Jezik

PR 30-HVSG A12

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Izdelek podpira brezžični prenos podatkov, ki je združljiv z napravami iOS in Android.
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.

Na izdelku

Informacije o laserju
Image alternative 2. laserski razred na podlagi standarda IEC60825-1/EN60825-1:2007 in v skladu s CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Ne glejte v žarek.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Rotacijski laser | Laserski sprejemnik
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Generacija
  02
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Image alternative
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Osnovne varnostne zahteve

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vse varnostne predpise in navodila shranite za v prihodnje. Pojem „električno orodje“, ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) in na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).

Splošni varnostni ukrepi

 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Prepovedano je onesposobljenje varnostnih elementov in odstranjevanje ploščic z navodili in opozorili.
 • Otrokom ne dovolite v bližino laserskih naprav.
 • Pri nestrokovnem odpiranju naprave lahko nastane lasersko sevanje, ki presega 2. razred. Napravo sme popravljati samo servis Hilti .
 • Laserski žarki morajo potekati visoko nad ali nizko pod višino oči.
 • Upoštevajte vplive okolice. Naprave ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.
 • Opozorilo v skladu s FCC §15.21: Zaradi sprememb ali modifikacij, ki niso izrecno dovoljene s strani družbe Hilti , lahko uporabniku preneha pravica do uporabe naprave.
 • Če naprava pade ali pa je bila podvržena drugim mehanskim vplivom, preverite njeno natančnost.
 • Če napravo prenesete iz hladnega v toplejši prostor ali obratno, se mora pred uporabo aklimatizirati.
 • Pri uporabi adapterjev in pribora se prepričajte, da je naprava varno pritrjena.
 • V izogib napačnim meritvam mora biti izstopno okence za laserski žarek vedno čisto.
 • Čeprav je naprava zasnovana za zahtevne pogoje uporabe na gradbišču, ravnajte z njo skrbno, tako kot z drugimi optičnimi in električnimi napravami (npr. z daljnogledom, očali ali fotoaparatom).
 • Čeprav je naprava zaščitena pred vdorom vlage, jo obrišite, preden jo pospravite v torbo.
 • Pred pomembnimi meritvami preglejte napravo.
 • Med uporabo večkrat preverite natančnost.
 • Poskrbite za dobro osvetlitev delovnega mesta.
 • Laser zavarujte pred dežjem in vlago.
 • Ne dotikajte se kontaktov.
 • Skrbno negujte napravo. Prepričajte se, da premikajoči se deli naprave delujejo brezhibno in se ne zatikajo oziroma da kakšen del naprave ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje naprave. Pred uporabo naprave morajo biti poškodovani deli popravljeni. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževane naprave.

Ustrezna ureditev delovnega mesta

 • Zavarujte območje merjenja. Poskrbite, da žarka pri postavljanju laserja ne usmerite proti drugim osebam ali proti sebi.
 • Pri delu na lestvi se izogibajte neobičajni telesni drži. Stojte na trdni podlagi in vedno ohranjajte ravnotežje.
 • Rezultati meritev v bližini predmetov oz. površin, ki odbijajo svetlobo, oz. skozi steklene šipe ali podobne materiale so lahko popačeni.
 • Pazite, da bo naprava postavljena na ravni in stabilni podlagi (brez tresljajev!).
 • Napravo uporabljajte samo znotraj določenih pogojev uporabe.
 • Napravo, pribor, nastavke in podobno uporabljajte v skladu s temi navodili in v skladu z navodili, ki veljajo za ta tip naprave. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Zaradi uporabe naprave v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.
 • Delo z merilnimi letvami v bližini visokonapetostnih vodov ni dovoljeno.

Elektromagnetna združljivost

Čeprav naprava izpolnjuje stroge zahteve veljavnih direktiv, Hilti ne more izključiti naslednjih možnosti:
 • Napravo lahko moti močno sevanje, ki lahko povzroči njeno nepravilno delovanje.
  V teh primerih in v primeru drugih negotovosti opravite kontrolne meritve.
 • Naprava lahko moti druge naprave (npr. navigacijsko opremo letal).

Razvrstitev laserja za naprave 2. laserskega razreda

Naprava ustreza 2. laserskemu razredu po standardu IEC60825-1:2007/EN60825-1:2007. Te naprave je možno uporabljati brez dodatnih zaščitnih ukrepov.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Laserskega žarka ne usmerjajte v druge osebe.
 • Nikoli ne glejte neposredno v vir svetlobe laserja. V primeru neposrednega stika z očmi zaprite oči in glavo obrnite stran od sevanja.

Skrbna uporaba akumulatorskih naprav

 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju. Obstaja nevarnost eksplozije.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C (176°F) ali sežigati. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara, eksplozije in poškodb.
 • Akumulatorske baterije ne izpostavljajte močnim mehanskim udarcem, prav tako je ne mečite.
 • Akumulatorske baterije hranite izven dosega otrok.
 • Izogibajte se vdoru vlage. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, posledica pa so lahko opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku s tekočino. Če vseeno pride do stika, dotično mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline.
 • Uporabljajte izključno akumulatorske baterije, ki so odobrene za vašo napravo. Pri uporabi drugih akumulatorskih baterij oziroma pri uporabi baterij v druge namene obstaja nevarnost požara in eksplozije.
 • Akumulatorsko baterijo hranite na hladnem in suhem mestu. Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom.
 • Polnilnik in akumulatorske baterije, ki niso v uporabi, ne smejo priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov na akumulatorski bateriji ali polnilniku. Kratki stiki med kontakti akumulatorskih baterij ali kontakti polnilnih adapterjev lahko povzročijo opekline ali požar.
 • Prepovedana sta polnjenje in uporaba poškodovanih akumulatorskih baterij (na primer počenih, polomljenih in zvitih akumulatorskih baterij z udarjenimi in/ali zvitimi kontakti).
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Pri pošiljanju naprave morate akumulatorske baterije izolirati ali pa jih odstraniti iz naprave. Če iz akumulatorskih baterij izteče tekočina, lahko pride do poškodb naprave.
 • Če je akumulatorska baterija občutno prevroča kljub temu, da ni v uporabi, je to lahko znak za okvaro sistema naprave in akumulatorske baterije. Odložite napravo na negorljivo mesto, ki je dovolj oddaljeno od gorljivih materialov, kjer jo lahko opazujete, in počakajte, da se ohladi.

Opis

Pregled izdelka

Rotacijski laser PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Laserski žarek (rotacijska ravnina)
 2. Rotacijska glava
 3. Vizirna naprava
 4. Ročaj
 5. Gumb za sprostitev akumulatorske baterije
 6. Litij-ionska akumulatorska baterija
 7. Indikator napolnjenosti akumulatorske baterije
 8. Polje za upravljanje
 9. Osnovna plošča z navojem 5/8"

Polje za upravljanje PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Tipka in LED-dioda načina nagiba
 2. Tipka in LED-dioda funkcije alarmnega opozorila
 3. Tipka za vrtilno hitrost
 4. LED-dioda za vklop/izklop in samodejno niveliranje
 5. Tipka za vklop/izklop
 6. LED-dioda nadzornega načina (samo pri navpičnem samodejnem niveliranju)
 7. LED-dioda za stanje napolnjenosti akumulatorske baterije

Polje za upravljanje in laserski sprejemnik PRA 30G

Image alternative
 1. Menijska tipka
 2. Zmanjšanje nagiba v levo. Pri PRA 90 navzdol. Navigacija po meniju.
 3. Samodejna naravnava/nadzorni način/funkcija označevanja
 4. Tipka OK
 5. Povečanje nagiba v desno. Pri PRA 90 navzgor. Navigacija po meniju.
 6. Tipka za vklop/izklop
 7. Prikazovalnik
 8. Označevalna zareza
 9. Zaznavalna odprtina

Prikaz laserskega sprejemnika PRA 30G

Image alternative
 1. Oddaljenost laserskega žarka od označevalne zareze
 2. Prikaz glasnosti
 3. Prikaz izklopa območij sevanja
 4. Indikator stanja baterij
 5. Prikaz točnosti
 6. Prikaz položaja sprejemnika, relativno glede na višino laserske ravnine

Namenska uporaba

Opisani izdelek je rotacijski laser z vrtečim se vidnim laserskim žarkom, ki ga lahko upravlja ena oseba. Naprava je namenjena za določanje, prenašanje in preverjanje vodoravnih ravnin, navpičnih in nagnjenih ravnin ter pravih kotov:

 • Ta izdelek uporabljajte samo z litij-ionsko akumulatorsko baterijo Hilti B12/2.6 ali B 12‑30.
 • Za ta izdelek uporabljajte samo polnilnik Hilti C 4⁄12‑50.

Samodejno niveliranje

Samodejno niveliranje se izvede po vklopu naprave. LED-diode kažejo trenutno delovno stanje. Samodejno niveliranje je aktivno in ga je mogoče deaktivirati s tipko Image alternative. Napravo lahko postavite neposredno na tla, na stojalo ali z ustreznimi držali.

Samodejna naravnava

Samodejna naravnava omogoča naravnavanje laserske ravnine na laserski sprejemnik. Rotacijski laser prepozna vsako naravnavo:
 • vodoravno naravnavo v kombinaciji s samodejnim stojalom PRA 90 in laserskim sprejemnikom PRA 30G,
 • nagib po osi X v povezavi z laserskim sprejemnikom PRA 30G,
 • navpično naravnavo v kombinaciji z laserskim sprejemnikom PRA 30G.

Nagib

Nagib je mogoče določiti ročno ali samodejno. Za večje naklone lahko uporabite adapter za nagib PRA 79.

Funkcija nadzora

Rotacijski laser in laserski sprejemnik PRA 30G nadzorujeta naravnavo laserske ravnine. Če se pri naravnavi pojavijo odstopanja, sistem popravi smer laserske ravnine, da bi jo zadržal v ničelni točki sprejemnika. Rotacijski laser popravi vse napake, ki nastanejo zaradi temperaturnih nihanj, vetra ali drugih vplivov. Če je optična zveza med laserskim žarkom in laserskim sprejemnikom prekinjena dalj kot dve minuti, sistem sporoči napako. Funkcijo nadzora je mogoče aktivirati samo pri navpičnih meritvah v meniju AUTO.

Samodejni izklop

Če ne pride do niveliranja, sledi samodejni izklop, ker je rotacijski laser:
 • preveč nagnjen od vodoravne linije (razen v načinu nagiba),
 • mehansko blokiran,
 • zaradi tresljajev ali udarca ni več niveliran,
 • je bila ugotovljena napaka.
Po izklopu se izključi rotacija in vse LED-diode začnejo utripati.

Funkcija alarmnega opozorila

Če se med delovanjem spremeni nivo rotacijskega laserja, preklopi naprava s pomočjo vgrajene funkcije alarmnega opozorila v način opozarjanja. Funkcija alarmnega opozorila se aktivira šele dve minuti po tem, ko je doseženo niveliranje. Če v teh dveh minutah pritisnete katero izmed tipk na polju za upravljanje, traja znova dve minuti, da se funkcija alarmnega opozorila aktivira. Ko je rotacijski laser v načinu opozarjanja:
 • utripajo vse LED-diode,
 • se rotacijska glava ustavi,
 • ugasne laserski žarek.
Občutljivost funkcije alarmnega opozorila lahko nastavljate prek laserskega sprejemnika PRA 30G.
Če na podlagi prihaja do tresljajev ali delate v načinu nagiba, lahko funkcijo alarmnega opozorila izključite s tipko Image alternative.

Način pripravljenosti

Med premori pri delu ali drugimi dejavnostmi lahko uporabite stanje pripravljenosti rotacijskega laserja. Pri tem se ohranijo vse nastavitve laserske ravnine ali nagiba. Stanje pripravljenosti prihrani električno energijo in podaljša čas delovanja akumulatorske baterije.
Način pripravljenosti lahko aktivirate/deaktivirate z laserskim sprejemnikom PRA 30G.
Stanje pripravljenosti je aktivno največ 4 ure. Sistem se po izteku tega časa izklopi.

Izklop območij sevanja

Posebna območja laserskega žarka je mogoče deaktivirati za:
 • zaščito sebe in sodelavcev pred laserskim žarkom,
 • da ne bi prišlo do vpliva na druge meritve v bližini.

Laserski sprejemnik/‌daljinski upravljalnik

Laserski sprejemniki Hilti digitalno prikazujejo razdaljo med laserskim žarkom (lasersko ravnino), ki pada na območje zaznavanja, in označevalno zarezo na laserskem sprejemniku. Laserski žarek zaznajo tudi na večjih razdaljah. PRA 30G lahko uporabite kot laserski sprejemnik in daljinski upravljalnik za rotacijski laser.

Sparitev pribora in naprave

Sparitev pribora in napraveSparitev je povezovanje pribora in naprav prek radijskih valov.
Rotacijski laser in laserski sprejemnik sta ob dobavi že sparjena. Tako je zagotovljena nemotena uporaba v okolici drugih radijsko vodenih naprav.
Dodatni laserski sprejemniki ali samodejna stojala PRA 90 niso pripravljeni na uporabo brez sparitve.

Prikazi LED-diod

Rotacijski laser je opremljen s prikazi LED-diod.
Stanje
Pomen
Vse LED-diode utripajo
Naprava je utrpela sunek, izgubila niveliranje ali pa je prisotna napaka.
LED-dioda samodejnega niveliranja utripa zeleno
Naprava je v fazi niveliranja.
LED-dioda samodejnega niveliranja neprekinjeno sveti zeleno
Naprava je nivelirana/deluje pravilno.
LED-dioda alarmnega opozorila neprekinjeno sveti oranžno
Alarmno opozarjanje je deaktivirano.
LED-dioda kota nagiba neprekinjeno sveti oranžno
Aktiviran je način merjenja nagiba.
LED-dioda nadzora utripa oranžno
Naprava poravna lasersko ravnino na referenčno točko (PRA 30G).
LED-dioda nadzora neprekinjeno sveti oranžno
Naprava je v nadzornem načinu. Naravnava na referenčno točko (PRA 30G) je pravilna.

Prikaz stanja napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije

Litij-ionske akumulatorske baterije imajo indikator napolnjenosti.
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
Svetijo 3 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
Svetita 2 LED-diodi.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
Sveti 1 LED-dioda.
Stanje napolnjenosti: 10 % do 25 %
1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Med delovanjem se napolnjenost prikazuje na polju za upravljanje na napravi.
Med mirovanjem se lahko stanje napolnjenosti prikaže s pritiskom gumba za sprostitev.
Med polnjenjem indikator na akumulatorski bateriji kaže stanje napolnjenosti (glejte navodila za uporabo polnilnika).

Obseg dobave

Rotacijski laser PR 30-HVSG A12, laserski sprejemnik/daljinski upravljalnik PRA 30G, 2 bateriji (AA), tarča PRA 54, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Tehnični podatki

Tehnični podatki o rotacijskem laserju


PR 30-HVSG A12
Nazivna napetost
10,8 V
Nazivni tok
120 mA
Maksimalna relativna vlažnost v zraku
80 %
Maksimalna nadmorska višina uporabe
2.000 m
Doseg sprejema (premer) s PRA 30G
2 m … 300 m
Doseg za komunikacijo (PRA 30G)
200 m
Natančnost pri 10 m (v standardnih okoljskih pogojih MIL‑STD‑810G)
±1,0 mm
Laserski razred
2, vidno
Območje samoniveliranja
±5°
Delovna temperatura
−10 ℃ … 50 ℃
Temperatura skladiščenja
−25 ℃ … 60 ℃
Teža (vključno z akumulatorsko baterijo B12/2.6 oz. B 12‑30)
2,5 kg
Višina pri preizkusu padca (pod standardnimi okoljskimi pogoji MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Razred zaščite v skladu z IEC 60529 (razen za akumulatorsko baterijo in prostor za akumulatorsko baterijo)
IP66
Navpični žarek
Neprekinjen žarek, pravokoten na rotacijsko ravnino
Največja izsevana oddajna moč
7,3 dBm
Frekvenca
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Tehnični podatki o laserskem sprejemniku

Nazivna napetost
3 V
Nazivni tok
150 mA
Maksimalna relativna vlažnost v zraku
80 %
Maksimalna nadmorska višina uporabe
2.000 m
Območje prikaza oddaljenosti
±52 mm
Območje prikaza laserske ravnine
±0,5 mm
Dolžina območja detekcije
≤ 120 mm
Prikaz središča od zgornjega roba ohišja
75 mm
Čas brez zaznavanja do samodejnega izklopa
15 min
Doseg daljinskega upravljalnika (premer) za PR 30‑HVSG A12
2 m … 150 m
Višina pri preizkusu padca v nosilcu sprejemnika PRA 83 (v standardnih okoljskih pogojih v skladu z MIL‑STD‑810G)
2 m
Delovna temperatura
−20 ℃ … 50 ℃
Temperatura skladiščenja
−25 ℃ … 60 ℃
Teža (vključno z baterijami)
0,25 kg
Razred zaščite v skladu z IEC 60529, razen predala za baterije
IP66
Največja izsevana oddajna moč
−0,2 dBm
Frekvenca
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Uporaba rotacijskega laserja

Priprava dela

Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Pravilna uporaba rotacijskega laserja in akumulatorske baterije

Akumulatorska baterija tipa B12 nima razreda zaščite. Akumulatorsko baterijo zavarujte pred dežjem in vlago.
V skladu z direktivami Hilti je akumulatorsko baterijo dovoljeno uporabljati le s pripadajočim izdelkom, pri čemer mora biti vstavljena v predal za baterije.
Image alternative
 1. Slika 1: Delo v vodoravnem načinu.
 2. Slika 2: V načinu nagiba je rotacijski laser treba dvigniti na strani polja za upravljanje.
 3. Slika 3: Skladiščenje ali transport v nagnjenem položaju. Delo v navpični legi.
  • Rotacijski laser držite tako, da predal za baterije ali akumulatorska baterija NISTA obrnjena navzgor in da ne more vstopati vlaga.

Vstavljanje/odstranjevanje akumulatorske baterije

Image alternative
PREVIDNO
Nevarnost električnega udara. Zaradi umazanih kontaktov lahko pride do kratkega stika.
 • Preden akumulatorsko baterijo vstavite v polnilnik, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in naprave ni tujkov.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Če akumulatorska baterija ni vstavljena pravilno, lahko med delom pade iz naprave.
 • Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno vstavljena v napravo, tako da ne bo padla iz nje in s tem ogrožala drugih oseb v bližini.
 1. Vstavite akumulatorsko baterijo, da se varno zaskoči.
  • Rotacijski laser je pripravljen na vklop.
 2. Pritisnite in držite gumb za sprostitev.
 3. Izvlecite akumulatorsko baterijo.

Vklop rotacijskega laserja in delo v vodoravni ravnini

Pred pomembnimi meritvami preverite natančnost rotacijskega laserja, še posebej če vam je padel na tla, če je bil izpostavljen neobičajnim mehanskim vplivom ali po daljši neuporabi.
Image alternative
 1. Rotacijski laser namestite na primerno držalo.
 2. Pritisnite tipko Image alternative.
  • LED-dioda avtomatskega niveliranja sveti zeleno.
  • Ko je doseženo niveliranje, se laserski žarek vklopi in začne vrteti, LED-dioda za samodejno niveliranje pa sveti neprekinjeno.
  Kot držalo lahko uporabite stenski nosilec ali stojalo. Kot nagiba naležne površine je lahko največ ± 5°.

Vodoravna ročna naravnava s stojalom PRA 90

Rotacijski laser je nameščen na samodejno stojalo PRA 90.
Laserski sprejemnik PRA 30G, rotacijski laser in samodejno stojalo PRA 90 so sparjeni.
Laserski sprejemnik PRA 30G in polje za upravljanje samodejnega stojala PRA 90 sta obrnjena drug proti drugemu in imata neposreden vidni kontakt.
Image alternative
 1. Na rotacijskem laserju, laserskem sprejemniku PRA 30G in samodejnem stojalu PRA 90 pritisnite tipko Image alternative.
  • Naprave so pripravljene na uporabo.
 2. Če želite lasersko ravnino prestaviti navzgor, pritisnite tipko Image alternative na laserskem sprejemniku PRA 30G ali smerno tipko „navzgor“ na samodejnem stojalu PRA 90.
 3. Če želite lasersko ravnino prestaviti navzdol, pritisnite tipko Image alternative na laserskem sprejemniku PRA 30G ali smerno tipko „navzdol“ na samodejnem stojalu PRA 90.

Vodoravna samodejna naravnava s stojalom PRA 90

Rotacijski laser je nameščen na samodejno stojalo PRA 90.
Laserski sprejemnik PRA 30G, rotacijski laser in samodejno stojalo PRA 90 so sparjeni.
Laserski sprejemnik PRA 30G in polje za upravljanje samodejnega stojala PRA 90 sta obrnjena drug proti drugemu in imata neposreden vidni kontakt.
Image alternative
 1. Na rotacijskem laserju, laserskem sprejemniku PRA 30G in samodejnem stojalu PRA 90 pritisnite tipko Image alternative.
  • Naprave so pripravljene na uporabo.
 2. Držite označevalno zarezo laserskega sprejemnika PRA 30G na nastavljeni ciljni višini. Laserski sprejemnik PRA 30G lahko držite pri miru ali pa ga pritrdite.
 3. Vklopite samodejno naravnavo z dvojnim klikom tipke Image alternative na laserskem sprejemniku PRA 30G, ali pa izberite funkcijo v meniju AUTO.
  • Samodejno stojalo PRA 90 se pomika gor in dol, dokler ne doseže položaja. Pri tem boste na laserskem sprejemniku zaslišali ponavljajoč se zvočni signal.
  • Ko je položaj dosežen, se rotacijski laser poravna. Ob uspešnem zaključku boste zaslišali 5 sekund dolg zvok. Na kratko se prikaže simbol Image alternative.
  • Če samodejna naravnava ni bila uspešno izvedena, boste zaslišali kratke zvočne signale, simbol Image alternative pa se bo pokazal za krajši čas.
 4. Preverite nastavitev višine na prikazovalniku.
 5. Odstranite laserski sprejemnik PRA 30G.
 6. Samodejno naravnavo lahko predčasno končate z dvojnim klikom tipke Image alternative na laserskem sprejemniku PRA 30G.

Navpična ročna naravnava

Rotacijski laser je navpično varno pritrjen (s stojalom, stenskim nosilcem, adapterjem za pritrditev na fasade ali odre v gradbenih jamah ali pa stoji na zadnjih ročajih). Referenčna točka (A) je nameščena pod glavo laserja (npr. žebelj v odru v gradbeni jami ali barvna točka na tleh).
Laserski sprejemnik PRA 30G in rotacijski laser sta sparjena.
Laserski sprejemnik PRA 30G in sprejemna stran rotacijskega laserja sta obrnjena drug proti drugemu in imata neposreden vidni kontakt. Najboljša sprejemna stran rotacijskega laserja je stran, na kateri je vstavljena akumulatorska baterija.
Image alternative
 1. Na rotacijskem laserju pritisnite tipko Image alternative.
  • Rotacijski laser se naravna in projicira mirujoč, navzdol obrnjen laserski žarek.
 2. Rotacijski laser naravnajte tako, da laserski žarek kaže točno na referenčno točko (A). Referenčna točka ni točka na navpičnici!
 3. Če želite lasersko ravnino prestaviti desno oz. levo, pritisnite tipko Image alternative oz. Image alternative na laserskem sprejemniku PRA 30G.
  • Rotacijski laser se začne vrteti, po tem ko ste pritisnili eno ali drugo smerno tipko.

Navpična samodejna naravnava

Rotacijski laser je navpično varno pritrjen (s stojalom, stenskim nosilcem, adapterjem za pritrditev na fasade ali odre v gradbenih jamah ali pa stoji na zadnjih ročajih). Referenčna točka (A) je nameščena pod glavo laserja (npr. žebelj v odru v gradbeni jami ali barvna točka na tleh).
Laserski sprejemnik PRA 30G in rotacijski laser sta sparjena.
Laserski sprejemnik PRA 30G in sprejemna stran rotacijskega laserja sta obrnjena drug proti drugemu in imata neposreden vidni kontakt. Najboljša sprejemna stran rotacijskega laserja je stran, na kateri je vstavljena akumulatorska baterija.
Image alternative
 1. Na rotacijskem laserju pritisnite tipko Image alternative.
  • Rotacijski laser se naravna in projicira mirujoč, navzdol obrnjen laserski žarek.
 2. Rotacijski laser naravnajte tako, da laserski žarek kaže točno na referenčno točko (A). Referenčna točka ni točka na navpičnici!
 3. Držite označevalno zarezo laserskega sprejemnika PRA 30G na nastavljeni ciljni ravnini (B). Laserski sprejemnik PRA 30G lahko držite pri miru ali pa ga pritrdite.
 4. Vklopite samodejno naravnavo z dvojnim klikom tipke Image alternative na laserskem sprejemniku PRA 30G, ali pa izberite funkcijo v meniju AUTO.
  • Glava laserja se premika levo in desno, dokler ne doseže položaja. Pri tem boste na laserskem sprejemniku zaslišali ponavljajoč se zvočni signal.
  • Ko je položaj dosežen, se rotacijski laser poravna. Na kratko se prikaže simbol Image alternative.
  • Če samodejna naravnava ni bila uspešno izvedena, boste zaslišali kratke zvočne signale, simbol Image alternative pa se bo pokazal za krajši čas.
 5. Dvakrat kliknite na laserski sprejemnik PRA 30G s tipko Image alternative.
  • Med samodejno naravnavo: predčasno končajte samodejno naravnavo.

Navpična samodejna naravnava s funkcijo nadzora

Rotacijski laser je navpično varno pritrjen (s stojalom, stenskim nosilcem, adapterjem za pritrditev na fasade ali odre v gradbenih jamah ali pa stoji na zadnjih ročajih). Referenčna točka (A) je nameščena pod glavo laserja (npr. žebelj v odru v gradbeni jami ali barvna točka na tleh).
Laserski sprejemnik PRA 30G in rotacijski laser sta sparjena.
Laserski sprejemnik PRA 30G in sprejemna stran rotacijskega laserja sta obrnjena drug proti drugemu in imata neposreden vidni kontakt. Najboljša sprejemna stran rotacijskega laserja je stran, na kateri je vstavljena akumulatorska baterija.
 1. Na rotacijskem laserju pritisnite tipko Image alternative.
  • Rotacijski laser se naravna in projicira mirujoč, navzdol obrnjen laserski žarek.
 2. Rotacijski laser naravnajte tako, da laserski žarek kaže točno na referenčno točko (A). Referenčna točka ni točka na navpičnici!
 3. Držite označevalno zarezo laserskega sprejemnika PRA 30G na nastavljeni ciljni ravnini (B). Laserski sprejemnik PRA 30G lahko držite pri miru ali pa ga pritrdite.
 4. Za priklic menija AUTO na PRA 30G pritisnite tipko Image alternative. Začnite samodejno naravnavo s funkcijo nadzora Image alternative.
  • Glava laserja se premika levo in desno, dokler ne doseže položaja. Pri tem boste na laserskem sprejemniku zaslišali ponavljajoč se zvočni signal.
  • Ko je položaj dosežen, se rotacijski laser poravna. Na kratko se prikaže simbol Image alternative in zvočni signal utihne.
  • Rotacijski laser preklopi na nadzorno funkcijo. Manjša odstopanja zaradi zunanjih vplivov se samodejno izravnavajo in laserski žarek ostane na višini označevalne zareze laserskega sprejemnika.
  • Če samodejna naravnava ni bila uspešno izvedena, boste zaslišali kratke zvočne signale, simbol Image alternative pa se bo pokazal za krajši čas.
 5. Laserskega sprejemnika PRA 30G ne odstranite s ciljne ravnine, dokler je aktiviran nadzorni način.
 6. Dvakrat kliknite na laserski sprejemnik PRA 30G s tipko Image alternative.
  • Med samodejno naravnavo: predčasno končajte samodejno naravnavo.
  • Pri aktivni nadzorni funkciji: končajte nadzorno funkcijo.

Ročna nastavitev nagiba

Rotacijski laser je varno montiran ali postavljen, odvisno od načina uporabe.
Laserski sprejemnik PRA 30G in rotacijski laser sta sparjena.
Laserski sprejemnik PRA 30G in sprejemna stran rotacijskega laserja sta obrnjena drug proti drugemu in imata neposreden vidni kontakt. Najboljša sprejemna stran rotacijskega laserja je stran, na kateri je vstavljena akumulatorska baterija.
Image alternative
 1. Rotacijskega laserja ne postavljajte niti na zgornji niti na spodnji rob naklonske ravnine.
 2. Z vizirno pripravo na glavi naravnajte rotacijski laser vzporedno z ravnino nagiba.
 3. Na rotacijskem laserju in laserskem sprejemniku PRA 30G pritisnite tipko Image alternative.
  • Ko je doseženo niveliranje, se laserski žarek vklopi in začne vrteti, LED-dioda za samodejno niveliranje pa sveti neprekinjeno.
 4. Na rotacijskem laserju pritisnite tipko Image alternative.
  • Na rotacijskem laserju neprekinjeno sveti LED-dioda za način nagiba.
  • Na laserskem sprejemniku PRA 30G se pojavi simbol za način nagiba.
 5. Nagnite lasersko ravnino s tipkama Image alternative in Image alternative na laserskem sprejemniku.
  Rotacijski laser pri ročni nastavitvi nagiba lasersko ravnino enkrat poravna in jo nato enkrat fiksira. Upoštevajte, da rotacijski laser nagnjene laserske ravnine ne izravnava glede na morebitna odstopanja, nastala zaradi spremembe okoljskih pogojev in/ali prestavljenega mesta pritrditve. Tresljaji, temperaturne spremembe ali drugi vplivi, do katerih lahko pride tekom dneva, lahko vplivajo na položaj laserske ravnine.

Nastavitev nagiba z adapterjem za nagib PRA 79

Adapter za nagib PRA 79 lahko glede na način uporabe namestite na stojalo ali na stenski nosilec.
Naklonski kot adapterja za nagib PRA 79 je nastavljen na 0°.
 1. Namestite rotacijski laser na adapter za nagib PRA 79. Upoštevajte navodila za adapter za nagib PRA 79. Polje za upravljanje rotacijskega laserja je obrnjeno proti vam.
 2. Rotacijskega laserja ne postavljajte niti na zgornji niti na spodnji rob naklonske ravnine.
 3. Na rotacijskem laserju pritisnite tipko Image alternative.
  • Ko je doseženo niveliranje, se laserski žarek vklopi in začne vrteti, LED-dioda za samodejno niveliranje pa sveti neprekinjeno.
 4. Na rotacijskem laserju pritisnite tipko Image alternative.
  • Na rotacijskem laserju neprekinjeno sveti LED-dioda za način nagiba.
 5. Nastavite želeni naklonski kot na adapterju za nagib PRA 79.
  Rotacijski laser pri ročni nastavitvi nagiba lasersko ravnino enkrat poravna in jo nato enkrat fiksira. Upoštevajte, da rotacijski laser nagnjene laserske ravnine ne izravnava glede na morebitna odstopanja, nastala zaradi spremembe okoljskih pogojev in/ali prestavljenega mesta pritrditve. Tresljaji, temperaturne spremembe ali drugi vplivi, do katerih lahko pride tekom dneva, lahko vplivajo na položaj laserske ravnine.

Samodejna nastavitev nagiba

Rotacijski laser je varno montiran ali postavljen, odvisno od načina uporabe.
Laserski sprejemnik PRA 30G in rotacijski laser sta sparjena.
Laserski sprejemnik PRA 30G in sprejemna stran rotacijskega laserja sta obrnjena drug proti drugemu in imata neposreden vidni kontakt. Najboljša sprejemna stran rotacijskega laserja je stran, na kateri je vstavljena akumulatorska baterija.
Image alternative
 1. Rotacijskega laserja ne postavljajte niti na zgornji niti na spodnji rob naklonske ravnine.
 2. Na rotacijskem laserju in laserskem sprejemniku PRA 30G pritisnite tipko Image alternative.
  • Ko je doseženo niveliranje, se laserski žarek vklopi in začne vrteti, LED-dioda za samodejno niveliranje pa sveti neprekinjeno.
 3. Na rotacijskem laserju pritisnite tipko Image alternative.
  • Na rotacijskem laserju neprekinjeno sveti LED-dioda za način nagiba.
  • Na laserskem sprejemniku PRA 30G se pojavi simbol za način nagiba.
 4. Označevalno zarezo laserskega sprejemnika PRA 30G namestite na drugi rob naklonske ravnine.
 5. Vklopite samodejno naravnavo z dvojnim klikom tipke Image alternative na laserskem sprejemniku PRA 30G, ali pa izberite funkcijo v meniju AUTO.
  • Rotacijski laser samodejno nagiba lasersko ravnino po osi X, dokler ne doseže označevalne zareze laserskega sprejemnika PRA 30G. Pri tem boste na laserskem sprejemniku zaslišali ponavljajoč se zvočni signal.
  • Ko je položaj dosežen, se rotacijski laser poravna po osi Y. Ob uspešnem zaključku boste zaslišali 5 sekund dolg zvok. Na kratko se prikaže simbol Image alternative.
  • Če samodejna naravnava ni bila uspešno izvedena, boste zaslišali kratke zvočne signale, simbol Image alternative pa se bo pokazal za krajši čas.
 6. Samodejni nagib lahko predčasno končate z dvojnim klikom tipke Image alternative na laserskem sprejemniku PRA 30G.
  Če rotacijski laser samodejno vklopi iskanje v napačni smeri, pritisnite tipko Image alternative za spremembo smeri iskanja.

Ročna funkcija Scanline

 1. Na rotacijskem laserju pritisnite tipko Image alternative.
 2. Postavite lasersko ravnino v želeni položaj/višino. Funkcija Scanline je na voljo v vodoravnem načinu, v navpičnem načinu in v načinu nagiba.
 3. Na enoti PRA 30G pritisnite tipko Image alternative, da prikličete meni.
 4. Izberite točko menija Funkcija Scanline Image alternative.
 5. V podmeniju za nastavitev širine linije lahko nastavljate širino skenirne linije v štirih stopnjah.
 6. S simboloma Image alternative in Image alternative lahko premaknete skenirno linijo v levo ali v desno. Za to ni več potrebno, da je laserski sprejemnik na mestu laserskega žarka.

Samodejna funkcija Scanline

 1. Na rotacijskem laserju pritisnite tipko Image alternative.
 2. Postavite lasersko ravnino v želeni položaj/višino. Funkcija Scanline je na voljo v vodoravnem načinu, v navpičnem načinu in v načinu nagiba.
 3. Za priklic menija AUTO na PRA 30G pritisnite tipko Image alternative.
 4. Zaženite samodejno funkcijo Scanline Image alternative.
 5. Postavite laserski sprejemnik v želeni položaj. Rotacijski laser samodejno omeji žarek na skrajšano linijo v območju laserskega sprejemnika.
  Širino skenirna linije lahko nastavite v meniju na enoti PRA 30G. Ožja kot je skenirna linija, svetlejša bo.
 6. V točki menija Funkcija Scanline lahko s simboloma Image alternative in Image alternative premaknete linijo v levo in v desno. Za to ni več potrebno, da je laserski sprejemnik na mestu laserskega žarka.

Deaktiviranje funkcije alarmnega opozorila

 1. Na rotacijskem laserju pritisnite tipko Image alternative.
 2. Pritisnite tipko Image alternative .
  • Če LED-dioda za deaktiviranje funkcije alarmnega opozorila sveti neprekinjeno, je funkcija deaktivirana.
  Za vrnitev v standardni način rotacijski laser izklopite in ponovno vklopite.

Uporaba laserskega sprejemnika

Vstavljanje baterij v laserski sprejemnik

Image alternative
 • Vstavite baterije v laserski sprejemnik.
  Uporabljajte le baterije, proizvedene v skladu z mednarodnimi standardi.

Sparitev rotacijskega laserja in laserskega sprejemnika PRA 30G

 1. Obe napravi postavite na oddaljenost pribl. 0,5 m. Na obeh napravah držite tipko Image alternative najmanj 3 sekunde.
  • Uspešna sparitev se na rotacijskem laserju potrdi z utripanjem vseh LED-diod, na laserskem sprejemniku PRA 30G pa z oddanim zvokom. Na laserskem sprejemniku se na kratko pokažeta simbola Image alternative in Image alternative.
  • Napravi sta sparjeni.
  • Rotacijski laser in laserski sprejemnik se izklopita.
 2. Ponovno vklopite napravi.

Sparitev stojala PRA 90 in laserskega sprejemnika PRA 30G

 1. Obe napravi postavite na oddaljenost pribl. 0,5 m. Na obeh napravah držite tipko Image alternative najmanj 3 sekunde.
  • Uspešna sparitev se na samodejnem stojalu PRA 90 potrdi z utripanjem vseh LED-diod, na laserskem sprejemniku PRA 30G pa z oddanim zvokom. Na laserskem sprejemniku se na kratko pokažeta simbola Image alternative in Image alternative.
  • Napravi sta sparjeni.
  • Samodejno stojalo in laserski sprejemnik se izklopita.
 2. Ponovno vklopite napravi.
  • Na laserskem sprejemniku bosta prikazana rotacijski laser in samodejno stojalo.

Sprejem laserskega žarka z laserskim sprejemnikom

 1. Na laserskem sprejemniku pritisnite tipko Image alternative.
 2. Laserski sprejemnik namestite z zaznavalno odprtino neposredno v ravnini laserskega žarka.
 3. Laserski sprejemnik med naravnavanjem držite pri miru in pazite na neoviran prostor med laserskim sprejemnikom in rotacijsko napravo.
  • Sprejem laserskega žarka je javljen optično in zvočno.
  • Laserski sprejemnik prikazuje razdaljo od rotacijskega laserja.
  • Laserski sprejemnik je možno uporabljati za razdalje (polmere) do 300 m.

Pojasnitev menijskih možnosti

 • Za priklic menija pritisnite tipko Image alternative.
 • Za premikanje po meniju uporabite tipki Image alternative in Image alternative.
 • Izbrani simbol je prikazan na črnem ozadju. Na primer: Image alternative
 • Aktivna nastavitev je označena s črnim okvirjem. Na primer: Image alternative
 • Za potrditev izbire pritisnite tipko Image alternative.
Glavni meni
Image alternative Funkcija označevanja
Image alternative Hitrost vrtenja
Image alternative Nastavitve rotacijskega laserja
Image alternative Nastavitve laserskega sprejemnika
Image alternative Informacije
Image alternative Nazaj. Vrnitev v nadrejeno raven ali izhod iz menija brez sprememb.
Meni Funkcija označevanja
Image alternative Meni Nastavitev širine linije (prikazana je trenutno nastavljena širina)
Image alternative Premik linije v levo
Image alternative Premik linije v desno
Podmeni Nastavitev širine linije
Image alternative Široka
Image alternative Srednja
Image alternative Ozka
Image alternative Točka
Meni Hitrost vrtenja
Image alternative 300 vrtljajev na minuto
Image alternative 600 vrtljajev na minuto
Image alternative 1200 vrtljajev na minuto
Meni Nastavitve rotacijskega laserja
Image alternative Način pripravljenosti
Image alternative Alarmno opozorilo
Image alternative Izklop območij sevanja
Podmeni Alarmno opozorilo
Image alternative 1. stopnja, visoka občutljivost
Image alternative 2. stopnja, srednja občutljivost
Image alternative 3. stopnja, majhna občutljivost
Podmeni Način pripravljenosti
Image alternative Način pripravljenosti vključen
Image alternative Način pripravljenosti izključen
Podmeni Izklop območij sevanja
Image alternative Primer: aktivirano območje sevanja zgoraj levo
Image alternative Primer: deaktivirano območje sevanja zgoraj levo
Image alternative Ostala območja sevanja lahko aktivirate in deaktivirate na enak način.
Meni Nastavitve laserskega sprejemnika
Image alternative Glasnost
Image alternative Točnost
Podmeni Glasnost
Image alternative Izklop zvoka
Image alternative 1. stopnja glasnosti
Image alternative 2. stopnja glasnosti
Image alternative 3. stopnja glasnosti
Podmeni Točnost
Image alternative 1 mm
Image alternative 2 mm
Image alternative 5 mm
Image alternative 10 mm
Image alternative 25 mm
Meni Informacije
Image alternative Različice programske opreme
Image alternative Servisni termin
Image alternative QR-koda
Meni AUTOEnkrat pritisnite tipko Image alternative, da prikličete meni AUTO.
Image alternative Samodejna naravnava
Image alternative Samodejna naravnava s funkcijo nadzora
Image alternative Samodejna funkcija Scanline

Laserski sprejemnik z držalom PRA 83

Image alternative
 1. Laserski sprejemnik z zgornje strani poševno vstavite v gumijasti tulec izdelka PRA 83.
 2. Nato vstavite laserski sprejemnik v gumijasti tulec, tako da bo ta popolnoma obdajal laserski sprejemnik.
 3. Gumijasti tulec namestite na magnetno držalo.
 4. Pritisnite tipko Image alternative.
 5. Odvijte vrtljivi ročaj držala.
 6. Nosilec sprejemnika PRA 83 pritrdite na teleskopski oz. nivelirni drog in privijte vrtljivi ročaj, da ga fiksirate.
  • Laserski sprejemnik je pripravljen na merjenje.

Laserski sprejemnik z držalom PRA 80

Image alternative
 1. Odprite zapiralo na PRA 80 in vstavite laserski sprejemnik.
 2. Zaprite zapiralo na PRA 80.
 3. Pritisnite tipko Image alternative.
 4. Odvijte vrtljivi ročaj držala.
 5. Nosilec sprejemnika PRA 80 pritrdite na teleskopski oz. nivelirni drog in privijte vrtljivi ročaj, da ga fiksirate.
  • Laserski sprejemnik je pripravljen na merjenje.

Laserski sprejemnik z držalom PRA 81

Image alternative
 1. Odprite zapiralo na PRA 81 in vstavite laserski sprejemnik.
 2. Zaprite zapiralo na PRA 81.
 3. Pritisnite tipko Image alternative.
 4. Laserski sprejemnik namestite z zaznavalno odprtino neposredno v ravnini laserskega žarka.
 5. Laserski sprejemnik namestite tako, da bo prikazana oddaljenost 0 .
 6. Izmerite želeno razdaljo z merilnim trakom.

Nega in vzdrževanje

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega naprave
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Preprečite vdor vlage.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Akumulatorskega orodja ne uporabljajte, če je poškodovano in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Čiščenje izstopnega okenca za laserski žarek
 • Odpihnite prah z izstopnega okenca za laserski žarek.
 • Izstopnega okenca za laserski žarek se ne dotikajte s prsti.
  Pregrob material za čiščenje lahko opraska steklo in s tem poslabša natančnost naprave. Za čiščenje ne uporabljajte drugih tekočin razen alkohola in vode, ker lahko poškodujejo plastične dele.
  Opremo sušite ob upoštevanju temperaturnih mej, ki so navedene v tehničnih podatkih.

Servisna služba za merilno tehniko Hilti

Servisna služba za merilno tehniko Hilti izvede preverjanje in v primeru odklona ponovno vzpostavitev in preverjanje skladnosti naprave s specifikacijami. Skladnost s specifikacijami v trenutku preverjanja se pisno potrdi s servisnim certifikatom. Priporočamo vam:
 • Izberite ustrezen interval za preverjanja glede na pogostost in način uporabe.
 • Po izredni uporabi naprave se pred pomembnimi deli, v vsakem primeru pa vsaj enkrat na leto, izvede preverjanje pri servisni službi merilne tehnike Hilti .
Kljub preverjanju pri servisni službi za merilno tehniko Hilti mora uporabnik nujno preverjati napravo pred in med uporabo.

Preverjanje točnosti merjenja

Da bi lahko izpolnjevala tehnične specifikacije, je treba napravo redno preverjati (najmanj pred vsakim večjim/pomembnim merjenjem)!
Po padcu naprave z velike višine je treba preveriti njeno delovanje. Da je delovanje naprave brezhibno, je mogoče sklepati, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 • Višina padca ni prekoračila vrednosti, ki je navedena v tehničnih podatkih.
 • Naprava je tudi pred padcem delovala brezhibno.
 • Naprava se pri padcu ni mehansko poškodovala (npr. se ni polomila pentaprizma).
 • Naprava med delom ustvarja vrteči se laserski žarek.

Preverjanje vodoravne glavne in prečne osi

Image alternative
 1. Stojalo namestite pribl. 20 m od stene in glavo stojala s pomočjo vodne tehtnice naravnajte vodoravno.
 2. Napravo montirajte na stojalo in glavo naprave s pomočjo ciljne zareze usmerite na steno.
 3. Slika a: S pomočjo sprejemnika označite točko (točka 1) na zidu.
 4. Zavrtite napravo okoli njene osi v smeri urnega kazalca za 90°. Pri tem ni dovoljeno spremeniti višine naprave.
 5. Slika b: S pomočjo laserskega sprejemnika označite drugo točko (točka 2) na zidu.
 6. Sliki c in d: Oba prejšnja koraka ponovite še dvakrat in točki 3 in 4 s sprejemnikom označite na zidu.
  Pri skrbni izvedbi mora biti navpična razdalja med označenima točkama 1 in 3 (glavna os) oz. točkama 2 in 4 (prečna os) vedno < 2 mm (pri 20 m). Pri večjih odstopanjih pošljite napravo na servis Hilti za umerjanje.

Preverjanje navpične osi

Image alternative
 1. Napravo namestite v navpičen položaj na čim bolj ravnih tleh pribl. 1 do 10 m od stene.
 2. Ročaje poravnajte vzporedno s steno.
 3. Vklopite napravo in na tleh označite referenčno točko (R).
 4. S pomočjo sprejemnika označite točko (A) na spodnjem koncu stene.
 5. S pomočjo sprejemnika označite točko (B) pribl. 10 m visoko.
 6. Obrnite napravo za 180° in jo poravnajte na referenčno točko (R) na tleh in na spodnjo označevalno točko (A) na steni. Za to lahko uporabite tudi samodejno naravnavo.
 7. Samodejno naravnajte navpično lasersko ravnino.
 8. S pomočjo sprejemnika označite točko (C) pribl. 10 m visoko.
  • Pri skrbni izvedbi mora biti vodoravna razdalja med obema označenima točkama (B) in (C) < 2 mm (pri 10 m). Pri večjih odstopanjih pošljite napravo na servis Hilti za umerjanje.

Transport in skladiščenje

Transport in skladiščenje

Transport akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorsko baterijo/akumulatorske baterije.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.
Skladiščenje akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij
  OPOZORILO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Izdelek in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem skladiščenju preverite, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Akumulatorska baterija ni povsem vstavljena.
 • Akumulatorska baterija se mora zaskočiti s slišnim klikom.
Akumulatorska baterija je izpraznjena.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Na napravi je prišlo do napake.
 • Izklopite in znova vklopite napravo. Če napaka ne izgine, se obrnite na servis Hilti .
Akumulatorska baterija se prazni hitreje kot običajno.
Zelo nizka temperatura okolice.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje na sobno temperaturo.
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči slišno.
Zaskočni mehanizem na akumulatorski bateriji je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in ponovno vstavite akumulatorsko baterijo.
Močno segrevanje naprave ali akumulatorske baterije.
Električna napaka
 • Napravo takoj izključite, odstranite akumulatorsko baterijo in jo opazujte, počakajte, da se ohladi ter se obrnite na servis Hilti .
Image alternative
Težka napaka. Na rotacijskem laserju utripajo vse LED-diode.
Težka napaka. Sporočilo se vedno prikaže skupaj s pripadajočim simbolom.
 • Nadaljnje delo ni mogoče. Izklopite in znova vklopite vse naprave.
Image alternative
Opozorilo
Opozorilno sporočilo se vedno prikaže skupaj s pripadajočim simbolom.
 • Poiščite ustrezno rešitev za prikazani simbol.
Image alternative
Paritev ni uspela
Sparitev rotacijskega laserja in laserskega sprejemnika ni mogoča.
 • Natančno upoštevajte navodila za sparitev naprav.
Image alternative
Paritev ni uspela
Sparitev stojala in laserskega sprejemnika je mogoča.
 • Natančno upoštevajte navodila za sparitev naprav.
Image alternative
Alarmno opozorilo
Sprožila se je funkcija alarmnega opozorila.
 • Poskrbite za stabilen položaj rotacijskega laserja brez tresljajev.
 • Spremenite občutljivost funkcije alarmnega opozorila.
Image alternative
Opozorilo na položaj laserja
Laser je premočno nagnjen, niveliranje ni možno.
 • Laser premaknite v čim bolj pokončen položaj.
Image alternative
Opozorilo na nagib
Laserski sprejemnik zunaj samodejnega območja nagiba.
Image alternative
Opozorilo na način nadzora
Funkcija nadzora ni na voljo ali je prekinjena.
 • Preverite postavitev rotacijskega laserja in laserskega sprejemnika ter po potrebi na novo poravnajte napravi.
 • Odstranite ovire iz laserske ravnine.
 • Nato vnovič zaženite funkcijo nadzora.
Image alternative
Opozorilo na nastavitev višine
Samodejna nastavitev višine ni mogoča.
 • Stojalo ni sparjeno. Sparite stojalo, rotacijski laser in laserski sprejemnik.
 • Vklopite stojalo.
 • Vklopite rotacijski laser.
Image alternative
Napolnjenost akumulatorske baterije na rotacijskem laserju je nizka.
Napolnjenost akumulatorske baterije na rotacijskem laserju je nizka.
 • Napolnite akumulatorsko baterijo.
Image alternative
Napolnjenost akumulatorske baterije v laserskem sprejemniku je nizka.
Napolnjenost akumulatorske baterije v laserskem sprejemniku je nizka.
 • Napolnite akumulatorsko baterijo.
Image alternative
Napolnjenost akumulatorske baterije v stojalu je nizka.
Napolnjenost akumulatorske baterije v stojalu je nizka.
 • Napolnite akumulatorsko baterijo.
Image alternative
Stanje pripravljenosti je vklopljeno.
Naprava je v stanju pripravljenosti.

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Image alternative
Na spodnji povezavi najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r7677226.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .