Jezik

SL 2-A12
SL 2-A22

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Opozorilo! Pred uporabo izdelka se prepričajte, da ste prebrali in razumeli navodila za uporabo, priložena izdelku, vključno z navodili, varnostnimi in drugimi opozorili, slikami in specifikacijami. Predvsem se seznanite z vsemi navodili, varnostnimi in drugimi opozorili, slikami, specifikacijami, sestavnimi deli in funkcijami. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb. Shranite navodila za uporabo, vključno z vsemi navodili ter varnostnimi in drugimi opozorili, za kasnejšo uporabo.
 • Priložena navodila za uporabo ustrezajo tehničnim standardom v času tiska. Aktualna različica je vedno na voljo na spletu na strani z izdelki Hilti. Odprite povezavo ali poskenirajte kodo QR v teh navodilih za uporabo, ki je označena s simbolom Image alternative.
 • Izdelek predajte drugi osebi le s temi navodili za uporabo.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, specifični za izdelek

Simboli

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Ne glejte v vir svetlobe.
Image alternative Izdelek podpira brezžični prenos podatkov, ki je združljiv z napravami iOS in Android.
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Akumulatorska svetilka
  SL2-A12 | SL2-A22
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo certifikacijskega organa si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Pomembna varnostna opozorila

OPOZORILO! NAVODILA ZA UPORABO PREBERITE V CELOTI. Posledice neupoštevanja navodil so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe. PROSIMO, DA TA NAVODILA SKRBNO SHRANITE.

Skrbno ravnanje in uporaba

 • Izdelek uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Izdelka nikoli na noben način ne spreminjajte.
 • Napravo lahko otroci od 8. leta starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi sposobnostmi ter pomanjkanjem znanja in izkušenj uporabljajo zgolj pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
 • Izdelka ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.
 • Naprave ne uporabljajte na prostem.
 • Ne uporabljajte pribora, ki ga proizvajalec ni posebej predvidel in priporočil za to električno orodje. Če lahko pribor pritrdite na svoje električno orodje, to še ne pomeni, da je njegova uporaba varna.
 • Zamenjajte celotno akumulatorsko svetilko, ko vir svetlobe doseže konec svoje življenjske dobe. Vira svetlobe te akumulatorske svetilke ni mogoče zamenjati.
 • Ne glejte v žarek in ne usmerjajte ga v ljudi.
 • Zavarujte napravo pred dežjem in vlago. Vdor vode v električno napravo povečuje tveganje električnega udara.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servis Hilti .

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Nastavljiv tečaj
 2. Pokrovček za LED-diodo
 3. LED-dioda
 4. Pogrezljiv kavelj
 5. Samodejno stikalo
 6. Stikalo za preklop med 3 načini delovanja
 7. Ročaj
 8. Akumulatorska baterija
 9. Gumb za sprostitev akumulatorske baterije

Namenska uporaba

Opisan izdelek je akumulatorska svetilka. Namenjena je osvetlitvi gradbišča. Izdelek uporabljajte samo v suhem okolju.

SL 2-A12

Za ta izdelek uporabljajte zgolj litij-ionske akumulatorske baterije Hilti iz vrste modelov B 12.

 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike podjetja Hilti serije C 4/36 s polnilnim adapterjem CA-B12 ali polnilnike serije C 4/12-50.

SL 2-A22

Za ta izdelek uporabljajte zgolj Hilti -jeve litij-ionske akumulatorske baterije iz vrste modelov B 22.

 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike serije C4/36 podjetja Hilti .

Indikator napolnjenosti

Napolnjenost litij-ionskih akumulatorskih baterij se prikaže po rahlem pritisku enega od obeh gumbov za sprostitev akumulatorske baterije (največ do občutnega upora).
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
Svetijo 3 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
Svetita 2 LED-diodi.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
Sveti 1 LED-dioda.
Stanje napolnjenosti: 10 % do 25 %
1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Pri utripajočih LED-diodah indikatorja napolnjenosti akumulatorskih baterij, prosimo, upoštevajte navodila v poglavju Iskanje napak.

Stikalo za preklop med 3 načini delovanja

Svetilnost nastavite s stikalom za preklop med 3 načini delovanja.
Stanje
Pomen
Enkratni pritisk
Svetilke svetijo z maksimalno svetilnostjo.
Dvakratni pritisk
Svetilke svetijo s srednjo svetilnostjo.
Trikratni pritisk
Svetilka je izključena.

Obseg dobave:

Akumulatorska svetilka, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti ali na spletu: www.hilti.com

Tehnični podatki

Tehnični podatki


SL 2-A12
SL 2-A22
Napetost
10,8 V
21,6 V
Svetlost
500 lm
500 lm
Teža
0,65 kg
(1,43 lb)
1,3 kg
(2,9 lb)

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
10,8 V
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
21,6 V
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Uporaba

Priprava dela

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nenamernega vklopa!
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je pripadajoči izdelek izklopljen.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora odstranite akumulatorsko baterijo.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Vstavljanje akumulatorske baterije

PREVIDNO
Nevarnost električnega udara. Zaradi umazanih kontaktov lahko pride do kratkega stika.
 • Preden akumulatorsko baterijo vstavite v izdelek se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in na stikih na izdelku ni tujkov.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Če akumulatorska baterija ni vstavljena pravilno, lahko med delom pade iz orodja.
 • Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno vstavljena v izdelek, tako da ne bo padla iz njega in s tem ogrožala drugih oseb v bližini.
 • Vstavite akumulatorsko baterijo in preverite, ali je ta pravilno in varno nameščena v napravi.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite oba gumba za sprostitev.
 2. Akumulatorsko baterijo izvlecite iz izdelka v smeri nazaj.

Razklop glave svetilke

 1. Izvlecite pogrezljiv kavelj.
  Če napravo obesite za pogrezljiv kavelj, upoštevajte nosilnost kavlja, na katerega obešate napravo.
 2. Razklopite glavo svetilke.

Obračanje glave svetilke

 • Zavrtite glavo svetilke v želen položaj.
  Glavo svetilke lahko vzdolž osi vrtite v obe smeri. Pazite na to, da ob končne prislone ne boste pritiskali s silo.

Vklop

 1. Zavrtite glavo svetilke v želen položaj.
 2. S pritiskom na stikalo za preklop med 3 načini delovanja izberite želen način delovanja.

Nega in vzdrževanje

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega izdelka
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Morebitne prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Za čiščenje kontaktov izdelka uporabite čisto in suho krpo.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Nikoli ne uporabite akumulatorske baterije z zamašenimi prezračevalnimi režami. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Poskrbite, da akumulatorska baterija ne bo prekomerno izpostavljena prahu ali umazaniji. Akumulatorske baterije nikoli ne izpostavljajte visoki vlagi (npr. s potapljanjem v vodo ali puščanjem na dežju).
  Če je akumulatorska baterija premočena, ravnajte z njo kot s poškodovano akumulatorsko baterijo. Izolirajte jo v negorljivi posodi in se obrnite na servisno službo Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme priti v stik z oljem in maščobo iz drugih virov. Ne dovolite, da se na akumulatorski bateriji nabira prah ali umazanija. Akumulatorsko baterijo očistite s suho, mehko ščetko ali čisto, suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
  Ne dotikajte se kontaktov akumulatorske baterije in ne odstranjujte tovarniško nameščenega sloja maščobe s kontaktov.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora Hilti najdete v vašem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Transport in skladiščenje

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorsko baterijo/akumulatorske baterije.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.
Skladiščenje
  OPOZORILO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Izdelek in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Pomoč pri motnjah

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči s slišnim dvojnim klikom.
Zaskočni mehanizem na akumulatorski bateriji je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in vstavite akumulatorsko baterijo.
1 LED-dioda utripa.
Naprava ne deluje.
Akumulatorska baterija je izpraznjena.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Akumulatorska baterija je prehladna ali prevroča.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje ali ohladi na sobno temperaturo.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .