Jezik

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Vrtanje z udarci (udarno vrtanje)
Image alternative Dletenje
Image alternative Pozicioniranje dleta
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Image alternative Nazivno število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Premer
Image alternative Izmenični tok
Image alternative Izdelek podpira brezžični prenos podatkov, ki je združljiv z napravami iOS in Android.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Kombinirano kladivo
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Generacija
  03
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostna navodila za vrtalnike

Varnostna opozorila za vsa dela
 • Pri udarnem vrtanju uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Uporabljajte dodatni ročaj. Izguba nadzora nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika nastavkov ali vijakov s skritimi električnimi vodi ali priključnim kablom orodja, električno orodje držite za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
Varnostna opozorila pri uporabi daljših svedrov
 • Pri delu s svedrom ne sme število vrtljajev nikoli preseči najvišjega dovoljenega števila vrtljajev za uporabljeni sveder. Če sveder ni v stiku z obdelovancem, se lahko pri višjem številu vrtljajev rahlo upogne, kar lahko pripelje do poškodb.
 • Vrtanje vedno začnite z nizkim številom vrtljajev in ko je sveder v stiku z obdelovancem. Če sveder ni v stiku z obdelovancem, se lahko pri višjem številu vrtljajev rahlo upogne, kar lahko pripelje do poškodb.
 • Med vrtanjem ne pritiskajte preveč in vedno le v vzdolžni smeri glede na sveder. Svedri se lahko upognejo in posledično zlomijo, kar lahko pripelje do izgube nadzora nad orodjem in do poškodb.
Varnostna navodila pri uporabi mešal
 • Električno orodje vklapljajte in izklapljajte le takrat, ko je mešalo v materialu, ki ga mešate. V nasprotnem primeru lahko pride do izgube nadzora nad orodjem, kar lahko pripelje do poškodb.

Dodatna varnostna opozorila za vrtalno kladivo

Varnost oseb
 • Izdelek uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Orodja nikoli na noben način ne spreminjajte.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba kontrole nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del. Odlomljeni delci lahko padejo in pri tem poškodujejo druge osebe.
 • Orodje vedno držite z obema rokama za predvidena ročaja. Ročaja morata biti suha in čista.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov - nevarnost poškodb!
 • Med uporabo orodja nosite ustrezna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice in lahko masko za zaščito dihal.
 • Tudi pri menjavanju nastavkov nosite zaščitne rokavice. Če se dotaknete nastavkov, se lahko urežete in opečete.
 • Uporabljajte zaščito za oči. Drobci, ki odletavajo, lahko poškodujejo telo in oči.
 • Pred pričetkom dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Pri delu z orodjem uporabljajte le industrijske sesalnike z uradno potrjenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom. Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv.
 • Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta in po potrebi nosite masko za zaščito dihal, ki je namenjena za zaščito pred določenim prahom. Stik s prahom ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzročita alergične reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancerogen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z materialom, ki vsebuje azbest, smejo delajo le strokovnjaki.
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko vibracije povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah in zapestjih.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na orodju lahko povzročijo električni udar, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Če nastavek blokira, električno orodje takoj izključite. Orodje se lahko obrne postrani.
 • Preden orodje odložite, počakajte, da se ustavi.

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Pokrov za zaščito pred prahom
 2. Vpenjalna glava
 3. Blokada nastavka
 4. Stikalo za izbiro funkcije
 5. Zapora krmilnega stikala
 6. Krmilno stikalo
 7. Ročaj
 8. Servisni prikazovalnik
 9. Prikazovalnik polovične moči (samo različica ATC)
 10. Tipka za polovično moč (samo različica ATC)
 11. Električni kabel
 12. Stranski ročaj

Namenska uporaba

Opisan izdelek je električno kombinirano kladivo s pnevmatskim udarnim mehanizmom. Namenjeno je za vrtanje v beton, zid, les in kovino. Izdelek lahko uporabljate tudi za preprostejše do srednje zahtevno dletenje zidu in dodelave na betonu.

Izdelek je v določenih pogojih primeren za mešanje.
 • Izdelek lahko priklopite le na omrežje z napetostjo in frekvenco, ki ustreza podatkom na tipski ploščici.

Dodatna oprema AVR

Izdelek je lahko dodatno opremljen s sistemom Active Vibration Reduction (AVR), ki bistveno zmanjša raven vibracij.

ATC

Orodje je opremljeno z elektronskim hitrim izklopom ATC (Active Torque Control).
Če pride do blokade nastavka ali se le-ta zatakne, se orodje sunkovito in nenadzorovano obrne v nasprotno smer. ATC prepozna ta nenaden zasuk orodja in ga takoj izklopi.
Za pravilno delovanje mora biti omogočeno vrtenje orodja.
Po hitrem izklopu lahko orodje znova vklopite, če na hitro spustite in znova pritisnete na krmilno stikalo.

Servisni prikazovalnik

Izdelek je opremljen s servisnim prikazovalnikom s svetlobnim signalom.

Stanje servisnega prikazovalnika

Stanje
Pomen
Servisni prikazovalnik sveti rdeče.
Dosežen je termin za servis.
Servisni prikazovalnik utripa rdeče.
Kombinirano kladivo naj popravijo pri servisni službi Hilti .

Obseg dobave

Kombinirano rušilno kladivo, stranski ročaj, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com

Tehnični podatki

Nazivno napetost, nazivni tok, frekvenco in/ali nazivno porabo moči najdete na tipski ploščici, ki je prilagojena posamezni državi.
Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Teža v skladu s postopkom EPTA 01
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Energija posameznega udarca v skladu s postopkom EPTA 05
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Ø udarnega svedra
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø Svedri za les
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Ø Svedri za kovino
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 60745

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Raven zvočne moči (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Raven emisije zvočnega tlaka (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Skupna vrednost tresljajev

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Udarno vrtanje v beton (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Dletenje (ah,Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Uporaba

Montaža stranskega ročaja

PREVIDNO
Nevarnost poškodb Izguba nadzora nad kombiniranim kladivom.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno montiran in ustrezno pritrjen. Preverite, ali zatezni trak leži v zanj predvidenem utoru na orodju.
Image alternative
 • Montirajte stranski ročaj.

Vstavljanje/odstranjevanje nastavkov

Uporaba neustrezne masti lahko poškoduje orodje. Uporabljajte le originalno mast Hilti .
Nastavek pred vsako uporabo preverite glede morebitnih poškodb in neenakomerne obrabe ter ga po potrebi zamenjajte.
Image alternative
 • Vstavite nastavek v orodje oz. odstranite nastavek iz orodja.

Vrtanje brez udarcev

Vrtanje brez udarcev je možno z orodjem s posebnim natičnim delom. Takšna orodja so na voljo v programu nastavkov Hilti .
S hitrovpenjalno glavo lahko na primer s cilindričnim steblom vpnete sveder za les ali jeklo in vrtate brez udarcev.
Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "udarno vrtanje" Image alternative.

Mešanje

Mešalo uporabljajte samo skupaj s hitrovpenjalno glavo.
Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "udarno vrtanje" Image alternative in namestite mešalo v hitrovpenjalno glavo.

Nastavitev moči

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Zmogljivost je možno nastaviti samo, ko je orodje vklopljeno.
Če želite nastaviti polovično zmogljivost, pritisnite tipko "polovična moč". Prižgan prikazovalnik moči signalizira zmanjšano moč. Z vnovičnim pritiskom tipke "polovična moč" orodje znova preklopi na polno zmogljivost in prikazovalnik moči ugasne.
Če kombinirano kladivo izklopite in ponovno vklopite, je prav tako ponovno na voljo polna zmogljivost.
 • Nastavite moč.

Vrtanje z udarci (udarno vrtanje)

Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "udarno vrtanje" Image alternative.

Pozicioniranje dleta

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Izguba nadzora nad smerjo dletenja.
 • Nikoli ne delajte v položaju "pozicioniranje dleta". Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "dletenje" do zaskoka.
Dleto se lahko nastavi v 24 različnih položajev (v korakih po 15°). To omogoča vedno optimalen delovni položaj pri delu s ploščatim in oblikovnim dletom.
Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "pozicioniranje dleta" Image alternative.

Dletenje

Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "dletenje" Image alternative.

Zapora krmilnega stikala

Pri dletenju lahko krmilno stikalo blokirate v vklopljenem stanju.
 • Aktivirajte zaporo krmilnega stikala.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Transport in skladiščenje

 • Električnega orodja ne transportirajte s priključenim nastavkom.
 • Električno orodje vedno skladiščite z izvlečenim vtičem.
 • Električno orodje skladiščite suho in zunaj dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Po daljšem prevozu ali skladiščenju in pred uporabo električnega orodja preverite, ali je le-to morda poškodovano.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Motnje v delovanju

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Kombiniranega kladiva ni mogoče vklopiti.
Prekinitev električnega napajanja.
 • Priključite drugo električno orodje in preverite, ali deluje.
Generator z načinom "Sleep Mode".
 • Obremenite generator z drugim električnim porabnikom (npr. gradbiščna svetilka). Nato orodje izklopite in ponovno vklopite.
Aktivirana je elektronska blokada zagona po prekinitvi električnega napajanja.
 • Izklopite in znova vklopite orodje.
Iztrošene ščetke.
 • Preveri naj ga električar in po potrebi zamenja.
Ni udarcev.
Orodje je prehladno.
 • Položite kombinirano kladivo na podlago in ga pustite delovati v prostem teku. Po potrebi postopek ponavljajte, dokler udarni mehanizem ne začne delovati.
Kombinirano kladivo nima polne moči.
Podaljšek je predolg in/ali premajhnega preseka.
 • Uporabite podaljšek primerne dolžine in/ali zadostnega preseka.
Krmilno stikalo ni pritisnjeno do konca.
 • Pritisnite krmilno stikalo do konca.
Napajanje s tokom ima prenizko napetost.
 • Priklopite orodje na drugi vir električnega napajanja.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Pritisnjena je tipka za polovično moč.
 • Pritisnite tipko "polovična moč".
Sveder se ne vrti.
Stikalo za izbiro funkcij ni zaskočeno ali pa je v položaju "dletenje" Image alternative ali "pozicioniranje dleta" Image alternative.
 • Stikalo za izbiro funkcije v mirovanju premaknite v položaj za "udarno vrtanje" Image alternative.
Svedra ni mogoče odstraniti iz zaklepa.
Vpenjalna glava ni povlečena povsem nazaj.
 • Povlecite mehanizem za fiksiranje orodja povsem nazaj in odstranite nastavek.
Stranski ročaj ni pravilno montiran.
 • Sprostite stranski ročaj in ga montirajte pravilno, tako da se bosta zatezni trak in stranski ročaj zaskočila v vdolbino.
Servisni prikazovalnik utripa rdeče.
Poškodba na orodju
 • Izdelek naj popravijo pri servisni službi Hilti .
Servisni prikazovalnik sveti rdeče.
Iztrošene ščetke.
 • Preveri naj ga električar in po potrebi zamenja.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Na naslednjih povezavah boste našli preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) in qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative