Jezik

PM 50MG‑22

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Opozorilo! Pred uporabo izdelka se prepričajte, da ste prebrali in razumeli navodila za uporabo, priložena izdelku, vključno z navodili, varnostnimi in drugimi opozorili, slikami in specifikacijami. Predvsem se seznanite z vsemi navodili, varnostnimi in drugimi opozorili, slikami, specifikacijami, sestavnimi deli in funkcijami. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb. Shranite navodila za uporabo, vključno z vsemi navodili ter varnostnimi in drugimi opozorili, za kasnejšo uporabo.
 • Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
 • Priložena navodila za uporabo ustrezajo tehničnim standardom v času tiska. Aktualna različica je vedno na voljo na spletu na strani z izdelki Hilti. Odprite povezavo ali poskenirajte kodo QR v teh navodilih za uporabo, ki je označena s simbolom Image alternative.
 • Izdelek predajte drugi osebi le s temi navodili za uporabo.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike, ki so na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Številke na slikah označujejo pomembne korake ali elemente, pomembne za izvedbo korakov. Ti koraki ali elementi so z ustreznimi številkami, npr. (3) , označeni tudi v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Naprava podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Enosmerni tok
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba
Image alternative Nihalo je zaklenjeno (nagnjen laserski žarek)
Image alternative Nihalo je odklenjeno (samoniveliranje je aktivno)

Nalepke na izdelku

Informacije o laserju
Image alternative LASERSKI ŽARKI! NE GLEJTE V ŽAREK! IZDELEK Z LASERSKIM RAZREDOM 2.
2. laserski razred na podlagi standarda IEC60825-1/EN60825-1:2014 in v skladu s CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Večlinijski laser
  PM 50MG-22
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za merilne naprave

Image alternative OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Merilne naprave lahko predstavljajo nevarnost, če se upravljajo na nepravilen način. Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko privede do poškodb merilne naprave in/ali hujših telesnih poškodb.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da izdelka ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem so gorljive tekočine, plini in prah.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približali izdelku.
 • Izdelek uporabljajte samo v skladu z določenimi pogoji uporabe.
 • Upoštevajte lokalne predpise za preprečevanje poškodb.
Električna varnost
 • Izdelek zaščitite pred dežjem in vlago. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline ali eksplozije.
 • Čeprav je izdelek zaščiten pred vdorom vlage, ga obrišite, preden ga pospravite v kovček ali torbo.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z merilno napravo se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte merilne naprave, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi merilne naprave lahko privede do resnih poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Če nosite osebno zaščitno opremo, zmanjšate tveganje za poškodbe.
 • Prepovedano je onesposobljenje varnostnih elementov in odstranjevanje ploščic z navodili in opozorili.
 • Izogibajte se nenamernemu vklopu naprave. Preden merilno napravo priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, jo dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključena.
 • Izdelek in pribor uporabljajte v skladu s temi navodili in v skladu s posebnimi navodili, predpisanimi za to vrsto orodja. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Zaradi uporabe izdelka v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za merilne naprave, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
 • Merilne naprave ne smete postavljati v bližino medicinskih aparatov.
Uporaba merilne naprave in ravnanje z njo
 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Merilne naprave, ki jih ne uporabljate, shranjujte zunaj dosega otrok. Izdelka ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem izdelka oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Merilne naprave so nevarne, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte merilno napravo. Preverite, ali premični deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo ter ali so deli orodja zlomljeni ali poškodovani do te mere, da bi ovirali delovanje merilne naprave. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del merilne naprave popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževane merilne naprave.
 • Izdelka ne smete nikoli spreminjati ali manipulirati. Zaradi sprememb ali modifikacij, ki niso izrecno dovoljene s strani podjetja Hilti , lahko uporabniku preneha pravica do uporabe izdelka.
 • Pred pomembnimi meritvami, po padcu ali drugih mehanskih vplivih morate natančno preveriti točnost merilne naprave.
 • Na rezultate meritev lahko zaradi načina delovanja vplivajo določeni pogoji v okolici. Sem spada tudi npr. bližina naprav, ki ustvarjajo močna magnetna ali elektromagnetna polja, tresljaje in spremembe temperature.
 • Če se rezultati pri merjenju hitro spreminjajo, je lahko rezultat merjenja popačen.
 • Če izdelek prenesete iz hladnega v toplejši prostor ali obratno, se mora pred uporabo aklimatizirati. Velike temperaturne razlike lahko povzročijo izpad delovanja in napačne merilne rezultate.
 • Pri uporabi adapterjev in pribora se prepričajte, da je pribor varno pritrjen.
 • Čeprav je merilna naprava zasnovana za zahtevne pogoje uporabe na gradbišču, ravnajte z njo skrbno, tako kot z drugimi optičnimi in električnimi izdelki (npr. z daljnogledom, očali ali fotoaparatom).
 • Upoštevajte navedene temperature za uporabo in skladiščenje.

Dodatna varnostna opozorila za lasersko merilno napravo

 • Pri nepravilnem odpiranju izdelka lahko pride do laserskega sevanja, ki presega 2. razred. Izdelek naj popravlja le servis Hilti .
 • Zavarujte območje merjenja. Poskrbite, da pri postavljanju izdelka laserskega žarka ne usmerite proti drugim osebam ali proti sebi. Laserski žarki morajo potekati visoko nad ali nizko pod višino oči.
 • V izogib napačnim meritvam mora biti izstopno okence za laserski žarek vedno čisto.
 • Natančnost izdelka preverite pred začetkom merjenja/uporabe in večkrat med uporabo.
 • Rezultati meritev v bližini predmetov oz. površin, ki odbijajo svetlobo, oz. skozi steklene šipe ali podobne materiale so lahko popačeni.
 • Izdelek namestite na ustrezno držalo ali stojalo ali pa ga postavite na ravno površino.
 • Delo z merilnimi letvami v bližini visokonapetostnih vodov ni dovoljeno.
 • Prepričajte se, da se v bližini ne uporablja nobena druga laserska merilna naprava, ki lahko vpliva na vašo meritev.
 • Pot laserskega žarka ne sme potekati skozi nenadzorovana območja.

Dodatna varnostna opozorila

 • Nevarnost poškodb zaradi padca orodja in/ali pribora. Pred začetkom dela se prepričajte, da sta akumulatorska baterija in nameščen pribor varno pritrjena.
 • Za največjo natančnost linijo projicirajte na ravno navpično površino. Pri tem izdelek poravnajte pravokotno (90°) na ravnino.

Elektromagnetna združljivost

Čeprav izdelek izpolnjuje stroge zahteve zadevnih direktiv, podjetje Hilti ne more izključiti možnosti, da lahko pride do motenj v delovanju izdelka zaradi močnih sevanj, kar lahko privede do izpada delovanja izdelka. V takšnem primeru in v primeru drugih negotovosti opravite kontrolne meritve. Hilti prav tako ne more izključiti možnosti motenj drugih naprav (npr. letalskih navigacijskih naprav).

Razvrstitev laserja za izdelke 2. laserskega razreda

Izdelek ustreza 2. laserskemu razredu po IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 in CFR 21 § 1040 (FDA). Te izdelke je možno uporabljati brez dodatnih zaščitnih ukrepov. Kljub temu pa ne smete gledati neposredno v vir svetlobe – tako kot ne smete gledati v sonce. V primeru neposrednega stika z očmi zaprite oči in glavo obrnite stran od sevanja. Laserskega žarka ne usmerjajte v druge osebe.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Akumulatorske baterije uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C (176 °F) ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servisno službo Hilti ali preberite dokument "Varnostni napotki in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti ".
  Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
  Preberite varnostne napotke in navodila za uporabo za litij-ionske akumulatorske baterije Hilti , ki jih lahko prikličete s skeniranjem kode QR na koncu teh navodil za uporabo.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Akumulatorska baterija
 2. Prikaz stanja akumulatorske baterije
 3. Gumb za sprostitev akumulatorske baterije
 4. Opozorilna nalepka
 5. Izstopno okence za laserski žarek
 6. Tipka za način sprejemnika
 7. Tipka za linijski način
 8. Izbirno stikalo za vklop in izklop ter odklepanje in zaklepanje nihala
 9. Vrtljivi gumb za fino nastavitev

Namenska uporaba

Izdelek je samonivelirni večlinijski laser, s katerim lahko ena sama oseba hitro in natančno določa navpičnice, prenaša kot 90°, opravlja vodoravno niveliranje in izvaja poravnavanje.

Izdelek je namenjen uporabi v notranjih prostorih in ga ni mogoče uporabljati kot rotacijski laser. Pri uporabi v zunanjih prostorih je treba paziti na to, da bodo pogoji uporabe ustrezali tistim v notranjih prostorih ali pa da se uporablja laserski sprejemnik Hilti .
Napravo lahko uporabljate za:
 • Označevanje položaja pregradnih sten (pod pravim kotom in v vertikalni ravnini).

 • Preverjanje in prenos pravih kotov.

 • Poravnavanje opreme / instalacij in drugih strukturnih elementov v treh oseh.

 • Prenos označenih točk s tal na strope.

Image alternative
 • S tem izdelkom uporabljajte le litij-ionske akumulatorske baterije Nuron tipa B 22 podjetja Hilti , ki so navedene v tej preglednici.

 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike Hilti iz vrst modelov v tej preglednici.

Značilnosti

Izdelek ima tri zelene 360-stopinjske laserske linije z dosegom do 40 m in pet presečišč linij (spredaj, zadaj, levo, desno in zgoraj). Doseg je odvisen od svetlosti okolice.
Gledano z zadnje strani ima izdelek na sprednji levi strani navzdol obrnjeno referenčno točko. Zadnja stran je stran, na kateri je pritrjena akumulatorska baterija.
Laserske linije lahko vklopite tako ločeno (samo navpično ali vodoravno) kot tudi skupaj. Za uporabo s kotom nagiba se grezilo za niveliranje blokira.

Obseg dobave

Večlinijski laser, kovček, navodila za uporabo, certifikat proizvajalca.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Indikatorji stanja

Stanje
Pomen
Laserski žarek utripne dvakrat na 10 (grezilo ni blokirano) oz. 2 (grezilo blokirano) sekundi.
Baterije so skoraj prazne.
Laserski žarek petkrat utripne in nato ostane trajno vključen.
Vklop ali izklop načina sprejemanja.
Laserski žarek utripa z visoko frekvenco.
Naprava se ne more sama znivelirati.
Laserski žarek utripne na vsaki 5 sekundi.
Način za poševno linijo. Nihalo je blokirano, zato linije niso nivelirane.

Prikaz litij-ionske akumulatorske baterije

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti Nuron lahko prikažejo stanje napolnjenosti, sporočila o napakah in stanje akumulatorske baterije.

Prikazi za stanje napolnjenosti in sporočila o napakah

Za dostop do enega od naslednjih prikazov na kratko pritisnite na tipko za sprostitev akumulatorske baterije.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajoče akumulatorske baterije!
 • Ko je akumulatorska baterija vstavljena in po pritisku tipke za sprostitev se prepričajte, da ste akumulatorsko baterijo znova pravilno vstavili v uporabljen izdelek.
Stanje napolnjenosti ter morebitne motnje so trajno prikazane, dokler je priključen izdelek vklopljen.
Stanje
Pomen
Štiri (4) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno
Stanje napolnjenosti: 100 % do 71 %
Tri (3) LED-diode neprekinjeno svetijo zeleno
Stanje napolnjenosti: 70 % do 51 %
Dve (2) LED-diodi neprekinjeno svetita zeleno
Stanje napolnjenosti: 50 % do 26 %
Ena (1) LED-dioda neprekinjeno sveti zeleno
Stanje napolnjenosti: 25 % do 10 %
Ena (1) LED-dioda počasi utripa zeleno
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Ena (1) LED-dioda hitro utripa zeleno
Litij-ionska akumulatorska baterija je popolnoma prazna. Napolnite akumulatorsko baterijo.
Če LED-dioda po polnjenju akumulatorske baterije še vedno hitro utripa, se obrnite na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda hitro utripa rumeno
Litij-ionska akumulatorska baterija in z njo povezan izdelek sta preobremenjena, prevroča ali prehladna oz. je prisotna druga napaka.
Poskrbite, da bo temperatura izdelka in akumulatorske baterije ustrezala priporočeni delovni temperaturi in izdelka med uporabo ne preobremenjujte.
Če sporočilo ne izgine, se obrnite na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda sveti rumeno
Litij-ionska akumulatorska baterija in povezan izdelek nista združljiva. Obrnite se na servisno službo Hilti .
Ena (1) LED-dioda hitro utripa rdeče
Litij-ionska akumulatorska baterija je zaklenjena in je ne morete uporabiti. Obrnite se na servisno službo Hilti .

Prikazi stanja akumulatorske baterije

Za priklic stanja akumulatorske baterije držite tipko za sprostitev za več kot tri sekunde. Sistem ne prepozna morebitnega napačnega delovanja baterije zaradi nepravilne uporabe, npr. padca, vbodov, zunanjih toplotnih poškodb itd.
Stanje
Pomen
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato sveti ena (1) LED-dioda neprekinjeno zeleno.
Akumulatorsko baterijo lahko še vedno uporabljate.
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato utripa ena (1) LED-dioda hitro rumeno.
Odčitavanje stanja akumulatorske baterije se ni moglo zaključiti. Ponovite postopek ali pa se obrnite na servisno službo Hilti .
Vse LED-diode zasvetijo ena za drugo in nato sveti ena (1) LED-dioda neprekinjeno rdeče.
Če lahko priključen izdelek še naprej uporabljate, je preostanek zmogljivosti akumulatorske baterije pod 50 %.
Če priključenega izdelka ni mogoče več uporabljati, je akumulatorska baterija na koncu življenjske dobe in jo morate zamenjati. Obrnite se na servisno službo Hilti .

Tehnični podatki

Informacije o izdelku

Doseg linij in presečišča brez laserskega sprejemnika
≤ 40 m
(≤ 131 ft — 3 in)
Doseg linij in presečišča z laserskim sprejemnikom
2 m … 65 m
(6 ft — 7 in … 213 ft — 3 in)
Čas samoniveliranja (običajno)
3 s
Območje samoniveliranja (običajno)
±4,25°
Točnost
±3,0 mm na 10 m
(±0,12 in na 32 ft — 10 in)
Debelina linije (običajna)
5 m
2,5 mm
(0,10 in)
10 m
4,0 mm
(0,16 in)
Laserski razred
Razred 2, vidno, 510‑530 nm
Čas delovanja (običajni, vklopljeni obe liniji)
B 22‑55
14 ur pri 24 ℃
(14 ur pri 75 ℉)
B 22‑85
24 ur pri 24 ℃
(24 ur pri 75 ℉)
Čas delovanja (običajni, vklopljena samo vodoravna ali samo navpična linija)
B 22‑55
22 ur pri 24 ℃
(22 ur pri 75 ℉)
B 22‑85
32 ur pri 24 ℃
(32 ur pri 75 ℉)
Samodejni izklop (aktiviran po)
1 ura
Vrsta zaščite (Ne velja za akumulatorsko baterijo Nuron B 22)
IP 54
Navoj stojala
BSW 5/8" | UNC1/4"
Divergenca laserskega žarka
0,05 ... 0,08 mrad * 180°
Povprečna izhodna moč (PAE = dostopna emisijska izhodna moč laserja)
< 2 mW
Za laserski razred 2 je mejna vrednost dostopne emisijske izhodne moči laserja AEL class 2 = > 2 mW
Valovna dolžina (λ)
510 nm … 530 nm
± 10 nm
Trajanje pulza (tp)
< 80 µs
Frekvenca pulzov (f)
< 12 kHz
Teža v skladu s postopkom EPTA 01 brez akumulatorske baterije
1,29 kg
Dimenzije (Dolžina x širina x višina)
140 mm × 128 mm × 180 mm
(5,5 in × 5,0 in × 7,1 in)
Indikator načina delovanja
Laserski žarki in prikaz stanja akumulatorske baterije Nuron B 22
Delovna temperatura
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Temperatura skladiščenja
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
21,6 V
Teža akumulatorske baterije
Glejte poglavje „Namenska uporaba“
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Priprava dela

PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi nenamernega vklopa!
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je pripadajoči izdelek izklopljen.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.

Polnjenje akumulatorske baterije

 1. Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo polnilnika.
 2. Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
 3. Akumulatorsko baterijo polnite samo z odobrenim polnilnikom.

Vstavljanje akumulatorske baterije

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika ali izpadle akumulatorske baterije!
 • Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 • Vedno poskrbite, da se akumulatorska baterija pravilno zaskoči.
 1. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
 2. Potisnite akumulatorsko baterijo v izdelek, da se slišno zaskoči.
 3. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz izdelka.

Varovanje pred padcem

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajočega orodja in/ali pribora!
 • Uporabljajte le držalno zanko za orodje Hilti , ki je priporočena za vaš izdelek.
 • Pred vsako uporabo preverite, ali je pritrdilna točka držalne zanke za orodje poškodovana.
Upoštevajte nacionalne smernice za delo na višini.
Kot zaščito pred padcem za ta izdelek uporabljajte izključno varovalo pred padcem Hilti #2293133, skupaj z držalno zanko za orodje Hilti #2261970.
 • Varovalo pred padcem pritrdite v odprtine za montažo pribora. Preverite, ali je zanesljivo pritrjeno.
 • Vponko varovalne zanke za orodje na varovalu pred padcem in drugo vponko pritrdite na nosilno strukturo. Preverite, ali sta obe vponki zanesljivo pritrjeni.
  Upoštevajte navodila za uporabo varovala pred padcem Hilti in držalne zanke za orodje Hilti .

Uporaba

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Laserskega žarka ne usmerjajte v druge osebe.
 • Nikoli ne glejte neposredno v vir svetlobe laserja. V primeru neposrednega stika z očmi zaprite oči in glavo obrnite stran od sevanja.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.

Vklop laserskih žarkov

 1. Nastavite izbirno stikalo v položaj Image alternative (vklop/odklenjeno).
  • Navpične laserske linije se vklopijo.
 2. Pritisnite tipko za linijski način tako dolgo, dokler ne izberete želenega linijskega načina.
  • Naprava menja med načini delovanja po naslednjem zaporedju: navpične linije, navpična stranska linija, vodoravna linija, navpične in vodoravne linije.

Poravnava dveh točk na razdalji s fino nastavitvijo

 1. Postavite napravo s spodnjo navpičnico na središče referenčnega križa na tleh.
 2. Vrtite gumb za fino nastavitev, dokler se navpični laserski žarek ne prekriva z drugo, oddaljeno referenčno točko.

Nastavitev laserskega žarka za funkcijo „nagnjena linija“

 1. Nastavite izbirno stikalo v položaj Image alternative (vklop/zaklenjeno).
 2. Pritisnite tipko za linijski način tako dolgo, dokler ne izberete želenega linijskega načina.
  Pri funkciji „nagnjena linija“ je nihalo blokirano in laser ni niveliran.
  Laserski žarek/žarki utripajo vsakih 5 sekund.

Vklop ali izklop načina sprejemanja laserja

Doseg laserskega sprejemnika je lahko zaradi nesimetričnosti laserja, ki je posledica gradbenih lastnosti, ter morebitnih motečih zunanjih svetlobnih virov omejen.
Delo izvajajte na močnejši strani linijskega laserja in preprečite dela pod neposredno svetlobo, tako da dosežete optimalen doseg. Močnejši strani sta zadnja stran, na kateri je pritrjena akumulatorska baterija, ter nasprotna sprednja stran.
 1. Za vklop načina sprejemnika pritisnite tipko za način sprejemnika. Laserski žarek v potrditev petkrat utripne.
 2. Znova pritisnite tipko za način sprejemnika, da znova izklopite način sprejemnika.
  Ob izklopu naprave se način sprejemanja izklopi.

Izklop laserskih žarkov

 1. Izbirno stikalo nastavite v položaj OFF .
  • Laserski žarek se izključi in nihalo se zaklene.
 2. Laserski žarek se samodejno izključi, če je akumulatorska baterija prazna.

Primeri uporabe

Prenašanje višine

Image alternative

Poravnavanje suhomontažnih profilov za razdelitev prostorov

Image alternative
Image alternative

Poravnavanje cevovodov navpično

Image alternative

Poravnavanje grelnih teles

Image alternative

Poravnavanje okvirov oken in vrat

Image alternative

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega izdelka
 • Odpihnite prah s stekla izstopnega okenca za laserski žarek. Stekla se ne dotikajte s prsti.
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte sredstev za nego, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Za čiščenje kontaktov izdelka uporabite čisto in suho krpo.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Nikoli ne uporabite akumulatorske baterije z zamašenimi prezračevalnimi režami. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Poskrbite, da akumulatorska baterija ne bo prekomerno izpostavljena prahu ali umazaniji. Akumulatorske baterije nikoli ne izpostavljajte visoki vlagi (npr. s potapljanjem v vodo ali puščanjem na dežju).
  Če je akumulatorska baterija premočena, ravnajte z njo kot s poškodovano akumulatorsko baterijo. Izolirajte jo v negorljivi posodi in se obrnite na servisno službo Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme priti v stik z oljem in maščobo iz drugih virov. Ne dovolite, da se na akumulatorski bateriji nabira prah ali umazanija. Akumulatorsko baterijo očistite s suho, mehko ščetko ali čisto, suho krpo. Ne uporabljajte sredstev za nego, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
  Ne dotikajte se kontaktov akumulatorske baterije in ne odstranjujte tovarniško nameščenega sloja maščobe s kontaktov.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte sredstev za nego, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne priprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Da zagotovite varnost pri delu, uporabljajte le originalne nadomestne dele, potrošni material in pribor. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora Hilti najdete v vašem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Kontrola

Preverjanje točke navpičnice

Image alternative
 1. Izberite visok prostor in naredite oznako na tleh (križ) – npr. v 10m visokem stopnišču.
 2. Napravo postavite na ravno in vodoravno površino.
 3. Vklopite napravo in odblokirajte nihalo.
 4. Postavite napravo s spodnjo navpičnico na središče označenega križa na tleh.
 5. Označite zgornje presečišče laserske linije na stropu.
 6. Zavrtite napravo za 90°.
  Spodnja rdeča navpičnica mora ostati na sredini križa.
 7. Označite zgornje presečišče laserske linije na stropu.
 8. Postopek ponovite pri vrtenju za 180° in 270°.
  Iz 4 označenih točk tvorite na stropu krog. Izmerite premer kroga D v milimetrih ali inčah ter višino prostora RH v metrih ali čevljih.
Image alternative
 1. Izračunajte vrednost R.
  • Vrednost R bi morala biti manjša od 3 mm (to ustreza 3 mm pri 10 m).
  • Vrednost R bi morala biti manjša od 1/8".

Preverjanje niveliranosti laserskega žarka

Image alternative
 1. Razdalja med stenami mora znašati vsaj 10 m.
 2. Postavite napravo na ravno in vodoravno površino, pribl. 20 cm od stene (A), in usmerite presečišče laserskih linij na steno (A).
 3. Označite presečišče laserskih linij na steni (A) s križem (1) in križem (2) na steni (B).
 4. Postavite napravo na ravno in vodoravno površino, pribl. 20 cm od stene (B), in usmerite presečišče laserskih linij na križ (1) na steno (A).
 5. Nastavite višino presečišča laserskih linij z nastavljivim podnožjem tako, da bo presečišče prekrivalo oznako (2) na steni (B). Pri tem upoštevajte, da mora biti libela na sredini.
 6. Označite presečišče laserskih linij ponovno na steni (A) s križem (3).
 7. Izmerite odmik D med križema (1) in (3) na steni (A) (RL = dolžina prostora).
Image alternative
 1. Izračunajte vrednost R.
  • Vrednost R bi morala biti manjša od 3 mm.
  • Vrednost R bi morala biti manjša od 1/8".

Preverjanje pravokotnosti (vodoravno)

 1. Nastavite spodnji navpični žarek naprave v središče referenčnega križa na sredini prostora, približno 5 m od sten.
 2. Označite vsa 4 presečišča na štirih stenah.
 3. Obrnite napravo za 90° in se prepričajte, da središče presečišča laserskih linij dosega referenčno točko (A).
 4. Označite novo presečišče laserskih linij in izmerite odmike (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Izračunajte odmik R (RL = dolžina prostora).
  • Vrednost R bi morala biti manjša od 3 mm ali 1/8".

Preverjanje natančnosti navpične linije

Image alternative
 1. Postavite napravo na višino 2 m (pol. 1).
 2. Vklopite napravo.
 3. Postavite prvo tarčo T1 (navpično) 2,5 m od naprave na enako višino (2 m), tako da bo navpični laserski žarek meril v tarčo, nato označite ta položaj.
 4. Zdaj 2 m pod prvo tarčo postavite drugo tarčo T2, tako da bo navpični laserski žarek meril v tarčo, nato označite ta položaj.
 5. Označite položaj 2 na nasprotni strani testne postavitve (zrcalno) na laserski liniji, na tleh, pri razdalji 5 m od naprave.
 6. Zdaj postavite napravo na to označeno mesto (pol. 2) na tleh.
 7. Poravnajte laserski žarek tako, da bo ta dosegal tarčo T1 in položaj, ki je označen na njej.
 8. Označite novi položaj na tarči T2.
 9. Odčitajte razdaljo D med obema oznakama na tarči T2.
  Če znaša razlika D več kot 3 mm, je treba napravo oddati pri servisni službi Hilti .

Servisna služba za merilno tehniko Hilti

Servisna služba za merilno tehniko Hilti izvede preverjanje in v primeru odklona ponovno vzpostavitev in preverjanje skladnosti merilne naprave s specifikacijami. Skladnost s specifikacijami v trenutku preverjanja se pisno potrdi s servisnim certifikatom. Priporočamo vam:
 • Izberite ustrezen interval za preverjanja glede na pogostost in način uporabe.
 • Po izredni uporabi naprave se pred pomembnimi deli, v vsakem primeru pa vsaj enkrat na leto, izvede preverjanje pri servisni službi merilne tehnike Hilti .
Kljub preverjanju pri servisni službi za merilno tehniko Hilti mora uporabnik nujno preverjati merilno napravo pred in med uporabo.

Transport in skladiščenje

Transport akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorsko baterijo/akumulatorske baterije.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.
Skladiščenje akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij
  OPOZORILO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Izdelek in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem skladiščenju preverite, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.

Pomoč pri motnjah

Pri vseh motnjah upoštevajte prikaz stanja akumulatorske baterije. Glejte poglavje Prikazi litij-ionske akumulatorske baterije .
V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
LED-diode akumulatorske baterije ne prikazujejo ničesar.
Akumulatorska baterija je v okvari.
 • Obrnite se na servisno službo Hilti .
Akumulatorska baterija se izprazni hitreje kot običajno.
Zelo nizka temperatura okolice.
 • Počakajte, da se akumulatorska baterija počasi segreje na sobno temperaturo.
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči slišno.
Zaskočni mehanizem na akumulatorski bateriji je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in ponovno vstavite akumulatorsko baterijo.
Močno segrevanje izdelka ali akumulatorske baterije.
Električna napaka
 • Izdelek takoj izključite, odstranite akumulatorsko baterijo in jo opazujte, počakajte, da se ohladi, ter se obrnite na servis Hilti .

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

FCC-opozorilo (velja v ZDA) / IC-opozorilo (velja v Kanadi)

Preizkusi so pokazali, da naprava deluje znotraj mejnih vrednosti, ki so opredeljene v poglavju 15 določil FCC za digitalne naprave razreda B. Te mejne vrednosti predvidevajo zadostno zaščito pred motečim sevanjem pri uporabi v naseljenih področjih. Tovrstni aparati proizvajajo in uporabljajo visoke frekvence in lahko slednje tudi oddajajo. Zato lahko ob neupoštevanju navodil za namestitev in uporabo povzročijo motnje radijskega sprejema.
Ne moremo pa jamčiti, da pri določenih namestitvah aparat ne bo povzročal motenj. Če ta naprava povzroča motnje pri radijskem in televizijskem sprejemu, kar se lahko ugotovi s ponavljajočim vklapljanjem in izklapljanjem naprave, mora uporabnik odpraviti motnje z naslednjimi ukrepi:
 • Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
 • Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
 • Priključite napravo na vtičnico tokokroga, na katerega ni priključen sprejemnik.
 • Posvetujte se s svojim prodajalcem ali izkušenim rtv tehnikom.
Ta naprava je v skladu s 15. poglavjem določil FCC in RSS-210 v ISED.
Za zagon morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
 • Orodje ne sme oddajati škodljivega sevanja.
 • Orodje mora biti odporno na vsa sevanja - tudi na sevanja, ki povzročajo nezaželene operacije.
Zaradi sprememb ali modifikacij, ki niso izrecno dovoljene s strani podjetja Hilti , lahko uporabniku preneha pravica do uporabe orodja.

Dodatne informacije

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za kitajsko tržišče.
Image alternative
Ta preglednica velja za tržišče Tajvan.

Litij-ionske akumulatorske baterije Hilti

Varnostni napotki in navodila za uporaboV tej dokumentaciji se pojem akumulatorska baterija uporablja za polnilne litij-ionske akumulatorske baterije, v katerih je združenih več litij-ionskih celic. Lahko jih uporabljate samo z električnimi orodji Hilti, katerim so tudi namenjene. Uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije Hilti !
OpisAkumulatorske baterije Hilti so opremljene s sistemi za upravljanje in zaščito celic.
Akumulatorske baterije so izdelane iz celic, ki vsebujejo litij-ionske materiale za shranjevanje energije, ki omogočajo visoko specifično gostoto energije. Litij-ionske akumulatorske baterije imajo majhen spominski učinek, vendar so zelo občutljive na zunanje vplive, prekomerno izpraznitev ali previsoke temperature.
Izdelke, ki so odobreni za akumulatorske baterije Hilti , najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group
Varnost
 • Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Če navodil ne boste upoštevali, lahko pride do draženja kože, težkih korozijskih poškodb, kemičnih opeklin, požarov in/ali eksplozij.
 • Z akumulatorskimi baterijami ravnajte skrbno, da preprečite poškodbe in izstopanje tekočine, saj lahko to ogrozi vaše zdravje!
 • Na akumulatorskih baterijah ne smete nikoli izvajati sprememb ali z njimi slabo ravnati!
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte in polnite akumulatorskih baterij, ki so bile podvržene udarcem ali so kako drugače poškodovane. Redno pregledujte akumulatorske baterije glede znakov poškodb.
 • Nikoli ne uporabljajte recikliranih ali popravljenih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorske baterije ali električnega orodja z vstavljeno akumulatorsko baterijo ne uporabljajte kot udarno orodje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi, iskrenju ali odprtemu plamenu. To lahko privede do eksplozij.
 • Polov baterij se ne dotikajte s prsti, orodji, nakitom ali kakršnimi koli drugimi električno prevodnimi predmeti. Zaradi tega lahko pride do poškodb akumulatorske baterije ter materialne škode in telesnih poškodb.
 • Akumulatorske baterije zavarujte pred dežjem, vlago in tekočinami. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, električni udar, opekline, požar in eksplozije.
 • Uporabljajte le električna orodja in polnilnike, ki so namenjeni temu tipu akumulatorskih baterij. Pri tem upoštevajte navodila v ustreznih navodilih za uporabo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte ali skladiščite v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Ravnajte v skladu z navodili, ki so navedena v poglavju Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije .
Kako ravnati, če so vaše akumulatorske baterije poškodovane
 • Če je vaša akumulatorska baterija poškodovana, se obrnite izključno na servis Hilti .
 • Ne uporabljajte akumulatorskih baterij, iz katerih izteka tekočina.
 • Če iz njih izteka tekočina, preprečite neposreden stik tekočine z očmi in/ali kožo. Pri ravnanju s tekočino iz akumulatorskih baterij vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaščito za oči.
 • Za odstranjevanje iztečene baterijske tekočine uporabite za to odobreno kemično čistilno sredstvo. Upoštevajte krajevne predpise za odstranjevanje tekočine iz akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorsko baterijo v okvari položite v negorljivo posodo in jo pokrijte s suhim peskom, krednim prahom (CaCO3) ali silikatom (vermikulit). Nato neprodušno zaprite pokrov in posode ne shranjujte v bližini vnetljivih plinov, tekočin ali predmetov.
 • Posodo oddajte v vašem centru Hilti Store ali se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
Kako postopati v primeru nedelujočih akumulatorskih baterij
 • Pazite na nenormalno vedenje akumulatorskih baterij, kot so nepravilno polnjenje ali neobičajno dolgo polnjenje, občutno manjša zmogljivost, nenavadno delovanje LED-diod ali iztekanje tekočine. To so indikatorji, ki lahko opozarjajo na notranjo napako.
 • Če sumite, da ima akumulatorska baterija notranjo napako, se obrnite na servis Hilti .
 • Če akumulatorska baterija ne deluje več, je ni mogoče več napolniti ali pa iz nje izteka tekočina, jo morate zavreči. Glejte poglavje Vzdrževanje in ravnanje z odpadnim materialom .
Ukrepi v primeru gorenja akumulatorske baterije
  OPOZORILO
  Nevarnost zaradi vnetja akumulatorske baterije! Iz goreče akumulatorske baterije se lahko iztekajo nevarne in eksplozivne tekočine in hlapi, ki lahko povzročijo korozijske poškodbe, opekline ali eksplozije.
 • Ko izvajate ukrepe za gašenje goreče akumulatorske baterije, nosite svojo osebno zaščitno opremo.
 • Poskrbite za primerno prezračevanje, da lahko iz prostora uidejo nevarni in eksplozivni hlapi.
 • Ob izrazitejšem dimljenju prostor takoj zapustite.
 • V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.
 • Preden začnete z gašenjem, pokličite gasilce.
 • Goreče akumulatorske baterije gasite samo z vodo z največje možne razdalje. Gasilni aparati s prahom in požarne odeje pri litij-ionskih akumulatorskih baterijah niso učinkovite. Požari v okolici se lahko pogasijo z običajnimi gasilnimi sredstvi.
 • Ne poskušajte premikati večjih količin gorečih baterij. Neprizadete materiale odstranite iz bližnje okolice in s tem izolirajte prizadete akumulatorske baterije.
Če se akumulatorska baterija ne ohladi, iz nje izstopa dim ali se vname:
 • Akumulatorsko baterijo dvignite z lopato in jo odvrzite v vedro z vodo. Hladilni učinek preprečuje širjenje požara na akumulatorske celice, ki še niso dosegle kritične temperature vžiga.
 • Akumulatorsko baterijo vsaj 24 ur pustite v vedru, da se povsem ohladi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
Navodila za transport in shranjevanje
 • Temperatura okolice med -17 °C in +60 °C/1 °F in 140 °F.
 • Temperatura shranjevanja med -20 °C in +40 °C/-4 °F in 104 °F.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorske baterije shranjujte na hladnem in suhem mestu. Shranjevanje akumulatorske baterije na hladnem podaljša njen čas delovanja. Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
Vzdrževanje in odstranjevanje
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna. Preprečite nepotreben prah ali umazanijo na akumulatorski bateriji. Akumulatorsko baterijo očistite s suhim mehkim čopičem ali čisto, suho krpo.
 • Akumulatorske baterije ne uporabljajte, če ima zamašene prezračevalne reže. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Izogibajte se vdoru tujkov v notranjost.
 • V akumulatorsko baterijo ne sme vstopiti vlaga. Če je v akumulatorsko baterijo vstopila vlaga, ravnajte z njim kot s poškodovano akumulatorsko baterijo in ga izolirajte v negorljivi posodi.
 • Glejte poglavje Ravnanje v primeru poškodovanih akumulatorskih baterij .
 • Zaradi nepravilnega odstranjevanja lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine. Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte krajevne predpise o transportu poškodovanih akumulatorskih baterij!
 • Akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok. Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.