Jezik

DSH 600
DSH 600-X

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so vezani na izdelek

Simboli na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Puščica za smer vrtenja na zaščitnem pokrovu
Image alternative Položaj za zaustavitev motorja
Image alternative Položaj za zagon motorja
Image alternative Zagonska črpalka
Image alternative Nastavitveni vijak šobe za prosti tek
Image alternative Nastavitveni vijak šobe za polno hitrost
Image alternative Nastavitveni vijak za prosti tek,
Image alternative Mešanica goriva
Image alternative Smer odpiranja posode za gorivo
Image alternative Loputa (ne pri -X)
Image alternative Uporabljajte zaščito za sluh, zaščito za oči, zaščita za dihala in zaščitno čelado.
Image alternative Uporabljajte zaščitne rokavice
Image alternative Uporabljajte zaščitne čevlje
Image alternative Brezžičen prenos podatkov

Nalepke na orodju

Opozorilni znaki
Image alternative Opozorilo na nevarnost požara ali iskre
Image alternative Opozorilo na povratni udarec
Image alternative Opozorilo na vdihavanje strupene pare in plinov
Image alternative Največje število vrtljajev vretena
Image alternative Opozorilo na vročo površino
Znaki za prepoved
Image alternative Ne uporabljajte ozobljenih rezalnih plošč.
Image alternative Ne uporabljajte poškodovanih rezalnih plošč.
Image alternative Kajenje in rokovanje z odprtim ognjem je prepovedano.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Rezalni brusilnik
  DSH 600 | DSH 600-X
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Varnost oseb

 • Uporabljajte ustrezno orodje za delo. Orodja ne uporabljajte za namene, za katere ni predviden, temveč le v skladu z namembnostjo in v tehnično brezhibnem stanju.
 • Orodja nikoli na noben način ne spreminjajte.
 • Izdelek lahko uporabljajo le osebe, ki so seznanjene z njegovo uporabo, poučene o varnem ravnanju z izdelkom in razumejo morebitne nevarnosti. Izdelek ni primeren za otroke.
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z izdelkom se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte izdelka, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi izdelka lahko privede do težkih poškodb.
 • Uporabnik in osebe v bližini morajo med uporabo orodja nositi primerna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice, zaščitno obutev in lahko masko za zaščito dihal.
 • Orodje držite vedno z obema rokama za predvidena ročaja. Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni.
 • Orodja nikoli ne uporabljajte brez zaščitnega pokrova. Pravilno namestite zaščitni pokrov. Ta mora biti varno pritrjen in nameščen tako, da omogoča največjo mero zaščite, pri čemer je najmanjši možni del nezaščitene rezalne plošče obrnjen v smeri uporabnika. Poskrbite, da iskre, ki nastanejo pri uporabi, ne bodo povzročile nobene nevarnosti. Zaščitni pokrov ščiti uporabnika pred deli odlomljenimi delci rezalnih plošč, nenadzorovanim stikom z rezalno ploščo in iskrami, ki letijo po zraku.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov - nevarnost poškodb!
 • Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko izdelek v nepričakovani situaciji bolje obvladali. Izogibajte se neobičajni telesni drži.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če boste pri najvišjem številu vrtljajev izpustili varnostni ročaj za vrtenje, potem bo zaradi zaviranja prišlo do majhnega momenta nagibanja orodja v smeri naprej. Pripravite se nanj in držite orodje z obema rokama za predvidena ročaja.
 • Če sta vam izdelek ali rezalna plošča padla po tleh, preverite, da sta izdelek in rezalna plošča nepoškodovana. Po potrebi zamenjajte rezalno ploščo.
 • Pred nastavitvijo zaščitnega pokrova ali menjavo rezalne plošče izdelek izklopite.
 • Tudi pri menjavanju nastavkov nosite zaščitne rokavice. Če se dotaknete rezalne plošče, se lahko urežete in opečete.
 • Uporabljajte zaščito za oči. Drobci, ki odletavajo, lahko poškodujejo telo in oči.
 • Da bi zmanjšali nastajanje prahu, priporočamo mokro rezanje mineralnih obdelovancev in asfalta.
 • Izogibajte se stiku mulja, ki nastaja pri mokrem rezanju, s kožo.
 • Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, mineralov in kovin, je lahko zdravju škodljiv. Stik ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzroči alergične reakcije ali bolezni dihal. Da bi zmanjšali nastajanje prahu, priporočamo mokro rezanje. Poskrbite za dobro prezračevanje. Priporočljivo je, da nosite dihalno masko s filtrom razreda P2. Upoštevajte lokalne predpise, ki veljajo za obdelovane materiale.
 • Materiala, ki vsebuje azbest, ne režite.
 • Med delom si privoščite odmor. Za boljšo prekrvavitev prstov delajte sprostitvene in razgibalne vaje. Pri daljšem delu lahko vibracije povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah in zapestjih.
 • Pred začetkom del se je treba posvetovati z odgovornimi statiki, arhitekti ali pristojnim vodstvom gradnje. Zareze v nosilne stene ali druge strukture lahko negativno vplivajo na statično nosilnost, še posebej pri rezanju armaturnega železa ali nosilnih elementov.
 • Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del. Odlomljeni delci lahko padejo in pri tem poškodujejo druge osebe.
 • Izdelka nikoli ne puščajte delovati brez nadzora. Preden izdelek postavite na tla ali pred njegovim prevozom, zaustavite motor in počakajte, da se rezalna plošča popolnoma zaustavi.
 • Tudi če izdelek uporabljate brez zunanje vodne črpalke, je treba v vsakem primeru namestiti pokrov črpalke.
 • Po uporabi izdelek izključite.
 • Izdelek skrbno negujte. Preverjajte, ali so deli zlomljeni ali tako poškodovani, da je ovirano delovanje izdelka. Pred vnovično uporabo je treba poškodovani del izdelka popraviti.
 • Uporabljajte samo originalen pribor in orodje Hilti , tako da se boste izognili nevarnostim za nastanek poškodb.
 • Izdelek lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba izdelka.
 • Upoštevajte nacionalne predpise za varstvo pri delu.

Električna varnost

 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na orodju lahko povzročijo električni udar, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo.

Varnost na delovnem mestu

 • Poskrbite za dobro osvetlitev delovnega mesta.
 • Orodja ne uporabljajte v zaprtih prostorih. Ogljikov monoksid, neizgoreli ogljikovodiki in izpušni plini lahko povzročijo zadušitev.
 • Poskrbite za urejeno delovno mesto. Iz delovnega okolja odstranite predmete, na katerih bi se lahko poškodovali. Nered v delovnem okolju lahko pripelje do nesreč pri delu.
 • Vroče iskre, ki so v izpušnih plinih ali nastanejo pri rezanju, lahko povzročijo požar in/ali eksplozije. Zagotovite, da iskre ne zanetijo gorljivih (bencin, suha trava itd.) ali eksplozivnih (plini itd.) snovi.
 • Pred namestitvijo vodne črpalke se prepričajte, da največji dovoljeni tlak dovoda vode 6 bar ne bo presežen.

Tekočine (bencin in olje) in para

 • Preden natočite gorivo, počakajte, da se izdelek ohladi.
 • Med točenjem goriva nikoli ne kadite.
 • Ne točite goriva v izdelek na delovnem mestu. Pri točenju goriva v izdelek bodite pozorni, da ne razlijete goriva. Uporabljajte ustrezen lijak.
 • Preprečite vdihovanje bencinskih hlapov in izpušnih plinov. Pazite na primerno prezračevanje.
 • Bencina in drugih vnetljivih tekočin ne uporabljajte za čiščenje.

Rezanje z rezalnimi ploščami

 • Uporabljajte le takšne rezalne plošče, katerih dovoljeno število vrtljajev je vsaj enako najvišjemu številu vrtljajev vretena.
 • Pazite, da zunanji premer in debelina rezalne plošče ustrezata dimenzijam vašega izdelka.
 • Nikoli ne uporabljajte poškodovanih, neuravnoteženih ali vibrirajočih rezalnih plošč.
 • Ne uporabljajte poškodovanih diamantnih rezalnih plošč (razpoke na plošči, odlomljeni ali topi segmenti, poškodovana vpenjalna odprtina, zvita ali premaknjena osnovna plošča, močna obarvanost zaradi pregretja, obrabljena osnovna plošča pod diamantnimi segmenti, diamantni segmenti brez stranskega zamika itd.).
 • Ne uporabljajte ozobljene rezalne plošče.
 • Pri montaži rezalne plošče bodite vedno pozorni, da se predpisana smer vrtenja rezalne plošče ujema s smerjo vrtenja vretena.
 • Rezalne plošče in drug pribor se morajo natančno prilegati na vreteno vašega orodja. Rezalne plošče, ki se vretenu orodja ne prilegajo natančno, se vrtijo neenakomerno, močno vibrirajo in lahko povzročijo izgubo nadzora.
 • Vedno uporabljajte le nepoškodovano vpenjalno prirobnico s pravim premerom, ki ustreza uporabljenim rezalnim ploščam. Ustrezna vpenjalna prirobnica podpre rezalno ploščo in zmanjša tveganje loma plošče.
 • Orodje vodite enakomerno in brez stranskega pritiska na rezalno ploščo. Rezalno ploščo vedno namestite na obdelovanec pod pravim kotom. Med rezanjem ne spreminjajte smeri rezanja s stranskim pritiskom ali z upogibanjem rezalne plošče
 • Pri menjavi rezalnih plošč uporabljajte zaščitne rokavice, saj se te pri uporabi segrejejo.
 • Abrazivne rezalne plošče, ki jih uporabljate za mokro rezanje, je treba porabiti še v istem dnevu, saj daljša izpostavljenost mokroti in delovanje vlage neugodno vplivata na trdnost rezalnih plošč.
 • Upoštevajte rok uporabe rezalnih plošč, ki so vezane z umetno smolo, in jih ne uporabljajte po poteku roka uporabe.

Transport in skladiščenje

 • Izdelek pred transportom izključite.
 • Po uporabi izdelka rezalno ploščo odstranite. Nameščena rezalna plošča se lahko med prenašanjem poškoduje.
 • Rezalno ploščo prej ročno odstranite in jo shranite po navodilih proizvajalca.
 • Izdelek vedno transportirajte in skladiščite v pokončnem in ne bočnem ležečem položaju.
 • Izdelka ni dovoljeno transportirati z dvigalom.
 • Ko izdelek ni v uporabi, ga varno shranite. Ko izdelkov ne uporabljate, naj bodo shranjeni na suhem, visoko ležečem ali zaklenjenem mestu zunaj dosega otrok.
 • Izdelek odložite tako, da bo stabilen.
 • Po uporabi počakajte, da se izdelek ohladi, preden ga pospravite ali pokrijete.
 • Bencin in olje hranite v dobro prezračevanem prostoru v ustreznih posodah.

Opis

Pregled izdelkov

Bencinski rezalnik

Image alternative
 1. Zaščitni pokrov
 2. Dovod vode
 3. Priključek za vodo
 4. Prednji ročaj
 5. Ročica za hitrost vrtenja
 6. Zadnji ročaj
 7. Zagonska vrvica
 8. Pokrov posode za gorivo
 9. Zagonska črpalka
 10. Indikator napolnjenosti rezervoarja
 11. Potezna ročica za hladen zagon (DSH 600)
 12. Stopalna plošča
 13. Izpušna odprtina s filtrom isker
 14. Rezalna plošča
 15. Pritezni vijak
 16. Vpenjalna prirobnica
 17. Tipska ploščica
 18. Varnostni ročaj za vrtenje (DSH 600)
 19. Varnostni ročaj za vrtenje z vgrajenim sistemom za upravljanje zavore (DSH 600-X)
 20. Stikalo za zagon/zaustavitev z integriranim blokiranjem pri polovični hitrosti
 21. Ventil za vodo
 22. Kabelski priključek za vžigalno svečko
 23. Čistilni vijak za vodno šobo
 24. Ročaj zaščitnega pokrova
 25. Vodni lok z vgrajenimi vodnimi šobami
 26. Fiksirna izvrtina za menjavo rezalne plošče
 27. Roka žage
 28. Pokrov črpalke
 29. Pokrov zračnega filtra

Namenska uporaba

Opisani izdelek je motorni rezalni brusilnik za suho ali mokro rezanje asfalta, mineralnih ali metalnih gradbenih materialov z diamantnimi ali abrazivnimi rezalnimi ploščami.

Rezalni brusilnik ni primeren za uporabo v okolju, kjer obstaja nevarnost požara ali eksplozij.

Možne napačne uporabe

 • Bencinskega rezalnika ni dovoljeno uporabljati kot lopato.

Navodila za uporabo

 • Da bi zmanjšali nastajanje prahu, priporočamo mokro rezanje. S samosesalno vodno črpalko (pribor) lahko delate ne glede na količino vode, tako da vodo na primer črpate neposredno v zaprto posodo.
 • Obdelovanca ne prerežite v enem koraku, temveč z večkratnim premikanjem rezalnega brusilnika sem ter tja postopoma dosezite želeno globino reza.
 • Da bi preprečili poškodbe diamantne rezalne plošče, vam pri suhem rezanju priporočamo, da rezalno ploščo pri delujočem orodju vsakih 30 do 60 sekund dvignete iz reza za pribl. 10 sekund.
 • Nabrusite otopele diamantne rezalne plošče (diamanti ne izstopajo iz vezave) z rezanjem v zelo abrazivne materiale, kot so peščenec in podobni materiali.

Specifikacija rezalnih plošč

Za izdelek uporabite diamantne rezalne plošče v skladu s standardom EN 13236. Izdelek je možno za obdelavo kovinskih gradbenih materialov uporabljati tudi z rezalnimi ploščami, vezanimi z umetno smolo in ojačanimi z vlakni, v skladu s standardom EN 12413 (ravne, ne z vdolbino, tip 41).
Upoštevajte proizvajalčeva navodila za uporabo in montažo rezalnih plošč.

Obseg dobave

Bencinski rezalnik, komplet orodja DSH 600/DSH 600-X, komplet potrošnih delov DSH 600/DSH 600-X, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti ali na spletu: www.hilti.com

Zavora žaginega lista

DSH 600-X
Izdelek je za boljšo varnost pri delu opremljen z vgrajeno zavoro žaginega lista.
Žagin list se potem, ko izpustite varnostni ročaj za vrtenje, zaustavi v največ 10 sekundah.
Če boste pri najvišjem številu vrtljajev izpustili varnostni ročaj za vrtenje, potem bo zaradi zaviranja prišlo do majhnega momenta nagibanja orodja v smeri naprej. Zato orodje držite vedno z obema rokama za predvidena ročaja.

Potrošni material in obrabni deli

 • Zračni filter
 • Vrvica (5 kosov)
 • Zaganjalnik
 • Bencinski filter
 • Svečka
 • komplet orodja,
 • Komplet valjev
 • Komplet pritrdilnih vijakov.
 • Prirobnica za abrazivne rezalne plošče (z vgrajenim centrirnim obročkom 20 mm/1")
 • Prirobnica za diamantne rezalne plošče (z vgrajenim centrirnim obročkom 20 mm/1")

Tehnični podatki

Bencinski rezalnik


DSH 600
DSH 600-X
Delovna prostornina
63,3 cm³
63,3 cm³
Teža s prirobnico diamantnih rezalnih plošč, brez rezalne plošče in s prazno posodo za gorivo
9,75 kg
9,85 kg
Nazivna moč pri 8500/min po standardu ISO 7293
3,2 kW
3,2 kW
Največje število vrtljajev vretena
5.500 vrt/min
5.500 vrt/min
Maksimalno število vrtljajev rezalne plošče
5.500 vrt/min
5.500 vrt/min
Maksimalna globina reza
120 mm
120 mm
Uplinjač
Walbro; Model: WT-1207
Walbro; Model: WT-1203

Nadaljnji tehnični podatki

Vrsta motorja
Dvotaktni motor / en valj / zračno hlajen
Maksimalno število vrtljajev motorja
9350 ± 200 vrt/min
Št. vrtljajev v prostem teku
2900 ± 200 vrt/min
Vžig (tip)
Elektronsko
Razmak med elektrodama
0,5 mm
Svečka
NGK, Tip: CMR7A-5
Pritezni moment za pritrditev vžigalne sveče
12 Nm
Mešanica goriva
API-TC Olje 2 % (1:50)
Prostornina posode za gorivo
0,87 ℓ
Vpenjalna odprtina rezalne plošče / premer centrirnega nastavka centrirne puše
20 mm
Vpenjalna odprtina rezalne plošče / premer centrirnega nastavka centrirne puše
25,4 mm
Image alternative Minimalni zunanji premer prirobnice za diamantne rezalne plošče (samo za plošče z jeklenim jedrom; Prirobnice so označene z "FOR DIAMOND ABRASIVE STEEL CORE WHEELS ONLY".)
60 mm
Image alternative Minimalni zunanji premer prirobnice za abrazivne rezalne plošče (kompozitne plošče)
78 mm
Maksimalni zunanji premer plošče
300 mm
Maksimalni zunanji premer plošče
12 in
Maksimalna nazivna debelina plošče (samo za plošče z jeklenim jedrom)
4,5 mm
Maksimalna nazivna debelina plošče (kompozitne plošče)
4,0 mm
Pritezni moment za pritrditev rezalne plošče
25 Nm

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu s standardom ISO 19432

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo bencinskih rezalnikov. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo glavne načine uporabe orodja. Če orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko podatki odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: vzdrževanje orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa

DSH 600
DSH 600-X
Raven zvočnega tlaka (Lpa,eq)
102 dB(A)
102 dB(A)
Negotovost
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči (Lwa)
113 dB(A)
113 dB(A)
Negotovost
2,2 dB(A)
2,2 dB(A)
Zajamčeni nivo zvočne moči (Lwa)
115 dB(A)
115 dB(A)
Skupna vrednost tresljajevRaven zvočnega tlaka in vrednosti tresljajev so bile določene ob upoštevanju prostega teka (1/7) in polne obremenitve (6/7).

DSH 600
DSH 600-X
Vrednost vibracij na ročaju spredaj (ahv,eq)
≤ 2,5 m/s²
≤ 2,5 m/s²
Negotovost
1,3 m/s²
1,3 m/s²
Vrednost vibracij na ročaju zadaj (ahv,eq)
≤ 2,5 m/s²
≤ 2,5 m/s²
Negotovost
1,3 m/s²
1,3 m/s²

Pred uporabo

Gorivo

Dvotaktni motor deluje na mešanico goriva in olja. Kakovost mešanice goriva odločilno vpliva na delovanje in življenjsko dobo motorja.
NEVARNOST
Nevarnost požarov in eksplozij. Bencinski hlapi so lahko vnetljivi.
 • Med točenjem goriva nikoli ne kadite.
 • Ne točite goriva v izdelek na delovnem mestu (oddaljen naj bo najmanj 3 m od delovnega mesta).
 • Ne točite goriva v izdelek, če motor deluje. Počakajte, da se motor ohladi.
 • Pazite, da ni v bližini nobenega odprtega plamena ali isker, zaradi katerih bi se lahko vneli bencinski hlapi.
 • Pri tem bodite pozorni, da ne razlijete goriva. Če se to zgodi, takoj očistite polita mesta.
 • Preverjajte, ali posoda za gorivo tesni.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Vdihavanje bencinskih hlapov in stik kože z bencinom lahko predstavljata tveganje za zdravje.
 • Izogibajte se neposrednemu stiku kože z bencinom. Uporabljajte delovne rokavice.
 • Če umažete obleko z gorivom, se nujno preoblecite.
 • Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta, da preprečite vdihovanje bencinskih hlapov.
 • Uporabljajte ustrezno posodo za gorivo.

Uporabite olje za dvotaktne motorje

 • Uporabite kakovostno olje za dvotaktne motorje z zračnim hlajenjem, ki izpolnjuje vsaj tehnične zahteve API-TC.

Bencin

 • Uporabljajte običajni ali super bencin z oktanskim številom najmanj 89 ROZ.
  Vsebnost alkohola (na primer etanola, metanola in drugih) v uporabljenem gorivu ne sme presegati 10 %, saj se lahko sicer bistveno skrajša življenjska doba motorja.

Mešanje goriva

Če uporabite gorivo v napačnem mešalnem razmerju ali z neustreznim oljem, se motor poškoduje.
Uporabljajte mešalno razmerje 1:50. To pomeni en del kakovostnega olja za dvotaktne motorje s specifikacijo API-TC in 50 delov bencina (npr. 100 ml olja in 5 litrov bencina v eni kantici za polnjenje).
 1. Najprej v posodo za gorivo nalijte potrebno količino olja za dvotaktne motorje.
 2. Nato v posodo za gorivo dodajte še bencin.
 3. Zaprite posodo za gorivo.
 4. Zmešajte gorivo, tako da pretresete posodo za gorivo.
  Če ne poznate kakovosti uporabljenega olja za dvotaktne motorje ali bencina, povečajte mešalno razmerje na 1:25.

Polnjenje ali točenje goriva

 1. Zmešajte gorivo (mešanica olja za dvotaktne motorje in bencina), tako da pretresete posodo z gorivom.
 2. Izdelek postavite v stabilen pokončen položaj.
 3. Odprite posodo za gorivo, tako da pokrovček zavrtite v levo in ga snamete.
 4. Počasi nalijte gorivo prek lijaka.
 5. Zaprite posodo za gorivo, tako da namestite pokrovček in ga zavrtite v desno.
 6. Zaprite posodo za gorivo.

Montažna in namestitvena dela

OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Dotikanje vrteče se rezalne plošče lahko privede do poškodb. Vroči deli naprave ali vroča rezalna plošča lahko povzročijo opekline.
 • Pazite, da je, preden se lotite montaže ali predelav izdelka, motor izključen, rezalna plošča povsem zaustavljena in izdelek ohlajen.
 • Uporabljajte delovne rokavice.

Namestitev rezalne plošče

OPOZORILO
Nevarnost poškodb in okvar. Neprimerne rezalne plošče ali pritrdila se lahko pri uporabi poškodujejo ali povzročijo izgubo nadzora nad izdelkom.
 • Pazite, da je dovoljeno število vrtljajev rezalne plošče najmanj tolikšno, kot je najvišje število vrtljajev izdelka. Rezalne plošče, prirobnica in vijaki morajo biti ustrezni za vaš izdelek.
 • Uporabljajte samo rezalne plošče z vpenjalno odprtino premera 20 mm ali 25,4 mm (1").
 • Za varno pritrditev abrazivne rezalne plošče uporabljajte izključno prirobnico s premerom 78 mm/3".
PREVIDNO
Nevarnost poškodb in okvar. Poškodovane rezalne plošče se lahko odlomijo.
 • Če pride do udarca ob rezalno ploščo, nemudoma preverite, ali se je rezalna plošča pri tem poškodovala in jo po potrebi zamenjajte.
 • Nikoli ne uporabljajte poškodovanih, neuravnoteženih ali vibrirajočih rezalnih plošč.
 • Ne uporabljajte rezalnih plošč, vezanih z umetno smolo in ojačanih z vlakni, katerih rok uporabe je potekel ali ki so razmočene.
Image alternative
 1. Vstavite blokirni zatič v izvrtino v pokrovu jermena in vrtite rezalno ploščo, dokler se blokirni zatič ne zaskoči.
 2. S ključem popustite pritrdilni vijak v levo ter odstranite pritrdilni vijak s ploščo.
 3. Odstranite blokirni zatič.
 4. Snemite vpenjalno prirobnico in rezalno ploščo.
 5. Preverite, ali se vpenjalna odprtina za montažo rezalne plošče ujema s položajem centrirnega nastavka centrirne puše.
  Centrirna puša ima na eni strani centrirni nastavek s premerom 20 mm in na nasprotni strani centrirni nastavek s premerom 25,4 mm (1").
 6. Očistite vpenjalne in centrirne površine izdelka in rezalne plošče.
 1. Izberite eno izmed naslednjih možnosti.
  Image alternative
  • Za varno pritrditev abrazivne rezalne plošče uporabljajte izključno veliko prirobnico.
  Image alternative
  • Pri diamantnih rezalnih ploščah uporabljajte majhno prirobnico, da dosežete največjo globino reza.
 2. Rezalno ploščo nastavite s centrirnim obročem na pogonsko os in bodite pozorni na pravilno smer vrtenja.
  • Puščica za smer vrtenja na rezalni plošči se ujema s predpisano smerjo vrtenja izdelka.
 3. Namestite vpenjalno prirobnico in ploščo na pogonsko os ter zategnite pritrdilni vijak v desno.
 4. Vstavite blokirni zatič v fiksno izvrtino v pokrovu jermena in vrtite rezalno ploščo, dokler se blokirni zatič ne zaskoči.
 5. Pritrdilne vijake trdno privijte (pritezni moment: 25 Nm).
 6. Odstranite blokirni zatič.
  Po montaži nove rezalne plošče izdelek pustite delovati neobremenjeno pri najvišjem številu vrtljajev pribl. 1 minuto.

Namestitev zaščitnega pokrova

NEVARNOST
Nevarnost poškodb. Leteči delci ali iskre lahko poškodujejo ljudi.
 • Ščitnik nastavite tako, da bo delce obdelovanca in iskre odnašalo stran od uporabnika in izdelka.
 • Držite zaščitni pokrov za v ta namen predvideni ročaj in obrnite zaščitni pokrov v želeni položaj.

Namestite vodno črpalko (pribor)

Image alternative
 1. Odvijte tri pritrdilne vijake pokrova črpalke, jih odstranite in varno shranite pokrov črpalke.
  Pri uporabi izdelka brez vodne črpalke je treba namestiti pokrov črpalke.
 2. Namestite vodno črpalko in jo usmerite tako, da se rezalna plošča rahlo vrti, ozobje vodne črpalke in zvon sklopke enakomerno izstopata, dokler se ozobje ne zaskoči.
  • Položaj je kodiran in napačna namestitev ni mogoča.
 3. Namestite tri pritrdilne vijake in jih trdno privijte (pritezni moment: 8 Nm).
 4. Povežite cev črpalke s priključkom rezalnega brusilnika.
 5. S konca cevi za priključek vode odstranite pokrov za zaščito pred prahom.
 6. Vodno črpalko priključite na dovod vode ali gibko sesalno cev namestite npr. v posodo z vodo.
  Vodni tlak v dovodu vode ne sme presegati 6 bar.
  Če vodna črpalka ni povezava s priključkom za vodo, potem montirajte pokrov za zaščito pred prahom na konec cevi za priključek vode.

Odstranitev vodne črpalke (pribor)

 1. Prekinite oskrbo z vodo z vodne črpalke.
 2. Namestite pokrov za zaščito pred prahom na konec cevi za priključek vode.
 3. Odklopite povezavo med črpalko in izdelkom.
 4. Odvijte tri pritrdilne vijake na črpalki in snemite črpalko.
 5. Namestite pokrov črpalke na izdelek s tremi pritrdilnimi vijaki in jih privijte (pritezni moment: 4 Nm).

Montaža kompleta koles (pribor)

Image alternative
 1. Odvijte spodnja pritrdilna vijaka na zaščitnem pokrovu.
 2. Z vijakoma pritrdite osnovno ploščo.
 3. Na obeh straneh osnovne plošče pritrdite kolesa in podložke z vijaki.

Uporaba

Zagon motorja

NEVARNOST
Nevarnost zadušitve. Ogljikov monoksid, neizgoreli ogljikovodiki in izpušni plini lahko povzročijo zadušitev.
 • Stroja ne uporabljajte v zaprtih prostorih, jarkih ali kotanjah ter pazite na dobro prezračevanje.
OPOZORILO
Nevarnost opeklin. Izpuh je med uporabo motorja izjemno vroč. Tudi po zaustavitvi motor še dlje časa ostane vroč.
 • Nosite zaščitne rokavice in se ne dotikajte izpuha.
 • Vročega izdelka ne odlagajte na vnetljive materiale.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Zaradi poškodovanega izpuha je dovoljena glasnost presežena, kar lahko povzroči težke poškodbe sluha.
 • Tega izdelka ne uporabljajte nikoli, ko je oz. se zdi izpuh poškodovan in/ali spremenjen.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi ukleščenja prstov ali pa nevarnost opeklin pri nameščeni vodni črpalki. Dotikanje ohišja črpalke lahko povzroči opekline.
 • Sprednjega ročaja se dotaknite samo za zgornjo in levo stran.
 1. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek:
  DSH 600
  Image alternative
  • Pritisnite varnostni ročaj za vrtenje in ga držite.
  • Pritisnite ročico za hitrost vrtenja in jo držite.
  • Potisnite stikalo za zagon/zaustavitev v položaj "Zagon" (Start).
  • Sprostite varnostni ročaj za vrtenje in ročico za hitrost vrtenja.
   • Aktivirana bo nastavitev s polovično hitrostjo.
  • 2- do -3-krat pritisnite zagonsko črpalke, dokler ni gumb črpalke povsem napolnjen z gorivom.
  • Če je izpolnjen naslednji pogoj, dodatno izvedite še naslednji postopek:
   Pogoji : Motor je prehladen.
   • Potegnite ročico za hladen zagon navzgor.
    • Dušilna loputa se aktivira.
  • Preverite, ali se rezalna plošča prosto vrti.
  • Postavite levo nogo na stopalno ploščo.
  • Z desno roko počasi povlecite zagonsko vrvico, dokler ne začutite rahlega upora.
  • Močno potegnite zagonsko vrvico.
  • Ko zaslišite prvi vžig (po 2 do 5 potegih), potisnite ročico za hladen zagon navzgor nazaj v izhodiščni položaj.
  • Močno povlecite zagonsko vrvico in ta postopek ponavljajte, dokler se motor ne zažene.
   Pri preveč poskusih zagona z aktivirano ročico za hladen zagon motor zalije.
  • Takoj ko se motor zažene, na kratko pritisnite ročico za hitrost vrtenja.
   • Aktivirano je blokiranje pri polovični hitrosti in motor deluje s polovično hitrostjo.
 2. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek:
  DSH 600-X
  Image alternative
  • Pritisnite varnostni ročaj za vrtenje in ga držite.
  • Pritisnite ročico za hitrost vrtenja in jo držite.
  • Potisnite stikalo za zagon/zaustavitev v položaj "Zagon" (Start).
  • Sprostite varnostni ročaj za vrtenje in ročico za hitrost vrtenja.
   • Aktivirana bo nastavitev s polovično hitrostjo.
  • Le pri hladnem zagonu 2- do -3-krat pritisnite zagonsko črpalke, dokler ni gumb črpalke povsem napolnjen z gorivom.
  • Preverite, ali se rezalna plošča prosto vrti.
  • Postavite levo nogo na stopalno ploščo.
  • Z desno roko počasi povlecite zagonsko vrvico, dokler ne začutite rahlega upora.
  • Močno potegnite zagonsko vrvico.
  • Ta postopek ponavljajte, dokler se motor ne zažene.
  • Takoj ko se motor zažene, na kratko pritisnite ročico za hitrost vrtenja.
   • Aktivirano je blokiranje pri polovični hitrosti in motor deluje s polovično hitrostjo.

Pregledi po zagonu motorja

 1. Preverite, da rezalna plošča v prostem teku miruje in da se po kratkem času delovanja pri polni hitrosti vrne v položaj mirovanja.
  • Če se rezalna plošča v prostem teku vrti, zmanjšajte število vrtljajev v prostem teku. Če to ni mogoče, izdelek prinesite na servis Hilti .
 2. Preverite pravilno delovanja stikala za zagon/zaustavitev. Potisnite stikalo za zagon/zaustavitev v položaj "Zaustavitev".
 3. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek:
  DSH 600
  • Če se motor ne zažene, potisnite ročico za hladen zagon navzgor. Če tudi to ne pomaga, snemite kabelski priključek za vžigalno svečko in izdelek prinesite na servis Hilti .
 4. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek:
  DSH 600-X
  • Če se motor ne zažene, pritisnite gumb črpalke (zagonska črpalka). Če tudi to ne pomaga, snemite kabelski priključek za vžigalno svečko in izdelek prinesite na servis Hilti .

Zaustavitev motorja

OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Vrtljiva rezalna plošča se lahko odlomi in/ali material lahko nenadzorovano odleti.
 • Počakajte, da se rezalna plošča povsem zaustavi, preden odložite rezalni brusilnik.
 1. Izpustite ročico za hitrost vrtenja.
 2. Potisnite stikalo za zagon/zaustavitev v položaj "Zaustavitev".
  • Motor se zaustavi.

Tehnika rezanja

Image alternative OPOZORILO!
Za optimalno delo s tem izdelkom upoštevajte naslednje varnostne predpise:
 • Izdelek vedno držite z obema rokama za predvidena ročaja. Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni.
 • Pred začetkom dela ali, če med delom nepričakovano zadenete ob oviro, se takoj prepričajte, da rezalna plošča in zaščitni pokrov nista poškodovana.
 • Prepričajte se, da v delovnem območju in predvsem v smeri rezanja ni ljudi. Pri delu morajo biti druge osebe pribl. 15 m izven delovnega območja.
 • Izdelek vodite enakomerno in brez stranskega pritiska na rezalno ploščo.
 • Izogibajte se nevarnim položajem pri delu.
 • Rezalno ploščo vedno namestite na obdelovanec pod pravim kotom. Med rezanjem ne spreminjajte smeri rezanja s stranskim pritiskom ali z upogibanjem rezalne plošče
 • Obdelovanec pritrdite. Obdelovanec pritrdite s pomočjo vpenjalnih priprav ali primeža, da se ne bo premikal. Obdelovanec bo tako pritrjen varneje, kot če bi ga držali z roko, vi pa boste izdelek lahko upravljali z obema rokama.
 • Okrogle obdelovance pritrdite tako, da se ne bodo vrteli.
 • Nikoli ne režite več obdelovancev hkrati, temveč enega za drugim.
 • Zavarujte obdelovanec in del, ki ga boste odrezali, tako da se ne bosta mogla nenadzorovano premikati.
 • Obdelovanec vedno režite s polnim številom vrtljajev.
Preprečite zagozdenje rezalne plošče
OPOZORILO
Nevarnost udarnin ali poškodb. Zaradi zagozdenja rezalne plošče v reži reza za rezanje lahko pride do nenadnega premika rezalnega brusilnika navzgor, naprej ali pa nazaj.
 • Prepričajte se, da se rezalna plošča pri rezanju ne zagozdi.
Image alternative
  Razlogi za zagozdenje rezalne plošče:
 • Globina reza je prevelika.
 • Reža reza med rezanjem se zapira (npr. pri rezanju cevi ali plošč).
 • Rezalna plošča se zatika.
 • Uporablja se neprimerna rezalna plošča (rezalna plošča preskakuje).
 • Rezalno ploščo ste prehitro vstavili v obstoječo režo reza za rezanje.
Glede na delovni položaj lahko zagozdenje povzroči različne nevarne situacije.
Image alternative
 • Pri vodoravnih rezih (npr. na tleh) lahko pride do vlečenja v smeri naprej. Rezalni brusilnik nenadoma povleče naprej, pri tem se lahko orodje izmuzne iz rok uporabnika.
 • Pri navpičnih rezih (npr. na steni) lahko pride do vlečenja v smeri navzgor. Rezalni brusilnik nenadoma povleče navzgor, pri tem se lahko orodje izmuzne iz rok uporabnika.
 • Če rezalna plošča doseže nedovoljeno območje v obdelovancu, lahko pride do povratnega udarca.
Tako boste preprečili nevarne situacije zaradi zagozdenja rezalne plošče:
 • Debele obdelovance po možnosti režite v več korakih. Ne režite pregloboko.
 • Plošče ali velike obdelovance podprite tako, da bo reža reza med rezanjem in po njem ostala odprta.
 • Rezalno ploščo vedno položite na obdelovanec od zgoraj.
 • Rezalna plošča se lahko obdelovanca dotika le na enem mestu pod točko vrtenja.
 • Še posebej bodite pozorni, če rezalno ploščo vstavite v že obstoječi rez.
 • Pazite na to, da se rezalna plošča ne bo zatikala.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Če se dotaknete vrteče rezalne plošče ali vročih delov stroja, se lahko ranite in opečete.
 • Izključite izdelek in počakajte, da se izdelek ohladi, preden se lotite vzdrževalnih in servisnih del, popravil ali čiščenja.

Tabela za vzdrževanje

1 – Pred začetkom dela | 2 – Na pol leta | 3 – Po potrebi

1
2
3
Preverite, ali je orodje v brezhibnem stanju, popolno in ali obstajajo morebitna mesta puščanja ter ga po potrebi popravite.
X


Preverite, ali je orodje umazano, po potrebi ga očistite.
X


Preverite, ali elementi za upravljanje delujejo pravilno, po potrebi jih popravite.
X


Preverite, ali je rezalna plošča v brezhibnem stanju, po potrebi odpravite pomanjkljivosti.
X


Dodatno zategnite matice in vijake.
X
X
X
Preverite, ali je filter za gorivo umazan, po potrebi ga zamenjajte.

X
X
Če se izdelek ne zažene ali pa je moč motorja majhna, zamenjajte zračni filter.


X
Če se izdelek ne zažene ali pa se zažene s težavo, očistite oz. zamenjajte vžigalne svečke.


X
Uravnavajte število vrtljajev v prostem teku, če se rezalna plošča v prostem teku ne zaustavi.


X
Če pogonski jermen pri obremenitvah rezalne plošče zdrsuje, izdelek prinesite na servis Hilti .


X

Očistite ali zamenjajte zračni filter

POZOR
Nevarnost poškodb. Prah, ki vdre v stroj, izdelek uniči.
 • Stroja nikoli ne uporabljajte brez zračnega filtra ali s poškodovanim filtrom.
 • Pri menjavi zračnega filtra mora biti izdelek v pokončnem položaju in ne sme ležati na boku. Bodite pozorni, da prah ne pride v stik s ščitnikom filtra pod zračnim filtrom.
Zamenjajte zračni filter, če se zmogljivost motorja občutno zmanjša ali je orodje težje zagnati.
Image alternative
 1. Odvijte pritrdilne vijake na pokrovu zračnega filtra in snemite pokrov.
 2. Z zračnega filtra in iz filtrske komore temeljito odstranite prah (uporabite sesalnik za prah).
 3. Odvijte štiri pritrdilne vijake držala filtra in odstranite zračni filter.
 4. Vstavite nov zračni filter in ga pritrdite z držalom.
 5. Namestite pokrov zračnega filtra in privijte pritrdilne vijake.

Menjava strgane vrvice za zagon

Image alternative
PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Prekratka vrvica za zagon lahko poškoduje ohišje.
 • Nikoli ne uporabljajte strgane vrvice za zagon, temveč jo zamenjajte.
 1. Odvijte štiri pritrdilne vijake in odstranite sklop zaganjalnika.
 2. Odvijte dva pritrdilna vijaka na pokrovu in ga snemite.
 3. Odstranite preostali kos vrvice z motka in ročke za zagon.
 4. Na koncu nove vrvice za zagon naredite trden vozel in prosti konec vrvice od zgoraj vstavite v motek.
 5. Prosti konec vrvice od spodaj speljite skozi izvrtino v ohišju zaganjalnika ter od spodaj skozi ročko za zagon ter na koncu vrvice prav tako naredite trden vozel.
 6. Izvlecite vrvico za zagon iz ohišja, kot je prikazano na sliki, in jo vstavite skozi režo na motku.
 7. Držite vrvico za zagon v bližini reže na motku in obračajte motek v smeri urnega kazalca do prislona.
 8. Obrnite motek iz končne točke nazaj za najmanj ½ do največ 1 ½ obrata, dokler se reža motka ne prekriva z vstopno luknjo na ohišju zaganjalnika.
 9. Držite motek in povlecite vrvico iz ohišja v smeri ročke za zagon.
 10. Držite vrvico napeto in izpustite motek, da se lahko vrvica za zagon samodejno uvleče.
 11. Povsem izvlecite vrvico za zagon in preverite, ali je v tem položaju možno motek z roko obrniti še najmanj za ½ obrata v smeri urnega kazalca. Če to ni možno, razbremenite vzmet za en obrat v nasprotni smeri urnega kazalca.
 12. Namestite pokrov in ga pritrdite z dvema pritrdilnima vijakoma.
 13. Namestite sklop zaganjalnika in ga previdno potisnite navzdol. Povlecite vrvico za zagon, da se spojka zaskoči in sklop zaganjalnika povsem nalega na orodje.
 14. Pritrdite sklop zaganjalnika s štirimi pritrdilnimi vijaki.

Menjava filtra za gorivo

Pri točenju goriva v izdelek bodite pozorni, da v posodo za gorivo ne pride umazanija.
Image alternative
 1. Odprite posodo za gorivo.
 2. Iz posode za gorivo izvlecite filter za gorivo.
 3. Preverite filter za gorivo.
  • Če je filter za gorivo močno umazan, ga je treba zamenjati.
 4. Potisnite sponko na cevi nazaj in odstranite umazani filter za gorivo.
 5. Vstavite nov filter za gorivo in ga pritrdite s sponko na cevi.
 6. Potisnite filter za gorivo nazaj v posodo za gorivo.
 7. Zaprite posodo za gorivo.

Čiščenje vžigalne svečke, nastavitev razmaka med elektrodama ali zamenjava vžigalne svečke

PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Takoj po uporabi izdelka so lahko vžigalna svečka in deli motorja vroči.
 • Nosite zaščitne rokavice in počakajte, da se izdelek ohladi.
Image alternative
 1. Snemite kabelski priključek za vžigalno svečko, tako da ga nekoliko zasučete.
 2. Z izvijačem za vžigalne svečke svečko odvijte iz valja.
 3. Po potrebi očistite elektrodo z mehko žično krtačo.
 4. Preverite, ali je razmak elektrode 0,5 mm, in ga po potrebi nastavite z merilnikom razmaka.
 5. Vtaknite vžigalno svečko v kabelski priključek za svečko in približajte vžigalno svečko valju.
 6. Potisnite stikalo za zagon/zaustavitev v položaj "Zagon" (Start).
OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Dotikanje elektrod lahko povzroči električni udar.
 • Ne dotikajte se elektrod vžigalne svečke.
 1. Povlecite vrvico za zagon.
  • Sedaj mora biti dobro vidna vžigalna iskra.
 2. Z izvijačem za vžigalne svečke svečko privijte v valj (Pritezni moment: 12 Nm).
 3. Nataknite kabelski priključek na vžigalno svečko.

Nastavitev uplinjača

Uplinjač tega izdelka je bil pred predajo optimalno nastavljen in plombiran (šobi H in L). Uporabnik lahko na uplinjaču nastavi število vrtljajev v prostem teku (šoba T). Vsa druga nastavitvena dela mora opraviti servis Hilti .
Nestrokovno spreminjanje nastavitev uplinjača lahko povzroči poškodbe motorja.
 • Očistite zračni filter.
 • Izdelek segrejte na delovno temperaturo.
 • Image alternative
 • Uporabite ustrezen križni izvijač (širina 4 mm/ ⁵/₃₂ ") ter pazite, da ne zasukate nastavitvenega vijaka s silo, ki je večja od dovoljene.
 • Nastavite šobo za prosti tek (T) tako, da bo orodje v prostem teku delovala mirno in se rezalna plošča ne bo vrtela.

Čiščenje vodnih šob

Image alternative
 1. Sprostite čistilni vijak na vodnem loku.
 2. Očistite vodno šobo z žico.
 3. Namestite čistilni vijak.

Nega izdelka

Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnega materiala in pribora dobite pri servisni službi Hilti ali na spletni strani: www.hilti.com
 • Orodje, še posebej pa prijemalne površine, mora biti suho in čisto ter ne sme biti onesnaženo z oljem ali mastjo.
 • Ne uporabljajte čistilnih sredstev z vsebnostjo silikona.
 • Zunanji del orodja redno čistite z rahlo vlažno krpo za čiščenje ali s suho krtačo. Orodja ne čistite s pomočjo pršilnika, parnega curka ali s tekočo vodo.
 • Pazite, da v notranjost izdelka ne prodrejo tujki.

Vzdrževanje

 1. Redno preverjajte, ali so zunanji deli izdelka in pribora morda poškodovani in ali vsi elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 2. Izdelka ne uporabljajte, če so njegovi deli poškodovani ali če upravljalni elementi ne delujejo brezhibno. Izdelek naj popravi servis Hilti .

Preverjanje po končani negi in vzdrževanju

 • Po končani negi in vzdrževanju preverite, ali so vse zaščitne naprave nameščene in ali delujejo brezhibno.

Transport in skladiščenje

Transport izdelka v vozilu

NEVARNOST
Nevarnost požarov in eksplozij. Če se izdelek med prevozom prevrne, lahko iz posode izteče gorivo.
 • Preden izdelek pošljete kot paket, povsem izpraznite posodo za gorivo.
 • Po možnosti prevažajte izdelek v originalni embalaži.
OPOZORILO
Nevarnost požara. Zaradi vročih delov stroja se lahko vname material okoli njih.
 • Preden izdelek zapakirate ali naložite v vozilo, počakajte, da se povsem ohladi.
 1. Odstranite rezalno ploščo.
 2. Zavarujte izdelek, da se ne bo mogel prevrniti ali poškodovati ter da iz njega ne bo iztekalo gorivo.

Hranjenje mešanice goriva

PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Ker se v posodi za gorivo lahko ustvari tlak, obstaja nevarnost, da pri odpiranju iz nje brizgne gorivo.
 • Pri odpiranju posode za gorivo bodite previdni.
 • Gorivo hranite v dobro prezračevanem in suhem prostoru.
 1. Pripravite le toliko mešanice goriva, kot je boste potrebovali v naslednjih nekaj dneh.
 2. Posodo za gorivo občasno očistite.

Pomoč pri napakah

V primeru napak, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Rezalna plošča se med rezanjem upočasni ali se povsem zaustavi.
Pritisk pri rezanju je prevelik (rezalna plošča se zatika v rezu).
 • Zmanjšajte pritisk rezanja in izdelek vodite pokončno.
Rezalna plošča ni pravilno nameščena in pritrjena.
 • Preverite namestitev in pritezni moment.
Nastavljena je napačna smer vrtenja.
Sprednji del rezalne roke ni pritrjen.
 • Izdelek naj popravi servis Hilti .
Visoki tresljaji, orodje uhaja iz smeri reza.
Rezalna plošča ni pravilno nameščena in pritrjena.
 • Preverite namestitev in pritezni moment.
Rezalna plošča je poškodovana (neustrezna specifikacija, razpoke, manjkajoči segmenti, upognjena, pregreta, deformirana itd.).
 • Zamenjajte rezalno ploščo.
Centrirna puša je napačno nameščena.
 • Preverite, ali se vpenjalna odprtina za montažo rezalne plošče ujema s položajem centrirnega nastavka centrirne puše.
Diamantna rezalna plošča se dvigne in po potrebi zatakne.
Neustrezna diamantna rezalna plošča
 • Uporabljajte rezalne plošče Hilti .
Neustrezna prirobnica za diamantno rezalno ploščo
 • Pri konkurenčnih rezalnih ploščah uporabljajte prirobnico za abrazivne rezalne plošče.
Rezalni brusilnik se ne zažene ali se zažene s težavo.
Posoda za gorivo je prazna (ni goriva v uplinjaču).
Zračni filter je umazan.
 • Zamenjajte zračni filter.
DSH 600
Motor je zalilo (vžigalna svečka je mokra).
 • Posušite vžigalno svečko in komoro valja (odstranite svečko).
 • Zaprite potezno ročico za hladen zagon in ponovite postopek zagona.
DSH 600-X
Motor je zalilo (vžigalna svečka je mokra).
 • Posušite vžigalno svečko in komoro valja (odstranite svečko).
Napačna mešanica goriva.
 • Izpraznite in sperite posodo ter napeljavo za gorivo.
 • Napolnite posodo za gorivo z ustreznim gorivom.
Zrak v vodu za gorivo (ni goriva v uplinjaču).
 • Odzračite vod za gorivo, tako da večkrat pritisnete na črpalko za gorivo.
Filter za gorivo je umazan (v uplinjaču ni goriva/je premalo goriva).
 • Očistite posodo za gorivo in zamenjajte filter za gorivo.
Ni vidne vžigalne iskre ali pa je vidna zgolj šibka iskra (na demontirani vžigalni svečki).
 • Z vžigalne svečke očistite izgorke.
 • Preverite razmak elektrode in ga nastavite.
 • Zamenjajte vžigalno svečko.
 • Preglejte in po potrebi zamenjajte vžigalno tuljavo, kabel, vtične spoje in stikalo.
Premajhna kompresija.
 • Preverite kompresijo motorja in po potrebi zamenjajte obrabljene dele (batni obročki, bati, valj itd.).
Prenizka temperatura okolice.
 • Pustite, da se rezalni brusilnik počasi segreje na sobno temperaturo, in ponovite postopek zagona.
Mreža za zaščito pred iskrami oz. izpušna odprtina je umazana.
 • Očistite mrežo za zaščito pred iskrami oz. izpušno odprtino.
Nizka moč motorja/rezanja
Zračni filter je umazan.
 • Zamenjajte zračni filter.
Ni vidne vžigalne iskre ali pa je vidna zgolj šibka iskra (na demontirani vžigalni svečki).
 • Z vžigalne svečke očistite izgorke.
 • Preverite razmak elektrode in ga nastavite.
 • Zamenjajte vžigalno svečko.
 • Preglejte in po potrebi zamenjajte vžigalno tuljavo, kabel, vtične spoje in stikalo.
Napačna mešanica goriva.
 • Izpraznite in sperite posodo ter napeljavo za gorivo.
 • Napolnite posodo za gorivo z ustreznim gorivom.
Neustrezna specifikacija rezalne plošče za rezanje izbranega materiala.
 • Zamenjajte rezalno ploščo ali se o tem posvetujte na servisu Hilti .
Pogonski jermen ali rezalna plošča zdrsuje.
 • Preverite vpetje plošče.
 • Izdelek naj popravi servis Hilti .
Premajhna kompresija.
 • Preverite kompresijo motorja in po potrebi zamenjajte obrabljene dele (batni obročki, bati, valj itd.).
Delo nad 1500 metri nadmorske višine.
 • Uplinjač naj nastavijo na servisu Hilti .
Mešanica ni optimalna (mešanica goriva in zraka).
 • Uplinjač naj nastavi servis Hilti .
Rezalna plošča se v prostem teku ne zaustavi.
Število vrtljajev v prostem teku je previsoko.
 • Preverite število vrtljajev v prostem teku in ga po potrebi nastavite.
Položaj za polovično hitrost je blokiran.
 • Sprostite položaj za polovično hitrost.
Centrifugalna sklopka je v okvari.
 • Zamenjajte centrifugalno sklopko.
Rezalna plošča se ne vrti.
Napetost jermena je premajhna ali pa se je jermen strgal.
 • Izdelek naj popravi servis Hilti .
Sklop zaganjalnika ne deluje.
Zobje sklopke ne nalegajo.
 • Očistite zobe sklopke, da se bodo spet lahko premikali.
DSH 600-X
Žagin list se potem, ko izpustite varnostni ročaj za vrtenje, vrti še dlje kot 15 sekund.
Zavorni trak je obrabljen.
 • Izdelek naj popravi servis Hilti .
Zavorni Bowdenov poteg se težko premika.
 • Izdelek naj popravi servis Hilti .

Odstranjevanje

Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vašo odsluženo napravo. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Vrtalni muljUvajanje vrtalnega mulja v vodo ali kanalizacijo brez predhodne obdelave je problematično z okoljskega vidika.
 • Pozanimajte se o veljavnih predpisih pri lokalni upravi.
Priporočamo naslednjo predobdelavo:
 • Zberite vrtalni mulj (na primer s sesalnikom za mokro sesanje).
 • Pustite, da se vrtalni mulj usede in oddajte trdni del na deponijo odpadnega gradbenega materiala (proces izločanja lahko pospešite z uporabo flokulanta).
 • Preden odstranite preostalo vodo (bazična, vrednost pH > 7) v kanalizacijo, jo nevtralizirajte z dodatkom kislega sredstva za nevtralizacijo ali jo razredčite z veliko količino vode.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative