Jezik

DX 6

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli

Poleg tega se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Če je oznaka prisotna na izdelku, je bilo izvedeno testiranje pri ustreznem mestu za izdajo certifikatov glede na veljavne standarde za trg v ZDA in Kanadi.

Znaki za obveznost

Na izdelku se naslednji znaki za obveznost:
Image alternative Pozor! Upoštevajte opozorila.
Image alternative Uporabite zaščito za glavo
Image alternative Uporabljajte zaščito za oči
Image alternative Uporabljajte zaščito za sluh

Prikazi na zaslonu

Na zaslonu se lahko prikaže naslednje:
Image alternative Ta simbol prikazuje stanje napolnjenosti baterije. Ko je baterija prazna, se prikaže simbol za vzdrževanje.
Image alternative Simbol za vzdrževanje prikazuje, da je potrebno vzdrževanje. Pokaže se po 5 letih, 30000 pritrditvah ali ko je baterija prazna. Naše priporočilo: obrnite se na svoj servis Hilti .
Image alternative Števec uporabe kaže, kdaj je treba izvesti naslednje servisiranje orodja. Pri tem en razdelek predstavlja 500 pritrditev. Vseh razdelkov je 5, kar predstavlja 2500 pritrditev.
Image alternative Ta simbol prikazuje, ali je povezava Bluetooth vklopljena. Če se simbol na prikazovalniku ne prikaže, je povezava Bluetooth izklopljena.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da tukaj opisani izdelek ustreza veljavni zakonodaji in veljavnim standardom.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Orodje za pritrjevanje
  DX 6
  Generacija
  01
  Serijska št.

Varnost

Varnostna opozorila za orodja za neposredno pritrjevanje na smodnik

 • Ne izvajajte nobenih manipulacij ali sprememb na orodju za pritrjevanje.
 • Orodje za pritrjevanje, oprema (stojni nastavki, vodila za žičnike, vlagalniki, bati in pribor) in potrošni material (pritrdilni elementi in kartuše) se morajo vedno ujemati.
 • Preverite orodje za pritrjevanje in pribor glede morebitnih poškodb.
 • Premični deli morajo delovati neoporečno in se ne smejo zatikati. Upoštevajte navodila za čiščenje in oljenje v teh navodilih za uporabo.
 • Vsi deli morajo biti pravilno nameščeni, da se zagotavlja pravilno delovanje orodja za pritrjevanje. Poškodovane dele mora strokovno popraviti ali zamenjati servis Hilti , razen če je v teh navodilih za uporabo navedeno drugače.
 • Uporabljajte samo kartuše Hilti DX ali druge primerne kartuše, ki ustrezajo minimalnim varnostnim zahtevam.
 • Orodje za pritrjevanje uporabljajte samo za namene, opredeljene v razdelku o predvideni uporabi izdelka.
 • Pritrdilnih elementov ne pritrjujte v neprimerno podlago, npr. v pretanek, pretrd ali preveč krhek material. Nameščanje v ta material lahko povzroči zlom ali krušenje pritrdilnega elementa oz. preboj. Primeri neprimernih materialov so:
 • Varjeni spoji v jeklo, lito železo, steklo, marmor, plastiko, bron, medenino, baker, izolacijski material, lesene opeke, keramične opeke, tanke pločevine (< 4 mm) in plinasti beton.
 • Upoštevajte Priročnik za tehniko pritrjevanja Hilti ali ustrezna krajevna tehnična navodila za pritrjevanje Hilti . Poleg tega vedno upoštevajte navodila za uporabo uporabljenega pritrdilnega elementa.
Pogoji uporabe
 • To orodje za pritrjevanje lahko uporabljate ali vzdržujete samo, če ste usposobljeni za to in ste seznanjeni z morebitnimi nevarnostmi uporabe.
 • Med uporabo nosite svojo osebno zaščitno opremo.
 • Nosite primerna zaščitna očala in čelado.
 • Uporabljajte zaščitne rokavice. Orodje za pritrjevanje se lahko med uporabo segreje.
 • Uporabljajte zaščito za sluh. Vžig smodnika lahko poškoduje sluh.
 • Nosite čevlje, ki ne drsijo.
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite za urejeno delovno mesto. Iz delovnega okolja odstranite predmete, na katerih bi se lahko poškodovali. Nered na delovnem mestu lahko privede do nesreče.
 • Poskrbite za dobro osvetlitev delovnega območja in v zaprtih prostorih dodatno za zadostno prezračevanje.
Varnost oseb
 • Orodja za pritrjevanje ne pritiskajte v roko ali v kateri koli drug del telesa! Orodja za pritrjevanje ne usmerjajte proti ljudem!
 • Orodja za pritrjevanje ne stiskajte, ko imate roko na vlagalniku, vodilu za žičnike, batu, vodilu bata ali nastavljenem pritrdilnem elementu. Če boste orodje za pritrjevanje ročno stisnili, se bo orodje za pritrjevanje morda zagnalo, tudi če vodilo za žičnike ni nameščeno. S tem lahko huje poškodujete sebe in druge.
 • Vse osebe v bližini morajo nositi zaščito za sluh, zaščitna očala ter čelado.
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z orodjem za neposredno montažo se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja za pritrjevanje, če ste utrujeni ali če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Prenehajte z delom, če vas kaj boli ali se slabo počutite. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi orodja za pritrjevanje lahko privede do resnih poškodb.
 • Izogibajte se neugodni drži. Stojte na trdi podlagi in vedno ohranjajte ravnotežje.
 • Orodje za pritrjevanje pri uporabi držite s pokrčenimi (in ne iztegnjenimi) rokami.
 • Pri delu morajo biti druge osebe, še zlasti pa otroci, izven delovnega območja.
Skrbno ravnanje z orodji za neposredno montažo in njihova uporaba
 • Orodja za pritrjevanje uporabljajte samo za namene, za katere je predvideno, in ne za namene, za katere ni predvideno.
 • Orodja za pritrjevanje ne uporabljajte na mestih, kjer obstaja nevarnost požara in eksplozije.
 • Pred nameščanjem pritrdilnih elementov se prepričajte, da se v smeri pritrjevanja na drugi strani elementa, kamor boste pritrjevali pritrdilne elemente, nihče ne nahaja. Nevarnost zaradi prebojnih pritrdilnih elementov!
 • Pazite na to, da ne bo odprtina orodja za pritrjevanje nikoli usmerjena proti vam ali drugim osebam.
 • Orodje za pritrjevanje vedno držite zgolj za predvidene prijemalne površine.
 • Prijemalne površine naj bodo vedno suhe, čiste in nemastne.
 • Pritisnite na sprožilec šele, ko je orodje za pritrjevanje popolnoma pravokotno pritisnjeno ob podlago.
 • Preverite pred začetkom dela izbrano nastavitev za energijo.
 • Za preizkus pritrdilne elemente pritrdite na podlago.
 • Orodje za pritrjevanje vedno položite na gladko, ravno in prosto površino z zadostno nosilnostjo podloge.
 • Orodje za pritrjevanje med pritrjevanjem vedno držite pravokotno na podlago. S tem se zmanjša tveganje premika pritrdilnega elementa od materiala podlage.
 • Pritrdilnih elementov ne pritrjujte v obstoječe izvrtine, razen če to priporoča Hilti (npr. DX-Kwik).
 • Ne pritrjujte uporabljenih pritrdilnih elementov – nevarnost poškodb! Uporabite nov pritrdilni element.
 • Pritrdilnega elementa, ki ni bil pritrjen dovolj globoko, ne smete poskusiti pritrditi globlje! Pritrdilni element se lahko zlomi.
 • Upoštevajte zahtevane razdalje do roba in med pritrdilnimi elementi (glejte poglavje Minimalne razdalje in razdalje do roba).
 • Napolnjenega orodja za pritrjevanje nikoli ne puščajte brez nadzora.
 • Orodje za pritrjevanje pred čiščenjem, servisiranjem in vzdrževanjem, pred menjavo vodila za žičnike, po koncu del in pred skladiščenjem orodja vedno izpraznite (odstranite kartušo in pritrdilne elemente).
 • Orodje za pritrjevanje transportirajte in shranjujte vedno v za to predvidenem kovčku Hilti .
 • Orodje za pritrjevanje, ki ga ne uporabljate, izpraznite in shranite na suhem, varnem in zaprtem prostoru, kamor otroci nimajo dostopa.
 • Pred pritrjevanjem na električne vode, vodovodne in plinske napeljave preverite podlago.
 • Za podrobnejše informacije glejte Priročnik za tehniko pritrjevanja Hilti ali ustrezna krajevna tehnična navodila za pritrjevanje Hilti , ki so na voljo v vaši trgovini Hilti .
Toplotni varnostni ukrepi
 • Ne prekoračite priporočene največje frekvence pritrjevanja, ki je navedena v poglavju Tehnični podatki .
 • Če je orodje za pritrjevanje pregreto ali pa se je trak s kartušami preoblikoval ali stopil, odstranite trak s kartušami in pustite orodje za pritrjevanje, da se ohladi.
 • Ne demontirajte orodja za pritrjevanje, ko je vroče. Orodje za pritrjevanje naj se ohladi.
Nevarnost eksplozije pri kartušah
 • Uporabljajte samo kartuše, ki so predvidene oz. dovoljene za to orodje za pritrjevanje.
 • Odstranite trak s kartušami, ko prekinete delo ali pa ste z njim zaključili oz. ko boste orodje za pritrjevanje transportirali.
 • Ne poskušajte na silo odstranjevati pritrdilnih elementov in/ali kartuš s traku magazina ali iz orodja za pritrjevanje.
 • Neuporabljene kartuše shranjujte v skladu z navodili za shranjevanje kartuš za orodja za pritrjevanje na smodnik (npr. na suhem, pri temperaturi med 5 °C in 25 °C) ter na zaščitenem mestu.
 • Neuporabljenih ali delno uporabljenih trakov s kartušami ne puščajte nepospravljenih. Uporabljene trakove kartuš zberite in jih shranite na primernem mestu.
 • Upoštevajte vse informacije glede varnosti, uporabe in shranjevanja, navedene v varnostnem podatkovnem listu kartuš.

Opis

Pregled izdelkov (orodje za pritrjevanje)

Image alternative
 1. Nastavitveni obroč za energijo pritrjevanja
 2. Vodilna puša
 3. Povratni vod bata za odpadni plin
 4. Bat
 5. Batni obročki
 6. Tipka za sprostitev „Nastavitveni obroč za energijo pritrjevanja“
 7. Ohišje
 8. Jašek za kartušo (izmet)
 9. Upravljalna tipka na zaslonu
 10. Jašek kartuše (vlaganje)
 11. Sprožilec
 12. Prezračevalne reže
 13. Vmesnik za namestitev pribora
 14. Prijemalne površine

Pregled izdelka (vodila za žičnike)

Image alternative
 1. Sprostitvena tipka (vodilo za žičnike)
 2. Odbojnik
 3. Zapora vlagalnika
 4. Sprostitvena tipka (zapora vlagalnika)
 5. Zaznavanje žebljev z indikatorjem polnjenja (rdeča)
 6. Zamenljiva cev za vodilo za žičnike

Upravljalni elementi na orodju za pritrjevanje

Naslednji upravljalni elementi so na orodju za pritrjevanje:
Image alternative Tipka za sprostitev „Nastavitveni obroč za energijo pritrjevanja“
Tipka sprosti „Nastavitveni obroč za energijo pritrjevanja“ ali pa se uporablja za demontažo povratnega voda bata za odpadni plin.
Image alternative
Image alternative
Tipka za sprostitev vodila za žičnike (A)
Tipka sprosti vodilo za žičnike (posamezno orodje za pritrjevanje in vlagalnik) za menjavo vodila za žičnike ali čiščenje orodja za pritrjevanje.
Tipka za sprostitev zapore vlagalnika (B)
S tipko odklenete zaporo vlagalnika za vlaganje pritrdilnih elementov.

Namenska uporaba

Opisani izdelek je orodje za pritrjevanje za pritrjevanje utrjenih žebljev, žičnikov in pritrdilnih elementov v beton, jeklo in apneni peščenec.

Izdelek uporabljajte samo v povezavi s primerno opremo za orodje za pritrjevanje. Vodila za žičnike, bat in pritrdilni elementi morajo biti medsebojno prilagojeni.
Izdelek se lahko uporablja samo z nadomestnimi deli in priborom Hilti ter kartušami in pritrdilnimi elementi Hilti ali drugimi primernimi kartušami in pritrdilnimi elementi.

Bluetooth®

Besedna znamka Bluetooth ® in slikovni znaki (logotipi) so registrirane blagovne znamke in last podjetja Bluetooth SIG, Inc. Vsakršna uporaba teh besednih znamk/slikovnih znakov s strani delniške družbe Hilti je v skladu z licenco.
Bluetooth je brezžična povezava za kratke razdalje, ki omogoča brezžično komunikacijo med izdelki, ki podpirajo Bluetooth.
Ta izdelek je opremljen z modulom Bluetooth Low Energy. Modul omogoča komunikacijo in izmenjavo podatkov z mobilnimi telefoni in prehodi Hilti . Modul se uporablja za preverjanje stanja izdelka in prenos nastavitev in podatkov, lahko pa tudi pošilja podatkovne značilnosti, kot so lokacija sprejemajoče končne naprave, čas delovanja, skupno število uporabe, število uporabe med intervali in časovni pečat prenosa.
Informacije o ponujenih funkcijah prejmete v ustrezni aplikaciji Hilti (App).

Prenos podatkov prek povezave Bluetooth

Interval prenosa podatkov lahko variira, odvisno od razpoložljivega vira energije izdelka. Doseg je lahko zelo različen glede na zunanje pogoje, vključno z uporabljeno končno napravo. V zaprtih prostorih in zaradi kovinskih pregrad (npr. stene, police, kovčki) je lahko doseg povezave Bluetooth občutno manjši. Glede na okolico bo mogoče potrebnih več intervalov pošiljanja, preden bo izdelek zaznan.
Če izdelka ne morete prepoznati, preverite naslednje:
Ali je razdalja do mobilne končne naprave prevelika?
→ znižajte razdaljo med prenosno končno napravo in izdelkom.

Namestitev in zagon aplikacije

Za uporabo funkcij povezljivosti morate najprej namestiti ustrezno aplikacijo Hilti .
(1.) Prenesite aplikacijo iz ustrezne spletne trgovine z aplikacijami (Apple App Store, Google Play Store).
Za uporabo posamezne spletne trgovine z aplikacijami in prenos aplikacije potrebujete uporabniški račun.
(2.) Če aplikacijo zaganjate prvič, se najprej prijavite s svojim računom ali se registrirajte.
(3.) Na zaslonu vaše mobilne naprave bodo prikazani vsi nadaljnji koraki za povezavo izdelka z vašo mobilno končno napravo.
Upoštevajte dodatno vsa navodila za uporabo v aplikaciji. S tem prejmete boljši pregled nad postopkom vzpostavljanja povezave in funkcijami.

Informacije o aplikaciji

Za več informacij o aplikaciji, za prenos in zagon aplikacije poskenirajte kodo QR v kovčku.

Zahteve za kartuše

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepričakovane eksplozije! Pri kartušah, ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev, se lahko tvorijo ostanki iz neizgorelega smodnika. Zaradi tega lahko pride do nenadne eksplozije in težkih poškodb uporabnika in oseb v njegovi okolici.
 • Uporabljajte samo kartuše, ki izpolnjujejo minimalne varnostne zahteve veljavne zakonodaje!
 • Orodje za pritrjevanje redno vzdržujte in poskrbite za redno čiščenje pri servisni službi Hilti-Service !
Uporabljajte samo kartuše Hilti DX, ki so navedene v tej preglednici, oz. druge primerne kartuše, ki ustrezajo minimalnim zahtevam:
 • Za države EU in EFTA velja, da morajo biti kartuše skladne z zahtevami CE in morajo imeti oznako CE.
 • Za Združeno kraljestvo velja, da morajo biti kartuše skladne z zahtevami UKCA in morajo imeti oznako UKCA.
 • Za ZDA velja, da morajo kartuše ustrezati določilom ANSI A10.3-2020.
 • Za neevropske države C.I.P. velja, da morajo imeti kartuše certifikat C.I.P. za uporabljeno orodje za pritrjevanje DX.
 • Za preostale države velja, da so kartuše prestale preizkus ostanka po EN 16264 in morajo imeti ustrezno deklaracijo proizvajalca.
Kartuše
Kataloška številka
Barva
Moč
DX 6 Kartuša
titanovo siva
močna
DX 6 Kartuša
Črna
zelo močna

Minimalne razdalje in razdalje do roba

Pri pritrjevanju morate upoštevati minimalne razdalje. Te se lahko razlikujejo glede na produkt.
Upoštevajte navodila za uporabo pritrdilnega elementa, navodila v Priročniku za tehniko pritrjevanja Hilti ali ustrezna krajevna tehnična navodila za pritrjevanje Hilti .
Pritrditev na beton ali jeklo
Opis
Beton
Jeklo
minimalna razdalja do roba od spodnjega roba do pritrdilnega elementa
≥ 70 mm
≥ 15 mm
minimalna osna razdalja med pritrdilnimi elementi
≥ 80 mm
≥ 20 mm
minimalna debelina podloge
≥ 100 mm
Upoštevajte navodila v navodilih za uporabo pritrdilnega elementa!

Informacije o možnih področjih uporabe

Če želite več informacij o področjih uporabe, glejte spletno stran z izdelki Hilti .

Tehnični podatki


DX 6-F8
DX 6-F10
DX 6-MX
Teža
3,37 kg
3,38 kg
3,63 kg
Dolžina (orodje za pritrjevanje)
475 mm
475 mm
485 mm
Dolžina (pritrdilni element)
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
Priporočena maksimalna frekvenca pritrjevanja
700 Št. pritrditev/h
700 Št. pritrditev/h
700 Št. pritrditev/h
Potrebna pritisna sila
174 N … 200 N
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Pritisni hod
19 mm
19 mm
19 mm
Temperatura okolice (shranjevanje in uporaba)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

DX 6 IE-L
DX 6 IE-XL
Teža
3,43 kg
3,48 kg
Dolžina (orodje za pritrjevanje)
547 mm
607 mm
Dolžina (pritrdilni element)
20 mm … 140 mm
20 mm … 200 mm
Priporočena maksimalna frekvenca pritrjevanja
700 Št. pritrditev/h
700 Št. pritrditev/h
Potrebna pritisna sila
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Pritisni hod
19 mm
19 mm
Temperatura okolice (shranjevanje in uporaba)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

Bluetooth

Frekvenca
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Največja izsevana oddajna moč
−27,2 dBm

Podatki o hrupu in tresljajih

Navedene vrednosti emisij hrupa so bile ugotovljene pod naslednjimi pogoji uporabe:
Pogoji uporabe, informacije o hrupu
Kartuša
Kaliber 6.8/11 črna
Nastavitev energije
6
Uporaba
Pritrditev 24-mm lesa na beton (C40) z X-P47 P8
Informacije o hrupu v skladu z EN 15895
Raven zvočne moči (LWA)
106 ±2 dB
Raven emisije zvočnega tlaka (LpA)
103 ±2 dB
Raven emisije največjega zvočnega tlaka (LpCpeak)
134 ±2 dB
Informacije o tresljajih v skladu z EN 2006/42/EG
Emisije tresljajev
< 2,5 m/s²

Priprava dela

Montaža orodja za pritrjevanje

Image alternative
 1. Prepričajte se, da v orodju za pritrjevanje ni traku s kartušami.
 2. Usmerite oznake s puščicami eno proti drugi in vtaknite povratni vod bata za odpadni plin v ohišje.
 3. Namestite vodilo žičnikov ali vlagalnik sredinsko v povratni vod bata za odpadni plin.
 4. Vstavite bat.
 5. Namestite odbojnik na vodilo za žičnike ali vlagalnik.
 6. Namestite vodilo za žičnike ali vlagalni sredinsko in ne nagnjeno v povratni vod bata za odpadni plin.
 7. Obrnite vodilo za žičnike ali vlagalnik v desno, da se zaskoči.
  • Vodilo za žičnike ali vlagalnik je zaklenjen.

Varovanje pred padcem

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajočega orodja in/ali pribora!
 • Uporabljajte le držalno zanko za orodje Hilti , ki je priporočena za vaš izdelek.
 • Pred vsako uporabo preverite, ali je pritrdilna točka držalne zanke za orodje poškodovana.
Upoštevajte nacionalne smernice za delo na višini.
Kot varovalo pred padcem izdelka uporabljajte izključno držalno zanko za orodje Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Držalno zanko za orodje pritrdite z zanko na izdelek tako, kot je prikazano na sliki. Preverite, ali je zanesljivo pritrjena.
 • Vponko pritrdite za nosilno strukturo. Preverite, ali je vponka zanesljivo pritrjena.
  Upoštevajte navodila za uporabo držalne zanke za orodje Hilti .

Kavelj za oder (pribor)

Image alternative
Če želite orodje za kratek čas obesiti za ograjo ali delovni pas, lahko uporabite kavelj za oder Hilti (pribor). Upoštevajte navodila za namestitev, ki so priložena priboru.
Kopija navodil za namestitev je vstavljena na konec teh navodil za uporabo.
Orodje za pritrjevanje morate poleg tega pritrditi z držalno zanko za orodje Hilti .

Uporaba

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nenamerne sprožitve! Napolnjeno orodje za pritrjevanje se lahko kadarkoli zažene. Nenamerno sproženo orodje lahko poškoduje vas ali druge.
 • Ko prekinete delo z orodjem za pritrjevanje, orodje za pritrjevanje vedno izpraznite (odstranite kartuše in pritrdilne elemente).
 • Pred vzdrževanjem, čiščenjem in opremljanjem orodja se prepričajte, da v orodju za pritrjevanje ni kartuš in pritrdilnih elementov.
OPOZORILO
Nevarnost zaradi vročih površin! Orodje za pritrjevanje se lahko pri uporabi segreje.
 • Uporabljajte zaščitne rokavice.
Če je upor pri nameščanju traka s kartušami nenavadno visok, preverite, ali je trak s kartušami združljiv s tem orodjem za pritrjevanje.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
Navodila za uporabo za varnost
Slika primera
Opis
Image alternative Orodja za pritrjevanje ne pritiskajte ob dele telesa!
Če orodje za pritrjevanje pritisnete ob del telesa (npr. roko), se lahko pripravi za sprožitev. Pri tem obstaja nevarnost pritrjevanja v vaše telo.
Image alternative Vlagalnika ali druga vodila za žičnike ne izvleče nazaj z roko!
Z ročno vleko vlagalnika lahko orodje za pritrjevanje pripravite na uporabo. Pri tem obstaja nevarnost pritrjevanja v vaše telo.

Vstavitev traku s kartušami

Image alternative
 • Potisnite trak s kartušami z ozkim koncem naprej od spodaj v ročaj orodja za pritrjevanje, tako da se trak s kartušami popolnoma ugrezne v orodje za pritrjevanje.
  Če vstavljate rabljen trak s kartušami:
  povlecite popolnoma potisnjen trak s kartušami z roko z zgornje strani iz orodja za pritrjevanje, dokler ne bo v ležaju za kartuše nameščena nerabljena kartuša

Polnjenje orodja za posamično pritrjevanje

Image alternative
 • Potisnite pritrdilni element s sprednje strani v vodilo za žičnike, dokler ne bo podložka pritrdilnega elementa zadržana v vodilu za žičnike.

Polnjenje orodja za pritrjevanje z vlagalnikom

Pritrdilne elemente lahko pritrjujete, dokler ne bo vlagalnik popolnoma izpraznjen. Če v vlagalniku ni nobenih pritrdilnih elementov, potem orodja za pritrjevanje ne morete popolnoma pritisniti.
 • Ko ostanejo v vlagalniku trije pritrdilni elementi → naložite lahko trak z desetimi pritrdilnimi elementi.
 • Ko ostaneta v vlagalniku dva pritrdilna elementa → v zaznavanju žebljev se prikaže indikator polnjenja (rdeč).
Image alternative
 1. Odprite vlagalnik, tako da pritisnite tipko za sprostitev (zapora vlagalnika).
 2. Potisnite trak z desetimi elementi v vlagalnik.

Nastavitev energije pritrjevanja

Izberite nastavitev energije v skladu z navodili. Začnite vedno z minimalno energijo pritrjevanja, če nimate izkušenj z materialom.
Image alternative
 1. Pritisnite in držite tipko za sprostitev „Nastavitveni obroč za energijo pritrjevanja“.
 2. Obrnite „Nastavitveni obroč za energijo pritrjevanja“ na želeno stopnjo energije.
  Stopnje energije:
  • 1 = najnižja energija
  • 8 = najvišja energija
 3. Preverite, ali je bila pritrditev izvedena pravilno in v skladu z navodili za uporabo.

Pritrjevanje pritrdilnih elementov

Image alternative
 1. Namestite orodje za pritrjevanje.
 2. Orodje za pritrjevanje držite naravnost proti delovni površini in ga pravokotno pritisnite.
 3. Pritisnite na sprožilec, da pritrdite pritrdilni element.

Praznjenje orodja za posamično pritrjevanje

 1. Povlecite trak s kartušami zgoraj iz orodja za pritrjevanje.
 2. Povlecite pritrdilni element iz orodja za pritrjevanje.

Praznjenje orodja z vlagalnikom

 1. Povlecite trak s kartušami zgoraj iz orodja za pritrjevanje.
 2. Povlecite zaporo vlagalnika navzdol in odstranite trak z žičniki.

Ponastavitev prikaza čiščenja

Prikaz čiščenja sestavlja 5 črtic. Vsaka črtica predstavlja 500 pritrjevanj.
Prikaz za čiščenje je zasnovan tako, da prikazuje pravilne intervale čiščenja pri uporabi naslednjih kartuš:
 • DX 6 kartuša titanovo siva
 • DX 6 kartuša črna
 • Pritisnite upravljalno tipko na zaslonu za 10–12 sekund.
  • Prikaz za čiščenje je ponastavljen.

Ravnanje v primeru motenj

OPOZORILO
Nevarnost eksplozije! Pri nepravilni uporabi kartuš se lahko te vžgejo.
 • Kartuš ne poskušajte odstranjevati s silo iz orodja za pritrjevanje ali s traku s kartušami.
OPOZORILO
Nevarnost zaradi vročih površin! Orodje za pritrjevanje se lahko pri uporabi segreje.
 • Uporabljajte zaščitne rokavice.

Orodje za pritrjevanje se je zataknilo in se ne razmakne.

NEVARNOST
Nevarnost poškodb zaradi nezavarovanega orodja za pritrjevanje! Če se je orodje za pritrjevanje zataknilo v stisnjenem stanju, je lahko orodje za prtirjevanje napolnjeno in nezavarovano. Zaradi nenamerne sprožitve orodja za pritrjevanje lahko pride do hudih poškodb.
 • Poskrbite, da orodje za pritrjevanje nikoli ni usmerjeno proti vam ali drugim.
 1. Pritisnite orodje za pritrjevanje za vsaj 10 sekund ob material in znova sprožite orodje za pritrjevanje.
 2. Dvignite orodje za pritrjevanje z delovne površine.
  • Image alternative Pazite, da ga ne usmerite proti sebi ali proti drugim ljudem!
 3. Vodilo za žičnike poskusite ročno povleči v izhodiščni položaj.
  • Image alternative Ne dotikajte se sprožilca in ne segajte pred odprtino orodja!
 4. Povlecite trak s kartušami nemudoma iz orodja za pritrjevanje.
  • Image alternative Če traku s kartušami ni mogoče odstraniti:
   • Orodje za pritrjevanje naj se ohladi pod nadzorom na varnem mestu.
   • Poskrbite, da orodje za pritrjevanje nikoli ni usmerjeno proti vam ali drugim.
   • Obrnite se na servis Hilti .
 5. Opravite servis orodja.

Kartuša se ne sproži, če temperatura orodja za pritrjevanje presega delovno temperaturo

Poskrbite, da orodje za pritrjevanje nikoli ni usmerjeno proti vam ali drugim.
 1. Pritisnite orodje za pritrjevanje za vsaj 10 sekund ob material in znova sprožite orodje za pritrjevanje.
 2. Če se kartuša še vedno ne sproži, počakajte 10 sekund in orodje za pritrjevanje odstranite z delovne površine.
 3. Povlecite trak s kartušami nemudoma iz orodja za pritrjevanje.
  • Če traku s kartušami ni mogoče odstraniti:
   • Orodje za pritrjevanje naj se ohladi pod nadzorom na varnem mestu.
   • Obrnite se na servis Hilti .
 4. Opravite servis orodja.
 5. Kartušo varno shranite.
 6. Neuporabljene kartuše odstranite.
  • Upoštevajte lokalne predpise za odstranjevanje.
 7. Pustite, da se orodje za pritrjevanje ohladi, in nadaljujte z delom z novim trakom s kartušami.

Kartuša se ne vžge, če je orodje za pritrjevanje na obratovalni temperaturi

 1. Takoj prenehajte z delom.
 2. Izpraznite orodje za pritrjevanje (odstranite kartuše in pritrdilne elemente) in ga demontirajte.
 3. Preverite, ali ste izbrali pravilno kombinacijo vodila žičnikov, bata, pritrdilnih elementov in kartuše.
 4. Preverite obrabo odbojnika, bata in vodil žičnikov ter komponente po potrebi zamenjajte.
 5. Očistite in namažite orodje za pritrjevanje z oljem.
  • Če z zgoraj navedenimi ukrepi težave ne odpravite, orodja za pritrjevanje ne smete več uporabljati.
  • Orodje za pritrjevanje naj pregledajo in po potrebi popravijo na servisu Hilti .
  Zaradi načina delovanja orodja se med redno uporabo umažejo in obrabijo deli, ki so pomembni za delovanje orodja.
  Redno izvedite servis orodja. Če orodje za pritrjevanje uporabljate intenzivno, dnevno preverite bat in odbojnik, najkasneje pa po 2500 do 3000 pritrditvah. Interval ustreza rednemu čistilnemu ciklu orodja za pritrjevanje. Vzdrževalni in čistilni cikli so izdelani na osnovi tipične uporabe orodja.
  Števec kaže število opravljenih pritrjevanj po zadnji ponastavitvi prikaza čiščenja. Ena črtica predstavlja 500 pritrjevanj.
  Po 30000 pritrjevanj izvedite vzdrževanje pri servisni službi Hilti .

Nega in vzdrževanje

Vzdrževanje orodja za pritrjevanje

Za čiščenje uporabite izključno priložen pribor za čiščenje Hilti ali enakovreden material. Za čiščenje ne uporabljajte pršilnikov, stisnjenega zraka, visokotlačnih čistilnikov, topil ali vode.
PREVIDNO
Nevarnost poškodbe na orodju za pritrjevanje! Tujki se lahko v orodju za pritrjevanje zataknjeno in pri sprožitvi poškodujejo orodje za pritrjevanje.
 • Preprečite vstop tujkov v notranjost orodja za pritrjevanje.
 • Zunanjost orodja za pritrjevanje redno čistite z rahlo vlažno krpo za čiščenje.

Vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarne snovi Umazanija v orodjih DX vsebuje snovi, ki lahko škodujejo vašemu zdravju.
 • Med čiščenjem ne vdihavajte prahu ali umazanije.
 • Pazite, da prah in umazanija ne prideta v stik s hrano.
 • Po čiščenju orodja za pritrjevanje si umijte roke.
 • Orodje za pritrjevanje očistite in uporabite razpršilo Hilti , kot je navedeno v navodilih za uporabo. Tako boste preprečili motnje v delovanju orodja.
 1. Redno preverjajte, ali so zunanji deli orodja za pritrjevanje poškodovani.
 2. Redno preverjajte, ali elementi za upravljanje brezhibno delujejo.
 3. Orodje za pritrjevanje uporabljajte samo s primernimi kartušami in priporočeno nastavitvijo energije.
  • Napačne kartuše ali previsoka nastavitev energije lahko povzročijo predčasno odpoved orodja za pritrjevanje.

Servisiranje orodja

Opravite servis orodja, če pride do naslednje situacije:
 1. Pride do nihanj energije (prepoznate po neenakomerni globini nameščanja pritrdilnega elementa).
 2. Pride do napačnega vžiga kartuše (kartuša se ne vžge).
 3. Udobje pri uporabi se občutno zmanjša.
  • Potrebna pritisna sila se občutno poveča.
  • Upor sprožila se poveča.
  • „Nastavitveni obroč za energijo pritrjevanja“ se le s težavo prestavi.
  • Trak s kartušami je težko odstraniti.
 4. Števec pritrjevanj prikazuje, da je potrebno servisiranje orodja.

Demontaža orodja za pritrjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nenamerne sprožitve! Napolnjeno orodje za pritrjevanje se lahko kadarkoli zažene. Nenamerno sproženo orodje lahko poškoduje vas ali druge.
 • Ko prekinete delo z orodjem za pritrjevanje, orodje za pritrjevanje vedno izpraznite (odstranite kartuše in pritrdilne elemente).
 • Pred vzdrževanjem, čiščenjem in opremljanjem orodja se prepričajte, da v orodju za pritrjevanje ni kartuš in pritrdilnih elementov.
Image alternative
 1. Pritisnite in držite tipko za sprostitev na vodilu za žičnike.
 2. Odvijte vodilo za žičnike do prislona v levo.
 3. Izvlecite vodilo za žičnike skupaj z batom.
 4. Izvlecite bat iz vodila za žičnike.
 5. Ločite odbojnik, tako da zasukate vodilo za žičnike.
 6. Pritisnite in držite tipko za sprostitev „Nastavitveni obroč za energijo pritrjevanja“.
 7. Obrnite „Nastavitveni obroč za energijo pritrjevanja“ v levo do položaja za demontažo.
 8. Izvlecite povratni vod bata za odpadni plin iz ohišja.

Preverjanje bata in odbojnika

Image alternative
OPOZORILO
Nevarnost poškodb! Če so odbojnik, bat ali stojni nastavek v okvari, obstaja povečano tveganje nepravilnega delovanja.
 • Preverite obrabo odbojnika in bata in ju v primeru poškodb zamenjajte.
 • Ne izvajajte nobenih sprememb na batih.
 • Bata v okvari ne poskušajte sami popraviti, npr. z brušenjem konice.
 1. Bat je treba zamenjati v naslednjih primerih:
  • Bat je zlomljen.
  • Bat je močno obrabljen (npr. odstopanje krožne izbokline na konici bata za več kot 90°)
  • Batni obročki so počeni ali jih ni.
  • Bat je skrivljen (preverite, tako da ga zakotalite po ravni površini).
 2. Odbojnik je treba zamenjati v naslednjih primerih:
  • Kovinski obroček odbojnika je zlomljen ali se snema.
  • Odbojnik se ne drži več vodila za žičnike.
  • Pod kovinskim obročkom je guma na neki točki močno odrgnjena.

Čiščenje in mazanje orodja za pritrjevanje z oljem

Uporabljajte izključno razpršilo Hilti . Uporaba drugih maziv lahko povzroči motnje delovanja ali pa poškoduje orodje za pritrjevanje.
Image alternative
 1. Izpraznite orodje za pritrjevanje (odstranite kartuše in pritrdilne elemente) in ga demontirajte.
 2. Očistite batne obročke s priloženo ravno krtačo, da se bodo lahko prosto premikali.
 3. Očistite zaporo vodila za žičnike z ravno krtačo.
 4. Naoljite zaporo vodila za žičnike in obrišite zaporo narahlo s krpo.
 5. Očistite povratni vod bata za odpadni plin znotraj s priloženo veliko okroglo krtačo.
 6. Naoljite zaporo povratnega voda bata za odpadni plin znotraj.
 7. Očistite zadnji del povratnega voda bata za odpadni plin in zatiče z ravno krtačo.
 8. Naoljite zatiče in jih nato narahlo obrišite s krpo.
 9. Očistite konični ležaj kartuše s priloženo konično krtačo.
 10. Očistite jašek kartuše s priloženim pehalom.

Končno preverjanje orodja za pritrjevanje

 1. Po končani negi in vzdrževanju preverite, ali so vse zaščitne naprave nameščene in brezhibno delujejo.
 2. Ponastavite prikaz čiščenja.

Težave z orodjem za pritrjevanje

Image alternative Preden začnete z odpravljanjem motenj, se prepričajte, da v orodju za pritrjevanje ni nobenih kartuš. Če kartuš ne morete odstraniti, se obrnite na servisno službo Hilti .
V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Image alternative
Bat se je zataknil v podlago
Element je prekratek.
 • Uporabite daljši element.
Element brez rondele
 • Pri pritrjevanju na les uporabite element z rondelo.
Preveč energije za pritrjevanje.
 • Zmanjšajte energijo pritrjevanja na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
Potrebna je večja pritisna sila
Pri zgorevanju so nastali ostanki.
 • Opravite servis orodja.
 • Očistite ležaj kartuše.
 • Vstavite nov trak s kartušami.
Upor ob sprožitvi se poveča
Pri zgorevanju so nastali ostanki.
 • Obrnite se na servis Hilti .
„Nastavitveni obroč za energijo pritrjevanja“ se le s težavo prestavi.
Pri zgorevanju so nastali ostanki.
 • Opravite servis orodja.
 • Očistite ležaj kartuše.
 • Vstavite nov trak s kartušami.
Image alternative
Element ni dovolj globoko zabit
Okvara bata na orodju z vlagalnikom (bat pri sprožitvi ni v izhodiščnem položaju)
Energija pritrjevanja je prenizka
 • Povečajte energijo pritrjevanja na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
 • Uporabite posebej močno kartušo.
Zatikanje bata zaradi previsoke energije pritrjevanja.
 • Zmanjšajte energijo pritrjevanja na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
Image alternative
Bat se zatika v povratnem vodu bata za odpadne pline
Bat je poškodovan.
 • Zamenjajte bat.
Prihaja do drgnjenja odbojnika v notranjosti povratnega voda bata za odpadni plin.
 • Preverite bat in odbojnik in ju po potrebi zamenjajte.
 • Če težave ne morete odpraviti, poiščite pomoč pri servisni službi Hilti .
Pri zgorevanju so nastali ostanki.
 • Opravite servis orodja.
 • Očistite ležaj kartuše.
 • Vstavite nov trak s kartušami.
Image alternative
Povratni vod bata za odpadni plin se je zataknil. Orodje za pritrjevanje se ne razmakne.
Pri zgorevanju so nastali ostanki.
 • Opravite servis orodja.
 • Očistite ležaj kartuše.
 • Vstavite nov trak s kartušami.
Zataknitev zaradi umazanije ali betonskih odkruškov.
 • Če napaka ne izgine, se obrnite na servis Hilti .
Image alternative
Pritrjevanje v prazno: Orodje za pritrjevanje se je sprožilo, vendar se ni pritrdil noben element
Okvara bata na orodju z vlagalnikom (bat pri sprožitvi ni v izhodiščnem položaju)
Zatikanje bata zaradi previsoke energije pritrjevanja.
 • Zmanjšajte energijo pritrjevanja na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
Image alternative
Orodje za pritrjevanje se ne sproži
Orodje za pritrjevanje niste popolnoma pritisnili.
 • Orodje za pritrjevanje povsem pritisnite.
Vlagalnik ni napolnjen.
 • Napolnite vlagalnik.
V vlagalniku so ostanki plastike.
 • Odprite vlagalnik, odstranite trak z žičniki in ostanke plastike.
Okvara bata na orodju z vlagalnikom (bat pri sprožitvi ni v izhodiščnem položaju)
Žičnik ni pravilno vložen v vlagalnik.
 • Na novo napolnite orodje za pritrjevanje.
Vodilo za žičnike ni pravilno nameščeno.
Zatikanje bata zaradi previsoke energije pritrjevanja.
 • Zmanjšajte energijo pritrjevanja na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
Image alternative
Bat se zatika v vodilu za žičnike
Bat in / ali odbojnik je poškodovan.
 • Odvijte vlagalnik, preverite bat in odbojnik ju po potrebi zamenjajte.
V vlagalniku so ostanki plastike.
 • Odprite vlagalnik, odstranite trak z žičniki in ostanke plastike.
Preveč energije za pritrjevanje
 • Zmanjšajte energijo za pritrjevanje na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
Bat se je zaradi pritrjevanja brez pritrdilnega elementa upognil
 • Izogibajte se pritrjevanju v prazno.
 • Preverite, ali je bat raven in ga po potrebi zamenjajte.
Image alternative
Vodilo za žičnike vlagalnika se zatika
Vlagalnik je poškodovan.
 • Zamenjajte vlagalnik.

Težave s pritrdilnimi elementi

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Image alternative
Različne globine pritrjevanja
Okvara bata
 • Odstranite trak s kartušami in izvedite servis orodja.
 • Preverite bat in odbojnik in ju po potrebi zamenjajte.
Orodje za pritrjevanje je preveč umazano.
 • Očistite orodje za pritrjevanje.
 • Orodje za pritrjevanje naj po potrebi preverijo na servisu Hilti .
Zatikanje bata zaradi previsoke energije pritrjevanja.
 • Zmanjšajte energijo pritrjevanja na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
Image alternative
Element se zvija
Trda podlaga (jeklo, beton).
 • Povečajte energijo pritrjevanja na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
 • Uporabite krajši žičnik.
 • Uporabite žičnik za zahtevnejšo uporabo.
 • Pri betonu: Uporabite DX-Kwik (predhodno vrtanje) → glejte 'Priročnik za tehniko pritrjevanja'.
Trdi in/ali večji dodatki v betonu.
 • Uporabite DX-Kwik (predhodno vrtanje).
Armaturno železo tik pod betonsko površino.
 • Izvedite pritrditev na drugem mestu.
Image alternative
Element ni poravnano pribit
Napačen element.
 • Uskladite dolžino pritrdilnega elementa glede na debelino sestavnega dela.
Napačna nastavitev energije.
 • Spremenite nastavitev energije na orodju za pritrjevanje.
Trdi in/ali večji dodatki v betonu.
 • Uporabite DX-Kwik (predhodno vrtanje).
Armaturno železo tik pod betonsko površino.
 • Izvedite pritrditev na drugem mestu.
Trda podlaga (jeklo, beton).
 • Povečajte energijo pritrjevanja na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
 • Uporabite krajši žičnik.
 • Uporabite žičnik za zahtevnejšo uporabo.
 • Pri betonu: Uporabite DX-Kwik (predhodno vrtanje) → glejte 'Priročnik za tehniko pritrjevanja'.
Image alternative
Odstopanje betona
Trdi in/ali večji dodatki v betonu.
 • Uporabite DX-Kwik (predhodno vrtanje).
Image alternative
Glava elementa je poškodovana
Preveč energije za pritrjevanje.
 • Zmanjšajte energijo pritrjevanja na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
V uporabi je napačen bat.
 • Poskrbite za pravilno kombinacijo bat/pritrdilni element.
Bat je poškodovan.
 • Zamenjajte bat.
Image alternative
Žičnik ne prodre dovolj globoko v podlago
Energija pritrjevanja je prenizka
 • Povečajte energijo pritrjevanja na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
 • Uporabite posebej močno kartušo.
Prekoračitev področja uporabe (zelo trda podlaga).
 • Uporabite žičnik za zahtevnejšo uporabo.
Neustrezen sistem.
 • Uporabite močnejši sistem, kot je npr. DX 76 (PTR).
Image alternative
Element ni dovolj dobro pritrjen v podlago
Tanjša jeklena podlaga (4-5 mm)
 • Uporabite drugo nastavitev energije.
 • Uporabite žičnik za tanjšo jekleno podlago.
Image alternative
Zlom elementa
(prelom)
Energija pritrjevanja je prenizka
 • Povečajte energijo pritrjevanja na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
 • Uporabite posebej močno kartušo.
Prekoračitev področja uporabe (zelo trda podlaga).
 • Uporabite močnejši sistem, kot so npr. DX 76 (PTR) s pripadajočimi ustreznimi pritrdilnimi elementi.
Image alternative
Zlom elementa
(s preoblikovanjem)
Energija pritrjevanja je prenizka
 • Povečajte energijo pritrjevanja na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
 • Uporabite posebej močno kartušo.
Prekoračitev področja uporabe (zelo trda podlaga).
 • Uporabite močnejši sistem, kot so npr. DX 76 (PTR) s pripadajočimi ustreznimi pritrdilnimi elementi.
Preveč energije za pritrjevanje.
 • Zmanjšajte energijo pritrjevanja na „Nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja“.
Image alternative
Glava žičnika naluknja pritrjeni material
Preveč energije za pritrjevanje
 • Zmanjšajte energijo pritrjevanja na nastavitvenem obroču za energijo pritrjevanja.
 • Uporabite šibkejšo kartušo (titanovo siva).

Težave s kartušami

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Image alternative
Trak s kartušami se ne pomika
Trak s kartušami je poškodovan.
 • Zamenjajte trak s kartušami.
Orodje za pritrjevanje je preveč umazano.
 • Očistite orodje za pritrjevanje.
 • Orodje za pritrjevanje naj po potrebi preverijo na servisu Hilti .
Orodje za pritrjevanje je poškodovano.
 • Obrnite se na servis Hilti .
Uporabljate napačen trak s kartušami
 • Uporabite samo trak s kartušami, ki je predviden za orodje za pritrjevanje.
Image alternative
Trak s kartušami se s težavo odstrani.
Orodje za pritrjevanje je pregreto.
 • Pustite orodje za pritrjevanje pod stalnim nadzorom, dokler se ne ohladi.
 • Nato previdno odstranite trak s kartušami iz orodja za pritrjevanje.
Pri zgorevanju so nastali ostanki.
 • Opravite servis orodja.
 • Očistite ležaj kartuše.
 • Vstavite nov trak s kartušami.
Image alternative
Kartuša ne vžge
Slaba kartuša.
 • Trak s kartušami premaknite za eno kartušo naprej.
Orodje za pritrjevanje je umazano.
 • Opravite servis orodja.
Image alternative
Trak s kartušami se topi
Pri pritrjevanju orodje za pritrjevanje predolgo pritiskate.
 • Odstranite trak s kartušami in ga zamenjajte z novim.
 • Orodje za pritrjevanje pred sprožitvijo pritiskajte krajši čas.
Previsoka frekvenca pritrjevanja (orodje za pritrjevanje je prevroče).
 • Takoj prenehajte z delom.
 • Odstranite trak s kartušami in pustite, da se orodje za pritrjevanje ohladi.
 • Ne prekoračite priporočene največje frekvence pritrjevanja (glejte poglavje Tehnični podatki).
Image alternative
Kartuša je izpadla iz traku s kartušami
Previsoka frekvenca pritrjevanja (orodje za pritrjevanje je prevroče).
 • Takoj prenehajte z delom.
 • Odstranite trak s kartušami in pustite, da se orodje za pritrjevanje ohladi.
 • Ne prekoračite priporočene največje frekvence pritrjevanja (glejte poglavje Tehnični podatki).

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Certifikat C.I.P.

Za države članice C.I.P. zunaj pravnega prostora EU in EFTA velja: Orodje Hilti DX 6 je tipsko odobreno in sistemsko preizkušeno. Orodje je zato opremljeno z znakom odobritve PTB, ki je kvadratne oblike in ima vneseno številko odobritve S 1035. Hilti na ta način zagotavlja skladnost z odobreno konstrukcijo.

Dodatne informacije

China RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za tržišče Kitajska.
Tajvan RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za tržišče Tajvan.
Rusija RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Image alternative
Ta preglednica velja za tržišče Rusija.