Jezik

DX 5 GR

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki niso vezani na izdelek

Simboli

Poleg tega se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Pozor! Upoštevajte opozorila.
Image alternative Med uporabo orodja nosite zaščitno čelado.
Image alternative Med uporabo orodja nosite zaščitna očala.
Image alternative Med uporabo orodja nosite zaščito za sluh.

Simboli na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Črna ključavnica na rdeči podlagi na ohišju: Na tipki za odklepanje za demontažo povratnega vodenja izpušnih plinov bata.
Image alternative Bela ključavnica na črni podlagi na vodilu za žičnike: Na mehanizmu za odklepanje vodila za žičnike.

Prikazi na zaslonu

Na zaslonu se lahko prikaže naslednje:
Image alternative Ta simbol prikazuje stanje napolnjenosti baterije. Ko je baterija prazna, se prikaže simbol za vzdrževanje.
Image alternative Ta simbol prikazuje, ali je povezava Bluetooth vklopljena. Če se simbol na prikazovalniku ne prikaže, je povezava Bluetooth izklopljena.
Image alternative Ta simbol kaže, kdaj je potrebno naslednje čiščenje. Pri tem en razdelek predstavlja 500 zabijanj. Vseh razdelkov je 5, kar predstavlja 2500 zabijanj.
Image alternative Ta simbol kaže, ali je potrebno vzdrževanje. Pokaže se po 5 letih, 30000 zabijanjih ali ko je baterija prazna. Naše priporočilo: obrnite se na svoj servis Hilti .

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Zabijalnik
  DX 5 GR
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Varnostna opozorila

Osnovne varnostne zahteve Image alternative OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Uporaba kartuš
 • Uporabljajte samo kartuše Hilti ali kartuše primerljive kakovosti.
 • Če so v orodje Hilti nameščene kartuše slabše kakovosti, se lahko naberejo obloge neizgorelega smodnika, kar lahko privede do eksplozije in posledično do težkih poškodb uporabnika in oseb v bližini. Kartuše morajo biti s strani proizvajalca dokazano preizkušene po EU standardu EN 16264 ali označene z oznako skladnosti CE.
Zahteve za uporabnika
 • To orodje smete upravljati ali vzdrževati samo, če ste za to pooblaščeni in ste o uporabi poučeni.
Osebna zaščitna oprema
 • Med uporabo orodja morate vi in osebe v bližini nositi primerna zaščitna očala in zaščitno čelado.
 • Uporabljajte zaščito za sluh.
 • Zabijanje pritrdilnih elementov se sproži z vžigom začetnega polnjenja. Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Varnost oseb
 • Upoštevajte navodila za delo, nego in vzdrževanje, ki so navedena v navodilih za uporabo.
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z orodjem za neposredno montažo se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Prenehajte z delom, če vas kaj boli ali se slabo počutite. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi orodja ima lahko za posledico resne telesne poškodbe.
 • Izogibajte se neugodni drži. Stojte na trdi podlagi in vedno ohranjajte ravnotežje.
 • Nosite čevlje, ki ne drsijo.
 • Vodila za žičnike ali pritrdilnih elementov nikoli ne vlecite nazaj z roko.
 • Če vodilo za žičnike ali pritrdilni element vlečete z roko, se lahko orodje pri tem v določenih okoliščinah sproži. To ima lahko za posledico, da si žičnik zabijete v roko ali kak drug del telesa.
 • Orodje pri uporabi držite s pokrčenimi (in ne iztegnjenimi) rokami.
 • Pri delu morajo biti druge osebe, še zlasti pa otroci, izven delovnega območja.
Skrbno ravnanje z orodji za neposredno montažo in njihova uporaba Image alternative OPOZORILO! Nevarnost zaradi prebojnih pritrdilnih elementov! Pred zabijanjem pritrdilnih elementov se prepričajte, da ni nikogar za gradbenim elementom, na katerega zabijate pritrdilni element, ali pod njim.
 • Pred začetkom dela preverite moč kartuše in kolesca za nastavitev moči.
 • Za preizkus zabijte dva pritrdilna elementa v svojo podlago.
 • Uporabljajte ustrezno orodje za svoje delo. Orodja ne uporabljajte za namene, za katere ni predvideno, temveč le v skladu z namembnostjo in v brezhibnem stanju.
 • Uporabljajte dodaten strojni nastavek/zaščitno kapo, če uporaba to omogoča.
 • Napolnjenega orodja nikoli ne puščajte brez nadzora.
 • Orodje varno transportirajte in shranjujte v zavarovanem kovčku.
 • Orodje vedno izpraznite pred čiščenjem, servisiranjem in vzdrževanjem, ob menjavi vodila za žičnike, med prekinitvami dela in preden ga uskladiščite (odstranite kartušo in pritrdilne elemente).
 • Orodje, ki ga ne uporabljate, izpraznite in shranite na suhem in zaprtem prostoru, do katerega otroci nimajo dostopa.
 • Orodje in pribor preglejte glede morebitnih poškodb. Prepričajte se, da premični deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo ter da deli orodja niso poškodovani.
 • Za zagotovitev brezhibnega delovanja orodja morajo biti vsi deli pravilno vgrajeni ter izpolnjevati vse zahteve. Poškodovane dele mora strokovno popraviti ali zamenjati servis Hilti , razen če je v teh navodilih za uporabo navedeno drugače.
 • Pred zabijanjem na električne vode preverite podlago.
 • Pritrdilnih elementov ne zabijajte v neprimerno podlago.
 • Neustrezni materiali so varjeno jeklo in lito jeklo, lito železo, steklo, marmor, plastika, bron, medenina, baker, izolacijski material, leseni zidaki, keramični zidaki, tanka pločevina (< 4 mm) in plinobeton. Zabijanje v tak material lahko povzroči lom elementa, odletavanje ali preboj.
 • Pritisnite na sprožilec šele, ko je orodje popolnoma pritisnjeno pravokotno ob podlago.
 • Pri zabijanju vedno držite zabijalnik pravokotno na podlago, da bi preprečili odklon pritrdilnega elementa od materiala podlage.
 • Orodje in ročaja naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni.
 • Orodja ne uporabljajte na mestih, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije, razen če je to posebej dovoljeno.
 • Ne zabijajte elementov v obstoječe izvrtine, razen če to priporoča Hilti (npr. DX-Kwik).
Delovno mesto
 • Poskrbite za urejeno delovno mesto. Iz delovnega okolja odstranite predmete, na katerih bi se lahko poškodovali.
 • Nered na delovnem mestu lahko privede do nesreče.
 • Poskrbite za dobro osvetlitev in prezračevanje delovnega mesta.
Mehanski varnostni ukrepi
 • Ne izvajajte nobenih sprememb na orodju, še posebej ne na batih.
 • Uporabljajte samo pritrdilne elemente, ki so predvideni za vaše orodje.
Toplotni varnostni ukrepi
 • Ne prekoračite priporočene frekvence zabijanja.
 • Če se orodje pregreje, počakajte, da se ohladi.
 • Ne demontirajte orodja, ko je vroče. Orodje pustite, da se ohladi.
 • Če prihaja do taljenja traku s kartušami, morate počakati, da se orodje ohladi.
Nevarnost eksplozije pri kartušah
 • Uporabljajte samo kartuše, ki so predvidene za to orodje.
 • Odstranite trak s kartušami, ko zaključite z delom oziroma med transportom orodja.
 • Kartuš ne poskušajte na silo odstranjevati z vodila za žičnike ali iz orodja.
 • Neuporabljene kartuše naj bodo shranjene na suhem in zaprtem mestu ter zaščitene pred preveliko vročino.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Povratno vodenje izpušnih plinov bata
 2. Vodilna puša
 3. Ohišje
 4. Kanal za kartuše
 5. Mehanizem za odklepanje nastavitve moči
 6. Kolesce za nastavitev moči
 7. Zaslon
 8. Gumb
 9. Blazinica za roko
 10. Sprožilec
 11. Upravljalna tipka
 12. Prezračevalne reže
 13. Batni obročki
 14. Bat
 15. Vodilo za žičnike
 16. Sprostitev vodila za žičnike
 17. Odbojnik
 18. Tulec za centriranje
 19. Ploščata krtača
 20. Velika okrogla krtača
 21. Mala okrogla krtača

Namenska uporaba

Opisani izdelek je zabijalnik žičnikov za zabijanje žičnikov, sornikov in kombiniranih elementov v jeklo.

Pri uporabi orodja je treba vedno paziti, da uporabljate ustrezno opremo. Vodilo za žičnike, bat in pritrdilni elementi morajo biti medsebojno prilagojeni.

Najmanjša razdalja

Pritrditev na jeklo

Pri pritrjevanju na jeklo vedno upoštevajte naslednje najmanjše razdalje:
 • Najmanjša razdalja od roba podlage do pritrdilnega elementa mora znašati 15 mm.
 • Najmanjša osna razdalja med dvema pritrdilnima elementoma mora znašati 20 mm.
 • Najmanjša debelina podlage mora biti 6 mm.

Informacije o aplikaciji

Za več informacij o aplikaciji, za prenos in zagon aplikacije poskenirajte kodo QR v kovčku.

Informacije o možnih področjih uporabe

Če želite več informacij o področjih uporabe, glejte spletno stran z izdelki Hilti .

Tehnični podatki

Zabijalnik žičnikov

Teža
DX 5 GR
3,43 kg
Dolžina orodja
DX 5 GR
495 mm
Dolžina žičnikov
DX 5 GR
≤ 22 mm
Priporočena maksimalna frekvenca zabijanja
DX 5 GR
700 vrt/h
Temperatura uporabe (temperatura okolice)
DX 5 GR
−20 ℃ … 50 ℃
Pritisni hod
DX 5 GR
32 mm
Potrebna pritisna sila
DX 5 GR
≥ 50 N
Največja izsevana oddajna moč
−27,2 dBm
Frekvenca
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Vrednosti emisij hrupa so bile določene v skladu z EN 15895

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo zabijalnikov žičnikov. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo glavne načine uporabe zabijalnika žičnikov. Če zabijalnik žičnikov uporabljate v druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko podatki odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje vključeno, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenost v celotnem delovnem časovnem obdobju. Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred hrupom in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje zabijalnika žičnikov in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Navedene vrednosti emisij hrupa so bile ugotovljene pod naslednjimi pogoji uporabe:
Pogoji uporabe, informacije o hrupu
Kartuša
Kaliber 6.8/11 črna
Nastavitev moči
2
Uporaba
Pritrditev 24-mm lesa na beton (C40) z X‑U47 P8
Informacije o hrupu v skladu z EN 15895
Raven zvočne moči (LWA)
105 ±2 dB
Raven emisije zvočnega tlaka (LpA)
101 ±2 dB
Raven emisije največjega zvočnega tlaka (LpCpeak)
133 ±2 dB

Vibracije

Vrednost vibracij, ki jo je potrebno navesti v skladu z 2006/42/EC, ne presega 2,5 m/s².

Uporaba

Varnostne naprave

Pred začetkom dela preverite, ali so vse zaščitne naprave nameščene in ali delujejo brezhibno. Za zagotovitev brezhibnega delovanja stroja morajo biti vsi deli pravilno vgrajeni ter izpolnjevati vse zahteve.

Polnjenje orodja za posamično zabijanje

Image alternative
 1. Potisnite element od spredaj v orodje, dokler rondela elementa ne ostane v orodju.
 2. Potisnite trak s kartušami z ozkim koncem naprej od spodaj v ročaj orodja, tako da se trak popolnoma ugrezne v orodje. Če želite vstaviti rabljen trak s kartušami, ga zgoraj z roko povlecite iz orodja, da se v ležišče pomakne neporabljena kartuša.

Nastavitev moči

Image alternative
 1. Pritisnite mehanizem za odklepanje nastavitve moči.
 2. Zasukajte kolesce za nastavitev moči, da nastavite želeno moč.
 3. Preverite, ali je kakovost zabijanja v skladu s standardi podjetja Hilti .
  Moč kartuše in nastavitev moči izberite glede na uporabo.
  Če nimate izkušenj z orodjem, na začetku vedno izberite najmanjšo moč.

Zabijanje elementov z orodjem za posamično zabijanje

Image alternative
 1. Namestite orodje.
 2. Orodje držite proti delovni površini in ga pravokotno pritisnite.
 3. Pritisnite na sprožilec, da zabijete element.

Praznjenje orodja za posamično zabijanje

Image alternative
 1. Izvlecite kartušo iz orodja.
 2. Element izvlecite iz orodja.

Vklop in izklop Bluetootha

 • Za vklop Bluetootha držite gumb pritisnjen 1 - 2 sekundi.
  Bluetooth se po 2 minutah samodejno izključi.

Ponastavitev prikaza čiščenja

 • Pritisnite gumb in ga držite 10–12 sekund, da ponastavite prikaz čiščenja.
  Prikaz čiščenja sestavlja 5 črtic. Vsaka črtica predstavlja 500 zabijanj.

Pritrditev mrežne rešetke X-FCM

Image alternative
 1. Položite navojni žičnik na jekleni nosilec. Za enostavno pritrditev na sredino uporabite tulec za centriranje. Izmerite prosto dolžino žičnikov (NVS), tako da z merilom preverite globino ugreza.
 2. Namestite držalno prirobnico X-FCM.
 3. Privijte držalno prirobnico.
  • Vrtilni moment: 5-8 Nm

Pritrditev rebraste pločevine X-FCP

Image alternative
 1. Vnaprej izvrtajte ali izsekajte rebrasto pločevino.
  Upoštevajte potrebno minimalno razdaljo:
  A = 18 do 20 mm (0,70'' do 0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Vstavite navojni žičnik v vnaprej izdelano izvrtino. Izmerite prosto dolžino žičnikov (NVS), tako da z merilom preverite globino ugreza.
 3. Namestite držalno prirobnico X-FCP.
 4. Privijte držalno prirobnico.
  • Vrtilni moment: 5-8 Nm

Pritrditev mreže X-GR

Image alternative
 1. Namestite element na vodilo za žičnike.
 2. Elemente namestite skozi mrežo v jeklo.
 3. Element dobro zategnite.
  • Vrtilni moment: 3-5 Nm

Ravnanje v primeru motnje pri vžigu kartuše

 1. Orodje držite 30 sekund pritisnjeno ob delovno površino.
 2. Če kartuša še vedno ne vžge, dvignite orodje z delovne površine. Pazite, da ga ne usmerite proti sebi ali proti drugim ljudem.
 3. Trak s kartušami ročno premaknite za eno kartušo in porabite ostanek traku s kartušami.

Napačno zabijanje brez vžiga kartuše

OPOZORILO
Vročina Orodje se lahko pri uporabi segreje.
 • Uporabljajte zaščitne rokavice.
 • Orodje pustite, da se ohladi.
 1. Takoj prenehajte z delom.
 2. Izpraznite in demontirajte orodje.
 3. Preverite, ali ste izbrali pravilno kombinacijo bata in pritrdilnih elementov.
 4. Preverite obrabo odbojnika in bata ter ju po potrebi zamenjajte.
 5. Očistite orodje.
  • Če z zgoraj navedenimi ukrepi težave ne odpravite, orodja ne smete več uporabljati.
  • Orodje naj pregledajo in po potrebi popravijo na servisu Hilti .
  Zaradi načina delovanja orodja se med redno uporabo umažejo in obrabijo deli, ki so pomembni za delovanje orodja.
  Opravljajte redne preglede in vzdrževanje. Vzdrževanje je treba opraviti po 30.000 zabijanjih.
  Očistite orodje po 2500 – 3000 zabijanjih. Števec kaže število opravljenih zabijanj po zadnji ponastavitvi prikaza čiščenja. Pri tem ena črtica predstavlja 500 zabijanj.
  Pri intenzivni uporabi preverite bat in odbojnik vsak dan, najpozneje pa znotraj priporočenega rednega cikla čiščenja po 2500 – 3000 zabijanjih.
  Cikli pregledovanja, vzdrževanja in čiščenja veljajo za običajno uporabo orodja. Če ugotovite, da začne orodje predčasno nepravilno delovati, takoj opravite servis orodja.

Nega in vzdrževanje

Nega orodja

OPOZORILO
Čiščenje Pri čiščenju orodja upoštevajte naslednje:
 • Orodja ne čistite s pomočjo pršilnika ali parnega curka.
 • Pazite, da v notranjost orodja ne prodrejo tujki.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi razpršitve! Ostanki smodnika v orodju se lahko vžgejo in povzročijo nenadzorovano sprožitev ali razpršitev.
 • Redno čistite orodje. Upoštevajte vsa navodila za vzdrževanje in čiščenje, navedena v tej dokumentaciji.
 • Čiščenje orodja pri uporabi manjvrednih kartuš ne zmanjša tveganja, da se ostanki smodnika v notranjosti povratnega vodenja izpušnih plinov bata vžgejo in da pride do nenadzorovane sprožitve ali razpršitve. Tveganje lahko zmanjša samo vzdrževanje na servisu Hilti .
 • Zunanjost orodja redno čistite z rahlo vlažno krpo za čiščenje.

Vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarne snovi Umazanija v orodjih DX vsebuje snovi, ki lahko škodujejo vašemu zdravju.
 • Med čiščenjem ne vdihavajte prahu ali umazanije.
 • Pazite, da prah in umazanija ne prideta v stik s hrano.
 • Po čiščenju orodja si umijte roke.
 • Za čiščenje ali mazanje sestavnih delov orodja nikoli ne uporabljajte masti. Mast lahko povzroči motnje v delovanju orodja. Uporabljajte razpršilo Hilti , da preprečite motnje v delovanju zaradi uporabe neustreznega čistilnega sredstva.
 1. Redno preverjajte, ali so zunanji deli orodja poškodovani.
 2. Redno preverjajte, ali elementi za upravljanje brezhibno delujejo.
 3. Orodje uporabljajte samo s priporočenimi kartušami in priporočenimi nastavitvami moči.
  • Napačne kartuše ali previsoka nastavitev energije lahko povzročijo predčasno odpoved orodja.

Servisiranje orodja

 • Opravite servis orodja, če pride do naslednje situacije:
  • Pojavijo se nihanja moči.
  • Prihaja do napačnega vžiga kartuše.
  • Udobje pri uporabi se občutno zmanjša.
  • Potrebna pritisna sila se občutno poveča.
  • Upor sprožila se poveča.
  • Nastavitev moči se težko opravi.
  • Trak s kartušami je težko odstraniti.
  • Prikaz vzdrževanja kaže, da je treba opraviti servis orodja.

Demontaža orodja za posamično zabijanje

Image alternative
 1. Prepričajte se, da v orodju ni traku s kartušo ali elementa. Če sta v orodju element ali trak s kartušami, slednjega zgoraj z roko povlecite iz orodja, element pa odstranite iz vodila za žičnike.
 2. Pritisnite na bočno nameščeni mehanizem za odklepanje na vodilu za žičnike, da odvijete vodilo za žičnike.
 3. Odvijte vodilo za žičnike.
 4. Ločite odbojnik, tako da zasukate vodilo za žičnike. Odstranite odbojnik.
 5. Odstranite bat.

Preverjanje odbojnika in bata

Image alternative
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi odbojnika ali bata v okvari. Preverite obrabo odbojnika in bata in ju v primeru poškodb zamenjajte.
 • Ne izvajajte nobenih sprememb na batih.
 1. Bat je treba zamenjati v naslednjih primerih:
  • Bat je zlomljen.
  • Bat je močno obrabljen (npr. izpad segmenta 90°)
  • Batni obročki so počeni ali jih ni.
  • Bat je skrivljen (preverite, tako da ga zakotalite po ravni površini).
 2. Odbojnik je treba zamenjati v naslednjih primerih:
  • Kovinski obroček odbojnika je zlomljen ali se snema.
  • Odbojnik se ne drži več vodila za žičnike.
  • Pod kovinskim obročkom je guma na neki točki močno odrgnjena.

Preverjanje obrabe vodila za žičnike

Image alternative
 1. Preverite obrabo vodila za žičnike in ga zamenjajte, če je kakšen razdelek za žičnike poškodovan (npr. zlomljen, zvit, razširjen, počen).
 2. Po potrebi se obrnite na servis Hilti .

Čiščenje in mazanje orodja za posamično zabijanje

Image alternative
 1. Batne obročke rahlo popršite z oljem in jih očistite s ploščato krtačo, da se lahko prosto premikajo.
 2. Očistite navoj vodila za žičnike s ploščato krtačo.
 3. Ohišje od znotraj očistite z veliko okroglo krtačo.
 4. Demontirajte povratno vodenje izpušnih plinov bata.
 5. Očistite povratno vodenje izpušnih plinov bata.
 6. Narahlo popršite očiščene dele s priloženim razpršilom Hilti .
  Uporabljajte izključno razpršilo Hilti ali izdelke primerljive kakovosti. Uporaba drugih maziv lahko poškoduje orodje.
 7. Narahlo popršite nastavnik moči s priloženim razpršilom Hilti .

Sestavljanje orodja za posamično zabijanje

Image alternative
 1. Preverite, ali je v orodju kartuša, in jo po potrebi odstranite.
 2. Namestite povratno vodenje izpušnih plinov bata.
 3. Vstavite bat.
 4. Namestite odbojnik na vodilo za žičnike.
 5. Privijte vodilo za žičnike.

Končni pregled orodja

 1. Po končani negi in vzdrževanju preverite, ali so vse zaščitne naprave nameščene in brezhibno delujejo.
 2. Po pregledu orodja držite gumb pritisnjen 10 - 12 sekund, da ponastavite števec vzdrževanja.

Pomoč pri napakah

Težave z orodjem

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Potrebna je večja pritisna sila
Pri zgorevanju so nastali ostanki.
 • Opravite servis orodja.
Upor ob sprožitvi se poveča
Pri zgorevanju so nastali ostanki.
 • Opravite servis orodja.
Nastavitev moči se težko opravi
Pri zgorevanju so nastali ostanki.
 • Opravite servis orodja.
Image alternative
Bat se zatika v povratnem vodenju izpušnih plinov bata
Bat je poškodovan.
 • Zamenjajte bat.
Prihaja do drgnjenja odbojnika v notranjosti povratnega vodenja izpušnih plinov bata.
 • Preverite bat in odbojnik in ju po potrebi zamenjajte.
 • Če težave ne morete odpraviti, poiščite pomoč na servisu Hilti .
Pri zgorevanju so nastali ostanki.
 • Opravite servis orodja.
Image alternative
Povratno vodenje izpušnih plinov bata se je zataknilo
Pri zgorevanju so nastali ostanki.
 • Opravite servis orodja.
Orodja ni mogoče sprožiti
Pritisk na orodje ni bil zadosten.
 • Povsem pritisnite na orodje.
Napaka bata.
 • Odstranite trak s kartušami in očistite orodje.
 • Preverite bat in odbojnik in ju po potrebi zamenjajte.

Težave z elementi, ki se nameščajo na jeklo

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Element ne seže dovolj globoko v podlago
Moč je prenizka.
 • Povečajte moč (nastavitev moči).
 • Uporabite močnejšo kartušo.
Prekoračitev področja uporabe (zelo trda podlaga).
 • Uporabite močnejši sistem, kot je npr. DX 76 (PTR).
Image alternative
Element ni dovolj dobro pritrjen v podlago
Tanjša jeklena podlaga (4-5 mm)
 • Nastavite drugačno moč ali uporabite drugo kartušo.
Image alternative
Zlom elementa
Moč je prenizka.
 • Povečajte moč (nastavitev moči).
 • Uporabite močnejšo kartušo.
Prekoračitev področja uporabe (zelo trda podlaga).
 • Uporabite močnejši sistem, kot je npr. DX 76 (PTR).
Moč je previsoka.
 • Zmanjšajte moč (nastavitev moči).
 • Uporabite šibkejšo kartušo.
 • Uporabite žičnike z glavo.
 • Uporabite žičnike z rondelo.
Element je pregloboko zabit
Moč je previsoka.
 • Zmanjšajte moč (nastavitev moči).
 • Uporabite šibkejšo kartušo.

Težave s kartušami

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Image alternative
Trak s kartušami se ne pomika
Trak s kartušami je poškodovan.
 • Zamenjajte trak s kartušami.
Orodje je preveč umazano.
 • Opravite servis orodja.
 • Napravo naj po potrebi preverijo na servisu Hilti .
Orodje je poškodovano.
 • Če težave ne morete odpraviti: Obrnite se na servis Hilti .
Image alternative
Traku s kartušami ni mogoče odstraniti
Pregreto orodje.
 • Počakajte, da se orodje ohladi.
 • Nato previdno odstranite trak s kartušami iz orodja.
 • Če težave ne morete odpraviti: Obrnite se na servis Hilti .
Image alternative
Kartuša ne vžge
Slaba kartuša.
 • Trak s kartušami premaknite za eno kartušo naprej.
Orodje je umazano.
 • Opravite servis orodja.
Image alternative
Trak s kartušami se topi
Pri zabijanju orodje predolgo pritiskate.
 • Orodje pred sprožitvijo pritiskajte krajši čas.
 • Odstranite trak s kartušami.
Frekvenca zabijanja je previsoka.
 • Takoj prenehajte z delom.
 • Odstranite trak s kartušami in pustite, da se orodje ohladi.
Image alternative
Kartuša je izpadla iz traku s kartušami
Frekvenca zabijanja je previsoka.
 • Takoj prenehajte z delom.
 • Odstranite trak s kartušami in pustite, da se orodje ohladi.
Image alternative
Traku s kartušami ni mogoče odstraniti
Pri zgorevanju so nastali ostanki.
 • Opravite servis orodja.

Druge motnje

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Na spodnjih povezavah najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r6168208.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .

Potrdilo o preizkusu CIP

Za države članice C.I.P. zunaj pravnega prostora EU in EFTA velja: Orodje Hilti DX 5 je tipsko odobreno in sistemsko preizkušeno. Orodje je zato opremljeno z znakom odobritve PTB, ki je kvadratne oblike in ima vneseno številko odobritve S 995. Hilti na ta način zagotavlja skladnost z odobreno konstrukcijo. Nedovoljene napake, ki bi bile ugotovljene pri uporabi, je treba javiti odgovornemu vodji organa za izdajo odobritev (PTB) kakor tudi biroju Stalne mednarodne komisije (C.I.P.).
Image alternative
Image alternative