Jezik

SF BT 22‑A

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Naprava podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.

Simboli

Uporabljajo se naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Enosmerni tok
Image alternative Premer

Slike

Slike v teh navodilih služijo osnovnemu razumevanju in se lahko razlikujejo od dejanske izvedbe:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih na slikah in se lahko razlikuje od oštevilčenja korakov v besedilu.
Image alternative Številke položajev so uporabljene na sliki Pregled. Številke v legendi poglavja Pregled izdelka se nanašajo na te številke položajev.

Informacije o izdelku

Izdelki Hilti so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in izšolano osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje, in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
 • Opis in serijsko številko s tipske ploščice prepišite v spodnjo preglednico.
 • Pri komunikaciji z našim zastopstvom ali servisom o svojem izdelku vedno navedite te podatke:
  Informacije o izdelku
Informacije o izdelku
Vrtalnik
SF BT 22‑A
Generacija:
01
Serijska št.:

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) in na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite vtiča iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljšek, ki je primeren tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem orodja oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo . Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
Uporaba akumulatorskega orodja in ravnanje z njim
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Za pogon električnih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije. Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba orodja.

Varnostna navodila za vrtalnike

 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba nadzora nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Orodje uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Orodja nikoli na noben način ne spreminjajte.
 • Orodje z roko vedno čvrsto držite za ročaj, ki je temu namenjen. Ročaj mora biti suh in čist.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov - nevarnost poškodb!
 • Med uporabo orodja nosite ustrezna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice in lahko masko za zaščito dihal.
 • Tudi pri menjavanju nastavkov nosite zaščitne rokavice. Če se dotaknete nastavkov, se lahko urežete in opečete.
 • Uporabljajte zaščito za oči. Drobci, ki odletavajo, lahko poškodujejo telo in oči.
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko vibracije povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah in zapestjih.
 • Če je le mogoče, uporabljajte odsesavanje prahu in ustrezen prenosni sesalnik. Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv.
 • Zavarujte orodje pred otroki. Orodje ni primerno za šibke osebe, ki se o uporabi niso podučile.
 • Upoštevajte nacionalne predpise za varstvo pri delu.
Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba
 • Akumulatorskih baterij ne uporabljajte za napajanje drugih porabnikov, za katere niso namenjene.
 • Upoštevajte posebne smernice za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne smete niti polniti niti uporabljati.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Odložite orodje na negorljivo mesto, ki je dovolj oddaljeno od gorljivih materialov, kjer ga lahko opazujete in počakajte, da se ohladi. Ko se akumulatorska baterija ohladi, stopite v stik s servisom Hilti .

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Hitrovpenjalna vrtalna glava
 2. Sesanje zraka za hlajenje motorja
 3. Ročaj
 4. Stikalo za zaporo vklopa
 5. Krmilno stikalo (z elektronskim krmiljenjem števila vrtljajev)
 6. Kavelj za pas
 7. Akumulatorska baterija
 8. Izstopna odprtina za zrak
 9. Gumb za sprostitev akumulatorske baterije
 10. Indikator akumulatorske baterije

Namenska uporaba

Opisani izdelek je ročno voden akumulatorski vrtalnik za vrtanje izvrtin v jeklo s stopenjskimi svedri Hilti TX‑BT… kot pogoj za zabijanje navojnih sornikov Hilti X‑BT.

 • Za ta izdelek uporabljajte zgolj litij-ionske akumulatorske baterije Hilti iz vrste modelov B 22.

 • Te akumulatorske baterije uporabite samo za polnilnike, ki jih je odobrilo podjetje Hilti . Dodatne informacije najdete v vaši trgovini Hilti Store ali na strani: www.hilti.group

Zapora vklopa

Image alternative
Orodje ima stikalo za zaporo vklopa, s katerim lahko blokirate krmilno stikalo in s tem preprečite nepričakovan zagon vrtalnika.
  Položaji stikala
 • Če je stikalo za zaporo vklopa obrnjeno vzdolž vrtalnika, je krmilno stikalo blokirano (zapora vklopa je aktivirana).
 • Če je stikalo za zaporo vklopa obrnjeno v levo, če gledate v smeri delovanja vrtalnika, lahko premaknete krmilno stikalo (zapora vklopa ni aktivirana).

Zaščita pred preobremenitvijo in pregrevanjem

Orodje je opremljeno z elektronsko zaščito pred preobremenitvijo in pregrevanjem. Pri preobremenitvi ali pregrevanju se orodje samodejno izklopi. Če izpustite in spet pritisnete krmilno stikalo, lahko pride do zakasnitve vklopa orodja (orodje je v fazi hlajenja).
Utripanje vseh 4  LED-diod indikatorja akumulatorske baterije signalizira samodejni izklop.

Prikaz litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije in motnje orodja so prikazane na indikatorju litij-ionske akumulatorske baterije. Prikaz stanja napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije se prikaže po pritisku ene od obeh tipk za sprostitev akumulatorske baterije.
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
Svetijo 3 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
Svetita 2 LED-diodi.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
Sveti 1 LED-dioda.
Stanje napolnjenosti: 10 % do 25 %
1 LED-dioda utripa, orodje je pripravljeno na obratovanje.
Stanje napolnjenosti: < 10 %
1 LED-dioda utripa, orodje ni pripravljeno na obratovanje.
Akumulatorska baterije je pregreta ali povsem izpraznjena.
4 LED-diode utripajo, orodje ni pripravljeno na obratovanje.
Orodje je preobremenjeno ali pregreto.
Med uporabo krmilnega stikala in do 5 sekund po tem, ko ga izpustite, stanja napolnjenosti ni mogoče odčitavati.
Pri utripajočih LED-diodah indikatorja akumulatorske baterije upoštevajte navodila v poglavju Iskanje napak.

Obseg dobave

Vrtalnik, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Tehnični podatki

Vrtalni stroj

Nazivna napetost
21,6 V
Teža v skladu z EPTA Procedure 01 vključno z akumulatorsko baterijo B22⁄8.0
2,6 kg
Vrtilni moment
≤ 9 Nm
Vpenjalno območje hitrovpenjalne vrtalne glave
1 mm … 10 mm

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 60745

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko podatki odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa so bile določene v skladu z EN 60745

SF BT 22‑A
Raven emisije zvočnega tlaka (LpA)
71 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
Raven zvočne moči (LWA)
82 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
Skupna vrednost tresljajev (vektorska vsota treh smeri), določena v skladu z EN 60745

SF BT 22‑A
Emisijska vrednost vibracij vrtanja v kovino (ah, D)
3,5 m/s²
Negotovost pri vrtanju v kovino (K)
1,5 m/s²

Uporaba

Vstavljanje akumulatorske baterije

PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Vrtalnik se lahko nepričakovano zažene.
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je vrtalnik izklopljen in da je aktivirana zapora vklopa.
PREVIDNO
Nevarnost električnega udara. Zaradi umazanih kontaktov lahko pride do kratkega stika.
 • Preden akumulatorsko baterijo vstavite v vrtalnik, se prepričajte, da na kontaktih akumulatorske baterije in v orodju ni tujkov.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Če akumulatorska baterija ni vstavljena pravilno, lahko med delom pade iz naprave.
 • Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno vstavljena v vrtalnik, tako da ne bo padla iz njega in s tem ogrožala drugih oseb v bližini.
Image alternative
 • Akumulatorsko baterijo od zadaj potisnite v vrtalnik, da se slišno zaskoči.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

Image alternative
 • Odstranite akumulatorsko baterijo.

Montaža kavlja za pas (dodatna oprema)

OPOZORILO
Nevarnost poškodb Nevarnost zaradi padajočega orodja.
 • Orodje, ki vam pade iz rok, je lahko nevarno za uporabnika in druge. Pred začetkom dela preverite, da je kavelj za pas varno nameščen.
S kavljem za pas lahko vrtalnik pritrdite na pas ob telesu. Kavelj za pas se lahko namesti za nošenje na desni ali levi strani.
Image alternative
 • Kavelj za pas namestite na ustrezno stran vrtalnika.

Montaža ali demontaža nastavka

Image alternative
PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Vrtalnik se lahko nepričakovano zažene.
 • Prepričajte se, da je zapora vklopa aktivirana ali akumulatorska baterija odstranjena iz vrtalnika.
 1. Odprite hitrovpenjalno vrtalno glavo.
 2. Čist vtični del nastavka vstavite v hitrovpenjalno vrtalno glavo oz. povlecite nastavek iz hitrovpenjalne vrtalne glave.
 3. Hitrovpenjalno vrtalno glavo znova zategnite.

Vklop

 • Pritisnite na krmilno stikalo.
  Število vrtljajev lahko glede na globino pritiskanja na krmilno stikalo brezstopenjsko spreminjate do maksimalnega števila vrtljajev.

Izklop

 • Spustite krmilno stikalo.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnosti zaradi električnega toka. Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe.
 • Popravila električnih del naj izvaja samo usposobljeno strokovno osebje.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete pri Hilti -jevem servisu ali na spletni strani: www.hilti.com
 • Orodje, še posebej pa prijemalne površine morajo biti suhe in čiste ter ne smejo biti onesnažene z oljem ali mastjo.
 • Ne uporabljajte čistilnih sredstev z vsebnostjo silikona.
 • Orodje naj nikoli ne deluje z zamašenimi prezračevalnimi režami! Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo. Pazite, da v notranjost orodja ne prodrejo tujki.
 • Zunanji del orodja redno čistite z rahlo navlaženo krpo za čiščenje. Orodja ne čistite s pomočjo pršilnika, parnega curka ali s tekočo vodo! S tem lahko ogrozite električno varnost orodja.

Transport in skladiščenje

OPOZORILO
Nevarnost požara. Nevarnost zaradi kratkega stika.
 • Litij-ionske akumulatorske baterije nikdar ne shranjujte ali prevažajte nezaščitene med drugimi predmeti.
 • Pred skladiščenjem in transportom vrtalnika iz njega odstranite akumulatorsko baterijo.
 • Pri pošiljanju akumulatorskih baterij prek cestnega, železniškega, pomorskega ali zračnega transporta upoštevajte veljavne državne in mednarodne predpise o transportu.

Pomoč pri napakah

V primeru napak, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči s slišnim dvojnim klikom.
Zaskočni mehanizem na akumulatorski bateriji je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in vstavite akumulatorsko baterijo. Če težava ni odpravljena, poiščite servis Hilti .
Krmilnega stikala ni mogoče pritisniti oz. je blokirano.
Zapora vklopa je aktivirana.
 • Stikalo za zaporo vklopa pomaknite vstran (v levo, če gledate v smeri delovanja).
Orodje ne deluje.
Akumulatorska baterija ni povsem vstavljena.
 • Akumulatorska baterija se mora zaskočiti s slišnim klikom.
Orodje ne deluje, ena LED-dioda utripa.
Akumulatorska baterija je izpraznjena.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Orodje se med delovanjem izključi, 4 LED-diode indikatorja akumulatorske baterije utripajo.
Vklopila se je zaščita pred preobremenitvijo.
 • Izpustite krmilno stikalo in ga ponovno vključite.
Vklopila se je zaščita pred pregrevanjem.
 • Orodje pustite, da se ohladi. Očistite prezračevalne reže.
Akumulatorska baterija se izprazni hitreje kot običajno.
Zelo nizka temperatura okolice.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje na sobno temperaturo.
Močno segrevanje naprave ali akumulatorske baterije.
Orodje je preobremenjeno (prekoračena meja območja uporabe).
 • Pred izvajanjem kakršnih koli del preverite podatke o zmogljivosti svojega izdelka in jih upoštevajte. Glejte tehnične podatke.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .

Izjava o skladnosti ES

Proizvajalec
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
S polno odgovornostjo izjavljamo, da ta izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom.
Oznaka
Vrtalnik
Tipska oznaka
SF BT 22‑A
Generacija
01
Leto konstrukcije
2015
Uporabljene direktive:
 • 2006/42/ES
 • 2004/108/ES
 • 2014/30/EU
 • 2006/66/ES
 • 2011/65/EU
Uporabljeni standardi:
 • EN 60745—1, EN 60745—2-1
 • EN ISO 12100
Tehnična dokumentacija pri:
 • Dovoljenje za električna orodja
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Nemčija
Schaan, 10.2015
Image alternativeNorbert Wohlwend
(Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Unit Direct Fastening)
Image alternativeLars Taenzer
(Head of BU Direct Fastening)