Jezik

PR 3-HVSG A12

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Izdelek podpira brezžični prenos podatkov, ki je združljiv z napravami iOS in Android.
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Rotacijski laser
  PR 3-HVSG A12
  Generacija
  02
  Serijska št.

Varnost

Varnostna opozorila

Osnovne varnostne zahteve

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vse varnostne predpise in navodila shranite za v prihodnje. Pojem „električno orodje“, ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) in na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).

Splošni varnostni ukrepi

 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Prepovedano je onesposobljenje varnostnih elementov in odstranjevanje ploščic z navodili in opozorili.
 • Otrokom ne dovolite v bližino laserskih naprav.
 • Pri nestrokovnem odpiranju naprave lahko nastane lasersko sevanje, ki presega 2. razred. Napravo sme popravljati samo Hiltijev servis.
 • Laserski žarki morajo potekati visoko nad ali nizko pod višino oči.
 • Upoštevajte vplive okolice. Naprave ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.
 • Izjava v skladu s FCC §15.21: S spremembami ali modifikacijami, ki niso izrecno dovoljene s strani Hiltija, uporabniku zapade pravica do uporabe naprave.
 • Če naprava pade, ali pa je bila podvržena drugim mehanskim vplivom, preverite njeno natančnost.
 • Če napravo prenesete iz hladnega v toplejši prostor ali obratno, se mora pred uporabo aklimatizirati.
 • Pri uporabi adapterjev in pribora se prepričajte, da je naprava varno pritrjena.
 • V izogib napačnim meritvam mora biti izstopno okence za laserski žarek vedno čisto.
 • Čeprav je naprava zasnovana za zahtevne pogoje uporabe na gradbišču, ravnajte z njo skrbno, tako kot z drugimi optičnimi in električnimi napravami (npr. z daljnogledom, očali ali fotoaparatom).
 • Čeprav je naprava zaščitena pred vdorom vlage, jo obrišite, preden jo pospravite v torbo.
 • Pred pomembnimi meritvami preglejte napravo.
 • Med uporabo večkrat preverite natančnost.
 • Poskrbite za dobro osvetlitev delovnega mesta.
 • Ne dotikajte se kontaktov.
 • Skrbno negujte napravo. Prepričajte se, da premikajoči se deli naprave delujejo brezhibno in se ne zatikajo oziroma da kakšen del naprave ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje naprave. Pred uporabo naprave morajo biti poškodovani deli popravljeni. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževane naprave.

Ustrezna ureditev delovnega mesta

 • Zavarujte območje merjenja. Poskrbite, da pri postavljanju naprave PR 3-HVSG A12 laserskega žarka ne usmerite proti drugim osebam ali proti sebi.
 • Pri delu na lestvi se izogibajte neobičajni telesni drži. Stojte na trdni podlagi in vedno ohranjajte ravnotežje.
 • Rezultati meritev v bližini predmetov oz. površin, ki odbijajo svetlobo, oz. skozi steklene šipe ali podobne materiale so lahko popačeni.
 • Pazite, da bo naprava postavljena na ravni in stabilni podlagi (brez tresljajev!).
 • Napravo uporabljajte samo znotraj določenih pogojev uporabe.
 • Napravo, pribor, nastavke in podobno uporabljajte v skladu s temi navodili in v skladu z navodili, ki veljajo za ta tip naprave. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Zaradi uporabe naprave v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.
 • Delo z merilnimi letvami v bližini visokonapetostnih vodov ni dovoljeno.
 • Prepričajte se, da v okolici ni v uporabi nobena druga naprava PR 3‑HVSG A12. IR‑upravljalnik lahko vpliva na vašo napravo. Občasno preverite napravo.

Elektromagnetna združljivost

Čeprav naprava izpolnjuje stroge zahteve veljavnih direktiv, Hilti ne more izključiti naslednjih možnosti:
 • Napravo lahko moti močno sevanje, ki lahko povzroči njeno nepravilno delovanje.
  V teh primerih in v primeru drugih negotovosti opravite kontrolne meritve.
 • Naprava lahko moti druge naprave (npr. navigacijsko opremo letal).
Samo za Južno Korejo:Ta naprava je primerna samo za elektromagnetne valove, ki se pojavljajo v bivalnih prostorih (razred B). V glavnem je predvidena za uporabo v bivalnih prostorih, lahko pa jo uporabljate tudi na drugih območjih.

Razvrstitev laserja za naprave 2. laserskega razreda

Naprava ustreza 2. laserskemu razredu po standardu IEC60825-1:2007/EN60825-1:2007. Te naprave je možno uporabljati brez dodatnih zaščitnih ukrepov.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Laserskega žarka ne usmerjajte v druge osebe.
 • Nikoli ne glejte neposredno v vir svetlobe laserja. V primeru neposrednega stika z očmi zaprite oči in glavo obrnite stran od sevanja.

Skrbna uporaba akumulatorskih naprav

 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju. Obstaja nevarnost eksplozije.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C (176°F) ali sežigati. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara, eksplozije in poškodb.
 • Akumulatorske baterije ne izpostavljajte močnim mehanskim udarcem, prav tako je ne mečite.
 • Akumulatorske baterije hranite izven dosega otrok.
 • Izogibajte se vdoru vlage. Vdor vlage lahko povzroči kratek stik, posledica pa so lahko opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku s tekočino. Če vseeno pride do stika, dotično mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline.
 • Uporabljajte izključno akumulatorske baterije, ki so odobrene za vašo napravo. Pri uporabi drugih akumulatorskih baterij oziroma pri uporabi baterij v druge namene obstaja nevarnost požara in eksplozije.
 • Akumulatorsko baterijo hranite na hladnem in suhem mestu. Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklom.
 • Polnilnik in akumulatorske baterije, ki niso v uporabi, ne smejo priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov na akumulatorski bateriji ali polnilniku. Kratki stiki med kontakti akumulatorskih baterij ali kontakti polnilnih adapterjev lahko povzročijo opekline ali požar.
 • Prepovedana sta polnjenje in uporaba poškodovanih akumulatorskih baterij (na primer počenih, polomljenih in zvitih akumulatorskih baterij z udarjenimi in/ali zvitimi kontakti).
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Pri pošiljanju naprave morate akumulatorske baterije izolirati ali pa jih odstraniti iz naprave. Če iz akumulatorskih baterij izteče tekočina, lahko pride do poškodb naprave.
 • Če je akumulatorska baterija občutno prevroča kljub temu, da ni v uporabi, je to lahko znak za okvaro sistema naprave in akumulatorske baterije. Odložite napravo na negorljivo mesto, ki je dovolj oddaljeno od gorljivih materialov, kjer jo lahko opazujete, in počakajte, da se ohladi.

Opis

Pregled izdelkov

Rotacijski laser PR 3-HVSG

Image alternative
 1. Laserski žarek (rotacijska ravnina)
 2. 90° referenčni žarek
 3. Ročaj
 4. Litij-ionska akumulatorska baterija
 5. Polje za upravljanje
 6. Osnovna plošča z navojem 5/8"

Polje za upravljanje PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. LED-dioda: Samodejno niveliranje
 2. Tipka: Deaktiviranje alarmnega opozorila
 3. LED-dioda: Deaktiviranje alarmnega opozorila
 4. LED-dioda: Naklonski kot
 5. Tipka: Naklonski kot
 6. Tipka: Hitrost vrtenja
 7. Tipka: Vklop/izklop
 8. Indikator stanja baterij

Daljinski upravljalnik PRA 2

Image alternative
 1. LED-dioda: Poslan ukaz
 2. Tipka: Hitrost vrtenja
 3. Tipka: Smer linije (levo/desno)
 4. Tipka: Funkcija linije
 5. Servotipke (+/-)

Namenska uporaba

Opisani izdelek je rotacijski laser z vrtečim se zelenim laserskim žarkom in referenčnim žarkom pod kotom 90°. Rotacijski laser je mogoče uporabljati v navpični in vodoravni legi ter za meritve nagibov. Naprava je namenjena za določanje, prenašanje in preverjanje vodoravnih ravnin, navpičnih in nagnjenih ravnin ter pravih kotov: napravo lahko na primer uporabite za prenašanje metrskih in višinskih oznak, določanje pravih kotov sten, navpično poravnavo referenčnih točk ali izdelovanje nagnjenih ravnin.

 • Ta izdelek uporabljajte samo z litij-ionsko akumulatorsko baterijo Hilti B 12/2.6 ali B 12‑30.
 • Za ta izdelek uporabljajte samo polnilnik Hilti C 4⁄12‑50.

Značilnosti

En sam uporabnik lahko z napravo hitro in z visoko natančnostjo znivelira vsako ravnino.
Obstajajo 4 različne hitrosti vrtenja (0, 90, 300, 600 vrt/min). Prednastavljena hitrost vrtenja je 300 vrt/min.
Naprava je opremljena z naslednjimi indikatorji stanja delovanja: LED-dioda samodejnega niveliranja, LED-dioda naklonskega kota in LED-dioda alarmnega opozorila
Servosistem pri samodejnem niveliranju v eni ali obeh smereh nadzira zagotavljanje specificirane točnosti. Naprava se samodejno izklopi , če ni doseženo niveliranje (naprava je zunaj območja niveliranja ali mehansko blokirana) ali če naprava ni več nivelirana (zaradi tresljajev, udarcev). Po izklopu se izključi rotacija in vse LED-diode začnejo utripati.
Vidnost laserskega žarka lahko prilagajate glede na delovno oddaljenost in svetlost okolice. S tarčo je mogoče izboljšati vidnost. Pri slabši vidnosti laserskega žarka, npr. zaradi sončne svetlobe, priporočamo uporabo laserskega sprejemnika (pribor).
NiveliranjePoravnava (±5°) na nivelirano ravnino se samodejno izvrši po vklopu naprave s pomočjo dveh vgrajenih servomotorjev. LED-diode kažejo trenutno delovno stanje. Napravo lahko postavite neposredno na tla, na stojalo ali z ustreznimi držali.
Niveliranje po navpičnici poteka samodejno. S tipkama +/- na daljinskem upravljalniku PRA 2 lahko ročno poravnate (zavrtite) navpično ravnino.
Nagib je možno nastaviti ročno v načinu merjenja nagiba z daljinskim upravljalnikom PRA 2 do ± 5°. Alternativno je možno z adapterjem za nagib v načinu merjenja nagiba nastaviti nagib do 60 %.
Če se med delovanjem napravi spremeni nivo (zaradi tresljajev, udarca), naprava z vgrajeno funkcijo alarmnega opozorila preklopi v način opozarjanja (aktivira se dve minuti zatem, ko je doseženo niveliranje). utripajo vse LED-diode, glava se ne vrti več in laser se izklopi.
Kombinacije z drugimi napravamiZ daljinskim upravljalnikom PRA 2 lahko rotacijski laser udobno upravljate v vidnem polju. Poleg tega lahko s funkcijo daljinskega upravljanja poravnavate laserski žarek.
Laserske sprejemnike Hilti lahko uporabljate za prikaz laserskega žarka na večjih razdaljah. Podrobnejše informacije najdete v navodilih za uporabo laserskega sprejemnika.

Prikazi LED-diod

Rotacijski laser je opremljen s prikazi LED-diod.
Stanje
Pomen
Vse LED-diode utripajo
Naprava je utrpela sunek, izgubila nivelacijo, ali pa je prisotna kakšna druga napaka.
LED-dioda samodejnega niveliranja utripa zeleno
Naprava je v fazi niveliranja.
LED-dioda samodejnega niveliranja neprekinjeno sveti zeleno
Naprava je nivelirana/deluje pravilno.
LED-dioda alarmnega opozorila neprekinjeno sveti oranžno
Alarmno opozarjanje je deaktivirano.
LED-dioda kota nagiba neprekinjeno sveti oranžno
Aktiviran je način merjenja nagiba.

Prikaz stanja napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije

Litij-ionske akumulatorske baterije imajo indikator napolnjenosti.
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
Svetijo 3 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
Svetita 2 LED-diodi.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
Sveti 1 LED-dioda.
Stanje napolnjenosti: 10 % do 25 %
1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Med delovanjem se napolnjenost prikazuje na polju za upravljanje na napravi.
Med mirovanjem se lahko stanje napolnjenosti prikaže s pritiskom gumba za sprostitev.
Med polnjenjem indikator na akumulatorski bateriji kaže stanje napolnjenosti (glejte navodila za uporabo polnilnika).

Obseg dobave

Rotacijski laser PR 3-HVSG A12, daljinski upravljalnik PRA 2, tarča PRA 54, 2 bateriji (AA-celice), 2 certifikata proizvajalca, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Pred uporabo

Pravilna uporaba laserja in akumulatorske baterije

  Image alternative
 • Slika 1: Delo v vodoravnem načinu.
 • Slika 2: V načinu nagiba je laser treba dvigniti na strani polja za upravljanje.
 • Slika 3: Skladiščenje ali transport v nagnjenem položaju.
 • Laser držite tako, da predal za baterije ali akumulatorska baterija NISTA obrnjena navzgor in da ne more vstopati vlaga.
 • Akumulatorska baterija tipa B12 nima razreda zaščite. Akumulatorsko baterijo zavarujte pred dežjem in vlago. V skladu z direktivami Hilti je akumulatorsko baterijo dovoljeno uporabljati le s pripadajočim izdelkom, pri čemer mora biti vstavljena v predal za baterije.

Vstavljanje akumulatorske baterije

Image alternative
PREVIDNO
Nevarnost poškodb Nenameren vklop izdelka.
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je izdelek izklopljen.
PREVIDNO
Nevarnost električnega udara. Zaradi umazanih kontaktov lahko pride do kratkega stika.
 • Preden akumulatorsko baterijo vstavite v polnilnik, se prepričajte, da na stikih akumulatorske baterije in naprave ni tujkov.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Če akumulatorska baterija ni vstavljena pravilno, lahko med delom pade iz naprave.
 • Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno vstavljena v napravo, tako da ne bo padla iz nje in s tem ogrožala drugih oseb v bližini.
 • Vstavite akumulatorsko baterijo in preverite, ali je ta pravilno in varno nameščena v napravi.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

Image alternative
 • Odstranite akumulatorsko baterijo.

Uporaba

Vklop naprave

 • Pritisnite tipko za "vklop/izklop".
  Po vklopu naprave se sproži samodejno niveliranje.
  Pred pomembnimi meritvami preverite natančnost naprave, še posebej če vam je padla na tla ali je bila izpostavljena neobičajnim mehanskim vplivom.

Delo na vodoravnih površinah

Image alternative
 1. Napravo namestite na držalo.
  Kot držalo lahko uporabite stenski nosilec ali stojalo. Kot nagiba naležne površine je lahko največ ± 5°.
 2. Pritisnite tipko za vklop/izklop. LED-dioda samodejnega niveliranja sveti zeleno.
  Ko je doseženo niveliranje, se laserski žarek vklopi in začne vrteti, LED-dioda za samodejno niveliranje pa sveti neprekinjeno.

Navpična dela

Image alternative
 1. Položite ali namestite napravo tako, da je polje za upravljanje obrnjeno navzgor.
  Zaradi ohranitve določene točnosti mora biti naprava postavljena na ravni površini oz. natančno montirana na stojalo ali drug pribor.
 2. Navpično os naprave s pomočjo zareze in jezička usmerite v želeno smer.
  Ko je doseženo niveliranje, se laserski žarek vklopi in začne vrteti, LED-dioda za samodejno niveliranje pa sveti neprekinjeno.
 3. Pritisnite tipko za "vklop/izklop". Po niveliranju se vklopi laserski način obratovanja z mirujočim rotacijskim žarkom, ki se projicira navpično navzdol. Ta projicirana točka je referenčna točka, ki je namenjena postavitvi naprave.
 4. Pritisnite tipko za hitrost vrtenja, če želite žarek videti na celotni rotacijski ravnini.
 5. S tipkama + in − na daljinskem upravljalniku lahko navpičen rotacijski žarek premikate levo in desno do 5°.

Nagib

Za optimalne rezultate priporočamo, da preverite naravnavo PR 3-HVSG A12. To naredite tako, da izberete 2 točki po 5 m (16ft) levo in desno od naprave, ki morata biti vzporedni z osjo naprave. Označite višino nivelirane vodoravne ravnine, nato višino označite po nagibu. Če sta višini na obeh točkah enaki, je poravnava naprave optimalna.

Ročna nastavitev nagiba

 1. Pritrdite napravo ustrezno namenu uporabe, npr. na stojalo.
 2. Rotacijskega laserja ne postavljajte niti na zgornji niti na spodnji rob naklonske ravnine.
 3. Postavite se za napravo, pogled naj bo usmerjen na polje za upravljanje.
 4. S pomočjo ciljne zareze na glavi naprave grobo naravnajte napravo vzporedno z ravnino nagiba.
 5. Vključite napravo in pritisnite tipko za način nagiba. Zasveti LED-dioda načina nagiba. Ko je doseženo niveliranje, se vklopi laserski žarek.
 6. Pritisnite tipko + ali − na daljinskem upravljalniku za nagib ravnine. Lahko pa uporabite tudi adapter za nagib (pribor).
  Rotacijski laser pri ročni nastavitvi nagiba lasersko ravnino enkrat poravna in jo nato enkrat fiksira. Upoštevajte, da rotacijski laser nagnjene laserske ravnine ne izravnava glede na morebitna odstopanja, nastala zaradi spremembe okoljskih pogojev in/ali prestavljenega mesta pritrditve. Tresljaji, temperaturne spremembe ali drugi vplivi, do katerih lahko pride tekom dneva, lahko vplivajo na položaj laserske ravnine.
 7. Za vračanje na delo v standardnem načinu morate napravo izklopiti in jo ponovno vklopiti.

Nastavitev nagiba s pomočjo adapterja za nagib

 1. Na stojalo namestite ustrezen adapter za nagib.
 2. Stojala ne postavljajte niti na zgornji niti na spodnji rob naklonske ravnine.
 3. Rotacijski laser namestite na adapter za nagib in s pomočjo ciljne zareze na glavi PR 3-HVSG A12. Napravo vključno z adapterjem za nagib naravnajte vzporedno z ravnino nagiba.
 4. Poskrbite, da bo adapter za nagib v izhodiščnem položaju (0°).
  Upravljalno polje PR 3-HVSG A12 mora biti na nasprotni strani smeri nagiba.
 5. Vklopite napravo.
 6. Pritisnite tipko za način nagiba. Na polju za upravljanje rotacijskega laserja zasveti LED-dioda za način nagiba. Naprava začne s samodejnim niveliranjem. Ko je niveliranje dokončano, se laser vključi in se začne vrteti.
 7. Nastavite želeni naklonski kot na adapterju za nagib.
  Rotacijski laser pri ročni nastavitvi nagiba lasersko ravnino enkrat poravna in jo nato enkrat fiksira. Upoštevajte, da rotacijski laser nagnjene laserske ravnine ne izravnava glede na morebitna odstopanja, nastala zaradi spremembe okoljskih pogojev in/ali prestavljenega mesta pritrditve. Tresljaji, temperaturne spremembe ali drugi vplivi, do katerih lahko pride tekom dneva, lahko vplivajo na položaj laserske ravnine.

Delo z daljinskim upravljalnikom PRA 2

Daljinski upravljalnik PRA 2 olajša delo z rotacijskim laserjem in je potreben za uporabo nekaterih funkcij naprave.
Izbira hitrosti vrtenjaPo vklopu se rotacijski laser vedno vrti s 300 vrtljaji na minuto. Počasnejša hitrost vrtenja lahko povzroči, da je laserski žarek videti bistveno svetlejši. Pri večji hitrosti vrtenja laserski žarek deluje bolj stabilno. Če večkrat pritisnete tipko za vrtilno hitrost, se spremeni hitrost.
Izbira funkcije linijeS pritiskom na tipko za funkcijo linije na daljinskem upravljalniku lahko območje laserskega žarka omejite na eno linijo. Laserski žarek je pri tem videti bistveno svetlejši. Če večkrat pritisnete tipko za funkcijo linije, lahko spremenite dolžino linije. Dolžina linije je odvisna od razdalje laserja od stene/površine. Lasersko linijo je mogoče poljubno premakniti s smernima tipkama (desno/levo).

Deaktiviranje funkcije alarmnega opozorila

 1. Vklopite napravo.
 2. Pritisnite tipko za deaktiviranje funkcije alarmnega opozorila. Če LED-dioda za deaktiviranje funkcije alarmnega opozorila sveti neprekinjeno, je funkcija deaktivirana.
 3. Da bi se vrnili v standardni način, napravo izklopite in ponovno vklopite.

Preverjanje vodoravne glavne in prečne osi

Image alternative
 1. Stojalo namestite pribl. 20 m (66ft) od stene in glavo stojala s pomočjo vodne tehtnice naravnajte vodoravno.
 2. Napravo montirajte na stojalo in glavo naprave s pomočjo ciljne zareze usmerite na steno.
 3. S pomočjo sprejemnika označite točko (točka 1) na zidu.
 4. Zavrtite napravo okoli njene osi v smeri urnega kazalca za 90°. Pri tem ni dovoljeno spremeniti višine naprave.
 5. S pomočjo laserskega sprejemnika označite drugo točko (točka 2) na zidu.
 6. Oba prejšnja koraka ponovite še dvakrat in točki 3 in 4 s sprejemnikom označite na zidu.
  Pri skrbni izvedbi mora biti navpična razdalja med označenima točkama 1 in 3 (glavna os) oz. točkama 2 in 4 (prečna os) vedno < 3 mm (pri 20 m) (0,12" pri 66ft). Pri večjih odstopanjih pošljite napravo na servis Hilti za umerjanje.

Preverjanje navpične osi

Image alternative
 1. Napravo namestite v navpičen položaj na čim bolj ravnih tleh pribl. 20 m (66ft) od stene.
 2. Ročaja naprave poravnajte vzporedno s steno.
 3. Vklopite napravo in na tleh označite referenčno točko (R).
 4. S pomočjo sprejemnika označite točko (A) na spodnjem koncu stene. (Izberite srednjo hitrost).
 5. S pomočjo sprejemnika označite točko (B) pribl. 10 m (33ft) visoko.
Image alternative
 1. Obrnite napravo za 180° in poravnajte na referenčno točko (R) na tleh in na spodnjo označevalno točko (A) na steni.
 2. S pomočjo sprejemnika označite točko (C) pribl. 10 m (33 ft) visoko.
  Pri skrbni izvedbi mora biti vodoravna razdalja med obema označenima točkama (B) in (C) na višini 10 metrov manjša od 2 mm (pri 10 m) (0,08" pri 33ft). Pri večjih odstopanjih: prosimo, pošljite napravo na servis za umerjanje Hilti .

Nega, vzdrževanje, transport in skladiščenje

Čiščenje in sušenje

 • Odpihnite prah z izstopnega okenca za laserski žarek.
 • Izstopnega okenca za laserski žarek se ne dotikajte s prsti.
 • Napravo čistite samo s čisto, mehko krpo. Po potrebi krpo rahlo navlažite s čistim alkoholom ali z vodo.
  Pregrob material za čiščenje lahko opraska steklo in s tem poslabša natančnost naprave. Za čiščenje ne uporabljajte drugih tekočin razen alkohola in vode, ker lahko poškodujejo plastične dele.
  Opremo sušite ob upoštevanju temperaturnih mej, ki so navedene v tehničnih podatkih.

Skladiščenje

 • Naprave nikoli ne skladiščite mokre. Pustite, da se posuši, preden jo pospravite in shranite.
 • Pred skladiščenjem vedno očistite napravo, kovček in pribor.
 • Po daljšem skladiščenju ali daljšem prevozu opreme opravite kontrolne meritve, da preverite natančnost.
 • Pri shranjevanju svoje opreme upoštevajte temperaturne omejitve, ko opremo puščate v vozilu.

Vzdrževanje litij-ionske akumulatorske baterije

 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna. Ne uporabljajte čistilnih sredstev z vsebnostjo silikona.
 • Zunanjost redno čistite z rahlo vlažno krpo za čiščenje.
 • Preprečite vdor vlage.
 • Akumulatorske baterije polnite s predpisanimi polnilniki Hilti za litij-ionske akumulatorske baterije.

Transport

Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
Pred pošiljanjem naprave akumulatorske baterije in baterije izolirajte ali pa jih odstranite iz naprave. Če iz baterij/akumulatorskih baterij izteče tekočina, lahko pride do poškodb naprave.

Servisna služba za merilno tehniko Hilti

Servisna služba za merilno tehniko Hilti izvede preverjanje in v primeru odklona ponovno vzpostavitev in preverjanje skladnosti naprave s specifikacijami. Skladnost s specifikacijami v trenutku preverjanja se pisno potrdi s servisnim certifikatom. Priporočamo vam:
 • Izberite ustrezen interval za preverjanja glede na pogostost in način uporabe.
 • Po izredni uporabi naprave se pred pomembnimi deli, v vsakem primeru pa vsaj enkrat na leto, izvede preverjanje pri servisni službi merilne tehnike Hilti .
Kljub preverjanju pri servisni službi za merilno tehniko Hilti mora uporabnik nujno preverjati napravo pred in med uporabo.

Preverjanje točnosti merjenja

Da bi lahko izpolnjevala tehnične specifikacije, je treba napravo redno preverjati (najmanj pred vsakim večjim/pomembnim merjenjem)!
Po padcu naprave z velike višine je treba preveriti njeno delovanje. Da je delovanje naprave brezhibno, je mogoče sklepati, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 • Višina padca ni prekoračila vrednosti, ki je navedena v tehničnih podatkih.
 • Naprava je tudi pred padcem delovala brezhibno.
 • Naprava se pri padcu ni mehansko poškodovala (npr. se ni polomila pentaprizma).
 • Naprava med delom ustvarja vrteči se laserski žarek.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Akumulatorska baterija ni povsem vstavljena.
 • Akumulatorska baterija se mora zaskočiti z dvojnim klikom.
Akumulatorska baterija je izpraznjena.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Akumulatorska baterija se prazni hitreje kot običajno.
Zelo nizka temperatura okolice.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje na sobno temperaturo.
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči slišno.
Zaskočni mehanizem na akumulatorski bateriji je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in ponovno vstavite akumulatorsko baterijo.
Močno segrevanje naprave ali akumulatorske baterije.
Električna napaka
 • Napravo takoj izključite, odstranite akumulatorsko baterijo in jo opazujte, počakajte, da se ohladi ter se obrnite na servis Hilti .

Odstranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega odstranjevanja! Nevarnost za zdravje zaradi izstopajočih plinov ali tekočin.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative Naprave Hilti so pretežno izdelane iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vašo odsluženo napravo. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

FCC-opozorilo (velja v ZDA) / IC-opozorilo (velja v Kanadi)

Izdelek je v skladu s 15. členom določil FCC in RSS‑210 v IC.
Za zagon morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
 • Naprava ne sme oddajati škodljivega sevanja.
 • Naprava mora biti odporna na vsa sevanja – tudi na sevanja, ki povzročajo nezaželene operacije.
Zaradi sprememb ali modifikacij, ki niso izrecno dovoljene s strani družbe Hilti , lahko uporabniku preneha pravica do uporabe naprave.