Jezik

SC 55W

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so vezani na izdelek

Simboli na izdelku

Na izdelku so lahko uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Brezžičen prenos podatkov
Image alternative Število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Image alternative Žagin list

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Krožna žaga
  SC 55W
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostna opozorila za vse žage

Postopek žaganja
 • Image alternative NEVARNOST: Z rokama ne segajte v območje žaganja in v bližino žaginega lista. Z drugo roko držite dodatni ročaj ali ohišje motorja. Če držite žago z obema rokama, ju žagin list ne more poškodovati.
 • Ne segajte v območje pod obdelovancem. Zaščitni pokrov vas pod obdelovancem ne more zaščititi pred žaginim listom.
 • Globino reza prilagodite debelini obdelovanca. Žagin list sme segati pod obdelovanec za največ eno polno višino zoba.
 • Obdelovanca, ki ga žagate, nikoli ne držite z roko in ga ne opirajte na nogo. Obdelovanec pritrdite na stabilno vpenjalo. Pomembno je, da obdelovanec dobro pritrdite in s tem kar najbolj zmanjšate tveganje stika s telesom, zagozditve žaginega lista in izgube nadzora.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi ali z lastnim priključnim kablom, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo pride napetost tudi na kovinske dele električnega orodja in povzroči električni udar.
 • Pri vzdolžnih rezih vedno uporabljajte prislon ali raven vodilni rob. S tem boste izboljšali natančnost reza in zmanjšali možnost zagozditve žaginega lista.
 • Uporabljajte samo žagine liste prave velikosti in z ustrezno odprtino (npr. zvezdasto ali okroglo). Žagini listi, ki ne ustrezajo sistemu pritrjevanja žage, se vrtijo neenakomerno in povzročijo izgubo nadzora.
 • Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali napačnih podložk in vijakov za žagine liste. Podložke in vijaki žaginih listov so izdelani posebej za optimalno zmogljivost in varno obratovanja vaše žage.
Povratni udarec – vzroki in ustrezna varnostna navodila
 • Povratni udarec je trenutna reakcija zatikajočega se, stisnjenega ali nepravilno uravnoteženega žaginega lista. Posledica tega je lahko nekontroliran sunek žage iz obdelovanca v smeri uporabnika;
 • kadar se žagin list zagozdi ali stisne v zapirajoči se delovni reži, se list zagozdi, sila motorja pa sune žago v smeri uporabnika;
 • če se žagin list v rezu zvije ali če ni pravilno naravnan, se lahko zobje zadnjega dela žaginega lista zataknejo za površino obdelovanca, zaradi česar žagin list izskoči iz reže in žago potisne nazaj v smeri uporabnika.
Povratni udarec je posledica napačne oziroma neustrezne uporabe žage. Izogniti se mu je mogoče s primernimi varnostnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju.
 • Žago primite trdno z obema rokama in dajte roki v položaj, v katerem boste lahko prestrezali sile povratnih udarcev. Postavite se ob stran žaginega lista, tako da ta nikoli ne bo v ravni liniji z vašim telesom. V primeru povratnega udarca lahko krožna žaga odskoči nazaj. Uporabnik lahko z upoštevanjem določenih varnostnih ukrepov vseeno obvlada silo povratnega udarca.
 • Če se žagin list zatakne ali ko prekinete delo, izklopite žago in jo držite v obdelovancu toliko časa, da se žagin list ustavi. Dokler se žagin list vrti, nikoli ne poskušajte odstraniti žage iz obdelovanca ali je vleči nazaj. V nasprotnem primeru lahko nastopi povratni udarec. Ugotovite in odpravite vzroke zatikanja žaginega lista.
 • Če želite ponovno zagnati žago, ki tiči v obdelovancu, centrirajte žagin list v reži in preverite, ali se zobje žage niso zataknili v obdelovancu. Zataknjen žagin list se lahko ob ponovnem zagonu žage premakne iz obdelovanca ali povzroči povratni udarec.
 • Velike plošče podprite, da zmanjšate tveganje povratnega udarca zaradi zatikanja žaginega lista. Velike plošče se lahko ukrivijo pod lastno težo. Ploščo je treba podpreti na obeh straneh – tako v bližini reže kakor tudi ob robu.
 • Ne uporabljajte topih ali poškodovanih žaginih listov. Žagini listi s topimi ali nepravilno naravnanimi zobmi zaradi preozke reže povzročijo povečano trenje, zagozditev žaginega lista in povratni udarec.
 • Pred žaganjem pritegnite omejevala za nastavitev globine in kota reza. Če se nastavitve med žaganjem spremenijo, se lahko žagin list zatakne in nastopi povratni udarec.
 • Še posebej previdni bodite pri žaganju v obstoječe stene ali v območja s skritimi napeljavami. Žagin list lahko pri potopnem žaganju blokirajo skriti predmeti, ki povzročijo povratni udarec.
Funkcija spodnjega zaščitnega pokrova
 • Pred vsako uporabo preverite, ali se spodnji zaščitni pokrov brezhibno zapira. Žage ne uporabljajte, če spodnji zaščitni pokrov ni prosto pomičen in če se ne zapre takoj. Spodnjega zaščitnega pokrova nikoli ne poskušajte zadrževati ali pritrjevati v odprtem položaju. Če vam žaga nehote pade na tla, se lahko spodnji zaščitni pokrov skrivi. S pomočjo ročice odprite zaščitni pokrov in se prepričajte, ali je pokrov prosto pomičen in da se pri nobenem kotu in globini reza ne dotika žaginega lista ali drugih delov.
 • Preverite funkcijo vzmeti spodnjega zaščitnega pokrova. Če spodnji zaščitni pokrov in vzmet ne delujeta brezhibno, morate žago pred uporabo popraviti. Poškodovani deli, lepljive obloge ali sprijete iveri upočasnjujejo delovanje spodnjega zaščitnega pokrova.
 • Spodnji zaščitni pokrov odpirajte ročno samo pri izdelavi posebnih rezov, kot so npr. potopni in kotni rezi. Z ročico odprite spodnji zaščitni pokrov in ga izpustite, takoj ko žagin list prodre v obdelovanec. Pri vseh drugih opravilih mora spodnji zaščitni pokrov delovati avtomatsko.
 • Žage ne odlagajte na delovno mizo ali na tla, če spodnji zaščitni pokrov ne pokriva žaginega lista. Nezaščiten žagin list, ki se zaustavlja, potiska žago v nasprotni smeri reza in prežaga vse, kar mu je na poti. Upoštevajte čas zaustavljanja žage.

Dodatna varnostna opozorila za krožne žage

 • Ročna krožna žaga mora biti vklopljena, ko jo položite na obdelovanec.
 • Na liniji reza zgoraj in spodaj ne sme biti ovir. Ne žagajte vijakov, žebljev in podobnega.
 • S krožno žago nikoli ne delajte nad glavo.
 • Žaginega lista ne zaustavljajte s pritiskanjem od strani.
 • Poskrbite, da ne pride do pregretja konic žaginih zob.
 • Pri žaganju umetnih mas je treba paziti, da se umetne mase pri tem ne talijo.
 • Vedno uporabljajte žagine liste, ki ustrezajo podlagi, ki jo želite rezati.
 • Uporabljajte samo žagine liste, ki jih priporoča Hilti, in ustrezajo standardu EN 847-1.

Oznaka

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Vzporedno vodilo, enoročno
 2. Prednastavitev kota reza
 3. Gumb zapore vretena
 4. Dodaten ročaj
 5. Stikalo za vklop in izklop
 6. Zapora vklopa
 7. Ročaj
 8. Priključni kabel
 9. Ročica za nastavitev globine reza
 10. Inbus ključ
 11. Mala osnovna plošča
 12. LED-osvetlitev
 13. Sprednja ročica za vzporedno vodilo
 14. Ročica za nastavitev kota rezanja
 15. Skala globine reza
 16. Priključni nastavek (sesalnik za prah)
 17. Zaščitni pokrov
 18. Upravljalna ročica nihajnega zaščitnega pokrova
 19. Zadnja ročica za vzporedno vodilo (samo za veliko osnovno ploščo)
 20. Nihajni zaščitni pokrov
 21. Pogonsko vreteno
 22. Puščica, ki kaže smer vrtenja
 23. Vzporedno vodilo, dvoročno
 24. Oznaka kota reza 0°
 25. Oznaka kota reza 45°
 26. Skala kota rezanja
 27. Velika osnovna plošča
 28. Pritezni vijak
 29. Vpenjalna prirobnica
 30. Naležna prirobnica
 31. Oznaka utora 0° na osnovni plošči
 32. Oznaka utora 1°–50° na osnovni plošči

Pregled adapterjev vodila

Image alternative
 1. Pritrditvene zanke zadaj
 2. Pritrditvena zanka spredaj
 3. Oznaka utora 0°
 4. Oznaka utora 1°–50°

Namenska uporaba

Opisan izdelek je krožna žaga. Namenjena je žaganju lesa ali lesu podobnih materialov, plastičnih mas, mavčnega kartona, mavčnih plošč in kompozitnih materialov do globine reza 55 mm ter zajeralne reze do kota 50°.

Možne napačne uporabe

Prepovedana je uporaba žaginih listov, ki ne ustrezajo predpisanim tehničnim podatkom, rezalnih in brusilnih plošč ter žaginih listov iz visokolegiranega hitroreznega jekla (jekla HSS). Prepovedano je žaganje kovin.

Obseg dobave:

Krožna žaga, žagin list, inbus ključ, vzporedno vodilo, navodila za uporabo.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Nazivno napetost, nazivni tok, frekvenco in nazivno porabo moči najdete na tipski ploščici, ki je prilagojena posamezni državi.
Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.
Masa z malo osnovno ploščo
4,5 kg
Masa z veliko osnovno ploščo
4,7 kg
Premer žaginega lista
160 mm … 165 mm
Debelina osnovnega lista žage
1,1 mm … 1,5 mm
Vpenjalna odprtina žaginega lista
20 mm
Globina reza pri 0°
0 mm … 55 mm
Globina reza pri 45°
0 mm … 41 mm
Globina reza pri 50°
0 mm … 37 mm
Št. vrtljajev v prostem teku
5.500 vrt/min

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 62841

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Podatki o hrupu
Raven zvočne moči (LWA)
101 dB(A)
Raven zvočnega tlaka (LpA)
90 dB(A)
Negotovost
3 dB(A)
Podatki o tresljajih

230 V
110 V
Triaksialna vrednost vibracij pri žaganju lesa (ah)
1,77 m/s²
(5,81 ft/s²)
2,12 m/s²
(6,96 ft/s²)
Negotovost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Uporaba

Demontaža žaginega lista

OPOZORILO
Nevarnost opeklin Nevarnost zaradi vročega orodja, vpenjalne prirobnice ali priteznega vijaka in ostrih robov žaginega lista.
 • Pri zamenjavi delovnega orodja uporabljajte zaščitne rokavice.
Image alternative
 1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 2. Namestite inbus ključ na pritrdilni vijak za žagin list.
 3. Pritisnite na gumb za blokado vretena in ga držite.
 4. Z inbus ključem vrtite pritezni vijak žaginega lista, dokler se gumb za zaporo vretena ne zaskoči v celoti.
 5. Z inbus ključem popustite pritezni vijak tako, da ga vrtite v smeri puščice.
 6. Odstranite pritezni vijak in zunanjo vpenjalno prirobnico.
 7. Odprite nihajni zaščitni pokrov in odstranite žagin list.
  Za čiščenje vpenjalno prirobnico po potrebi snemite.

Montaža žaginega lista

PREVIDNO
Nevarnost poškodb Neustrezni ali nepravilno nameščeni žagini listi lahko žago poškodujejo.
 • Uporabljajte samo žagine liste, ki so predvideni za to orodje. Upoštevajte puščico za smer vrtenja na žaginem listu.
 • Uporabljajte samo rezalne plošče, katerih dovoljeno število vrtljajev je vsaj toliko, kot je najvišje število vrtljajev izdelka.
Image alternative
 1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 2. Očistite naležno in vpenjalno prirobnico.
 3. Nataknite pravilno obrnjeno vpenjalno prirobnico.
 4. Odprite nihajni zaščitni pokrov.
 5. Namestite nov žagin list.
 6. Nataknite pravilno obrnjeno zunanjo vpenjalno prirobnico.
 7. Vstavite pritezni vijak.
 8. Namestite inbus ključ na pritezni vijak žaginega lista.
 9. Pritrdite vpenjalno prirobnico z vrtenjem priteznega vijaka v desno. Pri tem z eno roko držite gumb za blokado vretena.
 10. Pred začetkom uporabe preverite pravilno pritrditev in lego žaginega lista.

Nastavitev globine reza

Image alternative
 1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 2. Popustite vpenjalno ročico nastavitve globine reza.
 3. S škarjastim gibom dvignite krožno žago in nastavite globino reza.
  • Globina reza je prikazana na skali globine reza.
  Da bo rezalni rob gladek, naj bo globina reza za 2 mm večja od debeline materiala.
 4. Zategnite vpenjalno ročico za nastavitev globine reza.

Nastavitev kota reza

Image alternative
 1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 2. Popustite ročico nastavitve kota reza.
 3. Ploščo obrnite do želenega kota reza.
  • Kot reza je prikazan na skali kota reza.
 4. Zategnite ročico nastavitve kota reza.

Indikator zarisa

Na sprednjem delu osnovne plošče krožne žage je indikator zarisa za ravne reze in tudi poševne reze (0° in 45°). Tako lahko glede na izbrani kot reza izvedete natančno rezanje. Rob zarisa ustreza notranji strani žaginega lista. Indikator zarisa je na prednjem izrezu za žagin list.

Žaganje po zarisu

Obdelovanec zavarujte pred premikanjem.
Obdelovanec namestite tako, da žagin list prosto teče pod njim.
Preverite, ali je stikalo za vklop/izklop na izdelku izključeno.
Osnovno ploščo krožne žage postavite na obdelovanec tako, da žagin list še ni v stiku z obdelovancem.
Image alternative
 1. Vklopite krožno žago.
 2. Krožno žago vodite s primerno hitrostjo po zarisu na obdelovancu.

Žaganje z vzporednim vodilom

Image alternative
Enodelno vzporedno vodilo omogoča natančno rezanje vzdolž robu obdelovanca oz. razrez na enake letvice. Vzporedno vodilo lahko montiramo na obeh straneh osnovne plošče.
Dvoročno vzporedno vodilo je mogoče uporabljati samo z veliko osnovno ploščo.
Pri montaži vzporednega vodila bodite pozorni na pravilen položaj.

Žaganje z vodilno tračnico.

Žaganje z vodilno tračnico lahko zmanjša povratni udarec.

Nameščenje in odstranjevanje krožne žage iz adapterja vodila

Pri žagah z malo osnovno ploščo uporabljajte adapter vodila, ki ustreza vodilni tračnici.
Image alternative
 1. Če je nameščeno vzporedno vodilo, ga odstranite.
 2. Vstavite osnovno ploščo v zadnjo spono adapterja vodila.
 3. Osnovno ploščo spredaj vstavite do konca v adapter vodilne letve. Osnovna plošča se mora v celoti zaskočiti na sprednji pritrditveni zanki.
 4. Za odstranjevanje povlecite sprednjo pritrditveno zanko v smeri naprej in odstranite krožno žago iz adapterja vodila.

Vzdolžni rezi pri 0°

Image alternative
 • Nastavite krožno žago z oznako utora „0°“ na rob vodilne tračnice.

Vzdolžni rezi pod kotom do 50°

PREVIDNO
Nevarnost poškodb Če žago vstavite v napačen utor, bo žagin list trčil z vodilno tračnico.
 • Žago vstavite v ustrezni utor.
Image alternative
 • Nastavite žago z oznako utora „1–50°“ na rob vodilne tračnice.

Žaganje z vodilno tračnico

Image alternative
 1. Vodilno tračnico od spodaj dobro pritrdite z dvema primežema.
 2. Krožno žago postavite na naležni del vodilne tračnice. Za vzdolžne reze pri kotih 20°–50° ročno odprite zaščitni pokrov.
  Krožna žaga mora biti nameščena na vodilni tračnici za obdelovancem.
  Pazite na to, da žagin list ne pride v stik z obdelovancem.
 3. Vklopite krožno žago.
 4. Krožno žago enakomerno potisnite prek obdelovanca.
  • Nihajni zaščitni pokrov se pri kotih rezanja pod 20° odpre ob stiku s stranskim robom.
  • Znova se zapre ob izhodu na koncu vodilne tračnice.

Žaganje z in brez odsesavanja iveri

Krožna žaga je opremljena s priključnim nastavkom za običajne sesalne cevi s premerom 27 mm. Za priklop sesalne cevi sesalnika za prah na krožno žago boste morda potrebovali ustrezen adapter.
Če je možno, vedno uporabljajte ustrezen mobilni odpraševalnik za les ali les in mineralne snovi.
Če delate brez odsesavanja iveri, z vrtenjem izberite smer izmeta tako, da bodo iveri odletavale stran od vas.
Uporabljajte masko za zaščito dihal s filtrom razreda P2 in vedno poskrbite za primerno prezračevanje, da bo obremenitev s prahom čim manjša.

Nega in vzdrževanje

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Preverjanje po končani negi in vzdrževanju

Po končani negi in vzdrževanju preverite, ali so vse zaščitne naprave nameščene in ali delujejo brezhibno.
 • Za nadzor nihajnega zaščitnega pokrova le-tega povsem odprite s pritiskom upravljalne ročice.
  • Ko spustite upravljalno ročico, se mora nihajni zaščitni pokrov hitro in v celoti zapreti.

Čiščenje kanala za iveri

Po potrebi morate med čiščenjem demontirati žagin list.
 1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 2. Demontirajte žagin list.
 3. Očistite kanal za iveri.
 4. Montirajte žagin list.
 5. Preverite, ali premikajoči se deli orodja delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali je kakšen del orodja zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral njegovo delovanje.

Čiščenje zaščitne naprave

 1. Demontirajte žagin list.
 2. Zaščitne naprave previdno očistite s suho krtačo.
 3. Obloge in iveri v notranjosti zaščitnih naprav odstranite z ustreznim orodjem.
 4. Montirajte žagin list.

Motnje pri delovanju

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Orodje nima polne moči.
Podaljševalni kabel je predolg in/ali s premajhnim prerezom.
 • Uporabite podaljšek primerne dolžine in/ali zadostnega preseka.
Napajanje s tokom ima prenizko napetost.
 • Orodje priključite na drug vir napajanja.
Orodje ne deluje.
Prekinitev električnega napajanja.
 • Priklopite drugo električno orodje in preverite, ali deluje.
Kabel ali stikalo v okvari.
 • Priključni kabel ali vtič naj preveri električar, po potrebi naj ga zamenja servis Hilti .
Stikalo za vklop/izklop v okvari.
 • Izdelek naj popravijo pri servisni službi Hilti .
Obrabljene ščetke.
 • Izdelek naj popravijo pri servisni službi Hilti .
Sesanje ne deluje oz. deluje z zmanjšano močjo.
Kanal za iveri je zamašen.
Nihajni zaščitni pokrov se ne zapre.
Zaščitna naprava je zamašena.
Orodje se trese močneje kot običajno.
Nepravilno nameščen žagin list.
 • Demontirajte in pravilno montirajte žagin list.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Na spodnji povezavi najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r2937786.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative
Image alternative