Jezik

BX 3-SCT

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Splošni znaki za obveznost
Image alternative Uporabljajte zaščito za oči
Image alternative Uporabljajte zaščito za sluh
Image alternative Uporabljajte zaščitno čelado
Image alternative Enosmerni tok
Image alternative Naprava podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.
Image alternative Če je oznaka prisotna na izdelku, je bilo izvedeno testiranje pri ustreznem mestu za izdajo certifikatov glede na veljavne standarde za trg v ZDA in Kanadi.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Tip:
  BX 3-SCT
  Generacija:
  02
  Se‌rij‌ska šte‌vil‌ka:

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med nošenjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo delov ali preden orodje odložite, odstranite akumulatorsko baterijo. Ta previdnostni ukrep onemogoča nenameren zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem naprave oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo . Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovani del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
Uporaba akumulatorskega orodja in ravnanje z njim
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Za pogon električnih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije. Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto spirajte z vodo. Če pride tekočina v oči, po spiranju poiščite zdravniško pomoč.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostna opozorila za orodja za zabijanje

 • Vedno predvidevajte, da električno orodje vsebuje sponke. Z neskrbno uporabo orodij za zabijanje lahko povzročite nepričakovane izmete sponk in se poškodujete.
 • Z električnim orodjem ne merite vase ali v druge osebe v bližini. V primeru nenamerne sprožitve iz orodja izleti sponka, kar lahko povzroči poškodbe.
 • Električnega orodja ne sprožite, dokler ni varno naslonjeno na obdelovanec. Če električno orodje nima stika z obdelovancem, se lahko sponka odbije od pritrdilnega mesta.
 • Če se v električnem orodju zagozdi sponka, orodje ločite od električnega omrežja ali akumulatorske baterije. Če je orodje za zabijanje priklopljeno v električno omrežje, ga lahko med odstranjevanjem zataknjene sponke nenamerno sprožite.
 • Pri odstranjevanju zataknjenih sponk bodite previdni. Sistem je lahko napet in močno izvrže sponko, ko poskušate odpraviti blokado.
 • V primeru pritrjevanja električnih napeljav se prepričajte, da v njih ni električne napetosti. Orodje za zabijanje prijemajte le na izoliranih površinah za prijemanje. Uporabljajte izključno sponke, ki so primerne za nameščanje električnih napeljav. Prepričajte se, da sponka ni poškodovala izolacije električne napeljave. Sponka, ki poškoduje izolacijo električne napeljave, lahko povzroči električni udar in nevarnost požara.

Varnostna opozorila

Osnovne varnostne zahteve Image alternative OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Zahteve za uporabnika
 • To orodje smete upravljati ali vzdrževati samo, če ste za to pooblaščeni in ste o uporabi poučeni.
Osebna zaščitna oprema
 • Med uporabo orodja morate vi in osebe v bližini nositi primerna zaščitna očala in zaščitno čelado.
 • Uporabljajte zaščito za sluh.
 • Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Varnost oseb
 • Upoštevajte navodila za delo, nego in vzdrževanje, ki so navedena v navodilih za uporabo.
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z orodjem za neposredno montažo se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Prenehajte z delom, če vas kaj boli ali se slabo počutite. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi orodja ima lahko za posledico resne telesne poškodbe.
 • Izogibajte se neugodni drži. Stojte na trdi podlagi in vedno ohranjajte ravnotežje.
 • Med delom si privoščite odmor. Za boljšo prekrvavitev prstov delajte sprostitvene in razgibalne vaje.
 • Nosite čevlje, ki ne drsijo.
 • Orodje pri uporabi držite s pokrčenimi (in ne iztegnjenimi) rokami.
 • Pri delu morajo biti druge osebe, še zlasti pa otroci, izven delovnega območja.
 • Nevarnost poškodb zaradi padca orodja in/ali pribora. Pred začetkom dela preverite, da je pribor varno nameščen.
Skrbno ravnanje z orodji za neposredno montažo in njihova uporaba Image alternative OPOZORILO! Nevarnost zaradi pritrdilnih elementov, ki prebijejo pritrdilno površino! Pred zabijanjem pritrdilnih elementov se prepričajte, da ni nikogar za gradbenim elementom, na katerega zabijate pritrdilni element, ali pod njim.
 • Uporabljajte ustrezno orodje za svoje delo. Orodja ne uporabljajte za namene, za katere ni predvideno, temveč le v skladu z namembnostjo in v brezhibnem stanju.
 • Napolnjenega orodja nikoli ne puščajte brez nadzora.
 • Orodje varno transportirajte in shranjujte v zavarovanem kovčku.
 • Izklopite orodje pred čiščenjem, servisiranjem in vzdrževanjem, ob menjavi vodila za žičnike, med prekinitvami dela in preden ga uskladiščite.
 • Orodje, ki ga ne uporabljate, izpraznite in shranite na suhem in zaprtem prostoru, kamor otroci nimajo dostopa.
 • Orodje in pribor preglejte glede morebitnih poškodb. Prepričajte se, da premični deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo ter da deli orodja niso poškodovani.
 • Za zagotovitev brezhibnega delovanja orodja morajo biti vsi deli pravilno vgrajeni ter izpolnjevati vse zahteve. Poškodovane dele mora strokovno popraviti ali zamenjati servis Hilti , razen če je v teh navodilih za uporabo navedeno drugače.
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi, npr. z detektorjem kovin. Zunanji kovinski deli na orodju lahko pridejo pod električno napetost, če npr. nehote poškodujete električni vod pod napetostjo.
 • Pritrdilnih elementov ne zabijajte v neprimerno podlago.
 • Neustrezni materiali so steklo, marmor, plastika, bron, medenina, baker, izolacijski material, leseni zidaki, keramični zidaki, tanka pločevina (< 4 mm) in plinobeton. Zabijanje v tak material lahko povzroči lom elementa, odletavanje ali preboj.
 • Pritisnite na sprožilec šele, ko je orodje popolnoma pravokotno pritisnjeno ob podlago.
 • Pri zabijanju vedno držite orodje za pritrjevanje pravokotno na podlago, da bi preprečili odklon pritrdilnega elementa od materiala podlage.
 • Orodje in ročaja naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni.
 • Orodje ne sme nikoli pasti.
 • Orodja ne uporabljajte na mestih, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije, razen če je to posebej dovoljeno.
Delovno mesto
 • Poskrbite za urejeno delovno mesto. Iz delovnega okolja odstranite predmete, na katerih bi se lahko poškodovali.
 • Nered na delovnem mestu lahko privede do nesreče.
 • Poskrbite za dobro osvetlitev in prezračevanje delovnega mesta.
Mehanski varnostni ukrepi
 • Ne izvajajte nobenih sprememb na orodju, še posebej ne na batih.
 • Uporabljajte samo pritrdilne elemente, ki so predvideni za vaše orodje.
Toplotni varnostni ukrepi
 • Ne prekoračite priporočene največje frekvence zabijanja (glejte poglavje Tehnični podatki).
 • Če se orodje pregreje, počakajte, da se ohladi.
 • Ne demontirajte orodja, ko je vroče. Orodje pustite, da se ohladi.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servis Hilti .

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Vodilo za žičnike
 2. Zaklep vodila za žičnike
 3. Prezračevalne reže
 4. Kavelj za pas
 5. Sprožilec
 6. Ročaj
 7. Tipke za sprostitev z dodatno funkcijo aktiviranja prikaza stanja napolnjenosti
 8. Litij-ionska akumulatorska baterija
 9. Prikazovalnik stanja
 10. Tipka za vklop/izklop

Namenska uporaba

Izdelek je ročno vodeno akumulatorsko orodje za pritrjevanje. Namenjeno je zabijanju pritrdilnih elementov v beton. Uporabljajte samo dovoljene pritrdilne elemente v kombinaciji z vodilom za žičnike, ki je predvideno za ta namen.

PREVIDNO

Napačna ocena trdnosti betona Zaradi uporabe napačnega vodila za žičnike ali uporabe napačnega pritrdilnega elementa je lahko pritrdilni element pritrjen neustrezno, posledično pa je lahko napačna tudi ocena trdnosti betona.

 • Uporabljajte le ustrezna vodila za žičnike!

 • Uporabljajte le ustrezne pritrdilne elemente!

Orodje za pritrjevanje in pritrdilni elementi sestavljajo tehnično celoto. Uporabljajte le pritrdilne elemente  Hilti , ki so bili posebej izdelani za to orodje, ter polnilnike in akumulatorske baterije, ki jih priporoča podjetje  Hilti . Priporočila podjetja Hilti glede uporabe in pritrjevanja veljajo samo ob upoštevanju teh pogojev.
 • Orodje za pritrjevanje lahko uporabljate le, če ga držite v rokah.
 • Poskrbite, da ne pride do napačne rabe. Sprožitev orodja brez vstavljenega elementa v vodilo za žičnike je napačna uporaba.
 • Za ta izdelek uporabljajte zgolj litij-ionske akumulatorske baterije Hilti iz vrste modelov B 22.

 • Te akumulatorske baterije uporabite samo za polnilnike, ki jih je odobrilo podjetje Hilti . Dodatne informacije najdete v vaši trgovini Hilti Store ali na strani: www.hilti.group

Prikazovalnik stanja

Prikazovalnik stanja prikazuje informacije o stanju orodja za pritrjevanje.
Stanje
Pomen
Izklop
Orodje za pritrjevanje je izklopljeno.
LED-dioda sveti zeleno.
Orodje za pritrjevanje je vklopljeno in pripravljeno na zabijanje.
LED-dioda vsake tri sekunde utripa zeleno.
Orodje za pritrjevanje je v stanju mirovanja, s pritiskom na glavo orodja vklopite orodje za zabijanje.
LED-dioda utripa stalno zeleno.
Orodje za pritrjevanje je prevroče ali pa je moč akumulatorske baterije prenizka, glejte preglednico z motnjami.
LED-dioda utripa rdeče.
Motnje v delovanju orodja, glejte preglednico z motnjami.
LED-dioda sveti rdeče.
Motnje v delovanju orodja, glejte preglednico z motnjami.
LED-dioda utripa rumeno.
Orodje oddajte pri servisni službi Hilti .

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije

Ob pritisku gumba za sprostitev akumulatorske baterije se na zaslonu prikaže stanje napolnjenosti akumulatorske baterije.
Med zabijanjem in neposredno po zabijanju zanesljiva informacija o napolnjenosti ni možna.
Stanje
Pomen
Vse štiri LED-diode svetijo zeleno.
Stanje napolnjenosti je od 75 % do 100 %.
Tri LED-diode svetijo zeleno.
Stanje napolnjenosti je od 50 % do 75 %.
Dve LED-diodi svetita zeleno.
Stanje napolnjenosti je od 25 % do 50 %.
Ena LED-dioda sveti zeleno.
Stanje napolnjenosti je od 10 % do 25 %.
Ena LED-dioda utripa zeleno.
Stanje napolnjenosti je pod 10 %.

Obseg dobave

Orodje za pritrjevanje BX 3-SCT, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Tehnični podatki

Orodje za pritrjevanje

Teža v skladu z EPTA Procedure 01 vključno z akumulatorsko baterijo B22⁄2.6
4,0 kg
Vodilo za žičnike
X‑FG B3‑SCT 02
Pritrdilni element
 • X‑M6‑8‑52 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑62 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑87 DP7 SCT B3
Dolžina pritrdilnega elementa
52 mm / 62 mm / 87 mm
Premer pritrdilnih elementov
6 mm
Pritisni hod
12 mm
Pritisna sila
50 N …70 N
Temperatura uporabe (temperatura okolice)
−15 ℃ …50 ℃
Temperatura pritrdilnega elementa med uporabo
−10 ℃ …50 ℃
Priporočena maksimalna frekvenca zabijanja
650/h
Nazivna napetost
21,6 V
Frekvenca
2.400 MHz …2.483,5 MHz
Največja izsevana oddajna moč
−11,9 dBm

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
21,6 V
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ …45 ℃

Informacije o hrupu in vrednosti nihanja

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko podatki odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljajev, na primer: vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Podatki o hrupu in tresljajih (meritve so opravljene v skladu s standardom EN 60745‑2‑16)
Tipična A-vrednotena raven zvočne moči, LWA (pri zabijanju žičnikov v beton)
96 dB
Tipična A-vrednotena raven emisije zvočnega tlaka, LpA (pri zabijanju žičnikov v beton)
85 dB
Negotovost za navedene ravni zvoka, K
3 dB
Enoaksialna skupna vrednost vibracij (v smeri z)
Emisijska vrednost vibracij (pri zabijanju sornikov v beton) z akumulatorsko baterijo B22 2.6 (a h)
6,3 m/s²
Negotovost, K
1,5 m/s²

Nastavljanje in opremljanje pred začetkom del

Vstavljanje akumulatorske baterije

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika ali izpadle akumulatorske baterije!
 • Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 • Vedno poskrbite, da se akumulatorska baterija pravilno zaskoči.
 1. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
 2. Potisnite akumulatorsko baterijo v izdelek, da se slišno zaskoči.
 3. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumbe za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja.

Polnjenje akumulatorske baterije

 1. Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo polnilnika.
 2. Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
 3. Akumulatorsko baterijo polnite samo z odobrenim polnilnikom.

Demontaža vodila za žičnike

 1. Izklopite orodje za pritrjevanje.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 3. Pritrdilni element odstranite iz vodila za žičnike.
 4. Potisnite zaklep vodila za žičnike v smeri puščice do prislona.
  • Vodilo za žičnike se sprosti.
 5. Snemite vodilo za žičnike.

Vstavljanje vodila za žičnike

 1. Izklopite orodje za pritrjevanje.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 3. Potisnite zaklep vodila za žičnike v smeri puščice do prislona in ga držite v tem položaju.
 4. Vodilo za žičnike potisnite v nos orodja, da se slišno zaskoči.
 5. Spustite zaklep vodila za žičnike.
  • Zaklep vodila za žičnike skoči v srednji položaj.
 6. Povlecite vodilo za žičnike, da se prepričate, da je čvrsto nameščeno.

Varovanje pred padcem

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajočega orodja in/ali pribora!
 • Uporabljajte samo držalno zanko za orodje Hilti , ki se priporoča za vaše orodje.
 • Pred vsako uporabo preverite pritrdilne točke držalne zanke za orodje glede morebitnih poškodb.
 • Držalne zanke za orodje ne pritrdite na kavelj za pas. Kavlja za pas ne uporabljajte za dviganje izdelka.
Upoštevajte nacionalne smernice za delo na višini.
Kot varovalo pred padcem izdelka uporabite izključno držalno zanko za orodje Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Držalno zanko za orodje pritrdite z zanko na izdelek tako, kot je prikazano na sliki. Preverite, ali je zanesljivo pritrjena.
 • Pritrdite vponko za nosilno strukturo. Preverite, da je vponka zanesljivo pritrjena.
  Upoštevajte navodila za uporabo držalne zanke za orodje Hilti .

Uporaba

Vklop orodja za pritrjevanje

Image alternative
OPOZORILO
Nevarnost poškodb! Če orodje za pritrjevanje naslonite na kateri koli del telesa, lahko ob nenamerni sprožitvi orodja pride do težkih poškodb.
 • Orodja za pritrjevanje nikoli ne pritiskajte ob roko ali kateri koli drug del telesa.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb! Vodila za sornike ne vlecite nazaj z roko, ker se orodje pri tem lahko pripravi na sprožitev. To ima lahko za posledico, da si sornik zabijete v roko ali kak drug del telesa.
 • Vodila za sornike nikoli ne vlecite nazaj z roko.
 • Pritisnite tipko za vklop/izklop.
  • Vzmet se slišno zategne in prikazovalnik stanja sveti zeleno.
  Pri nižjih temperaturah se zmogljivost akumulatorskih baterij zmanjša.
  Pri skoraj prazni akumulatorski bateriji je zategovanje vzmeti počasnejše kot pri polni akumulatorski bateriji.
  V primeru prenizke zmogljivosti akumulatorske baterije se orodje za pritrjevanje izklopi, da ne pride do poškodb akumulatorske baterije.

Izklop orodja za pritrjevanje

 • Pritisnite tipko za vklop/izklop.
  • Vzmet se slišno sprosti in lučka prikazovalnika stanja ugasne.

Potek zabijanja

Image alternative
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi napačne uporabe in/ali drobcev, ki odletavajo!
 • Nevarnost zabijanja žebljev skozi roko! Izdelek vedno držite z obema rokama! Izdelek z drugo roko vedno držite čvrsto, kot je prikazano na slikah.
 • Orodja za pritrjevanje nikoli ne pritiskajte ob roko ali kateri koli drug del telesa. Tako lahko v primeru nenamerne sprožitve pride do hudih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala ter zaščitne rokavice. Čelado in zaščito za oči naj nosijo tudi drugi ljudje, ki se zadržujejo na delovnem območju. Med postopkom zabijanja lahko pride do telesnih poškodb in poškodb oči zaradi materiala, ki se lahko odlušči od obdelovanca oz. če so v predelu vodila za sornike tujki.
 • Motenj na orodju nikdar ne odpravljajte tako, da sprožite novo zabijanje!
PREVIDNO
Nevarnost poškodb in škode na orodju za pritrjevanje!
 • Pritrdilnih elementov nikoli ne poskusite dodatno zabiti z drugim zabijanjem! V tem primeru lahko pride do zlomov elementov in zagozdenja elementov.
 • Uporabite samo primeren originalni pribor podjetja Hilti . Uporaba neustreznega materiala in pribora lahko povzroči telesne poškodbe in poškodbe orodja za pritrjevanje.
 1. Vklopite orodje za pritrjevanje.
 2. Zabijte pritrdilni element.
 3. Namestite orodje za pritrjevanje pravokotno na podlago in pritisnite vodilo za žičnike do prislona.
 4. Sprožite zabijanje s pritiskom na sprožilec.
  Po vsakem zabijanju uporabite merilnik globine in preverite pravilno nastavitveno globino žičnike.
 5. Po zabijanju orodje za pritrjevanje povsem dvignite s podlage.
  • Če je vodilo za žičnike več kot šest sekund pritisnjeno ob podlago in se zabijanje ne sproži, se orodje za pritrjevanje samodejno izklopi. S pritiskom tipke za vklop/izklop ponovno vklopite orodje za pritrjevanje.
   Pritrdilnih elementov nikoli ne poskusite dodatno zabiti z drugim zabijanjem!
  • Če orodja za pritrjevanje šest minut ne uporabljate, se samodejno izklopi.

Nega in vzdrževanje

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Vzdrževanje orodja
 • Izklopite orodje za pritrjevanje.
 • Odstranite akumulatorsko baterijo.
 • Pritrdilni element odstranite iz vodila za sornike.
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Preprečite vdor vlage.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij

Transport
 • Izklopite orodje za pritrjevanje.
 • PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorsko baterijo.
 • Pritrdilni element odstranite iz vodila za sornike.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem prevozu najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.
Skladiščenje
  OPOZORILO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Orodje in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom.
 • Orodje in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem skladiščenju najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Vzmet se ne zategne; nobeno stanje ni prikazano.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo.
Akumulatorska baterija ni pravilno vstavljena.
Vzmet se ne zategne, lučka prikazovalnika stanja utripa zeleno in 1 LED-dioda indikatorja napolnjenosti utripa.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo.
Temperatura akumulatorske baterije je prenizka.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje na sobno temperaturo.
Vzmet se ne zateguje, lučka prikazovalnika stanja utripa zeleno in 4 LED-diode indikatorja napolnjenosti utripajo.
Pregrevanje orodja za pritrjevanje.
 • Orodje za pritrjevanje naj se ohladi.
Vzmet se ne zategne in na prikazovalniku stanja utripa rdeča lučka.
Vodilo za žičnike ni pravilno vstavljeno.
Vzmet se ne zategne in na prikazovalniku stanja sveti rdeča lučka.
Napake orodja
Element je bil krivo vstavljen.
Orodje ste premočno pritisnili za ročaj.
 • Pritisnite orodje z majhno pritisno močjo ob podlago.
Orodje ste pritisnili zunaj območja namestitvene osi.
 • Orodje pritisnite pravokotno oz. nad prijemalno površino hrbtne strani orodja.

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

Image alternative
Dodatne informacije o uporabi, tehnologiji, varstvu okolja in recikliranju najdete na naslednji povezavi: qr.hilti.com/manual/?id=2338836&id=2338838
Povezava je na voljo tudi na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.