Jezik

TE 800
TE 800-AVR

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od proizvoda

Simboli na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Servisni prikazovalnik
Image alternative Izbira moči

Informacije o izdelku

Izdelki Hilti so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in izšolano osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje, in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Rušilno kladivo
  TE 800-AVR
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) in na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite vtiča iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljšek, ki je primeren tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem orodja oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo . Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostna navodila za kladiva

 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba kontrole nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika delovnega orodja s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, orodje držite za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.

Dodatna varnostna opozorila za rušilno kladivo

Varnost oseb
 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Izdelka ali pribora nikoli in na noben način ne spreminjajte.
 • Pri dletenju stropov, sten in tal poskrbite, da stojite na trdni in stabilni podlagi. Pri nenadnem preboju lahko izgubite ravnotežje!
 • Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del. Odlomljeni delci lahko padejo in pri tem poškodujejo druge osebe.
 • Med uporabo orodja vi in osebe v bližini nosite primerna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh in lahko zaščito za dihala.
 • Pri menjavanju orodja nosite zaščitne rokavice. Če se dotaknete nastavkov, se lahko urežete in opečete.
 • Uporabljajte zaščito za oči. Drobci, ki odletavajo, lahko poškodujejo telo in oči.
 • Prah, ki nastane pri brušenju, rezanju in vrtanju, lahko vsebuje nevarne kemikalije. Nekaj primerov za to: svinec ali barve na osnovi svinca; opeke, beton in drugi zidarski izdelki, naravni kamen in drugi izdelki s silikatom; določene vrste lesa, kot sta hrast ali bukev, in kemično obdelan les; azbest ali materiali, ki vsebujejo azbest. Določite izpostavljenost upravljavca in oseb v okolici s pomočjo razreda nevarnosti materiala, na katerem se izvajajo dela. Sprejmite vse potrebne ukrepe, da vzdržujete izpostavljenost na varni stopnji, npr. z uporabo sistema za zbiranje prahu ali pa nošenje primerne dihalne zaščite. K splošnim ukrepom za znižanje izpostavljenosti spadajo:
 • delo v dobro prezračevanih prostorih,
 • preprečevanje daljšega stika s prahom,
 • odvajanje prahu stran od obraza in telesa,
 • nošenje zaščitnih oblačil in čiščenje izpostavljenih predelov z vodo in milom.
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko močni tresljaji povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah ali zapestjih.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na izdelku lahko povzročijo električni udar ali eksplozijo, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo, plinsko ali vodno cev.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Preden izdelek odložite, počakajte, da se ustavi.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Vpenjalna glava in pozicioniranje dleta
 2. Hladilna reža
 3. Stranski ročaj
 4. Prezračevalne reže
 5. Stranski ročaj
 6. Stikalo za vklop in izklop
 7. Ročaj
 8. Prikazovalnik
 9. Servisni prikazovalnik
 10. Indikator nastavljene moči
 11. Priključni kabel
 12. Tipska ploščica
 13. Okrogli pritrdilni element

Namenska uporaba

Opisan izdelek je električno gnano rušilno kladivo s pnevmatskim vrtalnim mehanizmom. Primerno je za zahtevna rušenja zidov in betona.

 • Izdelek lahko priklopite le na omrežje z napetostjo in frekvenco, ki ustreza podatkom na tipski ploščici.

Active Vibration Reduction (AVR)

TE 800-AVR
Rušilno kladivo je opremljeno s sistemom Active Vibration Reduction (AVR), ki močno zmanjša raven vibracij.

Servisni prikazovalnik

Rušilno kladivo je opremljeno s servisnim prikazovalnikom s svetlobnim signalom.
Stanje
Pomen
Servisni prikazovalnik sveti.
Dosežen je termin za servis. Izdelek pravočasno oddajte v servis Hilti . Tako bo vedno pripravljen za uporabo.

Indikator nastavljene moči

Rušilno kladivo je opremljeno z indikatorjem nastavljene moči s svetlobnim signalom.
Stanje
Pomen
Indikator nastavljene moči sveti.
Zmogljivost dletenja se zmanjša na 70 %. Za polno zmogljivost dletenja ponovno pritisnite stikalo za izbiro moči. Zmogljivost dletenja lahko nastavite samo, če je orodje priključeno na napajanje.

Obseg dobave

Rušilno kladivo, stranski ročaj, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com

Tehnični podatki

Rušilno kladivo

Nazivno napetost, nazivni tok, frekvenco in/ali nazivno porabo moči najdete na tipski ploščici, ki je prilagojena posamezni državi.
Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.

TE 800
TE 800‑AVR
Nazivna poraba moči
1.850 W
1.850 W
Energija posameznega udarca v skladu s postopkom EPTA 05
21 J
21 J
Teža v skladu s postopkom EPTA 01
10,5 kg
10,6 kg

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 60745

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Podatki o hrupu
Raven zvočne moči (LWA)
98 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
Raven emisije zvočnega tlaka (LpA)
87 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
Podatki o tresljajih

TE 800
TE 800‑AVR
Dletenje (ah, Cheq)
16 m/s²
8 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Uporaba

Priprava dela

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Nenameren vklop izdelka.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora izvlecite vtič iz vtičnice.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Montaža stranskega ročaja

PREVIDNO
Nevarnost poškodb Izguba nadzora nad rušilnim kladivom.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno montiran in ustrezno pritrjen.
Image alternative
 • Montirajte stranski ročaj.

Menjava nastavka

OPOZORILO
Nevarnost poškodb Orodje se pri uporabi segreje.
 • Pri menjavanju orodja nosite zaščitne rokavice.
Image alternative
 1. Natični del nastavka narahlo namažite z mastjo.
 2. Vtaknite nastavek v vpenjalno glavo do prislona, da se zaskoči.
  • Izdelek je pripravljen na obratovanje.
 3. Povlecite zaporo nastavka nazaj do prislona in izvlecite nastavek iz orodja.
  Uporabljajte le originalno mast Hilti . Uporaba neustrezne masti lahko poškoduje izdelek.

Snemanje nastavka

NEVARNOST
Nevarnost požara Nevarnost ob stiku vročega nastavka in lahko vnetljivih materialov.
 • Vročih nastavkov ne odlagajte na lahko vnetljive materiale.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb Orodje se pri uporabi segreje.
 • Pri menjavanju orodja nosite zaščitne rokavice.
Image alternative
 • Snemite nastavek iz orodja.

Pozicioniranje dleta

PREVIDNO
Nevarnost poškodb Izguba nadzora nad smerjo dletenja.
 • Nikoli ne delajte v položaju "pozicioniranje dleta". Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "dletenje" do zaskoka.
Dleto se lahko nastavi v 6 različnih položajev (v korakih po 60°). To omogoča vedno optimalen delovni položaj pri delu s ploščatim in oblikovnim dletom.

Nastavitev zmogljivosti rušilnega kladiva

 1. Pritisnite stikalo za izbiro moči.
  • Indikator nastavljene moči sveti rumeno.
  • Zmogljivost se zmanjša na 70 %.
  Če želite izvajati natančno dletenje, znižajte zmogljivost na 70 %.
  Za nastavitev zmogljivosti mora biti orodje priključeno na napajanje.
 2. Za ponovno dletenje s polno zmogljivostjo pritisnite stikalo za izbiro moči.

Delo

OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Če niso nameščeni vsi potrebni ozemljitveni vodi in zaščitna stikala okvarnega toka, lahko pride do hudih poškodb in opeklin.
 • Prepričajte se, da so pri električnih dovodih na gradbišču, in sicer z električnega omrežja ali generatorja, vedno na voljo in priklopljena tudi ozemljitveni vod in zaščitno stikalo okvarnega toka.
 • Če niste sprejeli vseh varnostnih ukrepov, izdelka ne vklapljajte.
OPOZORILO
Nevarnost zaradi poškodovanega kabla! Če pride pri delu do poškodbe priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Vtič izvlecite iz vtičnice.
 • Redno kontrolirajte priključni kabel orodja. Poškodovani kabel naj zamenja strokovnjak.
Vsa dela naj odobri delovodja!

Dletenje

Image alternative
 1. Vtaknite vtič v vtičnico.
  Delo pri nizkih temperaturah: Orodje mora doseči najmanjšo delovno temperaturo, da lahko deluje udarni mehanizem. Da to temperaturo dosežete, orodje za kratek čas odložite na podlago in ga pustite delovati v prostem teku. Po potrebi postopek ponovite, dokler udarni mehanizem ne začne delovati.
 2. Dleto pristavite pribl. 80–100 (3¹⁄₈"–4") mm od roba.
 3. Za vklop orodja pritisnite stikalo za vklop/izklop v desno.
  • Stikalo za vklop/izklop se zaskoči v desni položaj.
 4. Za izklop orodja pritisnite stikalo za vklop/izklop v levo.
  • Stikalo za vklop/izklop se zaskoči v levi položaj.
  Zaradi premajhne pritisne sile lahko dleto odskakuje. Zaradi prevelike pritisne sile se zmanjša zmogljivost dletenja.
  Pri armaturnem železu dleto vedno vodite proti robu materiala in ne proti armaturnem železu.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Transport in skladiščenje

Transport
 • Izdelka ne transportirajte, kadar je montiran nastavek.
 • Med transportom poskrbite za stabilnost izdelka.
 • Po vsakem transportu preverite, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
Skladiščenje
 • Izdelek vedno skladiščite z izvlečenim vtičem.
 • Ta izdelek skladiščite na suhem mestu in zunaj dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Po vsakem transportu preverite, ali so vidni deli izdelka nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Motnje v delovanju

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Orodja ni mogoče vklopiti.
V teku je inicializacija elektronike (pribl. 1 sekundo po vklopu vtiča) ali pa se je aktivirala elektronska blokada zagona po prekinitvi električnega napajanja.
 • Nato izklopite in znova vklopite orodje.
Prekinitev električnega napajanja.
 • Priklopite drugo električno orodje in preverite, ali deluje.
Kabel ali stikalo v okvari.
 • Preveri naj ga električar in po potrebi zamenja.
Pokvarjeno krmilno stikalo.
 • Orodje naj preveri električar in po potrebi zamenja ščetke.
Generator v načinu "Sleep Mode"
 • Obremenite generator z drugim električnim porabnikom (npr. gradbiščna svetilka).
Orodje se ne zažene in servisni indikator sveti v rdeči barvi.
Iztrošene ščetke.
 • Ščetke naj preveri električar in jih po potrebi zamenja.
Poškodba na orodju
 • Orodje naj popravi servis Hilti .
Ni udarcev.
Orodje je prehladno.
 • Za doseganje najmanjše delovne temperature orodje za kratek čas odložite na podlago in ga pustite delovati v prostem teku.
Poškodba na orodju
 • Orodje naj popravi servis Hilti .
Orodja ni mogoče vklopiti.
V teku je inicializacija elektronike (pribl. 1 sekundo po vklopu vtiča) ali pa se je aktivirala elektronska blokada zagona po prekinitvi električnega napajanja.
 • Nato izklopite in znova vklopite orodje.
Prekinitev električnega napajanja.
 • Priklopite drugo električno orodje in preverite, ali deluje.
Kabel ali stikalo v okvari.
 • Preveri naj ga električar in po potrebi zamenja.
Pokvarjeno krmilno stikalo.
 • Orodje naj preveri električar in po potrebi zamenja ščetke.
Generator v načinu "Sleep Mode"
 • Obremenite generator z drugim električnim porabnikom (npr. gradbiščna svetilka).
Orodje deluje in servisni indikator sveti rdeče.
Servisni prikazovalnik sveti.
 • Servis ali popravilo naj opravi servisni center Hilti .
Orodje nima polne moči.
Zmanjševanje moči je aktivirano.
 • Aktivirajte stikalo za izbiro moči (glejte indikator nastavljene moči). Nato izklopite in znova vklopite orodje.
Podaljšek je predolg in/ali premajhnega preseka.
 • Uporabite podaljšek zadostnega preseka. (1,5 mm² do 40 m; 2,5 mm² do 65 m).
Napajanje s tokom ima prenizko napetost.
 • Orodje priključite na drug vir napajanja.
Dleta ni mogoče odstraniti iz zaklepa.
Vpenjalna glava ni povlečena do konca nazaj.
 • Povlecite zaporo nastavka nazaj do prislona in izvlecite nastavek.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Image alternative
Na spodnji povezavi najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r3140904.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .