Jezik

SCW 22-A

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so vezani na izdelek

Simboli

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Enosmerni tok
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Premer
Image alternative Žagin list
Image alternative Brezžičen prenos podatkov
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Krožna žaga
  SCW 22‑A
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Uporaba akumulatorskega orodja in ravnanje z njim
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Za pogon električnih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije. Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline.
 • Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorskih baterij. Poškodovane in spremenjene akumulatorske baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
 • Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam. Ogenj in temperature nad 130 °C (265 °F) lahko povzročijo eksplozije.
 • Upoštevajte vsa navodila v zvezi s polnjenjem in akumulatorske baterije ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite pri temperaturi, ki je višja ali nižja od temperature, ki jo predpisujejo navodila. Napačno polnjenje ali polnjenje pri temperaturi, višji ali nižji od dovoljene, lahko uniči akumulatorsko baterijo in poveča nevarnost požara.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba orodja.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij nikoli ne popravljajte. Vsa vzdrževalna dela naj opravlja samo proizvajalec ali pooblaščen serviser.

Varnostna opozorila za vse žage

Postopek žaganja
 • Image alternative NEVARNOST: Z rokama ne segajte v območje žaganja in v bližino žaginega lista. Z drugo roko držite dodatni ročaj ali ohišje motorja. Če držite žago z obema rokama, ju žagin list ne more poškodovati.
 • Ne segajte v območje pod obdelovancem. Zaščitni pokrov vas pod obdelovancem ne more zaščititi pred žaginim listom.
 • Globino reza prilagodite debelini obdelovanca. Žagin list sme segati pod obdelovanec za največ eno polno višino zoba.
 • Obdelovanca, ki ga žagate, nikoli ne držite z roko in ga ne opirajte na nogo. Obdelovanec pritrdite na stabilno vpenjalo. Pomembno je, da obdelovanec dobro pritrdite in s tem kar najbolj zmanjšate tveganje stika s telesom, zagozditve žaginega lista in izgube nadzora.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo pride napetost tudi na kovinske dele električnega orodja in povzroči električni udar.
 • Pri vzdolžnih rezih vedno uporabljajte prislon ali raven vodilni rob. S tem boste izboljšali natančnost reza in zmanjšali možnost zagozditve žaginega lista.
 • Uporabljajte samo žagine liste prave velikosti in z ustrezno odprtino (npr. zvezdasto ali okroglo). Žagini listi, ki ne ustrezajo sistemu pritrjevanja žage, se vrtijo neenakomerno in povzročijo izgubo nadzora.
 • Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali napačnih podložk in vijakov za žagine liste. Podložke in vijaki žaginih listov so izdelani posebej za optimalno zmogljivost in varno obratovanja vaše žage.
Povratni udarec – vzroki in ustrezna varnostna navodila
 • Povratni udarec je trenutna reakcija zatikajočega se, stisnjenega ali nepravilno uravnoteženega žaginega lista. Posledica tega je lahko nekontroliran sunek žage iz obdelovanca v smeri uporabnika;
 • kadar se žagin list zagozdi ali stisne v zapirajoči se delovni reži, se list zagozdi, sila motorja pa sune žago v smeri uporabnika;
 • če se žagin list v rezu zvije ali če ni pravilno naravnan, se lahko zobje zadnjega dela žaginega lista zataknejo za površino obdelovanca, zaradi česar žagin list izskoči iz reže in žago potisne nazaj v smeri uporabnika.
Povratni udarec je posledica napačne oziroma neustrezne uporabe žage. Izogniti se mu je mogoče s primernimi varnostnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju.
 • Žago primite trdno z obema rokama in dajte roki v položaj, v katerem boste lahko prestrezali sile povratnih udarcev. Postavite se ob stran žaginega lista, tako da ta nikoli ne bo v ravni liniji z vašim telesom. V primeru povratnega udarca lahko krožna žaga odskoči nazaj. Uporabnik lahko z upoštevanjem določenih varnostnih ukrepov vseeno obvlada silo povratnega udarca.
 • Če se žagin list zatakne ali ko prekinete delo, izklopite žago in jo držite v obdelovancu toliko časa, da se žagin list ustavi. Dokler se žagin list vrti, nikoli ne poskušajte odstraniti žage iz obdelovanca ali je vleči nazaj. V nasprotnem primeru lahko nastopi povratni udarec. Ugotovite in odpravite vzroke zatikanja žaginega lista.
 • Če želite ponovno zagnati žago, ki tiči v obdelovancu, centrirajte žagin list v reži in preverite, ali se zobje žage niso zataknili v obdelovancu. Zataknjen žagin list se lahko ob ponovnem zagonu žage premakne iz obdelovanca ali povzroči povratni udarec.
 • Velike plošče podprite, da zmanjšate tveganje povratnega udarca zaradi zatikanja žaginega lista. Velike plošče se lahko ukrivijo pod lastno težo. Ploščo je treba podpreti na obeh straneh – tako v bližini reže kakor tudi ob robu.
 • Ne uporabljajte topih ali poškodovanih žaginih listov. Žagini listi s topimi ali nepravilno naravnanimi zobmi zaradi preozke reže povzročijo povečano trenje, zagozditev žaginega lista in povratni udarec.
 • Pred žaganjem pritegnite omejevala za nastavitev globine in kota reza. Če se nastavitve med žaganjem spremenijo, se lahko žagin list zatakne in nastopi povratni udarec.
 • Še posebej previdni bodite pri žaganju v obstoječe stene ali v območja s skritimi napeljavami. Žagin list lahko pri potopnem žaganju blokirajo skriti predmeti, ki povzročijo povratni udarec.
Funkcija spodnjega zaščitnega pokrova
 • Pred vsako uporabo preverite, ali se spodnji zaščitni pokrov brezhibno zapira. Žage ne uporabljajte, če spodnji zaščitni pokrov ni prosto pomičen in če se ne zapre takoj. Spodnjega zaščitnega pokrova nikoli ne poskušajte zadrževati ali pritrjevati v odprtem položaju. Če vam žaga nehote pade na tla, se lahko spodnji zaščitni pokrov skrivi. S pomočjo ročice odprite zaščitni pokrov in se prepričajte, ali je pokrov prosto pomičen in da se pri nobenem kotu in globini reza ne dotika žaginega lista ali drugih delov.
 • Preverite funkcijo vzmeti spodnjega zaščitnega pokrova. Če spodnji zaščitni pokrov in vzmet ne delujeta brezhibno, morate žago pred uporabo popraviti. Poškodovani deli, lepljive obloge ali sprijete iveri upočasnjujejo delovanje spodnjega zaščitnega pokrova.
 • Spodnji zaščitni pokrov odpirajte ročno samo pri izdelavi posebnih rezov, kot so npr. potopni in kotni rezi. Z ročico odprite spodnji zaščitni pokrov in ga izpustite, takoj ko žagin list prodre v obdelovanec. Pri vseh drugih opravilih mora spodnji zaščitni pokrov delovati avtomatsko.
 • Žage ne odlagajte na delovno mizo ali na tla, če spodnji zaščitni pokrov ne pokriva žaginega lista. Nezaščiten žagin list, ki se zaustavlja, potiska žago v nasprotni smeri reza in prežaga vse, kar mu je na poti. Upoštevajte čas zaustavljanja žage.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Orodja na noben način ne smete spreminjati.
 • Orodje držite vedno z obema rokama za predvidena ročaja. Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni.
 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Če uporabljate orodje brez sistema za odsesavanje prahu, je treba pri delih, kjer nastaja prah, uporabljati lahko zaščito za dihala.
 • Orodje uporabljajte samo skupaj s pripadajočimi zaščitnimi napravami.
 • Med delom si privoščite odmor. Za boljšo prekrvavitev prstov delajte sprostitvene in razgibalne vaje.
 • Orodje ni primerno za šibke osebe, ki se o uporabi niso podučile.
 • Zavarujte orodje pred otroki.
 • Izdelek vključite šele na delovnem mestu.
 • Pred skladiščenjem in transportom orodja odstranite akumulatorsko baterijo.
 • Izdelka ne uporabljajte nad glavo.
 • Izdelka ne zaustavljajte s pritiskanjem na žagin list od strani.
 • Na liniji reza ne sme biti ovir. Ne žagajte vijakov, žebljev itd.
 • Pri delujočem orodju se ne dotikajte vpenjalne prirobnice in vpenjalnega vijaka.
 • Med vrtenjem žaginega lista nikoli ne pritiskajte gumba za blokado vretena.
 • Orodja ne usmerjajte proti ljudem.
 • Silo podajanja prilagodite žaginemu listu in obdelovanemu materialu, tako da ne more priti do zagozditve žaginega lista in povratnega udarca.
 • Poskrbite, da ne pride do pregretja konic žaginih zob.
 • Pri žaganju umetnih mas je treba paziti, da se umetne mase pri tem ne talijo.
 • Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv. Stik ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzroči alergijske reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, je rakotvoren, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z materialom, ki vsebuje azbest, smejo delati le strokovnjaki. Če je le mogoče, uporabljajte pripomočke za učinkovito odsesavanje prahu. Za čim bolj učinkovito odsesavanje prahu uporabljajte ustrezen prenosni sesalnik. Po potrebi nosite masko za zaščito dihal, ki ustreza določenemu prahu. Poskrbite za dobro prezračevanje. Upoštevajte lokalne predpise, ki v vaši državi veljajo za obdelovane materiale.
 • Pred pričetkom dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Pri delu z orodjem uporabljajte le industrijske sesalnike z uradno potrjenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom.
 • Upoštevajte nacionalne predpise za varstvo pri delu.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi, npr. z detektorjem kovin. Zunanji kovinski deli na orodju lahko pridejo pod električno napetost, če npr. nehote poškodujete električni vod pod napetostjo. To predstavlja resno nevarnost električnega udara.
Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba
 • Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam in ognju. Obstaja nevarnost eksplozije.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara, eksplozije in poškodb.
 • Prepovedano je polnjenje in uporaba poškodovanih akumulatorskih baterij (npr. počenih, polomljenih in zvitih akumulatorskih baterij z udarjenimi in/ali zvitimi kontakti).
 • Akumulatorskih baterij ne uporabljajte za napajanje drugih porabnikov, za katere niso namenjene.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Odložite orodje na negorljivo mesto, ki je dovolj oddaljeno od vnetljivih materialov in kjer lahko opazujete akumulatorsko baterijo, ter počakajte, da se ohladi. Ko se akumulatorska baterija ohladi, stopite v stik s servisom Hilti .

Dodatna varnostna opozorila za krožne žage

 • Ročna krožna žaga mora biti vklopljena, ko jo položite na obdelovanec.
 • Na liniji reza zgoraj in spodaj ne sme biti ovir. Ne žagajte vijakov, žebljev in podobnega.
 • S krožno žago nikoli ne delajte nad glavo.
 • Žaginega lista ne zaustavljajte s pritiskanjem od strani.
 • Poskrbite, da ne pride do pregretja konic žaginih zob.
 • Vedno uporabljajte žagine liste, ki ustrezajo podlagi, ki jo želite rezati.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte posebne smernice za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Odložite izdelek na negorljivo mesto, ki je dovolj oddaljeno od gorljivih materialov, kjer ga lahko opazujete, in počakajte, da se ohladi. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Dodatni ročaj
 2. Zapora vklopa
 3. Stikalo za vklop in izklop
 4. Ročaj
 5. Zaščitni pokrov
 6. Tipka za sprostitev z dodatno funkcijo aktiviranja prikaza stanja napolnjenosti
 7. Priključni nastavek (kanal za iveri)
 8. Upravljalna ročica nihajnega zaščitnega pokrova
 9. Pogonsko vreteno
 10. Osnovna plošča
 11. Nihajni zaščitni pokrov
 12. Vzporedno vodilo
 13. Puščica, ki kaže smer vrtenja
 14. Ročica za nastavitev kota rezanja
 15. Skala kota rezanja
 16. Prikaz stanja napolnjenosti in napak
 17. Akumulatorska baterija
 18. Ročica za nastavitev globine reza
 19. Inbus ključ
 20. Skala za globino reza
 21. Gumb zapore vretena
 22. Pritezni vijak za vzporedno vodilo
 23. Oznaka kota reza 45°
 24. Oznaka kota reza 0°
 25. Naležna prirobnica
 26. Vpenjalna prirobnica
 27. Pritezni vijak

Namenska uporaba

Opisan izdelek je akumulatorska krožna žaga. Namenjena je žaganju lesa in lesu podobnih materialov, umetnih mas, mavčno-vlaknenih plošč in kompozitnih materialov.

Ročna krožna žaga je opremljena s snemljivim priključnim nastavkom za običajne cevi sesalcev za prah/odpraševalnikov, ki so na voljo kot dodatna oprema. Za priklop sesalne cevi sesalnika za prah na žago boste morda potrebovali ustrezen adapter.
 • Prepovedana je uporaba žaginih listov, ki ne ustrezajo predpisanim tehničnim podatkom (npr. premer, število vrtljajev, debelina), rezalnih in brusilnih plošč ter žaginih listov iz visokolegiranega hitroreznega jekla (HSS‑jekla). Prepovedano je žaganje kovin.
 • Izdelka ne uporabljajte za žaganje vej in debel.
 • Za ta izdelek uporabljajte zgolj litij-ionske akumulatorske baterije Hilti iz vrste modelov B 22.

 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike serije C4/36 podjetja Hilti .

Prikaz litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije in motnje orodja so prikazane na indikatorju litij-ionske akumulatorske baterije. Prikaz stanja napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije se prikaže po pritisku ene od obeh tipk za sprostitev akumulatorske baterije.
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
Svetijo 3 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
Svetita 2 LED-diodi.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
Sveti 1 LED-dioda.
Stanje napolnjenosti: 10 % do 25 %
1 LED-dioda utripa, orodje je pripravljeno na obratovanje.
Stanje napolnjenosti: < 10 %
1 LED-dioda utripa, orodje ni pripravljeno na obratovanje.
Akumulatorska baterije je pregreta ali povsem izpraznjena.
4 LED-diode utripajo, orodje ni pripravljeno na obratovanje.
Orodje je preobremenjeno ali pregreto.
Med uporabo krmilnega stikala in do 5 sekund po tem, ko ga izpustite, stanja napolnjenosti ni mogoče odčitavati.
Pri utripajočih LED-diodah indikatorja akumulatorske baterije upoštevajte navodila v poglavju Iskanje napak.

Vzporedno vodilo

Enodelno vzporedno vodilo omogoča natančno rezanje vzdolž robu obdelovanca oz. razrez na enake letvice.
Vzporedno vodilo lahko montiramo na obeh straneh osnovne plošče.

Obseg dobave:

Krožna žaga, žagin list, inbus ključ, vzporedno vodilo, priključni nastavek za sesalec za prah, navodila za uporabo.
Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com

Pribor

Vpenjalna prirobnica, naležna prirobnica, pritezni vijak.

Tehnični podatki

Krožna žaga


SCW 22-A
Nazivna napetost
21,6 V
Teža v skladu s postopkom EPTA 01
4,1 kg
Predpisan premer žaginega lista
160 mm … 165 mm
Debelina osnovne plošče
0,5 mm … 1,5 mm
Širina reza
1,5 mm … 2 mm
Vpenjalna odprtina žaginega lista
20 mm
Število vrtljajev v prostem teku
4.000 vrt/min
Maksimalna globina reza
57 mm
Kot zajere
0° … 50°
Delovna temperatura
−10 ℃ … 50 ℃
Temperatura shranjevanja (brez akumulatorske baterije)
−30 ℃ … 70 ℃

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
21,6 V
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o hrupu in vrednosti nihanja so določene v skladu z EN 62841

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa so bile ugotovljene v skladu z EN 62841

SCW 22-A
Raven zvočne moči (LWA)
103 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
Raven zvočnega tlaka (LpA)
92 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
Skupna vrednost vibracij (vektorska vsota treh smeri), določena v skladu z EN 62841

SCW 22-A
Vrednost tresljajev pri žaganju lesa (Ah, W)
0,76 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²

Uporaba

Priprava dela

Polnjenje akumulatorske baterije

 1. Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo polnilnika.
 2. Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
 3. Akumulatorsko baterijo polnite samo z odobrenim polnilnikom.

Vstavljanje akumulatorske baterije

PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika ali izpadle akumulatorske baterije!
 • Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 • Vedno poskrbite, da se akumulatorska baterija pravilno zaskoči.
 1. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
 2. Akumulatorsko baterijo vstavite v držalo orodja, da se slišno zaskoči.
 3. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Akumulatorsko baterijo izvlecite iz držala orodja.

Demontaža žaginega lista

OPOZORILO
Nevarnost opeklin Nevarnost zaradi vročega orodja, vpenjalne prirobnice ali priteznega vijaka in ostrih robov žaginega lista.
 • Pri zamenjavi delovnega orodja uporabljajte zaščitne rokavice.
Image alternative
 1. Akumulatorsko baterijo izvlecite iz izdelka v smeri nazaj.
 2. Namestite inbus ključ na pritezni vijak žaginega lista.
 3. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 4. Z inbus ključem vrtite pritezni vijak žaginega lista, dokler se gumb za zaporo vretena ne zaskoči v celoti.
 5. Z inbus ključem popustite pritezni vijak tako, da ga vrtite v smeri puščice.
 6. Odstranite pritezni vijak in zunanjo vpenjalno prirobnico.
 7. Odprite nihajni zaščitni pokrov in odstranite žagin list.
  Za čiščenje naležno prirobnico po potrebi snemite.

Namestitev žaginega lista

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Neustrezni ali nepravilno nameščeni žagini listi lahko žago poškodujejo.
 • Uporabljajte samo žagine liste, ki so predvideni za to orodje. Upoštevajte puščico za smer vrtenja na žaginem listu.
 • Uporabljajte samo rezalne plošče, katerih dovoljeno število vrtljajev je vsaj toliko, kot je najvišje število vrtljajev izdelka.
Prepričajte se, da žagin list ustreza tehničnim zahtevam in da je oster. Oster žagin list je pogoj za brezhibno žaganje.
Image alternative
 1. Akumulatorsko baterijo izvlecite iz izdelka v smeri nazaj.
 2. Očistite naležno in vpenjalno prirobnico.
 3. Nataknite naležno prirobnico v pravilnem položaju na pogonsko vreteno.
 4. Odprite nihajni zaščitni pokrov.
 5. Namestite nov žagin list.
 6. Nataknite pravilno obrnjeno zunanjo vpenjalno prirobnico.
 7. Namestite inbus ključ na pritezni vijak žaginega lista.
 8. Pritisnite gumb za zaporo vretena.
 9. S priteznim vijakom pritrdite vpenjalno prirobnico tako, da inbus ključ obrnete v nasprotno smer puščice vrtenja.
  • Gumb zapore vretena se zaskoči.
 10. Pred začetkom uporabe preverite pravilno pritrditev in lego žaginega lista.

Nastavitev globine reza

Image alternative
 1. Akumulatorsko baterijo izvlecite iz izdelka v smeri nazaj.
 2. Popustite vpenjalno ročico nastavitve globine reza.
 3. S škarjastim gibom dvignite izdelek in nastavite globino reza z zategovanjem vpenjalne ročice.
  Nastavljena globina reza mora biti za pribl. 5 do 10 mm večja od debeline materiala, ki ga žagate.

Nastavitev kota reza

Image alternative
 1. Akumulatorsko baterijo izvlecite iz izdelka v smeri nazaj.
 2. Popustite ročico nastavitve kota reza.
 3. Zavrtite izdelek v želeni položaj.
 4. Zategnite ročico nastavitve kota reza.

Žaganje po zarisu

Obdelovanec zavarujte pred premikanjem.
Obdelovanec namestite tako, da žagin list prosto teče pod njim.
Preverite, ali je stikalo za vklop/izklop na izdelku izključeno.
Postavite osnovno ploščo izdelka na obdelovanec tako, da žagin list ni v stiku z obdelovancem.
Image alternative
 1. Akumulatorsko baterijo vtaknite v izdelek.
 2. Vklopite izdelek s pritisnjeno zaporo vklopa in hkratnim pritiskom na stikalo za vklop/izklop.
 3. Izdelek vodite s primerno hitrostjo po zarisu na obdelovancu.

Montaža/nastavitev vzporednega vodila

Image alternative
 1. Akumulatorsko baterijo izvlecite iz izdelka v smeri nazaj.
 2. Pritezni vijak privijte v osnovno ploščo le toliko, da ostane dovolj prostora za vstavitev vzporednega vodila.
 3. Potisnite vodilo vzporednega vodila pod pritezni vijak.
 4. Nastavite želeno širino reza.
 5. Zategnite pritezni vijak.

Montaža adapterja vodilne letve

Žago je možno dodatno opremiti z adapterjem vodilne letve.
Image alternative
 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 2. Če je nameščeno vzporedno vodilo, ga odstranite.
 3. Vstavite osnovno ploščo v stransko spono adapterja vodilne letve.
 4. Vstavite osnovno ploščo do konca v adapter vodilne letve.
 5. Blokirajte adapter vodilne letve tako, da obe zapirali potisnete do prislona.

Delo

Vklop

 • Vklopite izdelek s pritisnjeno zaporo vklopa in hkratnim pritiskom na stikalo za vklop/izklop.

Izklop

 • Orodje ustavite tako, da spustite stikalo za vklop/izklop.

Vzdolžni rezi pri 0°

 1. Nastavite žago z utorom adapterja vodilne letve na rob vodilne letve.
 2. Vklopite izdelek.
 3. Izdelek vodite s primerno hitrostjo po letvi na obdelovancu.

Vzdolžni rezi pod kotom do 50°

 1. Nastavite kot.
 2. Vklopite izdelek.
 3. Vodite žago z zunanjim robom adapterja vodilne letve vzdolž roba vodilne letve. V nasprotnem primeru bo prišlo do stikanja žaginega lista z vodilno letvijo.

Izdelava ploščatih kotnih rezov

 1. Položite vodilno letev z ničelno točko na rob obdelovanca in zavrtite letev tako, da bo želeni kot na skali nasproti ničelne točke. Prikazani kot rezanja daje rezultat, ki ni enak kot pri ravnih, pravokotnih rezih.
 2. Vodilno letev pritrdite z dvema vijačnima sponama.
 3. Vklopite izdelek.
 4. Izdelek vodite s primerno hitrostjo po letvi na obdelovancu.

Žaganje brez odsesavanja iveri

 1. Pazite, da izmet iveri ni oviran.
 2. Po potrebi lahko po odvitju inbus vijaka s priloženim inbus ključem (na izdelku) priključni nastavek snamete z zaščitnega pokrova.

Postopek v primeru zamašitve kanala za iveri

 1. Akumulatorsko baterijo izvlecite iz izdelka v smeri nazaj.
 2. Očistite kanal za iveri.
  Če je treba, demontirajte žagin list.
 3. Prepričajte se, da premikajoči se deli orodja delujejo brezhibno in se ne zatikajo oziroma da kakšen del ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje izdelka.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega orodja
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Preprečite vdor vlage.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Čiščenje zaščitne naprave

 1. Za čiščenje zaščitne naprave odstranite žagin list.
 2. Zaščitne naprave previdno očistite s suho krtačo.
 3. Obloge in iveri v notranjosti zaščitnih naprav odstranite z ustreznim orodjem.
 4. Namestite žagin list.

Preverjanje po končani negi in vzdrževanju

Po končani negi in vzdrževanju preverite, ali so vse zaščitne naprave nameščene in ali delujejo brezhibno.
 • Za nadzor nihajnega zaščitnega pokrova le-tega povsem odprite s pritiskom upravljalne ročice.
  • Ko spustite upravljalno ročico, se mora nihajni zaščitni pokrov hitro in v celoti zapreti.

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorski bateriji.
 • Akumulatorske baterije nikoli ne prevažajte nezaščitene med drugimi predmeti.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem prevozu najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.
Skladiščenje
  PREVIDNO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Orodje in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklenimi površinami.
 • Orodje in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem skladiščenju najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.

Pomoč pri napakah

 • V primeru napak, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Krožna žaga ni pripravljena na delovanje

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
LED-diode ničesar ne prikazujejo.
Akumulatorska baterija ni povsem vstavljena.
Izpraznjena akumulatorska baterija.
Akumulatorska baterija je prevroča ali prehladna.
 • Poskrbite, da bo imela akumulatorska baterija primerno temperaturo.
1 LED-dioda utripa.
Izpraznjena akumulatorska baterija.
Akumulatorska baterija je prevroča ali prehladna.
 • Poskrbite, da bo imela akumulatorska baterija primerno temperaturo.
4 LED-diode utripajo.
Krožna žaga je za kratek čas preobremenjena.
 • Izpustite krmilno stikalo in ga ponovno vključite.
Zaščita pred pregretjem
 • Počakajte, da se krožna žaga ohladi, in očistite prezračevalne reže.

Krožna žaga je pripravljena na delovanje

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Stikala za vklop/izklop ni mogoče pritisniti oz. je blokirano.
Brez napake (varnostna funkcija).
 • Pritisnite zaporo vklopa.
Število vrtljajev nenadoma močno pade.
Izpraznjena akumulatorska baterija.
Podajalna sila je prevelika.
 • Zmanjšajte podajalno silo in znova vklopite izdelek.
Akumulatorska baterija se izprazni hitreje kot običajno.
Stanje akumulatorske baterije ni optimalno.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo.
Izdelek se ne zažene samodejno po zagozditvi žaginega lista.
Vklopi se zaščita pred preobremenitvijo.
 • Ponovno pritisnite varnostno zaporo vklopa in stikalo za vklop/izklop.
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči s slišnim dvojnim klikom.
Zaskočni mehanizem na akumulatorski bateriji je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in ponovno vstavite akumulatorsko baterijo.
Močno segrevanje krožne žage ali akumulatorske baterije.
Električna napaka
 • Takoj izklopite krožno žago. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo opazujte. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Obrnite se na servis Hilti .
Izdelek je preobremenjen (prekoračena meja območja uporabe).
 • Izberite orodje, ki ustreza predvidenim načinom uporabe.
Sesanje ne deluje oz. deluje z zmanjšano močjo.
Kanal za iveri je zamašen.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vašo odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Odstranjevanje akumulatorskih baterijZaradi nepravilnega odstranjevanja akumulatorskih baterij lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Na spodnji povezavi najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r4824.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative
Image alternative