Jezik

TE 30
TE 30-AVR

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od proizvoda

Simboli na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Vrtanje brez udarcev
Image alternative Vrtanje z udarci (udarno vrtanje)
Image alternative Dletenje
Image alternative Pozicioniranje dleta
Image alternative Desno/levo vrtenje
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Image alternative Premer
Image alternative Število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Vrtljaji na minuto

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Kombinirano kladivo
  TE 30/TE 30‑AVR
  Generacija
  02
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite vtiča iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljšek, ki je primeren tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje, da dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, zamenjavo pribora ali odlaganjem orodja vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice. Ta previdnostni ukrep onemogoča nenameren zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem orodja oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo . Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostna navodila za kladiva

 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba kontrole nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika delovnega orodja s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, orodje držite za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.

Dodatna varnostna opozorila za rušilno kladivo

Varnost oseb
 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Izdelka ali pribora nikoli in na noben način ne spreminjajte.
 • Pri dletenju stropov, sten in tal poskrbite, da stojite na trdni in stabilni podlagi. Pri nenadnem preboju lahko izgubite ravnotežje!
 • Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del. Odlomljeni delci lahko padejo in pri tem poškodujejo druge osebe.
 • Med uporabo orodja vi in osebe v bližini nosite primerna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh in lahko zaščito za dihala.
 • Pri menjavanju orodja nosite zaščitne rokavice. Če se dotaknete nastavkov, se lahko urežete in opečete.
 • Uporabljajte zaščito za oči. Drobci, ki odletavajo, lahko poškodujejo telo in oči.
 • Prah, ki nastane pri brušenju, rezanju in vrtanju, lahko vsebuje nevarne kemikalije. Nekaj primerov za to: svinec ali barve na osnovi svinca; opeke, beton in drugi zidarski izdelki, naravni kamen in drugi izdelki s silikatom; določene vrste lesa, kot sta hrast ali bukev, in kemično obdelan les; azbest ali materiali, ki vsebujejo azbest. Določite izpostavljenost upravljavca in oseb v okolici s pomočjo razreda nevarnosti materiala, na katerem se izvajajo dela. Sprejmite vse potrebne ukrepe, da vzdržujete izpostavljenost na varni stopnji, npr. z uporabo sistema za zbiranje prahu ali pa nošenje primerne dihalne zaščite. K splošnim ukrepom za znižanje izpostavljenosti spadajo:
 • delo v dobro prezračevanih prostorih,
 • preprečevanje daljšega stika s prahom,
 • odvajanje prahu stran od obraza in telesa,
 • nošenje zaščitnih oblačil in čiščenje izpostavljenih predelov z vodo in milom.
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko močni tresljaji povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah ali zapestjih.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na izdelku lahko povzročijo električni udar ali eksplozijo, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo, plinsko ali vodno cev.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Preden izdelek odložite, počakajte, da se ustavi.

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Vpenjalna glava
 2. Gumb za sprostitev omejevalnika globine
 3. Omejevalnik globine
 4. Stikalo za izbiro funkcije
 5. Active Vibration Reduction (AVR)
 6. Krmilno stikalo
 7. Ročaj
 8. Električni kabel
 9. Stikalo za preklop vrtenja v levo/desno
 10. Stranski ročaj

Namenska uporaba

Opisan izdelek je električno kombinirano kladivo. Namenjeno je za vrtanje v beton, zid, les in kovino.

Različico z AVR lahko uporabljate tudi za preprostejše do srednje zahtevno dletenje zidu in dodelave na betonu.
 • Izdelka ni dovoljeno priklopiti na nobeno drugo omrežje kot na omrežje z napetostjo in frekvenco, ki ustreza podatkom na tipski ploščici.

Možne napačne uporabe

 • Ta izdelek ni primeren za obdelavo zdravju škodljivih snovi.
 • Ta izdelek ni primeren za delo v vlažnem okolju.

Dodatna oprema AVR

Izdelek je lahko dodatno opremljen s sistemom Active Vibration Reduction (AVR), ki bistveno zmanjša raven vibracij.

Obseg dobave

Vrtalno kladivo, stranski ročaj, omejevalnik globine, navodila za uporabo.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisu Hilti ali na spletni strani: www.hilti.com

Tehnični podatki

Kombinirano kladivo

Nazivno napetost, nazivni tok, frekvenco in/ali nazivno porabo moči najdete na tipski ploščici, ki je prilagojena posamezni državi.
Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč najmanj dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.

TE 30
TE 30‑AVR
Teža v skladu s postopkom EPTA 01
4,1 kg
4,2 kg
Ø Udarni svedri
4 mm … 28 mm
4 mm … 28 mm
Ø svedra za les
3 mm … 25 mm
3 mm … 25 mm

3 mm … 13 mm
3 mm … 13 mm

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 60745

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa

TE 30
TE 30‑AVR
Raven zvočne moči (L WA)
103 dB(A)
103 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Raven zvočnega tlaka (L pA)
92 dB(A)
92 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Skupna vrednost tresljajev

TE 30
TE 30‑AVR
Emisijska vrednost vibracij vrtanja v kovino
2,6 m/s²
4,4 m/s²
Negotovost
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Udarno vrtanje v beton (ah, HD)
16,8 m/s²
9,3 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Dletenje (ah, Cheq)
·/·
9,2 m/s²
Negotovost (K)
·/·
1,5 m/s²

Uporaba

Priprava dela

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Nenameren vklop izdelka.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora izvlecite vtič iz vtičnice.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Montaža stranskega ročaja

Image alternative
 1. Zavrtite ročaj, da sprostite držalo (zatezni trak) stranskega ročaja.
 2. Držalo (zatezni trak) potisnite od spredaj prek vpenjalne glave do za to predvidenega utora.
 3. Stranski ročaj namestite v želeni položaj.
 4. Zavrtite ročaj, da držalo (zatezni trak) stranskega ročaja napnete.

Nastavitev omejevalnika globine (dodatna oprema)

Image alternative
 1. Na stranskem ročaju pritisnite tipko za sprostitev.
 2. Nastavite omejevalnik globine na želeno globino vrtanja.
 3. Izpustite tipko za sprostitev.
 4. Prepričajte se, da je stranski ročaj dobro pritrjen.

Demontaža vpenjalne glave

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Če je omejevalnik globine nameščen, vendar ni v uporabi, lahko moti uporabnika.
 • Odstranite omejevalnik globine z izdelka.
Pri menjavi vpenjalne glave na izbirnem funkcijskem stikalu izberite položaj "dletenje" Image alternative.
Image alternative
 1. Vtič potegnite iz vtičnice.
 2. Primite čez vpenjalno glavo in potegnite 3 obroče zaklepa navzgor.
 3. Snemite vpenjalno glavo v smeri navzgor.

Montaža vpenjalne glave

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Če je omejevalnik globine nameščen, vendar ni v uporabi, lahko moti uporabnika.
 • Odstranite omejevalnik globine z izdelka.
Pri menjavi vpenjalne glave na izbirnem funkcijskem stikalu izberite naslednji simbol: Image alternative.
Image alternative
 1. Vtič potegnite iz vtičnice.
 2. Primite čez vpenjalno glavo in potegnite 3 obroče zaklepa navzgor.
 3. Nataknite vpenjalno glavo na držalo.
 4. Vrtite vpenjalno glavo, dokler se ne zaskoči.

Vstavljanje nastavek

Image alternative
 1. Natični del nastavka rahlo namažite z mastjo.
  • Uporabljajte le originalno mast Hilti . Neustrezna mast lahko poškoduje orodje.
 2. Nastavek vstavite v vpenjalno glavo in ga ob rahlem pritiskanju zavrtite, da se slišno zaskoči.
 3. Po vstavitvi povlecite nastavek, da se prepričate, ali je pravilno nameščen.
  • Izdelek je pripravljen na obratovanje.

Odstranjevanje nastavka

Image alternative
PREVIDNO
Nevarnost poškodbe zaradi nastavka! Nastavek je lahko vroč ali ima ostre robove.
 • Pri menjavi nastavka uporabite zaščitne rokavice.
 • Povlecite zaporo nastavka nazaj do prislona in izvlecite nastavek.

Delo

OPOZORILO
Nevarnost zaradi poškodovanega kabla! Če pride pri delu do poškodbe priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 • Redno kontrolirajte priključni kabel orodja. Poškodovani kabel naj zamenja strokovnjak.
Redno preverjajte električne podaljške in jih zamenjajte, če so poškodovani.

Stikalo za izbiro funkcije

Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij vedno nastavite v želeni položaj.
  • Stikala za izbiro funkcij ni dovoljeno aktivirati med obratovanjem. Nevarnost poškodb!

Vrtanje brez udarcev

Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative.

Vrtanje z udarci (udarno vrtanje)

Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative.

Pozicioniranje dleta (samo TE 30-AVR)

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Izguba nadzora nad smerjo dletenja.
 • Nikoli ne delajte v položaju "pozicioniranje dleta". Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "dletenje" do zaskoka.
Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative.
  • Dleto se lahko nastavi v 12 različnih položajev (v korakih po 30°). To omogoča vedno optimalen delovni položaj pri delu s ploščatim in oblikovnim dletom.

Dletenje (samo TE 30-AVR)

Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative.

Desno/levo vrtenje

Image alternative
 • Nastavite stikalo za izbiro vrtenja v desno/levo na želeno smer vrtenja.
  • Preklopnega stikala ni dovoljeno aktivirati med obratovanjem. Nevarnost poškodb!

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Transport in skladiščenje

 • Električnega orodja ne transportirajte s priključenim nastavkom.
 • Električno orodje vedno skladiščite z izvlečenim vtičem.
 • Električno orodje skladiščite suho in zunaj dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Po daljšem prevozu ali skladiščenju in pred uporabo električnega orodja preverite, ali je le-to morda poškodovano.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Orodje ne deluje ali pa se med delovanjem izklopi.
Prekinitev električnega napajanja
 • Priključite drugo električno orodje in preverite, ali deluje.
Oglene ščetke so obrabljene.
 • Orodje naj preveri električar in po potrebi zamenja ščetke.
Ni udarcev.
Orodje ni dovolj ogreto.
 • Vrtalno kladivo odložite na tla, kjer naj deluje v prostem teku. Po potrebi postopek ponavljajte, dokler udarni mehanizem ne začne delovati.
Stikalo za izbiro funkcij v položaju "vrtanje brez udarcev" Image alternative.
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "udarno vrtanje" Image alternative.
Pritisna sila je premajhna.
 • Pritisnite močneje, da udarni mehanizem začne delovati.
Kombinirano kladivo nima polne moči.
Podaljšek ima premajhen presek.
 • Uporabite podaljšek zadostnega preseka.
Krmilno stikalo ni pritisnjeno do prislona.
 • Krmilno stikalo pritisnite do prislona.
Vklopljeno je vrtenje v levo.
 • Preklopite na vrtenje v desno.
Generator dovaja prenizko napetost.
 • Poskrbite za pravo napetost.
Sveder se ne vrti.
Izbirno funkcijsko stikalo ni zaskočeno ali v položaju "dletenje" Image alternative ali "pozicioniranje dleta " Image alternative.
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "vrtanje brez udarcev" Image alternative ali "udarno vrtanje" Image alternative.
Svedra ni mogoče odstraniti iz zaklepa.
Vpenjalna glava ni povlečena povsem nazaj.
 • Povlecite zaporo nastavka nazaj do prislona in izvlecite nastavek.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Image alternative
Image alternative
Na spodnji povezavi najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r6848760 (TE 30) in qr.hilti.com/r6848759 (TE 30-AVR).
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .