Jezik

SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Vrtanje brez udarcev
Image alternative Udarno vrtanje
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Enosmerni tok
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Naprava podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Akumulatorski vijačnik
  Akumulatorski udarni vijačnik
  SID 14-A, SID 22-A
  SIW 14-A, SIW 22-A
  Generacija:
  01
  Serijska št.:

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Uporaba akumulatorskega orodja in ravnanje z njim
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Za pogon električnih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije. Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline.
 • Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorskih baterij. Poškodovane in spremenjene akumulatorske baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
 • Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam. Ogenj in temperature nad 130 °C (265 °F) lahko povzročijo eksplozije.
 • Upoštevajte vsa navodila v zvezi s polnjenjem in akumulatorske baterije ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite pri temperaturi, ki je višja ali nižja od temperature, ki jo predpisujejo navodila. Napačno polnjenje ali polnjenje pri temperaturi, višji ali nižji od dovoljene, lahko uniči akumulatorsko baterijo in poveča nevarnost požara.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba orodja.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij nikoli ne popravljajte. Vsa vzdrževalna dela naj opravlja samo proizvajalec ali pooblaščen serviser.

Varnostna opozorila za vijačnik in udarni vijačnik

 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika vijaka s skritimi električnimi vodi, električno orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku vijaka z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.

Dodatna varnostna opozorila za vijačnik

Varnost oseb
 • Izdelek uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Orodja nikoli na noben način ne spreminjajte.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba nadzora nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Orodje vedno držite z obema rokama za predvidena ročaja. Ročaja morata biti suha in čista.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov – nevarnost poškodb!
 • Med uporabo orodja nosite ustrezna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice in lahko masko za zaščito dihal.
 • Tudi pri menjavanju nastavkov nosite zaščitne rokavice. Če se dotaknete nastavkov, se lahko urežete in opečete.
 • Uporabljajte zaščito za oči. Drobci, ki odletavajo, lahko poškodujejo telo in oči.
 • Pred pričetkom dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Pri delu z orodjem uporabljajte le industrijske sesalnike z uradno potrjenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom. Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv.
 • Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta in po potrebi nosite masko za zaščito dihal, ki je namenjena za zaščito pred določenim prahom. Stik s prahom ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzročita alergične reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancerogen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z materialom, ki vsebuje azbest, smejo delajo le strokovnjaki.
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko vibracije povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah in zapestjih.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na orodju lahko povzročijo električni udar, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Če nastavek blokira, električno orodje takoj izključite. Orodje se lahko obrne postrani.
 • Preden orodje odložite, počakajte, da se ustavi.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte posebne smernice za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Odložite izdelek na negorljivo mesto, ki je dovolj oddaljeno od gorljivih materialov, kjer ga lahko opazujete, in počakajte, da se ohladi. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Inbus nastavek (SID)
 2. Osvetlitev
 3. Stikalo za izbiro vrtenja v desno/levo z zaporo vklopa
 4. Krmilno stikalo (z elektronskim krmiljenjem števila vrtljajev)
 5. Zunanji četverorobi profil (SIW)
 6. Stikalo za preklop vrtilnega momenta
 7. Kavelj za pas (dodatna oprema)
 8. Indikator napolnjenosti baterije
 9. Gumbi za sprostitev (akumulatorska baterija B22/…)
 10. Gumb za sprostitev (akumulatorska baterija B14/…)

Namenska uporaba

Opisan izdelek je ročni akumulatorski udarni vijačnik. Primeren je za privijanje in odvijanje vijakov, matic in navojnih sornikov v les, kovino, zid in beton.

Udarni vijačnik je dovoljeno uporabljati zgolj pri opravilih, ki nimajo točno določenega zateznega momenta. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost prekomernega zategovanja ter poškodb vijakov ali obdelovanca.
 • Za ta izdelek uporabljajte zgolj litij-ionske akumulatorske baterije Hilti iz vrste modelov B14 (SID/SIW 14‑A) oz. B22 (SID/SIW 22‑A).

 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike serije C4/36 podjetja Hilti .

Indikator napolnjenosti

Napolnjenost litij-ionskih akumulatorskih baterij se prikaže po rahlem pritisku gumba za sprostitev (največ do občutnega upora).
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
Svetijo 3 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
Svetita 2 LED-diodi.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
Sveti 1 LED-dioda.
Stanje napolnjenosti: 10 % do 25 %
1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Med uporabo krmilnega stikala in do 5 sekund po tem, ko ga izpustite, stanja napolnjenosti ni mogoče odčitavati.

Obseg dobave

Udarni vijačnik, navodila za uporabo.
Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com

Udarni vijačnik


SID 14‑A
SIW 14‑A
Nazivna napetost
14,4 V
14,4 V
Teža v skladu z EPTA Procedure-01
1,6 kg
1,6 kg
Število vrtljajev v prostem teku
Položaj I
0 vrt/min … 1.000 vrt/min
0 vrt/min … 1.000 vrt/min
Položaj II
0 vrt/min … 1.500 vrt/min
0 vrt/min … 1.500 vrt/min
Položaj III
0 vrt/min … 2.500 vrt/min
0 vrt/min … 2.300 vrt/min
Število udarcev
≤ 3.100/min
≤ 3.400/min
Nastavitev vrtilnega momenta
3 stopnje
3 stopnje
Veliki standardni vijaki
M8 do M16
M8 do M16
Veliki vijaki visoke trdnosti
M6 do M12
M6 do M12
Vpenjalna glava
1/4'' inbus z varovalno manšeto
1/2'' zunanji četverorobni profil s polkroglo ali 3/8'' zunanji četverorobni profil z varovalnim obročkom
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

SID 22‑A
SIW 22‑A
Nazivna napetost
21,6 V
21,6 V
Teža v skladu z EPTA Procedure-01
2,1 kg
2,1 kg
Število vrtljajev v prostem teku
Položaj I
0 vrt/min … 1.000 vrt/min
0 vrt/min … 1.000 vrt/min
Položaj II
0 vrt/min … 1.500 vrt/min
0 vrt/min … 1.500 vrt/min
Položaj III
0 vrt/min … 2.500 vrt/min
0 vrt/min … 2.300 vrt/min
Število udarcev
≤ 3.450/min
≤ 3.500/min
Nastavitev vrtilnega momenta
3 stopnje
3 stopnje
Veliki standardni vijaki
M8 do M16
M8 do M16
Veliki vijaki visoke trdnosti
M6 do M12
M6 do M12
Vpenjalna glava
1/4'' inbus z varovalno manšeto
1/2'' zunanji četverorobni profil s polkroglo ali 3/8'' zunanji četverorobni profil z varovalnim obročkom
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 62841

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Informacije o hrupu

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Raven zvočne moči (LWA)
94 dB(A)
94 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Raven emisije zvočnega tlaka (LpA)
83 dB(A)
83 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Skupna vrednost tresljajev

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Emisijska vrednost vibracij vijakov in matic največje dovoljene velikosti (ah)
7,5 m/s²
7,5 m/s²
11 m/s²
11 m/s²
Negotovost za vrednost vibracij vijakov in matic največje dovoljene velikosti
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Nastavitev vrtilnega momenta

S stikalom za preklop vrtilnega momenta se določi vrtilni moment.
Model SID … SID 14‑A
SID 22‑A

Model
SID 14‑A
SID 22‑A
Vrtilni moment
Položaj I
50 Nm
60 Nm
Položaj II
100 Nm
110 Nm
Položaj III
150 Nm
165 Nm
Model SIW … SIW 14‑A
SIW 22‑A

SIW 14‑A
1/2'' zunanji četverorobi profil s polkroglo
3/8″ zunanji četverorobi profil z varovalnim obročkom
Vrtilni moment
Položaj I
80 Nm
65 Nm
Položaj II
120 Nm
115 Nm
Položaj III
185 Nm
160 Nm

SIW 22‑A
1/2'' zunanji četverorobi profil s polkroglo
3/8″ zunanji četverorobi profil z varovalnim obročkom
Vrtilni moment
Položaj I
90 Nm
75 Nm
Položaj II
135 Nm
120 Nm
Položaj III
200 Nm
175 Nm

Akumulatorska baterija 14,4 V

Delovna napetost akumulatorske baterije
14,4 V
Temperatura okolice
−10 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃

Akumulatorska baterija 21,6 V

Delovna napetost akumulatorske baterije
21,6 V
Temperatura okolice
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃

Priprava dela

PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi nenamernega vklopa!
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je pripadajoči izdelek izklopljen.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora odstranite akumulatorsko baterijo.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Polnjenje akumulatorske baterije

 1. Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo polnilnika.
 2. Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
 3. Akumulatorsko baterijo polnite samo z odobrenim polnilnikom.

Vstavljanje akumulatorske baterije

PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika ali izpadle akumulatorske baterije!
 • Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 • Vedno poskrbite, da se akumulatorska baterija pravilno zaskoči.
 1. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
 2. Akumulatorsko baterijo vstavite v držalo orodja, da se slišno zaskoči.
 3. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumbe za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja.

Montaža kavlja za pas (dodatna oprema)

OPOZORILO
Nevarnost poškodb Nevarnost zaradi padajočega orodja.
 • Orodje, ki vam pade iz rok, je lahko nevarno za uporabnika in druge. Pred začetkom dela preverite, da je kavelj za pas varno nameščen.
S kavljem za pas lahko orodje pritrdite na pas ob telesu. Kavelj za pas se lahko namesti za nošenje na desni ali levi strani.
Image alternative
 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 2. Kavelj za pas vstavite v za to predvideno odprtino na podnožju vijačnika.
 3. Pritrdite kavelj za pas z 2 vijakoma.

Namestitev nastavka

SID 14‑A
SID 22‑A
Image alternative
 1. Preverite, ali je vtični del nastavka čist.
  • Po potrebi očistite vtični del nastavka.
 2. Nastavite stikalo za preklop vrtenja v levo/desno v srednji položaj ali odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja.
 3. Vtaknite nastavek v vpenjalno glavo do prislona, da se zaskoči.
 4. Pred začetkom uporabe preverite pravilno pritrditev in lego nastavka.

Namestitev nastavka

SIW 14‑A
SIW 22‑A
Image alternative
 1. Preverite, ali je vtični del nastavka čist.
  • Po potrebi očistite vtični del nastavka.
 2. Nastavite stikalo za preklop vrtenja v levo/desno v srednji položaj ali odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja.
 3. Stransko luknjo v nastavku poravnajte s polkroglo na vpenjalni glavi.
 4. Nastavek pritisnite v vpenjalno glavo, da se slišno zaskoči.
 5. Pred začetkom uporabe preverite pravilno pritrditev in lego nastavka.

Namestitev nastavka

SIW 22‑A
PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi napačnega orodja!
 • Uporabljajte izključno orodja, ki imajo možnost blokade.
 • Ne uporabljajte izrabljenih ali poškodovanih orodij.
Image alternative
 1. Nastavite stikalo za preklop vrtenja v levo/desno v srednji položaj ali odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja.
 2. Iz utora natičnega ključa odstranite O-obroček.
 3. Izvlecite varnostni zatič.
 4. Natični ključ namestite na pogonski štirirob orodja.
  Pri tem pazite, da se odprtine varovalnega obročka prekrivajo z odprtinami pogonskega štiriroba in natičnega ključa.
 5. Vstavite varovalni zatič v natični ključ.
 6. Vstavite O-obroček na natični ključ.
 7. Pred začetkom uporabe preverite pravilno pritrditev in lego nastavka.

Uporaba

Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Nastavitev zateznega momenta

Image alternative
 • Stikalo za izbiro vrtilnega momenta pritisnite tolikokrat, dokler se ob stikalu ne prikaže želena stopnja vrtilnega momenta.
  SID 14‑A
  SID 22‑A
  Model SID …
  SIW 14‑A
  SIW 22‑A
  Model SIW …

Nastavitev vrtenja v desno ali levo

Zapora preprečuje preklop med delovanjem motorja.
V srednjem položaju je krmilno stikalo blokirano (zapora vklopa).
Image alternative
 • Nastavite stikalo za izbiro vrtenja v desno/levo na želeno smer vrtenja.

Vklop

 • Pritisnite na krmilno stikalo.
  • Število vrtljajev se lahko uravnava z globino.

Vijačenje

PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi poškodovanih obdelovancev! Vijaki ali obdelovanec se lahko pri visokem vrtilnem momentu poškodujejo. Zaradi tega lahko pride do poškodb.
 • Prepričajte se, da vijaki in obdelovanec ustrezajo vrtilnemu momentu orodja.
 1. Nastavite stikalo za preklop vrtenja v levo/desno v srednji položaj ali odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja.
 2. S stikalom za izbiro vrtilnega momenta nastavite vrtilni moment.

Izklop

 • Spustite krmilno stikalo.

Demontaža nastavka

SID 14‑A
SID 22‑A
PREVIDNO
Nevarnost poškodbe zaradi nastavka! Nastavek je lahko vroč ali ima ostre robove.
 • Pri uporabi orodja in menjavi nastavkov nosite zaščitne rokavice.
Image alternative
 1. Nastavite stikalo za preklop vrtenja v levo/desno v srednji položaj ali odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja.
 2. Povlecite prstan vpenjalne glave naprej in ga dobro držite.
 3. Nastavek izvlecite iz vpenjalne glave.
 4. Izpustite prstan vpenjalne glave.

Demontaža nastavka

SIW 14‑A
SIW 22‑A
PREVIDNO
Nevarnost poškodbe zaradi nastavka! Nastavek je lahko vroč ali ima ostre robove.
 • Pri uporabi orodja in menjavi nastavkov nosite zaščitne rokavice.
Image alternative
 1. Nastavite stikalo za preklop vrtenja v levo/desno v srednji položaj ali odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja.
 2. Snemite nastavek z vpenjalne glave.

Demontaža nastavka

SIW 22‑A
Image alternative
 1. Nastavite stikalo za preklop vrtenja v levo/desno v srednji položaj ali odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja.
 2. Iz utora natičnega ključa odstranite O-obroček.
 3. Izvlecite varnostni zatič.
 4. Natični ključ odstranite s pogonskega štiriroba orodja.
 5. Namestite varnostni zatič.
 6. Namestite O-obroček za varovanje na natični ključ.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega orodja
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Preprečite vdor vlage.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorski bateriji.
 • Akumulatorske baterije nikoli ne prevažajte nezaščitene med drugimi predmeti.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem prevozu najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.
Skladiščenje
  PREVIDNO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Orodje in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklenimi površinami.
 • Orodje in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem skladiščenju najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Pomoč pri motnjah

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Orodje ne deluje.
Akumulatorska baterija ni povsem vstavljena.
Akumulatorska baterija je izpraznjena.
Krmilnega stikala ni mogoče pritisniti oz. je blokirano.
Stikalo za preklop vrtenja v levo/desno je v srednjem položaju.
Število vrtljajev nenadoma močno pade.
Akumulatorska baterija je izpraznjena.
Akumulatorska baterija se izprazni hitreje kot običajno.
Zelo nizka temperatura okolice.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje na sobno temperaturo.
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči s slišnim dvojnim klikom.
Zaskočni mehanizem na akumulatorju je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in vstavite akumulatorsko baterijo. Če težava ni odpravljena, poiščite servis Hilti .
Močno segrevanje orodja ali akumulatorske baterije.
Električna napaka.
 • Orodje takoj izključite, odstranite akumulatorsko baterijo in jo opazujte, počakajte, da se ohladi ter se obrnite na servis Hilti .
Orodje je preobremenjeno (prekoračena meja območja uporabe).
 • Izberite orodje, ki je primerno za uporabo.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vašo odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Odstranjevanje akumulatorskih baterijZaradi nepravilnega odstranjevanja akumulatorskih baterij lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Na naslednjih povezavah boste našli preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r4923, qr.hilti.com/r4922, qr.hilti.com/r4927 in qr.hilti.com/r4926.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative