Jezik

PD-E

Slovenščina

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike, ki so na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Številke na slikah označujejo pomembne korake ali elemente, pomembne za izvedbo korakov. Ti koraki ali elementi so z ustreznimi številkami, npr. (3) , označeni tudi v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, odvisni od izdelka

Splošni simboli

Simboli, povezani z izdelkom
Image alternative KCC‑REM-HLT‑PD-E
Image alternative Tipka za vklop/izklop
Image alternative Tipka za merjenje
Image alternative Menijska tipka
Image alternative Tipka za brisanje (Clear)
Image alternative Tipka s puščico v desno
Image alternative Tipka s puščico v levo

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Laserski merilnik razdalj
  PD-E
  Generacija
  01
  Serijska št.

Informacije o laserju na izdelku

Informacije o laserju
Informacije o laserju
Image alternative 2. laserski razred na podlagi standarda IEC60825-1/EN60825-1:2007 in v skladu s CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Image alternative 2. laserski razred. Ne glejte v žarek. Žarka ne usmerjajte v druge osebe in v območja, v katerih bi se lahko zadrževale osebe, ki ne sodelujejo pri laserskih meritvah.
Image alternative Odpadni material oddajte v recikliranje.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Varnostna opozorila

Osnovne varnostne zahteve

Poleg varnostno-tehničnih opozoril v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo morate vedno in dosledno upoštevati spodaj navedena določila. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje, in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
 • Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z izdelkom se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte izdelka, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi izdelka lahko privede do težkih poškodb.
 • Prepovedano je onesposobljenje varnostnih elementov in odstranjevanje ploščic z navodili in opozorili.
 • Pri nestrokovnem odpiranju izdelka lahko pride do laserskega sevanja, ki presega 2. razred. Izdelek naj popravlja le servis Hilti .
 • Izdelka na noben način ne smete spreminjati ali posegati vanj.
 • Pred vsakim začetkom uporabe preverite pravilno delovanje izdelka.
 • Merjenje skozi steklene šipe ali druge predmete lahko popači rezultate meritev.
 • Hitro spreminjajoči se pogoji meritev, npr. premikanje ljudi pred merilnim žarkom, lahko povzročijo nenatančne rezultate meritev.
 • Izdelka ne usmerjajte proti soncu ali drugim močnim virom svetlobe.
 • Upoštevajte vplive okolice. Naprave ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.
 • Upoštevajte navodila za delo, nego in vzdrževanje, ki so navedena v navodilih za uporabo.

Splošni varnostni ukrepi

 • Pred uporabo izdelka preverite, ali je morda poškodovan. Poškodbe naj popravi servis Hilti .
 • Če izdelek pade ali je podvržen drugim mehanskim vplivom, preverite njegovo natančnost.
 • Čeprav je izdelek zasnovan za zahtevne pogoje uporabe na gradbišču, ravnajte z njim skrbno tako kot z drugimi merilnimi napravami.
 • Ko izdelkov ne uporabljate, naj bodo shranjeni na suhem, visoko ležečem ali zaklenjenem mestu zunaj dosega otrok.
 • Izdelek ni primeren za otroke.
 • Upoštevajte nacionalne predpise za varstvo pri delu.

Ustrezna ureditev delovnega mesta

 • Pri delu na lestvi se izogibajte neobičajni telesni drži. Stojte na trdni podlagi in vedno ohranjajte ravnotežje.
 • Zavarujte območje merjenja in pazite, da pri uporabi izdelka laserskega žarka ne usmerite proti drugim osebam ali proti sebi.
 • Če izdelek prenesete iz hladnega v toplejši prostor ali obratno, se mora pred uporabo aklimatizirati.
 • Izdelek uporabljajte samo v skladu z določenimi pogoji uporabe.
 • V izogib napačnim meritvam mora biti izstopno okence za laserski žarek vedno čisto.
 • Upoštevajte veljavne predpise o varstvu pri delu v državi uporabe.

Varno izvajanje del z laserskimi napravami

 • Naprave laserskega razreda 2/Class II naj uporablja samo strokovno osebje.
 • Laserski žarki ne smejo potekati v višini oči.
 • Poskrbite za varnostne ukrepe, da laserski žarek ne more zadeti ob površine, od katerih bi se lahko odbil kot od ogledala.
 • Poskrbite za preventivne ukrepe, da ljudje ne morejo pogledati neposredno v žarek.
 • Pot laserskega žarka ne sme potekati skozi območja brez nadzora.
 • Ko laserja ne uporabljate, ga izklopite.
 • Laserske naprave, ki niso v uporabi, je treba hraniti izven dosega nepooblaščenih oseb.

Elektromagnetna združljivost

Čeprav naprava izpolnjuje stroge zahteve zadevnih direktiv Hilti , možnost, da pride do motenj v delovanju naprave zaradi močnih sevanj, kar lahko privede do izpada delovanja naprave, ne more biti izključena. V takšnem primeru in v primeru drugih negotovosti opravite kontrolne meritve. Hilti prav tako ne more izključiti možnosti motenj drugih naprav (npr. letalskih navigacijskih naprav). Naprava sodi v razred A; motenj v bivalnih območjih ni mogoče izključiti.
Samo za Južno Korejo: Ta laserski merilnik razdalj je primeren samo za elektromagnetne valove, ki se pojavljajo v prostorih za gospodarsko uporabo (razred A). Uporabnik mora to upoštevati in tega laserskega merilnika razdalj ne sme uporabljati v bivalnih območjih.

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Zadnje površine prislona
 2. Referenčni LED-indikator zadnjega prislona
 3. Tipka s puščico v levo
 4. Menijska tipka
 5. Tipka za merjenje
 6. Grafični prikazovalnik
 7. Referenčni LED-indikator sprednjega prislona
 8. Stranska tipka za merjenje
 9. Tipka za vklop/izklop
 10. Tipka s puščico v desno
 11. Vpenjalo za zanko
 12. Tipka za brisanje (Clear)
 13. Navoj ¹/₄"
 14. Merilna konica
 15. Izstopna odprtina laserja in sprejemna leča laserja
 16. Optični vizir
 17. Navoj ¹/₄"

Namenska uporaba

Opisani izdelek je laserski merilnik razdalj. Primeren je za posamezne meritve in tudi neprekinjeno merjenje razdalj.

Meriti je mogoče razdaljo do vseh negibnih ciljev, t.j. do betona, kamna, lesa, plastike, papirja itd. Uporaba prizem ali drugih močno odbojnih ciljev ni dovoljena in lahko popači rezultate meritev.
Izdelek je primeren za uporabo z baterijami tipa AAA.

Pojasnilo zaslonskih prikazov

Glavni meni
Image alternative Izbiranje enote za kot
Image alternative Določanje površine pleskanja
Image alternative Enojni Pitagorov izrek
Image alternative Merjenje površin in prostornin
Image alternative Izbiranje posebnih funkcij
Image alternative Izbiranje funkcije trapeza
Image alternative Izbiranje Pitagorove funkcije
Za vodoravne in diagonalne razdalje je potreben vsaj en pravi kot.
Image alternative Izbiranje nastavitev
Image alternative Opravljanje posrednih meritev
Za meritve nepremičnih predmetov, kot so zidovi, ni potreben pravi kot.
Splošno veljavni simboli
Image alternative Napolnjenost baterij
Image alternative Merilna palica ni odprta
Image alternative Merilna palica je odprta
Image alternative Merjenje
Image alternative Seštevanje razdalj
Image alternative Odštevanje razdalj
Image alternative Izberi
Image alternative Ne izberi
Image alternative Izbiranje časa merjenja
Image alternative Izbiranje žepnega kalkulatorja
Podmeni za enote za kot
Image alternative Naklon v odstotkih
Image alternative Metrične enote
Image alternative Imperialne enote
Image alternative Naklon v stopinjah
Podmeni za merjenje površin in prostornin
Image alternative Merjenje pravokotnih površin
Image alternative Merjenje trikotnih površin
Image alternative Merjenje prostornin
Image alternative Merjenje prostornine valja
Podmeni za posebne funkcije
Image alternative Izbiranje načina za merjenje na prostem
Image alternative Izbiranje samodejnega senzorja svetlosti
Image alternative Določanje površine pleskanja
Image alternative Izbiranje funkcije prenašanja in označevanja mer
Image alternative Izbiranje min./maks. funkcije delta
Image alternative Izbiranje časovnika
Image alternative Izbiranje funkcije zamika
Image alternative Izbiranje pomnilnika podatkov
Podmeni za funkcijo trapeza
Image alternative Merjenje 3 razdalj
Image alternative Merjenje 2 razdalj, 1 kota
Podmeni za Pitagorovo funkcijo
Image alternative Enojni Pitagorov izrek
Image alternative Dvojni Pitagorov izrek
Image alternative Sestavljen Pitagorov izrek
Podmeni za nastavitve
Image alternative Merska enota. Izbiranje merske enote: Image alternativemeter Image alternativecentimeter Image alternativemilimeter
Image alternative Referenčne točke za merjenje. Izbiranje referenčnih točk za merjenje: Image alternativesprednji rob Image alternativenavoj na zadnji strani Image alternativenavoj na spodnji strani
Image alternative Enota za kot. Izbiranje enote za kot: Image alternativenaklon v odstotkih Image alternativemetrične enote Image alternativeimperialne enote Image alternativenaklon v kotnih stopinjah
Image alternative Izbiranje načina za strokovnjake
Image alternative Spreminjanje seznama priljubljenih
Image alternative Aktiviranje merila
Image alternative Vklop/izklop zvoka
Image alternative Izbiranje trajnega laserja
Image alternative Izbiranje samodejnega senzorja svetlosti
Image alternative Umerjanje senzorja nagiba
Image alternative Prikaz podatkov o napravi
Image alternative Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Podmeni za posredne meritve
Image alternative Merjenje posredne vodoravne razdalje
Image alternative Merjenje posredne navpične razdalje
Image alternative Opravljanje meritev na stropu
Image alternative Merjenje posredne navpične razdalje II

Obseg dobave

Laserski merilnik razdalj, 2 bateriji, navodila za uporabo, certifikat proizvajalca.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Tehnični podatki

Nazivna napetost
3 V
Nazivni tok
400 mA
Maksimalna nadmorska višina uporabe
2.000 m
(6.561 ft — 10 in)
Maksimalna relativna zračna vlažnost
80 %
Delovna temperatura
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Natančnost pri merjenju razdalj (2σ, standardni odklon)
±1,0 mm
Natančnost pri merjenju naklonov (2σ, standardni odklon)
±0,2°
Izhodna moč laserja
< 1 mW
Valovna dolžina laserja
639 nm
(0,0000252 in)
Trajanje pulza
< 3,6 ns
Pulzna perioda
8,3 ns … 243 ns
Teža (vključno z baterijami)
165 g
(5,8 oz)
Temperatura skladiščenja
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Laserski razred v skladu z EN 60825-1:2007
Razred laserja 2
Razred zaščite v skladu z IEC 60529
IP 65

Uporaba

Osnovne funkcije

S puščico v levo oz. s puščico v desno izberite želeno funkcijo.
 • Za izbor določene funkcije pritisnite tipko za merjenje.

Vstavljanje baterij

Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polarnost. Bateriji vedno zamenjajte v paru. Ne uporabljajte poškodovanih baterij.
Image alternative
 • Odprite prostor za baterije in jih vstavite.

Vklop in izklop laserskega merilnika razdalj

 1. V izklopljenem stanju pritisnite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
 2. Ko je naprava vklopljena, jo s tipko za vklop/izklop izklopite.

Merjenje z merilno konico

Image alternative
 1. Razklopite merilno konico za 90°. Merilno konico lahko zdaj uporabljate kot prislon.
  Merilna konica pomaga pri usmerjanju naprave, ko merite v točno določen položaj. To je pomembno predvsem pri posrednih meritvah in v funkciji trapeza ter Pitagorovi funkciji, ker ti rezultati temeljijo na ocenjenih vrednostih.
  Za nedostopna mesta uporabljajte merilni podaljšek PDA 72. Naprava samodejno prepozna merilni podaljšek. Na prikazovalniku se lahko pojavi okno za potrditev.
 1. Razklopite merilno konico za 180°. Referenčna točka se samodejno prestavi na konico.

Merjenje s tarčo

Image alternative
 1. Tarčo uporabljajte za merjenje razdalj v naslednjih zahtevnih pogojih:
  • Površina zida ni odbojna.
  • Točka merjenja ne leži na površini.
  • Razdalja, ki jo merite, je zelo dolga.
  • Svetlobne razmere so neugodne (močni sončni žarki).
 2. Pri merjenju s tarčo izmerjenim razdaljam dodajte 1,2 mm.

Način merjenja

Izvedba posamezne meritve

 1. Za aktiviranje laserskega žarka na kratko pritisnite tipko za merjenje.
 2. Laserski žarek usmerite v ciljno točko.
 3. Za meritev na kratko pritisnite tipko za merjenje.
  • Izmerjena razdalja se prikaže na prikazovalniku v spodnji vrstici.
  • Izmerjena razdalja predhodne meritve se prikaže na prikazovalniku v zgornji vrstici.
 4. Za dodatno meritev usmerite laser v ciljno točko in znova zaženite meritev s tipko za merjenje.

Potek trajne meritve

Med trajno meritvijo se na sekundo izmeri in prikaže 6-10 izmerjenih vrednosti. Laserski merilnik razdalj lahko premikate proti cilju, dokler ne dosežete želene razdalje.
 1. Pritisnite tipko za merjenje in jo držite 2 sekundi.
  • Če je vključen signalni ton, se oglasi zvočni signal.
 2. Laserski merilnik razdalj pomikajte proti cilju ali stran od njega, dokler ne dosežete želene razdalje.
 3. Na kratko pritisnite tipko za merjenje.
  • Izmerjena razdalja se prikaže na prikazovalniku v spodnji vrstici.
  • Izmerjena razdalja predhodne meritve se prikaže na prikazovalniku v zgornji vrstici.

Izbira enote za kot

 1. V meniju izberite simbol za enoto za kot.
 2. S tipko s puščico v levo oz. puščico v desno izberite želeno enoto za kot.
 3. S tipko za merjenje izberite želeno enoto za kot.

Merjenje površin in prostornin

Merjenje pravokotnih površin

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki za širino prostora in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Usmerite napravo proti ciljni točki za dolžino prostora in pritisnite tipko za merjenje.

Merjenje trikotnih površin

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 3. Usmerite napravo proti tretji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.

Merjenje prostornin

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 3. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.

Merjenje prostornine valja

 1. Usmerite napravo v ciljno točko, da izmerite višino valja, in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Usmerite napravo v naslednjo ciljno točko, da izmerite premer valja, in pritisnite tipko za merjenje.

Posebne funkcije

Samodejni senzor svetlosti

 • V meniju za posebne funkcije izberite simbol za samodejni senzor svetlosti.
  Samodejni senzor svetlosti v temnejšem okolju zmanjša svetlost prikazovalnika. Tako varčujete z energijo.

Površina pleskanja

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki za prvo dolžino prostora in pritisnite tipko za merjenje.
  • Rezultat se shrani kot vmesna meritev.
 2. Usmerite napravo za naslednjo dolžino prostora ter izvedite meritev s tipko za merjenje.
  • Drugi rezultat je prikazan v tabeli z vmesnimi meritvami. Vmesna meritev v odebeljenem tisku je vsota izmerjenih dolžin prostora.
 3. Postopek ponavljajte, dokler ne izmerite vseh dolžin v prostoru.
 4. Pritisnite tipko s puščico v desno, da preklopite na višino prostora in potrdite s tipko za merjenje.
 5. Usmerite napravo za višino prostora ter izvedite merjenje.
  • Izmeri se višina prostora, ki se prikaže v vrstici za vmesni rezultat. Površina pleskanja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

Funkcija prenašanja in označevanja mer

 1. Ročno vnesite razdaljo. S tipko s puščico v levo oz. s puščico v desno izberite simbol tipkovnice in potrdite s tipko za merjenje.
 2. Izberite ustrezne številke in potrdite s tipko za merjenje.
 3. Da potrdite vrednost, izberite simbol kljukice v spodnjem desnem kotu.
 4. Izberite simbol zastavice.
  • Izbrana razdalja je prikazana med dvema zastavicama.
 5. Za začetek meritve pritisnite tipko za merjenje.
  • Puščice na zaslonu kažejo, v katero smer morate premakniti napravo. Ko je ciljna razdalja dosežena, se nad in pod razdaljo pokažejo črne puščice.
 6. Če želite razdaljo pomnožiti, se z napravo pomikajte naprej. Na desni strani je prikazano, kolikokrat ste že prenesli želeno razdaljo.
 7. Za dokončanje meritve pritisnite tipko za merjenje.
  Ko je dosežena razdalja, ki jo želite prenesti, se trenutna referenčna točka pokaže na prikazovalniku.
  Namesto ročnega vnosa lahko želeno razdaljo tudi izmerite. V tem primeru izberite simbol za posamezno meritev in potrdite s tipko za merjenje.

Funkcija delta min./maks.

 1. V meniju za posebne funkcije izberite simbol za funkcijo delta min./maks.
 2. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 3. Za dokončanje meritve pritisnite tipko za merjenje.
  • Zadnje izmerjene razdalje so prikazane v vrstici z rezultatom.

Podatkovni pomnilnik

 1. V meniju za posebne funkcije izberite simbol za pomnilnik podatkov.
  Naprava shrani do 30 prikazov vključno z grafičnimi simboli. Če je v pomnilniku podatkov že 30 prikazov, bo v primeru shranjevanja novega prikaza najstarejši samodejno izbrisan.
 2. Podatkovni pomnilnik izbrišemo tako, da pri prikazu podatkovnega pomnilnika držimo tipko C približno 2 sekundi.

Funkcija trapeza

Funkcija trapeza (3 razdalje)

 1. V meniju za funkcije trapeza izberite simbol za funkcijo trapeza za 3 razdalje.
 2. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Po izmerjeni prvi razdalji vas bo grafični prikaz samodejno pozval k merjenju naslednje razdalje.
 3. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 4. Usmerite napravo proti tretji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.

Funkcija trapeza z nagibom (2 razdalji, 1 kot)

 1. V meniju za funkcije trapeza izberite simbol za funkcijo trapeza z odklonom.
 2. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 3. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.

Pitagorova funkcija

Enojni Pitagorov izrek

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  Za natančno meritev mora biti druga razdalja pravokotna na ciljno razdaljo.

Dvojni Pitagorov izrek

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  Za natančno meritev mora biti druga razdalja pravokotna na ciljno razdaljo.
 3. Usmerite napravo proti tretji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.

Sestavljeni Pitagorov izrek

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
 3. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.

Nastavitve

Spreminjanje seznama priljubljenih

 1. Pomaknite se na funkcijo, ki jo želite spremeniti in potrdite s tipko za merjenje.
 2. Pomaknite se na želeno funkcijo in potrdite s tipko za merjenje.

Aktiviranje merila

 1. Nastavite ustrezne številke in potrdite vrednost s tipko za merjenje.
 2. Izberite simbol kljukice, da potrdite vrednost.

Umerjanje senzorja nagiba

 1. Položite napravo na vodoravno površino in pritisnite tipko za merjenje.
 2. Napravo zavrtite za 180° in pritisnite tipko za merjenje.
  • Senzor nagiba je umerjen.

Posredne meritve

Posredna vodoravna razdalja

 • Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Izmerita se razdalja in kot nagiba, ki se prikažeta v vrstici za vmesni rezultat.
  • Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

Posredna navpična razdalja (2 kota, 2 razdalji)

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Izmerita se prva razdalja in kot, ki se prikažeta v vrstici za vmesni rezultat.
  • Grafični prikaz vas bo samodejno pozval k merjenju druge razdalje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

Meritve na stropu

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Izmerita se prva razdalja in kot, ki se prikažeta v vrstici za vmesni rezultat.
  • Grafični prikaz vas bo samodejno pozval k merjenju druge razdalje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

Posredna navpična razdalja II (2 kota, 1 razdalja)

 1. Usmerite napravo proti ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Izmerita se prva razdalja in kot, ki se prikažeta v vrstici za vmesni rezultat.
  • Grafični prikaz vas bo samodejno pozval k merjenju druge razdalje.
 2. Usmerite napravo proti naslednji ciljni točki in pritisnite tipko za merjenje.
  • Ciljna razdalja se takoj izračuna in prikaže v vrstici za rezultat.

Vzdrževanje, transport in skladiščenje

Čiščenje

 • Leče se ne dotikajte s prsti.
 • Lečo čistite samo s pihanjem ali s čisto, mehko krpo.
 • Za čiščenje uporabljate samo čisti alkohol in vodo.

Transport

Pred pošiljanjem izdelka akumulatorske baterije in baterije izolirajte ali jih odstranite iz izdelka.
 • Za transport ali pošiljanje opreme uporabljajte embalažo Hilti ali enakovredno embalažo.

Shranjevanje in sušenje

 • Izdelka nikoli ne skladiščite mokrega. Pustite, da se posuši, preden ga pospravite in shranite.
 • Pri shranjevanju in transportu svoje opreme upoštevajte temperaturne omejitve, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Po daljšem skladiščenju ali daljšem prevozu opreme pred uporabo izdelka opravite kontrolne meritve.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Nevarnost zaradi nepravilnega odstranjevanja.
 • Nepravilno odstranjevanje dotrajanih naprav lahko privede do naslednjega: pri sežigu plastičnih delov nastajajo strupeni plini, ki lahko škodujejo zdravju. Če se baterije poškodujejo ali segrejejo do visokih temperatur, lahko eksplodirajo in pri tem povzročijo zastrupitve, opekline, razjede in onesnaženje okolja. Lahkomiselno odstranjeno opremo lahko nepooblaščene osebe ponovno uporabijo na nestrokoven način. Pri tem lahko pride do težkih poškodb uporabnika ali tretje osebe ter do onesnaženja okolja.
Image alternative Izdelki Hilti so pretežno izdelani iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vašo odsluženo napravo. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
V skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba odslužena električna orodja ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.
Image alternative
 • Električnega aparata ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .