Jezik

SJD 6-A22

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so vezani na izdelek

Simboli na izdelku

Na izdelku so lahko uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Število gibov v praznem teku
Image alternative Enosmerni tok
Image alternative Izdelek podpira brezžični prenos podatkov, ki je združljiv z napravami iOS in Android.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje mora biti dodatno poučeno o nevarnostih, ki se lahko pojavijo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Pri komunikaciji z našim zastopstvom ali servisom o vašem izdelku vedno navedite te podatke.
  Informacije o izdelku
  vbodna žaga
  SJD 6-A22
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Električni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali stikom s premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
 • Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upoštevajte varnostna navodila za električna orodja, tudi, če ste po večkratni uporabi nanje že dobro navajeni. Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja in pribor. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in njihove površine morajo biti suhi, čisti ter brez olja in maščobe. Če so ročaji in njihove površine spolzki, z orodjem ni mogoče varno rokovati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdržati pod nadzorom.
Uporaba akumulatorskega orodja in ravnanje z njim
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Za pogon električnih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije. Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline.
 • Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorskih baterij. Poškodovane in spremenjene akumulatorske baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
 • Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam. Ogenj in temperature nad 130 °C (265 °F) lahko povzročijo eksplozije.
 • Upoštevajte vsa navodila v zvezi s polnjenjem in akumulatorske baterije ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite pri temperaturi, ki je višja ali nižja od temperature, ki jo predpisujejo navodila. Napačno polnjenje ali polnjenje pri temperaturi, višji ali nižji od dovoljene, lahko uniči akumulatorsko baterijo in poveča nevarnost požara.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba orodja.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij nikoli ne popravljajte. Vsa vzdrževalna dela naj opravlja samo proizvajalec ali pooblaščen serviser.

Varnostni predpisi za žage, ki se premikajo sem in tja.

 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika delovnega orodja s skritimi električnimi vodi, električno orodje držite samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Nastavek pritrdite s sponami ali na kateri koli drug način na stabilno podlago. Če držite obdelovanec samo z roko ali proti svojemu telesu, lahko ostane labilen, kar lahko vodi do izgube nadzora.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Orodje uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Stroja nikoli na noben način ne spreminjajte.
 • Ročaja morata biti suha in čista.
 • Med uporabo orodja nosite ustrezna zaščitna očala, zaščito za sluh in zaščitne rokavice.
 • Pri menjavi nastavka uporabite zaščitne rokavice. Če se dotaknete nastavkov, se lahko urežete in opečete.
 • Uporabljajte zaščito za oči. Drobci, ki odletavajo, lahko poškodujejo telo in oči.
 • Ne usmerjajte pogleda neposredno v osvetlitev (LED-diode) in ne svetite drugim osebam v obraz. Sicer obstaja nevarnost zaslepitve.
 • Pred začetkom dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Pri delu z orodjem uporabljajte le industrijske sesalnike z uradno potrjenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom.
 • Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta in po potrebi nosite masko za zaščito dihal, ki je namenjena za zaščito pred določenim prahom. Stik s prahom ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzročita alergične reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancerogen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z materialom, ki vsebuje azbest, smejo delajo le strokovnjaki.
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko tresljaji povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah in zapestjih.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na orodju lahko povzročijo električni udar, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Obdelovanec pritrdite. Obdelovanec, ki je pritrjen z vpenjalno napravo ali primežem, je pritrjen varneje, kot če bi ga držali z roko.
Posebni varnostni predpisi za vbodne žage
 • Med žaganjem vedno vodite izdelek stran od telesa.
 • Rok nikoli ne postavljajte pred ali na žagin list.
 • Nikoli ne žagajte neznanih površin: na začrtani poti žaganja ne sme biti ovir – tako zgoraj kot spodaj.
 • Med žaganjem ne segajte z roko pod obdelovanca.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Akumulatorsko baterijo odložite na vidno in negorljivo mesto na zadostni razdalji stran od gorljivih materialov. Počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi. Če je akumulatorska baterija po eni uri še vedno prevroča, da bi jo prijeli, potem je v okvari. Obrnite se na servis Hilti .

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Gumb blokade vrtenja
 2. Stikalo za vklop in izklop
 3. Ročaj
 4. Kolesce za nastavitev števila gibov
 5. Indikator napolnjenosti akumulatorske baterije
 6. Gumb za sprostitev akumulatorske baterije
 7. Akumulatorska baterija
 8. Prezračevalne reže
 9. Adapter za odsesavanje
 10. Kavelj
 11. Osnovna plošča
 12. Skaliranje za nastavitev kota rezanja
 13. Ročica za nastavitev nihajnega giba
 14. Žagin list
 15. Zaščita pred dotikom
 16. Pokrov
 17. Vpenjalna glava
 18. LED-dioda
 19. Ročica za deblokiranje žaginega lista
 20. Zaščita pred odlomom
 21. Oskrba z elektriko za prašni modul SJD DRS-6A (pribor)

Namenska uporaba

Opisani izdelek je ročno vodena akumulatorska vbodna žaga. Namenjena je žaganju umetnih materialov, lesa in kovin, kakor tudi plošč iz gipsa in vlaken.

Izdelek je opremljen s snemljivim priključnim nastavkom za običajne cevi sesalcev za prah, ki so na voljo kot dodatna oprema. Za priklop sesalne cevi sesalnika za prah na izdelek boste morda potrebovali ustrezen adapter.
 • Za ta izdelek uporabljajte zgolj litij-ionske akumulatorske baterije Hilti iz vrste modelov B 22.

 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike serije C4/36 podjetja Hilti .

 • Za ta izdelek uporabljajte samo žagine liste s steblom v obliki črke T (steblo z enim odmikačem).

Možne napačne uporabe

 • Izdelka ne uporabljajte za žaganje vej in debel.
 • Ta izdelek ni primeren za obdelavo zdravju škodljivih snovi.
 • Ta izdelek ni primeren za delo v vlažnem okolju.
 • Sistem za električno napajanje modula za prah ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti lahko povzroči opekline ali požar.

Indikator napolnjenosti

Napolnjenost litij-ionskih akumulatorskih baterij se prikaže po rahlem pritisku gumba za sprostitev (največ do občutnega upora).
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
Svetijo 3 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
Svetita 2 LED-diodi.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
Sveti 1 LED-dioda.
Stanje napolnjenosti: 10 % do 25 %
1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Med uporabo krmilnega stikala in do 5 sekund po tem, ko ga izpustite, stanja napolnjenosti ni mogoče odčitavati. Pri utripajočih LED-diodah indikatorja napolnjenosti akumulatorskih baterij, prosimo, upoštevajte navodila v poglavju Iskanje napak.

Naprava za odpihovanje odrezkov

Naprava za odpihovanje odrezkov dovaja na žagin list zračni tok, ki odstranjuje odrezke s črte reza.

Število gibov

Število gibov lahko nastavite na kolescu za nastavitev. Položaj 1 ustreza 800 gibom na minuto, položaj 6 pa 3000 gibom na minuto.
Glede na to, kako močno pritisnete stikalo za vklop in izklop, bo začetna hitrost 75 gibov na minuto in se bo povečala vse do števila gibov, ki je določeno na kolescu za nastavitev.

4-stopenjsko nihanje

S štiristopenjskim nihanjem lahko prilagodimo zmogljivost reza in prerez obdelovanemu materialu. Z ročico za nastavitev nihajnega giba lahko preklapljamo med štirimi stopnjami.
Manjša kot je stopnja nihanja, bolj čist in fin bo rob reza. Optimalno nastavitev lahko ugotovimo s praktičnim preizkusom.
Stanje
Pomen
0. stopnja
Brez nihanja
1. stopnja
Majhno nihanje
2. stopnja
Srednje nihanje
3. stopnja
Veliko nihanje

Gumb blokade vrtenja

Image alternative
Gumb blokade vrtenja lahko postavite v tri različne položaje.
 • Srednja nastavitev je normalna nastavitev: Gumb blokade vrtenja je viden levo in desno. Lahko npr. nastavite število gibov.
  Stikalo za vklop/izklop lahko pritisnete in izpustite.
 • Gumb blokade vrtenja je viden samo levo: Transportni položaj (Orodje se ne zažene.)
  Stikalo za vklop/izklop je blokirano, ne morete ga pritisniti.
 • Gumb blokade vrtenja je viden samo desno: Potem, ko ste orodje vklopili (stikalo za vklop in izklop je popolnoma pritisnjeno), lahko gumb blokade vrtenja pritisnete v desno, da ga blokirate v položaju „vklop“. Za sprostitev blokade ponovno pritisnite stikalo za vklop in izklop.

Zaščita pred odlomom

Izdelek je možno dodatno opremiti z zaščito pred odlomom.
Z zaščito pred odlomom se prepreči odlom površine med žaganjem lesa.

Samodejen izklop orodja

Če je stikalo za vklop/izklop neprekinjeno pritisnjeno več kot 15 minut (npr. med transportom ali pri skladiščenju), se orodje samodejno izklopi. Tako se prepreči izpraznjenje akumulatorske baterije.

SJD DRS-6A Modul za prah (pribor)

Modul za prah SJD DRS‑6A se uporablja kot pribor za vbodno žago Hilti SJD 6-A22.
Zbira precejšen del prahu, ki nastaja pri delu, na vbodno žago pa ga pritrdite hitro in preprosto. V modulu za prah je vgrajen sesalni ventilator. Poganja ga lasten motorček. Ob vklopu vbodne žage modul polni akumulatorska baterija. Uporaba modula za prah ni dovoljena za materiale, ki vsebujejo azbest, kovinski prah, steklena ali ogljikova vlakna. Uporaba modela za prah za vlažen ali eksploziven prah in odrezke ni dovoljena.

Obseg dobave

Vbodna žaga z žaginim listom, pokrovom, adapterjem za odsesavanje, zaščito pred odlomom, navodilom za uporabo, šestrobim ključem.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti ali na spletu: www.hilti.com

Tehnični podatki

vbodna žaga


SJD 6-A22
Nazivna napetost
21,6 V
Teža v skladu z EPTA Procedure 01 vključno z akumulatorsko baterijo B22⁄8.0
3,2 kg
Višina giba
28 mm
Število gibov v praznem teku (n0)
75 vrt/min … 3.000 vrt/min
Maksimalna zmogljivost rezanja lesa
150 mm
Maksimalna zmogljivost rezanja aluminija
25 mm
Maksimalna zmogljivost rezanja nelegiranega jekla
10 mm
Kot rezanja (levo/desno)
0° … 45°
Zunanji premer adapterja za odsesavanje
27,5 mm
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 70 ℃
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ … 45 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 62841

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju.
Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa

SJD 6-A22
Raven zvočne moči (LWA)
98 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
5 dB(A)
Raven zvočnega tlaka (LpA)
87 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
5 dB(A)
Skupna vrednost tresljajev

SJD 6-A22
Emisijska vrednost tresljajev pri žaganju lesenih plošč (ah,B)
5,8 m/s²
Negotovost pri žaganju ivernih plošč (K)
1,5 m/s²
Emisijska vrednost tresljajev pri žaganju kovinskih plošč (ah,M)
5,6 m/s²
Negotovost pri žaganju kovinskih pločevin (K)
1,5 m/s²

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
21,6 V
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Priprava dela

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nenamernega vklopa!
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je pripadajoči izdelek izklopljen.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora odstranite akumulatorsko baterijo.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Polnjenje akumulatorske baterije

 1. Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo polnilnika.
 2. Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
 3. Akumulatorsko baterijo polnite samo z odobrenim polnilnikom.

Vstavljanje akumulatorske baterije

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika ali izpadle akumulatorske baterije!
 • Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in orodja ni tujkov.
 • Vedno poskrbite, da se akumulatorska baterija pravilno zaskoči.
 1. Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
 2. Potisnite akumulatorsko baterijo v izdelek, da se slišno zaskoči.
 3. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite gumbe za sprostitev akumulatorske baterije.
 2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja.

Vstavljanje žaginega lista

Image alternative
 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 1. Porinite žagin list (z zobmi v smeri žaganja) v glavo za vpenjanje orodja da se zaskoči.
 2. Povlecite za žagin list in tako kontrolirajte, ali je trdno fiksiran.

Namestitev pokrova

 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
Image alternative
 1. Porinite pokrov s sprednje strani na izdelek, da se zaskoči.
  Pokrov lahko namestite samo, če je osnovna plošča v običajnem položaju (položaj nič stopinj).

Montaža adapterja za odsesavanje

Image alternative
 1. Potisnite adapter za odsesavanje z zadnje strani vodoravno v osnovno ploščo, tako da se bosta oba kavlja na straneh zaskočila.
 2. Priključite cev sesalnika za prah na adapter za odsesavanje.

Uporaba

Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Uporabljajte sistem za odsesavanje prahu

Odsesavanje prahu zmanjšuje obremenitev s prahom, zaradi boljše vidljivosti reza povečuje varnost pri delu in preprečuje večjo obremenitev delovnega mesta s prahom in odrezki.
 1. Namestite pokrov.
 2. Vedno uporabite sistem za odsesavanje prahu, kadar dlje časa obdelujete les ali material, pri katerem lahko pride do nastanka višje koncentracije prahu.

Vklop

Image alternative
 1. Vstavite akumulatorsko baterijo.
  Z varnostno funkcijo se prepreči zagon orodja, kadar orodje vklopite pred namestitvijo akumulatorske baterije v držalo orodja.
 2. Prepričajte se, da je aretirni gumb v sredinskem položaju.
 3. Pritisnite stikalo za vklop in izklop.
 4. Za blokiranje ročice v položaju "vklop" potisnite aretirni gumb v desno.
 5. Za sprostitev blokade ponovno pritisnite stikalo za vklop/izklop.
  • Aretirni gumb se ponovno premakne v sredinski položaj.

Potopno žaganje

 1. Prestavite ročico za nastavljanje nihajnega giba v položaj 0.
 2. Izdelek namestite tako, da sprednji rob osnovne plošče nalega na obdelovanec.
 3. Trdno primite izdelek in pritisnite stikalo za vklop/izklop.
 4. Pritisnite izdelek trdno v obdelovanec in potopite žagin list z zmanjševanjem vpadnega kota.
 5. Ko ste prebili obdelovanec, postavite izdelek v normalni delovni položaj.
  • Osnovna plošča v celoti nalega.
 6. Nadaljujte z žaganjem vzdolž črte reza.

Izklop

 • Spustite stikalo za vklop in izklop.
  Za blokiranje ročice v položaju "izklop" potisnite aretirni gumb v levo.

Demontaža

Demontaža adapterja za odsesavanje

Image alternative
 1. Oba kavlja potisnite navznoter.
 1. Povlecite adapter za odsesavanje z osnovne plošče v smeri proti zadnji strani.
 2. Povlecite cev sesalnika za prah z adapterja za odsesavanje.

Odstranjevanje pokrova

 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
Image alternative
 1. Pokrov rahlo nagnite in ga povlecite naprej.

Izmet žaginega lista

OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Nenadzorovan izmet žaginega lista lahko povzroči poškodbe.
 • Pri izmetu žaginega lista držite izdelek tako, da žagin list ne more poškodovati ljudi ali živali.
Image alternative
 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 1. Premaknite ročico za deblokiranje žaginega lista vstran do končne lege.
  • Žagin list se deblokira in izvrže.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega izdelka
 • Previdno odstranite sprijeto umazanijo.
 • Morebitne prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Za čiščenje kontaktov izdelka uporabite čisto in suho krpo.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Nikoli ne uporabite akumulatorske baterije z zamašenimi prezračevalnimi režami. Prezračevalne reže previdno očistite s suho in mehko ščetko.
 • Poskrbite, da akumulatorska baterija ne bo prekomerno izpostavljena prahu ali umazaniji. Akumulatorske baterije nikoli ne izpostavljajte visoki vlagi (npr. s potapljanjem v vodo ali puščanjem na dežju).
  Če je akumulatorska baterija premočena, ravnajte z njo kot s poškodovano akumulatorsko baterijo. Izolirajte jo v negorljivi posodi in se obrnite na servisno službo Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme priti v stik z oljem in maščobo iz drugih virov. Ne dovolite, da se na akumulatorski bateriji nabira prah ali umazanija. Akumulatorsko baterijo očistite s suho, mehko ščetko ali čisto, suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
  Ne dotikajte se kontaktov akumulatorske baterije in ne odstranjujte tovarniško nameščenega sloja maščobe s kontaktov.
 • Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj nemudoma popravijo pri servisni službi Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora  Hilti najdete v vašem centru  Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Čiščenje adapterja za odsesavanje

 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 2. Demontirajte adapter za odsesavanje.
 3. Očistite adapter za odsesavanje.
 4. Preverite, ali sta kavlja nepoškodovana.
 5. Montirajte adapter za odsesavanje.

Čiščenje žaginih listov

 1. Z uporabljenih žaginih listov je treba redno odstranjevati smolo.
 2. Žagine liste položite za 24 ur v petrolej ali drugo sredstvo za odstranjevanje smole.

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij in akumulatorskih baterij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorsko baterijo/akumulatorske baterije.
 • Akumulatorskih baterij nikoli ne prevažajte nezaščitenih med drugimi predmeti. Med transportom morajo biti akumulatorske baterije zaščitene pred udarci in vibracijami ter izolirane od kakršnih koli prevodnih materialov in drugih akumulatorskih baterij, tako da ne morejo priti v stik z drugimi poli baterij, kar lahko privede do kratkega stika. Upoštevajte nacionalne predpise za transport akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne smete pošiljati po pošti. Če želite pošiljati nepoškodovane akumulatorske baterije, se obrnite na dostavno podjetje.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.
Skladiščenje
  OPOZORILO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Izdelek in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte mejne vrednosti temperature, ki so navedene v tehničnih podatkih.
 • Akumulatorskih baterij ne shranjujte v polnilniku. Po polnjenju vedno odstranite akumulatorsko baterijo s polnilnika.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na toplotnih virih ali za steklom.
 • Izdelek in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred vsako uporabo ter pred in po daljšem transportu preglejte, ali sta izdelek in akumulatorska baterija poškodovana.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Žagin list izpada.
Žagin list ni pravilno fiksiran.
 • Ponovite postopek fiksiranja.
 • Ponovite postopek vpenjanja, pazite na to, da bo glava za vpenjanje orodja popolnoma odprta in da je žagin list pritisnjen proti sili upora.
Umazan vpenjalni sistem.
 • Očistite glavo za vpenjanje orodja.
Žaginega lista ni mogoče vstaviti.
Umazan vpenjalni sistem.
 • Očistite glavo za vpenjanje orodja.
Ni mogoče nastaviti nihajnega giba.
Utor nihajne vilice je umazan.
 • Očistite umazanijo z matice nihajne ročice.
Nihajni gib ne deluje.
Nihajni mehanizem je umazan.
 • Preglejte okolico nihajne vilice in odstranite umazanijo.
Ročica za nastavljanje nihajnega giba v položaju "0".
 • Nastavite želeno vrednost.
Akumulatorska baterija se prazni hitreje kot običajno.
Zelo nizka temperatura okolice.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje na sobno temperaturo.
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči slišno.
Zaskočni mehanizem na akumulatorski bateriji je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in ponovno vstavite akumulatorsko baterijo.
1 LED-dioda utripa.
Naprava ne deluje.
Akumulatorska baterija je izpraznjena.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Akumulatorska baterija je prehladna ali prevroča.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje ali ohladi na sobno temperaturo.
Vse 4 LED-diode utripajo.
Naprava ne deluje.
Orodje je preobremenjeno.
 • Izpustite stikalo za vklop/izklop in ga ponovno aktivirajte. Nato pustite orodje pribl. 30 sekund delovati v prostem teku.
Močno segrevanje izdelka ali akumulatorske baterije.
Električna napaka
 • Orodje takoj izključite, odstranite akumulatorsko baterijo in jo opazujte, počakajte, da se ohladi ter se obrnite na servis Hilti .

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave  Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi  Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Image alternative
Na naslednjih povezavah boste našli preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r5212958
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .