Jezik

C 4/36-90
C 4/36-350
C 4/36-DC

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so vezani na izdelek

Simboli na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Samo za uporabo v zaprtih prostorih
Image alternative Dvojna izolacija

Informacije o izdelku

Izdelki Hilti so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in izšolano osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje, in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Polnilnik
  C4/36-90
  C4/36-350
  C4/36-DC
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite vtiča iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljšek, ki je primeren tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje, da dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, zamenjavo pribora ali odlaganjem orodja vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice. Ta previdnostni ukrep onemogoča nenameren zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem orodja oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo . Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Skrbno ravnanje s polnilniki in njihova uporaba

 • S polnilnikom polnite samo odobrene litij-ionske akumulatorske baterije Hilti , da se izognete poškodbam.
 • Mesto uporabe polnilnika mora biti čisto, hladno, suho in zaščiteno pred zmrzovanjem.
 • Polnilnik med polnjenjem oddaja toploto, zato morajo biti prezračevalne reže proste. Polnilnika ne uporabljajte v zaprtih posodah.
 • Izdelek skrbno negujte. Prepričajte se, da noben del ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral pravilno delovanje izdelka. Če so deli poškodovani ali zlomljeni, poskrbite za popravilo izdelka, preden nadaljujete z njegovo uporabo.
 • Polnilnike in pripadajoče akumulatorske baterije uporabljajte v skladu s temi navodili in v skladu s predpisi za ta poseben tip naprave. Nenamenska uporaba polnilnikov lahko privede do nevarnih situacij.
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Polnilnik in akumulatorske baterije, ki niso v uporabi, ne smejo priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov na akumulatorski bateriji ali polnilniku. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije ali polnilnega adapterja lahko povzroči opekline ali požar.
 • Akumulatorske baterije ne odlagajte in shranjujte na polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servis Hilti .

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Tipka za sprostitev z dodatno funkcijo aktiviranja prikaza stanja napolnjenosti
 2. Akumulatorska baterija
 3. Prikaz stanja napolnjenosti z LED-diodami
 4. Indikatorska lučka
 5. Vmesnik za akumulatorsko baterijo

Namenska uporaba

Image alternative

Opisani izdelek je polnilnik za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti z nazivno napetostjo 7,2 do 36 voltov. Odvisno od državne izvedbe je pomnilnik primeren za priključitev v vtičnice z izmenično napetostjo od 100 do 127 V ali od 220 do 240 V.

Polnilnik C4-36-DC je namenjen priključitvi na vtičnico v vozilu z enosmernim tokom z napetostjo 12 oz. 24 V.
Akumulatorske baterije, ki so primerne za uporabo s tem izdelkom, so navedene na koncu te dokumentacije.
Vse akumulatorske baterije niso na voljo na vseh trgih.

Prikazovalni elementi

Prikazovalni elementi na polnilniku in akumulatorski bateriji

Image alternative
Prikazovalnik
Kaj to pomeni pri akumulatorski bateriji
Kaj to pomeni pri polnilniku
Trajno sveti
Prikaz stanja napolnjenosti
Polnilnik je priključen na električno omrežje in pripravljen na delovanje.
Utripa
Postopek polnjenja je v teku
Akumulatorska baterija je prevroča ali prehladna.
Lučka je ugasnjena
Zelena lučka na polnilniku trajno sveti, na akumulatorski bateriji ne sveti nobena lučka: Motnja na akumulatorskem polnilniku.
Motnja na polnilniku.

Prikaz stanja napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije

Image alternative
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 100 %
3 LED-diode svetijo, 1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
2 LED-diodi svetita, 1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
1 LED-dioda sveti, 1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: < 25 %

Obseg dobave

Polnilnik, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com

Tehnični podatki


C 4/36‑90
C 4/36‑350
C 4/36‑DC
Teža
0,6 kg
1,1 kg
0,6 kg
Izhodna napetost
7,2 V … 36 V
7,2 V … 36 V
7,2 V … 36 V
Izhodna moč
110 V
90 W
350 W
·/·
230 V
90 W
365 W
·/·
12 V
·/·
·/·
60 W
24 V
·/·
·/·
60 W

Uporaba

Vklop polnilnika C 4/36-90 in C 4/36-350

C 4/36-90
C 4/36-350
 • Vtaknite vtič v vtičnico.
  • Zelena lučka na polnilniku sveti.

Vklop polnilnika C 4/36-DC

C 4/36-DC
Pri polnjenju akumulatorskih baterij Hilti s polnilnikom C 4/36-DC se lahko akumulator vozila izprazni te mere, da več ne deluje.
Napajanje polnilnika se glede na način delovanja električnega sistema v vozilu začne takoj ali po vključitvi kontakta.
 • Vtič vtaknite v vtičnico vžigalnika za cigarete.
  • Če je vhodna napetost pravilna, potem zelena lučka na polnilniku trajno sveti.

Vstavljanje in polnjenje akumulatorske baterije

Akumulatorska baterija se ne bo poškodovala, tudi če ostane v polnilniku dlje časa. V tem primeru mora polnilnik ostati vključen (na polnilniku sveti zelena dioda). Po nekaj časa indikator napolnjenosti na akumulatorski bateriji ugasne, čeprav je akumulatorska baterija polna, in ga ni mogoče vključiti niti za ponoven prikaz. Iz varnostnih razlogov pa vam priporočamo, da po zaključku polnjenja akumulatorsko baterijo vzamete iz polnilnika.
Litij‑ionske akumulatorske baterije so vedno pripravljene na uporabo, tudi če so samo delno napolnjene. Napredovanje polnjenja kažejo svetleče diode.
Image alternative
 1. Preden vstavite akumulatorsko baterijo v polnilnik, preverite, ali so kontakti čisti in nemastni.
 2. Potisnite akumulatorsko baterijo v predvideni vmesnik.
 3. Bodite pozorni, da se geometriji/kodi akumulatorske baterije in vmesnika ujemata.
  • Ko se baterija zaskoči v polnilniku, se postopek polnjenja sproži samodejno.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

Image alternative
 1. Aktivirajte sprostitveni mehanizem akumulatorske baterije.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz polnilnika.

Pomoč pri motnjah

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Lučka na akumulatorski bateriji ne sveti, akumulatorska baterija je v polnilniku.
Akumulatorska baterija je morda pokvarjena.
 • Odstranite akumulatorsko baterijo iz polnilnika. Če ostanejo lučke izključene po aktiviranju indikatorja napolnjenosti na akumulatorski bateriji, to pomeni, da je akumulatorska baterija pokvarjena. Akumulatorsko baterijo naj pregledajo na servisu Hilti .
Lučke na polnilniku utripajo.
Akumulatorska baterija je prevroča ali prehladna; akumulatorska baterija se ne polni.
 • Ko akumulatorska baterija doseže zahtevano temperaturo, polnilnik samodejno začne s polnjenjem.
Lučka na polnilniku je ugasnjena.
Motnja na polnilniku.
 • Izključite in znova vključite napravo. Če lučka še vedno ne sveti, polnilnik dostavite na servis Hilti .

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vašo odsluženo napravo. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
V skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v državni zakonodaji je treba električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.
Image alternative
 • Električnih in elektronskih naprav ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Na naslednjih povezavah boste našli preglednico z nevarnimi snovmi:
 • Za C 4/36-90, 230 V, Kitajska: qr.hilti.com/2034530
 • Za C 4/36-90, 110 V, Tajvan: qr.hilti.com/2026281
 • Za C 4/36-350, 230 V, Kitajska: qr.hilti.com/2028875
 • Za C 4/36-350, 110 V, Tajvan: qr.hilti.com/2028992
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .