Jezik

PD-I

Slovenščina

Informacije o dokumentaciji

Konvencije

Opozorilni znaki

Uporabljajo se naslednji opozorilni znaki:
Image alternative NEVARNOST! Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
Image alternative OPOZORILO! Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do težkih telesnih poškodb ali smrti.
Image alternative PREVIDNO! Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli

Uporabljajo se naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Tipka za vklop/izklop
Image alternative Tipka za merjenje
Image alternative Menijska tipka
Image alternative Tipka za brisanje (Clear)
Image alternative Tipka s puščico v desno
Image alternative Tipka s puščico v levo

Tipografski poudarki

Naslednji tipografski znaki označujejo pomembno besedilo v tej tehnični dokumentaciji:
1
Številke vedno označujejo slike.

O tej dokumentaciji

 • Pred uporabo izdelka obvezno preberite navodila za uporabo.
 • Upoštevajte tudi podrobna navodila za uporabo na napravi ter dopolnila in novosti na www.hilti.com .
 • Navodila za uporabo naj bodo vedno shranjena pri napravi.
 • Napravo predajte drugi osebi le s priloženimi navodili za uporabo.

Informacije o izdelku

Izdelki Hilti so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in izšolano osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje, in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
Informacije o izdelku
Laserski merilnik razdalj
PD-I
Generacija
01
Serijska št.

Informacije o laserju na napravi

Informacije o laserju
Informacije o laserju
Image alternative 2. laserski razred na podlagi standarda IEC60825-1/EN60825-1:2007 in v skladu s CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Image alternative 2. laserski razred. Ne glejte v žarek. Žarka ne usmerjajte v druge osebe in v območja, v katerih bi se lahko zadrževale osebe, ki ne sodelujejo pri laserskih meritvah.
Image alternative Odpadni material oddajte v recikliranje.

Varnost

Varnostna opozorila

Osnovne varnostne zahteve

Poleg varnostno-tehničnih opozoril v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo morate vedno in dosledno upoštevati spodaj navedena določila. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje, in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
 • Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z izdelkom se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte izdelka, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi izdelka lahko privede do težkih poškodb.
 • Prepovedano je onesposobljenje varnostnih elementov in odstranjevanje ploščic z navodili in opozorili.
 • Pri nestrokovnem odpiranju izdelka lahko pride do laserskega sevanja, ki presega 2. razred. Izdelek naj popravlja le servis Hilti .
 • Izdelka na noben način ne smete spreminjati ali posegati vanj.
 • Pred vsakim začetkom uporabe preverite pravilno delovanje izdelka.
 • Merjenje skozi steklene šipe ali druge predmete lahko popači rezultate meritev.
 • Hitro spreminjajoči se pogoji meritev, npr. premikanje ljudi pred merilnim žarkom, lahko povzročijo nenatančne rezultate meritev.
 • Izdelka ne usmerjajte proti soncu ali drugim močnim virom svetlobe.
 • Upoštevajte vplive okolice. Naprave ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.
 • Upoštevajte navodila za delo, nego in vzdrževanje, ki so navedena v navodilih za uporabo.

Splošni varnostni ukrepi

 • Pred uporabo izdelka preverite, ali je morda poškodovan. Poškodbe naj popravi servis Hilti .
 • Če izdelek pade ali je podvržen drugim mehanskim vplivom, preverite njegovo natančnost.
 • Čeprav je izdelek zasnovan za zahtevne pogoje uporabe na gradbišču, ravnajte z njim skrbno tako kot z drugimi merilnimi napravami.
 • Ko izdelkov ne uporabljate, naj bodo shranjeni na suhem, visoko ležečem ali zaklenjenem mestu zunaj dosega otrok.
 • Izdelek ni primeren za otroke.
 • Upoštevajte nacionalne predpise za varstvo pri delu.

Ustrezna ureditev delovnega mesta

 • Pri delu na lestvi se izogibajte neobičajni telesni drži. Stojte na trdni podlagi in vedno ohranjajte ravnotežje.
 • Zavarujte območje merjenja in pazite, da pri uporabi izdelka laserskega žarka ne usmerite proti drugim osebam ali proti sebi.
 • Če izdelek prenesete iz hladnega v toplejši prostor ali obratno, se mora pred uporabo aklimatizirati.
 • Izdelek uporabljajte samo v skladu z določenimi pogoji uporabe.
 • V izogib napačnim meritvam mora biti izstopno okence za laserski žarek vedno čisto.
 • Upoštevajte veljavne predpise o varstvu pri delu v državi uporabe.

Varno izvajanje del z laserskimi napravami

 • Naprave laserskega razreda 2/Class II sme uporabljati samo strokovno osebje.
 • Laserski žarki ne smejo potekati v višini oči.
 • Poskrbite za varnostne ukrepe, da laserski žarek ne more zadeti ob površine, od katerih bi se lahko odbil kot od ogledala.
 • Poskrbite za preventivne ukrepe, da ljudje ne morejo gledati neposredno v žarek.
 • Pot laserskega žarka ne sme potekati skozi območja brez nadzora.
 • Ko laserja ne uporabljate, ga izklopite.
 • Laserske naprave, ki niso v uporabi, je treba hraniti izven dosega nepooblaščenih oseb.

Elektromagnetna združljivost

Čeprav naprava izpolnjuje stroge zahteve zadevnih direktiv Hilti , možnost, da pride do motenj v delovanju naprave zaradi močnih sevanj, kar lahko privede do izpada delovanja naprave, ne more biti izključena. V takšnem primeru in v primeru drugih negotovosti opravite kontrolne meritve. Hilti prav tako ne more izključiti možnosti motenj drugih naprav (npr. letalskih navigacijskih naprav). Naprava sodi v razred A; motenj v bivalnih območjih ni mogoče izključiti.
Samo za Južno Korejo: Ta laserski merilnik razdalj je primeren samo za elektromagnetne valove, ki se pojavljajo v prostorih za gospodarsko uporabo (razred A). Uporabnik mora to upoštevati in tega laserskega merilnika razdalj ne sme uporabljati v bivalnih območjih.

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Zadnje površine prislona
 2. Referenčni LED-indikator zadnjega prislona
 3. Tipka s puščico v levo
 4. Menijska tipka
 5. Tipka za merjenje
 6. Grafični prikazovalnik
 7. Referenčni LED-indikator sprednjega prislona
 8. Tipka za vklop/izklop
 9. Tipka s puščico v desno
 10. Vpenjalo za zanko
 11. Tipka za brisanje (Clear)
 12. Navoj ¹/₄"
 13. Merilna konica
 14. Izstopna odprtina laserja in sprejemna leča laserja
 15. Navoj ¹/₄"

Namenska uporaba

Opisan izdelek je laserski merilnik razdalj. Primeren je za posamezne meritve in tudi neprekinjeno merjenje razdalj.

Meriti je mogoče razdaljo do vseh negibnih ciljev, t.j. do betona, kamna, lesa, plastike, papirja itd. Uporaba prizem ali drugih močno odbojnih ciljev ni dovoljena in lahko popači rezultate meritev.
Izdelek je primeren za uporabo z baterijami tipa AAA.

Pojasnitev zaslonskih prikazov

Glavni meni
Image alternative Merjenje prostornin
Image alternative Merjenje pravokotnih površin
Image alternative Izbiranje funkcije prenašanja in označevanja mer
Image alternative Merjenje površin in prostornin
Image alternative Izbiranje posebnih funkcij
Image alternative Izbiranje funkcije trapeza
Image alternative Izbiranje Pitagorove funkcije
Image alternative Izbiranje nastavitev
Za vodoravne in diagonalne razdalje je potreben vsaj en pravi kot.
Image alternative Izbiranje posrednih meritev
Za meritve nepremičnih predmetov, kot so zidovi, ni potreben pravi kot.
Splošno veljavni simboli
Image alternative Napolnjenost baterij
Image alternative Merilna palica ni odprta
Image alternative Merilna palica je odprta
Image alternative Merjenje
Image alternative Seštevanje razdalj
Image alternative Odštevanje razdalj
Image alternative Izberi
Image alternative Ne izberi
Image alternative Izbiranje časa merjenja
Image alternative Izbiranje žepnega kalkulatorja
Podmeni za merjenje površin in prostornin
Image alternative Merjenje pravokotnih površin
Image alternative Merjenje trikotnih površin
Image alternative Merjenje prostornin
Image alternative Merjenje prostornine valja
Podmeni za posebne funkcije
Image alternative Izbiranje samodejnega senzorja svetlosti
Image alternative Izbiranje min./maks. funkcije delta
Image alternative Izbiranje funkcije prenašanja in označevanja mer
Image alternative Določanje površine pleskanja
Image alternative Izbiranje časovnika
Image alternative Izbiranje funkcije zamika
Image alternative Izbiranje pomnilnika podatkov
Podmeni za funkcijo trapeza
Image alternative Merjenje 3 razdalj
Image alternative Merjenje 2 razdalj, 1 kota
Podmeni za Pitagorovo funkcijo
Image alternative Enojni Pitagorov izrek
Image alternative Dvojni Pitagorov izrek
Image alternative Sestavljen Pitagorov izrek
Podmeni za nastavitve
Image alternative Merska enota. Izbiranje merske enote:Image alternativemeter Image alternativecentimeter Image alternativemillimeter
Image alternative Referenčne točke za merjenje. Izbiranje referenčnih točk za merjenje: Image alternativesprednji rob Image alternativenavoj na zadnji strani Image alternativenavoj na spodnji strani
Image alternative Enota za kot. Izbiranje enote za kot: Image alternativenaklon v odstotkih Image alternativemetrične enote Image alternativeimperialne enote Image alternativenaklon v kotnih stopinjah
Image alternative Izbiranje načina za strokovnjake
Image alternative Spreminjanje seznama priljubljenih
Image alternative Aktiviranje merila
Image alternative Vklop/izklop zvoka
Image alternative Izbiranje trajnega laserja
Image alternative Izbiranje prikaza nagiba
Image alternative Umerjanje senzorja nagiba
Image alternative Prikaz podatkov o napravi
Image alternative Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Podmeni za posredne meritve
Image alternative Merjenje posredne vodoravne razdalje
Image alternative Merjenje posredne navpične razdalje
Image alternative Opravljanje meritev na stropu

Obseg dobave:

Laserski merilnik razdalj, 2 bateriji, navodila za uporabo, certifikat proizvajalca.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti ali na spletu: www.hilti.com .

Tehnični podatki

Čas delovanja
Sobna temperatura: do 5000 meritev
Delovna temperatura
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Natančnost pri merjenju razdalj (2σ, standardni odklon)
±1,0 mm
Natančnost pri merjenju naklonov (2σ, standardni odklon)
±0,2°
Teža (vključno z baterijami)
165 g
(5,8 oz)
Temperatura skladiščenja
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Laserski razred v skladu z EN 60825-1:2007
Razred laserja 2
Razred zaščite v skladu z IEC 60529
IP 65
Napajanje
1,5 V

Uporaba

Osnovne funkcije

S tipko s puščico v levo oz. puščico v desno izberite želeno funkcijo.
 • Za izbor določene funkcije pritisnite tipko za merjenje.

Vstavljanje baterij

Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polarnost. Bateriji vedno zamenjajte v paru. Ne uporabljajte poškodovanih baterij.
Image alternative
 • Odprite prostor za baterije in jih vstavite.

Vklop in izklop laserskega merilnika razdalj

 1. V izklopljenem stanju pritisnite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
 2. Ko je naprava vklopljena, jo s tipko za vklop/izklop izklopite.

Merjenje z merilno konico

Image alternative
 1. Razklopite merilno konico za 90°. Merilno konico lahko zdaj uporabljate kot prislon.
  Merilna konica pomaga pri usmerjanju naprave, ko merite v točno določen položaj. To je pomembno predvsem pri posrednih meritvah in v funkciji trapeza ter Pitagorovi funkciji, saj ti rezultati temeljijo na ocenjenih vrednostih.
  Za nedostopna mesta uporabljajte merilni podaljšek PDA 72. Naprava samodejno prepozna merilni podaljšek. Na prikazovalniku se lahko pojavi okno za potrditev.
 1. Razklopite merilno konico za 180°. Referenčna točka se samodejno prestavi na konico.

Merjenje s tarčo

Image alternative
 1. Tarčo uporabljajte za merjenje razdalj v naslednjih zahtevnih pogojih:
  • Površina zida ni odbojna.
  • Točka merjenja ne leži na površini.
  • Razdalja, ki jo merite, je zelo dolga.
  • Svetlobne razmere so neugodne (močni sončni žarki).
 2. Pri merjenju s tarčo izmerjenim razdaljam dodajte 1,2 mm.

Izvedba posamezne meritve

 1. Za aktiviranje laserskega žarka na kratko pritisnite tipko za merjenje.
 2. Laserski žarek usmerite v ciljno točko.
 3. Za meritev na kratko pritisnite tipko za merjenje.
  • Izmerjena razdalja se prikaže na prikazovalniku v spodnji vrstici.
  • Izmerjena razdalja predhodne meritve se prikaže na prikazovalniku v zgornji vrstici.
 4. Za dodatno meritev usmerite laser v ciljno točko in znova zaženite meritev s tipko za merjenje.

Potek trajne meritve

Med trajno meritvijo se na sekundo izmeri in prikaže 6-10 izmerjenih vrednosti. Laserski merilnik razdalj lahko premikate proti cilju, dokler ne dosežete želene razdalje.
 1. Pritisnite tipko za merjenje in jo držite 2 sekundi.
  • Če je vključen signalni ton, se oglasi zvočni signal.
 2. Laserski merilnik razdalj pomikajte proti cilju ali stran od njega, dokler ne dosežete želene razdalje.
 3. Na kratko pritisnite tipko za merjenje.
  • Izmerjena razdalja se prikaže na prikazovalniku v spodnji vrstici.
  • Izmerjena razdalja predhodne meritve se prikaže na prikazovalniku v zgornji vrstici.

Merjenje prostornin

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 3. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.

Merjenje pravokotnih površin

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki za širino prostora in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Usmerite napravo proti ciljni točki za dolžino prostora in pritisnite tipko za merjenje.

Funkcija prenašanja in označevanja mer

 1. Ročno vnesite razdaljo. S tipko s puščico v levo oz. s puščico v desno izberite simbol tipkovnice in potrdite s tipko za merjenje.
 2. Izberite ustrezne številke in potrdite s tipko za merjenje.
 3. Da potrdite vrednost, izberite simbol kljukice v spodnjem desnem kotu.
 4. Izberite simbol zastavice.
  • Izbrana razdalja je prikazana med dvema zastavicama.
 5. Za začetek meritve pritisnite tipko za merjenje.
  • Puščice na zaslonu kažejo, v katero smer morate premakniti napravo. Ko je ciljna razdalja dosežena, se nad in pod razdaljo pokažejo črne puščice.
 6. Če želite razdaljo pomnožiti, se z napravo pomikajte naprej. Na desni strani je prikazano, kolikokrat ste že prenesli želeno razdaljo.
 7. Za dokončanje meritve pritisnite tipko za merjenje.
  Ko je dosežena razdalja, ki jo želite prenesti, se trenutna referenčna točka pokaže na prikazovalniku.
  Namesto ročnega vnosa lahko želeno razdaljo tudi izmerite. V tem primeru izberite simbol za posamezno meritev in potrdite s tipko za merjenje.

Posebne funkcije

Samodejni senzor svetlosti

 • V meniju za posebne funkcije izberite simbol za samodejni senzor svetlosti.
  Samodejni senzor svetlosti v temnejšem okolju zmanjša svetlost prikazovalnika. Tako varčujete z energijo.

Funkcija delta min./maks.

 1. V meniju za posebne funkcije izberite simbol za funkcijo delta min./maks.
 2. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 3. Za dokončanje meritve pritisnite tipko za merjenje.
  • Zadnje izmerjene razdalje so prikazane v vrstici z rezultatom.

Površina pleskanja

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki za prvo dolžino prostora in pritisnite tipko za merjenje.
  • Rezultat se shrani kot vmesna meritev.
 2. Usmerite napravo za naslednjo dolžino prostora ter izvedite meritev s tipko za merjenje.
  • Drugi rezultat je prikazan v preglednici z vmesnimi meritvami. Vmesna meritev v odebeljenem tisku je vsota izmerjenih dolžin prostora.
 3. Postopek ponavljajte, dokler ne izmerite vseh dolžin v prostoru.
 4. Pritisnite tipko s puščico v desno, da preklopite na višino prostora in potrdite s tipko za merjenje.
 5. Usmerite napravo za višino prostora ter izvedite merjenje.
  • Izmeri se višina prostora, ki se prikaže v vrstici za vmesni rezultat. Površina pleskanja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

Časovnik

 1. V meniju za posebne funkcije izberite simbol za časovnik.
 2. Časovnik nastavite na 2, 5 ali 10 sekund in nastavitev potrdite s tipko za merjenje.
 3. Izberite simbol za merjenje, da sprožite merjenje s časovnim zamikom.

Podatkovni pomnilnik

 1. V meniju za posebne funkcije izberite simbol za pomnilnik podatkov.
  Naprava shrani do 30 prikazov vključno z grafičnimi simboli. Če je v pomnilniku podatkov že 30 prikazov, bo v primeru shranjevanja novega prikaza najstarejši samodejno izbrisan.
 2. Podatkovni pomnilnik izbrišemo tako, da pri prikazu podatkovnega pomnilnika držimo tipko C približno 2 sekundi.

Funkcija trapeza

Funkcija trapeza (3 razdalje)

 1. V meniju za funkcije trapeza izberite simbol za funkcijo trapeza za 3 razdalje.
 2. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Po izmerjeni prvi razdalji vas bo grafični prikaz samodejno pozval k merjenju naslednje razdalje.
 3. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 4. Usmerite napravo proti tretji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.

Funkcija trapeza z nagibom (2 razdalji, 1 kot)

 1. V meniju za funkcije trapeza izberite simbol za funkcijo trapeza z odklonom.
 2. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 3. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.

Pitagorova funkcija

Enojni Pitagorov izrek

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  Za natančno meritev mora biti druga razdalja pravokotna na ciljno razdaljo.

Dvojni Pitagorov izrek

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  Za natančno meritev mora biti druga razdalja pravokotna na ciljno razdaljo.
 3. Usmerite napravo proti tretji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.

Sestavljen Pitagorov izrek

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 3. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.

Nastavitve

Spreminjanje seznama priljubljenih

 1. Pomaknite se na funkcijo, ki jo želite spremeniti in potrdite s tipko za merjenje.
 2. Pomaknite se na želeno funkcijo in potrdite s tipko za merjenje.

Aktiviranje merila

 1. Nastavite ustrezne številke in potrdite vrednost s tipko za merjenje.
 2. Izberite simbol kljukice, da potrdite vrednost.

Umerjanje senzorja nagiba

 1. Položite napravo na vodoravno površino in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Napravo zavrtite za 180° in pritisnite tipko za merjenje.
  • Senzor nagiba je umerjen.

Posredne meritve

Posredna vodoravna razdalja

 • Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Izmerita se razdalja in kot nagiba, ki se prikažeta v vrstici za vmesni rezultat.
  • Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

Posredna navpična razdalja (2 kota, 2 razdalji)

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Izmerita se prva razdalja in kot, ki se prikažeta v vrstici za vmesni rezultat.
  • Grafični prikaz vas bo samodejno pozval k merjenju druge razdalje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

Meritve na stropu

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Izmerita se prva razdalja in kot, ki se prikažeta v vrstici za vmesni rezultat.
  • Grafični prikaz vas bo samodejno pozval k merjenju druge razdalje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

Posredna navpična razdalja II (2 kota, 1 razdalja)

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Izmerita se prva razdalja in kot, ki se prikažeta v vrstici za vmesni rezultat.
  • Grafični prikaz vas bo samodejno pozval k merjenju druge razdalje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

Vzdrževanje, transport in skladiščenje

Čiščenje

 • Leče se ne dotikajte s prsti.
 • Lečo čistite samo s pihanjem ali s čisto, mehko krpo.
 • Za čiščenje uporabljate samo čisti alkohol in vodo.

Transport

Pred pošiljanjem izdelka akumulatorske baterije in baterije izolirajte ali jih odstranite iz izdelka.
 • Za transport ali pošiljanje opreme uporabljajte embalažo Hilti ali enakovredno embalažo.

Shranjevanje in sušenje

 • Izdelka nikoli ne skladiščite mokrega. Pustite, da se posuši, preden ga pospravite in shranite.
 • Pri shranjevanju in transportu svoje opreme upoštevajte temperaturne omejitve, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Po daljšem skladiščenju ali daljšem prevozu opreme pred uporabo izdelka opravite kontrolne meritve.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Nevarnost zaradi nepravilnega odstranjevanja.
 • Nepravilno odstranjevanje dotrajanih naprav lahko privede do naslednjega: pri sežigu plastičnih delov nastajajo strupeni plini, ki lahko škodujejo zdravju. Če se baterije poškodujejo ali segrejejo do visokih temperatur, lahko eksplodirajo in pri tem povzročijo zastrupitve, opekline, razjede in onesnaženje okolja. Lahkomiselno odstranjeno opremo lahko nepooblaščene osebe ponovno uporabijo na nestrokoven način. Pri tem lahko pride do težkih poškodb uporabnika ali tretje osebe ter do onesnaženja okolja.
Image alternative Izdelki Hilti so pretežno izdelani iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vašo odsluženo napravo. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
V skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba odslužena električna orodja ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.
Image alternative
 • Električnega aparata ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .

Izjava o skladnosti

Proizvajalec
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
S polno odgovornostjo izjavljamo, da ta izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom.
Oznaka
Laserski merilnik razdalj
Tipska oznaka
PD-I
Generacija
01
Leto konstrukcije
2010
Uporabljene direktive:
 • 2004/108/ES
 • 2014/30/EU
 • 2011/65/EU
Uporabljeni standardi:
 • EN ISO 12100
Tehnična dokumentacija pri:
 • Dovoljenje za električna orodja
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Nemčija
Schaan, 6.2015
Image alternativePaolo Luccini
(Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Area Electric Tools & Accessories)
Image alternativeEdward Przybylowicz
(Head of BU Measuring Systems / BU Measuring Systems)