite varovalko.
 • Če se ponovno sproži, poiščite vzrok prekomernega toka.
Posoda za umazanijo je polna.
 • Izklopite napravo in izpraznite posodo za umazanijo.
Vklopila se je termična zaščita motorja.
 • Izklopite napravo in jo pustite za 5 minut, da se ohladi.
 • Če se motor ne zažene, odnesite svojo napravo v servisno službo Hilti .
Termična zaščita motorja vedno znova izklopi motor.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
Motor ne deluje v samodejnem režimu.
Priključena naprava je pokvarjena ali pa ni pravilno priključena.
 • Preverite, ali priključena naprava deluje ali pa trdno priključite vtič.
Samodejno čiščenje filtrskega vložka ne deluje.
Priključena ni nobena sesalna cev.
 • Priključite sesalno cev.

Recikliranje

Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.

V skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električne naprave ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.

Image alternative
 • Električnih naprav ne odstranjujte s hišnimi odpadki!
Vrtalni mulj

Uvajanje vrtalnega mulja v vodo ali kanalizacijo brez predhodne obdelave je problematično z okoljskega vidika.

 • Pozanimajte se o veljavnih predpisih pri lokalni upravi.

Priporočamo naslednjo predobdelavo:

 • Zberite vrtalni mulj (na primer s sesalnikom za mokro sesanje).
 • Pustite, da se vrtalni mulj usede in oddajte trdni del na deponijo odpadnega gradbenega materiala (proces izločanja lahko pospešite z uporabo flokulanta).
 • Preden odstranite preostalo vodo (bazična, vrednost pH > 7) v kanalizacijo, jo nevtralizirajte z dodatkom kislega sredstva za nevtralizacijo ali jo razredčite z veliko količino vode.
Prah, ki nastane pri vrtanju
 • Ves prah, ki nastane pri vrtanju, je treba odstraniti po veljavnih državnih zakonskih predpisih.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative