Jezik

TE 60-AVR
TE 60-ATC/AVR

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od proizvoda

Simboli na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Vrtanje brez udarcev
Image alternative Vrtanje z udarci (udarno vrtanje)
Image alternative Dletenje
Image alternative Pozicioniranje dleta
Image alternative Desno/levo vrtenje
Image alternative Razred zaščite II (dvojna izolacija)
Image alternative Zaščitna ozemljitev (samo TE 60-AVR)
Image alternative Premer
Image alternative Število vrtljajev v prostem teku
Image alternative Vrtljaji na minuto

Informacije o izdelku

Izdelki Hilti so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in izšolano osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje, in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
Informacije o izdelku
Kombinirano kladivo
TE 60-ATC/AVR
Generacija
04
Serijska št.

Izjava o skladnosti

Image alternative
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
 • Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite vtiča iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan kabel povečuje nevarnost električnega udara.
 • Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljšek, ki je primeren tudi za delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.
 • Če se ne morete izogniti uporabi orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje, da dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, zamenjavo pribora ali odlaganjem orodja vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice. Ta previdnostni ukrep onemogoča nenameren zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem orodja oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo . Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Varnostna navodila za kladiva

 • Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
 • Uporabljajte dodatne ročaje, ki so bili dobavljeni skupaj z orodjem. Izguba kontrole nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika delovnega orodja s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, orodje držite za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.

Dodatna varnostna opozorila za vrtalno kladivo

Varnost oseb
 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Izdelka ali pribora nikoli in na noben način ne spreminjajte.
 • Uporabite dodatne ročaje, ki so priloženi izdelku. Izguba nadzora nad orodjem lahko pripelje do poškodb.
 • Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del. Odlomljeni delci lahko padejo in pri tem poškodujejo druge osebe.
 • Izdelek vedno držite z obema rokama za predvidena ročaja. Ročaja morata biti suha in čista.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika delovnega nastavka s skritimi električnimi vodi, izdelek držite samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov - nevarnost poškodb!
 • Med uporabo izdelka nosite zaščito za oči, zaščitno čelado, zaščito za sluh in primerno zaščito za dihala.
 • Pri menjavanju orodja nosite zaščitne rokavice. Če se dotaknete nastavkov, se lahko urežete in opečete.
 • Uporabljajte zaščito za oči. Drobci, ki odletavajo, lahko poškodujejo telo in oči.
 • Prah, ki nastane pri brušenju, rezanju in vrtanju, lahko vsebuje nevarne kemikalije. Nekaj primerov za to: svinec ali barve na osnovi svinca; opeke, beton in drugi zidarski izdelki, naravni kamen in drugi izdelki s silikatom; določene vrste lesa, kot sta hrast ali bukev, in kemično obdelan les; azbest ali materiali, ki vsebujejo azbest. Določite izpostavljenost upravljavca in oseb v okolici s pomočjo razreda nevarnosti materiala, na katerem se izvajajo dela. Sprejmite vse potrebne ukrepe, da vzdržujete izpostavljenost na varni stopnji, npr. z uporabo sistema za zbiranje prahu ali pa nošenje primerne dihalne zaščite. K splošnim ukrepom za znižanje izpostavljenosti spadajo:
 • delo v dobro prezračevanih prostorih,
 • preprečevanje daljšega stika s prahom,
 • odvajanje prahu stran od obraza in telesa,
 • nošenje zaščitnih oblačil in čiščenje izpostavljenih predelov z vodo in milom.
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko močni tresljaji povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah ali zapestjih.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na izdelku lahko povzročijo električni udar ali eksplozijo, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo, plinsko ali vodno cev.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Če se delovni nastavek zatakne, izdelek takoj izključite. Orodje se lahko izmakne vstran.
 • Preden izdelek odložite, počakajte, da se ustavi.

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Vpenjalna glava
 2. Omejevalnik globine
 3. Stikalo za izbiro funkcije
 4. Krmilno stikalo
 5. Električni kabel
 6. Stranski ročaj
 7. Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
 8. Servisni prikazovalnik
 9. Prikazovalnik polovične moči
 10. Gumb za polovično moč

Izvedba z vtičnim priključnim kablom

Image alternative
 1. Tipka za blokado
 2. Priklop na električno orodje
 3. Priključni kabel s kodiranim snemljivim konektorjem

Namenska uporaba

Opisan izdelek je električno kombinirano kladivo s pnevmatskim udarnim mehanizmom. Namenjeno je za vrtanje v beton, zid, les in kovino. Izdelek lahko uporabljate tudi za preprostejše do srednje zahtevno dletenje zidu in dodelave na betonu.

 • Izdelka ni dovoljeno priklopiti na nobeno drugo omrežje kot na omrežje z napetostjo in frekvenco, ki ustreza podatkom na tipski ploščici.

Možne napačne uporabe

 • Ta izdelek ni primeren za obdelavo zdravju škodljivih snovi.
 • Ta izdelek ni primeren za delo v vlažnem okolju.

Samorezna sidra

Izdelek je namenjen za zabijanje samoreznih sider. Uporabljajte samo primerno orodje za zabijanje samoreznih sider!
Dodatne informacije o tem lahko prejmete v centru Hilti .

ATC

Izdelek je opremljen z elektronskim hitrim izklopom ATC (Active Torque Control).
Če pride do blokade nastavka ali se ta zatakne, se izdelek sunkovito in nenadzorovano obrne v nasprotno smer. ATC prepozna ta nenaden zasuk izdelka in ga takoj izklopi.
Za pravilno delovanje mora biti omogočeno vrtenje izdelka.
Po hitrem izklopu izklopite in znova vklopite izdelek.

Active Vibration Reduction

Izdelek je opremljen s sistemom Active Vibration Reduction (AVR), ki bistveno zmanjša raven vibracij.

Hitrovpenjalna glava (pribor)

Hitrovpenjalna glava omogoča hitro zamenjavo nastavkov brez dodatnih orodij. Primerna je za nastavke s cilindričnim ali šesterorobim steblom, ki se lahko uporabljajo v načinu „brez udarcev Image alternative“.

Servisni prikazovalnik

Izdelek je opremljen s servisnim prikazovalnikom s svetlobnim signalom.

Stanje servisnega prikazovalnika

Stanje
Pomen
Servisni prikazovalnik sveti.
Dosežen je termin za servis.
Servisni prikazovalnik utripa.
Kombinirano kladivo naj popravijo pri servisni službi Hilti .

Obseg dobave

Kombinirano rušilno kladivo, stranski ročaj, navodila za uporabo.

Pribor in nadomestni deli

Image alternative
Več informacij o drugih sistemskih izdelkih, ki so dovoljeni za vaš izdelek, si lahko pridobite prek te kode QR ali na spletnem naslovu: www.hilti.group .

Tehnični podatki

Kombinirano kladivo

Pri obratovanju z generatorjem ali transformatorjem mora biti njegova izhodna moč dvakrat višja od nazivne porabe moči vašega orodja, ki je navedena na tipski ploščici. Delovna napetost transformatorja ali generatorja mora biti vedno med +5 % in –15 % nazivne napetosti orodja.
Podatki veljajo za nazivno napetost 230 V. Pri različnih izvedbah v posameznih državah ali drugačni napetosti se lahko podatki razlikujejo. Nazivna napetost, frekvenca in nazivna poraba moči oz. nazivni tok orodja so navedeni na tipski ploščici.

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Nazivna poraba moči
1.350 W
1.350 W
Nazivni tok
7,2 A
7,2 A
Teža skladna s postopkom EPTA 01/2003
6,8 kg
7,8 kg
Energija posameznega udarca skladno s postopkom EPTA 05
7,8 J
7,8 J
Ø udarnega svedra
12 mm …55 mm
12 mm …55 mm
Ø Prebojni svedri
40 mm …80 mm
40 mm …80 mm
Ø Udarna vrtalna krona
45 mm …100 mm
45 mm …100 mm
Ø Diamantna vrtalna krona PCM
·/·
42 mm …102 mm
Ø Svedri za kovino
10 mm …20 mm
10 mm …20 mm
Ø Svedri za les
10 mm …32 mm
10 mm …32 mm
Vpenjalna glava
TE‑Y
TE‑Y

Informacije o hrupu in vrednosti nihanja so določene v skladu z EN 60745

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa v skladu z EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Raven zvočne moči (LWA)
107 dB(A)
111 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Raven zvočnega tlaka (LpA)
96 dB(A)
100 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Skupna vrednost tresljajev v skladu z EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Dletenje (ah,Cheq)
9,0 m/s²
6,0 m/s²
Udarno vrtanje v beton (ah, HD)
9,6 m/s²
6,4 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Uporaba

Priprava dela

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Nenameren vklop izdelka.
 • Pred nastavljanjem orodja ali menjavo pribora izvlecite vtič iz vtičnice.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Montaža stranskega ročaja

Image alternative
 1. Zavrtite ročaj, da sprostite držalo (zatezni trak) stranskega ročaja.
 2. Držalo (zatezni trak) potisnite od spredaj prek vpenjalne glave do za to predvidenega utora.
 3. Stranski ročaj namestite v želeni položaj.
 4. Zavrtite ročaj, da držalo (zatezni trak) stranskega ročaja napnete.

Montaža omejevalnika globine (dodatna oprema)

Image alternative
 1. Zavrtite ročaj, da sprostite držalo (zatezni trak) stranskega ročaja.
 2. Potisnite omejevalnik globine s sprednje strani v za to predvideni vodilni odprtini.
 3. Zavrtite ročaj, da držalo (zatezni trak) stranskega ročaja napnete.

Nastavitev moči (dodatna oprema)

TE 60-ATC/AVR
Ko vtaknete vtič v vtičnico, je izdelek vedno nastavljen na polno moč.
Image alternative
 1. Pritisnite "tipko za polovično moč". Izdelek se preklopi na polovično moč.
  • "Prikaz za polovično moč" sveti.
 2. Ponovno pritisnite "tipko za polovično moč". Izdelek se preklopi na obratovanje s polno močjo.
  • "Prikaz za polovično moč" ugasne.

Vstavljanje nastavkov

Image alternative
 1. Natični del nastavka rahlo namažite z mastjo.
  • Uporabljajte le originalno mast Hilti . Neustrezna mast lahko poškoduje izdelek.
 2. Vtaknite nastavek v vpenjalno glavo do prislona, da se zaskoči.
 3. Po vstavitvi povlecite nastavek in se tako prepričajte, da je čvrsto nameščen.
  • Izdelek je pripravljen na obratovanje.

Odstranjevanje nastavkov

PREVIDNO
Nevarnost poškodbe zaradi nastavka! Nastavek je lahko vroč ali ima ostre robove.
 • Pri menjavi nastavka uporabite zaščitne rokavice.
Image alternative
 • Povlecite zaporo nastavka nazaj do prislona in izvlecite nastavek iz orodja.

Delo

PREVIDNO
Nevarnost telesnih poškodb Izguba nadzora nad izdelkom.
 • Prepričajte se, da je stranski ročaj pravilno montiran in ustrezno pritrjen. Preverite, ali zatezni trak leži v namenskem utoru na izdelku.
Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Vrtanje z udarci (udarno vrtanje)

Image alternative
 1. Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative.
 2. Nastavite želeno moč.
 3. Sveder položite na podlago.
 4. Pritisnite krmilno stikalo.
  • Izdelek se zažene.

Vrtanje brez udarcev

Izvajanje vrtanja brez udarcev je mogoče z nastavki s posebnim natičnim delom. Takšni nastavki so na voljo v programu nastavkov Hilti . Alternativno lahko s hitrovpenjalno glavo vpnete na primer tudi svedre za les ali kovino s cilindričnim steblom in vrtate brez udarcev.
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative.

Pozicioniranje dleta

PREVIDNO
Nevarnost poškodb! Izguba nadzora nad smerjo dletenja.
 • Nikoli ne delajte v položaju "pozicioniranje dleta". Stikalo za izbiro funkcij nastavite v položaj "dletenje" do zaskoka.
Dleto se lahko nastavi v 24 različnih položajev (v korakih po 15°). To omogoča vedno optimalen delovni položaj pri delu s ploščatim in oblikovnim dletom.
Image alternative
 1. Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative.
 2. Obrnite dleto v želen položaj.
 3. Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative, da se zaskoči.
  • Izdelek je pripravljen na obratovanje.

Dletenje

Image alternative
 • Stikalo za izbiro funkcij nastavite na ta simbol: Image alternative.

Vklop/izklop neprekinjenega delovanja

Pri dletenju lahko krmilno stikalo blokirate v vklopljenem stanju.
Image alternative
 1. Za neprekinjeno delovanje potisnite blokirni gumb naprej.
 2. Krmilno stikalo pritisnite do konca.
  • Zdaj izdelek deluje v neprekinjenem delovanju.
 3. Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje potisnite nazaj.
  • Izdelek se izklopi.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Nega
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Vzdrževanje
OPOZORILO
Nevarnost zaradi električnega udara! Nepravilna popravila na električnih delih lahko povzročijo težke poškodbe in opekline.
 • Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Električnega orodja ne uporabljajte, če je poškodovano in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete pri servisu Hilti ali na spletni strani: www.hilti.com

Priključitev vtičnega priključnega kabla

PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi plazilnega toka v primeru umazanih kontaktov.
 • Snemljiv električni konektor priključite na orodje le v čistem in suhem stanju brez napetosti.
 1. Kodiran, snemljiv električni konektor potisnite v izdelek do prislona, da se blokada slišno zaskoči.
 2. Vtaknite vtič v vtičnico.

Odklop vtičnega priključnega kabla z električnega orodja

 1. Izvlecite vtič iz vtičnice.
 2. Pritisnite tipko za blokado in izvlecite kodiran, snemljiv električni konektor.
 3. Izvlecite priključni kabel iz orodja.

Transport in skladiščenje

 • Električnega orodja ne transportirajte s priključenim nastavkom.
 • Električno orodje vedno skladiščite z izvlečenim vtičem.
 • Električno orodje skladiščite suho in zunaj dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Po daljšem prevozu ali skladiščenju in pred uporabo električnega orodja preverite, ali je morda poškodovano.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Ni udarcev.
Izdelek je prehladen.
 • Položite kombinirano kladivo na podlago in ga pustite delovati v prostem teku. Po potrebi postopek ponavljajte, dokler udarni mehanizem ne začne delovati.
Izdelek nima polne moči.
Podaljšek je predolg ali premajhnega preseka.
 • Uporabite podaljšek primerne dolžine in/ali zadostnega preseka.
Krmilno stikalo ni pritisnjeno do prislona.
 • Krmilno stikalo pritisnite do prislona.
Napajanje s tokom ima prenizko napetost.
 • Priključite kombinirano kladivo na drug vir napajanja.
Pritisnjena je tipka za polovično moč.
 • Pritisnite tipko "polovična moč".
Sveder se ne vrti.
Stikalo za izbiro funkcij ni zaskočeno ali pa je v položaju "dletenje" Image alternative ali "pozicioniranje dleta" Image alternative.
 • Stikalo za izbiro funkcije v mirovanju premaknite v položaj za "udarno vrtanje" Image alternative.
Svedra ni mogoče odstraniti iz zaklepa.
Vpenjalna glava ni povlečena do konca nazaj.
 • Povlecite zaporo nastavka nazaj do prislona in izvlecite nastavek.
Stranski ročaj ni pravilno montiran.
 • Sprostite stranski ročaj in ga montirajte pravilno, tako da se bosta zatezni trak in stranski ročaj zaskočila v vdolbino.
Izdelka ni mogoče vklopiti.
Prekinitev električnega napajanja.
 • Priključite drugo električno orodje in preverite, ali deluje.
Aktivirana je elektronska blokada zagona po prekinitvi električnega napajanja.
 • Izklopite in znova vklopite izdelek.
Kabel ali stikalo v okvari.
 • Priključni kabel ali vtič naj preveri električar, po potrebi ga zamenjajte.
Vtični priključni kabel ni pravilno vstavljen.
 • Vtični priključni kabel pravilno priključite na električno orodje.
Generator z načinom v pripravljenosti
 • Obremenite generator z drugim električnim porabnikom (npr. gradbiščna svetilka). Nato izklopite in znova vklopite izdelek.
Servisni prikazovalnik sveti.
Obrabljene ščetke.
 • Izdelek naj preveri električar in po potrebi zamenja ščetke.
Servisni prikazovalnik utripa.
Izdelek je poškodovan ali pa je dosežen termin za servis.
 • Izdelek naj popravijo pri servisni službi Hilti .

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .