Jezik

TE 6-A22

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli

Na izdelku so lahko uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Vrtanje brez udarcev
Image alternative Vrtanje z udarci (udarno vrtanje)
Image alternative Dletenje
Image alternative Pozicioniranje dleta
Image alternative Vrtenje v desno/levo
Image alternative Število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Enosmerni tok
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.
Image alternative Naprava podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Vrtalno kladivo
  TE 6‑A22
  Generacija
  04
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med nošenjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo delov ali preden orodje odložite, odstranite akumulatorsko baterijo. Ta previdnostni ukrep onemogoča nenameren zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem naprave oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo . Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovani del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
Uporaba akumulatorskega orodja in ravnanje z njim
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Za pogon električnih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije. Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto spirajte z vodo. Če pride tekočina v oči, po spiranju poiščite zdravniško pomoč.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostna navodila za kladiva

 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba kontrole nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine . Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.

Dodatna varnostna opozorila za vrtalno kladivo

Varnost oseb
 • Izdelek uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Orodja nikoli na noben način ne spreminjajte.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba kontrole nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del. Odlomljeni delci lahko padejo in pri tem poškodujejo druge osebe.
 • Orodje vedno držite z obema rokama za predvidena ročaja. Ročaja morata biti suha in čista.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov - nevarnost poškodb!
 • Med uporabo orodja nosite ustrezna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice in lahko masko za zaščito dihal.
 • Tudi pri menjavanju nastavkov nosite zaščitne rokavice. Če se dotaknete nastavkov, se lahko urežete in opečete.
 • Uporabljajte zaščito za oči. Drobci, ki odletavajo, lahko poškodujejo telo in oči.
 • Pred pričetkom dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Pri delu z orodjem uporabljajte le industrijske sesalnike z uradno potrjenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom. Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv.
 • Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta in po potrebi nosite masko za zaščito dihal, ki je namenjena za zaščito pred določenim prahom. Stik s prahom ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzročita alergične reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancerogen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z materialom, ki vsebuje azbest, smejo delajo le strokovnjaki.
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko vibracije povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah in zapestjih.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na orodju lahko povzročijo električni udar, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Če nastavek blokira, električno orodje takoj izključite. Orodje se lahko obrne postrani.
 • Preden orodje odložite, počakajte, da se ustavi.

Varnostna opozorila za modul za prah

 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na orodju.
 • Uporabljajte zaščito za dihala, ki prahu, ki nastane pri vrtanju in servisnih delih, prepreči dostop do obraza in dihalnih poti.
 • Tudi ko je modul za prah nameščen, vedno uporabljajte stranski ročaj vrtalnega kladiva Hilti .

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte posebne smernice za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Odložite izdelek na negorljivo mesto, ki je dovolj oddaljeno od gorljivih materialov, kjer ga lahko opazujete, in počakajte, da se ohladi. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Pokrov za zaščito pred prahom
 2. Vpenjalna glava
 3. Blokada nastavka
 4. Omejevalnik globine
 5. Stikalo za izbiro funkcije
 6. Stikalo za izbiro vrtenja v desno/levo z zaporo vklopa
 7. Krmilno stikalo
 8. Ročaj
 9. Gumbi za sprostitev akumulatorske baterije
 10. Prikaz stanja napolnjenosti in napak (litij-ionska akumulatorska baterija)
 11. Akumulatorska baterija
 12. Priključek modula za prah TE DRS-6-A(02)
 13. Stranski ročaj
 14. Osvetlitev delovnega območja

Namenska uporaba

Opisan izdelek je akumulatorsko vrtalno kladivo. Primerno je za udarno vrtanje v beton in zidove, za vrtanje v jeklo, les in zidove ter za privijanje in odvijanje vijakov. Orodje lahko uporabljate tudi za preprostejše dletenje zidu in dodelave na betonu.

 • Za ta izdelek uporabljajte zgolj litij-ionske akumulatorske baterije Hilti iz vrste modelov B 22.

 • Za ta izdelek uporabljajte le litij-ionske akumulatorske baterije serije B22 podjetja Hilti .

Prikaz litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije in motnje orodja so prikazane na indikatorju litij-ionske akumulatorske baterije. Prikaz stanja napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije se prikaže po pritisku ene od obeh tipk za sprostitev akumulatorske baterije.
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
Svetijo 3 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
Svetita 2 LED-diodi.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
Sveti 1 LED-dioda.
Stanje napolnjenosti: 10 % do 25 %
1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Med uporabo krmilnega stikala in do 5 sekund po tem, ko ga izpustite, stanja napolnjenosti ni mogoče odčitavati. Pri utripajočih LED-diodah indikatorja akumulatorskih baterij upoštevajte navodila v poglavju Iskanje napak.

Obseg dobave

Vrtalno kladivo, stranski ročaj, omejevalnik globine, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti ali na spletu: www.hilti.com .

Tehnični podatki

Vrtalno kladivo


TE 6‑A22
Nazivna napetost
21,6 V
Teža v skladu z EPTA Procedure 01 vključno z akumulatorsko baterijo B22⁄8.0
3,8 kg
Število vrtljajev v prostem teku
1.050 vrt/min
Območje vrtanja v beton/zid (udarno vrtanje)
5 mm … 20 mm
Območje vrtanja v les (s polnim svedrom)
3 mm … 20 mm
Območje vrtanja v kovino (s polnim svedrom)
3 mm … 13 mm

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 60745

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti ravni hrupa
Raven zvočne moči (L WA)
100 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (K WA)
3 dB(A)
Raven emisije zvočnega tlaka (L pA)
89 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (K pA)
3 dB(A)
Vrednosti tresljajev
Udarno vrtanje v beton (a h, HD)
13,4 m/s²
Vrtanje v kovino (a h, D)
2,1 m/s²
Dletenje (a h, CHeq)
6,3 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
21,6 V
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Uporaba

Priprava dela

PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi nenamernega vklopa!
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je pripadajoči izdelek izklopljen.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora odstranite akumulatorsko baterijo.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Vstavljanje akumulatorske baterije

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Nenameren vklop vrtalnega kladiva.
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je vrtalno kladivo izključeno in da je stikalo za preklop vrtenja v levo/desno v sredinskem položaju (zapora vklopa).
Image alternative
 1. Akumulatorsko baterijo vstavite v držalo orodja, da se slišno zaskoči.
 2. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

Image alternative
 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Akumulatorsko baterijo izvlecite v smeri nazaj.

Montaža stranskega ročaja

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Izguba nadzora nad vrtalnim kladivom.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno nameščen in ustrezno pritrjen. Preverite, ali zatezni trak leži v zanj predvidenem utoru na orodju.
Image alternative
 1. Zavrtite ročaj, da sprostite držalo (zatezni trak) stranskega ročaja.
 2. Potisnite omejevalnik globine s sprednje strani v za to predvideni vodilni odprtini.
 3. Zavrtite ročaj, da držalo (zatezni trak) stranskega ročaja napnete.

Montaža in nastavitev omejevalnika globine

Image alternative
 • Po potrebi namestite in nastavite omejevalnik globine.

Montaža/demontaža vpenjalne glave

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Če je omejevalnik globine nameščen, a ni v uporabi, lahko ovira uporabnika.
 • Odstranite omejevalnik globine z orodja.
Image alternative
 • Namestite/odstranite vpenjalno glavo.

Vstavljanje nastavka

Image alternative
 1. Natični del nastavka rahlo namažite z mastjo.
  • Uporabljajte le originalno mast Hilti . Neustrezna mast lahko poškoduje orodje.
 2. Vtaknite nastavek v vpenjalno glavo do prislona, da se zaskoči.
 3. Po vstavitvi povlecite nastavek, da se prepričate, ali je pravilno nameščen.
  • Izdelek je pripravljen na obratovanje.

Odstranjevanje nastavka

Image alternative
 • Povlecite zaporo nastavka nazaj do prislona in izvlecite nastavek.

Dela nad glavo

Image alternative
 • Namestite obroček za zajemanje prahu DCD za dela nad glavo.

Pozicioniranje dleta

Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v ta položaj Image alternative.

Delo

POZOR
Nevarnost poškodb zaradi napačne uporabe!
 • Stikala za smer vrtenja in/ali izbiro funkcije ne pritiskajte med delovanjem.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Stikalo za izbiro funkcije

Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij vedno nastavite v želen položaj.
  • Stikala za izbiro funkcij ni dovoljeno aktivirati med obratovanjem. Nevarnost poškodb!

Vrtenje v desno/levo

Image alternative
 • Nastavite stikalo za izbiro vrtenja v desno/levo na želeno smer vrtenja.

Vrtanje brez udarcev

 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v ta položaj Image alternative.

Udarno vrtanje

 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v ta položaj Image alternative.

Dletenje

 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v ta položaj Image alternative.
  • Za optimalno hlajenje motorja izberite vrtenje v desno (smer vrtenja).

Nega in vzdrževanje

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega orodja
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Preprečite vdor vlage.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Čiščenje pokrova za zaščito pred prahom

 • Pokrov za zaščito pred prahom na vpenjalni glavi redno čistite s čisto, suho krpo.
 • Tesnilo previdno obrišite in ga na tanko namažite z mastjo Hilti .
 • Če je tesnilo poškodovano, zamenjajte pokrov za zaščito pred prahom.

Transport in skladiščenje

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorski bateriji.
 • Akumulatorske baterije nikoli ne prevažajte nezaščitene med drugimi predmeti.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem prevozu najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.
Skladiščenje
  PREVIDNO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Orodje in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklenimi površinami.
 • Orodje in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem skladiščenju najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Vrtalno kladivo ni pripravljeno na delovanje

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
LED-diode na akumulatorski bateriji ne prikazujejo ničesar.
Akumulatorska baterija ni povsem vstavljena.
 • Akumulatorska baterija se mora zaskočiti z dvojnim klikom.
Izpraznjena akumulatorska baterija.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Akumulatorska baterija je prevroča ali prehladna.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija ohladi ali pa poskrbite, da doseže sobno temperaturo.
1 LED-dioda na akumulatorski bateriji utripa.
Izpraznjena akumulatorska baterija.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Akumulatorska baterija je prevroča ali prehladna.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija ohladi ali pa poskrbite, da doseže sobno temperaturo.
4 LED-diode na akumulatorski bateriji utripajo.
Vrtalno kladivo je za kratek čas preobremenjeno.
 • Izpustite krmilno stikalo in ga ponovno vključite.

Vrtalno kladivo je pripravljeno na delovanje

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Ni udarcev.
Vrtalno kladivo je prehladno.
 • Vrtalno kladivo odložite na tla, kjer naj deluje v prostem teku. Po potrebi postopek ponavljajte, dokler udarni mehanizem ne začne delovati.
Stikalo za izbiro funkcij v položaju "vrtanje brez udarcev" Image alternative.
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "udarno vrtanje" Image alternative.
Krmilnega stikala ni mogoče pritisniti oz. je blokirano.
Stikalo za preklop vrtenja v levo/desno je v sredinskem položaju.
 • Stikalo za preklop vrtenja v levo/desno pritisnite v levo ali desno.
Vreteno orodja se ne vrti.
Dovoljena delovna temperatura elektronike vrtalnega kladiva je prekoračena.
 • Orodje pustite, da se ohladi.
Izpraznjena akumulatorska baterija.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Stikalo za izbiro funkcij ni zaskočeno ali pa je v položaju "dletenje" Image alternative ali "pozicioniranje dleta" Image alternative.
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "vrtanje brez udarcev" Image alternative ali "udarno vrtanje" Image alternative.
Vrtalno kladivo se samodejno izklopi.
Vklopi se zaščita pred preobremenitvijo.
 • Izpustite krmilno stikalo. Dovolite, da se vrtalno kladivo ohladi. Ponovno vključite krmilno stikalo. Zmanjšajte obremenitev orodja.
Akumulatorska baterija se izprazni hitreje kot običajno.
Zelo nizka temperatura okolice.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje na sobno temperaturo.
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči s slišnim dvojnim klikom.
Zaskočni mehanizem na akumulatorju je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in ponovno vstavite akumulatorsko baterijo.
Močno segrevanje vrtalnega kladiva ali akumulatorske baterije.
Električna napaka
 • Vrtalno kladivo takoj izključite. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo opazujte. Dovolite, da se ohladi. Obrnite se na servis Hilti .
Vrtalno kladivo je preobremenjeno.
 • Izberite zmogljivejše orodje.
Nastavka ni mogoče sprostiti iz zaklepa.
Vpenjalna glava ni povlečena do konca nazaj.
 • Povlecite zaporo nastavka nazaj do prislona in izvlecite nastavek.
Nastavek ne odnaša materiala.
Vklopljeno je vrtenje v levo.
 • Namestite stikalo za preklop vrtenja v desno/levo na vrtenje v desno.
Stikalo za izbiro funkcij v položaju "vrtanje brez udarcev" Image alternative.
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "udarno vrtanje" Image alternative.

Dodatna oprema

Obroček za prestrezanje prahu DCD

Obroček za prestrezanje prahu DCD se uporablja kot pribor za vrtalno kladivo Hilti . Zbira precejšen del prahu, ki nastaja pri delih nad glavo, na vrtalno kladivo pa ga pritrdite hitro in preprosto.

Modul za prah TE DRS-6-A / TE DRS-6-A OSHA

Modul za prah TE DRS‑6‑A se uporablja kot pribor za vrtalno kladivo Hilti TE 6‑A22. Zbira precejšen del prahu, ki nastaja pri delu, na vrtalno kladivo pa ga pritrdite hitro in preprosto. V modulu za prah je vgrajen sesalni ventilator. Poganja ga lasten motorček. Ob vklopu vrtalnega kladiva modul polni akumulatorska baterija vrtalnega kladiva.
Modul za prah ni primeren za uporabo pri obdelavi kovine in lesa.
Pogoji : TE DRS-6-A OSHA
Modul za prah TE DRS-6-A OSHA je bil izdelan v skladu z direktivo OSHA 1926.1153 Table 1. Opremljen je z mehanizmom za čiščenje filtra.

Montaža modula za prah

Pred montažo se prepričajte, da na pritrdilnih mestih in električnih vmesnikih na vrtalnem kladivu in modulu za prah ni prahu ter da so dobro gibljivi.
Image alternative
 1. Preverite, da modul za prah ni poškodovan.
 2. Preverite, ali je teleskop gibljiv.
 3. Stikalo vrtalnega kladiva za preklop vrtenja v levo/desno potisnite v srednji položaj.
 4. Omejevalnik globine odstranite s stranskega ročaja.
 5. Potisnite modul za prah naprej na orodje, da se zaskoči.
 6. Po montaži preverite, ali se je modul za prah pravilno zaskočil.

Vrtanje z modulom za prah

 1. Za zagon modula za prah pritisnite krmilni gumb vrtalnega kladiva.
 2. Držite krmilni gumb pritisnjen, dokler ne dosežete polne sesalne moči.
 3. Sesalno glavo namestite navpično ob podlago.
 4. Izvrtajte izvrtino in izvlecite izdelek počasi iz nje, tako da zajamete čim več prahu.

Praznjenje zbiralnika za prah

Poln zbiralnik za prah ali poln filter lahko povzročita prevelik nastanek prahu, zato ju je treba redno prazniti.
Zbiralnik za prah izpraznite po 8 do 10 izvrtinah (16 mm x 50 mm) (5/8 in x 2 in).
Da boste nastajanje prahu čim bolj omejili, morate prah shranjevati v zaprtih zbiralnikih.
Image alternative
 1. Orodje držite vodoravno in ga pustite delovati nekaj časa.
  • Tako se bodo ostanki prahu, ki so se nabrali v modulu za prah, odsesali v zbiralnik za prah.
 2. Pritisnite in držite gumb za sprostitev zbiralnika za prah.
 3. Zbiralnik za prah izvlecite iz modula za prah v smeri navzdol.
 4. Izpraznite zbiralnik za prah.
  • Filter je umazan.
   • Zamenjajte filter.
  • Filter ni umazan.
 5. Potisnite prazen zbiralnik za prah od spodaj v modul za prah, da se zaskoči.

Namestitev filtra TE-DRS-OSHA

Po 5 izvrtinah (16 mm x 50 mm) (1/2 in x 3 in) filter očistite.
Image alternative
 • Ko začne moč sesanja pojenjati, pritisnite 5-krat na čistilni mehanizem naprej in nazaj, tako da slišite, kako se zaskoči.

Demontaža modula za prah

Image alternative
 1. Stikalo vrtalnega kladiva za preklop vrtenja v levo/desno potisnite v srednji položaj.
 2. Pritisnite mehanizem za odklepanje DRS in ga držite.
 3. Modul za prah z orodja povlecite naprej.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vašo odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Odstranjevanje akumulatorskih baterijZaradi nepravilnega odstranjevanja akumulatorskih baterij lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Na spodnji povezavi najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r4695.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative
Image alternative