Korporativno upravljanje

Hilti corporate governance

VOLITVE IN MANDAT ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA

Člane Upravnega odbora družbe Hilti izvoli Letna skupščina delničarjev za obdobje treh let. Praviloma direktorji služijo do največ štiri mandate, vendar ne dlje kot do konca poslovnega leta v katerem dopolnijo 70 let.

DODELITEV ODGOVORNOSTI IN NALOG UPRAVNEGA ODBORA

Poleg zakonsko določenih nalog, Upravni odbor odloča o osnovnih strateških odločitvah skupine, o njenih dolgoročnih in letnih strateških odločitvah, pomembnih poslovnih odločitvah, kot tudi o načrtovanju nasledstva samega Upravnega odbora in načrtovanju nasledstva in imenovanju Izvršilnega odbora.

REVIZIJSKI ODBOR

Revizijski odbor Upravnemu odboru pomaga pri izpolnjevanju njegovih nadzorniških nalog na področju računovodstva in finančnega poročanja družbe Hilti in njenih hčerinskih podjetij, skladnosti z zakonodajo in predpisi, postopkov notranje in zunanje revizije kot tudi pri nadzorovanjem obvladovanja tveganj. Splošna odgovornost za naloge, prenesene na Revizijski odbor ostaja Upravnemu odboru. 

NOTRANJA REVIZIJA

Oddelek za notranjo revizijo, Odbor za revizijo, pomaga Upravnemu odboru z nadzorovanjem stanja notranjega nadzora v podjetjih skupine. Da bi to dosegel, Odbor za družbeno revizijo izvaja revizije, osredotočene na preverjanje glavnih ciklov transakcij in postopke za obvladovanje izbranih poslovnih tveganj. Namen Odbora za družbeno revizijo je zagotoviti preglednost nad okoljem, ki ga nadzira skupina in omogočiti zavarovanje virov skupine.

OBVLADOVANJE TVEGANJ

Skupina vzdržuje postopek obvladovanja tveganj po celotnem podjetju, ki vključuje celovit pregled tveganj z različnimi lastniki tveganja, dodeljenimi za upravljanje z vsemi znanimi strateškimi, finančnimi in pojavnimi tveganji Skupine. Lastniki tveganj odgovarjajo za svoje tveganje, ki ga morajo oceniti, izpolniti, preveriti in spremljati skladnost z ustreznimi ukrepi za zmanjševanje tveganja.

Pri finančnih in pojavnih tveganjih mora Odgovorna oseba za obvladovanje družbenih tveganj poročati o tveganjih in zagotavljati, da so vsebina poročila in izbrani ukrepi vezani na ugotovljena tveganja verjetni. Odbor za revizijo družbe izvaja preglede izbranih tveganj kot del svojih notranjih kontrolnih revizij v podjetjih Skupine (glej zgoraj) in v družbenih funkcijah, ki jih upravljajo ustrezni lastniki tveganja.

Za strateška tveganja Služba za družbeni razvoj skupaj z Izvršilnim odborom letno izvaja delavnice za pregled strategije. Poročila o obvladovanju tveganj za Upravni odbor redno pregleduje Revizijski odbor.

NADOMESTILO ZA UPRAVNI ODBOR IN UPRAVO DRUŽBE

Člani Upravnega odbora dobijo redno nespremenljivo letno nadomestilo in pavšalni znesek za kritje stroškov. Predsednik prejme še dodatni spremenljivi del. Za opravljanje funkcije Revizijskega odbora direktor ne prejme dodatnega nadomestila. Nekdanji člani Upravnega odbora ne prejemajo nobenega plačila.

Člani Uprave družbe (Izvršilnana upravna skupina in Izvršilni odbor) prejemajo letno osnovno plačo in spremenljivo nadomestilo vezano na uspešnost. Člani Izvršilnega odbora poleg zakonitega deleža pokojninskega sklada, ki jim pripada prejemajo dodatek za pokojnino.

Nekdanji člani Izvršilne upravne skupine ne prejemajo dodatnega nadomestila razen zakonitega deleža pokojninskega sklada, do katerega so upravičeni. Nadomestila so v celoti razčlenjena v Računovodskih izkazih skupine.

PRAVICA DO UDELEŽBE DELNIČARJEV

Podrobnosti o deležu in kapitalski udeležbi so navedene v konsolidiranih računovodskih izkazih Skupine. Sklepi skupščine delničarjev so običajno sprejeti z absolutno večino zastopanih glasov.

Za spremembo členov statuta ali resolucij v zvezi s spremembo delnic in kapitalske udeležbe, pravic do vpisa, širitve ali omejevanja področja poslovanja kot tudi z združevanji, preoblikovanji ali likvidacijo družbe, je potrebna tričetrtinska večina.

REVIZORJI

Pregled konsolidiranih računovodskih izkazov in računovodskih izkazov družbe Hilti izvaja podjetje PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.

VEČ O PODJETJU HILTI

O NAS

O NAS

Preberi več
NAŠA ZGODOVINA

NAŠA ZGODOVINA

Preberi več
DRUŽBENA ODGOVORNOST

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Preberi več